Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο"

Transcript

1 Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης

2 Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς: Χρήστος Τριπόδης, στατιστικός - αναλυτής Αναστάσιος Χριστάκης, στατιστικός - αναλυτής Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού, φιλόλογος - γλωσσολόγος Δρ. Νικόλαος Τριπόδης, σχολικός σύμβουλος φυσικής αγωγής 1

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή Μεθοδολογία της έρευνας Το Ερωτηματολόγιο Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών Η συχνότητα ατυχημάτων στις σχολικές μονάδες Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για θέματα πρόληψη ατυχημάτων και παροχής πρώτων βοηθειών θεωρείται απαραίτητη H αναγκαία ύπαρξη σχολικού φαρμακείου Όργανα και υλικά σχολικού φαρμακείου Φάρμακα πρώτης γραμμής...26 Συμπέρασμα Βιβλιογραφία...3 2

4 Εισαγωγή Στην παρούσα έρευνα γίνεται μία προσπάθεια να καταγραφεί η συχνότητα και το είδος των ατυχημάτων που συμβαίνουν στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Β Διεύθυνσης Αθήνας. Στη συνέχεια εξετάζεται ο βαθμός επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για θέματα πρόληψης ατυχημάτων και παροχής πρώτων βοηθειών και το περιεχόμενο του σχολικού φαρμακείου. Ο σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να τονίσει την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με τα ατυχήματα των μαθητών, την πρόληψη αυτών και την παροχή πρώτων βοηθειών. Διότι στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους άμεσους διασώστες των μαθητών, προτού απευθυνθούν στους ειδικούς. Επομένως, η αναγκαιότητα στελέχωσης των σχολικών μονάδων από εκπαιδευτικούς επιμορφωμένους σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών κρίνεται επείγουσα. Για την βέλτιστη και επιτυχούσα παροχή πρώτων βοηθειών είναι σημαντική η ύπαρξη ενός πλήρους εξοπλισμένου φαρμακείου σε κάθε σχολική μονάδα, εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα ιατρικά όργανα και υλικά και τα κυριότερα φάρμακα πρώτης γραμμής. Για την επίτευξη της πλήρους ενημέρωσης, παρατίθενται στην ενότητα 5, της παρούσας έρευνας, όλα τα όργανα και υλικά που χρειάζεται να έχει κάθε σχολικό φαρμακείο, όπως και τα φάρμακα πρώτης γραμμής, καθώς και πληροφορίες για την χρήση τους. 3

5 1. Μεθοδολογία της έρευνας Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε το 29, μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε όλα τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Β Διεύθυνσης Αθήνας (271 σχολεία). Αναφερόμαστε στα δημόσια σχολεία, διότι τα περισσότερα ιδιωτικά διαθέτουν νοσηλεύτρια. Το ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής κάθε σχολείου. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που απάντησαν στην έρευνα είναι 361 άτομα. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15 και χρησιμοποιήθηκε περιγραφική (πίνακες συχνοτήτων, πίνακες συνάφειας, πίνακες περιγραφικών μέτρων, ραβδογράμματα και ιστογράμματα), αλλά και επαγωγική στατιστική ανάλυση (χ 2 τεστ για τον έλεγχο ανεξαρτησίας, kolmogorov-smirnov για τον έλεγχο κανονικότητας και ο έλεγχος των Mann-Whitney) για την διεξαγωγή συμπερασμάτων Το Ερωτηματολόγιο Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε με στόχο να είναι απλό και κατανοητό παραθέτοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δημιουργίας σύγχυσης. Η αλληλουχία των ερωτήσεων ακολουθεί λογική συνέπεια με σκοπό να βάλει τον ερωτώμενο στο υπό μελέτη θέμα. Έτσι, το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τη συχνότητα των ατυχημάτων στις σχολικές μονάδες, η δεύτερη εξετάζει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για θέματα πρόληψης ατυχημάτων και παροχής πρώτων βοηθειών και η τρίτη ενότητα το περιεχόμενο του σχολικού φαρμακείου. 4

6 2. Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών Από τα 361 άτομα του δείγματος, το 55,7% είναι άνδρες, ενώ το 44,3% είναι γυναίκες (πίνακας και γράφημα 1). 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% Άνδρας Γυναίκα 2 55, , , 1,%,% Άνδρας Γυναίκα Πίνακας 1 Πίνακας συχνοτήτων φύλου Γράφημα 1 Ραβδόγραμμα συχνοτήτων φύλου Στον πίνακα και γράφημα 2 παρατηρούμε πως το 42,1% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών προέρχονται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 57,9% προέρχονται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια , , , 1,%,% Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Πίνακας 2 Πίνακας συχνοτήτων βαθμίδας εκπαίδευσης Γράφημα 2 Ραβδόγραμμα συχνοτήτων βαθμίδας εκπαίδευσης 5

7 Από την ανάγνωση του πίνακα και γραφήματος 3, προκύπτει ότι το 33,3% του δείγματος είναι διευθυντές σχολείων, το 25,4% υποδιευθυντές και το 41,2% εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής. 5,% 4,% 3,% 2,% Διευθυντής Υποδιευθυντής Εκπαιδευτικός Φ.Α. Συχνότητα Ποσοστό ,3 9 25, , , 1,%,% Διευθυντής Υποδιευθυντής Εκπαιδευτικός Φ.Α. Πίνακας 3 Πίνακας συχνοτήτων ιδιότητας Γράφημα 3 Ραβδόγραμμα συχνοτήτων ιδιότητας Η μέση τιμή ηλικίας του δείγματος είναι 49,12 ετών περίπου όσο και η διάμεσος (49) και η επικρατούσα τιμή (48) (πίνακας και γράφημα 4). Επαγωγικά, εφαρμόζοντας το μη παραμετρικό τεστ Kolmogorov- Smirnov, αποδεικνύεται ότι τα δεδομένα συγκλίνουν στην κανονική κατανομή (p-value =,18 >,5) σε επίπεδο σημαντικότητας,5.. 6 Ηλικία N Μέσος Διάμεσος Επικρατούσα τιμή Διασπορά Εύρος Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή ,12 49, 48 5, Mean =49, Std. Dev. = Πίνακας 4 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα ηλικίας Γράφημα 4 Ιστόγραμμα ηλικίας 6

8 Αναφορικά με την προϋπηρεσία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, η μέση τιμή είναι 22,4 έτη, η διάμεσος 24 έτη και η επικρατούσα τιμή 3 έτη (πίνακας και γράφημα 5). Επαγωγικά εφαρμόζοντας το μη παραμετρικό τεστ Kolmogorov-Smirnov, αποδεικνύεται πως τα δεδομένα δεν συγκλίνουν στην κανονική κατανομή (p-value =,1<,5) σε επίπεδο σημαντικότητας,5. 3 Συνολική προϋπηρεσία (σε έτη) N Μέσος Διάμεσος Επικρατούσα τιμή ,4 24, 3 2 Διασπορά Εύρος Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 7, Mean =22, 4 Std. Dev. =8,377 N =359 Πίνακας 5 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα προϋπηρεσίας Γράφημα 5 Ιστόγραμμα προϋπηρεσίας Από την ηλικία και την συνολική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, συμπεραίνουμε πως πρόκειται για ένα δείγμα αξιόπιστο, το οποίο μας δίνει αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές μονάδες. 7

9 3. Η συχνότητα ατυχημάτων στις σχολικές μονάδες Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση, αν έχουν συμβεί ατυχήματα σε μαθητές κατά την διάρκεια της προϋπηρεσίας τους. Από τις απαντήσεις τους παρατηρούμε πως το 94,7% απάντησε θετικά, ενώ μόλις το 5,3% απάντησε αρνητικά (πίνακας και γράφημα 6) Όχι Ναι 19 5, , , 2 Όχι Ναι Πίνακας 6 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων Γράφημα 6 Ραβδόγραμμα ατυχημάτων Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος αν υπάρχει απόκλιση των απαντήσεων, σχετικά με το πόσο συχνά συμβαίνουν ατυχήματα, των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πόσο αυτή διαφοροποιείται (πίνακας 7). Βαθμίδα εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Ατυχήματα σε μαθητές Όχι Ναι ,% 96,% 1,% ,3% 93,8% 1,% ,3% 94,7% 1,% Πίνακας 7 Πίνακας συνάφειας βαθμίδας εκπαίδευσης ατυχημάτων 8

10 Το ποσοστό των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι απάντησαν θετικά ανέρχεται στο 96%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 93,8%. Με την χρήση στατιστικού ελέγχου χ 2 σε επίπεδο σημαντικότητας,5 ( p-value=,342 ), παρατηρούμε πως δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της βαθμίδας εκπαίδευσης και των ατυχημάτων. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να δώσουν έως τρεις απαντήσεις από μία λίστα πέντε συνολικά ειδών ατυχημάτων (πίνακας 8), τα οποία έχουν συμβεί στα σχολεία τους. Πίνακας 8 Πίνακας συχνοτήτων είδος ατυχήματος Κακώσεις άκρων Συγκοπτικά επεισόδια- Λιποθυμίες Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Καρδιαναπνευστικά Δηλητηριάσεις-Σπασμοί , , 88 24, ,8 28 7,9 Επαγωγικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πως το πιο σύνηθες είδος ατυχήματος και στις δύο βαθμίδες, κατά συντριπτική πλειοψηφία, είναι οι κακώσεις άκρων των μαθητών με ποσοστό 97,1%. Ακολουθούν τα συγκοπτικά επεισόδια - λιποθυμίες με 56% ως μέσο όρο και για τις δύο βαθμίδες. Συγκεκριμένα, όπως παρατηρούμε στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα συγκοπτικά επεισόδια λιποθυμίες παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης, 67,5%, ενώ σε αυτά τις πρωτοβάθμιας εμφανίζονται με μειωμένο ποσοστό, 4,9 %. (πίνακας 9). 9

11 Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούν οι διαφορές ανάμεσα στις δύο σχολικές βαθμίδες όσον αφορά στα υπόλοιπα σχολικά ατυχήματα. Το τρίτο στη σειρά είδος είναι οι κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις με μέσο όρο 24,8%. Σε αυτή την περίπτωση, παρουσιάζεται μεγαλύτερο ποσοστό σε πρωτοβάθμια σχολεία, 29,6%, έναντι αυτών της δευτεροβάθμιας 19,2%. Εν συνεχεία, τα καρδιο-αναπνευστικά ατυχήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης, 16,8%, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντιθέτως στην πρωτοβάθμια 5,3%. Επίσης, η δευτεροβάθμια προηγείται της πρωροβάθμιας στις δηλητηριάσεις- σπασμούς, με ποσοστά 1,8% και 3,9% αντίστοιχα (πίνακας 9). Πίνακας 9 Πίνακας διπλής εισόδου βαθμίδας εκπαίδευσης-είδος ατυχήματος Είδη ατυχημάτων Βαθμίδα εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Συγκοπτικά Κρανιοεγκεφαλικές Καρδιοανα- Δηλητηριά- Κακώσεις επεισόδιαάκρων Λιποθυμίες κακώσεις πνευστικά σεις-σπασμοί ,4% 4,9% 29,6% 5,3% 3,9% ,5% 67,5% 19,2% 16,8% 1,8% Στον πίνακα 1 και γράφημα 7 παρατηρούμε πως έχουμε 9,57% ατυχήματα ανά έτος για κάθε σχολική μονάδα ως μέσο όρο. Η διάμεσος έχει τιμή 5, ενώ η επικρατούσα τιμή είναι 3. Σύμφωνα με το γράφημα 7, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση τιμών στην περιοχή από έως 15. Ωστόσο παρατηρούμε μερικές μεμονωμένες τιμές πολύ παραπάνω από το 2. Επαγωγικά, εφαρμόζοντας το μη παραμετρικό τεστ Kolmogorov- Smirnov αποδεικνύεται ότι τα δεδομένα δεν συγκλίνουν στην κανονική κατανομή (p-value =,1<,5) σε επίπεδο σημαντικότητας,5. 1

12 Συχνότητα ατυχημάτων ανά έτος N Μέσος Διάμεσος Επικρατούσσα τιμή 251 9,57 5, Διασπορά Εύρος Ελάχιστη τιμή Μέγιστην τιμή 151, Πίνακας 1 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων ανά έτος Γράφημα 7 Ιστόγραμμα ατυχημάτων ανά έτος Με την χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, εξετάζεται αν η συχνότητα των ατυχημάτων διαφέρει μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πίνακας 11). Συχνότητα ατυχημάτων ανά έτος Βαθμίδα εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Άθροισμα των N Μέση θέση θέσεων , , , , 251 Πίνακας 11 Πίνακας μέσης θέσης της συχνότητας ατυχημάτων Παρατηρούμε ότι η μέση θέση της συχνότητας ατυχημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σαφώς μεγαλύτερη από την μέση θέση της συχνότητας ατυχημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (144.1>113.6). Από τον παραπάνω στατιστικό έλεγχο προκύπτει p-value=,1 <,5, γεγονός που μας υποδεικνύει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των δύο ομάδων σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Άρα η συχνότητα ατυχημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι μεγαλύτερη από την συχνότητα ατυχημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 11

13 Εν συνεχεία, γίνεται μια αναλυτικότερη παρουσίαση των ατυχημάτων ανα τάξεις και βαθμίδες, με σκοπό να καταγράψουμε πως μεταβάλλεται η συχνότητα των ατυχημάτων όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών. Στις τέσσερις μικρότερες τάξεις του δημοτικού σχολείου Α -Β και Γ -Δ (πίνακες 12, 13 και γραφήματα 8, 9) παρατηρούμε υψηλά ποσοστά ατυχημάτων, 44,5% και 47,9% οι επιλογές «αρκετά» και «πολλά» αντίστοιχα. Η μικρή αύξηση ατυχημάτων στις Γ -Δ τάξεις ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά αυτά παίζουν με τα μεγαλύτερα , ,4 16 9, , 1 Πίνακας 12 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων Α -Β δημοτικού σχολείου Γράφημα 8 Ραβδόγραμμα ατυχημάτων Α -Β δημοτικού σχολείου , 71 41, 12 6, , 1 Πίνακας 13 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων Γ -Δ δημοτικού σχολείου Γράφημα 9 Ραβδόγραμμα ατυχημάτων Γ -Δ δημοτικού σχολείου 12

14 Στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, Ε και ΣΤ, παρουσιάζεται ξεκάθαρη τάση της μείωσης των ατυχημάτων, με ποσοστό 36,1% οι επιλογές «αρκετά» και «πολλά», έναντι των προηγούμενων τάξεων (πίνακας 14 και γράφημα 1) , ,4 8 4, , Πίνακας 14 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων Ε -ΣΤ δημοτικού σχολείου Γράφημα 1 Ραβδόγραμμα ατυχημάτων Ε -ΣΤ δημοτικού σχολείου Στο γυμνάσιο, η συχνότητα των ατυχημάτων είναι λίγο μικρότερη με 33% οι επιλογές «αρκετά» και «πολλά», από το αντίστοιχο ποσοστό 36,1% των Ε -ΣΤ τάξεων δημοτικού σχολείου (πίνακας 15 και γράφημα 11) , ,1 5 3, , Πίνακας 15 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων γυμνασίου Γράφημα 11 Ραβδόγραμμα ατυχημάτων γυμνασίου 13

15 Στο λύκειο, η συχνότητα των ατυχημάτων είναι ακόμη μικρότερη με 1,8% οι επιλογές «αρκετά» και «πολλά», από το αντίστοιχο ποσοστό 33% του γυμνάσιου (πίνακας 16 και γράφημα 12) ,2 15 1,1 1, , 2 Πίνακας 16 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων λυκείου Γράφημα 12 Ραβδόγραμμα ατυχημάτων λυκείου Σύμφωνα με τον πίνακα 11, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμβαίνουν περισσότερα ατυχήματα σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ηλικία των μαθητών, όπως προκύπτει από τους προηγούμενους πίνακες και γραφήματα, τα οποία μας επιβεβαιώνουν πως η συχνότητα των ατυχημάτων μειώνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών. Μεγάλα ποσοστά ατυχημάτων εμφανίζονται στα αγόρια, με ποσοστό 62,3% οι επιλογές «αρκετά» και «πολλά», ενώ τα κορίτσια με 13,7% αντίστοιχα (πίνακες 17, 18 και γραφήματα 13, 14). Επαγωγικά, συμπεραίνουμε πως τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή σε ατυχήματα από τα κορίτσια. 14

16 , ,9 29 8, , 1 Πίνακας 17 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων αγοριών Γράφημα 13 Ραβδόγραμμα ατυχημάτων αγοριών , ,8 3, , 2 Πίνακας 18 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων κοριτσιών Γράφημα 14 Ραβδόγραμμα ατυχημάτων κοριτσιών Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τις συνθήκες στις οποίες εμφανίζονται τα περισσότερα ατυχήματα σε μαθητές στα σχολεία. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να δώσουν έως τρεις απαντήσεις από μια λίστα τεσσάρων συνολικά απαντήσεων (πίνακας 19). Πίνακας 19 Πίνακας συχνοτήτων ατυχημάτων στο σχολείο Συχνότητα Ποσοστό Στη προσέλευση-αποχώρηση από το σχολείο Στα διαλείμματα Στο μάθημα φυσικής αγωγής Σε περιπάτους-εκδρομές 6 1, , ,

17 Φαίνεται ξεκάθαρα πως τα περισσότερα ατυχήματα (89,6%) συμβαίνουν στα διαλείμματα και ακολουθούν ατυχήματα, τα οποία γίνονται στο μάθημα της φυσικής αγωγής με ποσοστό 4%. Τέλος, 11% παρουσιάζονται σε περιπάτους-εκδρομές και ένα μικρό ποσοστό (1,6%) στην προσέλευση - αποχώρηση από το σχολείο. Τα κυριότερα συμπεράσματα που απορρέουν από την ενότητα αυτή είναι ότι εννέα ατυχήματα (μέσος όρος) παρουσιάζονται ανά έτος για κάθε σχολική μονάδα. Το συνηθέστερο είδος ατυχήματος, κατά συντριπτική πλειοψηφία, είναι οι κακώσεις άκρων των μαθητών (97,1%) και ακολουθούν τα συγκοπτικά επεισόδια-λιποθυμίες με ποσοστό 56%. Διαπιστώθηκε επίσης πως η συχνότητα ατυχημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι μεγαλύτερη από την συχνότητα ατυχημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται από την ανάλυση που έγινε στις επιμέρους υποκατηγορίες, στις οποίες παρατηρούμε πως σε μεγαλύτερες τάξεις συμβαίνουν λιγότερα ατυχήματα. Μεγάλα ποσοστά ατυχημάτων εκδηλώνονται στα αγόρια με ποσοστό 62,3%, οι επιλογές «αρκετά» και «πολλά», ενώ στα κορίτσια με 13,7%. Κατά συντριπτική πλειοψηφία, τα ατυχήματα συμβαίνουν στα διαλείμματα, με ποσοστό συχνότητας εμφάνισης 89,6%. Ακολουθούν ατυχήματα, τα οποία συμβαίνουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής με 4%. 16

18 4. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για θέματα πρόληψης ατυχημάτων και παροχής πρώτων βοηθειών θεωρείται απαραίτητη Το 31% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος (πίνακας 2 και γράφημα 15). 6,% 4,% 2,% Όχι Ναι , , 358 1,,% Όχι Ναι Πίνακας 2 Πίνακας συχνοτήτων παροχής πρώτων βοηθειών Γράφημα 15 Ραβδόγραμμα παροχής πρώτων βοηθειών Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που γνωρίζει την παροχή πρώτων βοηθειών διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα τους (πίνακας 21). Οι υποδιευθυντές στην πλειοψηφία τους (55,1%) δεν γνωρίζουν την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι διευθυντές εμφανίζονται λίγο πιο ενήμεροι, με ποσοστό 58,1% που αντιπροσωπεύει αυτούς που γνωρίζουν. Μεγάλη αντίθεση εντοπίζεται στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, καθώς η συντριπτική τους πλειοψηφία (91,7%) μπορούν να ανταποκριθούν σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Επαγωγικά και ύστερα από την χρήση του στατιστικού τεστ χ 2, προκύπτει πως η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών εξαρτάται από την ιδιότητα των εκπαιδευτικών (p-value<,5) σε επίπεδο σημαντικότητας,5. 17

19 Πίνακας 21 Πίνακας συνάφειας ιδιότητας με γνώση παροχής πρώτων βοηθειών Ιδιότητα Διευθυντής Υποδιευθυντής Εκπαιδευτικός Φ.Α. Γνώση πρώτων βοηθειών Όχι Ναι ,9% 58,1% 1,% ,1% 44,9% 1,% ,3% 91,7% 1,% ,3% 68,7% 1,% Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (76,2%) γνωρίζουν τη παροχή πρώτων βοηθειών, έναντι των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το σαφώς μικρότερο ποσοστό των 63,8% (πίνακας 22). Επαγωγικά και ύστερα από την χρήση του στατιστικού τεστ χ 2, προκύπτει ότι η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών εξαρτάται και από την βαθμίδα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (p-value<,5) σε επίπεδο σημαντικότητας,5. Βαθμίδα εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Γνώση πρώτων βοηθειών Όχι Ναι ,8% 76,2% 1,% ,2% 63,8% 1,% ,% 69,% 1,% Πίνακας 22 Πίνακας συνάφειας βαθμίδας με γνώση παροχής πρώτων βοηθειών 18

20 Όσον αφορά στην επιμόρφωσή τους σε θέματα Ατυχημάτων- Πρόληψης-Πρώτων βοηθειών (πίνακας 23 και γράφημα 16), το 67,8% δηλώνει πως έχει επιμορφωθεί «λίγο», το 23,8% δηλώνει «αρκετά» και μόλις το 8,4% «πολύ». 6,% 4,% Λίγο Πολύ , ,8 3 8, ,%,% Λίγο Πολύ Πίνακας 23 Πίνακας συχνοτήτων επιμόρφωσης Γράφημα 16 Ραβδόγραμμα επιμόρφωσης Από την ανάγνωση του πίνακα 24 παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής έχουν επιμορφωθεί «αρκετά» έως «πολύ» (48,3%) σε σχέση με τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές (25% και 15,7% αντίστοιχα). Εφαρμόζοντας το παραμετρικό στατιστικό τεστ χ 2, προκύπτει ότι η επιμόρφωση για θέματα Ατυχημάτων-Πρόληψης- Πρώτων βοηθειών εξαρτάται και από την ιδιότητα των εκπαιδευτικών (p-value<,5) σε επίπεδο σημαντικότητας,5. Πίνακας 24 Πίνακας συνάφειας ιδιότητας με επιμόρφωση Ιδιότητα Διευθυντής Υποδιευθυντής Εκπαιδευτικός Φ.Α. Επιμόρφωση σε θέματα ατυχημάτων-πρόληψης-πρώτων βοηθειών Λίγο Πολύ ,% 19,8% 5,2% 1,% ,3% 14,6% 1,1% 1,% ,7% 33,1% 15,2% 1,% ,7% 24,% 8,3% 1,% 19

Το υπουργείο μας. Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών στη σχολική μονάδα

Το υπουργείο μας. Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών στη σχολική μονάδα Αθήνα 2010 Το υπουργείο μας Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών στη σχολική μονάδα Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Κυριακή Μαύρου Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2010 Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα Θέματα κουίζ. Υψηλάντης Γεώργιος, Βαβούρας Θεόδωρος Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα Θέματα κουίζ. Υψηλάντης Γεώργιος, Βαβούρας Θεόδωρος Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα Θέματα κουίζ Υψηλάντης Γεώργιος, Βαβούρας Θεόδωρος Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2013 Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Μελέτη Αποτελεσμάτων Έρευνας

Στατιστική Μελέτη Αποτελεσμάτων Έρευνας 2 ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου με Θέμα: Στατιστική Μελέτη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγγέλης Π., Αγνάτου Μ., Αδάμου Κ., Αθαναϊλίδου Κ., Ακρίβου Αθ., Αναστασίου Μ., Αρσενίου Σ., Αρχοντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 A εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-SPSS Statistical Package for Social Sciences 1 ο ΜΑΘΗΜΑ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ.

ΗΥ-SPSS Statistical Package for Social Sciences 1 ο ΜΑΘΗΜΑ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. ΗΥ-SPSS Statistical Package for Social Sciences 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Στατιστική με το SPSS Ως επιστήμονες, χρειαζόμαστε τη Στατιστική για 2 κυρίους λόγους: 1. Για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο «Περιγραφική & Επαγωγική Στατιστική» 1. Πάνω από το 3 ο τεταρτημόριο ενός δείγματος βρίσκεται το: α) 15%

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση»

«Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση» «Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταύρος Κιούπης Επιβλέπων καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3)

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Αντώνης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ.Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ.Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ.Μ. 436 Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Μέθοδοι δειγματοληψίας & Εισαγωγή στην Περιγραφική Στατιστική

Ενότητα 2: Μέθοδοι δειγματοληψίας & Εισαγωγή στην Περιγραφική Στατιστική ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) Ενότητα 2: Μέθοδοι δειγματοληψίας & Εισαγωγή στην Περιγραφική Στατιστική Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/10/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 7 ο, Τμήμα Α

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 7 ο, Τμήμα Α Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 7 ο, Τμήμα Α Δεδομένα Συχνότητα Μέτρα θέσης Μέτρα διασποράς Στοχαστικά μαθηματικά διαφέρουν από τα κλασσικά μαθηματικά διότι τα φαινόμενα δεν είναι αιτιοκρατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ.Μ. 436 Περιγραφική Στατιστική Ι users.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ S.P.S.S. Υβόννη Νικολάου Ελένη Σακαρέλη Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών

Περιγραφική Ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών Περιγραφική Ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών Στο data file Worldsales.sav (αρχείο υποθετικών πωλήσεων ανά ήπειρο και προϊόν) Analyze Descriptive Statistics Frequencies Επιλογή μεταβλητής Revenue Πατάμε στο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 3 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΟΔ 034 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Δευτέρα 10:00-13:00 Ώρες διδασκαλίας (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε την απόδοση και την επιτυχία των υποψηφίων η µερησίων δηµοσίων και ιδιωτικών λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενστάσεις για προγράμματα, οργάνωση, μεθοδολογία αλλά και τους επιμορφωτές

Ενστάσεις για προγράμματα, οργάνωση, μεθοδολογία αλλά και τους επιμορφωτές Ημερησία 12/10/2010 Ενστάσεις για προγράμματα, οργάνωση, μεθοδολογία αλλά και τους επιμορφωτές Της Χαράς Καλημέρη Βαθμό «κάτω από τη βάση» βάζει ο ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς στα προγράμματα επιμόρφωσης.

Διαβάστε περισσότερα

f , Σύνολο 40 4) Να συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα f , , Σύνολο 5) Να συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

f , Σύνολο 40 4) Να συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα f , , Σύνολο 5) Να συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1) Οι παρακάτω αριθμοί παρουσιάζουν τα ύψη σε cm, των φυτών ενός θερμοκηπίου 4 3 6 5 3 1 4 5 4 6 6 3 3 1 4 3 α) Να κάνετε τον πίνακα όλων των συχνοτήτων β) Από τον προηγούμενο πίνακα να βρείτε,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες.

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Συλλογή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία τους. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις δύο χώρες ξεχωριστά (Ρωσία/Ελλάδα).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΑΞΗ Δ ΥΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΕ 70 Σχολικό έτος:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΑΞΗ Δ ΥΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΕ 70 Σχολικό έτος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΑΞΗ Δ ΥΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΕ 70 Σχολικό έτος: 2018-2019 Εισαγωγη - γενικά Ο στόχος της δράσης ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

σ = και σ = 4 αντιστοίχως. Τότε θα ισχύει

σ = και σ = 4 αντιστοίχως. Τότε θα ισχύει Θέματα ομάδας A 1. Σε κάποιο πείραμα τύχης μία τυχαία μεταβλητή λαμβάνει τις τιμές = 10 και = 10. Τότε η μέση τιμή x της θα είναι α. 10 β. 10 γ.,5 10 δ. 19,5 10 1= 10, = 10,. Δυο τυχαίες μεταβλητές, ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

i Σύνολα w = = = i v v i=

i Σύνολα w = = = i v v i= ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΆΣΚΗΣΗ Η βαθμολογία στα 0 μαθήματα ενός μαθητή είναι: 3, 9, 6, 0, 5,,, 0, 0, 4. Να υπολογίσετε: α) Τη μέση τιμή. β) Τη διάμεσο. Απάντηση t t + t + t 0 = = = = 3 + 9 + 6 + 0 + 5 + + + 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΑΜΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜ:331/2003032 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ευχαριστίες Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν να δημιουργήσω την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΗ 03 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βόλος, 2016-2017 1 1. Περιγραφική Ανάλυση Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Υπεύθυνος ηλεκτρονικής επεξεργασίας ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β1

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Υπεύθυνος ηλεκτρονικής επεξεργασίας ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β1 Άρθρο/έρευνα της μαθητικής ομάδας Αγωγής Υγείας του 1 ου Γυμνασίου Σκύδρας, που παρουσιάστηκε στην ημερίδα Αγωγής Υγείας που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

STAT4 EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής Κατηγορία Α : μαθητές γενικών και επαγγελματικών Λυκείων

STAT4 EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής Κατηγορία Α : μαθητές γενικών και επαγγελματικών Λυκείων STAT4 EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής Κατηγορία Α : μαθητές γενικών και επαγγελματικών Λυκείων ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγμα 5.443 νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Είδη μεταβλητών Ποσοτικά δεδομένα (π.χ. ηλικία, ύψος, αιμοσφαιρίνη) Ποιοτικά δεδομένα (π.χ. άνδρας/γυναίκα, ναι/όχι) Διατεταγμένα (π.χ. καλό/μέτριο/κακό) 2 Περιγραφή ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων. Εφαρμογές

3 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων. Εφαρμογές ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Εφαρμογές 2 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Εφαρμογή 1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Παρακάτω βλέπουμε τα ιστογράμματα και τα πολύγωνα των σχετικών (%) και σχετικών αθροιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βασίλειος Εφόπουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Η συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε μετά τη συλλογή των δεδομένων

Τι κάνουμε μετά τη συλλογή των δεδομένων Περιεχόμενα Τι κάνουμε μετά τη συλλογή των δεδομένων... 2 Χρήση λογισμικού... 3 Παραμετρικός ή μη παραμετρικός έλεγχος;... 15 Παραμετρικοί έλεγχοι... 15 Μη παραμετρικοί έλεγχοι... 20 Ποιο έλεγχο να επιλέξουμε...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 21-22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Το τμήμα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο. Συνάρτηση του φύλου των ερωτώμενων με την ηλικία τους

Φύλο. Συνάρτηση του φύλου των ερωτώμενων με την ηλικία τους Διενέργεια δημοσκόπησης με θέμα Οι συνήθειές μας σχετικά με την ενημέρωση Πραγματοποιήσαμε δημοσκοπική έρευνα, μέσω έντυπου ερωτηματολογίου, για τις συνήθειες των κατοίκων της Κρύας Βρύσης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 2: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Α : ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ Α : ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 9 Μάθημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 8-9 ΘΕΜΑΤΑ Α : ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ Θέμα Ο αριθμός αδικαιολόγητων απουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Στατιστικής ΕΛΣΤΑΤ 2018 Κατηγορία Α: Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια Όνομα ομάδας: ΣΤΑΤ2 Εκπαιδευτική μονάδα: Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Διαγωνισμός Στατιστικής ΕΛΣΤΑΤ 2018 Κατηγορία Α: Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια Όνομα ομάδας: ΣΤΑΤ2 Εκπαιδευτική μονάδα: Εκπαιδευτική Αναγέννηση Διαγωνισμός Στατιστικής ΕΛΣΤΑΤ 28 Κατηγορία Α: Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια Όνομα ομάδας: ΣΤΑΤ2 Εκπαιδευτική μονάδα: Εκπαιδευτική Αναγέννηση Στόχοι Εργασίας / Ανάλυσης Η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία στην εκπαιδευτική έρευνα. Είδη δειγματοληψίας

Δειγματοληψία στην εκπαιδευτική έρευνα. Είδη δειγματοληψίας Δειγματοληψία στην εκπαιδευτική έρευνα Είδη δειγματοληψίας Γνωρίζουμε ότι: Με τη στατιστική τα δεδομένα γίνονται πληροφορίες Στατιστική Δεδομένα Πληροφορία Αλλά από πού προέρχονται τα δεδομένα; Πώς τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Στατιστική Ανάλυση της Βαθµολογίας των µαθητών της Γ Λυκείου, για τα Ενιαία Λύκεια του νοµού Αργολίδας, τη σχολική περίοδο 21-22 Χρήστος Χαρ. Τερζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α εξάμηνο 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις για την επιστημονική έρευνα users.sch.gr/abouras

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την αναγκαιότητα εισαγωγής μαθήματος για τον ενεργειακό σχεδιασμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στατιστική διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την αναγκαιότητα εισαγωγής μαθήματος για τον ενεργειακό σχεδιασμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Στατιστική διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την αναγκαιότητα εισαγωγής μαθήματος για τον ενεργειακό σχεδιασμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γιώργος Π. Κουρόπουλος Μηχανικός ενεργειακής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Χαράλαμπος Σουρής Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων κύριο Βασίλειο Γλυμιδάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχε έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι επιδόσεις 30 ατόμων σε ένα ψυχομετρικό test, που προσήλθαν ως υποψήφιοι για πρόσληψη σε τραπεζικό οργανισμό. Οι επιδόσεις αυτές συνοδεύονται και από το φύλο κάθε ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ. 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική

Μεθοδολογία της Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική Μεθοδολογία της Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική Μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι Καθηγητής ΔΠΘ Κων/νος Τσαγκαράκης Δευτέρα 6 Μαρτίου 13:00-16:00 Ώρα για εξ αποστάσεως συνεργασία Τρίτη 7 Μαρτίου 12:00-14:00

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 09-10 ΣΗΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Έλεγχοι υποθέσεων Βόλος, 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η έρευνα αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το εάν υφίσταται σχολικός ρατσισμός και σε ποια μορφή και μέγεθος. Πληθυσμός: οι μαθητές και των

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης 3 455 Γυμνάσια 1 877 Λύκεια 1 6 Τεχνική Εκπαίδευση 58 Ημερήσια Γυμνάσια 1 584 Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσεις του Η/Υ και Βάσεις Βιολογικών Δεδομένων

Χρήσεις του Η/Υ και Βάσεις Βιολογικών Δεδομένων Χρήσεις του Η/Υ και Βάσεις Βιολογικών Δεδομένων 2. Δεδομένα και Περιγραφική Στατιστική. Χριστόφορος Νικολάου Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης computational-genomics-uoc.weebly.com Χριστόφορος Νικολαου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» Τ Ζ Ο Υ Α Ν Α Κ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ, Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M SC Κ Ο Ι. Κ Ε. Ψ Υ Π Ε Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ε Ι Ο Υ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ. ΡΑ Ϊ Κ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α, Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Στέκια Νέων του Βόλου

Στέκια Νέων του Βόλου 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σχολικό έτος: 2014 2015 Πολιτιστικό Πρόγραμμα Στέκια Νέων του Βόλου Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας Υπεύθυνοι καθηγητές: Νίκη Ρηγάκη, Κοινωνιολόγος Κωνσταντίνα Μωραίτου, Φυσικός Βόλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι αριθμοί των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και των απόντων ανά επίπεδο και εξεταστικό κέντρο.

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι αριθμοί των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και των απόντων ανά επίπεδο και εξεταστικό κέντρο. Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 22-24. Β μέρος 4 Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ A ΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ E ΡΜΗΝΕΙΑ A ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ E ΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 24 4.1 Γενικα Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης 3 5 Γυμνάσια 1 877 Λύκεια 1 6 Τεχνική Εκπαίδευση 8 Ημερήσια Γυμνάσια 1 584 Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια 4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια Η διερεύνηση του επιπέδου οργάνωσης, του τρόπου λειτουργίας και του βαθμού επίτευξης των στόχων του Ο.Δ.Σ. ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ Σ Α Κ Ο Ν Ι Δ Η Σ, Δ Π Θ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Τ Ζ Ε Κ Α Κ Η, Α Π Θ Α. Μ Α Ρ Κ Ο Υ, Δ Π Θ Α Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο 2 0 17-2018 2 ο παραδοτέο 8/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -University of Nicosia. Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής. Εκπαιδευτική Διοίκηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -University of Nicosia. Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής. Εκπαιδευτική Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -University of Nicosia Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής Εκπαιδευτική Διοίκηση ΜΑΘΗΜΑ: EDUC-571DL 03 Οργάνωση και Διοίκηση Σχολείου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2009-2010 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έρευνα που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης γάλακτος και γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων 1 Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Παραμετρικό στατιστικό κριτήριο για τη μελέτη της επίδρασης μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα