ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) , , Fax: (003592) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Εκτιµήσεις για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ το Εκτιµήσεις για τις ΑΞΕ στη Βουλγαρία Πορεία του ϖληθωρισµού το Σεϖτέµβριο ιαµόρφωση βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος ΕΕ και τρίτες χώρες ,4% η ανεργία το Σεϖτέµβριο IΙ. ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Συνεργασία Βουλγαρίας Βραζιλίας στον οικονοµικό τοµέα... 6 ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ... 7 Υλοϖοίηση ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» στη Βουλγαρία... 7 Πρόσβαση µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία... 8 IV. ΚΛΑ ΙΚΑ... 9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έρευνα για την αγορά ΑΠΕ στη Βουλγαρία Ηλεκτροκίνητα αµάξια και σταθµοί εϖαναφόρτισης στη Σόφια ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου Struma Πιθανότητα ϖτώχευσης βουλγαρικών σιδηροδρόµων (BDZ) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αύξηση βιολογικών καλλιεργητών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ Μελέτη για τον θεσµό των εϖιχειρηµατικών αγγέλων στην Βουλγαρία V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εκδήλωση Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας µε θέµα την ελληνική βιολογική γεωργία (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, ) Παρακαλούµε σε ϖερίϖτωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ϖηγή Εάν δεν εϖιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το ϖαρόν δελτίο, µϖορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε αϖό τη λίστα αϖοδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Εκτιµήσεις για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ το Σε αναθεώρηση των ϖροβλέψεών της για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ της χώρας το 2012 αναµένεται να ϖροβεί η βουλγαρική κυβέρνηση. Ήδη σε σχετικές του δηλώσεις ο Υϖουργός Οικονοµικών, κ. Simeon Djankov, ϖαραδέχθηκε ότι λόγω των διεθνών εξελίξεων ο αρχικώς διακηρυχθείς στόχος για ανάϖτυξη 4,2% το 2012 είναι «µη ρεαλιστικός» και εκτίµησε ότι, τελικά, το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά ϖερίϖου 2,5% το εϖόµενο έτος. Σε ό,τι αφορά το 2011, η κυβέρνηση είχε εκτιµήσει ότι η ανάϖτυξη θα ανέλθει στο 3,6%, στόχος ϖου εϖίσης φαίνεται να µην εϖιτυγχάνεται. Σηµειώνεται ότι την εϖόµενη εβδοµάδα αναµένεται να υϖοβληθεί στο Υϖουργικό Συµβούλιο το σχέδιο ϖροϋϖολογισµού για το 2012 και, εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί για συζήτηση στο κοινοβούλιο. Η βουλγαρική οικονοµία ϖαρουσίασε σηµάδια ανάκαµψης εντός του 2011, χάρη, κυρίως, στην ενισχυµένη εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και την ικανοϖοιητική ϖορεία του βιοµηχανικού κλάδου. Σύµφωνα µε ϖροσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, οι εϖιδόσεις της οικονοµίας το β τρίµηνο 2011 ήταν ελαφρώς καλύτερες του αναµενοµένου. Συγκεκριµένα, το ΑΕΠ ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2% (έναντι ϖροηγούµενης ϖροβλέψεως 1.9%) και σε µηνιαία βάση κατά 0,3% (έναντι ϖροηγούµενης ϖροβλέψεως 0,2%). Παρά, όµως, την εν λόγω οριακή βελτίωση συγκριτικά µε ϖροηγούµενες ϖροβλέψεις, η οικονοµία αναϖτύχθηκε µε ρυθµούς χαµηλότερους σε σχέση µε αυτούς του α τριµήνου (κυρίως λόγω του χαµηλότερου ρυθµού αύξησης των εξαγωγών), οϖότε το ΑΕΠ είχε ενισχυθεί σε ϖοσοστό 3,3% ετησίως. Εϖιβεβαιώνεται, συνεϖώς, η τάση εϖιβράδυνσης της ανάϖτυξης. Σε αναθεώρηση των ϖροβλέψεών τους για την ϖορεία της βουλγαρικής οικονοµίας έχουν ϖροχωρήσει ήδη τόσο το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) όσο και η EBRD (Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάϖτυξη). Συγκεκριµένα, το ΝΤ ϖροβλέϖει ϖλέον ότι ο ρυθµός ανάϖτυξης θα διαµορφωθεί στο 2,5% το 2011 (έναντι ϖροηγούµενης ϖρόβλεψης 3%) και η EBRD στο 2,3% (έναντι ϖροηγούµενες ϖρόβλεψης 3,1%). Προς τα κάτω αναθεώρησε τις ϖροβλέψεις της για το και η Ernst & Young, εκτιµώντας ότι η ανάϖτυξη θα διαµορφωθεί στο 2,2% το τρέχον έτος και στο 2,6% το εϖόµενο. Οι λόγοι ϖου εϖικαλέστηκε η Ernst & Young για την εϖανεκτίµηση των ϖροβλέψεών της συνίστανται στην ϖαράλληλη εϖιβράδυνση της ανάϖτυξης στις ϖερισσότερες χώρες της ΕΕ, ϖου αϖοτελούν και τους βασικούς αϖοδέκτες των βουλγαρικών εξαγωγών, στην αδύναµη εγχώρια κατανάλωση και στην αβεβαιότητα ϖου εϖικρατεί στον εϖιχειρηµατικό κόσµο. 2

4 Σε ό,τι αφορά τα υϖόλοιϖα µεγέθη της οικονοµίας, το ΝΤ εκτιµά ότι το 2011 ο ϖληθωρισµός θα διαµορφωθεί στο 3,8% (έναντι ϖροηγούµενης ϖρόβλεψης 5%) και η ανεργία στο 10,2%. Ως ϖρος την εγχώρια κατανάλωση, η Ernst & Young ϖροβλέϖει ότι το 2011 θα αυξηθεί κατά µόλις 1.2% και το 2012 υϖό ϖροϋϖοθέσεις έως 3%. - Εκτιµήσεις για τις ΑΞΕ στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της InvestBulgaria Agency, κ. Borislav Stefanov, ϖαρά το ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άµεσες ξένες εϖενδύσεις (ΑΞΕ) κινούνται σε χαµηλά εϖίϖεδα το 2011, στην Υϖηρεσία του εκδηλώνεται αυξηµένο ενδιαφέρον αϖό ξένους εϖενδυτές. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα έως τώρα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της βουλγαρικής Κεντρικής Τράϖεζας, το α εϖτάµηνο 2011 καταγράφηκαν θετικές ροές ΑΞΕ ύψους µόλις BGN 183,8 εκατ. έναντι BGN 776 εκατ. την αντίστοιχη ϖερίοδο του Ο κ. Stefanov υϖοστήριξε ότι οι αρνητικές ροές ΑΞΕ ϖου ϖαρατηρήθηκαν τους ϖρώτους µήνες του 2010 οφείλονται σε αϖοϖληρωµές δανείων αϖό τις θυγατρικές ϖρος τις µητρικές εταιρείες. Το ότι, µάλιστα, οι θυγατρικές είναι σε θέση να ϖροχωρούν στις εν λόγω αϖοϖληρωµές αϖοδεικνύει, σύµφωνα µε τον κ. Stefanov, τη βιωσιµότητά τους. Ο εκτελεστικός διευθυντής της InvestBulgaria Agency αϖέφυγε να διατυϖώσει ϖρόβλεψη για το τελικό ύψος των ΑΞΕ το 2011, αλλά ϖροανήγγειλε τροϖοϖοιήσεις στον εϖενδυτικό νόµο, ώστε να διαφοροϖοιηθούν τα κίνητρα σε µια σειρά αϖό τοµείς (µε έµφαση στις υϖηρεσίες). - Πορεία του ϖληθωρισµού το Σεϖτέµβριο 2011 Αµετάβλητος ϖαρέµεινε ο ϖληθωρισµός στη Βουλγαρία το Σεϖτέµβριο 2011 σε σχέση µε τον ϖροηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε στοιχεία ϖου έδωσε στη δηµοσιότητα το Στατιστικό Ινστιτούτο. Αϖό την αρχή του έτους ο ϖληθωρισµός έχει αυξηθεί κατά 1,5%, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011 η άνοδος ανέρχεται σε 3,3%. Ο µέσος ετήσιος ϖληθωρισµός ανήλθε στο 4,5%. Βάσει του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, ο ϖληθωρισµός ϖαρέµεινε αµετάβλητος σε µηνιαία βάση, αλλά αυξήθηκε σε ετήσια κατά 2,9%. 3

5 Σε σχέση µε τον Αύγουστο, ϖτωτικές τάσεις καταγράφονται στους κάτωθι τοµείς: διασκέδαση και ϖολιτισµός (-4%), ρουχισµός (-0,7%), εστιατόρια και ξενοδοχεία (-0,2%),. Αύξηση των τιµών καταναλωτή καταγράφηκε στους ακόλουθους τοµείς: εκϖαίδευση (2,3%), υγεία (1,2%), µεταφορές (0,3%). Αµετάβλητες ϖαρέµειναν οι τιµές καταναλωτή στις εϖικοινωνίες. - ιαµόρφωση βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος ΕΕ και τρίτες χώρες Βάσει ϖροσωρινών στοιχείων ϖου έδωσε στη δηµοσιότητα το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο, το α οκτάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές ϖρος τρίτες εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκαν κατά 32,8% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Κύριοι εµϖορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η Τουρκία, η Σερβία, η Ρωσία, η FYROM και η Κίνα, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ, στις οϖοίες κατευθύνθηκε το 54% των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος εκτός ΕΕ χώρες. Σηµαντική αύξηση, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές εισαγωγές (22,4% σε ετήσια βάση). Ειδικά, τον Αύγουστο οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 14,2% και οι εισαγωγές ακόµη ϖερισσότερο κατά 17,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες: «ορυκτά καύσιµα, λιϖαντικά και σχετικά υλικά», «ζωικά και φυτικά έλαια και λίϖη» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (ϖλην καυσίµων)». Η µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στην κατηγορία «χηµικά και σχετικά ϖροϊόντα». Το εµϖορικό ισοζύγιο για το α οκτάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά BGN 2.167,3 εκατ. (ϖερίϖου εκατ.). Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν και ϖάλι αρνητικό κατά BGN 1.541,2 εκατ. Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος τρίτες χώρες την ϖερίοδο (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του ϖροηγούµενου έτους) Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/epdocs/fts_extrastat_ _en.pdf) 4

6 Σε ό,τι αφορά τις εµϖορικές ροές µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, βάσει ϖάλι ϖροσωρινών στοιχείων, το α εϖτάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 38,2% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Κύριοι εµϖορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και το Βέλγο, στις οϖοίες κατευθύνθηκε το 68% των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος κράτη-µέλη της ΕΕ. Αξιόλογη άνοδο, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές εισαγωγές (20,2% σε ετήσια βάση) αϖό χώρες εντός ΕΕ. Ειδικά, τον Ιούλιο οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,5% και οι εισαγωγές ακόµη ϖερισσότερο κατά 18,4% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών εντός ΕΕ καταγράφηκε στις κατηγορίες: «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (ϖλην καυσίµων)», «χηµικά και σχετικά ϖροϊόντα» και «µεταϖοιηµένα αγαθά ταξινοµηµένα κυρίως µε βάση το υλικό». Η µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες «ζωικά και φυτικά έλαια και λίϖη» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (ϖλην καυσίµων)». Το εµϖορικό ισοζύγιο για το α εξάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά BGN 460,4 εκατ. Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά BGN 182,2 εκατ. Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος κράτη-µέλη της ΕΕ την ϖερίοδο (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του ϖροηγούµενου έτους) Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/epdocs/fts_intrastat_ _en.pdf) Σηµειώνεται, τέλος, ότι, σύµφωνα µε ϖροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου το συνολικό εµϖορικό έλλειµµα της χώρας για το α εϖτάµηνο (Ιανουάριος Ιούλιος) διαµορφώνεται στα BGN εκατ. 5

7 - 9,4% η ανεργία το Σεϖτέµβριο 2011 Σύµφωνα µε στοιχεία της βουλγαρικής Υϖηρεσίας Αϖασχόλησης, το ϖοσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία το Σεϖτέµβριο του 2011 κινήθηκε ϖτωτικά σε σχέση µε τον Αύγουστο και διαµορφώθηκε στο 9,4% (ϖτώση 0,1% σε σχέση µε τον ϖροηγούµενο µήνα). Το 20% των ανέργων είναι κάτω των 29 ετών, ενώ το 37% ϖαραµένουν εκτός της αγοράς εργασίας για σηµαντική χρονική ϖερίοδο. Αυξηµένα είναι τα ϖοσοστά νέων ανέργων αϖό εϖοχιακές εϖιχειρήσεις, όϖως ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι νέες θέσεις εργασίας ϖροσέγγισαν το Σεϖτέµβριο τις , αυξηµένες κατά ϖερίϖου συγκριτικά µε τον Αύγουστο. Σηµειώνεται ότι ο ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) έχει ϖροβλέψει ϖως η ανεργία το 2011 θα διαµορφωθεί τελικά στο 10,2%. IΙ. ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Συνεργασία Βουλγαρίας Βραζιλίας στον οικονοµικό τοµέα Εϖίσηµη εϖίσκεψη στη Βουλγαρία ϖραγµατοϖοίησε (5-6 Οκτωβρίου τ.έ.) η Πρόεδρος της Βραζιλίας, κα Dilma Rousseff, στο ϖλαίσιο της οϖοίας συνήφθησαν συµφωνίες µε στόχο την ενίσχυση της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας των δύο χωρών. Συγκεκριµένα, υϖεγράφη Συµφωνία για την Οικονοµική Συνεργασία Βουλγαρίας και Βραζιλίας, η οϖοία καλύϖτει µια σειρά αϖό τοµείς, µεταξύ των οϖοίων η µεταλλουργία, η ενέργεια, η µεταϖοίηση, η αµυντική βιοµηχανία, η γεωργία, η εϖιστηµονική έρευνα, ο τουρισµός κ.ά. Προβλέϖεται δε η σύσταση διακυβερνητικής εϖιτροϖής για την ταχύτερη υλοϖοίηση της συµφωνίας και την ενίσχυση των εϖιχειρηµατικών δεσµών των δύο χωρών. Παράλληλα, υϖεγράφη κοινή διακήρυξη για τη διµερή συνεργασία στους τοµείς των τεχνολογικών της ϖληροφορίας (ΙΤ) και των εϖικοινωνιών. Σηµειώνεται ότι η κα Rousseff συνοδευόταν κατά τη διάρκεια της εϖίσηµης εϖίσκεψης αϖό ϖολυµελή οµάδα εϖιχειρηµατιών της Βραζιλίας, οι οϖοίοι εκϖροσωϖούσαν εταιρείες αϖό τους κλάδους της ενέργειας, των µεταλλεύσεων, της αεροϖορικής βιοµηχανίας και της γεωργίας. Στο χαιρετισµό της, κατά τη διάρκεια του εϖιχειρηµατικού forum Brazil- Bulgaria: Stable partnerships, η κα Rousseff αναφέρθηκε στην ανάγκη ϖεραιτέρω ενίσχυσης των εµϖορικών δεσµών των δύο χωρών. Εστιάζοντας δε στον αγροτικό τοµέα, η κα Rousseff εϖισήµανε ότι η Βουλγαρία αϖοτελεί σηµαντικό ϖαραγωγό λιϖασµάτων, γεγονός ϖου θα µϖορούσε να την καταστήσει εταίρο της Βραζιλίας, στο ϖλαίσιο της ϖροσϖάθειας της τελευταίας να ενισχύσει την αγροτική ϖαραγωγή της. Αϖό την ϖλευρά του, ο Βούλγαρος Υϖουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Traicho Traikov, αναφέρθηκε στις 6

8 ευκαιρίες διµερούς συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού και αϖαρίθµησε ϖροϊόντα, τα οϖοία κατά την άϖοψή του µϖορούν να κερδίσουν το καταναλωτικό κοινό της Βραζιλίας (αιθέρια έλαια, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ερυθροί οίνοι, µηχανήµατα εϖεξεργασίας µετάλλου κ.ά). Παράλληλα, σύµφωνα µε τον κ Traikov, η Βουλγαρία θα µϖορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάµεση βάση των εϖιχειρήσεων της Βραζιλίας για τη µεταφορά τεχνολογίας και logistics ϖρος την Ευρώϖη και τα Βαλκάνια. Ο Βραζιλιάνος οµόλογός του, κ. Fernando Pimentel, υϖογράµµισε τη σταθερότητα του βουλγαρικού χρηµατοϖιστωτικού συστήµατος και την ελκυστική εϖενδυτική/φορολογική νοµοθεσία και τόνισε ότι η Βραζιλία θέλει να εγκαινιάσει µια νέα, ϖιο δηµιουργική ϖερίοδο σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές και εµϖορικές σχέσεις των δύο χωρών. ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Υλοϖοίηση ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» στη Βουλγαρία Όϖως δήλωσε ο Βούλγαρος Αναϖληρωτής Υϖουργός Οικονοµικών, κ. Evgeni Angelov, το 30-35% των εγκεκριµένων µέσω του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Operational Program Competitiveness) σχέδιων ϖαραµένουν ανολοκλήρωτα µε βασική αιτία για την εξέλιξη αυτή τις σηµαντικές δυσκολίες ϖου αντιµετωϖίζουν οι βουλγαρικές µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις (ΜΜΕ) να εξασφαλίσουν τραϖεζική χρηµατοδότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, βάσει στοιχείων της Eurostat, το 2010 οι ανεϖιτυχείς αιτήσεις δανειοδότησης αϖό βουλγαρικές ΜΜΕ ανήλθαν στο 36% έναντι µόνο 3% το Ένα άλλο ϖρόβληµα ϖου αντιµετωϖίζουν οι εϖιχειρήσεις είναι το υψηλό εϖιτόκιο, µε το οϖοίο καλούνται να αϖοϖληρώσουν τα δάνεια ϖου εντέλει λαµβάνουν. Σύµφωνα µε τον κ. Angelov, για την αντιµετώϖιση της κατάστασης αυτής η κυβέρνηση εϖεξεργάζεται ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης των υϖοβαλλόµενων στο ϖλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» σχέδιων, το οϖοίο ϖροετοιµάζεται σε συνεργασία µε την Ευρωϖαϊκή Εϖιτροϖή και ϖροβλέϖει τη συµµετοχή 10 τουλάχιστον τραϖεζών. Παράλληλα, ο κ. Angelov ανέφερε ότι αϖό τα εναϖοµείναντα κονδύλια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα»: 150 εκατ. θα διατεθούν για την υϖοστήριξη µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων. Στόχος του σχετικού µηχανισµού χρηµατοδότησης θα είναι να χορηγήσει στις ΜΜΕ συνολικά 300 εκατ. σε χαµηλότοκα δάνεια ως εξής: Όταν µια µετέχουσα στο µηχανισµό τράϖεζα θα χορηγεί δάνειο σε µια εταιρεία, το 50% του ϖοσού θα αϖοτελεί αϖευθείας χρηµατοδότηση ϖροερχόµενη αϖό το 7

9 Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» και το υϖόλοιϖο 50% δάνειο χορηγούµενο αϖό την τράϖεζα. Το δε εϖιτόκιο θα είναι 50% χαµηλότερο του ισχύοντος στην αγορά. 150 εκατ. για υλοϖοίηση σχεδίων ϖροσανατολισµένων στην ενεργειακή αϖοδοτικότητα 50 εκατ. για σχέδια ϖου στόχο έχουν την τεχνολογική αναβάθµιση των εϖιχειρήσεων 40 εκατ. για ϖρωτοβουλίες ϖου άϖτονται της ϖράσινης ανάϖτυξης 30 εκατ. για σχέδια εϖιχειρηµατικής καινοτοµίας και 10 εκατ. για ϖρογράµµατα εϖιστηµονικής έρευνας. Πρόσβαση µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία Πέρα αϖό τις ως άνω εξαγγελίες στα ϖλαίσια του ΕΠ Ανταγωνιστικότητας, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της διευκόλυνσης της ϖρόσβασης των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων σε τραϖεζικές χρηµατοδοτήσεις, εϖισηµαίνονται και οι εξής ϖρωτοβουλίες: 1. Η εγγυητική συµφωνία (Ιούλιος 2011) του European Investment Fund (EIF) µε ϖέντε βουλγαρικές τράϖεζες (United Bulgarian Bank [ιδιοκτησίας Εθνικής Τράϖεζας], ProCredit Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bulbank, CIBank), ώστε οι τελευταίες να ϖαράσχουν δανειοδοτική υϖοστήριξη ύψους 400 εκατ. σε µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις. Χάρη στη συµφωνία αυτή, οι τράϖεζες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν εϖιχειρήσεις, στις οϖοίες διαφορετικά δε θα αναλάµβαναν τον κίνδυνο να χορηγήσουν δάνειο, όϖως, ϖ.χ., νεοσυσταθείσες εταιρείες, ϖου συνήθως δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση. 2. Η υϖογραφή συµφωνίας ( ) µεταξύ του EIF, της Βουλγαρικής Αναϖτυξιακής Τράϖεζας (BDB, url: και των θυγατρικών της τελευταίας JOBS MFI και NGF (National Guarantee Fund) µε σκοϖό την ϖαροχή δανείου 6 εκατ. στην JOBS MFI (JOBS Micro Financing Institution EAD) και χρηµατοδοτικής υϖοστήριξης 30 εκατ. στο NGF για εγγυήσεις ϖου χορηγεί το εν λόγω Ταµείο. Στόχος των συµφωνιών αυτών είναι να διευκολυνθεί η ϖρόσβαση των Βουλγάρων εϖιχειρηµατιών σε χρηµατοδότηση για δράσεις ϖου αφορούν στην έναρξη και ανάϖτυξη των εταιρειών τους. 8

10 3. Η ϖαροχή ϖιστωτικής γραµµής ύψους 5 εκατ. αϖό την BDB ϖρος την Piraeus Bank Bulgaria (ιδιοκτησίας Τραϖέζης Πειραιώς) µε σκοϖό τη διευκόλυνση ϖαροχής δανείων ϖρος µικρές και µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις στο ϖλαίσιο συµφωνίας της BDB µε τη γερµανική αναϖτυξιακή τράϖεζα KfW. ικαίωµα υϖοβολής ϖρότασης έχει κάθε ιδιωτική εταιρεία µε µακροϖρόθεσµο εϖενδυτικό σχέδιο. Το ανώτατο ύψος χορηγούµενου δανείου είναι 3 εκατ. και η ϖερίοδος αϖοϖληρωµής ανέρχεται σε 9 έτη. Το δάνειο µϖορεί να καλύϖτει το 100% του εϖενδυτικού κόστους του σχεδίου και έως 30% των αναγκών της εϖιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης. IV. ΚΛΑ ΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Έρευνα για την αγορά ΑΠΕ στη Βουλγαρία Η αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας ϖροσέλκυσε το ενδιαφέρον των εϖενδυτών τα τελευταία χρονιά, ύστερα αϖό τη λήψη ευνοϊκών µέτρων αϖό την κυβέρνηση ϖρος όφελος των ϖαραγωγών ϖαρόµοιων µε αυτά ϖου εφαρµόζονται και σε άλλες ευρωϖαϊκές χώρες. Σηµαντικές, όµως, αλλαγές στο θεσµικό ϖλαίσιο για τις ΑΠΕ εισήγαγε ο σχετικός νόµος, ϖου ψηφίστηκε τον Αϖρίλιο 2011, σε δύο κυρίως ζητήµατα: 1) Τη διάρκεια της εγγυηµένης αγοράς της ϖαραγόµενης ενέργειας αϖό το κράτος, 2) Το χρονικό σηµείο ορισµού της τιµής αγοράς. Περιορισµούς στις εϖενδύσεις ηλιακής ενέργειας εισήγαγαν οι τελευταίες τροϖοϖοιήσεις του Νόµου για την Προστασία της Αγροτικής Γης. Έχοντας υϖόψη τα ως άνω δεδοµένα, το Γραφείο µας ϖραγµατοϖοίησε σχετική έρευνα αγοράς µε στόχο να ϖαράσχει ολοκληρωµένη ενηµέρωση στις εταιρείες του κλάδου. Το ϖλήρες κείµενο της έρευνας είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: 1.doc. 9

11 - Ηλεκτροκίνητα αµάξια και σταθµοί εϖαναφόρτισης στη Σόφια Κατά τη διάρκεια ηµερίδας στη Σόφια µε θέµα «Τα ηλεκτρικά αµάξια ως ϖαράγοντας βιώσιµης ανάϖτυξης», ο Βούλγαρος Υϖουργός Οικονοµίας, κ. Traicho Traikov, δήλωσε ότι την άνοιξη αναµένεται να ξεκινήσει η κατασκευή των ϖρώτων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στη Βουλγαρία. Συγκεκριµένα, κατασκευάστρια εταιρία θα είναι η Litex Motors σε κοινοϖραξία µε την κινεζική Great Wall Motor Company και το εργοστάσιο θα εδρεύει στο Lovech. Όϖως ανέφερε ο κ. Traikov, ϖρόκειται για εϖένδυση Α τάξης και, συνεϖώς, αϖοτελεί υϖοχρέωση του κράτους να διαµορφώσει τις αϖαραίτητες οδικές υϖοδοµές, ώστε να είναι ϖροσβάσιµες οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ο κ. Traikov ανακοίνωσε ότι σύντοµα θα κατασκευαστούν στη Σόφια οι ϖρώτοι σταθµοί εϖαναφόρτισης ηλεκτρικών αµαξιών. Σύµφωνα µε τον κ. Traikov, είναι καιρός το βουλγαρικό κράτος να ϖροχωρήσει στην υλοϖοίηση µιας σειράς µέτρων (ϖ.χ. έκϖτωση ΦΠΑ για την αγορά ηλεκτρικού αµαξιού, µη εϖιβολή τελών ταξινόµησης, ϖρονόµια στάθµευσης και κυκλοφορίας), ώστε να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων αµαξιών. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου Struma Η ελληνικών συµφερόντων κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ανεδείχθη ανάδοχος του Τµήµατος 4 (Lot 4) του αυτοκινητόδροµου Struma, συνολικού µήκους 15 χλµ. και ενδεικτικής αξίας 53 εκατ., το οϖοίο θα συνδέει το Sandanski µε το συνοριακό σταθµό Προµαχώνα/Kulata. Βάσει του αρχικού σχεδιασµό, οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Νοεµβρίου τ.έ. Μέχρι σήµερα, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου (συνολικού µήκους 173 χλµ.), ο οϖοίος θα συνδέει τη Βουλγαρία µε την Ελλάδα. Η βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013 τα τµήµατα 1 και 4 και να έχει ϖροχωρήσει σε ικανοϖοιητικό βαθµό την κατασκευή των υϖολειϖόµενων δυο τµηµάτων. Σηµειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά το Lot 1 του αυτοκινητοδρόµου (Dolna Dikanya Dupnitsa), η τελετή εγκαινίων, ϖου σηµατοδοτεί και την έναρξη των σχετικών εργασιών, ϖραγµατοϖοιήθηκε την 1 η Οκτωβρίου 2011 ϖαρουσία του Βούλγαρου ϖρωθυϖουργού, κ. Boyko Borissov. Ανάδοχος του εν λόγω τµήµατος είναι κοινοϖραξία, στην οϖοία µετέχουν η ιταλική Impreza, η Glav Bulgar Stroy Infrastructure Constructions Ltd και η Patstroy

12 Σύµφωνα µε ϖαλιότερες δηλώσεις του τότε Υϖουργού Περιφερειακής Ανάϖτυξης και ηµοσίων Έργων, κ. Rosen Plevneliev, η διαδικασία για τη δηµοϖράτηση του Τµήµατος 2 (Lot 2), το οϖοίο θα συνδέει την Dupnitsa µε το Blagoevgrad, αναµένεται να ξεκινήσει ϖριν αϖό το τέλος του Η εν λόγω διαδικασία ϖροετοιµάζεται µε την υϖοστήριξη εµϖειρογνωµόνων της Ευρωϖαϊκής Εϖιτροϖής, της Ευρωϖαϊκής Τράϖεζας Εϖενδύσεων (ΕΙΒ) και του Γραφείου του Μηχανισµού JASPERS. Στόχος είναι να εϖιλεγεί η ϖιο συµφέρουσα οικονοµικά ϖρόταση, αλλά και η ϖιο ολοκληρωµένη όσον αφορά στα εϖιµέρους τεχνικά στοιχεία. Σύµφωνα µε τον κ. Plevneliev, τα ως άνω κριτήρια θα ισχύσουν και για το Τµήµα 3 του αυτοκινητοδρόµου (Simitli Sandanski). Αναφορικά µε το Τµήµα 3, η νέα Υϖουργός Περιφερειακής Ανάϖτυξης, κα Lilyana Pavlova, εϖισήµανε ότι η κατασκευή του µετατίθεται για την εϖόµενη ϖρογραµµατική ϖερίοδο ( ), λόγω του αυξηµένου κόστους ϖου ϖροκύϖτει αϖό την αναγκαιότητα σχεδιασµού σήραγγας µήκους 11 χλµ. - Πιθανότητα ϖτώχευσης βουλγαρικών σιδηροδρόµων (BDZ) Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύϖου, ϖου εϖικαλούνται εκϖροσώϖους του βουλγαρικού Υϖουργείου Μεταφορών, ο Βουλγαρικός Κρατικός Σιδηρόδροµος (BDZ) αϖειλείται µε κατάρρευση, καθώς η γερµανική αναϖτυξιακή τράϖεζα KfW αϖαίτησε να της εϖιστραφούν οι 50 ϖετρελαιοκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι συρµοί τύϖου Siemens ϖου αγόρασε η βουλγαρική κυβέρνηση µετά το Σύµφωνα µε τη σύµβαση αγοράς των συρµών, ο BDZ έϖρεϖε να καταβάλει δόσεις αϖοϖληρωµής των συρµών έως το Η αϖαίτηση της KfW να εϖιστραφούν οι συρµοί έρχεται σε συνέχεια της αϖόφασης του BDZ να διακόψει το συµβόλαιό του µε την ασφαλιστική εταιρία Allianz Bulgaria και να υϖογράψει νέο µε την Bulstrad. Η κίνηση, όµως, αυτή, σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα του τύϖου, δεν ήταν σύµφωνη µε το συµβόλαιο αγοράς των συρµών και έλαβε χώρα χωρίς ϖροηγούµενη διαβούλευση µε την KfW. Σηµειώνεται ότι η ως άνω σύµβαση ϖροβλέϖει ϖως, µέχρι την αϖοϖληρωµή του συνολικού κόστους αγοράς τους, οι συρµοί θα ανήκουν στην KfW και όχι στον BDZ και ϖως η KfW έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εϖιστροφή τους. Οι εν λόγω συρµοί είναι οι ϖιο σύγχρονοι ϖου διαθέτει ο BDZ και, σε ϖερίϖτωση αϖώλειάς τους, η εταιρία, ϖου αντιµετωϖίζει τεράστια χρέη, θα ϖεριοριστεί αϖοκλειστικά στη χρήση συρµών σοβιετικής κατασκευής του Σηµειώνεται ότι τα συνολικά χρέη του BDZ ανέρχονται σε BGN 771 εκατ. 11

13 (ϖερίϖου 395 εκατ.) και τα εµϖόδια για την αϖοϖληρωµή του ως άνω ϖοσού αυξήθηκαν, όταν η Παγκόσµια Τράϖεζα αρνήθηκε να ϖαράσχει δάνειο ύψους BGN 460 εκατ., το οϖοίο η βουλγαρική κυβέρνηση διαϖραγµατευόταν αϖό το εκέµβριο του 2010 και ϖροοριζόταν για την αναδιάρθρωση και σταδιακή αϖοϖληρωµή ϖαλαιών χρεών. Οι εγγυήσεις, όµως, ϖου ζήτησε η Παγκόσµια Τράϖεζα δεν ικανοϖοιήθηκαν και, ϖλέον, η κυβέρνηση ϖροσανατολίζεται στην έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοϖοίησης των εµϖορευµατικών µεταφορών του BDZ, του ϖιο κερδοφόρου τµήµατος του οργανισµού, ώστε να εξασφαλίσει ρευστότητα. Πάντως, η Παγκόσµια Τράϖεζα αναµένεται να καταβάλει το έτερο συµφωνηθέν δάνειο, ύψους BGN 160 εκατ., στην κρατική εταιρεία Railway Infrastructure, καθώς αυτό αϖοσκοϖεί στην αναβάθµιση των υϖοδοµών και όχι στην αϖοϖληρωµή ϖαλαιών χρεών. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Αύξηση βιολογικών καλλιεργητών Κατά 75% αυξήθηκαν οι βιολογικοί καλλιεργητές στη Βουλγαρία το 2010 σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος, ανερχόµενοι σε 820. Αυτό ανέφερε η αναϖληρώτρια Υϖουργός Γεωργίας της Βουλγαρίας, κα Svetlana Boyanova, η οϖοία ϖαράλληλα δεσµεύθηκε ότι το βουλγαρικό κράτος θα συνεχίσει να κάνει χρήση των καλύτερων ευρωϖαϊκών ϖρακτικών για την υϖοστήριξη των βιοκαλλιεργητών. Κάλεσε, εϖίσης, τους αγρότες να συνασϖισθούν και να ϖροσανατολιστούν ϖρος τη βιολογική γεωργία. Σε άλλες, όµως, δηλώσεις της, η κα Boyanova ϖαραδέχτηκε ότι η αϖορροφητικότητα των διαθέσιµων κονδυλίων για τη βιολογική γεωργία στο ϖλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάϖτυξης είναι ιδιαιτέρως χαµηλή. Συγκεκριµένα, την ϖερίοδο αϖορροφήθηκαν µόλις BGN 22,2 εκατ. (ϖερίϖου 11,5 εκατ.) στο ϖλαίσιο του σχετικού µέτρου 214 του ως άνω ϖρογράµµατος («Γεωργικές-οικολογικές ϖληρωµές»). Αναφερόµενη στην εϖόµενη ϖρογραµµατική ϖερίοδο ( ), όϖου η ΕΕ αϖοδίδει ιδιαίτερη έµφαση στη βιολογική γεωργία, η κα Boyanova δήλωσε ότι είναι έτοιµη να αϖοδεχθεί ϖροτάσεις για την αλλαγή του σχεδιασµού, του ϖεριεχοµένου και της δοµής του µέτρου 214, ώστε αυτό να καταστεί ϖιο ελκυστικό και να ϖροσελκύσει µεγαλύτερο ενδιαφέρον εκ µέρους των βιοκαλλιεργητών. 12

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ - Μελέτη για τον θεσµό των εϖιχειρηµατικών αγγέλων στην Βουλγαρία Οι εϖιχειρηµατικοί άγγελοι είναι µια διαρκώς αναϖτυσσόµενη τα τελευταία χρόνια µορφή εϖενδυτών, ϖου υϖοστηρίζουν, κυρίως, υϖό σύσταση καινοτόµες εταιρείες. Σε αντίθεση µε τους εϖενδυτές κεφαλαίων εϖιχειρηµατικού κινδύνου (venture capitalists) ϖου διαχειρίζονται χρήµατα διοχετευµένα αϖό άλλους σε ένα εϖαγγελµατικά οργανωµένο ταµείο (fund), οι άγγελοι εϖενδύουν δικά τους κεφάλαια. Εϖιϖλέον, εκτός αϖό το να ϖαρέχουν κεφάλαια, οι άγγελοι εϖενδυτές συχνά ϖροσφέρουν αξιόλογες διαχειριστικές συµβουλές αλλά και το ϖολύτιµο δίκτυο εϖαφών τους. Έχοντας υϖόψη τα ως άνω δεδοµένα, το Γραφείο µας ϖραγµατοϖοίησε µελέτη για τους εϖιχειρηµατικούς αγγέλους και τα δίκτυά τους στη Βουλγαρία. Το ϖλήρες κείµενο της µελέτης είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εκδήλωση Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας µε θέµα την ελληνική βιολογική γεωργία (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, ) Tο Γραφείο Οικονοµικών & Εµϖορικών Υϖοθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια οργανώνει εκδήλωση (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, ) σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS και µε την υϖοστήριξη του Βουλγαρικού Εµϖορικού και Βιοµηχανικού Εϖιµελητηρίου (BCCI), η οϖοία θα ϖεριλαµβάνει: 1. Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: «Η ελληνική βιολογική γεωργία Προοϖτικές ανάϖτυξης του κλάδου στη Βουλγαρία Ο ρόλος της ϖιστοϖοίησης αγροτικών ϖροϊόντων στην ΕΕ». Μετά το ϖέρας της ηµερίδας θα ϖαρατεθεί buffet µε βιολογικά εδέσµατα και κρασιά. 2. Εϖιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων ϖαραγωγών βιολογικών ϖροϊόντων και βουλγαρικών εϖιχειρήσεων του κλάδου. 13

15 Πρόσκληση και ϖρόγραµµα της εκδήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας: Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: rontoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: 14

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 (Νο 397 τεύχος 8o) Η ενημερωτική Εγκύκλιος περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα διεθνών συνεργασιών, διαγωνισμών, εκθέσεων, προμηθειών, αναφορές για οικονομικό- επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας 1) Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ Βουλγαρίας και Κίνας διαμορφώνεται την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ Μέσο:.......... ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Ημ. Έκδοσης:.... 4/4/2014 Ημ. Αποδελτίωσης:... 5/4/2014 Σελίδα:......... 17 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Μέσο:.......... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα της εξωστρέφειας

ελλάδα της εξωστρέφειας Αθήνα 08.12.2010 ελλάδα της εξωστρέφειας Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές πορεία & σύγκριση Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΕΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 7 ΑΘΗΝΑ 4/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013»

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013» ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ Οδησσός, 7 Οκτωβρίου 2013 Α.Π.: 2170/402 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -Β2 Δ/νση ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 25 Ιουνίου 2014 / 2 Η Τράπεζα Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Πεκίνο, 12 Απριλίου 2012 Α.Π.: Φ 2705/366 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 Η ιοίκηση και το προσωπικό του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σας εύχονται Χρόνια Πολλά & Καλή Ανάσταση! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου)

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Οδικό δίκτυο H Βουλγαρία διαθέτει οδικό δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 19.550 χλμ, εκ των οποίων 87% καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 19/01 25/01-2015

Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 19/01 25/01-2015 Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 19/01 25/01-2015 Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ανακοίνωσε πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ύψους 60 δισ. ευρώ µηνιαίως, το οποίο θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2015. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 176 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO BOYΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βουκουρέστι 21 Αυγούστου 2015 Τηλ.: +40-21-210 07 48/ 211 57 24 Α.Π.: Φ. 2600/ 1427 Email: ecocom-bucharest@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα αποτελέσματα της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας 1 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2011 - Αρνητικό επιχειρηµατικό κλίµα βλέπει ο IFC O ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης (International Finance Corporation / IFC) στην έκθεση του "Επενδυτικό Κλίµα της Ουκρανίας µε το

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα