ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) , , Fax: (003592) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Εκτιµήσεις για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ το Εκτιµήσεις για τις ΑΞΕ στη Βουλγαρία Πορεία του ϖληθωρισµού το Σεϖτέµβριο ιαµόρφωση βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος ΕΕ και τρίτες χώρες ,4% η ανεργία το Σεϖτέµβριο IΙ. ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Συνεργασία Βουλγαρίας Βραζιλίας στον οικονοµικό τοµέα... 6 ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ... 7 Υλοϖοίηση ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» στη Βουλγαρία... 7 Πρόσβαση µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία... 8 IV. ΚΛΑ ΙΚΑ... 9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έρευνα για την αγορά ΑΠΕ στη Βουλγαρία Ηλεκτροκίνητα αµάξια και σταθµοί εϖαναφόρτισης στη Σόφια ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου Struma Πιθανότητα ϖτώχευσης βουλγαρικών σιδηροδρόµων (BDZ) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αύξηση βιολογικών καλλιεργητών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ Μελέτη για τον θεσµό των εϖιχειρηµατικών αγγέλων στην Βουλγαρία V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εκδήλωση Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας µε θέµα την ελληνική βιολογική γεωργία (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, ) Παρακαλούµε σε ϖερίϖτωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ϖηγή Εάν δεν εϖιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το ϖαρόν δελτίο, µϖορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε αϖό τη λίστα αϖοδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Εκτιµήσεις για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ το Σε αναθεώρηση των ϖροβλέψεών της για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ της χώρας το 2012 αναµένεται να ϖροβεί η βουλγαρική κυβέρνηση. Ήδη σε σχετικές του δηλώσεις ο Υϖουργός Οικονοµικών, κ. Simeon Djankov, ϖαραδέχθηκε ότι λόγω των διεθνών εξελίξεων ο αρχικώς διακηρυχθείς στόχος για ανάϖτυξη 4,2% το 2012 είναι «µη ρεαλιστικός» και εκτίµησε ότι, τελικά, το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά ϖερίϖου 2,5% το εϖόµενο έτος. Σε ό,τι αφορά το 2011, η κυβέρνηση είχε εκτιµήσει ότι η ανάϖτυξη θα ανέλθει στο 3,6%, στόχος ϖου εϖίσης φαίνεται να µην εϖιτυγχάνεται. Σηµειώνεται ότι την εϖόµενη εβδοµάδα αναµένεται να υϖοβληθεί στο Υϖουργικό Συµβούλιο το σχέδιο ϖροϋϖολογισµού για το 2012 και, εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί για συζήτηση στο κοινοβούλιο. Η βουλγαρική οικονοµία ϖαρουσίασε σηµάδια ανάκαµψης εντός του 2011, χάρη, κυρίως, στην ενισχυµένη εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και την ικανοϖοιητική ϖορεία του βιοµηχανικού κλάδου. Σύµφωνα µε ϖροσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, οι εϖιδόσεις της οικονοµίας το β τρίµηνο 2011 ήταν ελαφρώς καλύτερες του αναµενοµένου. Συγκεκριµένα, το ΑΕΠ ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2% (έναντι ϖροηγούµενης ϖροβλέψεως 1.9%) και σε µηνιαία βάση κατά 0,3% (έναντι ϖροηγούµενης ϖροβλέψεως 0,2%). Παρά, όµως, την εν λόγω οριακή βελτίωση συγκριτικά µε ϖροηγούµενες ϖροβλέψεις, η οικονοµία αναϖτύχθηκε µε ρυθµούς χαµηλότερους σε σχέση µε αυτούς του α τριµήνου (κυρίως λόγω του χαµηλότερου ρυθµού αύξησης των εξαγωγών), οϖότε το ΑΕΠ είχε ενισχυθεί σε ϖοσοστό 3,3% ετησίως. Εϖιβεβαιώνεται, συνεϖώς, η τάση εϖιβράδυνσης της ανάϖτυξης. Σε αναθεώρηση των ϖροβλέψεών τους για την ϖορεία της βουλγαρικής οικονοµίας έχουν ϖροχωρήσει ήδη τόσο το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) όσο και η EBRD (Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάϖτυξη). Συγκεκριµένα, το ΝΤ ϖροβλέϖει ϖλέον ότι ο ρυθµός ανάϖτυξης θα διαµορφωθεί στο 2,5% το 2011 (έναντι ϖροηγούµενης ϖρόβλεψης 3%) και η EBRD στο 2,3% (έναντι ϖροηγούµενες ϖρόβλεψης 3,1%). Προς τα κάτω αναθεώρησε τις ϖροβλέψεις της για το και η Ernst & Young, εκτιµώντας ότι η ανάϖτυξη θα διαµορφωθεί στο 2,2% το τρέχον έτος και στο 2,6% το εϖόµενο. Οι λόγοι ϖου εϖικαλέστηκε η Ernst & Young για την εϖανεκτίµηση των ϖροβλέψεών της συνίστανται στην ϖαράλληλη εϖιβράδυνση της ανάϖτυξης στις ϖερισσότερες χώρες της ΕΕ, ϖου αϖοτελούν και τους βασικούς αϖοδέκτες των βουλγαρικών εξαγωγών, στην αδύναµη εγχώρια κατανάλωση και στην αβεβαιότητα ϖου εϖικρατεί στον εϖιχειρηµατικό κόσµο. 2

4 Σε ό,τι αφορά τα υϖόλοιϖα µεγέθη της οικονοµίας, το ΝΤ εκτιµά ότι το 2011 ο ϖληθωρισµός θα διαµορφωθεί στο 3,8% (έναντι ϖροηγούµενης ϖρόβλεψης 5%) και η ανεργία στο 10,2%. Ως ϖρος την εγχώρια κατανάλωση, η Ernst & Young ϖροβλέϖει ότι το 2011 θα αυξηθεί κατά µόλις 1.2% και το 2012 υϖό ϖροϋϖοθέσεις έως 3%. - Εκτιµήσεις για τις ΑΞΕ στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της InvestBulgaria Agency, κ. Borislav Stefanov, ϖαρά το ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άµεσες ξένες εϖενδύσεις (ΑΞΕ) κινούνται σε χαµηλά εϖίϖεδα το 2011, στην Υϖηρεσία του εκδηλώνεται αυξηµένο ενδιαφέρον αϖό ξένους εϖενδυτές. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα έως τώρα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της βουλγαρικής Κεντρικής Τράϖεζας, το α εϖτάµηνο 2011 καταγράφηκαν θετικές ροές ΑΞΕ ύψους µόλις BGN 183,8 εκατ. έναντι BGN 776 εκατ. την αντίστοιχη ϖερίοδο του Ο κ. Stefanov υϖοστήριξε ότι οι αρνητικές ροές ΑΞΕ ϖου ϖαρατηρήθηκαν τους ϖρώτους µήνες του 2010 οφείλονται σε αϖοϖληρωµές δανείων αϖό τις θυγατρικές ϖρος τις µητρικές εταιρείες. Το ότι, µάλιστα, οι θυγατρικές είναι σε θέση να ϖροχωρούν στις εν λόγω αϖοϖληρωµές αϖοδεικνύει, σύµφωνα µε τον κ. Stefanov, τη βιωσιµότητά τους. Ο εκτελεστικός διευθυντής της InvestBulgaria Agency αϖέφυγε να διατυϖώσει ϖρόβλεψη για το τελικό ύψος των ΑΞΕ το 2011, αλλά ϖροανήγγειλε τροϖοϖοιήσεις στον εϖενδυτικό νόµο, ώστε να διαφοροϖοιηθούν τα κίνητρα σε µια σειρά αϖό τοµείς (µε έµφαση στις υϖηρεσίες). - Πορεία του ϖληθωρισµού το Σεϖτέµβριο 2011 Αµετάβλητος ϖαρέµεινε ο ϖληθωρισµός στη Βουλγαρία το Σεϖτέµβριο 2011 σε σχέση µε τον ϖροηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε στοιχεία ϖου έδωσε στη δηµοσιότητα το Στατιστικό Ινστιτούτο. Αϖό την αρχή του έτους ο ϖληθωρισµός έχει αυξηθεί κατά 1,5%, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011 η άνοδος ανέρχεται σε 3,3%. Ο µέσος ετήσιος ϖληθωρισµός ανήλθε στο 4,5%. Βάσει του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, ο ϖληθωρισµός ϖαρέµεινε αµετάβλητος σε µηνιαία βάση, αλλά αυξήθηκε σε ετήσια κατά 2,9%. 3

5 Σε σχέση µε τον Αύγουστο, ϖτωτικές τάσεις καταγράφονται στους κάτωθι τοµείς: διασκέδαση και ϖολιτισµός (-4%), ρουχισµός (-0,7%), εστιατόρια και ξενοδοχεία (-0,2%),. Αύξηση των τιµών καταναλωτή καταγράφηκε στους ακόλουθους τοµείς: εκϖαίδευση (2,3%), υγεία (1,2%), µεταφορές (0,3%). Αµετάβλητες ϖαρέµειναν οι τιµές καταναλωτή στις εϖικοινωνίες. - ιαµόρφωση βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος ΕΕ και τρίτες χώρες Βάσει ϖροσωρινών στοιχείων ϖου έδωσε στη δηµοσιότητα το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο, το α οκτάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές ϖρος τρίτες εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκαν κατά 32,8% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Κύριοι εµϖορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η Τουρκία, η Σερβία, η Ρωσία, η FYROM και η Κίνα, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ, στις οϖοίες κατευθύνθηκε το 54% των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος εκτός ΕΕ χώρες. Σηµαντική αύξηση, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές εισαγωγές (22,4% σε ετήσια βάση). Ειδικά, τον Αύγουστο οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 14,2% και οι εισαγωγές ακόµη ϖερισσότερο κατά 17,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες: «ορυκτά καύσιµα, λιϖαντικά και σχετικά υλικά», «ζωικά και φυτικά έλαια και λίϖη» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (ϖλην καυσίµων)». Η µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στην κατηγορία «χηµικά και σχετικά ϖροϊόντα». Το εµϖορικό ισοζύγιο για το α οκτάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά BGN 2.167,3 εκατ. (ϖερίϖου εκατ.). Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν και ϖάλι αρνητικό κατά BGN 1.541,2 εκατ. Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος τρίτες χώρες την ϖερίοδο (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του ϖροηγούµενου έτους) Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/epdocs/fts_extrastat_ _en.pdf) 4

6 Σε ό,τι αφορά τις εµϖορικές ροές µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, βάσει ϖάλι ϖροσωρινών στοιχείων, το α εϖτάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 38,2% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Κύριοι εµϖορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και το Βέλγο, στις οϖοίες κατευθύνθηκε το 68% των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος κράτη-µέλη της ΕΕ. Αξιόλογη άνοδο, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές εισαγωγές (20,2% σε ετήσια βάση) αϖό χώρες εντός ΕΕ. Ειδικά, τον Ιούλιο οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,5% και οι εισαγωγές ακόµη ϖερισσότερο κατά 18,4% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών εντός ΕΕ καταγράφηκε στις κατηγορίες: «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (ϖλην καυσίµων)», «χηµικά και σχετικά ϖροϊόντα» και «µεταϖοιηµένα αγαθά ταξινοµηµένα κυρίως µε βάση το υλικό». Η µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες «ζωικά και φυτικά έλαια και λίϖη» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (ϖλην καυσίµων)». Το εµϖορικό ισοζύγιο για το α εξάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά BGN 460,4 εκατ. Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά BGN 182,2 εκατ. Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος κράτη-µέλη της ΕΕ την ϖερίοδο (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του ϖροηγούµενου έτους) Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/epdocs/fts_intrastat_ _en.pdf) Σηµειώνεται, τέλος, ότι, σύµφωνα µε ϖροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου το συνολικό εµϖορικό έλλειµµα της χώρας για το α εϖτάµηνο (Ιανουάριος Ιούλιος) διαµορφώνεται στα BGN εκατ. 5

7 - 9,4% η ανεργία το Σεϖτέµβριο 2011 Σύµφωνα µε στοιχεία της βουλγαρικής Υϖηρεσίας Αϖασχόλησης, το ϖοσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία το Σεϖτέµβριο του 2011 κινήθηκε ϖτωτικά σε σχέση µε τον Αύγουστο και διαµορφώθηκε στο 9,4% (ϖτώση 0,1% σε σχέση µε τον ϖροηγούµενο µήνα). Το 20% των ανέργων είναι κάτω των 29 ετών, ενώ το 37% ϖαραµένουν εκτός της αγοράς εργασίας για σηµαντική χρονική ϖερίοδο. Αυξηµένα είναι τα ϖοσοστά νέων ανέργων αϖό εϖοχιακές εϖιχειρήσεις, όϖως ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι νέες θέσεις εργασίας ϖροσέγγισαν το Σεϖτέµβριο τις , αυξηµένες κατά ϖερίϖου συγκριτικά µε τον Αύγουστο. Σηµειώνεται ότι ο ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) έχει ϖροβλέψει ϖως η ανεργία το 2011 θα διαµορφωθεί τελικά στο 10,2%. IΙ. ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Συνεργασία Βουλγαρίας Βραζιλίας στον οικονοµικό τοµέα Εϖίσηµη εϖίσκεψη στη Βουλγαρία ϖραγµατοϖοίησε (5-6 Οκτωβρίου τ.έ.) η Πρόεδρος της Βραζιλίας, κα Dilma Rousseff, στο ϖλαίσιο της οϖοίας συνήφθησαν συµφωνίες µε στόχο την ενίσχυση της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας των δύο χωρών. Συγκεκριµένα, υϖεγράφη Συµφωνία για την Οικονοµική Συνεργασία Βουλγαρίας και Βραζιλίας, η οϖοία καλύϖτει µια σειρά αϖό τοµείς, µεταξύ των οϖοίων η µεταλλουργία, η ενέργεια, η µεταϖοίηση, η αµυντική βιοµηχανία, η γεωργία, η εϖιστηµονική έρευνα, ο τουρισµός κ.ά. Προβλέϖεται δε η σύσταση διακυβερνητικής εϖιτροϖής για την ταχύτερη υλοϖοίηση της συµφωνίας και την ενίσχυση των εϖιχειρηµατικών δεσµών των δύο χωρών. Παράλληλα, υϖεγράφη κοινή διακήρυξη για τη διµερή συνεργασία στους τοµείς των τεχνολογικών της ϖληροφορίας (ΙΤ) και των εϖικοινωνιών. Σηµειώνεται ότι η κα Rousseff συνοδευόταν κατά τη διάρκεια της εϖίσηµης εϖίσκεψης αϖό ϖολυµελή οµάδα εϖιχειρηµατιών της Βραζιλίας, οι οϖοίοι εκϖροσωϖούσαν εταιρείες αϖό τους κλάδους της ενέργειας, των µεταλλεύσεων, της αεροϖορικής βιοµηχανίας και της γεωργίας. Στο χαιρετισµό της, κατά τη διάρκεια του εϖιχειρηµατικού forum Brazil- Bulgaria: Stable partnerships, η κα Rousseff αναφέρθηκε στην ανάγκη ϖεραιτέρω ενίσχυσης των εµϖορικών δεσµών των δύο χωρών. Εστιάζοντας δε στον αγροτικό τοµέα, η κα Rousseff εϖισήµανε ότι η Βουλγαρία αϖοτελεί σηµαντικό ϖαραγωγό λιϖασµάτων, γεγονός ϖου θα µϖορούσε να την καταστήσει εταίρο της Βραζιλίας, στο ϖλαίσιο της ϖροσϖάθειας της τελευταίας να ενισχύσει την αγροτική ϖαραγωγή της. Αϖό την ϖλευρά του, ο Βούλγαρος Υϖουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Traicho Traikov, αναφέρθηκε στις 6

8 ευκαιρίες διµερούς συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού και αϖαρίθµησε ϖροϊόντα, τα οϖοία κατά την άϖοψή του µϖορούν να κερδίσουν το καταναλωτικό κοινό της Βραζιλίας (αιθέρια έλαια, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ερυθροί οίνοι, µηχανήµατα εϖεξεργασίας µετάλλου κ.ά). Παράλληλα, σύµφωνα µε τον κ Traikov, η Βουλγαρία θα µϖορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάµεση βάση των εϖιχειρήσεων της Βραζιλίας για τη µεταφορά τεχνολογίας και logistics ϖρος την Ευρώϖη και τα Βαλκάνια. Ο Βραζιλιάνος οµόλογός του, κ. Fernando Pimentel, υϖογράµµισε τη σταθερότητα του βουλγαρικού χρηµατοϖιστωτικού συστήµατος και την ελκυστική εϖενδυτική/φορολογική νοµοθεσία και τόνισε ότι η Βραζιλία θέλει να εγκαινιάσει µια νέα, ϖιο δηµιουργική ϖερίοδο σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές και εµϖορικές σχέσεις των δύο χωρών. ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Υλοϖοίηση ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» στη Βουλγαρία Όϖως δήλωσε ο Βούλγαρος Αναϖληρωτής Υϖουργός Οικονοµικών, κ. Evgeni Angelov, το 30-35% των εγκεκριµένων µέσω του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Operational Program Competitiveness) σχέδιων ϖαραµένουν ανολοκλήρωτα µε βασική αιτία για την εξέλιξη αυτή τις σηµαντικές δυσκολίες ϖου αντιµετωϖίζουν οι βουλγαρικές µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις (ΜΜΕ) να εξασφαλίσουν τραϖεζική χρηµατοδότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, βάσει στοιχείων της Eurostat, το 2010 οι ανεϖιτυχείς αιτήσεις δανειοδότησης αϖό βουλγαρικές ΜΜΕ ανήλθαν στο 36% έναντι µόνο 3% το Ένα άλλο ϖρόβληµα ϖου αντιµετωϖίζουν οι εϖιχειρήσεις είναι το υψηλό εϖιτόκιο, µε το οϖοίο καλούνται να αϖοϖληρώσουν τα δάνεια ϖου εντέλει λαµβάνουν. Σύµφωνα µε τον κ. Angelov, για την αντιµετώϖιση της κατάστασης αυτής η κυβέρνηση εϖεξεργάζεται ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης των υϖοβαλλόµενων στο ϖλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» σχέδιων, το οϖοίο ϖροετοιµάζεται σε συνεργασία µε την Ευρωϖαϊκή Εϖιτροϖή και ϖροβλέϖει τη συµµετοχή 10 τουλάχιστον τραϖεζών. Παράλληλα, ο κ. Angelov ανέφερε ότι αϖό τα εναϖοµείναντα κονδύλια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα»: 150 εκατ. θα διατεθούν για την υϖοστήριξη µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων. Στόχος του σχετικού µηχανισµού χρηµατοδότησης θα είναι να χορηγήσει στις ΜΜΕ συνολικά 300 εκατ. σε χαµηλότοκα δάνεια ως εξής: Όταν µια µετέχουσα στο µηχανισµό τράϖεζα θα χορηγεί δάνειο σε µια εταιρεία, το 50% του ϖοσού θα αϖοτελεί αϖευθείας χρηµατοδότηση ϖροερχόµενη αϖό το 7

9 Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» και το υϖόλοιϖο 50% δάνειο χορηγούµενο αϖό την τράϖεζα. Το δε εϖιτόκιο θα είναι 50% χαµηλότερο του ισχύοντος στην αγορά. 150 εκατ. για υλοϖοίηση σχεδίων ϖροσανατολισµένων στην ενεργειακή αϖοδοτικότητα 50 εκατ. για σχέδια ϖου στόχο έχουν την τεχνολογική αναβάθµιση των εϖιχειρήσεων 40 εκατ. για ϖρωτοβουλίες ϖου άϖτονται της ϖράσινης ανάϖτυξης 30 εκατ. για σχέδια εϖιχειρηµατικής καινοτοµίας και 10 εκατ. για ϖρογράµµατα εϖιστηµονικής έρευνας. Πρόσβαση µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία Πέρα αϖό τις ως άνω εξαγγελίες στα ϖλαίσια του ΕΠ Ανταγωνιστικότητας, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της διευκόλυνσης της ϖρόσβασης των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων σε τραϖεζικές χρηµατοδοτήσεις, εϖισηµαίνονται και οι εξής ϖρωτοβουλίες: 1. Η εγγυητική συµφωνία (Ιούλιος 2011) του European Investment Fund (EIF) µε ϖέντε βουλγαρικές τράϖεζες (United Bulgarian Bank [ιδιοκτησίας Εθνικής Τράϖεζας], ProCredit Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bulbank, CIBank), ώστε οι τελευταίες να ϖαράσχουν δανειοδοτική υϖοστήριξη ύψους 400 εκατ. σε µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις. Χάρη στη συµφωνία αυτή, οι τράϖεζες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν εϖιχειρήσεις, στις οϖοίες διαφορετικά δε θα αναλάµβαναν τον κίνδυνο να χορηγήσουν δάνειο, όϖως, ϖ.χ., νεοσυσταθείσες εταιρείες, ϖου συνήθως δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση. 2. Η υϖογραφή συµφωνίας ( ) µεταξύ του EIF, της Βουλγαρικής Αναϖτυξιακής Τράϖεζας (BDB, url: και των θυγατρικών της τελευταίας JOBS MFI και NGF (National Guarantee Fund) µε σκοϖό την ϖαροχή δανείου 6 εκατ. στην JOBS MFI (JOBS Micro Financing Institution EAD) και χρηµατοδοτικής υϖοστήριξης 30 εκατ. στο NGF για εγγυήσεις ϖου χορηγεί το εν λόγω Ταµείο. Στόχος των συµφωνιών αυτών είναι να διευκολυνθεί η ϖρόσβαση των Βουλγάρων εϖιχειρηµατιών σε χρηµατοδότηση για δράσεις ϖου αφορούν στην έναρξη και ανάϖτυξη των εταιρειών τους. 8

10 3. Η ϖαροχή ϖιστωτικής γραµµής ύψους 5 εκατ. αϖό την BDB ϖρος την Piraeus Bank Bulgaria (ιδιοκτησίας Τραϖέζης Πειραιώς) µε σκοϖό τη διευκόλυνση ϖαροχής δανείων ϖρος µικρές και µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις στο ϖλαίσιο συµφωνίας της BDB µε τη γερµανική αναϖτυξιακή τράϖεζα KfW. ικαίωµα υϖοβολής ϖρότασης έχει κάθε ιδιωτική εταιρεία µε µακροϖρόθεσµο εϖενδυτικό σχέδιο. Το ανώτατο ύψος χορηγούµενου δανείου είναι 3 εκατ. και η ϖερίοδος αϖοϖληρωµής ανέρχεται σε 9 έτη. Το δάνειο µϖορεί να καλύϖτει το 100% του εϖενδυτικού κόστους του σχεδίου και έως 30% των αναγκών της εϖιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης. IV. ΚΛΑ ΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Έρευνα για την αγορά ΑΠΕ στη Βουλγαρία Η αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας ϖροσέλκυσε το ενδιαφέρον των εϖενδυτών τα τελευταία χρονιά, ύστερα αϖό τη λήψη ευνοϊκών µέτρων αϖό την κυβέρνηση ϖρος όφελος των ϖαραγωγών ϖαρόµοιων µε αυτά ϖου εφαρµόζονται και σε άλλες ευρωϖαϊκές χώρες. Σηµαντικές, όµως, αλλαγές στο θεσµικό ϖλαίσιο για τις ΑΠΕ εισήγαγε ο σχετικός νόµος, ϖου ψηφίστηκε τον Αϖρίλιο 2011, σε δύο κυρίως ζητήµατα: 1) Τη διάρκεια της εγγυηµένης αγοράς της ϖαραγόµενης ενέργειας αϖό το κράτος, 2) Το χρονικό σηµείο ορισµού της τιµής αγοράς. Περιορισµούς στις εϖενδύσεις ηλιακής ενέργειας εισήγαγαν οι τελευταίες τροϖοϖοιήσεις του Νόµου για την Προστασία της Αγροτικής Γης. Έχοντας υϖόψη τα ως άνω δεδοµένα, το Γραφείο µας ϖραγµατοϖοίησε σχετική έρευνα αγοράς µε στόχο να ϖαράσχει ολοκληρωµένη ενηµέρωση στις εταιρείες του κλάδου. Το ϖλήρες κείµενο της έρευνας είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: 1.doc. 9

11 - Ηλεκτροκίνητα αµάξια και σταθµοί εϖαναφόρτισης στη Σόφια Κατά τη διάρκεια ηµερίδας στη Σόφια µε θέµα «Τα ηλεκτρικά αµάξια ως ϖαράγοντας βιώσιµης ανάϖτυξης», ο Βούλγαρος Υϖουργός Οικονοµίας, κ. Traicho Traikov, δήλωσε ότι την άνοιξη αναµένεται να ξεκινήσει η κατασκευή των ϖρώτων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στη Βουλγαρία. Συγκεκριµένα, κατασκευάστρια εταιρία θα είναι η Litex Motors σε κοινοϖραξία µε την κινεζική Great Wall Motor Company και το εργοστάσιο θα εδρεύει στο Lovech. Όϖως ανέφερε ο κ. Traikov, ϖρόκειται για εϖένδυση Α τάξης και, συνεϖώς, αϖοτελεί υϖοχρέωση του κράτους να διαµορφώσει τις αϖαραίτητες οδικές υϖοδοµές, ώστε να είναι ϖροσβάσιµες οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ο κ. Traikov ανακοίνωσε ότι σύντοµα θα κατασκευαστούν στη Σόφια οι ϖρώτοι σταθµοί εϖαναφόρτισης ηλεκτρικών αµαξιών. Σύµφωνα µε τον κ. Traikov, είναι καιρός το βουλγαρικό κράτος να ϖροχωρήσει στην υλοϖοίηση µιας σειράς µέτρων (ϖ.χ. έκϖτωση ΦΠΑ για την αγορά ηλεκτρικού αµαξιού, µη εϖιβολή τελών ταξινόµησης, ϖρονόµια στάθµευσης και κυκλοφορίας), ώστε να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων αµαξιών. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου Struma Η ελληνικών συµφερόντων κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ανεδείχθη ανάδοχος του Τµήµατος 4 (Lot 4) του αυτοκινητόδροµου Struma, συνολικού µήκους 15 χλµ. και ενδεικτικής αξίας 53 εκατ., το οϖοίο θα συνδέει το Sandanski µε το συνοριακό σταθµό Προµαχώνα/Kulata. Βάσει του αρχικού σχεδιασµό, οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Νοεµβρίου τ.έ. Μέχρι σήµερα, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου (συνολικού µήκους 173 χλµ.), ο οϖοίος θα συνδέει τη Βουλγαρία µε την Ελλάδα. Η βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013 τα τµήµατα 1 και 4 και να έχει ϖροχωρήσει σε ικανοϖοιητικό βαθµό την κατασκευή των υϖολειϖόµενων δυο τµηµάτων. Σηµειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά το Lot 1 του αυτοκινητοδρόµου (Dolna Dikanya Dupnitsa), η τελετή εγκαινίων, ϖου σηµατοδοτεί και την έναρξη των σχετικών εργασιών, ϖραγµατοϖοιήθηκε την 1 η Οκτωβρίου 2011 ϖαρουσία του Βούλγαρου ϖρωθυϖουργού, κ. Boyko Borissov. Ανάδοχος του εν λόγω τµήµατος είναι κοινοϖραξία, στην οϖοία µετέχουν η ιταλική Impreza, η Glav Bulgar Stroy Infrastructure Constructions Ltd και η Patstroy

12 Σύµφωνα µε ϖαλιότερες δηλώσεις του τότε Υϖουργού Περιφερειακής Ανάϖτυξης και ηµοσίων Έργων, κ. Rosen Plevneliev, η διαδικασία για τη δηµοϖράτηση του Τµήµατος 2 (Lot 2), το οϖοίο θα συνδέει την Dupnitsa µε το Blagoevgrad, αναµένεται να ξεκινήσει ϖριν αϖό το τέλος του Η εν λόγω διαδικασία ϖροετοιµάζεται µε την υϖοστήριξη εµϖειρογνωµόνων της Ευρωϖαϊκής Εϖιτροϖής, της Ευρωϖαϊκής Τράϖεζας Εϖενδύσεων (ΕΙΒ) και του Γραφείου του Μηχανισµού JASPERS. Στόχος είναι να εϖιλεγεί η ϖιο συµφέρουσα οικονοµικά ϖρόταση, αλλά και η ϖιο ολοκληρωµένη όσον αφορά στα εϖιµέρους τεχνικά στοιχεία. Σύµφωνα µε τον κ. Plevneliev, τα ως άνω κριτήρια θα ισχύσουν και για το Τµήµα 3 του αυτοκινητοδρόµου (Simitli Sandanski). Αναφορικά µε το Τµήµα 3, η νέα Υϖουργός Περιφερειακής Ανάϖτυξης, κα Lilyana Pavlova, εϖισήµανε ότι η κατασκευή του µετατίθεται για την εϖόµενη ϖρογραµµατική ϖερίοδο ( ), λόγω του αυξηµένου κόστους ϖου ϖροκύϖτει αϖό την αναγκαιότητα σχεδιασµού σήραγγας µήκους 11 χλµ. - Πιθανότητα ϖτώχευσης βουλγαρικών σιδηροδρόµων (BDZ) Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύϖου, ϖου εϖικαλούνται εκϖροσώϖους του βουλγαρικού Υϖουργείου Μεταφορών, ο Βουλγαρικός Κρατικός Σιδηρόδροµος (BDZ) αϖειλείται µε κατάρρευση, καθώς η γερµανική αναϖτυξιακή τράϖεζα KfW αϖαίτησε να της εϖιστραφούν οι 50 ϖετρελαιοκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι συρµοί τύϖου Siemens ϖου αγόρασε η βουλγαρική κυβέρνηση µετά το Σύµφωνα µε τη σύµβαση αγοράς των συρµών, ο BDZ έϖρεϖε να καταβάλει δόσεις αϖοϖληρωµής των συρµών έως το Η αϖαίτηση της KfW να εϖιστραφούν οι συρµοί έρχεται σε συνέχεια της αϖόφασης του BDZ να διακόψει το συµβόλαιό του µε την ασφαλιστική εταιρία Allianz Bulgaria και να υϖογράψει νέο µε την Bulstrad. Η κίνηση, όµως, αυτή, σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα του τύϖου, δεν ήταν σύµφωνη µε το συµβόλαιο αγοράς των συρµών και έλαβε χώρα χωρίς ϖροηγούµενη διαβούλευση µε την KfW. Σηµειώνεται ότι η ως άνω σύµβαση ϖροβλέϖει ϖως, µέχρι την αϖοϖληρωµή του συνολικού κόστους αγοράς τους, οι συρµοί θα ανήκουν στην KfW και όχι στον BDZ και ϖως η KfW έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εϖιστροφή τους. Οι εν λόγω συρµοί είναι οι ϖιο σύγχρονοι ϖου διαθέτει ο BDZ και, σε ϖερίϖτωση αϖώλειάς τους, η εταιρία, ϖου αντιµετωϖίζει τεράστια χρέη, θα ϖεριοριστεί αϖοκλειστικά στη χρήση συρµών σοβιετικής κατασκευής του Σηµειώνεται ότι τα συνολικά χρέη του BDZ ανέρχονται σε BGN 771 εκατ. 11

13 (ϖερίϖου 395 εκατ.) και τα εµϖόδια για την αϖοϖληρωµή του ως άνω ϖοσού αυξήθηκαν, όταν η Παγκόσµια Τράϖεζα αρνήθηκε να ϖαράσχει δάνειο ύψους BGN 460 εκατ., το οϖοίο η βουλγαρική κυβέρνηση διαϖραγµατευόταν αϖό το εκέµβριο του 2010 και ϖροοριζόταν για την αναδιάρθρωση και σταδιακή αϖοϖληρωµή ϖαλαιών χρεών. Οι εγγυήσεις, όµως, ϖου ζήτησε η Παγκόσµια Τράϖεζα δεν ικανοϖοιήθηκαν και, ϖλέον, η κυβέρνηση ϖροσανατολίζεται στην έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοϖοίησης των εµϖορευµατικών µεταφορών του BDZ, του ϖιο κερδοφόρου τµήµατος του οργανισµού, ώστε να εξασφαλίσει ρευστότητα. Πάντως, η Παγκόσµια Τράϖεζα αναµένεται να καταβάλει το έτερο συµφωνηθέν δάνειο, ύψους BGN 160 εκατ., στην κρατική εταιρεία Railway Infrastructure, καθώς αυτό αϖοσκοϖεί στην αναβάθµιση των υϖοδοµών και όχι στην αϖοϖληρωµή ϖαλαιών χρεών. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Αύξηση βιολογικών καλλιεργητών Κατά 75% αυξήθηκαν οι βιολογικοί καλλιεργητές στη Βουλγαρία το 2010 σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος, ανερχόµενοι σε 820. Αυτό ανέφερε η αναϖληρώτρια Υϖουργός Γεωργίας της Βουλγαρίας, κα Svetlana Boyanova, η οϖοία ϖαράλληλα δεσµεύθηκε ότι το βουλγαρικό κράτος θα συνεχίσει να κάνει χρήση των καλύτερων ευρωϖαϊκών ϖρακτικών για την υϖοστήριξη των βιοκαλλιεργητών. Κάλεσε, εϖίσης, τους αγρότες να συνασϖισθούν και να ϖροσανατολιστούν ϖρος τη βιολογική γεωργία. Σε άλλες, όµως, δηλώσεις της, η κα Boyanova ϖαραδέχτηκε ότι η αϖορροφητικότητα των διαθέσιµων κονδυλίων για τη βιολογική γεωργία στο ϖλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάϖτυξης είναι ιδιαιτέρως χαµηλή. Συγκεκριµένα, την ϖερίοδο αϖορροφήθηκαν µόλις BGN 22,2 εκατ. (ϖερίϖου 11,5 εκατ.) στο ϖλαίσιο του σχετικού µέτρου 214 του ως άνω ϖρογράµµατος («Γεωργικές-οικολογικές ϖληρωµές»). Αναφερόµενη στην εϖόµενη ϖρογραµµατική ϖερίοδο ( ), όϖου η ΕΕ αϖοδίδει ιδιαίτερη έµφαση στη βιολογική γεωργία, η κα Boyanova δήλωσε ότι είναι έτοιµη να αϖοδεχθεί ϖροτάσεις για την αλλαγή του σχεδιασµού, του ϖεριεχοµένου και της δοµής του µέτρου 214, ώστε αυτό να καταστεί ϖιο ελκυστικό και να ϖροσελκύσει µεγαλύτερο ενδιαφέρον εκ µέρους των βιοκαλλιεργητών. 12

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ - Μελέτη για τον θεσµό των εϖιχειρηµατικών αγγέλων στην Βουλγαρία Οι εϖιχειρηµατικοί άγγελοι είναι µια διαρκώς αναϖτυσσόµενη τα τελευταία χρόνια µορφή εϖενδυτών, ϖου υϖοστηρίζουν, κυρίως, υϖό σύσταση καινοτόµες εταιρείες. Σε αντίθεση µε τους εϖενδυτές κεφαλαίων εϖιχειρηµατικού κινδύνου (venture capitalists) ϖου διαχειρίζονται χρήµατα διοχετευµένα αϖό άλλους σε ένα εϖαγγελµατικά οργανωµένο ταµείο (fund), οι άγγελοι εϖενδύουν δικά τους κεφάλαια. Εϖιϖλέον, εκτός αϖό το να ϖαρέχουν κεφάλαια, οι άγγελοι εϖενδυτές συχνά ϖροσφέρουν αξιόλογες διαχειριστικές συµβουλές αλλά και το ϖολύτιµο δίκτυο εϖαφών τους. Έχοντας υϖόψη τα ως άνω δεδοµένα, το Γραφείο µας ϖραγµατοϖοίησε µελέτη για τους εϖιχειρηµατικούς αγγέλους και τα δίκτυά τους στη Βουλγαρία. Το ϖλήρες κείµενο της µελέτης είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εκδήλωση Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας µε θέµα την ελληνική βιολογική γεωργία (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, ) Tο Γραφείο Οικονοµικών & Εµϖορικών Υϖοθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια οργανώνει εκδήλωση (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, ) σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS και µε την υϖοστήριξη του Βουλγαρικού Εµϖορικού και Βιοµηχανικού Εϖιµελητηρίου (BCCI), η οϖοία θα ϖεριλαµβάνει: 1. Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: «Η ελληνική βιολογική γεωργία Προοϖτικές ανάϖτυξης του κλάδου στη Βουλγαρία Ο ρόλος της ϖιστοϖοίησης αγροτικών ϖροϊόντων στην ΕΕ». Μετά το ϖέρας της ηµερίδας θα ϖαρατεθεί buffet µε βιολογικά εδέσµατα και κρασιά. 2. Εϖιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων ϖαραγωγών βιολογικών ϖροϊόντων και βουλγαρικών εϖιχειρήσεων του κλάδου. 13

15 Πρόσκληση και ϖρόγραµµα της εκδήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας: Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: rontoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: 14

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 (Νο 397 τεύχος 8o) Η ενημερωτική Εγκύκλιος περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα διεθνών συνεργασιών, διαγωνισμών, εκθέσεων, προμηθειών, αναφορές για οικονομικό- επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας 1) Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ Βουλγαρίας και Κίνας διαμορφώνεται την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δεκέμβριος 2016 (επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων) Υπεύθυνος Έκδοσης: Ιωάννης Μάρκος-Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ A Επιμέλεια: Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : 3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku, 106-0031 Tokyo Japan Τηλέφωνο: +81-3-3404 5853, Fax : +81-3-3404 5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Φύλλο 11 Οκτώβριος Επιµέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύµβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Φύλλο 11 Οκτώβριος Επιµέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ Μέσο:.......... ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Ημ. Έκδοσης:.... 4/4/2014 Ημ. Αποδελτίωσης:... 5/4/2014 Σελίδα:......... 17 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Μέσο:.......... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ξένες εταιρίες στην πγδμ επενδύσεις - εξαγορές Φημολογία για επένδυση ιρανικής εταιρείας στην πγδμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 06 Ιουνίου 2011 Απαγόρευση της χρήσης καδµίου από το εκέµβριο του 2011. Νέα νοµοθεσία για την χρήση καδµίου απαγορεύει από τον εκέµβριο 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα της εξωστρέφειας

ελλάδα της εξωστρέφειας Αθήνα 08.12.2010 ελλάδα της εξωστρέφειας Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές πορεία & σύγκριση Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΕΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Αθήνα, 14.05.2013 1 ον. Η Ελληνική οικονομία έχει πληγεί από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 7 ΑΘΗΝΑ 4/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 17/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Ιανουάριος 217 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013»

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013» ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ Οδησσός, 7 Οκτωβρίου 2013 Α.Π.: 2170/402 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -Β2 Δ/νση ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Πεκίνο, 12 Απριλίου 2012 Α.Π.: Φ 2705/366 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Οι ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν να διατηρήσουν την αξία τους το 2014 πάρα τις αντίξοες συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας και τις διεθνείς συγκυρίες Ζητούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά 1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγές, βιομηχανική παραγωγή, λιανικές πωλήσεις, υπηρεσίες (ΕΛΣΤΑΤ, Νοε. 2016, Οικονομικό κλίμα: ΙΟΒΕ Δεκ. 2016)

Εξαγωγές, βιομηχανική παραγωγή, λιανικές πωλήσεις, υπηρεσίες (ΕΛΣΤΑΤ, Νοε. 2016, Οικονομικό κλίμα: ΙΟΒΕ Δεκ. 2016) TEYXΟΣ 19 16 Ιανουαρίου 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικοί δείκτες 2 Εξαγωγές, βιομηχανική παραγωγή, λιανικές πωλήσεις, υπηρεσίες (ΕΛΣΤΑΤ, Νοε. 2016, Οικονομικό κλίμα: ΙΟΒΕ Δεκ. 2016) Οικονομικό κλίμα 3 Απασχόληση,

Διαβάστε περισσότερα