Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ στο διάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος Θεσ/νίκη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ στο διάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος Θεσ/νίκη, 28.01.10."

Transcript

1 Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ στο διάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος Θεσ/νίκη, Περιεχόµενα Α. Γενικά σχόλια και προτάσεις: φορολογικό πλαίσιο και ανάπτυξη-ανταγωνιστικότητα - Πρόταση ΣΕΒΕ για δηµιουργία διαρκούς φορολογικής επιτροπής διαβούλευσης για τη συστηµατική παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση του φορολογικού καθεστώτος Β. Ειδικά θέµατα - Προτάσεις ΣΕΒΕ: 1. Μείωση διοικητικού κόστους Απλοποίηση διαδικασιών - Ηλεκτρονική διαχείριση του συστήµατος 2. Νοµοθετικά µέτρα για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής - Έλεγχοι 3. Φορολογία εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων 4. Ειδικά φορολογικά θέµατα εξαγωγικών επιχειρήσεων

2 Α. Γενικά σχόλια και προτάσεις: φορολογικό πλαίσιο και ανάπτυξηανταγωνιστικότητα - Πρόταση ΣΕΒΕ για δηµιουργία διαρκούς φορολογικής Επιτροπής ιαβούλευσης για τη συστηµατική παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση του φορολογικού καθεστώτος 1. Το φορολογικό σύστηµα που εφαρµόζεται σε κάθε χώρα αποτελεί και µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους της αναπτυξιακής πολιτικής της. Αυτή η διάσταση κάθε φορολογικού συστήµατος συχνά δεν αντιµετωπίζεται µε την πρέπουσα σηµασία σε περιόδους δηµοσιονοµικής κρίσης. Θα ήταν λοιπόν αναποτελεσµατική η αναµόρφωση του ισχύοντος ελληνικού φορολογικού συστήµατος, εάν δεν συνδυασθεί και δεν ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο µέτρων, τα οποία συγκροτούν µια στρατηγική αναπτυξιακή πρόταση για την οικονοµία. Η πολύ χαµηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα, η απουσία ισχυρών αναπτυξιακών τοµέων µετά τη µείωση των δηµοσίων επενδύσεων, η µη απελευθέρωση αγορών, οι οποίες θα προσέλκυαν σηµαντικές επενδύσεις και ο υπερτροφικός γραφειοκρατικός, αδιαφανής, αντιπαραγωγικός και σπάταλος δηµόσιος τοµέας συνιστούν τα κυριότερα αναπτυξιακά εµπόδια αλλά και τις πηγές τροφοδότησης των δίδυµων ελλειµµάτων του δηµόσιου χρέους και τρεχουσών συναλλαγών. Οι παραπάνω παράγοντες δε θα πρέπει να αγνοηθούν κατά την διαδικασία αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος και θα πρέπει να εξετάζεται η συνάφεια των µέτρων που θα αποφασιστούν τόσο ως προς την εξάλειψη αυτών των παραγόντων, όσο και ως προς την ενθάρρυνση άλλων αναπτυξιακών δυνάµεων. 2. Ο χρόνος και το πλαίσιο διεξαγωγής του διαλόγου, µολονότι αντανακλούν το µέγεθος και τον επείγοντα χαρακτήρα του δηµοσιονοµικού προβλήµατος, πιστεύουµε ότι είναι ανεπαρκείς, δεν θα επιτρέψουν µια ουσιαστική αναµόρφωση και θα οδηγήσουν σε µεγάλο βαθµό στη λήψη ρεαλιστικών και αναγκαίων αποφάσεων που λογικά θα αµβλύνουν το ταµειακό και δηµοσιονοµικό πρόβληµα βραχυπρόθεσµα. Θα πρέπει όµως αυτή η προσπάθεια να µη σταµατήσει και να συνεχιστεί µέσα από τη δηµιουργία µιας διαρκούς φορολογικής Επιτροπής ιαβούλευσης για τη συστηµατική παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση του φορολογικού καθεστώτος (σε επίπεδο νοµοθέτησης και εφαρµογής) µε συµµετοχή σε αυτή εκπροσώπων των φορέων που συµµετέχουν στην παρούσα διαβούλευση καθώς και ανάρτηση στο διαδίκτυο µε συνεχή ενηµέρωση αυτού. Στα αντικείµενα της προτεινόµενης Επιτροπής θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και τα τελωνειακά θέµατα, καθώς συνδέονται µε τα φορολογικά (πχ ΦΠΑ εισαγωγών-εξαγωγών). 3. Η αναγνώριση της σηµασίας της διαβούλευσης για τη φορολογική µεταρρύθµιση και των προσδοκιών που αυτή δηµιουργεί στους εµπλεκόµενους θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. εν νοείται στη διάρκεια της διαβούλευσης να νοµοθετούνται νέα µέτρα και ιδιαίτερα µέτρα αύξησης φόρων, επιβολής νέων άµεσων ή έµµεσων φόρων, κ.λ.π. Ο προσφάτως ( ) ψηφισθείς νόµος για την «Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», στο πλαίσιο της αγωνιώδους προσπάθειας για κάλυψη βραχυπρόθεσµων ταµειακών αναγκών του ηµοσίου, συνιστά σαφώς παραβίαση αυτής της αρχής και θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγµα προς αποφυγή. 4. Η απλοποίηση, η διαφάνεια και η ανταποδοτικότητα του φορολογικού συστήµατος πιστεύουµε ότι πρέπει να αποτελούν τις τρεις κύριες παραµέτρους, 2

3 µαζί βεβαίως µε τη σταθερότητά του και τον αναδιανεµητικό του χαρακτήρα. Ιδιαίτερα ως προς την ανταποδοτικότητα του φορολογικού συστήµατος, πιστεύουµε ότι θα πρέπει να προβλέπονται µετρήσιµα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις που τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις π.χ. παροχή κινήτρων σε συνεπείς επιχειρήσεις και παροχή κινήτρων για εθελοντική συµµετοχή σε µέτρα που µπορεί να παροτρύνουν και τις µη συνεπείς επιχειρήσεις να συµµορφωθούν στις υποχρεώσεις τους. 5. Καθοριστικές για την επιτυχία του όποιου εγχειρήµατος για βελτίωση του φορολογικού συστήµατος είναι η νοµοθέτηση και η εφαρµογή µέτρων, χωρίς διακρίσεις και σκοπιµότητες και ανεξάρτητα από το πιθανό πολιτικό κόστος. 6. Είναι απαραίτητη πλέον ανάγκη να διευρυνθεί η φορολογική βάση, χωρίς παρεκκλίσεις τόσο για την εφαρµογή του Φ.Π.Α. (καθολικά σε όλους τους τοµείς συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών) όσο και για τη φορολόγηση του εισοδήµατος, κυρίως των επαγγελµατιών (προσδιορισµός κερδών µε βάση τη διαφορά εσόδων-εξόδων δηλ. λογιστικός προσδιορισµός). 7. Η νέα φορολογική πολιτική θα πρέπει να αποκαταστήσει το βαθύ ρήγµα εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και φορολογουµένου και να άρει την επιφυλακτικότητα και καχυποψία των φορολογικών αρχών έναντι όλων των επιχειρήσεων. 8. Τα έσοδα του δηµοσίου µπορούν να ενισχυθούν σηµαντικά µε την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης στο διεθνές περιβάλλον, µε την ανάπτυξη της εξωστρέφειας καθώς και µε την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒΕ πιστεύει στο δόγµα ενιαίος φορολογικός συντελεστής, φορολογική σταθερότητα, περισσότερα κέρδη για τις επιχειρήσεις άρα και περισσότερα έσοδα (σε απόλυτους αριθµούς) για το δηµόσιο. Επίσης, όσο περισσότερο εξωστρεφείς γίνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο περισσότερο µειώνεται το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που αποτελούν τη µόνη διέξοδο για βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό µέληµα και της αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος. Ο εθνικός στρατηγικός στόχος που προτείνει ο ΣΕΒΕ για διπλασιασµό των εξαγωγών της χώρας µας µέχρι το 2014 µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σηµαντική παράµετρος της οποίας είναι το φορολογικό καθεστώς. 9. Η αύξηση των εσόδων θα πρέπει να επιτευχθεί κυρίως µέσω της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, της ουσιαστικής και αποτελεσµατικής αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών µηχανισµών και του εξορθολογισµού της φορολογίας 9.1. Ενδεικτικά αναφέρουµε το παράδειγµα της απώλειας σηµαντικών εσόδων για το ελληνικό δηµόσιο από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Πετρελαίου από αλλοδαπά φορτηγά. Πιο συγκεκριµένα, τα τουρκικά φορτηγά διεθνών µεταφορών που αναχωρούν από την Τουρκία για µεταφορά στην Ελλάδα προµηθεύονται στο συνοριακό σταθµό της Τουρκίας (Ipsala) µεγαλύτερη ποσότητα αφορολόγητου πετρελαίου από αυτή που δικαιούνται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις (200 λίτρα). Η ανεπάρκεια των ελέγχων της παραπάνω παράβασης από τις ελληνικές αρχές οδηγεί, σύµφωνα µε µια πρώτη εκτίµηση από τα στοιχεία της Οµοσπονδίας 3

4 Φορτηγών Αυτοκινήτων ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), σε απώλεια εσόδων για το ελληνικό δηµόσιο της τάξης των 10εκ. σε ετήσια βάση Επίσης σήµερα το ποσοστό Φ.Π.Α. είναι χαµηλότερο (6-13%) σε όλα τα νησιά αδιακρίτως, τη στιγµή που, κατά την άποψή µας, θα έπρεπε στα νησιά µε υψηλή τουριστική κίνηση π.χ. Μύκονος και Νάξος (και όχι στα νησιά των άγονων γραµµών) ο ΦΠΑ να αυξηθεί σε ποσοστό 19%, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου π.χ 1/6-30/9. Β. Ειδικά θέµατα Προτάσεις ΣΕΒΕ 1. Μείωση διοικητικού κόστους απλοποίηση διαδικασιών - Ηλεκτρονική διαχείριση του συστήµατος Πρόταση του ΣΕΒΕ είναι να δοθεί απόλυτη έµφαση στην καθολική ηλεκτρονική διαχείριση του συνόλου των φορολογικών συναλλαγών µε φορέα διαχείρισης του συστήµατος την Γ.Γ.Π.Σ. και τελικό αποδέκτη το Κ.Ε.Π.Υ.Ο. Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, φόρων εισοδήµατος, ΦΠΑ, παρακρατούµενων τελών κ.ά. θα πρέπει να καθιερωθεί και να εφαρµοστεί το συντοµότερο δυνατόν. Στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να συµβάλλουν δράσεις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ, τόσο για τον εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα, όσο και για την ενίσχυση των φορολογούµενων ιδιωτών. Επίσης προτείνουµε να γενικευθεί η εφαρµογή του ηλεκτρονικού τιµολογίου που έχει ήδη ξεκινήσει. 2. Νοµοθετικά µέτρα για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής - Έλεγχοι 2.1. Φοροδιαφυγή ιασταυρώσεις στοιχείων - Συναλλαγές µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών Ενδοοµιλικές συναλλαγές Θεωρούµε ότι οι τελευταίες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το µέγεθος της φοροδιαφυγής στην ελληνική οικονοµία περιγράφουν πολύ καθαρά το πρόβληµα, το µέγεθός του και τις πηγές της φοροδιαφυγής. Ο ΣΕΒΕ πιστεύει ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής όσον αφορά τις παραγωγικές και εµπορικές επιχειρήσεις θα έρθει µέσα από έµφαση των ελέγχων στην διακίνηση αγαθών και όχι στον τόπο παραγωγής τους. Ενώ, σε αντιδιαστολή, οι τοµείς παροχής υπηρεσιών πρέπει να ελέγχονται µε βάση την ταυτοποίηση ύπαρξης συµβάσεων µε εκδοθέντα τιµολόγια. Στον τοµέα των ακινήτων η σύγκριση των δανειακών συµβάσεων µέσω τραπεζών και των αντίστοιχων συµβολαίων αγοροπωλησίας θα οδηγήσει στην πλήρη εικόνα των αποκοµιζοµένων εσόδων Μείζονος σηµασίας είναι η διασταύρωση στοιχείων, φορολογικών και µη, ώστε να αντιµετωπιστεί η φοροδιαφυγή αλλά και η παράβαση άλλων υποχρεώσεων προς το ηµόσιο (πχ εισφοροδιαφυγή) Η διευρυµένη υποχρεωτικότητα στη χρησιµοποίηση τραπεζών κατά τις εµπορικές συναλλαγές όπως και η ενίσχυση της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών µπορεί να συµβάλλει στη µεγαλύτερη διαφάνεια του συστήµατος και στην µείωση της φοροδιαφυγής. 4

5 Προτείνουµε την οn-line σύνδεση επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών ανοικτών στην πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ανά πάσα στιγµή. Σε κάθε όµως περίπτωση ο όποιος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται µε διασφάλιση του απορρήτου Ένας άλλος τοµέας που αναπτύσσεται φοροδιαφυγή είναι στις ενδο-οµιλικές συναλλαγές µέσω του transfer pricing. Ο ΣΕΒΕ τάσσεται υπέρ της πάταξης του φαινοµένου των ενδοοµιλικών συναλλαγών, µε στόχο όµως αποκλειστικά την φοροαποφυγή-φοροδιαφυγή και όχι τον έλεγχο των τιµών. Σήµερα για το transfer pricing ισχύουν, αφενός, η νοµοθεσία του ΥΠΑΝ (άρθρο 26 ν. 3728/2008-Κανόνες τεκµηρίωσης Τιµών Ενδοοµιλικών Συναλλαγών) και η απόφαση Α2-8092/ του ίδιου Υπουργείου που ρυθµίζει τα θέµατα της παραγράφου 10 του άρθρου 26 του νόµου αυτού και, αφετέρου, ο Ν. 3775/2009- άρθρα 1-2 του Υπουργείου (Οικονοµίας και) Οικονοµικών («Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις»). Αίτηµα του ΣΕΒΕ είναι η αντιµετώπιση των ενδοοµιλικών συναλλαγών αποκλειστικά µε άµεση εφαρµογή του προαναφεροµένου πλαισίου του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο εξυπηρετεί ουσιαστικά την αντιµετώπιση της όποιας φοροδιαφυγής και η κατάργηση του άρθρου 26 Ν. 3728/08 που εξυπηρετεί άλλες σκοπιµότητες, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τυχόν επιµέρους θέµατα για την ερµηνεία ή τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων όπως το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού των προβλεπόµενων προστίµων συνιστούν αντικείµενο περαιτέρω εξέτασης του θέµατος. Με βάση τα παραπάνω είναι εύλογο ότι και η αρµοδιότητα ελέγχου θα πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά σε ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών (και όχι του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) µε εκπαιδευµένα στελέχη άριστης γνώσης αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών Έλεγχοι Πεποίθηση του ΣΕΒΕ είναι ότι η εξυγίανση και η διαφάνεια των φορολογικών ελέγχων θα εξυπηρετηθούν δραστικά, εάν απλοποιηθεί η διαδικασία τους στις εξής κατευθύνσεις: Αντικειµενικοποίηση µέσα από την εφαρµογή ανά κλάδο συντελεστών καθαρού κέρδους σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου και την αποδοχή ως ειλικρινούς, άρα µη ελέγξιµης, της φορολογικής δήλωσης των επιχειρήσεων που υπερκαλύπτουν τον συντελεστή καθαρού κέρδους Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλει η εταιρία να υπογράφεται και να πιστοποιείται από λογιστή/φοροτεχνικό, ο οποίος θα φέρει και ευθύνη για την ορθότητά της. Οι δηλώσεις των επιχειρήσεων που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές να θεωρούνται ειλικρινείς, µε την προϋπόθεση όµως ότι θα αυστηροποιηθούν οι ποινές εκπροσώπων εταιρίας, Λογιστών και Ορκωτών Λογιστών, όταν από δείγµα 5% αυτών των δηλώσεων που θα ελεγχθεί προκύψουν ανειλικρίνειες Εξάλειψη των φαινοµένων της ύπαρξης πολλών ανέλεγκτων χρήσεων και των συνεχών παρατάσεων στις παραγραφές Μείωση του φόρτου των ελεγκτικών µηχανισµών µε αξιοποίηση µηχανισµών υπολογισµού καθαρού κέρδους. 5

6 Τη δήλωση εισοδήµατος θα πρέπει να την υπογράφει ελεγκτής της εφορίας, ο οποίος θα διενεργεί έλεγχο πριν την υποβολή της και θα εκδίδει πιστοποιητικό «φορολογικής ειλικρίνειας» µε βάση τα πρότυπα της φορολογικής ελεγκτικής, αναµορφώνοντας ενδεχόµενα τη δήλωση εισοδήµατος : ηµιουργία κατάλληλων data rooms για τη διενέργεια ηλεκτρονικών ελέγχων των επιχειρήσεων από απόσταση ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις και να αποτρέπονται φαινόµενα συνδιαλλαγής : Αποµάκρυνση ελεγχόµενου από ελεγκτή: να µην υπάρχει δηλαδή δυνατότητα άµεσης επαφής. Το αυτό ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα και τις υπηρεσίες που παρέχει (άµεση αξιοποίηση κυβερνοχώρου) Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδηµα φυσικών προσώπων βάσει αποδείξεων αγορών Προτείνουµε να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα σε όλους τους καταναλωτές - φυσικά πρόσωπα για λήψη αποδείξεων, έτσι ώστε να αποτραπεί η φοροδιαφυγή και η επιδίωξη παροχής έκπτωσης στον καταναλωτή σε περίπτωση µη έκδοσης αποδείξεων. 3. Φορολογία εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων 3.1. Ως προς τα κέρδη των επιχειρήσεων, ο ΣΕΒΕ πιστεύει ότι δεν θα πρέπει τα διανεµόµενα κέρδη να φορολογηθούν µε βάση την κλίµακα φορολογίας φυσικών προσώπων. Η όποια διαφορετική θέση συνιστά αντιαναπτυξιακό µέτρο, το οποίο µάλιστα δηµιουργεί τεράστια γραφειοκρατική διαδικασία και είναι δεκτικό καταστρατήγησης Επίσης ο ΣΕΒΕ τάσσεται υπέρ της εφαρµογής ενιαίου φόρου για όλες τις επιχειρήσεις µε αντίστοιχες φορολογικές απαλλαγές (FLAT RATE TAX SYSTEM). Άλλωστε ή διεθνής πρακτική δείχνει ότι η φορολογική πολιτική (FLAT TAX), όπου έχει εφαρµοστεί, έχει άµεσα και ουσιαστικά αποτελέσµατα και ενισχύει σηµαντικά τα φορολογικά έσοδα, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη µείωση του διαχειριστικού κόστους καθώς και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Η διάκριση δεν συµβάλλει στην απλοποίηση του συστήµατος, ούτε και στην επιδιωκόµενη φορολογική δικαιοσύνη, καθώς πολύ εύκολα µέσα από µια µητρική εταιρία σε χώρα µε πολύ χαµηλό συντελεστή µπορεί να καταστρατηγηθεί. Συνεπώς θα πρέπει για όλες τις µορφής επιχειρήσεων να καθιερωθεί ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη και να γίνονται φορολογικές εκπτώσεις στις πραγµατοποιούµενες επενδύσεις. Σηµειώνουµε σε κάθε περίπτωση ότι στην Ελλάδα έχουµε φορολογικό συντελεστή 25% για τα αδιανέµητα κέρδη την στιγµή που στις περισσότερες οικονοµίες της Ν.Α. Ευρώπης ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής είναι 9 ή 10%. Εποµένως ο φορολογικός συντελεστής σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να αυξηθεί, διότι θα οδηγηθούµε σε «αιµορραγία» επιχειρήσεων, χειροτέρευση της ρευστότητάς τους καθώς και σε ακόµη λιγότερο ελκυστικό περιβάλλον για προσέλκυση νέων επενδύσεων Η αυτοτελής φορολόγηση όπως και η κατά τεκµήριο φορολόγηση θα πρέπει να καταργηθούν, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις µεταβίβασης µέρους ή του συνόλου της επιχείρησης. 6

7 Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστεί το υψηλό ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στις επιχειρήσεις Συµφωνούµε απόλυτα µε την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Όσα θέµατα παραµείνουν σε ισχύ µετά την επεξεργασία και απλούστευσή του, θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε ενιαίο φορολογικό κωδικοποιηµένο κώδικα (µε τη φορολογία εισοδήµατος). Προτείνουµε ιδιαίτερα την χρήση µόνο τιµολογίων πιστωτικών ακυρωτικών και δελτίων αποστολής, ως φορολογικά έγγραφα µέσω φορολογικού µηχανισµού Ως προς τις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων, αυτές κατά βάση δεν υφίστανται, αλλά αφορούν µη επιχειρήσεις (ιδρύµατα, κ.λ.π.). Ζητούµενο για τη στήριξη της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων είναι οι φορολογικές εκπτώσεις, η έννοια και ο προσδιορισµός των οποίων, παρά τις όποιες προσπάθειες, παραµένουν σχετικά ασαφείς και δεκτικοί υποκειµενικών ερµηνειών από τους φορολογικούς ελεγκτές µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εναλλακτική λύση για την αντιµετώπιση αυτής της ασάφειας των εκπτώσεων είναι η αναγνώριση όλων των δαπανών των επιχειρήσεων, πλην αυτών που ρητά θα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις Η φορολόγηση των µερισµάτων επιχειρήσεων θεωρείται αντιαναπτυξιακό µέτρο. Ο ΣΕΒΕ προτείνει την πλήρη κατάργηση της φορολογίας µερισµάτων, ή σε κάθε περίπτωση, την φορολογία τους µε πολύ χαµηλό συντελεστή Οι καθυστερήσεις στην είσπραξη απαιτήσεων επιχειρήσεων από το ηµόσιο που µειώνουν σηµαντικά τη ρευστότητά τους, ιδίως αυτή την περίοδο της κρίσης, θα πρέπει να σταµατήσουν ή να περιοριστούν δραστικά. Σε κάθε όµως περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται και να διευκολύνεται η εκχώρηση απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το ηµόσιο (πχ για πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων, κρατικές προµήθειες, κ.λ.π.) προς τις τράπεζες, µε επιβάρυνση όµως του ηµοσίου για όποια έξοδα και επιβαρύνσεις προκύπτουν (τόκοι, κ.ά.). 4. Ειδικά φορολογικά θέµατα εξαγωγικών επιχειρήσεων 4.1. Θέµατα ΦΠΑ Αυστηρή τήρηση της δεσµευτικής προθεσµίας του ενός µήνα για την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου σε εξαγωγικές επιχειρήσεις Παρά τη βελτίωση της διαδικασίας επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις (ΑΥΟ /4643/810/Α0014/ΠΟΛ1073/ΦΕΚ 1164/ , Β Τεύχος), συνεχίζονται οι καθυστερήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις µε επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική τους θέση. Πάγιο και κυρίαρχο αίτηµα του ΣΕΒΕ είναι η πιστή εφαρµογή της παραπάνω Απόφασης και η διενέργεια σχετικών εσωτερικών ελέγχων για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις µέσα στη δεσµευτική προθεσµία του ενός µήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής (ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης, κ.λ.π.), ακόµη και δηµόσια, και ο δειγµατοληπτικός συστηµατικός έλεγχος από τους οικονοµικούς επιθεωρητές και τους λοιπούς ελεγκτικούς µηχανισµούς του ΥΠΟΙK µπορεί να βοηθήσει στην ουσιαστική εφαρµογή της απόφασης και στην πλήρη διαφάνεια της συγκεκριµένης συναλλαγής µε το ηµόσιο. 7

8 Βελτιώσεις στη διαδικασία και στον χρόνο επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ άνω των Για τις περιπτώσεις επιστροφής ποσών άνω των για την οποία απαιτείται έγκριση του Υφυπουργού Οικονοµικών προτείνονται: α) τουλάχιστον διπλασιασµός του προβλεπόµενου ορίου επιστροφής για το οποίο να απαιτείται έγκριση Υφυπουργού, β) δυνατότητα επιστροφής του υπολοίπου 10% του ΦΠΑ χωρίς να απαιτείται υπογραφή Υφυπουργού παρά µόνο προσωρινός έλεγχος, δεδοµένου ότι έχει ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί το αρχικό ποσό επιστροφής, γ) θέσπιση αποκλειστικής δεσµευτικής προθεσµίας για την επιστροφή ποσών µεγαλύτερων των όχι µεγαλύτερης των δύο µηνών. Η επιστροφή των ποσών είναι έντοκη και θα πρέπει να εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση, δ) καθιέρωση δηµόσιας ηλεκτρονικής λίστας προτεραιότητας για την επιστροφή ποσών από εξαγωγικό ΦΠΑ µεγαλύτερων των για την ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Βελτίωση διαδικασίας επαλήθευσης ΑΦΜ/ΦΠΑ Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων που παρατηρούνται κυρίως µε γειτονικές χώρες-νέα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ιδίως η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Ουγγαρία. Πιο συγκεκριµένα, καταθέτουµε την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης του Έλληνα εξαγωγέα από τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν σε µια ενδοκοινοτική συναλλαγή από θέµατα ΦΠΑ. Αναφερόµαστε σε συναλλαγές αξιόπιστων εξαγωγικών επιχειρήσεων που, παρά το ότι λαµβάνουν κάθε δυνατό µέτρο (έλεγχος µέσω Internet της ύπαρξης και των στοιχείων της ξένης επιχείρησης κατά τη στιγµή της φόρτωσης, επαλήθευση από το Τµήµα VIES του ΥΠΟΙΟ, τιµολόγια, φορτωτικές µε αποδείξεις παραλαβής από τον πελάτη, καταβολή τιµήµατος µέσω τράπεζας, κ.λ.π.) ώστε να είναι καλυµµένες, βρίσκονται εµπλεκόµενες χωρίς καµία υπαιτιότητα, λόγω µη δηλώσεων των συναλλαγών εκ µέρους των επιχειρήσεων των άλλων κρατών µελών ή λόγω λαθών όσον αφορά σε δηλωθέντα στοιχεία (επωνυµία, ΑΦΜ/ΦΠΑ, κ.λ.π.) ή λόγω µη διαγραφής προβληµατικών επιχειρήσεων (πτώχευση, κ.λ.π.) από το σύστηµα VIES. Ο ΣΕΒΕ ζητά µέτρα για την προστασία των αξιόπιστων ελληνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται εµπλεκόµενες σε τέτοιες υποθέσεις µε σοβαρές επιπτώσεις για τις ίδιες (καθυστερήσεις σε χρόνο, κόστος, προσπάθεια συγκέντρωσης πρόσθετων δικαιολογητικών από τις ξένες επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές, πρόσθετη απασχόληση προσωπικού, µείωση ρευστότητας, κίνδυνος συνεπειών λόγω εικαζόµενης εικονικότητας στοιχείων, κ.λ.π.). Το πρόβληµα γίνεται επιτακτικότερο στην χώρα µας, διότι, στις περιπτώσεις που δοθεί σχετική εντολή, ο έλεγχος καθυστερεί σηµαντικά, λόγω της ανεπάρκειας των ελεγκτικών µηχανισµών, οπότε οι επιπτώσεις είναι ακόµη µεγαλύτερες. Η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση και εκτιµάται ότι θα συµβάλλει στη µείωση φαινοµένων φοροδιαφυγής ΦΠΑ. Τα µέτρα αυτά όπως ο καθορισµός οµοιόµορφης διαδικασίας και χρόνου διαγραφής επιχειρήσεων από το VIES (σε περίπτωση αδράνειας, πτώχευσης, κ.λ.π.) σε συνδυασµό µε µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο (συντόµευση χρόνου ελέγχων και επαλήθευσης ΑΦΜ/ΦΠΑ, τυποποίηση της διαδικασίας ελέγχου, κ.λ.π.) µπορούν να συµβάλλουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ και στην προστασία των συνεπών εξαγωγικών επιχειρήσεων. 8

9 Σε κάθε περίπτωση η προβλεπόµενη στην ΑΥΟ /4643/810/Α0014/ υποχρέωση των ΟΥ να επαληθεύουν σε περίπτωση ενδοκοινοτικών παραδόσεων την εγγραφή του αγοραστή στο σύστηµα VIES, θα πρέπει να διεκπεραιώνεται άµεσα, για να µην αποτελεί αιτία καθυστέρησης. Η εν λόγω διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και δεν δικαιολογείται καµία καθυστέρηση, η οποία όµως υφίσταται σήµερα καθώς ο έλεγχος γίνεται µόνο µέσω της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου και µάλιστα µόνο µε τις συµβατικές µεθόδους (τηλέφωνο και φαξ). Για τα κράτη µέλη που έχουν επιλέξει να µη δίδουν ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο (σύστηµα VIES) και για την επαλήθευση της επωνυµίας και άλλων στοιχείων των επιχειρήσεών τους (πχ δραστηριότητα), η παροχή δικαιώµατος στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Πληροφοριακού Συστήµατος των ΟΥ - στις οικείες ΟΥ πλήρους πρόσβασης στο σύστηµα VIES ώστε η επαλήθευση να γίνεται από τις ίδιες χωρίς προσφυγή στην κεντρική υπηρεσία, θα διευκολύνει και θα συντοµεύσει τον σχετικό έλεγχο. Βεβαίως το καλύτερο για τη διασφάλιση των επιχειρήσεων είναι να έχουν οι ίδιες πρόσβαση στο VIES µε τα πλήρη στοιχεία των κοινοτικών επιχειρήσεων (σήµερα είναι κατά κανόνα σε θέση να ελέγχουν µόνο την ύπαρξη του ΑΦΜ/ΦΠΑ). Η χώρα µας θα πρέπει να επανεξετάσει την πολιτική της στο θέµα αυτό και να δώσει ανοιχτή πρόσβαση επαλήθευσης και της επωνυµίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό και τις ελληνικές επιχειρήσεις ακόµα και στο εσωτερικό εµπόριο αλλά και τις κοινοτικές που συναλλάσσονται µε τις ελληνικές. Ως προς την ευθύνη των ελληνικών επιχειρήσεων σε περίπτωση απόκλισης στοιχείων της επιχείρησης ή της συναλλαγής ή απόκρυψης της συναλλαγής από την κοινοτική επιχείρηση, αυτή θα πρέπει να περιοριστεί. Ενδεικτικά προτείνουµε να προβλεφθεί ότι, εφόσον το ενδοκοινοτικό εµπορικό τιµολόγιο εκδίδεται µε βάση τα στοιχεία που εµφανίζονται στο VIES κατά τον χρόνο έκδοσής του, όπως αυτά αποτυπώνονται στην εκτύπωση που θα τηρεί στο αρχείο της η ελληνική επιχείρηση, η τελευταία δεν θα φέρει καµία ευθύνη για τυχόν διαφοροποιήσεις που θα διαπιστωθούν στο µέλλον σε περίπτωση ελέγχου από τις ελληνικές φορολογικές αρχές (µε δική τους πρωτοβουλία ή στο πλαίσιο αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής) Πρόταση για συµψηφισµό του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εξαγωγικών επιχειρήσεων, από την κατάθεση της σχετικής αίτησης επιστροφής, µε υποχρεώσεις που δηµιουργούνται για την επιχείρηση προς το ηµόσιο, όχι µόνο φορολογικές (π.χ. φόρο εισοδήµατος, ΦΠΑ, κ. ά.) αλλά και προς άλλους οργανισµούς/φορείς του δηµοσίου όπως ασφαλιστικές εισφορές για το ΙΚΑ Ο ΣΕΒΕ προτείνει το συµψηφισµό του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εξαγωγικών επιχειρήσεων µε οποιοδήποτε οφειλόµενο στο ηµόσιο φόρο (φόρο εισοδήµατος, ΦΠΑ, κλ.π.) µε σχετική εφαρµογή και προσαρµογή της διάταξης του άρθρου 83 Ν..356/74: Περί Κώδικος Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων. Ο συµψηφισµός θα µπορεί να εφαρµόζεται από την κατάθεση της αίτησης επιστροφής (πριν δηλ. να βεβαιωθεί) και θα αφορά και υποχρεώσεις της επιχείρησης και προς άλλους οργανισµούς/φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ. Σε περίπτωση που κατά τη βεβαίωση του επιστρεφόµενου ΦΠΑ υπάρχει απόκλιση από το αιτηθέν ποσό, ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής (φόρων, εισφορών, κ.λ.π.). 9

10 Aπλοποίηση της διαδικασίας τήρησης του Ειδικού ιπλοτύπου Απαλλαγής από ΦΠΑ ώστε να µειωθεί το διοικητικό κόστος και να διερυνθεί η χρήση του Ε Α και στις µικρότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις Η επέκταση της χρήσης του Ειδικού ιπλοτύπου από περισσότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις θα συµβάλλει στη βελτίωση της ρευστότητάς τους. Πέρα από τους υφιστάµενους περιορισµούς για τη χρήση του ιπλοτύπου, η όλη διαδικασία είναι αποτρεπτική κυρίως για τις µικρότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εσωτερική οργάνωση και υποδοµή για την τήρηση του εν λόγω ιπλοτύπου. Ενδεικτικά για την απλούστευση της διαδικασίας αναφέρουµε την κατάργηση της υποβολής των τραπεζικών παραστατικών και την αντικατάστασή τους από δειγµατοληπτικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι υποχρεωµένες να φυλάσσουν τα σχετικά παραστατικά για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της λίστας των ενδοικοινοτικών παραδόσεων και εξαγωγών στην αρµόδια ΟΥ ιαλειτουργικότητα τελωνειακών και φορολογικών συστηµάτων της ΓΓΠΣ Η επιτάχυνση των ολοκληρωµένων εφαρµογών πληροφορικής που υποστηρίζουν τις σχετικές διαδικασίες (κυρίως τελωνειακές) και η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας µεταξύ τελωνειακών και φορολογικών συστηµάτων της ΓΓΠΣ θα συµβάλλουν στην απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και στη µείωση του χρόνου και του κόστους για τις επιχειρήσεις ως προς τις συναλλαγές τους µε τις εν λόγω υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο έλεγχος της απόδειξης της ενδοκοινοτικής παράδοσης και της εξαγωγής αγαθών για την απαλλαγή των εξαγωγικών επιχειρήσεων από το ΦΠΑ είτε για την αγορά αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας (ΠΟΛ 1262/93) είτε για την (επαν)εισαγωγή στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης ( 1163/678/Ε0017/2001) σε συνδυασµό µε τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (Intrastat, κ.λ.π.) είναι ουσιαστικά διπλός και διενεργείται από υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου (φορολογικές και τελωνειακές) µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση των επιχειρήσεων σε χρόνο και κόστος, αλλά και απασχόληση των υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου. Η προσκόµιση του διπλοτύπου θα πρέπει να είναι αρκετή, χωρίς να γίνεται από το τελωνείο περαιτέρω έλεγχος (απόδειξη της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κ.λ.π.) ώστε η όλη διαδικασία να είναι ευχερής και όχι γραφειοκρατική Οριστική λύση στο πρόβληµα της απόδειξης εξόδου εµπορευµάτων από την ΕΕ σε περίπτωση απώλειας του Αντιτύπου Νο3Ε Ε ή, µετά το νέο καθεστώς εξαγωγών, µη αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος για την έξοδο από το τελωνείο εξόδου στο τελωνείο εξαγωγής Εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης οριστικής εξαγωγής εµπορευµάτων για την απαλλαγή ΦΠΑ Είναι γνωστά τα σηµαντικά προβλήµατα, σε τελωνειακό και φορολογικό επίπεδο (απόδοση ΦΠΑ εξαγωγής και σχετικών προσαυξήσεων, κ.ά.), που αντιµετώπιζαν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδίως της Βόρειας Ελλάδας λόγω της µεγάλης συχνότητας εξαγωγών της στις γειτονικές χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, από την απώλεια των θεωρηµένων από το τελωνείο εξόδου Νο3 Ενιαίων ιοικητικών Εγγράφων (Ε Ε). Είναι επίσης γνωστό ότι µόνο µετά τις επίµονες παρεµβάσεις του ΣΕΒΕ το (πρώην) Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ρύθµισε µε σχετικά ικανοποιητικό τρόπο (ΠΟΛ 1199/2002) το θέµα των εναλλακτικών στοιχείων απόδειξης της οριστικής εξαγωγής των αγαθών για την απαλλαγή του ΦΠΑ σε περιπτώσεις απώλειας του αντιτύπου 3 του Ε Ε. Παρόλα αυτά συνεχίστηκαν για διάφορους λόγους τα 10

11 προβλήµατα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα οποία µειώθηκαν σηµαντικά µετά το νέο καθεστώς εξαγωγών ( ) που προβλέπει την επιστροφή στο τελωνείο εξαγωγής του ηλεκτρονικού µηνύµατος (επιβεβαίωση εξόδου) από το τελωνείο εξόδου. Επειδή όµως και µε το νέο καθεστώς τα προβλήµατα είναι µεν περιορισµένα αλλά συνεχίζονται, θα πρέπει: α) αφενός, να αντιµετωπίζονται µε την ισχύουσα διάταξη µε διασταλτική ερµηνεία (διαζευκτική και όχι σωρευτική αναζήτηση των εναλλακτικών στοιχείων απόδειξης της οριστικής εξαγωγής) β) αφετέρου, να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό η διαδικασία ενιαίας αντιµετώπισης του θέµατος σε κοινοτικό επίπεδο µε εξεύρεση και οµοιόµορφη εφαρµογή λύσης µη παραβλάπτουσας τόσο τα δηµοσιονοµικά συµφέροντα όσο και την εξαγωγική προσπάθεια του συνόλου των κρατών µελών της ΕΕ και να υπάρξει συνεργασία και συντονισµός τελωνειακών και φορολογικών αρχών για την προσαρµογή της εφαρµογής της σε εθνικό επίπεδο Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίµων στις εξαγωγικές επιχειρήσεις Με το Ν. 2861/1954 θεσπίστηκε, για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, η επιστροφή στον εξαγωγέα των δασµών και φόρων των πρώτων και βοηθητικών υλών και καυσίµων, υγρών και στερεών, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των εξαγοµένων προϊόντων (όπου οι ύλες και τα καύσιµα υπεισέρχονται στο κόστος FOB των προϊόντων για να γίνουν µερικώς ανταγωνιστικά). Με το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 3193/2003 για τη στήριξη των βιοµηχανιώνβιοτεχνιών µειώθηκε (από 16 Οκτωβρίου 2003) από 245 σε 120 το χιλιόλιτρο ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιµοποιείται από τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα µηχανήµατα και µηχανολογικό εξοπλισµό και στα οχήµατα που σύµφωνα µε τον προορισµό τους χρησιµοποιούνται εκτός οδικών αξόνων ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δηµόσιες οδούς. Σε εφαρµογή της διάταξης αυτής εκδόθηκε η Φ610/338/ ΑΥΟ. Εφόσον οι δικαιούχες επιστροφής του ΕΦΚ βάσει της ως άνω ΑΥΟ βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις πραγµατοποιούν και εξαγωγές εγχώριων προϊόντων, δικαιούνται επιστροφής του συνόλου του ΕΦΚ του πετρελαίου που χρησιµοποίησαν για την παραγωγή των εξαχθέντων προϊόντων. Στις περιπτώσεις αυτές που εφαρµόζονται και οι δύο διαδικασίες, το ποσό του ΕΦΚ που επιστρέφεται δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 245 το χιλιόλιτρο και εποµένως η Τελωνειακή Αρχή ελέγχου οφείλει να προβαίνει σε συµψηφισµό των αιτούµενων επιστροφών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις επιχειρήσεις αυτές επιστρέφεται η διαφορά του ποσού ΕΦΚ που υπολογίζεται µε βάση το συντελεστή της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/01 και του συντελεστή των 120 /χιλιόλιτρο. Σήµερα η όλη διαδικασία είναι πολύ γραφειοκρατική και καθυστερεί σηµαντικά, µεταξύ άλλων και λόγω ελλείψεων στο προσωπικό των τελωνείων που είναι αρµόδια για τη σχετική διαδικασία, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού προτείνουµε: α) απλούστευση και συντόµευση της όλης διαδικασίας β) επαναφορά της δυνατότητας προκαταβολικής επιστροφής (δυνατότητα των εξαγωγέων να λάβουν προκαταβολικά όλο ή µέρος του ποσού της επιστροφής) που προβλεπόταν στο άρθρο 5 του Ν /59 και ίσχυε µέχρι το 2002 η 11

12 δυνατότητα αυτή θα διευκολύνει σηµαντικά τη ρευστότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδίως αυτή την περίοδο της κρίσης γ) καθιέρωση δεσµευτικού χρόνου επιστροφής (1 µήνας) δ) δυνατότητα συµψηφισµού αντίστοιχη µε αυτή που είδε αναφέρθηκε για το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ (βλ ) Έκπτωση των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων Τα φορολογικά κίνητρα σχετικά µε την έρευνα και την τεχνολογία έχουν αποδειχθεί µέχρι σήµερα επιτυχηµένα και θα πρέπει να διατηρηθούν και να συµπληρωθούν µε φορολογικά κίνητρα για την καινοτοµία και την εξωστρέφεια. Ο ΣΕΒΕ έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια µια συστηµατική προσπάθεια µε στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Μεταξύ άλλων, για το θέµα της έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη του 50% των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας (άρθρο 31.1.ια Κ.Φ.Ε.), προτείνουµε: α) να παραταθεί το µέτρο και πέραν της : µε τον Ν. 3775/09 «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» ικανοποιήθηκε το αίτηµα του ΣΕΒΕ καθώς δόθηκε παράταση της έκπτωσης των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων για µια διετία (µέχρι ). ο ΣΕΒΕ θεωρεί ότι το µέτρο θα πρέπει να έχει µακροχρόνια διάρκεια, τουλάχιστον µέχρι το 2015, για να µπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό. Ο ΣΕΒΕ ζητά από το Υπουργείο να επιµηκυνθεί περαιτέρω ο χρόνος παράτασης του µέτρου και πέραν της β) να καταργηθεί η προϋπόθεση για την έκπτωση από τα καθαρά κέρδη οι εν λόγω δαπάνες να πρέπει να αυξάνονται. Σύµφωνα µε την ισχύουσα διάταξη, µόνο εφόσον οι δαπάνες υπερβαίνουν µέσα στη χρήση, το µέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν τις δύο προηγούµενες χρήσεις, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη επιπλέον ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση. Η ενίσχυση της έρευνας δεν πρέπει να γίνεται µόνο αν οι δαπάνες γι αυτή αυξάνονται και υπερβαίνουν το µέσο όρο των δύο προηγούµενων ετών. γ) να διευρυνθεί η έννοια των δαπανών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ώστε σε αυτές να συµπεριληφθούν οι παρακάτω δαπάνες που είναι αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας έρευνας και τεχνολογίας: απόκτηση και διατήρηση σηµάτων συµµόρφωσης: οι δαπάνες απόκτησης και διατήρησης σηµάτων συµµόρφωσης που συνδέονται άµεσα µε τις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης έχει διευκρινιστεί από το ΥΠΟΙΟ (ΠΟΛ 1106/ ) ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, θα πρέπει όµως να υπαχθούν και στις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης που εκπίπτουν από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων εργαστηριακές δοκιµές από αναγνωρισµένα εργαστήρια έξοδα κατοχύρωσης πνευµατικής/βιοµηχανικής ιδιοκτησίας έξοδα για έρευνες αγοράς 12

13 δ) να επανεξεταστούν ο τρόπος, η αρµοδιότητα και η αρχή ελέγχου και πιστοποίησης των δαπανών ως έρευνας και ανάπτυξης: σήµερα αρµόδια είναι η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας που έχει περικόψει δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από την ίδια συµµετοχή σε ερευνητικά έργα ή προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισµούς (σχετ. ΠΟΛ 1228/02 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στην οποία, µε βάση την υπ'αριθ /87 Απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ως δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπεστέες από το εισόδηµα των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται οι δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις της επιχείρησης από την ίδια συµµετοχή σε ερευνητικά έργα ή προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισµούς) Κατάργηση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) στις επιχειρήσεις Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τον ΦΜΑΠ για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα Με τον Ν. 3634/08 (άρθρα 5 έως 21) επιβλήθηκε ενιαίο τέλος στην ακίνητη περιουσία (ΕΤΑΚ) νοµικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το τέλος αυτό αντικατέστησε τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας από τον οποίο όµως, σύµφωνα µε το σχετικό νόµο (άρθρο 23 Ν. 2459/97), απαλλάσσονταν τα κτίσµατα ακινήτων βιοµηχανικών, µεταλλευτικών, κ.λ.π. επιχειρήσεων που ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νοµικά πρόσωπα. Ιδιαίτερα επαχθής ήταν η νέα επιβάρυνση των επιχειρήσεων, ιδίως ως προς το 1 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο που αποτελούσε το κατώτατο τέλος. Η ρύθµιση αυτή ήταν εξαιρετικά επιβαρυντική για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κτίρια µεγάλης επιφάνειας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι επιχειρήσεις µε κτίρια µεγάλης επιφάνειας και σχετικά µικρής αξίας (πχ συσκευαστήρια φρούτων, κτηνοτροφικές µονάδες, αποθήκες αγροτικών προϊόντων, κ.λ.π.). Με τον Ν. 3763/09 (άρθρο 6 παρ. 5) εξαιρέθηκαν από το κατώτατο όριο του 1 ευρώ, εκτός από τα ηµιτελή κτίσµατα που προβλέπονταν και στον προηγούµενο νόµο, τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια, ενώ µε την εγκύκλιο (αρ. πρωτ /258/0013/ ) του (πρώην) Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά µε το ποια κτίρια νοµικών προσώπων θεωρούνται γεωργικά και κτηνοτροφικά προκειµένου να εξαιρούνται από τον κανόνα του 1 ευρώ ανά τ.µ. κατά τον υπολογισµό του ΕΤΑΚ. Η εγκύκλιος εξαιρούσε από τα γεωργικά κτίρια τα κτίρια µαζικής διαλογής, συσκευασίας ή µεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, τα σφαγεία, τα εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής αγροτικών µηχανηµάτων και οι χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευµένα προϊόντα. Η αξία των ανωτέρω κτισµάτων προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις επιχειρήσεις τυποποίησης και µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, οι οποίες διαθέτουν, όπως προαναφέραµε, κτίρια µεγάλης επιφάνειας και σχετικά µικρής αξίας. Τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της επικείµενης κατάργησης του ΕΤΑΚ και της αντικατάστασής του µε τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Ο ΣΕΒΕ συµφωνεί βεβαίως µε την κατάργηση του ΕΤΑΚ και ως προς τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που θα επανέλθει προτείνει την πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων νοµικών προσώπων και ατοµικών επιχειρήσεων - για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα (που χρησιµοποιούνται 13

14 για την κύρια δραστηριότητά τους, δηλαδή τους χώρους παραγωγής-µεταποίησης, τυποποίησης, αποθήκευσης, κ.λ.π.) Αύξηση ποσοστού επισφαλειών εξαγωγικών επιχειρήσεων Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, είναι περισσότερο ευάλωτες σε επισφάλειες. Σε αυτό συµβάλλει η αντικειµενική δυσκολία για έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων στο εξωτερικό αλλά και η µη προσφυγή στη δικαστική οδό στην ξένη χώρα για εµπορικές απαιτήσεις χαµηλού κόστους. Με αυτά τα δεδοµένα προτείνουµε την αύξηση ποσοστού επισφαλειών από 0,5% στο 2%, για τις εξαγωγικές τουλάχιστον επιχειρήσεις, στο σχηµατισµό πρόβλεψης που αναγνωρίζεται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 31.1 περ. θ του ΚΦΕ) Αλλαγή της φορολογικής αντιµετώπισης των επιχειρήσεων λογισµικού Με το Ν. 3522/2006 (παρ.9 άρθρο 27 που αντικατέστησε την περ. δ της παρ.2 του ΚΒΣ, ισχύει από και καταλαµβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ηµεροµηνία αυτή και µετά) εισήχθη µια δυσµενής για τις επιχειρήσεις παραγωγής λογισµικού που έχουν µάλιστα και εξαγωγική δραστηριότητα - διάταξη, σύµφωνα µε την οποία η παροχή λογισµικού και η ενηµέρωσή του καθώς και η διάθεση ηλεκτροµαγνητικών ή άλλων µέσων στα οποία ενσωµατώνεται το δικαίωµα λήψης υπηρεσιών, θεωρούνται ως παροχή υπηρεσιών. Η κατάταξη αυτή: επιφέρει αδυναµία διαχωρισµού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων παραγωγής λογισµικού και εµπορικών επιχειρήσεων λογισµικού (dealers), άρα και πρόβληµα αναγνωρισιµότητάς τους δηµιουργεί αναπτυξιακά προβλήµατα: µη υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόµους µη δυνατότητα δανεισµού µε ευνοϊκούς όρους (βιοτεχνικά δάνεια χαµηλότοκα, κλπ) δηµιουργεί πρόβληµα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν και εξάγουν προϊόντα λογισµικού και όχι υπηρεσίες δηµιουργεί πρόβληµα αποτίµησης της αξίας των εταιριών λογισµικού σε σχέση µε τις εταιρίες του εξωτερικού έρχεται σε αντίθεση µε το παγκόσµιο κατεστηµένο των αρχών της παγκόσµιας βιοµηχανίας λογισµικού (software industry) και προϊόντων λογισµικού (software product). Θα πρέπει το θέµα να επανεξεταστεί και: α) να γίνει επαναφορά στις προηγούµενες διατάξεις του ΚΒΣ β) να απαλλαγούν ρητά από το άρθρο 8 του ΚΒΣ (υποχρέωση τήρησης βιβλίων αποθήκης και παραγωγής κοστολογίου) οι επιχειρήσεις παραγωγής λογισµικού λόγω της ιδιοµορφίας του προϊόντος (µη αποθηκεύσιµο). 14

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα ΣΕΒΕ στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη. Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ για το νέο φορολογικό σύστηµα

Σηµείωµα ΣΕΒΕ στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη. Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ για το νέο φορολογικό σύστηµα Σηµείωµα ΣΕΒΕ στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη Ι. Εισαγωγή Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ για το νέο φορολογικό σύστηµα Θεσσαλονίκη, 01.10.12 Οι εξαγωγές αποτελούν το µόνο µακροοικονοµικό µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 th TAX FORUM 2012. Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών Σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης

8 th TAX FORUM 2012. Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών Σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης 8 th TAX FORUM 2012 Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών Σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης ιασφάλισητηςείσπραξης ηµόσιωνεσόδων & Προστασία Των Ειλικρινών Φορολογούµενων Επιχειρήσεων Οµιλητής: Μαρία Τρακάδη ΤΑΧ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ. Γιάννης Περρωτής, Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.ΑΚ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ. Γιάννης Περρωτής, Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.ΑΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Γιάννης Περρωτής, Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.ΑΚ. Είναι για το Ελληνικό Δημόσιο τα Ακίνητα η Χήνα με το Χρυσό Αυγό? Η Χήνα με το Χρυσό Αυγό Σήμερα ΣΕ.Ε.Α.ΑΚ - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Σεπτέμβριος 2015 Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική Η διαχρονική αδυναμία υλοποίησης αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.1. Το ερώτηµα...σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.2. Η διαφθορά στο σύστηµα...σφάλμα! Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Με ελάχιστη δόση τα 15 ευρώ και µέγιστο αριθµό δόσεων τις 100 -υπό αυστηρούς όµως όρους- θα µπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους στην εφορία 2.500.000

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ειδικά θέματα διακίνησης &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4336/2015

Tax Flash Νόμος 4336/2015 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα