ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA. Το υπό ανέγερση κέντρο υγείας θα περιλαμβάνει α) ένα υπόγειο β) ισόγειο γ) τον περιβάλλοντα χώρο και το δώμα. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, τις οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών του Έργου και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης της Επιστήμης του Υπουργείου Υγείας και τους επίσημους κανονισμούς. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρούνται όλες οι προδιαγραφές των υλικών. Το εργατοτεχνικό προσωπικό, θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο, ώστε σε συνδυασμό με τα παραπάνω,να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα, η στερεότητα, η καλλιτεχνική εμφάνιση και η λειτουργικότητα του έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα συγγραφή και οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια με λεπτομέρεια είναι οι παρακάτω: 1)Γενική περιγραφή-περιεχόμενα 2)Κατεδάφιση, Εκσκαφές, χωματουργικές εργασίες 3)Οπλισμένο σκυρόδεμα 4)Τοιχοποιίες. 5)Επιχρίσματα. 6) άπεδα. 7)Επενδύσεις τοίχων. 8)Κουφώματα. 9)Σιδηρουργικά. 10)Χρωματισμοί. 11) Μονώσεις. 12) Αποχετεύσεις. 13)Υδραυλική Εγκατάσταση. 14)Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. 15) Υαλοπίνακες. 16)Είδη Υγιεινής, Νεροχύτες. 17) Ντουλάπες, Ντουλάπια 18) Χειρολαβές, Κλειδιά 19) Κεντρική θέρμανση. 20) Ανελκυστήρας. 21) Πυρασφάλεια -πυροπροστασία. 33

2 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι δαπάνες για την κατεδάφιση όλων των οικοδομημάτων εντός του οικοπέδου βαρύνουν αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρεία. Οι εκσκαφές των θεμελίων,θα εκτελεσθούν με τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων έως το απαραίτητο βάθος, για την ασφαλή στήριξη του κτηρίου. Στις Εκσκαφές περιλαμβάνονται και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, η άντληση τυχόν νερού και όλες γενικά οι εργασίες που απαιτούνται για τη πλήρη περάτωσή τους. ίκτυα αποστράγγισης και μονώσεις υπογείων, θα προστατεύονται αποτελεσματικά από κινδύνους ζημιών κατά τις εργασίες επιχώσεων. Οι επιχώσεις για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα γίνουν από υγιή προϊόντα εκσκαφών ή με κατάλληλα χώματα ή με αμμοχάλικο κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης, ανάλογα με την θέση και την στρώση. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ο φέρων Οργανισμός της οικοδομής, θα κατασκευασθεί από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ποιότητας C16, με βάση τη Στατική μελέτη. Η ποιότητα του,θα ελέγχεται με συστηματική λήψη δοκιμίων και στο τέλος θα δοθούν πιστοποιητικά αντοχών για όλες τις σκυροδετήσεις σε όλους τους ιδιοκτήτες. Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ποιότητας S400S Ελληνικής προέλευσης της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας και θα συνοδεύεται με πιστοποιητικά ραδιενέργειας. Οι διατομές των φερόντων στοιχείων (στοιχεία θεμελίωσης,υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες κ.λ.π) θα καθορίζονται πλήρως στην Αντισεισμική Μελέτη, που θα συνοδεύει την οικοδομική άδεια. Η Αντισεισμική Μελέτη,θα πληρεί απόλυτα τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος, αλλά και τον Ευρωκώδικα ΙΙ, τον Ευρωκώδικα νιι VIII, καθώς και τον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. ίνεται η δυνατότητα στην κατασκευάστρια εταιρεία, να επιφέρει τροποποιήσεις στον φέροντα σκελετό του κτιρίου σε τέτοιο βαθμό, που να μην αλλοιώνεται η Αντισεισμική συμπεριφορά του.στην παραπάνω περίπτωση, θα δίνεται γραπτή οδηγία από τον μελετητή μηχανικό για τις αλλαγές.επιπλέον θα γίνει Στατικός και Αντισεισμικός υπολογισμός του κτιρίου με αυξημένη σεισμικότητα 111, θεμελίωση με πέδιλα και χρήση αντισεισμικών θωράκων στα υποστυλώματα και τοιχία. 34

3 Προσθήκη νερού στο Σκυρόδεμα απαγορεύεται. Όπου απαιτείται εργασιμότητα αυξημένη στο σκυρόδεμα κατά τη διάστρωση, αυτή θα επιτυγχάνεται μόνο με χρήση ρευστοποιητικών της SIΚA προέλευσης Ελβετίας, ή της MAC ΒΕΤΟΝ. Για την στεγανοποίηση του υπογείου θα χρησιμοποιηθεί σταγανωτικό μάζας της SIΚA ή της MAC ΒΕΤΟΝ.Εναλλακτικά στη περίπτωση μη υπάρξεως υπόγειων νερών, αντί της χρήσης στεγανοποιητικού μάζας, θα γίνει εξωτερική στεγάνωση του υπογείου με εξωτερική επάλειψη στεγανωτικού υλικού ελαστομερούς βενζοδιαλυτού. Ο ξυλότυπος θα είναι επιμελημένης κατασκευής για την αποφυγή κακοτεχνιών τα δε εμφανή τμήματα θα είναι εξαιρετικά επιμελημένης επιφάνειας. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Όλες οι τοιχοποιίες θα κατασκευασθούν από οπτόπλινθους αρίστης ποιότητας καλά ψηµένους, ανεγνωρισµένης βιοµηχανίας,διάτρητους. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα είναι δροµικές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα αναλογίας 150 χιλ/µων τσιµέντου, ανά µέτρο κυβικό κονιάµατος. Το κτίσιµο των τοίχων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ορθής οικοδοµικής (σφήνωµα τούβλων, διαβροχή κονιαµάτων κ.λ.π). Οι εξωτερικοί τοίχοι, θα είναι τοιχία με εξωτερική μόνωση και επένδυση με πέτρα. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι τριφτά σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση (πεταχτό), θα είναι µε υδαρές τσιµεντοκονίαµα, περιεκτικότητας 150kg τσιµέντου ανά κυβικού μέτρου κονιάµατος.η δεύτερη στρώση (λάσπωµα) θα γίνει µε ασβεστοκονίαµα 1 :2,5 και τη προσθήκη 100kg τσιµέντου. Η τρίτη στρώση (τριπτό),θα γίνει µε µαρµαροκονία σε αναλογία 1:2. Ειδικά ο χώρος του υπογείου και οι περιµετρικοί τοίχοι, από δάπεδο έως οροφή καθώς και η οροφή, θα είναι µε επίχρισµα, ή εµφανές µπετόν επιστρωµένο µε πλαστικό χρώµα κατά την κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας και πάντα µε σκοπό το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσµα. 35

4 ΑΠΕ Α Τα δάπεδα των υπόγειων χώρων ( λεβητοστασίου, κουζίνας, αποθηκών, τραπεζαρία) θα διαστρωθούν µε βιοµηχανικό δάπεδο. Η εργασία της διάστρωσης του θα εκτελεσθεί αµέσως μετά τη διάστρωση του δαπέδου υπογείου. Η διάστρωση θα γίνει µε επίπαση µείγµατος τσιµέντου και χαλαζιακής άµµου σε αναλογία 2kg/m2. Η διάστρωση των υλικών θα γίνει µε ειδικό µηχάνηµα (ελικοπτεράκι) και στη συνέχεια µε ειδική σπάτουλα έτσι ώστε τελικά να προκύψει λεία επιφάνεια υψηλής αντοχής σε επιφανειακή φθορά.εναλλακτικά η διαµόρφωση του δαπέδου του υπογείου, μπορεί να γίνει µε ειδική τριφτική μηχανή, µε σκοπό την επίτευξη ιδιαίτερα υψηλής επιφανειακής αντοχής, κατά την κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλα τα υλικά θα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ). Το δάπεδο του δώµατος θα μονωθεί και θα διαστρωθεί µε τσιµεντοκονία Οι ποδιές των παραθύρων θα είναι από µάρµαρο Πεντέλης ή ιονύσου ή Κοζάνης ή Βέροιας κατηγορίας Β. η Γ, ή άλλο αντίστοιχης ποιότητας πάχους 2cm επιλογής της κατασκευάστριας εταιρείας. Το δάπεδο όλου του κτηρίου,θα διαστωθεί με χυτά πλαστικά που υπάρχουν σε μορφή φύλλων ρολό πλάτους 1,20-2,20m και πάχους 2-3m Η κλίμακα θα επενδυθεί με βαθμίδες σφηνοειδείς, πάχους 3cm, προέλευσης Ιωαννίνων,Βέροιας, ή Πεντέλης,η άλλο μάρμαρο αντίστοιχης ποιότητας κατά τη κρίση της εργολήπτριας εταιρείας. Τα ρίχτια και τα σκαλομέρια,θα είναι ιδίου τύπου και πάχους 2cm. Τα σοφατεπιά, όπου προβλέπονται θα είναι αντίστοιχης ποιότητας. Τα δάπεδα των πλατυσκάλων, θα επενδυθούν με μάρμαρο παρόμοιου τύπου με τις σκάλες. Οι βοηθητικοί χώροι τα λουτρά,οι κουζίνες, τα W.C θα επιστρωθούν με πλακίδια αντιολισθητικά επίσης Ιταλικά ονομαστικής αξίας αγοράς δρχ/μ2 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α,επιλογής παραπάνω προσώπων. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ Οι τοίχοι των λουτρών και των W.C,θα καλυφθούν έως και του ύψους 2.20μ. με Ιταλικά πλακίδια ονομαστικής αξίας αγοράς,10000δρχ/μ2 συμπεριλαμβανομένου και 36

5 του Φ.Π.Α, κατά την κρίση των οικοπεδούχων και των αγοραστών. Η στήριξη των πλακιδίων θα εξασφαλίζεται με τη χρήση ισχυρής κόλλας επάνω σε επιχρισμένο τοίχο. Στον τοίχο της κουζίνας θα επενδυθούν, πλακίδια Ιταλικά ονομαστικής αξίας αγοράς 10000δρχ/μ2, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, τα οποία θα κολληθούν επάνω σε επιχρισμένο τοίχο και μέχρι 3,0μ2. Επίσης το κτήριο, με βάση τον παραδοσιακό κανονισμό θα επενδυθεί με πλάκες από τεχνητή πέτρα. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ α) εσωτερικά κουφώματα: Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι πρεσσαριστές ή ταμπλαδωτές με αεροστεγές κλείσιμο και μηχανισμό επαναφοράς. Οι κάσες θα είναι Σουηδικό ξύλο αρίστης ποιότητας. Το φύλλο της πόρτας θα είναι κυψέλη, το πλαίσιο μασίφ σουηδικό αρίστης ποιότητας και η επένδυση θα είναι από MDF ή κόντρα πλακέ πάχους 4mm. Το πρεβάζι θα είναι σουηδικό επίσης αρίστης ποιότητας. Οι πόρτες του λεβητοστασίου, και της δεξαμενής καυσίμων θα είναι με διπλή λαμαρίνα και θα πληρούν απόλυτα τον κανονισμό Πυροπροστασίας.Οι πόρτες του λεβητοστασίου θα φέρουν περσίδες εξαερισμού. β) εξωτερικά κουφώµατα: Τα εξωτερικά κουφώµατα θα κατασκευασθούν από διατοµές κράµατος αλουµίνιου βαρέως τύπου, χρώµατος λεύκου θα είναι ηλεκτροστατικής βαθής της ΕΤΕΜ σειρά Τα στοιχεία των πλαισίων θα συνδέονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα. Το κατωκάσι θα φέρει οπές για την απορροή των υδάτων. Όλα τα κουφώµατα θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες πάχους 5mm. Γενικά ο τρόπος ανοίγµατος και οι διαστάσεις τους θα φαίνονται στην εγκεκριµένη Αρχιτεκτονική µελέτη. Στους βοηθητικούς χώρους και στο κλιµακόστασιο θα τοποθετηθούν απλά υαλοστάσια επίσης από αλουµίνιο. Η πόρτα της εισόδου, θα είναι ανοιγόμενη από διπλό θερμομονωτικό κρύσταλλο με αεροστεγές κλείσιμο περιμετρικά στηριγμένο σε ειδικά λάστιχα. 37

6 ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ Οι χειρολυσθήρες της ράμπας των αναπήρων θα είναι από συµπαγές διατοµές χάλυβα (µασίφ) καλής εµφάνισης και θα προσαρµόζονται πλήρως στην όψη του κτηρίου µε βάση τη Αρχιτεκτονική µελέτη και τις υποδείξεις του επιβλέποντος Μηχανικού. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τα υλικά επεξεργασίας και δημιουργίας των υποστρωμάτων θα είναι αρίστης ποιότητας, εγχωρίου προέλευσης και ανεγνωρισμένης εταιρείας (Χρωτέχ, Βιβεχρώμ κ.λ. π ). Οι αποχρώσεις των εσωτερικών τοίχων θα είναι παλ. Στο σύνολό της η εργασία των χρωματισμών θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Αναλυτικότερα: α) Τα εσωτερικά κουφώματα καθώς και τα φύλλα των ντουλαπών των υπνοδωματίων, θα χρωματισθούν με ριπολίνη μετά από κατάλληλη και ιδιαίτερα επιμελημένη προεργασία (ξεροζιάρισμα, αστάρωμα 2 χέρια βελατούρα) και αφού περασθούν και με ένα χέρι ριπουλίνη. β) Οι χειρολυσθήρες και οι μεταλλικές πόρτες και γενικά οι μεταλλικές κατασκευές ( οι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες) θα βαφούν με αντισκωριακό (μίνιο) και δύο στρώσεις ελαιόχρωμα ντούκο μετάλλων. Οι πόρτες του ανελκυστήρα θα χρωματισθούν ντούκο μετάλλων. γ)το κλιμακοστάσιο και τα πλατύσκαλα μπορεί να χρωματισθούν με ρελιέφ ή πλαστικό, κατά τη κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι τοίχοι της κουζινας και εφόσον είναι ελεύθεροι ερμαρίων, θα βαφούν με RELlEF ή σπατουλαριστό πλαστικό δ) Όλοι οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες υπογείων,λεβητοστάσιο µηχανοστάσιο),θα χρωµατισθούν µε πλαστικό χωρίς προεργασία (επί τοίχου). ε) Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες θα βαφούν µε ακρυλικό χρώµα ή ρελιέφ. στ) Οι οροφές όλων των χώρων θα είναι µε πλαστικό επί τοίχου, ζ) Όπου υπάρχει ξυλεία πολυτέλειας θα βερνικωθεί σε δύο στρώσεις. 38

7 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ -ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ Όλο το κτίριο θα θερµοµονωθεί εξωτερικά από εξηλασµένη πολυστερίνη (WALLMATE της DOW πάχους τουλάχιστον 3cm ) και πάντα σύµφωνα µε την µελέτη θερµοµόνωσης. 'Όµοια θα τοποθετηθεί εξηλασµένη πολυστερίνη σε όλους τους τυφλούς τοίχους. Στους τοίχους σε επαφή µε το κλιµακοστάσιο θα τοποθετηθεί πετροβάµβακας πάχους 3cm (εκτός αν η μελέτη θερµοµόνωσης απαιτήσει μεγαλύτερο πάχος) Επίσης shapemate της Dοw θα τοποθετηθεί εξωτερικά σε όλα τα υποστυλώµατα και δοκάρια, που έρχονται σε επαφή µε κύριους χώρους, µε σκοπό την αποφυγή θερµογεφυρών. Γενικά οι θέσεις, τα πάχη και τα είδη των θερµοµονωτικών στοιχείων θα αναφέρονται με πλήρεις λεπτοµέρειες στην εγκεκριµένη µελέτη θερµοµόνωσης. ::j" Θερµοµόνωση µε εξηλασµένη πολυστερίνη θα γίνει και στην οροφή του υπογείου - ισογείου µε µόνωση συνολικού πάχους 5cm. Στο υπόγειο θα γίνει εξωτερική επάλειψη των περιµετρικών τοιχωµάτων υπογείου µε δύο επάλληλες στρώσεις ελαστοµερούς υλικού για να εξασφαλιστεί η πλήρης στεγανότητα. Αν υπάρχει υψηλός υδροφόρος ορίζοντας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα στεγάνωσης µετά από υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού. (γεωυφάσµατα, στεγανωτικό µάζας). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, στη υγροµόνωση και στη θερµοµόνωση του δώµατος. Αυτή, θα επιτευχθεί µε την µέθοδο του Συµβατικού ώµατος. Αναλυτικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: α) Θα δηµιουργηθεί φράγµα υδρατµών, µε την επάλειψη δύο στρώσεων ασφαλτικού βερνικιού επάνω στην επικάλυψη της πλάκας σκυροδέµατος αφού καθαρισθεί µε ιδιαίτερη επιµέλεια η επιφάνεια της. β) Θα τοποθετηθούν πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, το πάχος της οποίας ορίζεται στη µελέτη θερµοµόνωσης και θα είναι τουλάχιστον 5cm. γ) Θα δηµιουργηθεί στρώση των κλίσεων µε λεπτόκοκκο υλικό από ελαφροµπετόν ή περλιτόδεµα. δ) Θα τοποθετηθεί η στεγανωτική µεµβράνη ε) Θα επιστρωθεί ασβεστοτσιµεντοκονίαµα πάχους 3-5 cm και τέλος θα στρωθούν τσιµεντόπλακες. Σε περίπτωση µη ύπαρξης του παραπάνω θερµοµονωτικού υλικού, αυτό θα αντικαθίσταται από άλλο αντίστοιχων ιδιοτήτων κατά την κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας. 39

8 Τονίζεται ότι όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν µε απόλυτη επιµέλεια, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να είναι άριστο και να αποφευχθεί κάθε περίπτωση αστοχίας της στην διάρκεια. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ Οι αποχετεύσεις των λουτήρων και των νιπτήρων θα επιτυγxάνoνται µε τη χρήση πλαστικών σωλήνων τύπου NOVADUR"'S της Α.Γ.ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ ή τύπου UNIMAK των Πλαστικών Μακεδονίας Α.Ε.Τα 61φώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά της παραπάνω εταιρείας. Τα ακάθαρτα νερά θα οδηγούνται σε κατακόρυφες στήλες πλαστικές βαρέου τύπου των παραπάνω εταιρειών. Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων θα αποχετεύονται στις ίδιες κατακόρυφες στήλες διά µέσου πλαστικού οχετού. Τέλος οι νεροχύτες, θα έχουν ενισχυµένα πλαστικά σιφώνια και θα αποχετεύονται διά πλαστικών σωλήνων.ολες οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης, θα καταλήγουν σε φρεάτια δαπέδου, κτισµένα και επιχρισµένα εσωτερικά µε ισχυρή τσιµεντοκονία και καλυµµένα µε καλύµµατα. Οπου κρίνεται απαραίτητο από τον Επιβλέποντα µηχανικό θα ηχοµονωνόνεται µέρος των σωληνώσεων των αποχετεύσεων έτσι ώστε τελικά οι αποχετεύσεις να µην δηµιουργούν πρόβληµα θορύβου. Οι οριζόντιες αποχετεύσεις στο έδαφος, θα κατασκευασθούν µε πλαστικούς σωλήνες από ενισχυµένο PVC και µε το σύστηµα του φρεατίου συγκέντρωσης, θα φτάνουν µέχρι την οικοδοµική γραµµή για να συνδεθούν µε τον υπόνοµο πόλεως. Το δίκτυο θα αερίζεται µε σωλήνες εξαερισµού πάνω από το δώµα. Στο υπόγειο, θα τοποθετηθεί και σχάρα συλλογής των υδάτων στην πόρτα του γκαράζ. Επίσης στο δάπεδο του υπογείου θα διαµορφωθεί φρεάτιο συλλογής υδάτων µετά κατάλληλων κλίσεων και µε την βοήθεια φρεατίων δαπέδου. Στο φρεάτιο συλλογής υδάτων θα τοποθετηθεί αυτόµατη εβαπτιζόµενη αντλία ασφαλείας. Τα όµβρια ύδατα του δώµατος, θα αποχετεύονται µέσω πλαστικών υγρορροών επαρκούς διατοµής. Γενικά όλη η εγκατάσταση αποχέτευσης θα πραγµατοποιηθεί µε ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή και µε τρόπο που να εξασφαλίζει απόλυτα την άριστη και απρόσκοπη λειτουργία της στην διάρκεια. 40

9 Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε ιδιαίτερη επιµέλεια, έτσι ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση αστοχίας της εγκατάστασης στην διάρκεια ( διαρροές,υγρασίες κ.λ.π). Η παροχή ψυχρού νερού, θα είναι ανεξάρτητη εσωτερικά του κτιρίου με τους εξωτερικούς χώρους. Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας ψυχρού και θερµού νερου θα είναι από χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου WICU, επενδεδυµένη µε προστατευτική στρώση ή άλλης ίσης αξίας σε περίπτωση έλλειψης.οι συγκολλήσεις δεν θα περιέχουν µόλυβδο. Όλες οι σωληνώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα περιβάλλονται από τσιµεντοκονία, για την αποφυγή πιθανών καταστροφών. Στην εγκατάσταση, περιλαµβάνονται όλοι οι κρουνοί, διακόπτες κ.λ.π.οι διακόπτες θα είναι ορειχάλκινοι, αρίστης κατασκευής. Θα υπάρχει πλήρης σύνδεση µε όλα τα είδη υγιεινής, θερµοσίφωνα,δοχεία πλύσεως, λεκάνη, λούτηρα,νιπτήρα, πλυντήριο ρούχων πλυντήριο πιάτων, εγκαταστάσεις ηλιακού θερµοσίφωνα ή ταχυθερµοσίφωνα. Επίσης θα υπάρχει γραµµή παροχής νερού και στο ψυγείο. Το πλυντήριο θα έχει επίσης παροχή ζεστού νερού. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Ηλεκτρική Εγκατάσταση στο σύνολο της, θα εκτελεσθεί βάσει των ισχυόντων Ελληνικών κανονισμών του Υπ. Bιομηxανίας από πεπειραμένο εργατοτεχνικό προσωπικό με χρήση υλικών που πληρούν τους ανάλογους Ελληνικούς Kανονισμoύς. Όλες οι σωληνώσεις θα είναι εντοιχισμένες χωνευτές με σωλήνες πλαστικούς και χαλυβδοσωλήνες στους υγρούς χώρους. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνονται όλα τα υλικά εκτός των λαμπτήρων. Στις οροφές θα περασθούν καλώδια τύπου Νιμ τετραπολlκού. Το κτίριο θα τροφοδοτείται με τριφασική γραμμή από μετρητή της ΕΗ και θα καταλήγει σε κεντρικό πίνακα κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό ή μέταλλο. 41

10 Ο παραπάνω θα είναι εντοιχισμένος, με πλαστικό διαφανές πλαισιωμένο κάλλυμα. Μέσα στον πίνακα θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες ασφάλειες SIEMENS καθώς και ο ρελέ ασφαλείας. Επάνω στον πίνακα θα υπάρχουν οι ανάλογες αυτόματες ασφάλειες (φωτισμού, μαγειρείου,πλυντηρίου, θερμοσίφωνα,κ.λ.π). Ολα τα δύκτια θα είναι εντοιχισμένα με σωλήνες πλαστικούς, εκτός των υγρών χώρων όπου θα τοποθετούνται σωλήνες χαλύβδινοι σύμφωνα με τους κανονισμούς της.ε.η. Όλες οι μεταλλικές συνδέσεις θα είναι γειωμένες κατάλληλα. Αναλυτικότερα στο κτίριο θα περιλαμβάνονται ΟΙ πιο κάτω ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: Στα δωμάτια νοσηλείας δύο φωτιστικά σημεία στην οροφή, τρεις πρίζες, τρία ζεύγη γραμμής τηλεφώνων πόλεως με καλώδιο υψηλών προδιαδραφών UTP και δύο τηλεόρασης. Στα ιατρεία θα υπάρχουν τρεις πρίζες, τρία ζεύγη γραμμής τηλεφώνων πόλεως με καλώδιο υψηλών προδιαδραφών UTP. Στα εξεταστήρια θα υπάρχουν πρίζες ανάλογα με της ανάγκες του κάθε ενός και των μηχανημάτων που θα περιέχει. Στη κουζίνα, ένα φωτιστικό σημείο στην οροφή, γραμμή απορροφητήρα κουζίνας πλυντηρίου πιάτων, και τρείς πρίζες, και γραμμή για μικρό θερμοσιφώνα καθώς και πρίζα τηλεφώνου. Στους διαδρόμους θα υπάρχουν στην οροφή φωτιστικά. Σε κάθε λουτρό,ένα σημείο απλό πάνω από τον νιπτύρα ή τρία σε περίπτωση ψευδoροφής, γραμμή θερμοσίφωνα η ταχύθερμοσίφωνα και τέλος γραμμή,.'i:~ για κουδούνι ασφαλείας. Στην αποθήκη,θα υπάρχει ένα φώς απλό και μία πρίζα.. Σε όλο το κτίριο θα γίνει εγκατάσταση σωληνώσεων συναγερμού που θα περιλαμβάνει τις καλωδιώσεις για χρήση Radar στο χώρο υποδοχής και για παγίδευση στις πόρτες προς τα έξω. Τέλος θα γίνει καλωδίωση για ηλεκτρική εγκατάσταση air condition (splίts), σε κάθε κύριο χώρο. Στην είσοδο του κτιρίου θα τοποθετηθούν τα ανάλογα φωτιστικά σημεία. Στο λεβητοστάσιο θα υπάρχει ένα φωτιστικό σημείο και γραμμές για τον καυστήρα και τον κυκλοφορητή με τις ασφαλειοθήκες. Στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα, θα υπάρχει γραμμή παροχής κίνησης, γραμμή φωτισμού της καμπίνας, γραμμή γειώσης, και οι σχετικοί πίνακες. Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά θα είναι ελληνικά αρίστης ποιότητας και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.ε.η. Οι διακόπτες θα είναι ελληνικοί της LEGRAND σειρά SIPE Στον περιβάλλοντα χώρο,θα υπάρχουν φωτιστικά σημεία σύμφωνα με το σχέδιο περιβάλλοντος χώρου και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού. Σε όλο το κτήριο, συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου, θα υπάρχουν φωτιστικά σημεία για φώτα ασφαλείας. 42

11 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Οι υαλοπίνακες της κυρίας εισόδου θα είναι πάχους 5χιλ. Οι υαλοπίνακες των παραθύρων θα είναι διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα Ευρωπαϊκής προέλευσης, πάχους 5mm,λευκα ή φυμέ κατά την κρίση της κατασκευάστριας εταιρείας και πάντα σύμφωνα με την γνώμη του Επιβλέποντος μηχανικού.. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Σε κάθε λουτρό, θα τοποθετηθούν τα κάτωθι είδη υγιεινής που θα είναι τύπου ΒΑΗΑΜΑ 2000 ή τύπου L1UΤΟ της ΙDΕΑL STANDARD ή Ιταλικά ανάλογης αξίας. Αναλυτικότερα: Η μπανιέρα θα είναι λευκή από χυτοσίδηρο τύπου ROCA απλή ή ακρυλlκή τύπου ΤιΝΟΣ διαστάσεων 1.70XO,75m,χωρίς λαβές,κτιστή και επενδυμένη με πλακάκια, μετά μπαταρίας αναμεικτικής και ντουζ σπιράλ χρωμέ ευρωπαικής προέλευσης των εταιριών Grohe ή της Ideal standard επιλογής της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι νιπτήρες, θα είναι λευκοί με βαλβίδα σιφόνι χρωμέ, και μπαταρία ανάμεικτη ανάλογης με την προηγούμενη μορφή. Οι λεκάνες θα είναι λευκές με ανάλογο κάλυμμα και καζανάκι χαμηλής πίεσης. Οι λεκάνες θα συνοδεύονται με όλα τα εξαρτήματά τους. Οι καθρέπτες θα είναι διαστάσεων 0.60ΧΟ.50 περίπου, με εταζέρα σταθερή από πορσελάνη ή μεταλλική και η οποία θα προσαρμόζεται πλήρως στα υπόλοιπα αξεσουάρ. Σε κάθε W.C, θα τοποθετηθούν τα κάτωθι είδη υγιεινής που θα είναι τύπου ΒΑLΙ της ΙDΕΑL STANDARD ή Ιταλικά ανάλογης αξίας. Αναλυτικότερα: Νιπτήρας λευκός ανάλογων διαστάσεων του χώρου που θα καταλαμβάνει, δηλ. 57Χ47 περίπου (Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χώρου, αλλιώς τον αμέσως μικρότερο) Λεκάνη απλή λευκή, με ανάλογο κάλυμμα ενσωματωμένο με τη λεκάνη. Η λεκάνη θα συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματά της. Το καζανάκι θα είναι χαμηλής πιέσεως. Για τα πρόσθετα εξαρτήµατα ισχύουν ότι και παραπάνω. Όλες οι μπαταρίες των WC θα είναι ευρωπαικού τύπου ανάµεικτικες, επιλογής της κατασκευάστριας εταιρείας των παραπάνω εταιριών (grohe ή Ideal standard) Η γενική διάταξη των ειδών υγιεινής των λουτρών και των W.C που είναι σχεδιασµένη στα Αρχιτεκτονικά Σχέδια είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων 43

12 εκµετάλλευσης των ανάλογων χώρων και δεν είναι δεσµευτική για την κατασκευάστρια εταιρεία. Η παραπάνω δεσµεύεται σύµφωνα µε την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων Στη κουζίνα θα τοποθετηθεί πάγκος συνθετικός τύπου DUROPAL, µε ένθετο ανοξείδωτο νεροχύτη δίγουρνο EUROFORM 620, διαστάσεων 80Χ47,5 της FRANCE ή συνθετικός τύπου Fradura 620. Η µπαταρία θα είναι αναµεικτική χρωµέ, ευρωπαικής προέλευσης των παραπάνω εταιριών (grohe ή Ideal standard), επιλογής της κατασκευάστριας εταιρείας. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Στο κτίριο θα τοποθετηθούν ντουλάπες στις θέσεις και τις διαστάσεις που προβλέπονται στα εγκεκριµένα σχέδια.τα κουτιά καθώς και τα ενδιάµεσα χωρίσµατα θα κατασκευασθούν από µελαµίνη. Οι πλάτες θα κατασκευασθούν επίσης από µελαµίνη. Τα φύλλα θα στερεώνονται µε την βοήθεια κρυφών μεντεσέδων, και θα είναι από MDF πρεσσαριστά. Εναλλακτικά τα φύλλα δύναται να είναι από µελαµίνη της Shelman PVC ή βακελίτη lταλίας µε PVC Στη κουζίνα θα τοποθετηθούν, τόσο ερµάρια κρεµαστά µε ύψος περίπου 72cm όσο και ερµάρια κάτω από το πάγκο.το κουτί τους, θα είναι κατασκευασµένο από µελαµίνη, ενώ το καπάκι,θα είναι από MDF λάκα ή µελαµίνη της Shelman µε PVC 3χιλ ή βακελίτη lταλίας µε PVC. Θα αποτελούνται από ντουλάπια µε ράφια, χωρίσµατα πιατοθήκη και συρταριέρα µε τέσσερα συρτάρια, τροφιµοθήκη κ.λ.π. Ο πάγκος θα είναι ανάλογου χρωµατισµού.τα συρτάρια θα έχουν όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς. Τα παραπάνω τρέχοντα µέτρα, αποτελούν και την συµβατική υποχρέωση της κατασκευάστριας εταιρείας. Η γενική διάταξη των ερµαρίων της κουζίνας και των επίπλων κουζίνας,που φαίνονται στα Αρχιτεκτονικά Σχέδια είναι απλώς ενδεικτική των δυνατοτήτων του χώρου και δεν αποτελούν συµβατική υποχρέωση της κατασκευάστριας εταιρείας, οι υποχρεώσεις της οποίας περιορίζονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 44

13 Στις εσωτερικές πόρτες, θα τοποθετηθούν κλειδαριές χωνευτές, ελληνικής προέλευσης. Οι χειρολαβές που θα τοποθετηθούν στις εσωτερικές πόρτες ι θα είναι εγχώριας προέλευσης και µέχρι αξίας 4000 δρχ. η κάθε µία συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.. Τέλος, πόµολα οξυντέ, προβλέπονται για τις ντουλάπες και για τα ντουλάπια της κουζινας. Τα παραπάνω θα είναι εγχώριας προέλευσης και αξίας µέχρι 500δρχ. το κάθε ένα, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Στο υπόγειο θα υπάρχει χώρος κατάλληλος που θα υποδικνύεται στην εγκεκριµένη µελέτη για την τοποθέτηση του λέβητα και της δεξαµενής πετρελαίου. Η θέρµανση των χώρων θα επιτυγχάνεται από την κυκλοφορία θερµού νερού µε τη βοήθεια κυκλοφορητή. Το σύστηµα,θα απαρτίζεται από λέβητα κατάλληλο για την καύση ελαφρού πετρελαίου, και από πλήρες σύστηµα σωληνώσεων (µε βάση το µονοσωλήνιο σύστηµα).επιπλέον θα υπάρχει εγκατάσταση συστήµατος αυτονοµίας θέρμανσης με ωρομετρητές. Η δεξαμενή πετρελαίου θα κατασκευασθεί από φύλλο μαύρης λαμαρίνα, ικανού πάχους, και με ειδικές ενισχύσεις Η εσωτερική θερμοκρασία των χώρων θα υπολογισθεί στους +20 C σε συνεχή λειτουργία του λέβητα και με εξωτερική θερμοκρασία +0 C. Η ανώτατη θερμοκρασία της εξόδου του νερού του λέβητα θα είναι έως +90 C. Η δεξαμενή πετρελαίου θα φέρει ένδειξη στάθμης πετρελαίου και σωλήνα πλήρωσης καύσιμου, σε κατάλληλη θέση. Ο λέβητας θα είναι χαλύβδινος, μάρκας ΚAZIS ή SULlS Ο κυκλοφορητής θα είναι της WILLO και ο καυστήρας Αμερικανικής ή Ευρωπαικής προέλευσης. Οι στήλες θα είναι χαλκοσωλήνες,με εξωτερική μόνωση,όπου διέρχονται εξωτερικά.στα σημεία που οι σωληνώσεις διέρχονται μέσα σε τοίχους, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διάβρωσης των σωλήνων. Οι κολλήσεις θα είναι μαλακές έως Φ54mm και σκληρές για μεγαλύτερες διαμέτρους.η στήριξη θα γίνεται με γαλβανιζέ στηρίγματα. 34

14 Σε μήκη μεγαλύτερα των 10m θα τοποθετούνται διαστολικά.01 επιδαπέδιες σωληνώσεις θα είναι εύκαμπτες χαλκοσωλήνες περασμένες σε μονοκόμματη πλαστική σωλήνα σε όλο το μήκος τους. Ολη η εγκατάσταση θα είναι-γεμάτη με νερό ως την αποπεράτωση του έργου.μετά το τέλος της τοποθέτησης των σωλήνων το δίκτυο θα δοκιμασθεί σε πίεση 8bar. Οι σωλήνες θα έχουν νερό μέχρι το τέλος των εργασιών και σε πίεση 5bar με την παρουσία μανομέτρου. Τα θερμαντικά σώματα θα τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους εκτός του διαδρόμου και μόνο στην περίπτωση που δεν απαιτείται από την μελέτη θέρμανσης. Τα παραπάνω θα είναι κλασσικού τύπου,δίστηλα, τρίστηλα,ή και τετράστηλα ανάλογα την θέση τοποθέτησης. Κάθε θερμαντικό σώμα θα είναι εφοδιασμένο με ορειχάλκινη βαλβίδα μαζί με διακόπτη, στη δε επιστροφή τους θα τοποθετηθούν ρακόρ ασφαλείας. Γενικά η επιφάνεια των θερμαντικών σωμάτων, οι διάμετροι και η διάταξη των σωληνώσεων, η διατομή των καπνοδόχων κ.λ.π θα καθορίζονται πλήρως στην εγκεκριμένη Μηχανολογική Μελέτη. Η παραπάνω θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τους σχετικούς Ελληνικούς κανονισμούς και Πρότυπα. 35

15 πό ίον κοlνόχρησίο μετρητή, θα τροφοδοτείται ο λέβητας και το δοχείο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Στο κτίριο θα τοποθετηθεί ανελκυστήρας Ευρωπαϊκού τύπου.θα εξυπηρετεί το υπόγειο.και το ισόγειο θα είναι ηλεκρτουδραυλικού τύπου µε κινητήρα Γερµανικής προέλευσης της Kleeman και ταχύτητα τουλάχιστον 0.74m/sec. Η καµπίνα θα είναι πολυτελούς κατασκευής.το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα θα κατασκευασθεί στο υπόγειο.όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα µηχανικά εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη μηχανολογική μελέτη. Η εταιρεία τοποθέτησης του ανελκυστήρα θα τηρεί τα πρότυπα ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ -ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σε όλα τα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα θα προβλεφθεί η κατάλληλη επικάλυψη από µπετόν για λόγους πυροπροστασίας των οπλισµών. Επίσης θα τοποθετηθεί πετροβάµβακας στους τοίχους που έρχονται σε επαφή µε το κλιµακοστάσιο για τη δηµιουργία πυροδιαµερισµάτων καθώς και στους διαχωριστικούς τοίχους µεταξύ των διαµερισµάτων. Θα προβλεφθεί εγκατάσταση πυρασφάλειας, στην δεξαµενή καυσίµων και στο λεβητοστάσιο, αλλά θα προβλεθφεί και υποδοµή για σύστηµα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης στο χώρο του υπογείου (πλήρες σύστηµα σωληνώσεων). 36

16 37

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών Η ανάθεση κατασκευής της οικοδομής σε εργολάβο προϋποθέτει συμφωνία στην οποία προβλέπονται οι προδιαγραφές κατασκευής του κτίσματος και γενικότερα οι υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής μιας νέας τετραόροφης οικοδομής με υπόγειο ιδιοκτησίας Σκέτσου Μαργαρίτα, Μύλλερ Πέτρος, κληρ. Τάχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 3. ΑΝΩΔΟΜΗ 4. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤIΡΙΟΥ 5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 7. ΜΟΝΩΣΗ- ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 8. ΥΔΡΕΥΣΗ 9. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 11. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής έξι τριώροφων οικοδομών με με υπόγειο ιδιοκτησίας κληρονόμων Αραβανή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΑΚ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής δύο νέων διώροφων οικοδομών με υπόγειο, μιας δυόροφης και δύο τριώροφων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα