α) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ για την δήλωση του εγκεφαλικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ για την δήλωση του εγκεφαλικού"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 79 Τα κείμενα που ακολουθούν είναι: α) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ για την δήλωση του εγκεφαλικού θανάτου ( , Υ 4δ/13566!96) β) ΑΠΟΦΑΣΗ του ως άνω Υπουργείου για την Διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, και γ) η ΑΠΟΦΑΣΗ 9 της 21ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του ΚΕΣΥ της για την «Διάγνωση του εγκεφαλικοι! θανάτου».

2 80 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε. Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ ΝΟΣΟΚ. ΜΟΝΆΔΩΝ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/νση: Αριοτοτέλους 17 Τ αχ. κιδδικας: Πληροφορίες: Μ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο: Αθήνα, 21 Μα"lου 1997 Αριθ. Πρωτ.: Υ4δ/13566/96 Προς Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χu)ρας (όπως η συνημμένη κατάσταση) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Δ11λωση εγκεφαλικού t:jαvcnoυ α;τό Μ.Ε.Θ. Ν/Χ Τελευταία οι μεταμοσχεύσεις διεθνcδς ιωι ιδιαίτερα στη χιδρα μας παρουσιάζουν μείωση και τοίrrο οφείλεται κυρίως σε στην έλλειψη προσφοράς οργάνων από συνανθρc(ηους μας που είχαν την ατυχία να χάσουν τη μάχη για τη ζω1j. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σειράς '(εγονότων και πράξεων, στα ο;τοία κύρια θέση κατέχει η δυσπιστία του κοινού για την πράξη της μεταμόσχευσης, γεγονός ;του μ;τορεί να α;τοq:ευχθεί με την καλ1j και υπεύθυνη συνεργασία των εμπλtrtομένων στις μεταμοσχεύσεις ιατρικc()ν ομάδων. Καθίσταται, επομένως επιτακτικ1j η ανάγκη της συμβολ1jς και την εναρμόνισης των αρμοδίων ιατρικών ομάδων στην αναβάθμιση και την αποτελεσματική ανάmυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χcδρας μας. Κατάπινα αυτού, παρακαλούμε να καταβληθεί ιδιαίτερη ;τροσπάθεια ώστε εφεξ1jς κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, στο οποίο λειτουργεί Μ.Ε.Θ. 1j Ν/Χ κλινικ1j και παρουσιάζεται περιστατικό εγκεφαλικού θανάτου νοσηλευόμενου ασθενούς, μετά την πιστοποίηση του εγκεφαλικού θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρt:jρου 7 παρ. 5 του Ν. 1383/83 και της υπουργικ1jς απόφασης με αριθμό 3853/85, που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης και αναγγελίας του εγκεφαλικού θανάτου ασθενών, να αναφέρει το περιστατικό οτην (ΥΣΕ) Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου μεταμοσχεύσεων, που εδρεύει στο Περ. Γεν. Νοσοκ. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», η οποία έχει από τον παραπάνω νόμο την αρμοδιότητα, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση 1j όχι του ασθενούς αυτού ως δότη και την πιθανότητα να επακολουθ1jσει μεταμόσχευση, προκειμένου να μη χαθεί καμία περίπτωση προσφοράς οργάνου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Συνημμένα: (2) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υ.Σ.Ε., Π.Γ.Ν. ΑθηνcJΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 2. ΚΕΣΥ 3. Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων (ΕΣΜ) ΕΜΜ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/νηj Υγείας 5. Δ/νm1 Ανάm. Νοσοκ. Μονάδων και Αιμοδοσίας - Τμ. Δ'

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡ Α τια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τα χ. Δ/ν ση: Αριστοτέλους 17 Τ αχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γ.Δ. ΠΑΡ ΔΑΣ Τηλέφωνο: Αθ1Ίνα 21 Αυγούστου 1985 Αριθ. Πρωτ.: 3853 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανο ι1]ς ΘΕΜΑ: «Διάγνωση εγκεφαλικοιi θανάτοι» ΑΠΟΦΑΣΗ Σας στέλνουμε συνημμένα την 9/ (21η ολομέλεια) cι:τ6crcιqη τοι Κεντρικού Συμβουλίου Υγεία (ΚΕ.Σ.Υ.) μαζί με τη σχετικ1ί γνωμομτηση του Συμβοι ί.ίοι cη τοι' για τα Υ..ριη]ρια διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου και παρακαλούμε για την πιση] εq;αρμο,ι1j των οριζομένων στην παραπάνω γνωμοδc5τησση απ6 τους γιατρούς που, ενδεχ6μενα, θα βρεθοιiν σε θέση να :τιστο:τοι1jσουν τον εγκεφαλικ6 Ηάνατο. ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ Συνημμένα: Η υπ' αριθ. 9/ γνωμομτηση τοι ΚΕ.Σ.Υ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Δ/νσεις και Τμ1]ματα Υγιεινψ::: 6ί.ων των Κομαρzιι δ ν τη; zι δ ρα; (παράκληση να κοινοποιηθεί και στι:: Υ..ί.ινιΥ..έ; τη; περιq;έρειά; σα;) 2. Κρατικά Νοσοκομεία τη; ΧιίJρcι; ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Πανεπιστήμια της Χώρας, Τμ1jματα Ιατρικ1jς 2. Πανελλήνιο Ιατρικ6 Σύλλογο, με την παράκληση να Υ..οινο:τοι1jσει την παρούσα σε 6λα τα μέλη του. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΉ α) Γραφείο κ. Υπουργού β) Γραφείο κ. Υφυπουργού Υγείας, Πρ6νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γ) Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέα δ) Δ/ν ση Ιατρικής Αντίληψης ε) Δ/νση Προστασίας & Προαγωγ1jς της Υγείας (20)

4 82 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΙΊΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗΣ Διάγνωση Εγκεφαλικού Θανάτου ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Απόφαση 9 της 21ης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που έγινε στις ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΆΤΟΥ Η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου αποσαφηνίστηκε τα τελευταία χρόνια μετά την ανάπτυξη των μονάδων εντατικ1iς θεραπείας όπου είναι δυναηί η συνηiρηση με τεχνητά μέσα ατόμων που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ότι ο ορισμός του εγκεφαλικού θανάτου είναι θέμα που πρέπει να ορίζεται με επιστημονικά ιατρικά κριηiρια και όχι με νομικές διατάξεις. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη των πτωματικών μεταμοσχεύσεων, εφόσον είναι δυναηj η αφαίρεση οργάνων απ6 δ6τη που είναι εγκεφαλικά νεκρ6ς. Ο ν6μος 1383/83 (άρθρο 7) αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ορίζοντας ότι: «4. Με την επέλευση του θανάτου η αφαίρεση ιστών και οργάνων μπορεί να γίνει και όταν οι λειτουργίες ορισμένων οργάνων, εκτός από τον εγκέφαλο, διατηρούνται με τεχνητά μέσα ( εγκεφαλικ6ς Θάνατος). 5. Ο εγκεφαλικ6ς θάνατος πιστοποιείται απ6 τον υπεύθυνο για τον άρρωστο γιατρ6 1j τον αντικαταστάτη του, ένα νευρολόγο 1j νευροχειρουργιi και έναν αναισθησιολόγο. Στην πιιποποίηση του εγκεφαλικού θανάτου δεν συμμετέχει γιατρός που αν1ίκει στη μεταμοσχευτικίi ομάδα». Είναι σαφές ότι οι διατάξεις αυτές αναθέτουν την ευθύνη πιστοποίησης του εγκεφαλικού θανάτου στους γιατρούς με f1άml επιιπημονικά κριηiρια, ενώ παράλληλα κατοχυριόνουν την πιστοποίηση αυτ1j με τη συμμετο ΧΙl τριcίjv γιατρών στη διαδικασία. Έχοντας υπ6ψη τα παραπάνω το Κ.Ε.Σ.Υ., μετά απ6 συζ1jτηση ειmiγησης της Ομάδας Εργασίας που ορίστηκε για τη μελέτη του θέματος και την εισ1iγηση της ΕκτελεστικΊjς Επιτροπ1jς αποφάσισε, στην 21 η Ολομέλεια της να γνωμοδοηjσει για τα κριηjρια διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου. Την Ομάδα Εργασίας αποτέλεσαν οι: 1. Αλένη Ασκητοπούλου, Αναισθησιολ6γος, ως Συντονίστρια 2. Ρ. Βέλμαχου, Δ/ντρια Μονάδας Εντατικ1jς Παρακολούθησης ΚΑΤ. 3. Ζαχαρίας Βολίκας, Επιμελητής Νευροχειρουργιχ,ψ:: Κλινικ1iς Θεραπευτηρίου Αθηνών «0 Ευαγγελισμ6ς» 4. Ι. Γιαννακούρας, Δ/ντής Νευρολογικ1jς Κλινικ1jς Νοσ. Μπ6μπολα 5. Α Κουτσελίνης, Καθηγηηjς Ιατροδικασωοjς Πανεπιστημίου Αθηνών 6. Δ. Μπιλάλης, Δ/ντης Μονciδας Εντατικ1jς Παρακολούθησης Γενικού Λα.ίκού Νοσοκομείου ΑθηνciJν 7. Αικατερίνη Ντάνου, Δ/ντρια ΑναισΘησιολογικού Τμιjματος Γενικού Λα"ίκού Νοσοκομείου AθηvciN 8. Κ Παπαγεωργίου, Καθηγηηiς Νευρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος 9. Χρήστος Παπαδημητρίου, Δικηγ6ρος. Η γνωμοδότηση που ακολουθεί αποτελεί κωδικοποίηffil και καταγραφ1i των όσων ισχύουν σψιερα επιιπημονικά για το θέμα αυτ6. Το Κεντρικ6 Συμβούλιο Υγείας αποφάσισε 6τι Θυ πρέπει να σταλεί η απόφαση αυηi στα νοσοκομεία, ιπιc: μονάδες εντατικ1jς Θεραπείας και ιπις ιατρικές εταιρείες, ώστε να αποτελέσει κώδικα-οδηγι) για τους γιατρούς που ενδεχόμενα να βρεθούν σε Θέση να πιστοποι1ίσουν τον εγκεφαλικό θάνατο, παρέχοντάς τους ένα σύγχρονο επιστημονικι) βωiθημα για την εκπλ1jρωση αυτού τοι1 έργου. Η Εκτελεστικ1j Επιτροπ1j του ΚΕ.Σ.Υ. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η ανάπτυξη των Μονάδων Εντατικ1jς Θεραπείας κω γενικά η πρόοδος της ιατρικ1jς τεχνολογίας ιπις τελευταίες δεκαετίες, είχαν σαν αποτέλεσμα την επιτυχ1j κιφ-

5 ΘΕΜΑΤΛ ΑΝΛΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙ!ΚΗΣ L\.ΙΓΙΚΗΣ S3 διοαναπνευστικ1ί υποσηίριξη, για μακρύ χρονικό διάστημα, ατόμων με βαρειές και ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλάβες. Αυηj όμως η μακροχρόνια συνηjρηση «ατόμων» που η αναπνο1j και η κυκλοφορία τους λειτουργούσαν μόνο με τη βο1iθεια μηχανικο ) ν μέσων, δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα σχετικά με το εάν ένα τέτοιο «άτομο» είναι νεκρό 1i όχι. Μέχρι τότε η διάγνωση του θανάτου του ανθρώπινου σcuματος διαπιστωνόταν εύκολα με το σταμάτημα της λειτουργίας της καρδιάς και της αναmιιηjς. Η απώλεια αυτών των λειτουργιών που προκαλεί τελικά το θάνατο και του εγχεφάλου, αποτελούσε μια επαρχ1j και εύκολη πιστοποίηση του θανάτου. Η διαηiρηση csμως της αναπνο1jς με μηχανιr.ούς αναπνευστήρες χαι η υποσηjριξη της χυι.λοqορία:::, ενυ) είχαν χαταργηθεί οι εγκεφαλικές λειτουργίες. δημιοι'ργησε αμφιβολίες, για το εάν ο μέχρι τότε αποδατός ορισμός του θανάτου, 1jταν σαφ1jς χαι ακριβ1jς. Οι αμφβολίες αυτές προκάλεσαν την αναθειδρηση και επανεξέταση της έννοιας του θανάτου χαι οδ1jγησαν στη νέα αντίληψη του εγκεφαλιχού θανάτου με προεκτcl.σεις όχι μόνο ιατρικές αλλά χαι πολιτιιπικές, φιλοσοφικές, ηθιχές, νομικές χαι θρηοχευτικές. Η αντίληψη αυτή που διαμορφιίjθψε και επικρατεί τα τελευταία χρόνια, βασίζεται στον ορισμι) του θανάτοι1: «σαν την ανεπανόρθωτη απώλεια της ικανότητας για συνείδηση, σε συνδυασμό με την ανεπανόρθωτη απώλεια της ικανότητα για αυτόματη αναπνοή». που αποτελεί απαραίτητη προϋπόηεση για τη διαηjρηση αιrrόνομης καρδιακ1jς λειτουργίας. Οι λειτουρ (ίες της αναπνωjς και της κυκλοφορίας που χαρακτηρίζουν μια ανθρώπινη ύπαρξη σαν αυτόνομη και ανεξάρτητη βιολογικίi μονciδα, είναι λειτουργίες που ξεκινούν από το εγκεφαλικό στέλεχος. Εφόσον υπάρχει ανεπανόρθωτη βλάβη και νέκρωση του στελέχους, η δραστηριότητα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, με συνέπεια να μην είναι δυναηi η γνωστικιj 1j συναισθηματικίj ζωή. Το άτομο του οποίου ο εγκέφαλος έχει χάσει τη δυνατ6τητα και ικαν6τητα αυτών των λειτουργιών είναι νεκρ6. Επομένως ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους είναι mινθtjκη επαρκ1jς και αναγκαία για να χαρακτηρισθεί ομκληρος ο εγκέφαλος νεκρ6ς. Κατ' ακολουηία η διάγνωση του θανάτου του ανθρώπινου σώματος ταυτίζεται με τη διάγνωση του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους. Τα κριηjρια για τη διάγνωση αυηj είναι ιατρικά και καθορίζονται με μέχρι σ1iμερα αναγνωρισμένες ιατρικές τεχνικές. Πρέπει να διευκρινιστεί, 6τι ο Θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους δεν πρέπει να συγχέεται με την απcίjλεω «υψηλότερων εγκεφαλικών λειτουργιcίν», απ6 μαζικ1j καταστροφή των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. που ονομάζεται «φυτικ1j κατάσταm1». Τα άτομα που βρίσκονται ο' αυτήν την κατάσταση δεν θεωρούνται νεκρά γιατί το εγκεφαλικ6 τους στέλεχος λειτουργεί και mjvτηρεί την αναπνο1ί και κυκλοφορία. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΉ Η πρcίηη κλινικ1j περιγραφ1j εγκεφαλικού θανάτου, δημοσιεtrrηκε στη Γαλλία το 1959 και ονομάσθημε κcuμα «depasse» που m1μαίνει κατάσταση πέρα απ6 το κώμα, χωρίς 6μως να Θεωρηθεί ισότιμη με το θάνατο. Σύμφωνα με τη δημοσίευση αυηj για να Θεωρηθεί ένα άτομο νεκρό. έ:τρε:τε να βρίσκεται σε απνο'ίκό κώμα, να μην :ταροι σιάζει α\'ίαναχλαστικά στα άκρα και να μην διαπιστυ)νεται ωτοιαδψτοτε αυτ6ματη κινητικ1j δραστηρι6- τητα. δηλαδ1j να βρίσκεται σε κατάσταση 6που αναγνωρίζεται σαν νεκρός όχι μόνο ο εγκέφαλος αλλά και ο νωτιαίος μυελός. Το 1968 ομάδα γιατρών, θεολ6γων και νομικcίη' ατι6 το Πανεπισηiμιο του Harvard δημοσίευσε ένα άρθρο που έδειχνε καθαρά ότι αν ο εγκέφαλος είναι νεκρός το άτομο πρέπει να θεωρείται νεκρ6. Τα κριηjρια που προτάθηχαν για τη διάγνωση του θανάτου απαιτούσαν: α) Έλλειψη ικανότητας του ατόμου να προσλάβει ερεηίσματα Υ.αι ν' α\'ίωτου.ριθεί σ' αυτά, β) απουσία κιν1jσεων '(ια διάστημα τοι λάzιστον μιας cίjρας. γ) απουσία αναπνοίjς '(ια 3 ί.ε:ττά μετά την αποσύνδεση απ6 τον ανυτινει στjjρα, δ) έ!λειψη προ;ι.ληπι'jν αντανακλαστικcίjν του εγ;ι.εq:αί.ικού στελέχους zαι ε) ισοηλεκτρικό Η. Ε.Γ. Η ίδια ομάδα ένα χρόνο αργότερα συμφώνησε ότι το Η.Ε.Γ. δεν ψαν απαραίτητο για τη διάγνωση του «ανεπανόρθ(ι)ίου κcuματος», όπως αποκάλεσε αυτ1j την κατc'ισταml, γεγονός που οδ1jγησε στη μείωση της μέχρι τc)τε έμφασης στη διαγνωστικ1j αξία του Η.Ε.Γ. στον εγκεφαλικό θάνατο. Το 1971, από τη Μινεζότα των Η.Π.Α. υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά η άποψη 6τι το σημείο της μη επιστροφής στη ζωή είναι η μη αναστρέψιμη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους και 6τι η διάγνωm1 μπορεί να γίνει κλινικά. Το 1976 το συνέδριο των δύο ιατρικών κολλεγίων της Αγγλίας δημοσίευσε κριτήρια για τη διάγνωm1 του εγκεφαλικού θανάτου και για πρώτη φορά έγινε αναφορά σε απαραίτητες προϋποθέσεις και δοκιμασίες, ενcδ δεν

6 b4 Θ!Ξt.ΙΑΊΆ ΑΝΑΙΣΘΗΣIΟΛΟΓΙΛΣ ΚΑ.!!ΞΝΤΑ τικησ ΙΑΊΊ'ΙΚΙ 12: Οεωρι1Οηκε ότι το Η.Ε.Γ. είναι απαραίτητο για τη διάγνωση. Τα κριτψ_ηα αυτά βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο το 1979 και Το 1981 στις Η.Π.Α. δημοσιεύθηκε η εισι1γηση της συσταηείσας από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. επιτροπιίς για τον καθορισμ θανάτου απc) ιατρικιjς, νομικιjς και δεοντολογικιiς πλευράς. Για μια ακ6μη φορά τονίσθηκε 6τι η κλινικιί διclγνωση του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους αποτελεί ασφαί.ιi και επαρκιj cηάγνωυη του Οανάτου ΊΟ\1 ανορι!jπινου σcuματος. υλες σχεδ6ν οι χιijρες αποδέχονται σιjμερα ότι ο εγκεφαλικc5ς θάνατος ταυτίζεται με το tjc:ίνατο του ατc5μου, παρά τη διάφορη τοποθέτησιj τοι'; cις προ; την επίσημη αναγνώριση του θανάτοι του εγκεq:cιί.ικοι' στελέχους. Το θέμα αυτό καλύπτεται είτε με ιατρι:ωι'; ιω)δικες είτε με σχετικιj νομοθεσία. ΆJ.ί.ε; bιcιψj(}έ; cιφορούν τη χρησιμοποίηση 1j ιiχι ερ'(αιπηρια;ι.ιι'η, τεχη;ι.c,'jν για την επιβεβαίωση της κλινικψ:: bιcl'_'νωοη; τοι' εγκεφαλικοι) θανάτου. ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΊΌΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Ο θciνατος του εγκεφαλικού ιπελέχου; ταυτίζεται με το θciνατο του αν(iράjπινου cπδματο; γιατί καταργείται η αυτιiματη αναπνοιi και σε δεύτερο στcibιο η κυκλοφορία (ανεξάρτητα από την τεχνηηj υποιπιjριξη τη; ανωτνοιj;) με m1νέπεια το θciνατο c5λων των κυττάρων του οργανισμοι). Για τη διciγνωση του θανciτου του εγκεφαλικού στελέχους πρέπει να ακολουθηθεί με μεγciλη σχολαστικότητα καθορισμένη διαδικασία που αποτελείται από δι)ο στciδια: 1. την ύπαρξη ορισμένων προϋποθέσεων και συνθηκών μαζί με τον αποκλεισμό πιθανci αναστρέψιμης καταστολιjς του εγκεφαλικού στελέχους και 2. την εκτέλεση δοκιμασιάη' για τον έλεγχο της απώλειας της λειτουργικιiτητας του εγκεφαλιιωύ στελέχους. Το πράηο στάδιο πρέπει να προηγείται πάντοτε του δευτέρου, για να αποκλεισθεί η εκτέλεση των δοκιμασιών ελέγχου του εγκεφαλικού στελέχους σε άτομα με δυνητικci αναστρέψιμες βλάβες. 1. Βασικές συνθήκες 1.1. Διαπίστωση ότι ό άρρωστος είναι σε απνο"ίκό κώμα και η αναπνευστικιi του λειτουργία εξαρτάται απιi αναπνευσηiρα. Πρέπει να τονισθεί ότι εάν δεν υπάρχει ciπνοια δεν πρέπει να τίθεται θέμα βλάβης του εγκεφαλικού στελέχους Καθορισμός της αιτίας του κώματος για τη διαπίστωση δυνητικά μη αναστρέψιμων βλαβών. Η διαπίστωση της απουσίας λειτουργικcsτητας του εγκεφυλικού στελέχους είναι χωρίς αξία, ε6.ν bεν f\ρεηεί αδιαφιλονίκητη αιτία που να μπορεί να την ερμηνειiσει. Περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει διευzρινισοεί η αιτία του κώματος δεν συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία διάγνωσης εγκεφαλικού θανciτου. Οι m1νηθέιπερες αιτίες μόνιμης βλciβης του cπελέχουc είναι: βαρειές κρανιοεγκεφαλικές κακιδσεις, εν()() κρανιακιi αιμορραγία, χωροκατακτητικές f\λcif)εc του εγκεφciλου, ε'(κεφαλικ1j ανοξία, πνιγμcsc κ.λ.π Αποκλεισμός πιθανά αναστρέψιμης καταστολίiς του εγκεφαλικού στελέχους από: κατασταλτικcί. ψ:ίρμωω του Κ.Ν.Σ., φάρμακα που προκαλοιlν αποr.ί.εωμό τη; νει,ρομυ"ίκιjς σύναψης, μεταβολικέ; -,ωι ενbοκριηκέ; διαταραχές κω βαοειά υποθερμία. Διισ:.ωλίε; μπορεί να παρουσιασθούν σε περιmcδυει; :του μπορεί να συνυπciρχουν περισσότερα απc\ ένιι αίτια α:τνοίκοιi ;ι.cγψατος, π.χ. προη'(ούμενη λιjψη αλzοc\λης 1j r.ατασταλτικc!j\' φαρμάκων σε f)αρειά κρανιοεγκεφαλικ1j κάκωση. Στις περιmcδσεις αυτές ο χριiνος που πρέπει νυ. μεσολαβεί μέχρι το δεύτερο στciδιο είναι μακριiτερο;. Για να διαπιστωθούν 1j αποκλεισθούν οι παραπc νrιj καταστάσεις απαιτείται: α) Λεπτομερές ιστορικr5 και πληροφορίες για τον ciοριιjστο που να είναι σαφείς και πειστικές, δηλαδιj: - Νοmjματα από τα οποία έπασχε. -Κατάσταση στην αμέσω; προ του κώματος χρονικ1j περίοδο. Συνιjθειες όπως: λψμη αλκοc5λης, ψυχοφαρμcί.κων ιj άλλων ουσιιίjν. Περιγραφιj του τρόπου και καθορισμιsς του χοriνου επέλευση; του κιύματος. Σε περίπτωση ατυχιjματος ιj κακιδσεων λεπτομεριjς αναζιjτηm] και αξιολόγησιj τους. β) Κλιvικιj εξέταση που έχει κύριο σκοπc'i: - Τη συσχέτιση και αξιολc5γηm] κciθε ευριjματο; με το κώμα: π.χ. σε εγκεφαλικιj βλcif)η με πcφciλληλη διαπίστωση κολποκοιλιακού αποκλεισμοιi Ου πιθανολογηθεί βαρειά ε;κεφαλικιj ανοξία μετ(ι από επεισόδιο Adίιms-Stokes. _, Τη διαπίστωση του είδους και της σοβαρcsτητcιc της βλciβης που θα καθορίσει 1j ι1χι το μη ανcιστρέψιμιi της, ιiπως π.χ. σε βαρύτατη κριινιοεγκιφαλικιj κάκωση.

7 ΘΕΜΑΤΛ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΛΊΙΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗΣ Καθοριστικ1] σημασία επίσης έχει ο χρόνος που μεσολα εί από τ6τε που εμφανίσθηκε το κc!ψα, 6πως σε μια κρανιοεγκεφαλικ1i κciκωιn1 1i ανοξαιμικό οίδημα του εγκεφάλου, ιsταν παρά τη θεραπευτικί] υποιπ1]ριξη η κατάcπαση του αρρc!:jστου δε μεταβάλλεται. Ο χρ6νος αυτός δεν είναι δυνατ6 να καθορισοεί με σαφ1]νεια και εξαρτάται απc) το είδος της βλάβης και την εκτίμηση του θερcιποντος ιατρού. Την αναζψηση σημείων που πποκλείουν το θcινατο του εγκεφαλικού στελέχοι1::: όπως επιληπτι;.ωί σπασμοί γενικευμένοι 1] εστιακοί. 1] παοολογιχέ; στcίσεις αποφλοίωση; 1] cιπεγχ.εq.αλισμοίi. Η ύπαρξη των σημείιιjν αυτc(jν οημυίνει 6τι διέρχονται νευριχcι ερεtjίσμωα διc τοι1 εγκεφαλιχοίi cπελέχους. Αντίθετα αυτόνομε; χιν1]σεις προερχόμενε; από το νωτιαίο μυελό δεν αποχλείοι ν Ηάνατο του εγκεφαλικού στελέχους. Είνιιι γνωσπs ότι η λειτουργία του νωτιαίου μυελού μπορεί να υπcιρχει και μετcι απ6 ανεπανόρθωτη καταστροφίi του εγκεφαλικού ιπελέχους. γ) Παρακλινικr5ς fλεyχος '(Lα τη διερειiνηση σημαντικc.ιjν διαταραχιίjν οξεο[)ασικί]ς και ηλεκτρολυτιχ1]ς ισορροπίας 1] ενδοχρινικ1]ς και μεταf)ολιχί]ς λειτουρ'(ίας. Σε ορισμ νες περιπτι(jσεις μπορεί νcι υπωτηθοίiν ειδιχ.ές εξετcχσεις ιsπως αξονικ1i τcψοί'ρcιφία τοι εγκεφάλου Ιi διεν ργειc.ι τοξιχολογικc(jν εξετάσεc Jν. Για την αξιολό'(ηση των τελευταίων. ση μcωίιι έι.ε ι ιiι.ι μ6νο ο ποσοτιχι1ς αλλcί. ο ποιοτιχός προσbιορισμός μια; ουσίας cπον οργανισμ6. Αφού ολοκληρωtjσίiν οι παρωr(ινω ενέργειε ς πρέ:τει να εξαντληθεί χιχθε θεραπειrrικ1] προσ::πί.ηειιι zω δι νατότητα '(ια την αποκατ(ιcπαση κclf:jε επανορθc(jσψης διαταραχιjς και λειτουρ'(ίας του ε'(χεφαλικού στελέχους. Εάν υπάρχει η παραμικρ1i αμφιf)ολία σχετικc:ί με την αναστρεψιμcsτητα 1] csχι του κc)ψατος, ο θεράπων ιατρός δεν πρέπει να προχωρ1iσει στην εκτέλεση των δοκιμασιών ελέγχου του εγκεφαλικού στελέχους, αλλά να αναμείνει χω να επανεκτιμψ_πι την 6λη κατάmαση. 2. 'Ελεγχος εγκεφαλικού στελέχους Το δειiτερο στάδιο στη δι(ι'(νωση του εγχεφαλικσύ θανάτου είναι ο έλεγχος της λειτουρ'(ιz6τητας του ε'(χεφαλικού mελέχους που εn:ιτυ'(χάνετω με κλινικές δοχιμασίες οι οποίες αντιστοιχούν c.πην τo ni προς τομή διερεύνησή του. Οι διcιφορες εργαστηριαχές εξετcισεις, που κατά καιρούς έχουν προταθεί, δε θεωροιlνται πιcι., χατά κοιν1i παραδοχιi, πρωταρχικιiς σημασίας Κλινικές δοκιμασίες Οι χλινικ :ς δοκιμασίεc: έχουν σχ.οπι) ν<j. αποbεί.:ξοι'\' την οριιπικ1i κατcιργηm1 των ανταναχλαιπικciν του f.'(χεφαλιzού mελέχους και την ύπαρξη άπνοιας. Η λειτουρ '(ιχίl σιγ1i του ιπελέχους θεωρείτcιι μη αναστρέψιμη εφ6- σον έι.οι1ν τηρηθεί με σχολαιπιχc5τητα χαι αυc.πηρ6τηπι οι αναyι.αίες προϋποθέσεις κrιι έχουν αποκλεισ()εί οι αναmρέψιμες χατcωτιχσεις κclψατος. Τα αποτελέσματα των zλι\'ιχι(η δοχιμυπιcσν είναι σαψi και χατηγορηματιχcί γι ιι τη διcιγνωση του εγκεφαλικού Ηαν(ιτου, γιυτί αναφέρονται στην παρουσία 1] απουσία αντιδρ6.σεων χ.ω όι.ι σε διαβαθμίσεις που θα μποροιiσαν να οδηγιiσουν υ ε αμφίf)ολες εκτιμ1]σεις Αντανακλαστικά Εγκεφαλικού Στελέχους Αφού διαπιιπωθεί ότι ο άρρωστος. είναι σε χclψα, η αναπνο1] του ελέγχεται απ6 τον αναπνευση]ρα. δεν παρουσιciζει παοολο'(ικές στ άσε ι; ( αποφλοί< JΟΊΊ:::. cι.πι:γκεφαλισμού) και επιληπτικοιις σπrωμούς. απλοι1ντυι οι δοκιμασίες των αντανακί.αc.πιr.ι(jν που εζ((ρτc(ντω απ6 το εγκεφαλικό στέλεχος. Τα αντανcι.κλcωτιυ.ιί. ποι πρέπει να ελεγχθοιiν και ::rρέ::rει να είναι χυταργημένα για τη διcίγνωση τοι εγr.εφαλιί'.cη' Uανά.του είναι τιι. υ.υ.ιiί.οι Ηα: α) Το οcrθcιλμο-υ.εφcι.λι%6 ανταναχλαστιχ6 (χινψίεις ocrθui.μc(jν Ί-:οίiΊ-:i.rι.::: - doll s eyes- έλε'(χο; ΙΙΙ, IV zcι.ι VI ε','υ.ειμι/.ι;..ι.ιjς cn ι'';'ίας). Ο έλεγχος αυτοι! τοι ωιταναυ.ί.αιπιzοι1 γίνεται ω; εξιi;: ο εξετ6ζων τοποθετείται στην χορυφ] τοι χρεf'>ιιτιοιί πc νω αn:li την κεφαλ1] του εξεταζόμενοι Υ.ω τον αποσυνδέει απci τον αναπνευιπ1jρα για λίγα δευτερόλεπτα. ΚρατιΧει την χεφαi.1] στα χέρια του, αναm1κcσνει τα [9.έφαοιι και ενcδ παρπτηρεί τους οφθαλμούς, στψ:φει την χεφαλ1] '(ιcι. 3-4 δειrrερόλεπτα πρcδτα στη μία πλευρ( και μετcι κατά 180' στην Cιλλη πλευρcι. Σε περίπτωση που το ε'(κεφαλιχό mέλεχος είναι νεκρ6, οι οφουλμοί κινούνται ταυτόχρονα με την χεφαλ1j προς την ίδω κατεύθυνση. Σε βλάβη των εγκεφαλικιijν ημισφαιρίων αλλά με ζωντανό το mέλεχος οι οφθαλμοί αποκλείνουν για ένα ή δύο δευτερcsλεπτα προς την αντίηετη κατεύθυνση από την κίνηση της κεφαλ1iς χαι αμέσω ς μετc'ι ευθυ'(ραμμίζονται με την κεφαλ1i. Σε (ιτομο n:c1ι έχει πλ1]ρη συνείδηση, οι οφtjαλμοί ακολου()οlj\' οι

8 86 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣlΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΛΤΙ'ΙΚΗ κλάσματα δευτερολέπτου την κατεύθυνση της κεφαλής. Είναι φανερό ότι η δοκιμασία αυτιj δεν πρέπει να εκτελείται σε περιπτώσεις καταγμάτων της αυχενικ1jς μοίρας της σπονδυλικ1jς στήλης. Εάν το αντανακλαστικό αυτό δεν δείξει βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους διακόπτεται η παραπέρα διαδικασία εκτέλεσης των υπόλοιπων αντανακλαστικών του στελέχους. β) Το αντανακλαστικό της κόρης στο φως ( φωτοκινητικ6 - έλεγχος Π και ΠΙ εγκεφαλικψ; συζυγίας). Σε βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους δεν έχει σημασία το μέγεθος της κ6ρης (π.χ. ετερ6πλευρη 1j αμφοτερ6- πλευρη μυδρίαm1) αλλά η απουσία κάθε αντίδραm1ς της κόρης σε έντονο φως. Πριν από τον έλεγχο αυτού του αντανακλαστικού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χορ1jγηση φαρμάκων με ατροπινικ1j δράση, η πιθανή ύπαρξη οφθαλμικcί)ν 1j νευρολογικών παθιjσεων και οι τοπικές /)λάβες των βολβc6ν 1j νεύρων των οφθαλμών. Για την εκτέλεση αυηjς της δοκιμασίας πρέπει να χρησιμοποιείται ισχυρ1j δέσμη φωτ6ς σε σκοτειν6 δωμάτιο. Πηγές φωτός απ6 οφθαλμοσκ6πια, ωτοσκόπια, λαρυγγοσκόπια κ.λ.π. δεν είναι επαρκείς. γ) Το αντανακλαστικό του κερατοειδούς (έλεγχος ν και νπ εγκεφαλικtjς συζυγίας). Για τον έλεγχο αυτού του αντανακλαστικού απαιτείται έντονο ερέθισμα ( 6πως π.χ. με στυλεό με βαμβάκι) που εφαρμ6ζεται με πίεm1 μεγαλύτερη απ6 εκείνη που χρησιμοποιείται σε ξύπνιους αρρώστους. δ) Το αιθουσο-οφθαλμικό αντανακλαστικό (έλεγχος ΠΙ, νι και νπ εγκεφαλικ1jς συζυγίας). Πριν απ6 την εκτέλεση αυηjς της δοκιμασίας πρέπει να έχει αποκλεισθεί με τη βοήθεια ωτοσκοπίου μηχανικ6 κώλυμα του έξω ακουστικού πόρου, προϋπάρχουσες παθήσεις του ακουστικού οργάνου και δράm1 φαρμάκων (το ξική από αμινογλυκοσίδες 1j κατασταλτικ1j από αντιχολινεργικά, ηρεμιστικά, aντισπασμωδικά και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά). Ο έλεγχος αυτού του αντανακλαστικού γίνεται με τον ερεθισμ6 της τυμπανικ1jς μεμβράνης απ6 έγχυση 20 ml παγωμένου νερού. Όταν το εγκεφαλικό στέλεχος είναι νεκρ6 αυτ6 το ερέθισμα δεν πρέπει να προκαλεί κιν1j σεις των οφθαλμών. Οποιαδήποτε απόκλιση έστω και του εν6ς οφθαλμού σημαίνει 6τι ένα μέρος του εγκεφαλικού στελέχους είναι ζωντανό. ε) Αντανακλαστικές κινήσεις των μυών του προσώπου στον ισχυρό ερεθισμό οποιουδήποτε σημείου του σώματος (έλεγχος ν και νπ εγκεφαλικ1jς συζυγίας). Το αντανακλαστικό αυτό απουσιάζει όταν δεν προκαλού- νται μορφασμοί πόνου μετά απ6 επcί1δυνο ερε()ισμc στην περιοχή του τριδύμου (π.χ. ισχυρ1j υπερκ6γχια πίεση) ή στα άκρα. Πριν απ6 την εκτέλεmj του, πρέπει να έχουν αποκλεισθεί καταστάσεις ( απιs φάρμακα 1j παθ1jσεις) που προκαλούν νευρομυ'ίκιi α.ποκλεισμι5. στ) Φαρυγγολαρυγγικά αντανακλαστικci (έλεγχος ΙΧ και Χ εγκεφαλικ1jς συζυγίας). Όταν το εγκεφαf.ικci στέλεχος είναι νεκρό, η είσοδος στην τραχεία (μέσυ ωτ6 τον ενδοτραχειακό σωλ1jνα) εν6ς καηεηjρα αναρρόφησης, δεν προκαλεί καταποτικές κινψπι; ιj β1jχα στο βροηικό ερεθισμό. Για τη δι6γνωση του θανάτου του εγκεφαλικοιl στελέχους όλα τα παραπάνω αντανακλαστικ6 πρ :πει να έχουν καταργηθεί. Η παρουσία έστω και ενός αποκλείει τη δι6'(νωm1 του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους Δοκιμασία της άπνοιας Η δοκιμασία αυτή είναι το τελικό /)Ιjμα για την επιj'>εβαίωση του εγκεφαλικού θανάτου μεπ:ί απ<i τη διαπίστωση της κατάργησης όλων των αντανακλαοτικcδν τοι1 εγκεφαλικού στελέχους. Η ανεπανόρuωτη κατciργηση της ικανότητας για αυτόματη αναπνο1j αποδεικνι!εται με την πλ1jρη έλλειψη αυτόματων αναπνευστικc!jν κιν1jσεων μετά την αποcn!νδεm1 από τον αναπνευαηjρα, για χρονικό διάιπημα ικανό να αυξrjσει τη μερικ1j πίεση του bιοξειδίσυ του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα (Ριιc02 σε επίπεδα επαρκ1j για τη διέγερση των αναπνευστικcίη' κέντρων. Το επίπεδο της Ρ<ιc02 που απαιτείται γι' CΗ'τιi το σκοπι1 πρέπει να είναι ίσο 1j μεγαλύτερο απci 50 mmhg. Κατά τη δοκιμασία της ciπνοιας πρέπει: α) Να αποφευχθεί η υποξαιμία κατά το διάστημα τη; αποσύνδεση; από τον αναπνευστ1jρα. β) Να διορθωθεί πιθαν1j υποκαπνία, έτσι cίκπε η Ι\ιcυ2 να είναι τη στιγ l1j της αποσύνδεση; τουλciχιcπον 40 mmhg. και γ) Να έχει περciσει αρκετός χρόνος (πάνω από 18 c6ρες) από τυχόν διαπίστωση και δι6ρθωση μεταβολικ1jς διαταραχ1jς του aρτηριακοί ph, έτσι cίjστε να προφθάσει να γίνει εξισορρόπηση με το ph του εγκεφυ. λονωτιαίου υγρού, που έχει καθοριιπικ1j σημασία yιu τη διέγερση των αναπνευστικών κέντρων. Οι τιμές: του aρτηριακού ph πριν απ6 την αποcn!νδεση πρέπει να είναι περίπου. Η ιεράρχηm1 των απαραίτητων ενερyειcίjν είναι επομένως η ακόλουθη: α) Έλεγχος των αερίων του αίματος και ανάλογη προσαρμογή του πνευμονικού αερισμού για την επίτευξη

9 ΘΕΜΑl/\ Α ΑΙΣΘΙΙΣ!ΟΛΟΙΊ:\Σ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ «νορμοκαπνίας». β) Αερισμιiς του αρρώστου με I 00% οξυγιiνο τουλάχιστον για 10 min. πριν αποσυνδεθεί απ6 τον αναπνευστιjρα. γ) Αποσύνδεση απ6 τον αναπνευcπιjρα '{ι α I Ο min και χος_ηjγηση τουλάχιστον 6 L/min αμι'{οιlς οξυ'{όνους με καθεηjρα τοποθετημένο μέσα στον ενδοτραχειακ6 σωλιjνα μέχρι πάνω απιi την τριiπιδα. Έχει ι'πολο'{ισ(jεί 6τι κωcχ την απνο ίχιj ο υγ6νωση η Ρ<ιcο2 c ω ξ6νεται f\ αθμ ω ία με ρι θμ6 το υίλχισ τον :2 mmhg!ιηin. cίjcπε στα 10 ιηiη. τη; cηοσιlνδεση; νυ έχει φοcχσει σε επίπεδο ικανιi να διε,ιείρει τcι. cι\πτνει mι:ι.cι. κέντρα. Η κατάργηση τη; cωτ6μc.ιτη:: υνcανοιj:: θεωρείται οριστικιj. εφιiσον δεν παρcιτηρηliοιlν cιι πiμcιτε; cιναπνευστικ{ς κινιjσει; στο 6ιάστημα αι τιi. ΑσtJενεί; με χρ6νια πνευμονοπcιθιιυ πρέ:π ι νcι. c-:ξcιιοοι'ντcιι u:πi αυηj τη δοκιμασίιι Εργαστηριακός έλεγχος Πέρα από τον κλινικιi έλεγχο τοι εγ:ι.εψι.λικοιl cπελέχους έχουν μc:χρι σιjμερα αναl.ητηηεί %ω εογcι.cπηριω.έ; εξετάσcις για την επιf1ε[)ιιίωση τη:: :ι.λινι:ι.ιj:: διci','vc Jσl]; του ['{Κεφαλικού θανάτου. Η zρησιμciτητcι. του εογαmηριακού ελέγzου cπη διό.,ινcιjση τοι ε','χεcrcιί.ιr.οι' Ηcινcχτου αποτελεί ακιiμη τ ο κυριόποο Ηέμυ i'ιιωrωνίcι:: μετcι::ιι των επιcπημc1νων των διωμ ρω\' zωρυ)ν. Οι μέθοijυι :τοι έχουν μέχρι σιjμερα προταtjεί cι.crοροιίν: J. την εκτίμηση της cιιματι%ιj; ροιj; η η ε','χfcjιί.ί.οι ι.cι.ι 2. τον ηλεκτροφυσιολογι%6 έί.εό'χο πη ε,ιr.εψ'ιί.οι με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) ι.cι.ι τcι. :τροr.ί.ητ(ι δυναμικcχ του ε'{κεφαλικού cπεί.έzοι :: Εκτίμηση αιματικrfς ροιfς εγκεφάλου Η μέtίοδο:: αυηj έχει σκοπ6 να δείξει την απουσία εγκεφαλικ1jς αιμάτωσης '{ια χρονικ6 διάmημα ικανιi να προκαλέσει το θάνατο των εγκεφαλικc:ίjν κυττάρων. Η αιματικιj ρ οι] μπορεί να διαπιcπωθεί με δύο τρόπους : α) αγγειο'{ραφία του εγκεφό.λου κω rη ραδιο'ίσοτοπικές τεχνικέ;. Για την α'{γειογραφικ1j μελέτη απαιτείται αμφοτερ6πλευρο; καθετηριασμό; όχι μόνον των καρωτίδων. αλλά και των σπονδυλικcδν αρτηριc:ίjν (δηλ. τετραίίειακ1j αγγειογραφία). Η αξία αυηjς τη; εργαστηριακή; εξέτασης περιορίζεται από διάφορα προβλήματα. 6πως την πιθανι1τητα έντονη; σκια'{ράφησης του δικτύου τη; έξω καρωτίδα;, της οποίας η αιμάτωση μπορεί να είναι αυξημένη σε περιπτιδσεις εγκεφαλικού θανάτου, με αποτέλεσμα να δcδσει ψευδ1] Fντ ωση 6τι υπάρχει ενδοκρανιακ1j αιματικ1j ροιj. Η μέtίοδο; έχει επίσης σημαντικές τεχνικές δυσκολίες (π.χ. μεταφορci αρρcίjστου συνδεδεμένου με αναπνευστιjρα) κω είνω επικίνδυνη. Πιο πρ6σφατα χρησιμοποιιjtjηκαν αναίμcι.κτες μέθοδοι με ενδοφλέβια zορ1jγηση ραδιενερ'(c ',J\' ισοτόπων, που όμως αποδείχθηκαν χωρίς αξία γιατί δεν απεικονίζουν ρο1j mον οπίσθιο βc5ηρο Ηλεκτροφvσιολογικές μfθοδοι ο) Ηλατροεγκεq:αλογρύ.φημυ. Το ηλεχτροηκεφαλογράφημα είχε χρησψοποιηηt:ι' ευρι'τατcι cπη δι6'(νωση του εγκεφαλικοιl Ηανc:(τοι γιcιτί ε:τιmει'ετο 6τι. σε περί;ττωση ηλεκτρικιj; σιγιj; το ι εγκεcr(ιί.οι ι.ω εcμ)σον είχαν αποκλεισοεί αναστρέψιμε:: r.ωαmcι.σει; r.ι(j,ιιατο; ( 6πω; π.z. φαρμcικει τικιj bηλητηρίιωη ). lii.o; ο εγ%έφcιλο; ιjταν νεχρc)::. Είνω Ί'νC Jστci 6μc Jς 6τι η r.αταγραφιj του ΗΕΓ. ι5πω; συνιjtjω:: Ί'ίνfτω. α:τει%ονίζει την ηλει.τριι.ιj δρcωτηρι6τητα τοι cγλοιοιί χω 6χι τοι ε ;:ι.εφαλικοιi στελέχους. η δραστηρι6τψυ τοι οποίου είναι :ι.ιιθοριmιι.ιj Ί'LCΙ. τη διάγνωση τοι f'(κεφcιλι%οιi Ηανcιτου. ΕξCιλλοι με το ΗΕΓ δεν μπcψεί νcι. γίνει bιcιχοιση μεταξιi λειτοι ργικιj; ι.cηαστυλιj:: κω οργανι%ιj; βλcιf)ης. Έτσι δι6φορcι καταcπαλτικc:ί φίρμcι. %α είναι δυναπi να πρcν.αλέσουν ηλει.τίκ1ε'.'%εφcι.ί.οί'ρcι.φι.ιj ΟΊΊ'Ιl zωρί:: το εί'χεφαί.ιι.6 lπcί.εzο:: νcι είνω \'EΚ(_)CJ. ΑντίtJετα έzει :τcιρcιτηρηt:jεί ι :τοί.ει:τ6μενη δοcι.cπηριciτητcι τ σι' φ ί.οιοι' σε :τερι:ττc(κπ ι; μ η ω cωτρέψιμ η; ορ','u\'t :ι.ιj:: [Ίί.cΊ.j)η:: τοι f','i'.fc(cι.i.ι:ι.cnί στεί.t'zοι ::. ΑΞίL.ει νcι. σημειωtjεί ciτι η r.cιπι,ιρcιφι] τοι ΗΕΓ επηρεc.ιl.ετω ωτci ijι(ιcroρcι. :τcι.ρcισιτιr.cί. δι νcιμιι.cί. 6:τω:: σι νυπάρzουσε:: ηί.ε χτρι r.έ:: :τη','έ:: (:τ οι ε ίνcιι cί.φθονε; ο ε μια μον(ιbcι εντcιτιχιj; tjερυ:τείcις). μι ίχ1j bρcωτηριιlτητc.ι χ.λ.π. με α;τοτέί.εσμcι νcι μην είναι bι νατιj η cιξι6πιστη καπι':ρυ. φj τοι. β) Προκληη (η')'(ψικcί εγκεcrυλικοι' οτε)/χοj':; Με τα προ%ί.ψ6 δυνc.ιμικcι του εγκεφαλικοι' cπελέχοι :: μπορεί να ελεγχθοιlν οι cιισf:jητιχέ:: οδοί ποι διέρzοντιιι απ6 το mέλεzο;. Οι ηί.ατροφι σιολο':ιχέ:: αυτέ; μέtjοδοι βρίσκονται ακ6μη cπο στό.διο τη; αξιολci'/ηοί]; κω είναι αμφίβολο εάν προσηέτουν κάτι περισσciτερο cπην κλινικ1j διάγνωση του ε'{κεφαλικού θανάτου. Τα προκλητά δυναμικά που έχουν ευρύτερα χρησιμοποιηοc ί είναι τα ακουmικά προκλητά δυναμικά, που θεωρείτω ι1τι βοηθούν mην αξιομ'{ηση των ασtjενcuν cπουc οποίους έχει τεθεί θέμα εγκεφαλικού θαν(ηου, χωρίς c1μc,ι:: να ηπό.ογει σαφές ιmορικ6 (π.χ. λψμη φαρμιίκων).

10 88 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Συμπερασματικά, με τα σημερινά δεδομένα οι κλινικές δοκιμασίες αποτελούν αξιόπιστο και επαρκές κριηjριο διάγνωσης της ανεπανόρθωτης απώλειας της λειτουργικότητας του εγκεφαλικού στελέχους. Η αξιοπιστία των κλινικών κριτηρίων κατοχυρcλjνεται με: α) την αυστηρ1j ηjρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων, β) την εκτέλεση σειράς δοκιμασιών, γ) τη συμμετοχ1j τριών έμπειρων ιατρών ιπη διαδικασία της διάγνωσης και δ) την επανάλειψη και επανεκτίμηση των κλινικών δοκιμασιών. Αντίθετα, οι εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχου του εγκεφαλικού στελέχους δεν προσφέρουν ουσιαστικrj βο1jθεια. 3. Τυπική διαδικασία διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου 3.1. Ποιοι γιατροί πρέπει να διαγιγνώσκουν Για να γίνει η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου απαιτείται η συμμετοχ1j τριών έμπειρων σ' αυτό το θέμα ιατρών, που δεν πρέπει να έχουν ιεραρχικ1j σχέση μεταξύ τους. Ο ένας πρέπει να είναι ο υπεύθυνος, '(ια τον άρρωστο, γιατρός 1j ο αντικαταστάτης του (ανεξάρτητα από την ειδικότητα που έχει). Ο δεύτερος πρέπει να είναι νευρολόγος 1j νευροχειρουργός και ο τρίτος αναισθησιολόγος. Οι γιατροί αυτοί θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο χρόνων από τη λψμη της ειδικότητάς τους. Κανένας από τους γιατρούς δεν πρέπει να αν1jκει στη μεταμοσχευτικ1j ομάδα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των εξεταζόντων δεν τίθεται θέμα διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου. Εάν με τις κλινικές δοκιμασίες τεθεί η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, απαιτείται η επανάληψ!j τους για την επιβεβαίωσή του Χρόνος επανάληψης δοκιμασιών Οι κλινικές δοκιμασίες πρέπει να γίνονται δύο φορές, για να αποφευχθεί η πιθανότητα λάθους. Το διάστημα μεταξύ δύο κλινικών ελέγχων εξαρτάται βασικά από το είδος της αρχικrjς βλάβης και την κλινικ1j πορεία του ατόμου. Ο χρόνος που απαιτείται για να εκπληρωθούν οι βασικές συνθήκες από την έναρξη του κυ)ματοc και μέχρις ότου αρχίσει η διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμασιάjν πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 άjρες. Το χρονικιi διάστημα μεταξύ των δύο ελέγχων δεν πρέπει να είνω μικρότερο των 8 ωρών. Τα διαστ1jματα αυτά μπορεί νυ γίνουν βραχύτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει έκδηλη καταστροφ1j του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των κλινικάjν δοκιμασιών και από τους τρεις ιατρούς πρέπει να καταχωροι1νται σε ειδικό φύλλο διάγνωσης του εγκεφαλικού θαν(( του, που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο τοι' αρρώστου. Εφόσον τεθεί η διάγνωση του θανάτου τοι εγκεφαλικού στελέχους, το άτομο πρέπει να θεωρείται νεκρ6 και η παραπέρα θεραπευτικ1j υποσηjριξη είνυι άσκοπη, εκτ6ς εάν πρ6κειται να γίνει δωρεά οργriνωv για μεταμ6σχευm1. Συμπέρασμα Ο ορισμός του θανάτου του ανθράjπινου σιίψατος έχει αναθεωρηθεί απ6 ιατρικ1jς σκοπιάς τα τελευταία χρ6νω και ταυτίζεται με τον εγκεφαλικ6 θάνατο. Το ηtίjμα εκείνο του εγκεφάλου από το οποίο εξαρπuνται οι f1ασικές λειτουργίες της ζωής - αναπνο1j, κυκλοφορία και ικαν6τητα για συνείδηση- είναι το εγκεφαλικό στέλεχος. Κατ' ακολουθία η ανεπαν6ρθωτη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους ισοδυναμεί με τον εγκεφαλικ6 θάνατο και το θάνατο του ατ6μου. Η διάγνωση του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους γίνεται με βεβαιότητα και ασφάλεια με κλινικά κριηjρια, εφόσον εκπληρωθούν ορισμένες βασικές συνθ1jκες, οι οποίες θα αποκλείσουν αναστρέψιμες βλάβες του στελέχους. Οι εργαστηριακές εξετάσεις - ΗΕΓ, αγγειογραφία κ.λ.π.- δεν είναι απαραίτητες και δεν προσut'τουν τίποτε παραπάνω στην κλινικrj διάγνωση. Από τη στιγ ηj που διαπιστωθεί θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους, το άτομο θεωρείται νεκρό και οι οποιεσδjjποτε θεραπευτικές ενέγειες είναι άσκοπες.

11 ΘΕΜΑΤΑ ΛΝΛΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΠΛΣ ΚΑΙ ΕΝΤΛ ΊΙΚΗΣ ΙΧΓΡΙΚΙ-ΙΣ 3.3. Φύλλο Διάγνωσης Εγκεφαλικού Θανάτου Ονοματεπώνυμο αρρώστου Αριθμός μητρώου Ημερομηνία και χρόνος γέννησης Φύλο 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΤΡΟΣ Α ΙΑΤΡΟΣ Β ΙΑΤΡΟΣ Γ Καθορίστε την αιτία του κώματος, εφόσον πιστεύετε ότι ο ασθεvrjς πάσχει από μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη. Πόσος χρόνος παρήλθε από την έναρξη του κώματος, 1.2. Έχουν αποκλεισθεί δυνητικά αναστρέψιμες καταστάσεις κώματος από: Κατασταλτικά φάρμακα, Μυοχαλαρωτικά φάρμακα; Υποθερμία; Μεταβολικές-Ενδοκρινικές αιτίες; 1.3. Έχουν αποκλεισθεί: Επιληπτικοί σπασμοί; Στάσεις aποφλοίωσης και απεyκεφαλισμού; 2. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 2.1. Παρατηρούνται κινήσεις οφθαλμών κούκλας; ΙΑΤΡΟΣ Α 1ος 2oc ε εησς ελευ'(ος ελεηος ΙΑΤΡΟΣ Β 1ος,.:;,'"' ΙΑΤΡΟΣ Γ ;ας [ι!;;;"' 2.2. Αντιδρούν οι κόρες στο φως; 2.3. Υπάρχουν αντανακλαστικά κερατοειδούς; 2.4. Διαπιστώνονται κινήσεις οφθαλμών στο ερεθισμό του τυμπάνου, 2.5. Υπάρχουν μορφασμοί του προσώπου μετά επώδυνο ερεθισμό προσώπου, άκρων, 2.6. Υπάρχουν αντανακλαστικά κατάποσης. βήχα μετα ερεθισμό με τραχειοκαθετrjρα Κατά τη δοκιμασία της άπνοιας αερίσθηκε ο ασθενης για 10 min με 100 ο οξυγό'ιο. Πριν την αποσύνδεση ήταν το PaC02 40mmHg. I Χορηγήθηκε ενδοτραχειακώς 100% 02 κατά την αποσύνδεση: Παρατηρήθηκαν αναπνευστικές κινήσεις μετά 1 Ο min aποσύνδεσης; ΙΑΤΡΟΣ Α ΙΑΤΡΟΣ Β ΙΑΤΡΟΣ Γ Ημερομηνία και χρόνος 1ου ελέγχου Προτεινόμενος χρόνος 2ου ελέγχου Ημερομηνία και χρόνος εφαρμογής 2ου ελέγχου ΙΑΤΡΟΣ Α ΙΑΤΡΟΣ Β ΙΑΤΡΟΣ Γ Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 1ος Έλεγχος (υπογραφή) 2ος Ελεyχος (υπογραφή) Παρατnριiσεις:

Ο ρόλος του Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων και η προώθηση των μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο

Ο ρόλος του Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων και η προώθηση των μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο Ο ρόλος του Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων και η προώθηση των μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο Χρυστάλλα Δεσπότη ΑΝΛ, Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2007 Μεταμοσχεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

1025 Κ.Δ.Π. 308/89 Ο ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987

1025 Κ.Δ.Π. 308/89 Ο ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2462,1.12.89 1025 Κ.Δ.Π. 308/89 Αριθμός 308 Οι περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως Κανονισμοί του 1989, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΔΩΡΕΑ ΖΩΗΣ»

«ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΔΩΡΕΑ ΖΩΗΣ» «ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΔΩΡΕΑ ΖΩΗΣ» Ερευνητική εργασία 2012-13 Από τις μαθήτριες του Β 1: Αλεξοπούλου Ειρήνη Αντωνάτου Ελευθερία Γκορέγια Στέλλα Γλάρου Αθανασία Ζαφειρίου Λία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ιδέα της Δωρεάς

Διαβάστε περισσότερα

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής;

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Δήμητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Εισαγωγή 80% ανακοπών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Δ.ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Δ.ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Δ.ΓΟΥΜΕΝΟΣ Η δυνατότητα συντήρησης ζωτικών οργάνων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων. Η πρόοδος στην τεχνολογία αλλά κυρίως η κατανόηση των ανοσολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Κεφάλαιο 14 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ Κεφάλαιο 14 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάγδα Κυριακοπούλου, Άννα Κυριακούδη Σύνοψη Εγκεφαλικός θάνατος είναι η κατάσταση της μη αναστρέψιμης βλάβης του εγκεφάλου, με μόνιμη απώλεια όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Ιωαννίδου Αιμιλία. Το Δικαίωμα στη Ζωή και ο Εγκεφαλικός Θάνατος Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΘΕΜΑ

Προπτυχιακή Εργασία. Ιωαννίδου Αιμιλία. Το Δικαίωμα στη Ζωή και ο Εγκεφαλικός Θάνατος Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΘΕΜΑ Προπτυχιακή Εργασία Ιωαννίδου Αιμιλία Το Δικαίωμα στη Ζωή και ο Εγκεφαλικός Θάνατος Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΘΕΜΑ Είναι πλέον προφανές ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία προχωρούν με ραγδαίους ρυθμούς.

Διαβάστε περισσότερα

φυσικοθεραπεία ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

φυσικοθεραπεία ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ φυσικοθεραπεία ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ φυσικοθεραπεία Η πρώτη «σχολή» Φυσικοθεραπείας λειτούργησε στην Αθήνα το 1958, με έδρα το νοσοκομείο «Βασιλεύς Παύλος» η οποία ήταν κάτω από την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ Διαδικασία κατά την οποία υγιή όργανα, ιστοί ή κύτταρα μεταφέρονται από έναν δότη σε έναν χρονίως πάσχοντα άνθρωπο με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Γιαννάκου-Πεφτουλίδου Μαρία ABSTRACT The concept of brain death Giannakou-Peftoulidou M, MD, PhD Technological advances in medicine and the development of intensive care

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Γιώργος Καπαρός, Νευρολόγος

Γράφει: Γιώργος Καπαρός, Νευρολόγος Γράφει: Γιώργος Καπαρός, Νευρολόγος Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη διαταραχή της ηλεκτροχημικής λειτουργίας του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της οποίας μια ομάδα νευρώνων εκφορτίζεται χωρίς ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Στέλλα Σταμπουλή Παιδίατρος Επιμελήτρια ΜΕΘ Παίδων ΓΝΘ Ιπποκράτειο Αγόρι ηλικίας 8 ετών Πνιγμός σε θαλασσινό νερό Άγνωστο το χρονικό διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-07 -2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)οικ. 57940 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η µερική βλάβη του εγκεφάλου που προκαλείται από την απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση Νεφρού. Το όργανο και η λειτουργία του :

Μεταμόσχευση Νεφρού. Το όργανο και η λειτουργία του : Μεταμόσχευση Νεφρού Το όργανο και η λειτουργία του : Το ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΚΩΣΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΚΩΣΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΟΙ ΣΠΟΝ ΥΛΟΙ 10 Τυπικοί σπόνδυλοι ενηλίκων 10 Χαρακτηριστικά των σπονδύλων 11 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Καμία σύγκρουση συμφερόντων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πνευµονική υπέρταση είναι µια νοσολογική οντότητα που περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα παθήσεων που χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ ΑΣ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟEI ΟΠΑΘΕΙΑΣ. ιαβήτης & Οφθαλμός

ΤΜΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ ΑΣ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟEI ΟΠΑΘΕΙΑΣ. ιαβήτης & Οφθαλμός ΤΜΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ ΑΣ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟEI ΟΠΑΘΕΙΑΣ ιαβήτης & Οφθαλμός Σακχαρώδης ιαβήτης & Όραση Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία από τις κύριες αιτίες τύφλωσης στις ανεπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Συντονιστή στη Μεταμοσχευτική Διαδικασία

Ο ρόλος του Συντονιστή στη Μεταμοσχευτική Διαδικασία Ο ρόλος του Συντονιστή στη Μεταμοσχευτική Διαδικασία Μπαλάσκα Αικατερίνη RN, MSc, PhD(o) Α Χ Κλινική Κλινική Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Τελευταία έτη Βελτίωση των χειρουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του;

Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του; Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του; Χ. Χριστοδούλου Παθολόγος- Ογκολόγος Δ/ντής Β' Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Metropolitan Ηθική αναγκαιότητα κλινικών μελετών Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε λάθος και δεν προχωράει η μεταμόσχευση ήπατος στην Αθήνα: Διοικητικά

Τι κάνουμε λάθος και δεν προχωράει η μεταμόσχευση ήπατος στην Αθήνα: Διοικητικά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων Τι κάνουμε λάθος και δεν προχωράει η μεταμόσχευση ήπατος στην Αθήνα: Διοικητικά 5 Μαρτίου 2017 Ανδρέας Καραμπίνης-Πρόεδρος Ε.Ο.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Σχέδιο Δράσης Ε.Ο.Μ. 2012-2015 Action Plan on Organ Donation & Transplantation 1/19 Εθνικός Οργανισμός Μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ω ν Πανελλήνια Ημέρα ωρεάς Οργάνων 1η Νοεμβρίου Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών Δυστονία Δυστονία Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών προκαλώντας ανεξέλεγκτες επαναλαμβανόμενες ή στροφικές κινήσεις του προσβεβλημένου τμήματος του σώματος. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΘΗΕΩΝ - ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ

ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΘΗΕΩΝ - ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΘΗΕΩΝ - ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ Ορισμός Η απώλεια των αισθήσεων αναφέρεται στην αδυναμία απόκρισης έναντι άλλων ανθρώπων και δραστηριοτήτων. υχνά, καλείται κώμα ή κωματώδης κατάσταση. Μπορούν να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα 1 Επιστημονικά πορίσματα Στις 7 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορήθηκε για το θανατηφόρο κρούσμα κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας σε ασθενή που λάμβανε δακλιζουμάμπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνος είναι στο μυαλό μας!

Ο πόνος είναι στο μυαλό μας! Ο πόνος είναι στο μυαλό μας! Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ! Όλοι νιώθουν πόνο, αλλά δεν συνεχίζουν να πονάνε όλοι. Οι λίγοι άτυχοι που συνεχίζουν να πονάνε αποκτούν οικονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών - Πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31 26.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31 ΟΔΗΓΙΑ 2009/113/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες O εγκέφαλος Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος μας και ελέγχει όλες τις ακούσιες και εκούσιες δραστηριότητες που γίνονται μέσα σε αυτό. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο.

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο. Τα συμπτώματα αυτά δεν πρέπει ποτέ να τα αγνοούμε γιατί η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου μπορεί να σώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει εξ αρχής σαφής διάκριση ανάμεσα στην αναγκαιότητα της μη κατάχρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -327845 (3/7) 06/02/2015 13:29:55 +02C ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Μ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Από: The Johns Hopkins Medical Letter

Από: The Johns Hopkins Medical Letter Από: The Johns Hopkins Medical Letter Το 60% των ενηλίκων ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών, εμφανίζουν «παραλήρημα» (συγχυτικοδιεγερτική κατάσταση, σύμφωνα με την ιατρική ορολογία) κατά την περίοδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου. 1η Νοεμβρίου Πανελλήνια Ημέρα ωρεάς Οργάνων

Συνέντευξη Τύπου. 1η Νοεμβρίου Πανελλήνια Ημέρα ωρεάς Οργάνων Συνέντευξη Τύπου 1η Νοεμβρίου Πανελλήνια Ημέρα ωρεάς Οργάνων 10 χρόνια λειτουργίας Ε.Ο.Μ. Θεσμικοί και Κοινωνικοί παράγοντες που συμμετέχουν και καθορίζουν τη μεταμοσχευτική πορεία μιας χώρας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ PARKINSON : ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ

ΝΟΣΟΣ PARKINSON : ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΝΟΣΟΣ PARKINSON : ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ Η νόσος του Parkinson είναι μια προοδευτικά εξελισσόμενη, εκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :Διαδικασία έγκρισης απόδοσης της δαπάνης για ορισμένα υψηλού κόστους εμφυτεύσιμα υλικά στους ασφαλιμένους μας. Επιτροπές ΚΕ.Σ.Υ. Σχετικά: 1.

ΘΕΜΑ :Διαδικασία έγκρισης απόδοσης της δαπάνης για ορισμένα υψηλού κόστους εμφυτεύσιμα υλικά στους ασφαλιμένους μας. Επιτροπές ΚΕ.Σ.Υ. Σχετικά: 1. ΘΕΜΑ :Διαδικασία έγκρισης απόδοσης της δαπάνης για ορισμένα υψηλού κόστους εμφυτεύσιμα υλικά στους ασφαλιμένους μας. Επιτροπές ΚΕ.Σ.Υ. Σχετικά: 1. Το Θ14/226/25.9.2002 Γενικό Έγγραφο για βηματοδότες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Νευρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Πολυκλινική», Αθήνα. Εισαγωγή Ο ίλιγγος, ένα συνηθέστατο αίτιο προσέλευσης ασθενών στο ιατρείο της εφημερίας, συχνά υποκρύπτει επείγουσες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΡΘ-Τ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΡΘ-Τ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α. Παπαγιαννοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Χρήστος Αγιαννίδης MD fdafprs Πλαστικός χειρουργός - Ρινοχειρουργός

Εισηγητής: Χρήστος Αγιαννίδης MD fdafprs Πλαστικός χειρουργός - Ρινοχειρουργός Εισηγητής: Χρήστος Αγιαννίδης MD fdafprs Πλαστικός χειρουργός - Ρινοχειρουργός Η ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων έχει ως επακόλουθο: Την αύξηση των θανάτων. Την αύξηση των υπολειμματικών λειτουργικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίδα Φωτιάδου. Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας &Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Ελπίδα Φωτιάδου. Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας &Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Ελπίδα Φωτιάδου Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας &Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Θεραπευτικό Πρωτόκολλο: Δέσμη οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας μίας νόσου, με βάση τα πορίσματα και την κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2 Νόσος του Πάρκινσον Τρόπος αντιμετώπισης νόσου Πάρκινσον. Η νόσος του Πάρκινσον (Parkinson) είναι νευροεκφυλιστική ασθένεια της μέλαινας ουσίας με συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Η3 - Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους STOT SE, Κατ. 1

Τμήμα Η3 - Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους STOT SE, Κατ. 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Πολλαπλή Σκλήρυνση. 1. βασισμένες σε μελέτες Φάσης ΙΙΙ 2. Εγκεκριμένες από ΕΜΕΑ και FDA

Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Πολλαπλή Σκλήρυνση. 1. βασισμένες σε μελέτες Φάσης ΙΙΙ 2. Εγκεκριμένες από ΕΜΕΑ και FDA Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Πολλαπλή Σκλήρυνση 1. βασισμένες σε μελέτες Φάσης ΙΙΙ 2. Εγκεκριμένες από ΕΜΕΑ και FDA Αντώνης Ρόμπος Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ? Ετοιμολογία : είναι ο λόγος για το πάθος, δηλαδή την αρρώστια Ασχολείται με το μηχανισμό και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η άσκηση, επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στα διάφορα συστήματα του οργανισμού. Τα αποτελέσματα αυτά ενδέχεται να είναι παροδικά ή μόνιμα ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Τι είναι το γλαύκωμα; Το γλαύκωμα περιλαμβάνει μια ομάδα παθήσεων που βλάπτουν το οπτικό νεύρο, προκαλώντας διαταραχές όρασης, οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να εξελιχθούν και να επιφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Diane M. Rowles, Νοσηλεύτρια στο Rehabilitation Institute of Chicago Απόδοση: Αλέξανδρος Γεωργουλής

Γράφει: Diane M. Rowles, Νοσηλεύτρια στο Rehabilitation Institute of Chicago Απόδοση: Αλέξανδρος Γεωργουλής Γράφει: Diane M. Rowles, Νοσηλεύτρια στο Rehabilitation Institute of Chicago Απόδοση: Αλέξανδρος Γεωργουλής Στις γυναίκες, τα κέντρα του νωτιαίου μυελού μεταξύ Θ11 * και Ο2 * ευθύνονται για τη νεύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα». ΑΔΑ: 4Α36Θ-71 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 / 6/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ. Y1/Γ. Π. οικ. 64863 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης πυρκαγιών - καταστροφών Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ προ της καρδιακής ανακοπής! ΑΝΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΘΕΜΑ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 4/9/2017 Φιλίππου Αναστάσιος Επίκ. Καθηγητής, Φυσιολογία της Άσκησης 6/9/2017 Τοκμακίδης Σαββας Ομ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Γεώργιος Θ. Σταθόπουλος MD PhD Πνευμονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών gstathop@upatras.gr http://www.molcellbiol-upatras.net

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛ. Φλίγκος Γιώργος Φραγκούλιας Κων/νος. νος Παναγιωταροπούλου Φωτεινή Ξυδιά Φωτεινή Λύκα Μαρία Βασιλόγιαννη Μαρία

ΑΛΚΟΟΛ. Φλίγκος Γιώργος Φραγκούλιας Κων/νος. νος Παναγιωταροπούλου Φωτεινή Ξυδιά Φωτεινή Λύκα Μαρία Βασιλόγιαννη Μαρία ΑΛΚΟΟΛ Φλίγκος Γιώργος Φραγκούλιας Κων/νος νος Παναγιωταροπούλου Φωτεινή Ξυδιά Φωτεινή Λύκα Μαρία Βασιλόγιαννη Μαρία Λίγα λόγια για την ιστορία του Ο Διόνυσος ήταν ο θεός του κρασιού, γιος του Δία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ Τι είναι η Ανάλυση Βάδισης? Η εκτίμηση της βάδισης ενός ατόμου μόνο με την παρατήρηση είναι δύσκολη. Η δυσκολία αυτή είναι μεγαλύτερη όταν η βάδιση επηρεάζεται από νευρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Ι. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου... 15 1. Ορισμός και τύποι του πόνου... 15 1.1. Ο ορισμός του πόνου... 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ STRESS ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Η ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Διευθυντής : Καθηγητής Σπύρος Ζακυνθινός ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ) ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διαδικασία αντιμετώπισης: Α. Κατ'οίκον περιστατικών Β. Διαδικασία διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν εξέτασης από BY.Ε. σε ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί BYE Γ. Δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1 1 Περιεχόμενα: 1) Πρόλογος...3 2) Τι είναι εθισμός στα φάρμακα...4 3) Κατηγορίες φαρμάκων και τρόπος επίδρασης στον άνθρωπο...5 4) Επιπτώσεις των φαρμάκων 6 4.1) Στο άτομο 6 4.2) Στην κοινωνία..7 4.3)

Διαβάστε περισσότερα