ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό να παρατηρούνται προβλήµατα στην πρόσβαση, σε κοινωνικές οµάδες µε περιορισµένους πόρους (Α.Ζάβρας, 2002). Η ύπαρξη κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων στην υγεία και ιδιαίτερα στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, έχει αποτελέσει αντικείµενο έρευνας, ακόµα και στα πιό ανεπτυγµένα κράτη, πλήθος δε βιβλιογραφικών αναφορών τεκµηριώνει την συσχέτιση της κοινωνικής ευηµερίας µιας χώρας µε τους δείκτες υγείας ( De Graeve-Duchesne, 1997). Ανισότητες στην πρόσβαση παρατηρούνται όταν πόροι και εγκαταστάσεις είναι άνισα καταµερισµένα σε µια χώρα. Ορίζοντας την «ισότητα στην φροντίδα υγείας», ως Ίση πρόσβαση στην διαθέσιµη φροντίδα για ίδιες ανάγκες Ίση χρησιµοποίηση για ίσες ανάγκες Ίση ποιότητα στην φροντίδα για όλους (Whitehead M., 1990). γίνεται σαφές ότι κύρια µέριµνα πρέπει να αποτελεί η δίκαιη κατανοµή των υπηρεσιών υγείας στις γεωγραφικές περιφέρειες µιας χώρας και ο ίσος καταµερισµός των πόρων ώστε να λαµβάνονται υπ οψιν οι ανάγκες µάλλον παρά η κοινωνική επιρροή. Βάσει των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας η χρησιµοποίηση γενικών γιατρών εξαρτάται από την ηλικία, το επίπεδο υγείας, το µορφωτικό επίπεδο και το εισόδηµα. Συγκεκριµένα τα ποσοστά του πληθυσµού χρησιµοποίησης γενικών γιατρών παρουσιάζονται υψηλότερα για άτοµα µεγάλης ηλικίας ενώ κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα για άτοµα καλού επιπέδου υγείας καθώς και υψηλότερου µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου. Παράγοντες όπως το φύλο, η γεωγραφική περιφέρεια και η ύπαρξη ασφάλισης, τόσο πρωτοβάθµιας όσο και 93

2 δευτεροβάθµιας, δεν φαίνεται να επηρεάζουν την χρησιµοποίηση γενικών γιατρών. Το µέγεθος της χρησιµοποίησης γενικών γιατρών στην χώρα µας, βάσει των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας επηρεάζεται από την ηλικία, το επίπεδο υγείας, το µορφωτικό επίπεδο, το εισόδηµα και την ύπαρξη δευτεροβάθµιας ασφάλισης. Ενώ όµως µεγαλύτερη ηλικία συνεπάγεται συχνότερη προσέλευση σε γενικούς γιατρούς, καλύτερο επίπεδο υγείας, υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης και εισοδήµατος καθώς και ύπαρξη δευτεροβάθµιας ασφάλισης συνεπάγονται χαµηλότερο αριθµό επισκέψεων σε γενικούς γιατρούς. Το φύλο, η γεωγραφική περιφέρεια και η ύπαρξη πρωτοβάθµιας ασφάλισης δεν επηρεάζουν τον αριθµό των επισκέψεων σε γενικούς γιατρούς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας εποµένως αφενός επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η γενική ιατρική στην χώρα µας αποτελεί µια ειδικότητα που απευθύνεται σε άτοµα χαµηλότερου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και αφετέρου ότι ως προς την συγκεκριµένη υπηρεσία υγείας δεν παρατηρούνται γεωγραφικές ανισότητες. Όσον αφορά την χρησιµοποίηση γιατρών ειδικοτήτων, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο υγείας και το µορφωτικό επίπεδο. Συγκεκριµένα οι γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρησιµοποίησης ειδικών γιατρών από τους άντρες. Υψηλότερα όµως είναι και τα ποσοστά του πληθυσµού χρησιµοποίησης ειδικών γιατρών ατόµων µεγάλης ηλικίας σε σχέση µε τα ποσοστά χρησιµοποίησης ειδικών γιατρών ατόµων νεαρότερης ηλικίας. Υψηλότερα επίσης είναι και τα ποσοστά του πληθυσµού χρησιµοποίησης ειδικών γιατρών ατόµων υψηλού µορφωτικού επιπέδου σε σχέση µε αυτά ατόµων χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου. Τέλος καλύτερο επίπεδο υγείας συνεπάγεται χαµηλότερα ποσοστά χρησιµοποίησης ειδικών γιατρών. Και στην περίπτωση των ειδικών γιατρών, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν γεωγραφικές ανισότητες στην χρησιµοποίηση τους. Όσον αφορά το µέγεθος της χρησιµοποίησης ειδικών γιατρών, οι µεταβλητές από τις οποίες εξαρτάται είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο υγείας και το µορφωτικό επίπεδο. Ο αριθµός των επισκέψεων σε ειδικούς γιατρούς είναι υψηλότερος για 94

3 τις γυναίκες, τους ηλικιωµένους καθώς και για άτοµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου. Αντιθέτως, είναι χαµηλότερος για άτοµα καλού επιπέδου υγείας. Το βασικό συµπέρασµα λοιπόν για την χρησιµοποίηση ειδικών γιατρών στην χώρα µας, είναι ότι τα ποσοστά του πληθυσµού που χρησιµοποιούν ειδικούς γιατρούς καθώς και ο αριθµός των επισκέψεων σε ειδικούς γιατρούς παρουσιάζουν αύξηση µε την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο και µείωση µε το επίπεδο υγείας, ενώ ταυτόχρονα οι γυναίκες φαίνεται να χρησιµοποιούν περισσότερο από του άντρες ειδικούς γιατρούς. Σε αντίθεση εποµένως µε την γενική ιατρική, οι λοιπές ιατρικές ειδικότητες απευθύνονται σε άτοµα υψηλότερου κοινωνικού επιπέδου. Η χρησιµοποίηση οδοντιάτρων στην χώρα µας εξαρτάται από το µορφωτικό επίπεδο και το εισόδηµα. Συγκεκριµένα άτοµα υψηλότερου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρησιµοποίησης οδοντιάτρων. Και στην περίπτωση της χρησιµοποίησης οδοντιάτρων στην χώρα µας δεν παρουσιάζονται γεωγραφικές ανισότητες. Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης Poisson δείχνουν ότι ο αριθµός των οδοντιάτρων στην Ελλάδα εξαρτάται από το εισόδηµα, το επίπεδο υγείας και την πρωτοβάθµια ασφάλιση. Συγκεκριµένα ο αριθµός των επισκέψεων σε οδοντιάτρους αυξάνεται για µεγαλύτερα εισοδήµατα ενώ µειώνεται για καλό επίπεδο υγείας και ύπαρξη πρωτοβάθµιας ασφάλισης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης η χρησιµοποίηση φυσιοθεραπευτών εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, και το επίπεδο υγείας. Τα υψηλότερα ποσοστά χρησιµοποίησης αφορούν τις γυναίκες και τα άτοµα µεγάλης ηλικίας και κακού επιπέδου υγείας. Αν και τα ποσοστά του πληθυσµού που χρησιµοποιούν φυσιοθεραπευτές δεν φαίνεται να εξαρτώνται από την γεωγραφική περιφέρεια ο αριθµός των επισκέψεων στην συγκεκριµένη υπηρεσία υγείας εξαρτάται. Οι µεταβλητές που επηρεάζουν τον αριθµό των επισκέψεων σε φυσιοθεραπευτές είναι το φύλο, το επίπεδο υγείας, το µορφωτικό επίπεδο το εισόδηµα και η ύπαρξη δευτεροβάθµιας ασφάλισης. Οι γυναίκες επισκέπτονται φυσιοθεραπευτές συχνότερα από τους άντρες. Το ίδιο ισχύει και για άτοµα κακού επιπέδου υγείας 95

4 και υψηλού µορφωτικού επιπέδου και εισοδήµατος. Αντίθετα άτοµα που διαθέτουν δευτεροβάθµια ασφάλιση παρουσιάζουν χαµηλότερο αριθµό επισκέψεων σε φυσιοθεραπευτές. Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι η χρησιµοποίηση εξωτερικών ιατρείων εξαρτάται από το επίπεδο υγείας και την ύπαρξη πρωτοβάθµιας ασφάλισης. Συγκεκριµένα τα ποσοστά του πληθυσµού που χρησιµοποιούν εξωτερικά ιατρεία είναι υψηλότερα για άτοµα κακού επιπέδου υγείας καθώς επίσης και για άτοµα που δεν διαθέτουν πρωτοβάθµια ασφάλιση. Γεωγραφικές ανισότητες στην χρησιµοποίηση εξωτερικών ιατρείων δεν παρατηρούνται. Ο αριθµός των επισκέψεων σε εξωτερικά ιατρεία εξαρτάται από το φύλο, το επίπεδο υγείας και την ύπαρξη πρωτοβάθµιας ασφάλισης. Ο αριθµός των επισκέψεων σε εξωτερικά ιατρεία είναι χαµηλότερος για τις γυναίκες, για άτοµα καλού επιπέδου υγείας καθώς και για άτοµα που διαθέτουν πρωτοβάθµια ασφάλιση. Γεωγραφικές ανισότητες όσον αφορά τον αριθµό των επισκέψεων σε εξωτερικά ιατρεία δεν παρατηρούνται. Βάσει των αποτελεσµάτων της εργασίας η χρησιµοποίηση φαρµακείων εξαρτάται από το φύλο, το επίπεδο υγείας, το µορφωτικό επίπεδο και το εισόδηµα αλλά όχι από την γεωγραφική περιφέρεια. Συγκεκριµένα οι γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρησιµοποίησης φαρµακείων από τους άντρες. Αντίθετα καλύτερο επίπεδο υγείας, υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο και εισόδηµα συνεπάγονται χαµηλότερα ποσοστά χρησιµοποίησης φαρµακείων που σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία υγείας λειτουργεί και ως υποκατάστατο της πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Οι ίδιες µεταβλητές δε που επηρεάζουν τα ποσοστά χρησιµοποίησης φαρµακείων επηρεάζουν και τον αριθµό των επισκέψεων σε φαρµακεία. Τέλος, τα ποσοστά εισαγωγών σε νοσοκοµεία εξαρτώνται από το επίπεδο υγείας, και την ύπαρξη πρωτοβάθµιας ασφάλισης. Καλύτερο επίπεδο υγείας συνεπάγεται χαµηλότερα ποσοστά εισαγωγών κάτι που ισχύει και για την ύπαρξη πρωτοβάθµιας ασφάλισης επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η ελλιπής πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας οδηγεί σε αύξηση της «κλειστής περίθαλψης». 96

5 Ο αριθµός των εισαγωγών σε νοσοκοµεία εξαρτάται από την γεωγραφική περιφέρεια, το φύλο, το επίπεδο υγείας, και την ύπαρξη πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ασφάλισης. Ο αριθµός των εισαγωγών είναι υψηλότερος για τους άντρες, τα άτοµα κακού επιπέδου υγείας, και τα άτοµα που δεν διαθέτουν πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια ασφάλιση. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας εποµένως δείχνουν ότι στην χώρα µας δε υπάρχουν γεωγραφικές ανισότητες ως πρός την χρησιµοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Είναι χαρακτηριστικό αλλά και ενθαρρυντικό ότι σε καµία από τις 7 κατηγορίες υπηρεσιών που µελετήθηκαν δεν ασκεί επίδραση η γεωγραφική περιφέρεια. ιαφοροποιήσεις που οφείλονται στην γεωγραφική περιφέρεια παρουσιάζονται µονάχα στον αριθµό επισκέψεων σε φυσιοθεραπευτές και στον αριθµό εισαγωγών σε νοσοκοµεία αλλά όχι στα ποσοστά χρησιµοποίησης των υπηρεσιών αυτών. ιαφοροποιήσεις δε, που οφείλονται στο επίπεδο υγείας, την ηλικία και το φύλο ήταν αναµενόµενες και επιβεβαιώνουν ότι ισχύει σε παγκόσµιο επίπεδο. Όσον αφορά τους υπόλοιπους παράγοντες που µελετήθηκαν, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι σηµαντική επίδραση στην χρησιµοποίηση υπηρεσιών υγείας ασκούν το εισόδηµα, το µορφωτικό επίπεδο και η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης, που µεταφράζεται σε έντονες διαφοροποίησεις τόσο στα ποσοστά χρησιµοποίησης όσο και στους αριθµούς των επισκέψεων µεταξύ προνοµιούχων και µη προνοµιούχων κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού. Το βασικό συµπέρασµα λοιπόν που θα µπορούσε να εξαχθεί από αυτή την έρευνα είναι ακριβώς η έντονη επίδραση ιδιωτικοοικονοµικών παραγόντων στην χρησηµοποίηση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. 97

6 98

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους.

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους. 1 Πρόλογος Η σημασία της έρευνας υπηρεσιών υγείας στον προσδιορισμό των υγειονομικών προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας και τη λήψη των αποφάσεων στην υγειονομική πολιτική είναι προφανής

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 88, 1995, 85-99 Εύρος I. Αημητριάδης* Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξασφάλιση βασικών αναγκών στη λιγότερο εύπορη μερίδα του πληθυσμού αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών Μάρτιος 2002 ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤH,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο:

Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο: Πανεπιστήμιο ΜθίΚεδθνίθ[ζ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις Συστημάτων Υγείας:Η

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÃÉÁÍÍÇÓ ÔÏÕÍÔÁÓ ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ 1996-2006 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2008 fylladio.indd

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - -

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - - πρόλογος Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Πρωτότυπη Εργασία Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Μαρία Γείτονα 1, Λορένα Ανδρούτσου 2, Νικόλαος Κοτσόπουλος 3, Κώστας Γουργουλιάνης 4 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα