ΝΙΑ ΠΡΟΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΝΙΟΥ ΙΛ ΑΛΟΥΜ ΑΒΕΕ ΑΛΟΥ. το άρθρο Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με. No.109 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΑ ΠΡΟΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΝΙΟΥ ΙΛ ΑΛΟΥΜ ΑΒΕΕ ΑΛΟΥ. το άρθρο Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με. No.109 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΠΡΟΦ ΙΛ ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥ ΜΙΝΙΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α ΑΒΕΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01/01/2011 ΕΩΣ 31/12/ /2011) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς No.109 1

2 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.Μ..Α.Ε /06/Β/90/01 ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧA ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βεβαιώνεται ότι Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 έως και 31 Δεκεμβρίου 2011,από σελίδα 1 έως και τη σελίδα 103,είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ την 29/3/2012 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ: AΖ Α.Δ.Τ: ΑΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η αναπληρώτρια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Α.Δ.Τ: Ν Α.Δ.Τ: Ν ΑΡ.Μ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.Μ Α ΤΑΞΗΣ 2

3 ΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 26/7/1990 ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 22502/06/Β/90/01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. : ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 2. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 5.ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 6.ΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 7.ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ: 01/01/2011 ΕΩΣ 31/12/2011 ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 29/3/2012 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΑΜ.ΣΟΕΛ:27271 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΟΛ Α.Ε. ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: 3

4 Πίνακας Περιεχομένων Οικονομικών καταστάσεων 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ & ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ & ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ & ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΌΜΙΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υιοθέτηση Νέων & Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ (α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα (γ) Εταιρίες του Ομίλου ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (α) Υπεραξία (β) Σήματα και άδειες (γ) Λογισμικό λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ α) Διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς β) Δάνεια και απαιτήσεις γ) Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α) Βραχυπρόθεσμες παροχές β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης δ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ α) Πωλήσεις αγαθών β) Παροχή υπηρεσιών γ) Έσοδα από τόκους δ) Έσοδα από δικαιώματα ε) Μερίσματα ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

5 2.28 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ α) Κίνδυνος αγοράς β) Πιστωτικός κίνδυνος, γ) Κίνδυνος ρευστότητας δ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α) Εκτιμώμενη απομείωση της υπεραξίας β) Φόροι εισοδήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.3401/

6 9. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οικονομικές Καταστάσεις 1.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2γ του Ν.3556/2007) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Από 01/01/2011 έως 31/12/2011 Δηλώνεται και βεβαιώνεται από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,τα οποία ορίστηκαν ειδικά για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: - Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού,την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της μητρικής εταιρίας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ,καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, - Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,τις επιδόσεις και την θέση της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Ασπρόπυργος 29/3/2012 Ο πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ Μέλος του ΔΣ Θεόδωρος Τζώρτζης Νικόλαος Σοφιανός Παναγιώτης Τζώρτζης ΑΔΤ: AZ ΑΔΤ: ΑΙ ΑΔΤ: AB

7 1.2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ αφορά την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές πληροφορίες, για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως της μητρικής εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και των εταιρειών του ομίλου της,σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,την περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της παρούσης χρήσεως και την επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού της Επίσης περιλαμβάνει την εξέλιξη,τις επιδόσεις και την θέση της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου εκλαμβανομένων ως σύνολο και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων και παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίστηκαν μεταξύ της μητρικής εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και συνδεδεμένων με αυτήν μερών. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας ευρίσκονται στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο Αττικής και τα υποκαταστήματα της, στην Θεσσαλονίκη στην περιοχή Καλοχωρίου και στην Τρίπολη στο 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Τριπόλεως-Πύργου, όπου διαθέτει τα προϊόντα της. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από τη μητρική εταιρία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, περιλαμβάνουν της Ελληνικές βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου ΓΚΡΟΥΠΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ με εργοστάσια στην Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα και της Γερμανικές θυγατρικές βιομηχανίες διέλασης και επεξεργασίας βαφής και ανοδειώσεως προφίλ αλουμινίου: την GUTMANN AG με έδρα το Βάιζενμπουργκ, την GARTNER EXTRUSION GMBH με έδρα το Γκουντελφίγκεν,την NORDALU GMBH με έδρα το Νιουμόνστερ Αμβούργου, την βιομηχανία σύρματος αλουμινίου GUTMANN ALUMINIUM DRAHT GMBH με έδρα το Βάιζενμπουργκ, την εταιρεία GUTMANN IMMOBILLIEN SRL με έδρα το Βάιζενμπουργκ,την Ρουμανική εμπορική εταιρία προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων αυτού ALCO ROM TRADE SRL με έδρα το Βουκουρέστι. Επίσης ενοποιούνται οι εταιρίες:althra ENERGY ΕΠΕ και η GROUPAL ENERGY ΕΠΕ που έχουν σκοπό την κατάσκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες υπέβαλλαν αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς συστήματα-σταθμούς στiς στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων των εταιριών Αλουμίνιο Θράκης ΑΕ και Γκρουπάλ Γκρουπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ αντίστοιχα, στην αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης της ΔΕΗ και αναμένουν την έκδοση των σχετικών αδειών. Η ενοποίηση όλων των ανωτέρω εταιρειών έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Κατά την χρήση 2011 οι βιομηχανίες του Ομίλου παρήγαγαν τόνους προφίλ αλουμινίου έναντι την χρήση 2010, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,25 % και η βιομηχανία σύρματος αλουμινίου παρήγαγε 7233 τόνους σύρματος το 2011 έναντι τόνους το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,28 %. 7

8 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου Ο κύκλος εργασιών για την χρήση 2011 του Ομίλου ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε 268,40 εκατ. έναντι 258,51 εκατ. την παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,82 %. Τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν την σε 40,77 εκατ. έναντι 45,69 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,77 %. Η ανωτέρω μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση του περιθωρίου κέρδους. Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν συνολικά την σε 36,80 εκατ. έναντι 35,46 εκατ. την και παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,78 %.Τα έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα ανήλθαν συνολικά την σε 1,05 εκατ. έναντι 1,28 εκατ. την Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου ανήλθαν συνολικά την σε 10,02 εκατ. έναντι 4,49 εκατ. την και παρουσιάζουν αύξηση κατά 123,08 % λόγω του σχηματισμού σημαντικού ύψους προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν την σε 0,29 εκατ. έναντι 0,97 εκατ. την ,δηλαδή μειώθηκαν κατά 70,35 % και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν την σε 3,44 εκατ. έναντι 2,52 εκατ. την ,δηλαδή αυξήθηκαν κατά 36,37%, λόγω αύξησης των επιτοκίων. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν την σε 13,66 εκατ. έναντι 23,86 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,75 %. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν την σε 1,02 εκατ. έναντι 8,74 εκατ. την Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν την σε ζημίες 4,18 εκατ. έναντι κερδών 7,19 εκατ. την παρουσιάζοντας μεγάλη μείωση της τάξης του 158,14%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν την σε ζημίες 7,17 εκατ. έναντι κερδών 3,28 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 318,36% και κατανέμονται ως εξής : Κέρδη μετά από φόρους σε: Μεταβολή Mετόχους της εταιρίας -9,53 εκατ. -0,91 εκατ. -952,00 % Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2,36 εκατ. 4,19 εκατ. -43,69 % Οι βασικοί αριθμοδείκτες της 31/12/2011 και της 31/12/2010 για τον όμιλο είναι οι κάτωθι: ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ--- ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,42 0,45 8

9 Οικονομική Αυτάρκεια - - Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,52 0,58 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 0,60 0,67 Γενική Ρευστότητα - - Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,09 1,41 Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων - - Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Ίδια κεφάλαια -7,17 % 10,78 % Οικονομικά Στοιχεία Εταιρείας Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε την σε 10,09 εκατ. έναντι 17,55 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,51 %. %.Η σημαντική αυτή μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην συνέχιση της πτωτικής τάσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, στον εντονότατο ανταγωνισμό των εταιρειών του κλάδου διέλασης αλουμινίου αλλά κυρίως στην σοβαρότατη έλλειψη ρευστότητας της αγοράς. Τα Μικτά Κέρδη της εταιρείας ανήλθαν την σε 0,70 εκατ. έναντι 1,54 εκατ. την παρουσιάζοντας μείωση κατά 54,82 % λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών και του περιθωρίου κέρδους. Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης κατά την χρήση 2011 ανήλθαν σε 2,53 εκατ. έναντι 3,23 εκατ. την χρήση 2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,82 %. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 5,06 εκατ. την έναντι 0,56 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Εξ αυτών, ποσό 4,97 εκατ. την έναντι 0,45 εκατ. την ,αφορούν σε προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, δεδομένου ότι η εταιρεία προχώρησε σε μεγάλες προβλέψεις για σφραγισμένες επιταγές και υπόλοιπα πελατών για τα οποία υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην εισπραχτούν λόγω της μεγάλης κρίσης που μαστίζει τον κλάδο του αλουμινίου και την οικοδομή γενικότερα. Η αδυναμία να εξευρεθούν κεφάλαια κίνησης από την επιχειρήσεις έχει δημιουργήσει πρωτόγνωρη ασφυξία ρευστότητας στην αγορά.το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απροθυμία ή αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να συμβάλλει θετικά στην λύση του προβλήματος, δανείζοντας τις επιχειρήσεις, μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την βιωσιμότητα τους. Οι επιχειρήσεις εξετάζουν πλέον πολύ προσεκτικά την συνέπεια και την δυνατότητα έγκαιρης αποπληρωμής των απαιτήσεων τους από τους πελάτες τους και προτιμούν να μην πουλήσουν παρά να αυξήσουν περαιτέρω τις επισφάλειες τους. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν την σε 1,29 εκατ. έναντι 1,90 εκατ. την και τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν την σε 1,52 εκατ. έναντι 1,02 εκατ. την Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων. 9

10 Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν την σε ζημιά 4,89 εκατ. έναντι κερδών 0,2 εκατ. την παρουσιάζοντας μεγάλη μείωση λόγω των ανωτέρω αναφερομένων προβλέψεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων της εταιρείας διαμορφώθηκαν την σε ζημία 6,24 εκατ. έναντι ζημίας 1,51 εκατ. την Οι ζημιές προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν την σε 6,47 εκατ. έναντι 0,63 εκατ. την Οι ζημιές μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν την σε 6,56 εκατ. έναντι 1,12 εκατ. την Οι βασικοί αριθμοδείκτες της 31/12/2011 και της 31/12/2010 για την μητρική είναι οι κάτωθι: 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ--- ΕΤΑΙΡΙΑ Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού Οικονομική Αυτάρκεια - Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,32 0,38 0,73 0,88 Ίδια Κεφάλαια / πάγιο Ενεργητικό 0,63 0,76 Γενική Ρευστότητα - Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων - - Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 1,18 1,62-23,93% -1,88% Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα την οικονομική χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και την επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. - H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 11 ης Φεβρουαρίου 2011 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας,στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα μ. Παρέστησαν 5 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 67,24 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μετοχών και ψήφων επί συνόλου μετοχών. Συγκεκριμένα: 1. Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με ψήφους υπέρ και 0 κατά, όπως αναφέρεται στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 4 «Σκοπός» του καταστατικού της εταιρείας με ψήφους υπέρ και 0 κατά ως κάτωθι: 10

11 Άρθρο 4ο Σκοπός της εταιρίας «Σκοπός της εταιρίας είναι η μεταποίηση και η εμπορία αλουμινίου, σιδήρου και συναφών μετάλλων. Η επεξεργασία αλουμινίου και σιδήρου και υποπροϊόντων αυτού, καθώς και η μεταφορά αυτών με ίδια μεταφορικά μέσα ή με μέσα τρίτων με προμήθεια. Η διερεύνηση της ελληνικής αγοράς και των διεθνών, με σκοπό την προβολή, διαφήμιση και διάθεση των ελληνικών αγαθών οποιουδήποτε παραγωγικού κλάδου και δραστηριότητας στο εξωτερικό. Η εξαγωγή Ελληνικών προϊόντων και εισαγωγή αλλοδαπών τοιούτων. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών, βιοτεχνικών οίκων και γενικά κάθε μορφής και τύπου εμπορική συνεργασία μετά ημεδαπών και ξένων παρεμφερών επιχειρήσεων και η μετ αυτών ίδρυση ομοειδών τοιούτων, με σκοπό την άσκηση γενικά δραστηριοτήτων που υποβοηθούν το σκοπό της ιδρυόμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας. Για την πραγμάτωση του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να αναθέτει την παραγωγή σε υποκατασκευαστές, να δρά κοινοπρακτικά και να δημιουργεί θυγατρικές εταιρίες. Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση, κατασκευή, συντήρηση, ασφαλής λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και η διανομή, μεταφορά και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. Η προμήθεια, παραγωγή,χρήση,εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η εξόρυξη, παραγωγή και προμήθεια ενεργειακών πρώτων υλών. Η παραγωγή, χρήση, εμπορία, ασφαλής λειτουργία και διάθεσηπώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση, κατασκευή, συντήρηση, παραγωγή, χρήση, εμπορία, ασφαλής λειτουργία Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Συστημάτων όπως επίσης και η διάθεση-πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) γενικότερα και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς-Συστήματα ειδικότερα. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δύναται να συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διαφόρους οργανισμούς-οργανώσεις,να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφισταμένων ή ιδρυομένων εταιρειών ή και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή ή συνεργάζονται - συνδέονται μαζί της και να αναθέτει με σχετική σύμβαση ή συμφωνία έργα που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς σε τρίτους. Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών,ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν σκοπό παρεμφερή με αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας. Ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να τροποποιηθεί με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.» - H εταιρεία κατά την χρήση 2011 προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήματος στην Τρίπολη Αρκαδίας. - Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 27 ης Απριλίου 2011 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας, στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα μ. Παρέστησαν 7 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 64,74 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μετοχές και ψήφους επί συνόλου μετοχών. 11

12 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα. Συγκεκριμένα: 1. Εγκρίθηκαν μετά από νόμιμη ψηφοφορία,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά ) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2010 καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010, οι επεξηγήσεις και σημειώσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις (περίοδος έως και ) καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. 2. Εγκρίθηκε μετά από νόμιμη ψηφοφορία,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2010 ( περίοδος έως και ). 3. Εξελέγη μετά από νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή ομόφωνα (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά) από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Mανουσάκης Εμμανουήλ Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός Ελεγκτής κα Αμπατζή Πελαγία του Αναστασίου, Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του 4. Εγκρίθηκαν για την χρήση 2010 (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους,συνολικού ποσού ,00 (3.000 για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση (3.000 για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). 5. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά) ως κάτωθι: Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως πέντε -5- χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους. 2. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ όσον παρίστανται τρία -3- τουλάχιστο μέλη, εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. 3. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 12

13 6. Εγκρίθηκε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά ) η δυνατότητα πώλησης των ιδίων μετοχών που κατέχει η μητρική εταιρεία προς τις Γερμανικές θυγατρικές της εταιρείες σε τιμή που θα συμφωνηθεί. - H Γερμανική θυγατρική εταιρεία της ΑΛΚΟ (ποσοστό συμμετοχής 51 % ) Gutmann AG αποχώρησε από την συμμετοχή της στην Αμερικανική εταιρεία Gutmann USA INK την 27/04/2011,λόγω έλλειψης περαιτέρω εμπορικού ενδιαφέροντος από πλευράς Γερμανικής εταιρείας. Η Gutmann AG συμμετείχε στην Gutmann USA INK με ποσοστό 80 % επί του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανερχόταν στο ποσό των USD, δηλ. με USD και τελικώς μετά από την ανωτέρω αποχώρηση η Gutmann AG υπέστη ζημιά της τάξεως των USD. - Η εταιρεία Gutmann USA INK,από 27/04/2011, δεν συμμετέχει πλέον στον Όμιλο ΑΛΚΟ, γεγονός που δεν πρόκειται να επηρεάσει τον Κύκλο Eργασιών και τα Αποτελέσματα του Ομίλου δεδομένου ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν πραγματοποιούσε σημαντικά μεγέθη. - H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 8 ης Ιουλίου 2011 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας,στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα μ. Παρέστησαν 5 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 67,46 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μετοχών και ψήφων επί συνόλου μετοχών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα. Συγκεκριμένα: A. Επί του πρώτου θέματος η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε τροποποίηση των άρθρων 13,14 και 15 του καταστατικού της περί αρμοδιότητος και εκπροσώπησης της εταιρείας (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά ),ως εξής: Άρθρο 13ο Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. 2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρίας. 4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της εταιρίας. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και έναν ή περισσότερους αναπληρωτές του, ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που 13

14 εντάσσεται στο σκοπό της κατόπιν αναθέσεως από το Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του παρόντος. Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ή οι αναπληρωτές θα αναπληρώνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή σε περιπτώσεις αναθέσεως συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου και των αναπληρωτών του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 14ο Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Tο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο να αποφασίζει πάσα πράξη αφορώσα εις την διοίκησιν της εταιρείας, εις διαχείρησιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου,ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους,εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή της τροποποιήσεως.περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι πάντων και την διοίκησιν της προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρίας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρίας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεως της εταιρίας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ αυτά εξουσιοδότησης. Άρθρο 15ο Εκπροσώπηση της Εταιρίας 1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς. 2. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ αυτές,άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ αυτές, καθώς επίσης 14

15 και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου,εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρίας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Στον διευθύνοντα σύμβουλο που εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της κατά το άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος. B. Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ και μηδέν κατά ) αποφάσισε να δοθεί έγκριση για την πώληση παγίων στοιχείων και συμμετοχών της εταιρείας για την κάλυψη τραπεζικών δανείων και λοιπών υποχρεώσεων της και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες,κατά την κρίση του, όταν τούτο καταστεί αναγκαίο, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας. - Oλοκληρώθηκε η εκποίηση των μετοχών που προέκυψαν από κλασματικά υπόλοιπα μετά από reverse split (ΓΣ 21/05/2010),Το τελικό καθαρό προϊόν ανήλθε σε και κατατέθηκε στο όνομα της εταιρείας και για λογαριασμό των δικαιούχων Μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Διεύθυνση Δ3-Χρηματικών Παρακαταθηκών, Ακαδημίας 40,Αθήναι. (Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης / ). - Tην 1 η Δεκεμβρίου 2011 αποχώρησε από την εταιρεία ο Εσωτερικός Ελεγκτής κ. Βουρνούς Γεώργιος. - Την 31/12/2011 η εταιρία διέθετε ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσεως ,89, επί συνόλου μετοχών,ήτοι ποσοστό 4,47%. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31/12/2011 ήταν 0,298 και συνεπώς η εύλογη αξία των ιδίων μετοχών την 31/12/2011 ανέρχεται σε ,08. Οι θυγατρικές εταιρίες δεν κατέχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας. - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τη περίοδο και , είναι ο εξής: Όμιλος Εταιρεία Μερισματική Πολιτική. Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση να μην διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2011 λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος της εταιρείας. Το Δ.Σ. της εταιρίας προτείνει προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως καταβληθούν αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους για τη χρήση 2012 συνολικού ποσού (3.000 για κάθε μέλος ) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως

16 Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 27 ης Απριλίου 2011 που έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρίας,στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο, αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010, λόγω αρνητικού αποτελέσματος Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες. Προοπτικές για το 2012 Κατά το έτος 2011, στην Ελληνική αγορά συνεχίστηκε με την ίδια ένταση η ισχυρή οικονομική κρίση οποία άρχισε το 2008 και είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική πτώση κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων του κλάδου του αλουμινίου και γενικότερα της αγοράς της οικοδομής. Συνεχίστηκαν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας μας, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα δανεισμού με επίπτωση και στην συμπεριφορά των τραπεζών οι οποίες δεν δανείζουν πλέον τις επιχειρήσεις. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνθηκε από τις μειώσεις αποδοχών των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και οι ελάχιστοι που μπορούν αναβάλουν κάθε δαπάνη που δεν είναι επείγουσα. Η ανωτέρω αναφερομένη οικονομική κατάσταση με αβέβαιη διάρκεια και βάθος,οδηγεί σε τεράστιο ανταγωνισμό τις εταιρείες και αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων τους που βεβαίως θα επηρεάσουν αρνητικά τα μελλοντικά ακαθάριστα έσοδα και τα αποτελέσματα τους,σε βαθμό που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Κατά το έτος 2012 δεν διαφαίνεται σημαντική βελτίωση της κακής οικονομικής κατάστασης της αγοράς που επικράτησε τα δύο προηγούμενα χρόνια σε ότι αφορά την Ελλάδα. Ιδιαιτέρως πρέπει να σημειωθεί η ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη στην αγορά τεράστιου ποσού ακάλυπτων επιταγών και μεγάλη ασυνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών προς τους προμηθευτές τους με αποτέλεσμα την μεταφορά του προβλήματος από τους πρώτους στους δεύτερους. Απεναντίας η κατάσταση στην Γερμανία όπου δραστηριοποιείται κυρίως ο Όμιλος δεν παρατηρείται διαφοροποίηση της προϋπάρχουσας ομαλής κατάστασης με μικρές μόνον διαφοροποιήσεις. Ο όμιλος θα συνεχίσει να εστιάζει την προσοχή του στην ορθή διαχείριση των αποθεμάτων,στην ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου,όσο βεβαίως είναι δυνατόν,και στην μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας των εταιρειών του. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Ο Όμιλος εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. α) Κίνδυνος αγοράς i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 16

17 Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το Δολάριο Αμερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από μελλοντικές συναλλαγές και απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα καθώς επίσης και από επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης που σήμερα όμως δεν θεωρούνται σημαντικές. ii) Κίνδυνος τιμής Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων. Πιθανή πτώση την τιμής του αλουμινίου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα μέσω υποτίμησης των αποθεμάτων.προς τούτο η Διοίκηση του Ομίλου φροντίζει να διατηρούνται οι μικρότερες δυνατές ποσότητες αποθεμάτων προς ελαχιστοποίηση του ανωτέρω κινδύνου αλλά και για εξοικονόμηση ρευστότητας. β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όμιλος δεν έχει πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Εν τούτοις, το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις με την λήψη επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν δυσκολέψει τους όρους δανειοδότησης, προκαλεί ασφυξία στην αγορά και εγκυμονεί κινδύνους που δεν είναι δυνατόν να σταθμιστούν. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων από το τραπεζικό σύστημα. δ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από το δανεισμό. Η διάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου κατά την 31/12/2011 αναλύεται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κυμαινόμενο Σταθερό Κυμαινόμενο Σταθερό επιτόκιο Επιτόκιο επιτόκιο Επιτόκιο Ομολογιακός δανεισμός Ελληνικών εταιριών Μητρικής και θυγατρικών Μακροπρόθεσμος δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη χρήση Ελληνικών εταιριών,μητρικής και θυγατρικών , , , ,27 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Ελληνικών εταιριών Μητρικής και θυγατρικών , , , ,00 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Γερμανικών θυγατρικών εταιριών σταθερού επιτοκίου ,02 17

18 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Γερμανικών εταιριών θυγατρικών Μακροπρόθεσμος δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη χρήση Γερμανικών θυγατρικών εταιριών σταθερού επιτοκίου , ,51 Μακροπρόθεσμος δανεισμός Ρουμανικής εταιρίας θυγατρικής Μακροπρόθεσμος δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη χρήση Ρουμανικής θυγατρικής , ,91 Σύνολο Δανεισμού Ομίλου , , , ,00 Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου κατά την 31/12/2011 ανέρχεται σε ,96. Από το ποσό αυτό κονδύλι ,53, αφορά σε δανεισμό σταθερού επιτοκίου και το υπόλοιπο ποσό ,43 αφορά σε δανεισμό κυμαινόμενου επιτοκίου το οποίο και εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή του -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Αύξηση επιτοκίων κατά1 % : Τα αποτελέσματα της χρήσης καθώς και τα Ίδια κεφάλαια του Ομίλου, σε αυτή την περίπτωση, θα επιβαρύνονταν κατά ,45 και της Εταιρίας κατά ,72 την 31/12/ Μείωση επιτοκίων κατά 1 %: Τα αποτελέσματα της χρήσης καθώς και τα Ίδια κεφάλαια του Ομίλου, σε αυτή την περίπτωση, θα αυξάνονταν κατά ,45 και της Εταιρίας κατά ,72 την 31/12/2012. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Της «ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του Ν.3556/2007 Η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιέχει τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του Ν.3556/2007 και παραθέτει τα κάτωθι πληροφορικά στοιχεία: α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 18

19 Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,00 (είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες επτακόσια είκοσι), διαιρείται σε (δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι ) άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 (ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) η κάθε μία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της και συγκεκριμένα: Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους. Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα επί των μερισμάτων της εταιρείας.μετά την αφαίρεση τουλάχιστο πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 (35 % των κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του τακτικού αποθεματικού), διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών.το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο. Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και λήψη νέων μετοχών. Το δικαίωμα επί της διανομής του καθαρού προϊόντος της εκκαθάρισης,εάν αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση,διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την αναλογία των μετοχών τους. Σ όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και ειδικά το δικαίωμα «εξέλεγξης και έγκρισης» των λογαριασμών της εκκαθάρισης.κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας. β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας. Δεν υφίσταται περιορισμός στην μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας που να προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. Εξάλλου οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. γ)σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007 Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της είναι οι κάτωθι. 19

20 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΖΏΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ 53,805 % ANGEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ 10,694 % Ελεγχόμενη από τον κ. Θ. Τζώρτζη Σύνολο 64,499 % Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων δεν υπάρχει άλλος μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5 %. δ) Μετοχές που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα. Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα. ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ)συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας. Δεν υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. ζ)κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ και τροποποίηση του καταστατικού. Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για τον διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του κν.2190/1920. η)αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 16 του κν 2190/1920,οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπορούν να αποκτήσουν δικές τους μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης,η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως,τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν,την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση,η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία,τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Οι αποκτήσεις αυτές γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού Συμβουλίου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 20

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε το Νόµο 3556/2007 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΕΜΗ: 77083027000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011 Σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 36ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2011

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα