ΝΙΑ ΠΡΟΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΝΙΟΥ ΙΛ ΑΛΟΥΜ ΑΒΕΕ ΑΛΟΥ. το άρθρο Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με. No.109 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΑ ΠΡΟΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΝΙΟΥ ΙΛ ΑΛΟΥΜ ΑΒΕΕ ΑΛΟΥ. το άρθρο Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με. No.109 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΠΡΟΦ ΙΛ ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥ ΜΙΝΙΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α ΑΒΕΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01/01/2011 ΕΩΣ 31/12/ /2011) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς No.109 1

2 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.Μ..Α.Ε /06/Β/90/01 ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧA ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βεβαιώνεται ότι Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 έως και 31 Δεκεμβρίου 2011,από σελίδα 1 έως και τη σελίδα 103,είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ την 29/3/2012 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ: AΖ Α.Δ.Τ: ΑΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η αναπληρώτρια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Α.Δ.Τ: Ν Α.Δ.Τ: Ν ΑΡ.Μ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.Μ Α ΤΑΞΗΣ 2

3 ΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 26/7/1990 ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 22502/06/Β/90/01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. : ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 2. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 5.ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 6.ΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 7.ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ: 01/01/2011 ΕΩΣ 31/12/2011 ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 29/3/2012 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΑΜ.ΣΟΕΛ:27271 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΟΛ Α.Ε. ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: 3

4 Πίνακας Περιεχομένων Οικονομικών καταστάσεων 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ & ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ & ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ & ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΌΜΙΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υιοθέτηση Νέων & Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ (α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα (γ) Εταιρίες του Ομίλου ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (α) Υπεραξία (β) Σήματα και άδειες (γ) Λογισμικό λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ α) Διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς β) Δάνεια και απαιτήσεις γ) Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α) Βραχυπρόθεσμες παροχές β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης δ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ α) Πωλήσεις αγαθών β) Παροχή υπηρεσιών γ) Έσοδα από τόκους δ) Έσοδα από δικαιώματα ε) Μερίσματα ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

5 2.28 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ α) Κίνδυνος αγοράς β) Πιστωτικός κίνδυνος, γ) Κίνδυνος ρευστότητας δ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α) Εκτιμώμενη απομείωση της υπεραξίας β) Φόροι εισοδήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.3401/

6 9. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οικονομικές Καταστάσεις 1.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2γ του Ν.3556/2007) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Από 01/01/2011 έως 31/12/2011 Δηλώνεται και βεβαιώνεται από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,τα οποία ορίστηκαν ειδικά για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: - Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού,την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της μητρικής εταιρίας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ,καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, - Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,τις επιδόσεις και την θέση της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Ασπρόπυργος 29/3/2012 Ο πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ Μέλος του ΔΣ Θεόδωρος Τζώρτζης Νικόλαος Σοφιανός Παναγιώτης Τζώρτζης ΑΔΤ: AZ ΑΔΤ: ΑΙ ΑΔΤ: AB

7 1.2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ αφορά την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές πληροφορίες, για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως της μητρικής εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και των εταιρειών του ομίλου της,σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,την περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της παρούσης χρήσεως και την επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού της Επίσης περιλαμβάνει την εξέλιξη,τις επιδόσεις και την θέση της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου εκλαμβανομένων ως σύνολο και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων και παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίστηκαν μεταξύ της μητρικής εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και συνδεδεμένων με αυτήν μερών. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας ευρίσκονται στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο Αττικής και τα υποκαταστήματα της, στην Θεσσαλονίκη στην περιοχή Καλοχωρίου και στην Τρίπολη στο 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Τριπόλεως-Πύργου, όπου διαθέτει τα προϊόντα της. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από τη μητρική εταιρία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, περιλαμβάνουν της Ελληνικές βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου ΓΚΡΟΥΠΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ με εργοστάσια στην Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα και της Γερμανικές θυγατρικές βιομηχανίες διέλασης και επεξεργασίας βαφής και ανοδειώσεως προφίλ αλουμινίου: την GUTMANN AG με έδρα το Βάιζενμπουργκ, την GARTNER EXTRUSION GMBH με έδρα το Γκουντελφίγκεν,την NORDALU GMBH με έδρα το Νιουμόνστερ Αμβούργου, την βιομηχανία σύρματος αλουμινίου GUTMANN ALUMINIUM DRAHT GMBH με έδρα το Βάιζενμπουργκ, την εταιρεία GUTMANN IMMOBILLIEN SRL με έδρα το Βάιζενμπουργκ,την Ρουμανική εμπορική εταιρία προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων αυτού ALCO ROM TRADE SRL με έδρα το Βουκουρέστι. Επίσης ενοποιούνται οι εταιρίες:althra ENERGY ΕΠΕ και η GROUPAL ENERGY ΕΠΕ που έχουν σκοπό την κατάσκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες υπέβαλλαν αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς συστήματα-σταθμούς στiς στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων των εταιριών Αλουμίνιο Θράκης ΑΕ και Γκρουπάλ Γκρουπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ αντίστοιχα, στην αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης της ΔΕΗ και αναμένουν την έκδοση των σχετικών αδειών. Η ενοποίηση όλων των ανωτέρω εταιρειών έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Κατά την χρήση 2011 οι βιομηχανίες του Ομίλου παρήγαγαν τόνους προφίλ αλουμινίου έναντι την χρήση 2010, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,25 % και η βιομηχανία σύρματος αλουμινίου παρήγαγε 7233 τόνους σύρματος το 2011 έναντι τόνους το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,28 %. 7

8 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου Ο κύκλος εργασιών για την χρήση 2011 του Ομίλου ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε 268,40 εκατ. έναντι 258,51 εκατ. την παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,82 %. Τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν την σε 40,77 εκατ. έναντι 45,69 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,77 %. Η ανωτέρω μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση του περιθωρίου κέρδους. Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν συνολικά την σε 36,80 εκατ. έναντι 35,46 εκατ. την και παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,78 %.Τα έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα ανήλθαν συνολικά την σε 1,05 εκατ. έναντι 1,28 εκατ. την Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου ανήλθαν συνολικά την σε 10,02 εκατ. έναντι 4,49 εκατ. την και παρουσιάζουν αύξηση κατά 123,08 % λόγω του σχηματισμού σημαντικού ύψους προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν την σε 0,29 εκατ. έναντι 0,97 εκατ. την ,δηλαδή μειώθηκαν κατά 70,35 % και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν την σε 3,44 εκατ. έναντι 2,52 εκατ. την ,δηλαδή αυξήθηκαν κατά 36,37%, λόγω αύξησης των επιτοκίων. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν την σε 13,66 εκατ. έναντι 23,86 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,75 %. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν την σε 1,02 εκατ. έναντι 8,74 εκατ. την Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν την σε ζημίες 4,18 εκατ. έναντι κερδών 7,19 εκατ. την παρουσιάζοντας μεγάλη μείωση της τάξης του 158,14%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν την σε ζημίες 7,17 εκατ. έναντι κερδών 3,28 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 318,36% και κατανέμονται ως εξής : Κέρδη μετά από φόρους σε: Μεταβολή Mετόχους της εταιρίας -9,53 εκατ. -0,91 εκατ. -952,00 % Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2,36 εκατ. 4,19 εκατ. -43,69 % Οι βασικοί αριθμοδείκτες της 31/12/2011 και της 31/12/2010 για τον όμιλο είναι οι κάτωθι: ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ--- ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,42 0,45 8

9 Οικονομική Αυτάρκεια - - Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,52 0,58 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 0,60 0,67 Γενική Ρευστότητα - - Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,09 1,41 Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων - - Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Ίδια κεφάλαια -7,17 % 10,78 % Οικονομικά Στοιχεία Εταιρείας Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε την σε 10,09 εκατ. έναντι 17,55 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,51 %. %.Η σημαντική αυτή μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην συνέχιση της πτωτικής τάσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, στον εντονότατο ανταγωνισμό των εταιρειών του κλάδου διέλασης αλουμινίου αλλά κυρίως στην σοβαρότατη έλλειψη ρευστότητας της αγοράς. Τα Μικτά Κέρδη της εταιρείας ανήλθαν την σε 0,70 εκατ. έναντι 1,54 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση κατά 54,82 % λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών και του περιθωρίου κέρδους. Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης κατά την χρήση 2011 ανήλθαν σε 2,53 εκατ. έναντι 3,23 εκατ. την χρήση 2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,82 %. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 5,06 εκατ. την έναντι 0,56 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Εξ αυτών, ποσό 4,97 εκατ. την έναντι 0,45 εκατ. την ,αφορούν σε προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, δεδομένου ότι η εταιρεία προχώρησε σε μεγάλες προβλέψεις για σφραγισμένες επιταγές και υπόλοιπα πελατών για τα οποία υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην εισπραχτούν λόγω της μεγάλης κρίσης που μαστίζει τον κλάδο του αλουμινίου και την οικοδομή γενικότερα. Η αδυναμία να εξευρεθούν κεφάλαια κίνησης από την επιχειρήσεις έχει δημιουργήσει πρωτόγνωρη ασφυξία ρευστότητας στην αγορά.το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απροθυμία ή αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να συμβάλλει θετικά στην λύση του προβλήματος, δανείζοντας τις επιχειρήσεις, μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την βιωσιμότητα τους. Οι επιχειρήσεις εξετάζουν πλέον πολύ προσεκτικά την συνέπεια και την δυνατότητα έγκαιρης αποπληρωμής των απαιτήσεων τους από τους πελάτες τους και προτιμούν να μην πουλήσουν παρά να αυξήσουν περαιτέρω τις επισφάλειες τους. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν την σε 1,29 εκατ. έναντι 1,90 εκατ. την και τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν την σε 1,52 εκατ. έναντι 1,02 εκατ. την Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων. 9

10 Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν την σε ζημιά 4,89 εκατ. έναντι κερδών 0,2 εκατ. την παρουσιάζοντας μεγάλη μείωση λόγω των ανωτέρω αναφερομένων προβλέψεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων της εταιρείας διαμορφώθηκαν την σε ζημία 6,24 εκατ. έναντι ζημίας 1,51 εκατ. την Οι ζημιές προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν την σε 6,47 εκατ. έναντι 0,63 εκατ. την Οι ζημιές μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν την σε 6,56 εκατ. έναντι 1,12 εκατ. την Οι βασικοί αριθμοδείκτες της 31/12/2011 και της 31/12/2010 για την μητρική είναι οι κάτωθι: 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ--- ΕΤΑΙΡΙΑ Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού Οικονομική Αυτάρκεια - Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,32 0,38 0,73 0,88 Ίδια Κεφάλαια / πάγιο Ενεργητικό 0,63 0,76 Γενική Ρευστότητα - Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων - - Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 1,18 1,62-23,93% -1,88% Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα την οικονομική χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και την επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. - H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 11 ης Φεβρουαρίου 2011 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας,στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα μ. Παρέστησαν 5 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 67,24 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μετοχών και ψήφων επί συνόλου μετοχών. Συγκεκριμένα: 1. Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με ψήφους υπέρ και 0 κατά, όπως αναφέρεται στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 4 «Σκοπός» του καταστατικού της εταιρείας με ψήφους υπέρ και 0 κατά ως κάτωθι: 10

11 Άρθρο 4ο Σκοπός της εταιρίας «Σκοπός της εταιρίας είναι η μεταποίηση και η εμπορία αλουμινίου, σιδήρου και συναφών μετάλλων. Η επεξεργασία αλουμινίου και σιδήρου και υποπροϊόντων αυτού, καθώς και η μεταφορά αυτών με ίδια μεταφορικά μέσα ή με μέσα τρίτων με προμήθεια. Η διερεύνηση της ελληνικής αγοράς και των διεθνών, με σκοπό την προβολή, διαφήμιση και διάθεση των ελληνικών αγαθών οποιουδήποτε παραγωγικού κλάδου και δραστηριότητας στο εξωτερικό. Η εξαγωγή Ελληνικών προϊόντων και εισαγωγή αλλοδαπών τοιούτων. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών, βιοτεχνικών οίκων και γενικά κάθε μορφής και τύπου εμπορική συνεργασία μετά ημεδαπών και ξένων παρεμφερών επιχειρήσεων και η μετ αυτών ίδρυση ομοειδών τοιούτων, με σκοπό την άσκηση γενικά δραστηριοτήτων που υποβοηθούν το σκοπό της ιδρυόμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας. Για την πραγμάτωση του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να αναθέτει την παραγωγή σε υποκατασκευαστές, να δρά κοινοπρακτικά και να δημιουργεί θυγατρικές εταιρίες. Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση, κατασκευή, συντήρηση, ασφαλής λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και η διανομή, μεταφορά και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. Η προμήθεια, παραγωγή,χρήση,εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η εξόρυξη, παραγωγή και προμήθεια ενεργειακών πρώτων υλών. Η παραγωγή, χρήση, εμπορία, ασφαλής λειτουργία και διάθεσηπώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση, κατασκευή, συντήρηση, παραγωγή, χρήση, εμπορία, ασφαλής λειτουργία Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Συστημάτων όπως επίσης και η διάθεση-πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) γενικότερα και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς-Συστήματα ειδικότερα. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δύναται να συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διαφόρους οργανισμούς-οργανώσεις,να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφισταμένων ή ιδρυομένων εταιρειών ή και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή ή συνεργάζονται - συνδέονται μαζί της και να αναθέτει με σχετική σύμβαση ή συμφωνία έργα που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς σε τρίτους. Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών,ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν σκοπό παρεμφερή με αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας. Ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να τροποποιηθεί με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.» - H εταιρεία κατά την χρήση 2011 προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήματος στην Τρίπολη Αρκαδίας. - Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 27 ης Απριλίου 2011 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας, στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα μ. Παρέστησαν 7 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 64,74 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μετοχές και ψήφους επί συνόλου μετοχών. 11

12 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα. Συγκεκριμένα: 1. Εγκρίθηκαν μετά από νόμιμη ψηφοφορία,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά ) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2010 καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010, οι επεξηγήσεις και σημειώσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις (περίοδος έως και ) καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. 2. Εγκρίθηκε μετά από νόμιμη ψηφοφορία,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2010 ( περίοδος έως και ). 3. Εξελέγη μετά από νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή ομόφωνα (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά) από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Mανουσάκης Εμμανουήλ Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός Ελεγκτής κα Αμπατζή Πελαγία του Αναστασίου, Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του 4. Εγκρίθηκαν για την χρήση 2010 (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους,συνολικού ποσού ,00 (3.000 για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση (3.000 για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). 5. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά) ως κάτωθι: Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως πέντε -5- χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους. 2. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ όσον παρίστανται τρία -3- τουλάχιστο μέλη, εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. 3. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 12

13 6. Εγκρίθηκε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά ) η δυνατότητα πώλησης των ιδίων μετοχών που κατέχει η μητρική εταιρεία προς τις Γερμανικές θυγατρικές της εταιρείες σε τιμή που θα συμφωνηθεί. - H Γερμανική θυγατρική εταιρεία της ΑΛΚΟ (ποσοστό συμμετοχής 51 % ) Gutmann AG αποχώρησε από την συμμετοχή της στην Αμερικανική εταιρεία Gutmann USA INK την 27/04/2011,λόγω έλλειψης περαιτέρω εμπορικού ενδιαφέροντος από πλευράς Γερμανικής εταιρείας. Η Gutmann AG συμμετείχε στην Gutmann USA INK με ποσοστό 80 % επί του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανερχόταν στο ποσό των USD, δηλ. με USD και τελικώς μετά από την ανωτέρω αποχώρηση η Gutmann AG υπέστη ζημιά της τάξεως των USD. - Η εταιρεία Gutmann USA INK,από 27/04/2011, δεν συμμετέχει πλέον στον Όμιλο ΑΛΚΟ, γεγονός που δεν πρόκειται να επηρεάσει τον Κύκλο Eργασιών και τα Αποτελέσματα του Ομίλου δεδομένου ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν πραγματοποιούσε σημαντικά μεγέθη. - H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 8 ης Ιουλίου 2011 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας,στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα μ. Παρέστησαν 5 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 67,46 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μετοχών και ψήφων επί συνόλου μετοχών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα. Συγκεκριμένα: A. Επί του πρώτου θέματος η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε τροποποίηση των άρθρων 13,14 και 15 του καταστατικού της περί αρμοδιότητος και εκπροσώπησης της εταιρείας (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά ),ως εξής: Άρθρο 13ο Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. 2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρίας. 4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της εταιρίας. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και έναν ή περισσότερους αναπληρωτές του, ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που 13

14 εντάσσεται στο σκοπό της κατόπιν αναθέσεως από το Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του παρόντος. Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ή οι αναπληρωτές θα αναπληρώνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή σε περιπτώσεις αναθέσεως συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου και των αναπληρωτών του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 14ο Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Tο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο να αποφασίζει πάσα πράξη αφορώσα εις την διοίκησιν της εταιρείας, εις διαχείρησιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου,ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους,εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή της τροποποιήσεως.περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι πάντων και την διοίκησιν της προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρίας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρίας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεως της εταιρίας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ αυτά εξουσιοδότησης. Άρθρο 15ο Εκπροσώπηση της Εταιρίας 1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς. 2. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ αυτές,άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ αυτές, καθώς επίσης 14

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122646107000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6015/06/B/86/135 Βασιλέως Γεωργίου Α1, 10654, Αθήνα Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007)

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6015/06/B/86/135 Βασιλέως Γεωργίου Α1, 10654, Αθήνα Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα