ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) , , Fax: (003592) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Εκτιµήσεις για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ το Εκτιµήσεις για τις ΑΞΕ στη Βουλγαρία Πορεία του ϖληθωρισµού το Σεϖτέµβριο ιαµόρφωση βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος ΕΕ και τρίτες χώρες ,4% η ανεργία το Σεϖτέµβριο IΙ. ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Συνεργασία Βουλγαρίας Βραζιλίας στον οικονοµικό τοµέα... 6 ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ... 7 Υλοϖοίηση ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» στη Βουλγαρία... 7 Πρόσβαση µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία... 8 IV. ΚΛΑ ΙΚΑ... 9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έρευνα για την αγορά ΑΠΕ στη Βουλγαρία Ηλεκτροκίνητα αµάξια και σταθµοί εϖαναφόρτισης στη Σόφια ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου Struma Πιθανότητα ϖτώχευσης βουλγαρικών σιδηροδρόµων (BDZ) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αύξηση βιολογικών καλλιεργητών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ Μελέτη για τον θεσµό των εϖιχειρηµατικών αγγέλων στην Βουλγαρία V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εκδήλωση Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας µε θέµα την ελληνική βιολογική γεωργία (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, ) Παρακαλούµε σε ϖερίϖτωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ϖηγή Εάν δεν εϖιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το ϖαρόν δελτίο, µϖορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε αϖό τη λίστα αϖοδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Εκτιµήσεις για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ το Σε αναθεώρηση των ϖροβλέψεών της για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ της χώρας το 2012 αναµένεται να ϖροβεί η βουλγαρική κυβέρνηση. Ήδη σε σχετικές του δηλώσεις ο Υϖουργός Οικονοµικών, κ. Simeon Djankov, ϖαραδέχθηκε ότι λόγω των διεθνών εξελίξεων ο αρχικώς διακηρυχθείς στόχος για ανάϖτυξη 4,2% το 2012 είναι «µη ρεαλιστικός» και εκτίµησε ότι, τελικά, το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά ϖερίϖου 2,5% το εϖόµενο έτος. Σε ό,τι αφορά το 2011, η κυβέρνηση είχε εκτιµήσει ότι η ανάϖτυξη θα ανέλθει στο 3,6%, στόχος ϖου εϖίσης φαίνεται να µην εϖιτυγχάνεται. Σηµειώνεται ότι την εϖόµενη εβδοµάδα αναµένεται να υϖοβληθεί στο Υϖουργικό Συµβούλιο το σχέδιο ϖροϋϖολογισµού για το 2012 και, εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί για συζήτηση στο κοινοβούλιο. Η βουλγαρική οικονοµία ϖαρουσίασε σηµάδια ανάκαµψης εντός του 2011, χάρη, κυρίως, στην ενισχυµένη εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και την ικανοϖοιητική ϖορεία του βιοµηχανικού κλάδου. Σύµφωνα µε ϖροσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, οι εϖιδόσεις της οικονοµίας το β τρίµηνο 2011 ήταν ελαφρώς καλύτερες του αναµενοµένου. Συγκεκριµένα, το ΑΕΠ ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2% (έναντι ϖροηγούµενης ϖροβλέψεως 1.9%) και σε µηνιαία βάση κατά 0,3% (έναντι ϖροηγούµενης ϖροβλέψεως 0,2%). Παρά, όµως, την εν λόγω οριακή βελτίωση συγκριτικά µε ϖροηγούµενες ϖροβλέψεις, η οικονοµία αναϖτύχθηκε µε ρυθµούς χαµηλότερους σε σχέση µε αυτούς του α τριµήνου (κυρίως λόγω του χαµηλότερου ρυθµού αύξησης των εξαγωγών), οϖότε το ΑΕΠ είχε ενισχυθεί σε ϖοσοστό 3,3% ετησίως. Εϖιβεβαιώνεται, συνεϖώς, η τάση εϖιβράδυνσης της ανάϖτυξης. Σε αναθεώρηση των ϖροβλέψεών τους για την ϖορεία της βουλγαρικής οικονοµίας έχουν ϖροχωρήσει ήδη τόσο το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) όσο και η EBRD (Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάϖτυξη). Συγκεκριµένα, το ΝΤ ϖροβλέϖει ϖλέον ότι ο ρυθµός ανάϖτυξης θα διαµορφωθεί στο 2,5% το 2011 (έναντι ϖροηγούµενης ϖρόβλεψης 3%) και η EBRD στο 2,3% (έναντι ϖροηγούµενες ϖρόβλεψης 3,1%). Προς τα κάτω αναθεώρησε τις ϖροβλέψεις της για το και η Ernst & Young, εκτιµώντας ότι η ανάϖτυξη θα διαµορφωθεί στο 2,2% το τρέχον έτος και στο 2,6% το εϖόµενο. Οι λόγοι ϖου εϖικαλέστηκε η Ernst & Young για την εϖανεκτίµηση των ϖροβλέψεών της συνίστανται στην ϖαράλληλη εϖιβράδυνση της ανάϖτυξης στις ϖερισσότερες χώρες της ΕΕ, ϖου αϖοτελούν και τους βασικούς αϖοδέκτες των βουλγαρικών εξαγωγών, στην αδύναµη εγχώρια κατανάλωση και στην αβεβαιότητα ϖου εϖικρατεί στον εϖιχειρηµατικό κόσµο. 2

4 Σε ό,τι αφορά τα υϖόλοιϖα µεγέθη της οικονοµίας, το ΝΤ εκτιµά ότι το 2011 ο ϖληθωρισµός θα διαµορφωθεί στο 3,8% (έναντι ϖροηγούµενης ϖρόβλεψης 5%) και η ανεργία στο 10,2%. Ως ϖρος την εγχώρια κατανάλωση, η Ernst & Young ϖροβλέϖει ότι το 2011 θα αυξηθεί κατά µόλις 1.2% και το 2012 υϖό ϖροϋϖοθέσεις έως 3%. - Εκτιµήσεις για τις ΑΞΕ στη Βουλγαρία Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της InvestBulgaria Agency, κ. Borislav Stefanov, ϖαρά το ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άµεσες ξένες εϖενδύσεις (ΑΞΕ) κινούνται σε χαµηλά εϖίϖεδα το 2011, στην Υϖηρεσία του εκδηλώνεται αυξηµένο ενδιαφέρον αϖό ξένους εϖενδυτές. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα έως τώρα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της βουλγαρικής Κεντρικής Τράϖεζας, το α εϖτάµηνο 2011 καταγράφηκαν θετικές ροές ΑΞΕ ύψους µόλις BGN 183,8 εκατ. έναντι BGN 776 εκατ. την αντίστοιχη ϖερίοδο του Ο κ. Stefanov υϖοστήριξε ότι οι αρνητικές ροές ΑΞΕ ϖου ϖαρατηρήθηκαν τους ϖρώτους µήνες του 2010 οφείλονται σε αϖοϖληρωµές δανείων αϖό τις θυγατρικές ϖρος τις µητρικές εταιρείες. Το ότι, µάλιστα, οι θυγατρικές είναι σε θέση να ϖροχωρούν στις εν λόγω αϖοϖληρωµές αϖοδεικνύει, σύµφωνα µε τον κ. Stefanov, τη βιωσιµότητά τους. Ο εκτελεστικός διευθυντής της InvestBulgaria Agency αϖέφυγε να διατυϖώσει ϖρόβλεψη για το τελικό ύψος των ΑΞΕ το 2011, αλλά ϖροανήγγειλε τροϖοϖοιήσεις στον εϖενδυτικό νόµο, ώστε να διαφοροϖοιηθούν τα κίνητρα σε µια σειρά αϖό τοµείς (µε έµφαση στις υϖηρεσίες). - Πορεία του ϖληθωρισµού το Σεϖτέµβριο 2011 Αµετάβλητος ϖαρέµεινε ο ϖληθωρισµός στη Βουλγαρία το Σεϖτέµβριο 2011 σε σχέση µε τον ϖροηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε στοιχεία ϖου έδωσε στη δηµοσιότητα το Στατιστικό Ινστιτούτο. Αϖό την αρχή του έτους ο ϖληθωρισµός έχει αυξηθεί κατά 1,5%, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011 η άνοδος ανέρχεται σε 3,3%. Ο µέσος ετήσιος ϖληθωρισµός ανήλθε στο 4,5%. Βάσει του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, ο ϖληθωρισµός ϖαρέµεινε αµετάβλητος σε µηνιαία βάση, αλλά αυξήθηκε σε ετήσια κατά 2,9%. 3

5 Σε σχέση µε τον Αύγουστο, ϖτωτικές τάσεις καταγράφονται στους κάτωθι τοµείς: διασκέδαση και ϖολιτισµός (-4%), ρουχισµός (-0,7%), εστιατόρια και ξενοδοχεία (-0,2%),. Αύξηση των τιµών καταναλωτή καταγράφηκε στους ακόλουθους τοµείς: εκϖαίδευση (2,3%), υγεία (1,2%), µεταφορές (0,3%). Αµετάβλητες ϖαρέµειναν οι τιµές καταναλωτή στις εϖικοινωνίες. - ιαµόρφωση βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος ΕΕ και τρίτες χώρες Βάσει ϖροσωρινών στοιχείων ϖου έδωσε στη δηµοσιότητα το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο, το α οκτάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές ϖρος τρίτες εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκαν κατά 32,8% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Κύριοι εµϖορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η Τουρκία, η Σερβία, η Ρωσία, η FYROM και η Κίνα, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ, στις οϖοίες κατευθύνθηκε το 54% των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος εκτός ΕΕ χώρες. Σηµαντική αύξηση, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές εισαγωγές (22,4% σε ετήσια βάση). Ειδικά, τον Αύγουστο οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 14,2% και οι εισαγωγές ακόµη ϖερισσότερο κατά 17,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες: «ορυκτά καύσιµα, λιϖαντικά και σχετικά υλικά», «ζωικά και φυτικά έλαια και λίϖη» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (ϖλην καυσίµων)». Η µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στην κατηγορία «χηµικά και σχετικά ϖροϊόντα». Το εµϖορικό ισοζύγιο για το α οκτάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά BGN 2.167,3 εκατ. (ϖερίϖου εκατ.). Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν και ϖάλι αρνητικό κατά BGN 1.541,2 εκατ. Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος τρίτες χώρες την ϖερίοδο (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του ϖροηγούµενου έτους) Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/epdocs/fts_extrastat_ _en.pdf) 4

6 Σε ό,τι αφορά τις εµϖορικές ροές µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, βάσει ϖάλι ϖροσωρινών στοιχείων, το α εϖτάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 38,2% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Κύριοι εµϖορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και το Βέλγο, στις οϖοίες κατευθύνθηκε το 68% των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος κράτη-µέλη της ΕΕ. Αξιόλογη άνοδο, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές εισαγωγές (20,2% σε ετήσια βάση) αϖό χώρες εντός ΕΕ. Ειδικά, τον Ιούλιο οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,5% και οι εισαγωγές ακόµη ϖερισσότερο κατά 18,4% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών εντός ΕΕ καταγράφηκε στις κατηγορίες: «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (ϖλην καυσίµων)», «χηµικά και σχετικά ϖροϊόντα» και «µεταϖοιηµένα αγαθά ταξινοµηµένα κυρίως µε βάση το υλικό». Η µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες «ζωικά και φυτικά έλαια και λίϖη» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (ϖλην καυσίµων)». Το εµϖορικό ισοζύγιο για το α εξάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά BGN 460,4 εκατ. Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά BGN 182,2 εκατ. Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών ϖρος κράτη-µέλη της ΕΕ την ϖερίοδο (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του ϖροηγούµενου έτους) Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/epdocs/fts_intrastat_ _en.pdf) Σηµειώνεται, τέλος, ότι, σύµφωνα µε ϖροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου το συνολικό εµϖορικό έλλειµµα της χώρας για το α εϖτάµηνο (Ιανουάριος Ιούλιος) διαµορφώνεται στα BGN εκατ. 5

7 - 9,4% η ανεργία το Σεϖτέµβριο 2011 Σύµφωνα µε στοιχεία της βουλγαρικής Υϖηρεσίας Αϖασχόλησης, το ϖοσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία το Σεϖτέµβριο του 2011 κινήθηκε ϖτωτικά σε σχέση µε τον Αύγουστο και διαµορφώθηκε στο 9,4% (ϖτώση 0,1% σε σχέση µε τον ϖροηγούµενο µήνα). Το 20% των ανέργων είναι κάτω των 29 ετών, ενώ το 37% ϖαραµένουν εκτός της αγοράς εργασίας για σηµαντική χρονική ϖερίοδο. Αυξηµένα είναι τα ϖοσοστά νέων ανέργων αϖό εϖοχιακές εϖιχειρήσεις, όϖως ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι νέες θέσεις εργασίας ϖροσέγγισαν το Σεϖτέµβριο τις , αυξηµένες κατά ϖερίϖου συγκριτικά µε τον Αύγουστο. Σηµειώνεται ότι ο ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) έχει ϖροβλέψει ϖως η ανεργία το 2011 θα διαµορφωθεί τελικά στο 10,2%. IΙ. ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Συνεργασία Βουλγαρίας Βραζιλίας στον οικονοµικό τοµέα Εϖίσηµη εϖίσκεψη στη Βουλγαρία ϖραγµατοϖοίησε (5-6 Οκτωβρίου τ.έ.) η Πρόεδρος της Βραζιλίας, κα Dilma Rousseff, στο ϖλαίσιο της οϖοίας συνήφθησαν συµφωνίες µε στόχο την ενίσχυση της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας των δύο χωρών. Συγκεκριµένα, υϖεγράφη Συµφωνία για την Οικονοµική Συνεργασία Βουλγαρίας και Βραζιλίας, η οϖοία καλύϖτει µια σειρά αϖό τοµείς, µεταξύ των οϖοίων η µεταλλουργία, η ενέργεια, η µεταϖοίηση, η αµυντική βιοµηχανία, η γεωργία, η εϖιστηµονική έρευνα, ο τουρισµός κ.ά. Προβλέϖεται δε η σύσταση διακυβερνητικής εϖιτροϖής για την ταχύτερη υλοϖοίηση της συµφωνίας και την ενίσχυση των εϖιχειρηµατικών δεσµών των δύο χωρών. Παράλληλα, υϖεγράφη κοινή διακήρυξη για τη διµερή συνεργασία στους τοµείς των τεχνολογικών της ϖληροφορίας (ΙΤ) και των εϖικοινωνιών. Σηµειώνεται ότι η κα Rousseff συνοδευόταν κατά τη διάρκεια της εϖίσηµης εϖίσκεψης αϖό ϖολυµελή οµάδα εϖιχειρηµατιών της Βραζιλίας, οι οϖοίοι εκϖροσωϖούσαν εταιρείες αϖό τους κλάδους της ενέργειας, των µεταλλεύσεων, της αεροϖορικής βιοµηχανίας και της γεωργίας. Στο χαιρετισµό της, κατά τη διάρκεια του εϖιχειρηµατικού forum Brazil- Bulgaria: Stable partnerships, η κα Rousseff αναφέρθηκε στην ανάγκη ϖεραιτέρω ενίσχυσης των εµϖορικών δεσµών των δύο χωρών. Εστιάζοντας δε στον αγροτικό τοµέα, η κα Rousseff εϖισήµανε ότι η Βουλγαρία αϖοτελεί σηµαντικό ϖαραγωγό λιϖασµάτων, γεγονός ϖου θα µϖορούσε να την καταστήσει εταίρο της Βραζιλίας, στο ϖλαίσιο της ϖροσϖάθειας της τελευταίας να ενισχύσει την αγροτική ϖαραγωγή της. Αϖό την ϖλευρά του, ο Βούλγαρος Υϖουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Traicho Traikov, αναφέρθηκε στις 6

8 ευκαιρίες διµερούς συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού και αϖαρίθµησε ϖροϊόντα, τα οϖοία κατά την άϖοψή του µϖορούν να κερδίσουν το καταναλωτικό κοινό της Βραζιλίας (αιθέρια έλαια, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ερυθροί οίνοι, µηχανήµατα εϖεξεργασίας µετάλλου κ.ά). Παράλληλα, σύµφωνα µε τον κ Traikov, η Βουλγαρία θα µϖορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάµεση βάση των εϖιχειρήσεων της Βραζιλίας για τη µεταφορά τεχνολογίας και logistics ϖρος την Ευρώϖη και τα Βαλκάνια. Ο Βραζιλιάνος οµόλογός του, κ. Fernando Pimentel, υϖογράµµισε τη σταθερότητα του βουλγαρικού χρηµατοϖιστωτικού συστήµατος και την ελκυστική εϖενδυτική/φορολογική νοµοθεσία και τόνισε ότι η Βραζιλία θέλει να εγκαινιάσει µια νέα, ϖιο δηµιουργική ϖερίοδο σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές και εµϖορικές σχέσεις των δύο χωρών. ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Υλοϖοίηση ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» στη Βουλγαρία Όϖως δήλωσε ο Βούλγαρος Αναϖληρωτής Υϖουργός Οικονοµικών, κ. Evgeni Angelov, το 30-35% των εγκεκριµένων µέσω του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Operational Program Competitiveness) σχέδιων ϖαραµένουν ανολοκλήρωτα µε βασική αιτία για την εξέλιξη αυτή τις σηµαντικές δυσκολίες ϖου αντιµετωϖίζουν οι βουλγαρικές µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις (ΜΜΕ) να εξασφαλίσουν τραϖεζική χρηµατοδότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, βάσει στοιχείων της Eurostat, το 2010 οι ανεϖιτυχείς αιτήσεις δανειοδότησης αϖό βουλγαρικές ΜΜΕ ανήλθαν στο 36% έναντι µόνο 3% το Ένα άλλο ϖρόβληµα ϖου αντιµετωϖίζουν οι εϖιχειρήσεις είναι το υψηλό εϖιτόκιο, µε το οϖοίο καλούνται να αϖοϖληρώσουν τα δάνεια ϖου εντέλει λαµβάνουν. Σύµφωνα µε τον κ. Angelov, για την αντιµετώϖιση της κατάστασης αυτής η κυβέρνηση εϖεξεργάζεται ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης των υϖοβαλλόµενων στο ϖλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» σχέδιων, το οϖοίο ϖροετοιµάζεται σε συνεργασία µε την Ευρωϖαϊκή Εϖιτροϖή και ϖροβλέϖει τη συµµετοχή 10 τουλάχιστον τραϖεζών. Παράλληλα, ο κ. Angelov ανέφερε ότι αϖό τα εναϖοµείναντα κονδύλια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα»: 150 εκατ. θα διατεθούν για την υϖοστήριξη µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων. Στόχος του σχετικού µηχανισµού χρηµατοδότησης θα είναι να χορηγήσει στις ΜΜΕ συνολικά 300 εκατ. σε χαµηλότοκα δάνεια ως εξής: Όταν µια µετέχουσα στο µηχανισµό τράϖεζα θα χορηγεί δάνειο σε µια εταιρεία, το 50% του ϖοσού θα αϖοτελεί αϖευθείας χρηµατοδότηση ϖροερχόµενη αϖό το 7

9 Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» και το υϖόλοιϖο 50% δάνειο χορηγούµενο αϖό την τράϖεζα. Το δε εϖιτόκιο θα είναι 50% χαµηλότερο του ισχύοντος στην αγορά. 150 εκατ. για υλοϖοίηση σχεδίων ϖροσανατολισµένων στην ενεργειακή αϖοδοτικότητα 50 εκατ. για σχέδια ϖου στόχο έχουν την τεχνολογική αναβάθµιση των εϖιχειρήσεων 40 εκατ. για ϖρωτοβουλίες ϖου άϖτονται της ϖράσινης ανάϖτυξης 30 εκατ. για σχέδια εϖιχειρηµατικής καινοτοµίας και 10 εκατ. για ϖρογράµµατα εϖιστηµονικής έρευνας. Πρόσβαση µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία Πέρα αϖό τις ως άνω εξαγγελίες στα ϖλαίσια του ΕΠ Ανταγωνιστικότητας, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της διευκόλυνσης της ϖρόσβασης των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων σε τραϖεζικές χρηµατοδοτήσεις, εϖισηµαίνονται και οι εξής ϖρωτοβουλίες: 1. Η εγγυητική συµφωνία (Ιούλιος 2011) του European Investment Fund (EIF) µε ϖέντε βουλγαρικές τράϖεζες (United Bulgarian Bank [ιδιοκτησίας Εθνικής Τράϖεζας], ProCredit Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bulbank, CIBank), ώστε οι τελευταίες να ϖαράσχουν δανειοδοτική υϖοστήριξη ύψους 400 εκατ. σε µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις. Χάρη στη συµφωνία αυτή, οι τράϖεζες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν εϖιχειρήσεις, στις οϖοίες διαφορετικά δε θα αναλάµβαναν τον κίνδυνο να χορηγήσουν δάνειο, όϖως, ϖ.χ., νεοσυσταθείσες εταιρείες, ϖου συνήθως δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση. 2. Η υϖογραφή συµφωνίας ( ) µεταξύ του EIF, της Βουλγαρικής Αναϖτυξιακής Τράϖεζας (BDB, url: και των θυγατρικών της τελευταίας JOBS MFI και NGF (National Guarantee Fund) µε σκοϖό την ϖαροχή δανείου 6 εκατ. στην JOBS MFI (JOBS Micro Financing Institution EAD) και χρηµατοδοτικής υϖοστήριξης 30 εκατ. στο NGF για εγγυήσεις ϖου χορηγεί το εν λόγω Ταµείο. Στόχος των συµφωνιών αυτών είναι να διευκολυνθεί η ϖρόσβαση των Βουλγάρων εϖιχειρηµατιών σε χρηµατοδότηση για δράσεις ϖου αφορούν στην έναρξη και ανάϖτυξη των εταιρειών τους. 8

10 3. Η ϖαροχή ϖιστωτικής γραµµής ύψους 5 εκατ. αϖό την BDB ϖρος την Piraeus Bank Bulgaria (ιδιοκτησίας Τραϖέζης Πειραιώς) µε σκοϖό τη διευκόλυνση ϖαροχής δανείων ϖρος µικρές και µικροµεσαίες εϖιχειρήσεις στο ϖλαίσιο συµφωνίας της BDB µε τη γερµανική αναϖτυξιακή τράϖεζα KfW. ικαίωµα υϖοβολής ϖρότασης έχει κάθε ιδιωτική εταιρεία µε µακροϖρόθεσµο εϖενδυτικό σχέδιο. Το ανώτατο ύψος χορηγούµενου δανείου είναι 3 εκατ. και η ϖερίοδος αϖοϖληρωµής ανέρχεται σε 9 έτη. Το δάνειο µϖορεί να καλύϖτει το 100% του εϖενδυτικού κόστους του σχεδίου και έως 30% των αναγκών της εϖιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης. IV. ΚΛΑ ΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Έρευνα για την αγορά ΑΠΕ στη Βουλγαρία Η αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας ϖροσέλκυσε το ενδιαφέρον των εϖενδυτών τα τελευταία χρονιά, ύστερα αϖό τη λήψη ευνοϊκών µέτρων αϖό την κυβέρνηση ϖρος όφελος των ϖαραγωγών ϖαρόµοιων µε αυτά ϖου εφαρµόζονται και σε άλλες ευρωϖαϊκές χώρες. Σηµαντικές, όµως, αλλαγές στο θεσµικό ϖλαίσιο για τις ΑΠΕ εισήγαγε ο σχετικός νόµος, ϖου ψηφίστηκε τον Αϖρίλιο 2011, σε δύο κυρίως ζητήµατα: 1) Τη διάρκεια της εγγυηµένης αγοράς της ϖαραγόµενης ενέργειας αϖό το κράτος, 2) Το χρονικό σηµείο ορισµού της τιµής αγοράς. Περιορισµούς στις εϖενδύσεις ηλιακής ενέργειας εισήγαγαν οι τελευταίες τροϖοϖοιήσεις του Νόµου για την Προστασία της Αγροτικής Γης. Έχοντας υϖόψη τα ως άνω δεδοµένα, το Γραφείο µας ϖραγµατοϖοίησε σχετική έρευνα αγοράς µε στόχο να ϖαράσχει ολοκληρωµένη ενηµέρωση στις εταιρείες του κλάδου. Το ϖλήρες κείµενο της έρευνας είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: 1.doc. 9

11 - Ηλεκτροκίνητα αµάξια και σταθµοί εϖαναφόρτισης στη Σόφια Κατά τη διάρκεια ηµερίδας στη Σόφια µε θέµα «Τα ηλεκτρικά αµάξια ως ϖαράγοντας βιώσιµης ανάϖτυξης», ο Βούλγαρος Υϖουργός Οικονοµίας, κ. Traicho Traikov, δήλωσε ότι την άνοιξη αναµένεται να ξεκινήσει η κατασκευή των ϖρώτων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στη Βουλγαρία. Συγκεκριµένα, κατασκευάστρια εταιρία θα είναι η Litex Motors σε κοινοϖραξία µε την κινεζική Great Wall Motor Company και το εργοστάσιο θα εδρεύει στο Lovech. Όϖως ανέφερε ο κ. Traikov, ϖρόκειται για εϖένδυση Α τάξης και, συνεϖώς, αϖοτελεί υϖοχρέωση του κράτους να διαµορφώσει τις αϖαραίτητες οδικές υϖοδοµές, ώστε να είναι ϖροσβάσιµες οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ο κ. Traikov ανακοίνωσε ότι σύντοµα θα κατασκευαστούν στη Σόφια οι ϖρώτοι σταθµοί εϖαναφόρτισης ηλεκτρικών αµαξιών. Σύµφωνα µε τον κ. Traikov, είναι καιρός το βουλγαρικό κράτος να ϖροχωρήσει στην υλοϖοίηση µιας σειράς µέτρων (ϖ.χ. έκϖτωση ΦΠΑ για την αγορά ηλεκτρικού αµαξιού, µη εϖιβολή τελών ταξινόµησης, ϖρονόµια στάθµευσης και κυκλοφορίας), ώστε να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων αµαξιών. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου Struma Η ελληνικών συµφερόντων κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ανεδείχθη ανάδοχος του Τµήµατος 4 (Lot 4) του αυτοκινητόδροµου Struma, συνολικού µήκους 15 χλµ. και ενδεικτικής αξίας 53 εκατ., το οϖοίο θα συνδέει το Sandanski µε το συνοριακό σταθµό Προµαχώνα/Kulata. Βάσει του αρχικού σχεδιασµό, οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Νοεµβρίου τ.έ. Μέχρι σήµερα, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου (συνολικού µήκους 173 χλµ.), ο οϖοίος θα συνδέει τη Βουλγαρία µε την Ελλάδα. Η βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013 τα τµήµατα 1 και 4 και να έχει ϖροχωρήσει σε ικανοϖοιητικό βαθµό την κατασκευή των υϖολειϖόµενων δυο τµηµάτων. Σηµειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά το Lot 1 του αυτοκινητοδρόµου (Dolna Dikanya Dupnitsa), η τελετή εγκαινίων, ϖου σηµατοδοτεί και την έναρξη των σχετικών εργασιών, ϖραγµατοϖοιήθηκε την 1 η Οκτωβρίου 2011 ϖαρουσία του Βούλγαρου ϖρωθυϖουργού, κ. Boyko Borissov. Ανάδοχος του εν λόγω τµήµατος είναι κοινοϖραξία, στην οϖοία µετέχουν η ιταλική Impreza, η Glav Bulgar Stroy Infrastructure Constructions Ltd και η Patstroy

12 Σύµφωνα µε ϖαλιότερες δηλώσεις του τότε Υϖουργού Περιφερειακής Ανάϖτυξης και ηµοσίων Έργων, κ. Rosen Plevneliev, η διαδικασία για τη δηµοϖράτηση του Τµήµατος 2 (Lot 2), το οϖοίο θα συνδέει την Dupnitsa µε το Blagoevgrad, αναµένεται να ξεκινήσει ϖριν αϖό το τέλος του Η εν λόγω διαδικασία ϖροετοιµάζεται µε την υϖοστήριξη εµϖειρογνωµόνων της Ευρωϖαϊκής Εϖιτροϖής, της Ευρωϖαϊκής Τράϖεζας Εϖενδύσεων (ΕΙΒ) και του Γραφείου του Μηχανισµού JASPERS. Στόχος είναι να εϖιλεγεί η ϖιο συµφέρουσα οικονοµικά ϖρόταση, αλλά και η ϖιο ολοκληρωµένη όσον αφορά στα εϖιµέρους τεχνικά στοιχεία. Σύµφωνα µε τον κ. Plevneliev, τα ως άνω κριτήρια θα ισχύσουν και για το Τµήµα 3 του αυτοκινητοδρόµου (Simitli Sandanski). Αναφορικά µε το Τµήµα 3, η νέα Υϖουργός Περιφερειακής Ανάϖτυξης, κα Lilyana Pavlova, εϖισήµανε ότι η κατασκευή του µετατίθεται για την εϖόµενη ϖρογραµµατική ϖερίοδο ( ), λόγω του αυξηµένου κόστους ϖου ϖροκύϖτει αϖό την αναγκαιότητα σχεδιασµού σήραγγας µήκους 11 χλµ. - Πιθανότητα ϖτώχευσης βουλγαρικών σιδηροδρόµων (BDZ) Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύϖου, ϖου εϖικαλούνται εκϖροσώϖους του βουλγαρικού Υϖουργείου Μεταφορών, ο Βουλγαρικός Κρατικός Σιδηρόδροµος (BDZ) αϖειλείται µε κατάρρευση, καθώς η γερµανική αναϖτυξιακή τράϖεζα KfW αϖαίτησε να της εϖιστραφούν οι 50 ϖετρελαιοκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι συρµοί τύϖου Siemens ϖου αγόρασε η βουλγαρική κυβέρνηση µετά το Σύµφωνα µε τη σύµβαση αγοράς των συρµών, ο BDZ έϖρεϖε να καταβάλει δόσεις αϖοϖληρωµής των συρµών έως το Η αϖαίτηση της KfW να εϖιστραφούν οι συρµοί έρχεται σε συνέχεια της αϖόφασης του BDZ να διακόψει το συµβόλαιό του µε την ασφαλιστική εταιρία Allianz Bulgaria και να υϖογράψει νέο µε την Bulstrad. Η κίνηση, όµως, αυτή, σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα του τύϖου, δεν ήταν σύµφωνη µε το συµβόλαιο αγοράς των συρµών και έλαβε χώρα χωρίς ϖροηγούµενη διαβούλευση µε την KfW. Σηµειώνεται ότι η ως άνω σύµβαση ϖροβλέϖει ϖως, µέχρι την αϖοϖληρωµή του συνολικού κόστους αγοράς τους, οι συρµοί θα ανήκουν στην KfW και όχι στον BDZ και ϖως η KfW έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εϖιστροφή τους. Οι εν λόγω συρµοί είναι οι ϖιο σύγχρονοι ϖου διαθέτει ο BDZ και, σε ϖερίϖτωση αϖώλειάς τους, η εταιρία, ϖου αντιµετωϖίζει τεράστια χρέη, θα ϖεριοριστεί αϖοκλειστικά στη χρήση συρµών σοβιετικής κατασκευής του Σηµειώνεται ότι τα συνολικά χρέη του BDZ ανέρχονται σε BGN 771 εκατ. 11

13 (ϖερίϖου 395 εκατ.) και τα εµϖόδια για την αϖοϖληρωµή του ως άνω ϖοσού αυξήθηκαν, όταν η Παγκόσµια Τράϖεζα αρνήθηκε να ϖαράσχει δάνειο ύψους BGN 460 εκατ., το οϖοίο η βουλγαρική κυβέρνηση διαϖραγµατευόταν αϖό το εκέµβριο του 2010 και ϖροοριζόταν για την αναδιάρθρωση και σταδιακή αϖοϖληρωµή ϖαλαιών χρεών. Οι εγγυήσεις, όµως, ϖου ζήτησε η Παγκόσµια Τράϖεζα δεν ικανοϖοιήθηκαν και, ϖλέον, η κυβέρνηση ϖροσανατολίζεται στην έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοϖοίησης των εµϖορευµατικών µεταφορών του BDZ, του ϖιο κερδοφόρου τµήµατος του οργανισµού, ώστε να εξασφαλίσει ρευστότητα. Πάντως, η Παγκόσµια Τράϖεζα αναµένεται να καταβάλει το έτερο συµφωνηθέν δάνειο, ύψους BGN 160 εκατ., στην κρατική εταιρεία Railway Infrastructure, καθώς αυτό αϖοσκοϖεί στην αναβάθµιση των υϖοδοµών και όχι στην αϖοϖληρωµή ϖαλαιών χρεών. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Αύξηση βιολογικών καλλιεργητών Κατά 75% αυξήθηκαν οι βιολογικοί καλλιεργητές στη Βουλγαρία το 2010 σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος, ανερχόµενοι σε 820. Αυτό ανέφερε η αναϖληρώτρια Υϖουργός Γεωργίας της Βουλγαρίας, κα Svetlana Boyanova, η οϖοία ϖαράλληλα δεσµεύθηκε ότι το βουλγαρικό κράτος θα συνεχίσει να κάνει χρήση των καλύτερων ευρωϖαϊκών ϖρακτικών για την υϖοστήριξη των βιοκαλλιεργητών. Κάλεσε, εϖίσης, τους αγρότες να συνασϖισθούν και να ϖροσανατολιστούν ϖρος τη βιολογική γεωργία. Σε άλλες, όµως, δηλώσεις της, η κα Boyanova ϖαραδέχτηκε ότι η αϖορροφητικότητα των διαθέσιµων κονδυλίων για τη βιολογική γεωργία στο ϖλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάϖτυξης είναι ιδιαιτέρως χαµηλή. Συγκεκριµένα, την ϖερίοδο αϖορροφήθηκαν µόλις BGN 22,2 εκατ. (ϖερίϖου 11,5 εκατ.) στο ϖλαίσιο του σχετικού µέτρου 214 του ως άνω ϖρογράµµατος («Γεωργικές-οικολογικές ϖληρωµές»). Αναφερόµενη στην εϖόµενη ϖρογραµµατική ϖερίοδο ( ), όϖου η ΕΕ αϖοδίδει ιδιαίτερη έµφαση στη βιολογική γεωργία, η κα Boyanova δήλωσε ότι είναι έτοιµη να αϖοδεχθεί ϖροτάσεις για την αλλαγή του σχεδιασµού, του ϖεριεχοµένου και της δοµής του µέτρου 214, ώστε αυτό να καταστεί ϖιο ελκυστικό και να ϖροσελκύσει µεγαλύτερο ενδιαφέρον εκ µέρους των βιοκαλλιεργητών. 12

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ - Μελέτη για τον θεσµό των εϖιχειρηµατικών αγγέλων στην Βουλγαρία Οι εϖιχειρηµατικοί άγγελοι είναι µια διαρκώς αναϖτυσσόµενη τα τελευταία χρόνια µορφή εϖενδυτών, ϖου υϖοστηρίζουν, κυρίως, υϖό σύσταση καινοτόµες εταιρείες. Σε αντίθεση µε τους εϖενδυτές κεφαλαίων εϖιχειρηµατικού κινδύνου (venture capitalists) ϖου διαχειρίζονται χρήµατα διοχετευµένα αϖό άλλους σε ένα εϖαγγελµατικά οργανωµένο ταµείο (fund), οι άγγελοι εϖενδύουν δικά τους κεφάλαια. Εϖιϖλέον, εκτός αϖό το να ϖαρέχουν κεφάλαια, οι άγγελοι εϖενδυτές συχνά ϖροσφέρουν αξιόλογες διαχειριστικές συµβουλές αλλά και το ϖολύτιµο δίκτυο εϖαφών τους. Έχοντας υϖόψη τα ως άνω δεδοµένα, το Γραφείο µας ϖραγµατοϖοίησε µελέτη για τους εϖιχειρηµατικούς αγγέλους και τα δίκτυά τους στη Βουλγαρία. Το ϖλήρες κείµενο της µελέτης είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εκδήλωση Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας µε θέµα την ελληνική βιολογική γεωργία (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, ) Tο Γραφείο Οικονοµικών & Εµϖορικών Υϖοθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια οργανώνει εκδήλωση (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, ) σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS και µε την υϖοστήριξη του Βουλγαρικού Εµϖορικού και Βιοµηχανικού Εϖιµελητηρίου (BCCI), η οϖοία θα ϖεριλαµβάνει: 1. Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: «Η ελληνική βιολογική γεωργία Προοϖτικές ανάϖτυξης του κλάδου στη Βουλγαρία Ο ρόλος της ϖιστοϖοίησης αγροτικών ϖροϊόντων στην ΕΕ». Μετά το ϖέρας της ηµερίδας θα ϖαρατεθεί buffet µε βιολογικά εδέσµατα και κρασιά. 2. Εϖιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων ϖαραγωγών βιολογικών ϖροϊόντων και βουλγαρικών εϖιχειρήσεων του κλάδου. 13

15 Πρόσκληση και ϖρόγραµµα της εκδήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας: Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: rontoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: 14

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΟΔΙΑ ΧΡΥΣΗ (5215) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2012 Εϖισκόϖηση οικονοµικών ειδήσεων αϖό τον αλβανικό τύϖο Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α Γραφείο Οικονοµικών & Εµϖορικών Υϖοθέσεων Τιράνων ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008 6 RUE ST.FULGENCE, NOTRE DAME, 1082 TUNIS, TUNISIA TEL.: 00 216 71 (846 632), (288 411) FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Papalia Eleni Αποστολή: Πέµπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 1:50 µµ Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέµα: Ρ\"]: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Προκαλούν οι νέες γενικού χαρακτήρα εκτιµήσεις του ΝΤ, που αποφάσισε την εκταµίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2015. Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2015. Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2015 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιμέλεια: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Σεπτεμβρίου, 2014 Έκθεση Ε.Ε για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ε Έκθεση σχετικά με τηη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 Γενικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις...

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις... ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα Οικονοµικές ειδήσεις.. 2 Επιχειρηµατικές ειδήσεις...8 Εµπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έργο: «Καταγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Μαυραγάνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ 1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΥ 2014 Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σύνταξη -Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Επιµέλεια -Επεξεργασία: Φανή Πανταζή,

Διαβάστε περισσότερα