ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1"

Transcript

1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

2 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στην Κολωνία στις 3 και 4 Ιουνίου 1999 για να εξετάσει διάφορα σηµαντικά για το µέλλον θέµατα, όπως διαµορφώνονται µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ. 2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τον κ. Romano Prodi, µέλλοντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συµµετάσχει στις συσκέψεις του, ώστε να µπορέσει να συζητήσει µαζί του ορισµένα θεµελιώδη θέµατα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόµενα έτη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση τα όσα δήλωσε ο κ. Prodi για διάφορα στοιχεία του προγράµµατος εργασιών και µεταρρυθµίσεων της επόµενης Επιτροπής και επιβεβαίωσε στη συνάρτηση αυτή την άποψή του, ότι µετά τις εκλογές για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχιστεί µε γοργό ρυθµό και να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία διορισµού της νέας Επιτροπής. 3. Πέραν τούτου, στην αρχή των συσκέψεων πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων µε τον κ. José-María Gil-Robles, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε αντικείµενο τα συζητητέα κύρια θέµατα. ΙΙ. ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε διάφορες σοβαρές αποφάσεις σχετικά µε την επιλογή ανώτερων αξιωµατούχων. Κατ' εφαρµογή της Συνθήκης του Άµστερνταµ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διόρισε τον κ. Javier Solana Madariaga για το νέο αξίωµα του Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου και Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, ενώ στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου διόρισε τον κ. Pierre de Boissieu. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 2

3 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 ΙΙΙ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. Με την από 1ης Ιανουαρίου 1999 εισαγωγή του ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε στην ανώτερη µέχρι τώρα βαθµίδα οικονοµικής ολοκλήρωσης, ενώ ταυτόχρονα διαµορφώθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο ο µεγαλύτερος, παράλληλα µε τις ΗΠΑ, οικονοµικός και νοµισµατικός χώρος. Με την εισαγωγή του ευρώ η Ευρώπη θα είναι πλέον σε θέση να διαδραµατίσει στην παγκόσµια οικονοµία ρόλο αντίστοιχο µε την οικονοµική της βαρύτητα. Ένα σταθερό ευρώ θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να προαγάγει την οικονοµική αύξηση και την απασχόληση. 6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη που ανέλαβε η Ευρώπη µε την εισαγωγή του ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει εκ νέου την ανάγκη αυστηρής εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό συνεπάγεται σαφή επιδίωξη ρεαλιστικών και αξιόπιστων στόχων στον τοµέα του προϋπολογισµού για κάθε οικονοµικό έτος, οι οποίοι µπορούν να επιτευχθούν υπεύθυνα µόνον µε φιλόδοξες προσπάθειες κρατικής δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Η εν γένει πολιτική οικονοµικής σταθερότητας και αύξησης απαιτεί εξ άλλου µια στραµµένη προς την ανάπτυξη φορολογική πολιτική ιδίως δε τη µείωση των φορολογικών και άλλων βαρών στον τοµέα της απασχόλησης, και µια προσανατολισµένη στην απασχόληση µισθολογική πολιτική των κοινωνικών εταίρων. Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση 7. Η προαγωγή της απασχόλησης παραµένει ο πρώτος και κύριος στόχος στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναλαµβάνει ως εκ τούτου την πρωτοβουλία για ένα Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση, µε στόχο τη µακροπρόθεσµα βιώσιµη περιστολή της ανεργίας. Στο εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση θα συνενωθούν για να αποτελέσουν ένα περιεκτικό σύνολο όλα τα µέτρα της Ένωσης που άπτονται της πολιτικής για την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει τους τρεις πυλώνες του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση και θεωρεί ότι αποτελούν µακρόπνοες και αλληλοσυντονιστέες διαδικασίες : συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής και βελτίωση της αµοιβαίας συνέργειας µισθολογικών εξελίξεων και νοµισµατικής, δηµοσιονοµικής και χρηµατοπιστωτικής πολιτικής µέσω µακροοικονοµικού διαλόγου, ώστε να προωθείται µια µακροπρόθεσµα βιώσιµη δυναµική µη πληθωριστικής οικονοµικής αύξησης (διαδικασία της Κολωνίας), SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 3

4 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 περαιτέρω ανάπτυξη και καλύτερη εφαρµογή της συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση, και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των αγορών εργασίας, µέσω της βελτίωσης της απασχολησιµότητας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος, της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στην προσοδοφόρο εργασία (διαδικασία του Λουξεµβούργου), ευρεία διαρθρωτική µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός για τη βελτίωση της ικανότητας για καινοτοµίες και της αποτελεσµατικότητας των αγορών εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων (διαδικασία του Κάρντιφ). 8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι ο µακροοικονοµικός διάλογος µεταξύ εκπροσώπων του Συµβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κοινωνικών εταίρων µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην έµπρακτη εφαρµογή της προσανατολισµένης προς την οικονοµική ανάπτυξη και σταθερότητα µακροοικονοµικής πολιτικής που βασίζεται στους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών. Εκεί έγκειται, κατά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η βάση για µια αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση καθώς και το µνηµόνιο "Νεολαία και Ευρώπη το µέλλον µας", επιβεβαιώνει δε το ψήφισµά του σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση και χαιρετίζει εν προκειµένω τη δήλωση των κοινωνικών εταίρων. 9. Στα πλαίσια της έµπρακτης υλοποίησης των διαδικασιών του Λουξεµβούργου και του Κάρντιφ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή : να συναγάγει από τις µέχρι τώρα συγκρίσεις "άριστης πρακτικής" συγκεκριµένες συστάσεις για µέτρα των κρατών µελών που να αφορούν την απασχόληση και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, να υποβάλει το Σεπτέµβριο του 1999 την πρότασή της για την κοινή έκθεση για την απασχόληση και τις νέες κατευθυντήριες γραµµές σχετικής πολιτικής για το SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 4

5 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα στα εξής µέτρα : Πλήρη αξιοποίηση της διαρθρωτικής µεταλλαγής προς την οικονοµία των υπηρεσιών, ιδίως δε εντοπισµό και αξιοποίηση τοµέων που επηρεάζουν ιδιαίτερα την απασχόληση, καθώς και κατάργηση των εµποδίων στους τοµείς των παροχών υπηρεσιών εντάσεως εργασίας, Καινοτοµίες στην αγορά εργασίας που προάγουν την απασχόληση και επιδρούν κοινωνικά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξετάσουν εάν και µε ποιόν τρόπο µπορεί * να γίνει µε περισσότερα αποτελέσµατα για την απασχόληση το άνοιγµα θέσεων εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών εντάσεως εργασίας, * να διαµορφωθεί ακόµη αποτελεσµατικότερα η διαδικασία του Λουξεµβούργου µε τον καθορισµό και άλλων εξακριβώσιµων στόχων, * να επιτευχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας του Λουξεµβούργου η µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια ως προς τα µέτρα και τους τρόπους επενέργειας των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση, * να συµβάλλουν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και οι τροποποιήσεις των εργασιακών ρυθµίσεων. 11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την απόφαση να συγκληθεί µια πρώτη έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε θέµα την "απασχόληση, οικονοµική µεταρρύθµιση και κοινωνική συνοχή - προς µια Ευρώπη της καινοτοµίας και της γνώσης", υπό πορτογαλική προεδρία, την άνοιξη του 2000, προκειµένου να εξετασθεί η σηµειωθείσα πρόοδος µετά την διαδικασία της Κολωνίας, του Κάρντιφ και του Λουξεµβούργου. Τα αποτελέσµατα των σχετικών εργασιών θα αξιολογηθούν στα πλαίσια φόρουµ εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τους δείκτες απασχόλησης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν τις εργασίες τους επ' αυτού. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 5

6 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Η Ευρώπη χρειάζεται µια επενδυτική πρωτοβουλία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει επιπλέον κίνητρα για αύξηση της απασχόλησης και των επενδύσεων. Σ αυτή τη δέσµη µέτρων περιλαµβάνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η κινητοποίηση των κοινοτικών πολιτικών βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου για το στόχο της απασχόλησης και η επιτάχυνση των καινοτοµιών. 14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης : αποδέσµευση άλλου µισού δισεκατοµµυρίου ευρώ από το υπάρχον πλαίσιο για χρηµατοδοτήσεις επιχειρηµατικών ("επισφαλών") κεφαλαίων, πράγµα που θα επιτρέψει το διπλασιασµό των διαθέσιµων για την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική ιευκόλυνση µέσων. Αν αυτό γίνει γρήγορα, θα µπορέσουν να δοθούν περισσότερα κίνητρα υπέρ της απασχόλησης, διάθεση ενός ακόµη δισεκατοµµυρίου ευρώ για χρηµατοδοτήσεις επιχειρηµατικών ("επισφαλών") κεφαλαίων για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο , µεταξύ άλλων σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Αυτό θα αποτελέσει πολύτιµη συµβολή στη βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης (από πλευράς ιδίων κεφαλαίων) των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν µεγάλες αυξητικές προοπτικές, καθώς και στη δηµιουργία απασχόλησης, συνέχιση και επέκταση της παροχής πιστώσεων στους τοµείς της ανακαίνισης αστικών περιοχών, της παιδείας και της υγείας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της προαγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποστήριξη και συµπλήρωση των διαρθρωτικών και περιφερειακών ενισχύσεων της Κοινότητας, ιδίως σε περιοχές που δεν θα δικαιούνται ενισχύσεων στο µέλλον. Η µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών ενισχύσεων ανοίγει επιπλέον περιθώρια αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναµικού των περιφερειών µε δανειακές χρηµατοδοτήσεις, πλαισίωση της κοινοτικής στρατηγικής για την σταδιακή προσαγωγή των υποψήφιων χωρών µελών µε την παροχή µεγαλύτερων πιστώσεων προς αυτές. Η δυναµική εξέλιξη της οικονοµίας σ' αυτές τις χώρες θα επηρεάσει θετικά την απασχόληση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 6

7 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου δηµιουργούν µεγάλες ευκαιρίες για την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης χάρη στην αποτελεσµατική εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών : ιαρθρωτικές ενισχύσεις : Για την περίοδο υπάρχουν διαθέσιµα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής 213 δισεκατοµµ.εκατοµµύρια ευρώ. Καλούνται τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να συµφωνήσουν το ταχύτερο τα νέα προγράµµατα ενισχύσεων, ώστε να µπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή τους και µετά το Στόχος είναι να έχουν οι ενισχύσεις όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επίδραση στην απασχόληση. Οι δραστηριότητες του Κοινωνικού Ταµείου θα πρέπει να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τα εθνικά σχέδια δράσης. Οι ενισχύσεις του Περιφερειακού Ταµείου και του Ταµείου Συνοχής συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της υποδοµής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Τα µέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου δηµιουργούν δυνατότητες απασχόλησης εκτός του γεωργικού τοµέα. Για την ολοκλήρωση των ιευρωπαϊκών ικτύων προβλέπεται µέχρι το 2006 αύξηση των µέσων σε 4,6 δισεκατοµµ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη : * να υποβάλουν διευρυµένο κατάλογο των σχεδίων προτεραιότητας, * να επισπεύσουν την έγκριση των σχεδίων, * να εξετάσουν σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά πόσον µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότερο µικτές χρηµατοδοτήσεις δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα, * να ερευνήσουν κατά πόσον µπορούν να διευκολυνθούν οι επενδύσεις από θεσµικούς επενδυτές, * να δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στις δηµόσιες επενδύσεις υποδοµής στα πλαίσια των οικείων προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης. Καλούνται το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουν γρήγορα τις αποφάσεις για τα προγράµµατα που εκκρεµούν προς έγκριση (Σωκράτης, Νεολαία), ώστε να επισπευσθούν ιδίως οι επιδράσεις τους στην απασχόληση. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 7

8 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Η καινοτοµία και η κοινωνία των πληροφοριών δηµιουργούν τις αυριανές θέσεις εργασίας. Το 5ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο της Κοινότητας, µε τα 15 δισεκατοµµ. ευρώ που διαθέτει, θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία της καινοτοµίας και να εξαντλήσει το δυναµικό οικονοµικής αύξησης και απασχόλησης της Κοινότητας. Όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται η Ευρώπη στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας, τόσο µεγαλύτερης αξίας δυνατότητες απασχόλησης θα δηµιουργηθούν. Λόγω της στρατηγικής του σηµασίας, θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήµατος δορυφορικής πλοήγησης (Galileo). Καλείται το Συµβούλιο να προχωρήσει γρήγορα την εξέταση της ανακοίνωσης της Επιτροπής που αναφέρεται σ αυτό το σύστηµα, µε στόχο την κατά µέγα µέρος ιδιωτική χρηµατοδότησή του. Στην κοινωνία των πληροφοριών, η Ευρώπη θα πρέπει ν' αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο : * όλα τα σχολεία θα πρέπει ν' αποκτήσουν το ταχύτερο πρόσβαση στο ιαδίκτυο, * για να εδραιωθεί η κορυφαία θέση της Ευρώπης στην ηλεκτρονική συναλλακτική κίνηση, θα πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισµός της πολιτικής για τη διαµόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος και να εκδοθεί γρήγορα οδηγία µε τη σύµπραξη των οικονοµικών φορέων. 17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναθέτει στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη να εντοπίσουν, µε τη συνεργασία εκπροσώπων των οικονοµικών φορέων, τα εµπόδια στην ταχεία ανάπτυξη και εφαρµογή της τεχνολογίας των πληροφοριών και να εκπονήσουν προτάσεις λύσεων. Θα πρέπει εν προκειµένω να ληφθεί υπ' όψη η ανάγκη τυποποίησης και µείωσης του ρυθµιστικού παρεµβατισµού. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 8

9 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής 18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής στα κράτη µέλη και στην Κοινότητα και συνιστά στο Συµβούλιο να τους εγκρίνει. Ιδιαίτερη εν προκειµένω σηµασία έχουν οι συστάσεις που απευθύνονται ειδικά σε κάθε µια χώρα προκειµένου τα κράτη µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής. 19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βλέπει την λύση για διαρκή και αντιπληθωριστική οικονοµική αύξηση και περισσότερη απασχόληση στη συντονισµένη συνέργεια µιας µακροοικονοµικής πολιτικής αποβλέπουσας στην οικονοµική αύξηση και τη σταθερότητα µε εκτεταµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι η διαρκής επιτυχία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης απαιτεί τον ανάλογο και προωθηµένο συντονισµό της πολιτικής, καθώς και διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση θα συµβάλει σηµαντικά σε αυτό. 20. Στον τοµέα του ευρώ, η ενίσχυση του διαλόγου στους κόλπους της Οµάδας των Έντεκα θα συµβάλει στην υλοποίηση ενός καλύτερα ισορροπηµένου πλέγµατος πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί κυβερνήσεις και κοινωνικούς εταίρους να στηρίζουν τη νοµισµατική πολιτική στην επιδίωξη του πρωταρχικού της στόχου που είναι η σταθερότητα. Στη συνάρτηση αυτή, ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν οι αδιάπτωτες προσπάθειες για µεσοπρόθεσµη επίτευξη σχεδόν ισοσκελισµένων ή και πλεονασµατικών προϋπολογισµών, για την πρέπουσα εξέλιξη των µισθών και για εκτεταµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 9

10 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Φορολογική πολιτική 21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταγράφει τη δεύτερη έκθεση της Οµάδας "Κώδικας Συµπεριφοράς" και διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι οι συζητήσεις για τις προτάσεις οδηγιών περί φορολογίας των προσόδων της αποταµίευσης έχουν προχωρήσει αρκετά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιδοκιµάζει τις εποικοδοµητικές συζητήσεις µε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες όσον αφορά την αποτελεσµατική φορολόγηση των προσόδων από τόκους. 22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι τα φορολογικά συστήµατα στην Ευρώπη πρέπει να διαµορφωθούν κατά τρόπον ώστε να προωθούν την απασχόληση και ότι πρέπει να καταπολεµηθεί ο επιζήµιος φορολογικός ανταγωνισµός. Κατ' επιβεβαίωση των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά : να συνεχιστούν, πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, οι εργασίες του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας για τη φορολόγηση των προσόδων της αποταµίευσης και την πρόταση οδηγίας για το φορολογικό καθεστώς των τόκων και δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, να συνεχιστούν, βάσει της έκθεσης του Συµβουλίου ECOFIN, οι εργασίες του Συµβουλίου για πλαίσιο φορολόγησης της ενέργειας, λαµβανοµένων παραλλήλως υπ' όψη των σχετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Οµάδας του Κώδικα Συµπεριφοράς έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι το αργότερο. 23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη δεύτερη έκθεση προόδου του Συµβουλίου σχετικά µε την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της φορολογικής πολιτικής και ζητά να υποβληθεί µια τρίτη έκθεση έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 10

11 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο να εξετάσει, µε σκοπό την έκδοσή της, την πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή, µε την οποία θα επιτραπεί σε όσα κράτη µέλη το επιθυµούν, να εφαρµόζουν δοκιµαστικά µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ σε υπηρεσίες έντασης εργασίας και µη διασυνοριακές. Εvιαία κεφαλαιαγoρά 25. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ και τηv αvακoίvωση της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής τη σχετική µε τo σχέδιo δράσης για τη σύσταση εvιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγoράς. Λόγω τωv αυξαvoµέvωv πρoκλήσεωv όσov αφoρά τov αvταγωvισµό µεταξύ κεφαλαιαγoρώv και έvεκα της καθoλικής oικovoµικής τoυς σπoυδαιότητας για τηv oικovoµική ανάπτυξη και τηv απασχόληση, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί απαραίτητη τηv ταχεία επίτευξη πρoόδoυ στο θέµα αυτό. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo, υπoστηρίζει κατ' αρχήv τις πρoτάσεις και τις πρoτεραιότητες τoυ σχεδίoυ δράσης, oι oπoίες θα πρέπει vα εξεταστoύv µία- µία στο πλαίσιο τωv αρµoδίωv επί µέρoυς oργάvωv. 26. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητά από την Επιτρoπή vα εξακoλoυθήσει τις εργασίες της βάσει τωv συζητήσεωv στα πλαίσια της Οµάδας "Πολιτική Χρηµατoπιστωτικώv Υπηρεσιώv", η oπoία θα συvεχίσει vα διεξάγει διαβoυλεύσεις για θέµατα στρατηγικής, vα συζητά τις εξελίξεις σε όλoυς τoυς τoµείς και vα παρακoλoυθεί τηv πρόoδo στα πλαίσια τoυ σχεδίoυ δράσης. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 11

12 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Bελτίωση της λειτoυργικότητας τoυ διεθvoύς χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς 27. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε βελτιώσεις της λειτoυργικότητας τoυ διεθvoύς χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς και καλεί τα κράτη µέλη vα συvεργαστoύv στεvά για τηv εφαρµoγή τωv πρoτάσεωv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη µεγαλύτερη συµµετoχή τoυ ιδιωτικoύ τoµέα για τηv απoτρoπή και επίλυση χρηµατoπιστωτικώv κρίσεωv. Στη συvάρτηση αυτή, επισηµαίvει ότι είvαι αvάγκη vα εvταθoύv oι εργασίες για τov καθoρισµό αποτελεσµατικότερων καvόvωv ως προς τηv συµµετoχή τoυ ιδιωτικoύ τoµέα στo κόστoς τωv διαταράξεωv τωv χρηµατooικovoµικώv αγoρώv. Επίσης, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσµατικότερη διαµόρφωση της εποπτείας τωv χρηµατooικovoµικώv αγoρώv, ιδίως στις χώρες µε αvαδυόµεvη oικovoµία αγoράς, η oπoία επόπτευση θα πρέπει vα επεκταθεί και σε ιδρύµατα µε υψηλό λόγo κιvδύvoυ πρoς ίδια κεφάλαια και στα εξωχώρια (offshore) χρηµατoπιστωτικά κέντρα. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τη σύσταση εvός φόρoυµ χρηµατooικovoµικής επoπτείας ως σηµαvτικό βήµα πρoς αυτή τηv κατεύθυvση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει ότι θα πρέπει vα γίvoυv όλες oι επιδιωκόµεvες βελτιώσεις στη λειτoυργία τoυ διεθvoύς χρηµατooικovoµικoύ συστήµατoς στα πλαίσια τωv υφισταµέvωv µηχαvισµώv τoυ Bretton Woods και τovίζει τov κεvτρικό ρόλo τoυ ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Χρέωση τωv πιο πτωχώv χωρώv 28. Θα πρέπει vα εξευρεθεί µόvιµη λύση για τα πρoβλήµατα χρέωσης τωv πτωχοτέρων χωρώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιδoκιµάζει τηv κoιvή ευρωπαϊκή θέση όσov αφoρά τη βελτίωση της πρωτoβoυλίας για τις «υπερχρεωµέvες πτωχότερες χώρες» και συvηγoρεί υπέρ της επιτάχυvσης της διαδικασίας αvακoύφισης τoυ χρέoυς για τις πτωχότερες χώρες, καθώς και υπέρ του καθορισµού φιλόδoξωv στόχωv όσov αφoρά τηv έκταση της ελάφρυvσής τoυ. Τovίζει ότι oι ελαφρύvσεις τωv χρεώv και η στρατηγική για τηv καταπoλέµηση της φτώχειας πρέπει vα συvδεθoύv στεvότερα. Τα κράτη µέλη είvαι πρόθυµα vα υπoστηρίξoυv αύξηση τoυ πoσoστoύ άφεσης τωv εµπoρικώv πιστώσεωv στα πλαίσια της Λέσχης τωv Παρισίωv κατά 90 % και περισσότερo, δεσµεύovται δε για περισσότερες ελαφρύvσεις τωv χρεώv των προερχόµενων από τη δηµόσια αvαπτυξιακή βoήθεια. Στα πλαίσια αυτά, και µε ορθή κατανοµή των βαρών, η Ευρώπη είvαι έτoιµη vα αναλάβει τηv δίκαιη συµµετoχή της στη χρηµατoδότηση µιας βελτιωµέvης πρωτoβoυλίας για τo χρέoς. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 12

13 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Πoλιτική για τo κλίµα, τo περιβάλλov και τη βιώσιµη αvάπτυξη 29. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη βoύληση της Ευρωπαϊκής Έvωσης vα εκπληρώσει τις δεσµεύσεις πoυ αvέλαβε στo Κυότo για τηv µείωση τωv εκπoµπώv αερίωv πoυ πρoξεvoύv τo φαιvόµεvo τoυ θερµoκηπίoυ και vα καταβάλει κάθε δυvατή πρoσπάθεια ώστε στα πλαίσια τoυ σχεδίoυ δράσης πoυ εγκρίθηκε στo Μπoυέvoς Άιρες vα δηµιoυργηθoύv oι πρoϋπoθέσεις για ταχεία επικύρωση τoυ πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo. Επιβεβαιώvεται η διαπραγµατευτική θέση της Ένωσης πoυ διατυπώvεται στα συµπεράσµατα τoυ Συµβoυλίoυ (Περιβάλλov) της 17ης Μαΐoυ Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί τηv επικύρωση και εφαρµoγή τoυ πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo ως σηµαντικό oρόσηµo, τovίζει όµως και τηv επείγoυσα αvάγκη vα ληφθoύv περισσότερα µέτρα, ιδίως στις βιoµηχαvικές χώρες. 30. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη σηµασία πoυ έχει η κατάρτιση κoιvώv και συvτovισµέvωv πoλιτικώv και δράσεωv στo κoιvoτικό επίπεδo, oι oπoίες συµπληρώvoυv τις πρoσπάθειες τωv κρατώv µελώv. Απαιτείται vα επιστρατευθoύv όλoι οι συναφείς τoµείς για vα συvεισφέρoυv στα πλαίσια µιας συvoλικής στρατηγικής πρoστασίας τoυ κλίµατoς. Η πoλιτική στov τoµέα τoυ κλίµατoς συvιστά τo σπoυδαιότερo παράδειγµα της υπoχρέωσης που έχει το Συµβoύλιο, δυνάµει της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ, vα ενσωµατώνει τα περιβαλλovτικά µελήµατα και τηv βιώσιµη αvάπτυξη σε άλλες κoιvoτικές πoλιτικές. 31. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα δώσει ιδιαίτερη πρoσoχή στo ζήτηµα τoυ κλίµατoς στα πλαίσια τωv επί µέρoυς τoµέωv κατά τηv εκπόvηση τωv oλoκληρωµέvωv στρατηγικώv του για τη σύvoδo τoυ Ελσίvκι. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επισηµαίvει ότι υπάρχει ιδιαίτερη αvάγκη για περαιτέρω δράση στη διαµόρφωση τωv γεvικώv πρoϋπoθέσεωv για συστήµατα µεταφoρώv µε λιγότερες εκπoµπές αερίωv και φιλικότερα πρoς τo περιβάλλov, επίσης δε για µεγαλύτερη, αvεµπόδιστη αξιoπoίηση και για περαιτέρω αvάπτυξη τωv αvαvεώσιµωv πηγώv εvέργειας. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί άλλωστε αvαγκαία τηv θεσµοθέτηση κατάλληλου πλαισίου για τη φορολόγηση της εvέργειας και καλεί τo Συµβoύλιo (Οικovoµικώv και ηµoσιovoµικώv Υπoθέσεωv) vα oλoκληρώσει τις διαβoυλεύσεις τoυ µε ταχεία έκδοση απόφασης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρωτοβουλία της προσεχούς Προεδρίας να εντείνει τις κοινοτικές δραστηριότητες όσον αφορά το κλίµα. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 13

14 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώνει τηv έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής για τηv εvσωµάτωση τωv περιβαλλovτικώv παραµέτρωv σε όλoυς τoυς σχετικoύς τoµείς πoλιτικής, καθώς και τηv πρόoδo πoυ επετεύχθη στoυς κόλπoυς τoυ Συµβoυλίoυ µετά τη σύvoδo της Βιέvvης. Επιβεβαιώvει τηv πρόθεσή τoυ vα επαvεξετάσει τηv όλη πρόoδo κατά τη σύvoδό τoυ στo Ελσίvκι, τo εκέµβριo τoυ 1999, και υπεvθυµίζει τις εκθέσεις πoυ έχoυv ζητηθεί. Καλεί τo Συµβoύλιo (Γενικών Υποθέσεων, Οικovoµικώv και ηµoσιovoµικώv Θεµάτωv καθώς και Αλιείας) vα τoυ υπoβάλει τo 2000 έκθεση για τηv εvσωµάτωση τωv περιβαλλovτικώv µεληµάτωv και της βιώσιµης αvάπτυξης στoυς αvτίστoιχoυς τoµείς πoλιτικής. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπoλέµησης της Απάτης 33. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τις απoφάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ (Οικovoµικώv και ηµoσιovoµικώv Υπoθέσεωv) της 6ης και της 25ης Μαΐoυ 1999 αντιστοίχως, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπoλέµησης της Απάτης. Χαιρετίζει ιδιαίτερα δε τηv υπoδειγµατική, στεvή και επoικoδoµητική συvεργασία µεταξύ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, τoυ Συµβoυλίoυ και της Επιτρoπής, η oπoία κατέστησε δυvατή τη δηµιoυργία τωv voµικώv βάσεωv εvτός ελαχίστoυ χρovικoύ διαστήµατoς, πρoκειµέvoυ η λειτoυργία της εv λόγω υπηρεσίας vα αρχίσει τηv 1η Ioυvίoυ 1999 όπως είχε προβλεφθεί. Έτσι άλλωστε δόθηκε εγκαίρως το πολιτικό µήνυµα ότι η Έvωση µπoρεί vα δρα απoτελεσµατικά και στηv καταπoλέµηση της απάτης, της δωρoδoκίας και της κακoδιαχείρισης. 34. Η υπηρεσία αυτή πρέπει vα εφoδιαστεί µε τo αvαγκαίo πρoσωπικό και τα αvαγκαία oικovoµικά µέσα ώστε vα παρέχεται απoτελεσµατική πρoστασία τωv oικovoµικώv συµφερόvτωv της Κoιvότητας πρoς τo συµφέρov τωv Ευρωπαίωv φoρoλoγoυµέvωv. Μόvov έτσι µπoρεί vα καταπoλεµηθoύv απoτελεσµατικά oι ατασθαλίες περί τις εvισχύσεις και oι παρατυπίες στα κράτη µέλη και εvτός τωv oργαvισµώv και τωv θεσµικώv oργάvωv της Ευρωπαϊκής Έvωσης, και vα απoκατασταθεί η εµπιστoσύvη τωv πoλιτώv στις εvεχόµεvες εθvικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 14

15 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo διαπιστώvει µε ικαvoπoίηση ότι, εκτός από τα ανωτέρω όργανα, δήλωσαv αµέσως πρόθυµα vα υπoβληθoύv σε εvδεχόµεvη εσωτερική έρευvα της Υπηρεσίας Καταπoλέµησης της Απάτης τα περισσότερα άλλα όργαvα, υπηρεσίες και γραφεία, τα oπoία έχoυv συσταθεί δυvάµει τωv κoιvoτικώv Συvθηκώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί κατ' αρχήv επιθυµητό vα πρoσχωρήσoυv σε αυτόv τov διoργαvικό διακαvovισµό όλα τα κoιvoτικά όργαvα και ως εκ τoύτoυ απευθύvει στo Ευρωπαϊκό ικαστήριo, τo Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συvέδριo, τηv Ευρωπαϊκή Κεvτρική Τράπεζα και τηv Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεvδύσεωv παράκληση vα εξετάσoυv τo συvτoµότερo δυvατόv υπό πoιές πρoϋπoθέσεις µπoρεί vα διεξαγάγει η Υπηρεσία αυτή ελέγχoυς και στoυς δικoύς τoυς κόλπoυς και πώς θα µπoρoύσε vα διαµoρφωθεί κατά τ' άλλα η συvεργασία µαζί της. Πρόβληµα του έτους 2000 για τoυς υπoλoγιστές 36. Κατά τις συνόδους του στο Κάρντιφ και τη Βιέννη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επεσήµανε τα τεχνικά προβλήµατα που µπορεί ν ανακύψουν από την αλλαγή του αιώνα και απηύθυνε θερµή έκκληση στα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα για να περιορίσουν στο ελάχιστο τις ενδεχόµενες διαταραχές επ αυτού. Έχουν ήδη γίνει σηµαντικές εργασίες, επειδή όµως επίκειται η κρίσιµη ηµεροµηνία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της και να συγκροτήσει οµάδα υψηλού επιπέδου η οποία θα εκπονήσει προτάσεις για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που ενδεχοµένως θα χρειαστούν µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιµων υποδοµών παρά την εµφάνιση τυχόν πληροφορικών προβληµάτων συνεπεία της αλλαγής του αιώνα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα προληπτικά µέτρα που έχουν ληφθεί ανά τον κόσµο και να τις κάνει γνωστές στο κοινό. Ασφάλεια των Μεταφορών 37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο (Μεταφορών), κατόπιν των τραγικών συµβάντων σε ευρωπαϊκές σήραγγες, να συζητήσει το θέµα της ασφάλειας των σηράγγων καθώς και των µεταφορών επικινδύνων εµπορευµάτων, ώστε να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν συστάσεις για την βελτίωση της ασφάλειας και για την περαιτέρω ανάπτυξη ενιαίων και υψηλών ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 15

16 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης 38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο µέχρι το τέλος του 1999 έκθεση όπου να προσδιορίζεται µια δέσµη µέτρων για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά µε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 16

17 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 IV. ΠΕΡΑIΤΕΡΩ ΕΞΕΛIΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 39. Τoυς περασµέvoυς µήvες σηµειώθηκε oυσιαστική πρόoδoς στηv πoρεία της Ευρωπαϊκής Έvωσης πρoς τov εικoστό πρώτo αιώvα : µε τηv συµφωvία για τηv Ατζέvτα 2000 απoφασίστηκαv oι απαραίτητες στα πλαίσια της διεύρυvσης µεταρρυθµίσεις και εξασφαλίστηκε τo χρηµατoδoτικό πλαίσιo της Έvωσης για τα επτά επόµεvα χρόvια. 40. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καταγράφει µε ικαvoπoίηση τηv πρόoδo πoυ επιτεύχθηκε στηv υλoπoίηση της Ατζέvτας 2000 µετά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Βερoλίvoυ, ιδίως ως προς τηv έκδoση τωv σχετικώv voµoθετικώv πράξεωv καθώς και τηv σύναψη της διoργαvικής συµφωvίας για τη δηµoσιovoµική πειθαρχία, καλεί δε τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει τo ταχύτερo δυvατόv σχέδιo για vέα απόφαση περί ιδίωv πόρωv, oύτως ώστε η εv λόγω απόφαση vα µπoρέσει vα τεθεί σε ισχύ στις αρχές τoυ 2002, όπως πρoβλέπεται στα συµπεράσµατα τoυ Βερoλίvoυ. 41. Στoιχείo της ευρωπαϊκής εvoπoίησης απoτελεί και η συvειδητoπoίηση τωv κoιvώv πoλιτιστικώv καταβoλώv. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρoωθεί τηv πoλιτιστική συvεργασία και τις πoλιτιστικές αvταλλαγές. Τo ζητoύµεvo είvαι vα διαφυλαχθεί και vα πρoαχθεί η πoλυµορφία και τo βάθoς τωv ευρωπαϊκώv πoλιτισµώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επικρoτεί ως εκ τoύτoυ τη συµφωvία όσov αφoρά τις κεvτρικές δράσεις τωv ερχoµέvωv ετώv για τηv πρoώθηση τoυ ευρωπαϊκoύ πoλιτισµoύ : τηv "Ευρωπαϊκή πoλιτιστική πρωτεύoυσα" και τo vέο πρόγραµµα - πλαίσιo "Πoλιτισµός 2000" για τηv πρoαγωγή τoυ πoλιτισµoύ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την προώθηση πολιτιστικών σχεδίων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων, εφόσον συµβάλλουν στη δηµιουργία µονίµων θέσεων απασχόλησης. 42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι στο πρόγραµµα-πλαίσιο για τον πολιτισµό προάγεται η βελτίωση της γνώσης των πολιτισµών και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, ενώ ταυτόχρονα το βιβλίο αναλαµβάνει σηµαντικό ρόλο, ως πολιτισµικό αγαθό, πράγµα που διαπιστώνει το Συµβούλιο ήδη στο ψήφισµά του της 8ης Φεβρουαρίου SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 17

18 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Χώρoς ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης 43. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπεvθυµίζει τo σχέδιo δράσης πoυ εvέκριvε στη Βιέvvη για τηv oικoδόµηση εvός χώρoυ ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης και καλεί τα επί µέρoυς όργαvα vα πρoαγάγoυv µε ταχύ ρυθµό τηv υλoπoίηση τoυ σχεδίoυ δράσης. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει το γεγονός ότι τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo ενέκρινε ψήφισµα για το σχέδιο δράσης της Βιέννης και έδωσε ιδιαίτερη πρoσoχή στo θέµα αυτό επ' ευκαιρία διάσκεψής τoυ µε κoιvoβoυλευτικoύς εκπρoσώπoυς τωv κρατώv µελώv στις 22 και 23 Μαρτίoυ Εξάλλου, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της διάσκεψης αυτής, καλείται τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo vα καθoρίσει, κατά τηv έκτακτη σύvoδό τoυ της 15ης και 16ης Οκτωβρίoυ 1999 στo Τάµπερε, τις πoλιτικές κατευθυvτήριες γραµµές για τηv µελλovτική ευρωπαϊκή πoλιτική στov τoµέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv. Χάρτης Θεµελιωδώv ικαιωµάτωv της ΕΕ 44. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πιστεύει ότι στo εξελικτικό στάδιo πoυ βρίσκεται πλέov η Έvωση, τα θεµελιώδη δικαιώµατα πoυ ισχύoυv στo επίπεδo της Έvωσης θα πρέπει vα συγκεvτρωθoύv σ ένα Χάρτη, καθιστάµεvα έτσι πιο oρατά. 45. Για το σκοπό αυτό τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέδωσε τηv απόφαση πoυ επισυvάπτεται ως Παράρτηµα IV. Απευθύvεται στη διάδoχo Πρoεδρία η παράκληση vα δηµιoυργήσει, µέχρι τηv έκτακτη σύvoδo τoυ Συµβoυλίoυ της 15ης και 16ης Οκτωβρίoυ 1999 στo Τάµπερε, τις πρoϋπoθέσεις για τηv υλoπoίηση της απόφασης αυτής. Ανθρώπινα δικαιώµατα 46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την ενδιάµεση έκθεση της Προεδρίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και συνιστά να εξεταστεί κατά πόσον είναι σκόπιµο να ιδρυθεί Γραφείο της Ένωσης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και τη ηµοκρατία. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 18

19 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Λειτoυργία τωv θεσµικώv oργάvωv 47. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τη σπoυδαιότητα πoυ απoδίδει στηv εσωτερική µεταρρύθµιση και τov εκσυγχρovισµό της Επιτρoπής, καθώς και της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης. Επαιvεί τα µέτρα πoυ έλαβε ήδη η σηµεριvή Επιτρoπή. Επικρoτεί τηv πρόθεση τoυ νεοδιορισθέντος Πρoέδρoυ της Επιτρoπής vα φέρει εις πέρας τις ριζικές µεταρρυθµίσεις πoυ είvαι απαραίτητες πρoκειµέvoυ η Επιτρoπή vα εκπληρώνει τα καθήκovτά της µε απoτελεσµατικότητα, στα πλαίσια µηχαvισµoύ oργαvωµέvoυ µε βάση τo συvτovισµό και τη συvεργασία. 48. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θα συvεργαστεί στεvά µε τo µελλovτικό Πρόεδρo της Επιτρoπής και θα τov υπoστηρίξει πρoκειµέvoυ vα σχηµατίσει Επιτρoπή πoυ να διακρίvεται για τηv βελτιωµέvη διαχείριση τωv ζητηµάτωv πρoϋπoλoγισµoύ και πρoσωπικoύ, για την άκρα ακεραιότητά της και την διαφάvεια και για έvαv ευέλικτo διoικητικό µηχαvισµό µε σαφή καταvoµή αρµoδιoτήτωv και ευθυvώv. Στα πλαίσια αυτά, η διάρθρωση και η καταvoµή αρµoδιoτήτωv της vέας Επιτρoπής θα πρέπει vα λαµβάvει υπόψη τις vέες απαιτήσεις και τo αίτηµα για πραγµατική µεταρρύθµιση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιδoκιµάζει τηv πρόθεση τoυ νεοδιoρισθέvτoς Πρoέδρoυ της Επιτρoπής να παρουσιάσει στις αρχές του 2000 συγκεκριµένες απόψεις για µεταρρυθµίσεις. 49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η µέθοδος αναπροσαρµογής των αποδοχών και συντάξεων θα πάψει να ισχύει από τις 30 Ιουνίου 2001, χαιρετίζει δε την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως σχετικές µεταρρυθµιστικές προτάσεις και ταυτόχρονα να εκφράσει τις απόψεις της για τη µεταρρύθµιση της πολιτικής σε θέµατα προσωπικού. 50. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv υπoβoλή από τov Γεvικό Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ έκθεσης µε θέµα τov τρόπo εργασίας τoυ Συµβoυλίoυ εvτός της διευρυµέvης Έvωσης, και καλεί τo Συµβoύλιo (Γεvικώv Υπoθέσεωv) vα υπoβάλει έως τη σύvoδo τoυ Συµβoυλίoυ τoυ Ελσίvκι και µε γvώµovα τηv έκθεση αυτή, συγκεκριµέvες πρoτάσεις για τηv βελτίωση τoυ τρόπoυ λειτoυργίας τoυ Συµβoυλίoυ µε τηv πρooπτική της διεύρυvσης. 51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τάχιστα τις εργασίες σχετικά µε το ζήτηµα του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 19

20 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 ιακυβερvητική ιάσκεψη για τα θεσµικά θέµατα 52. Για vα εξασφαλισθεί ότι τα όργαvα της Έvωσης θα µπoρoύv vα εργάζovται απoτελεσµατικά και µετά τη διεύρυvση, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo δήλωσε ότι πρoτίθεται vα συγκαλέσει στις αρχές τoυ 2000 ιάσκεψη τωv Αvτιπρoσώπωv τωv Κυβερvήσεωv τωv Κρατώv Μελώv, πρoκειµέvoυ vα επιλυθoύv τα θεσµικά ζητήµατα πoυ πρέπει vα διευθετηθoύv πριv από τη διεύρυvση και δεv ρυθµίζovται από τη Συvθήκη τoυ Άµστερvταµ. Η ιάσκεψη θα πρέπει να έχει περατωθεί µε την επίτευξη συµφωvίας για τις αvαγκαίες τρoπoπoιήσεις της Συvθήκης µέχρι τo τέλoς τoυ Η εντολή προς την ιακυβερvητική ιάσκεψη καλύπτει, σύµφωvα µε τo "Πρωτόκoλλo σχετικά µε τα όργαvα εv όψει της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης" της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ, και σύµφωνα µε τις σχετικές δηλώσεις, τα εξής ζητήµατα : - Μέγεθoς και σύvθεση της Επιτρoπής - Στάθµιση τωv ψήφωv στoυς κόλπoυς τoυ Συµβoυλίoυ (vέα στάθµιση τωv ψήφωv, καθιέρωση διττής πλειoψηφίας, ελάχιστoς αριθµός απαιτoυµέvωv ψήφωv για τις απoφάσεις µε ειδική πλειoψηφία) - υνατότητα διεύρυνσης των περιπτώσεων όπου το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειoψηφία. Επίσης, θα µπoρoύσαv vα συζητηθoύv oι αvαγκαίες τρoπoπoιήσεις των Συvθηκών στo βαθµό που αφορούν τα ευρωπαϊκά όργανα σε σχέση προς τα προαναφερθέντα ζητήµατα και την εφαρµογή της Συνθήκης του Άµστερνταµ. 54. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητεί από τη διάδoχo Πρoεδρία vα καταρτίσει µε δική της ευθύvη, για τηv σύvoδo τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ στo Ελσίvκι, διεξοδική έκθεση για τηv επεξήγηση και τηv καταγραφή τωv λύσεωv που µπορούν να δοθούν στα προς επίλυση ζητήµατα. Στα πλαίσια αυτά, η Πρoεδρία θα λάβει υπόψη τις πρoτάσεις πoυ έχoυv υπoβάλει τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή και τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo. Πέραv αυτoύ, η Πρoεδρία µπορεί να εξετάσει τo εvδεχόµεvo επιπρoσθέτωv διαβoυλεύσεωv. Με τις υπό ένταξη χώρες πρέπει να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη ανταλλαγή απόψεων εντός του υφισταµένου θεσµικού πλαισίου. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 20

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ SN 150/99 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ SN 150/99 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/99 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2164ης συνόδου του Συμβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 9 Μαρτίου 1999

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2164ης συνόδου του Συμβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 9 Μαρτίου 1999 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 1999 (02.06) (OR. f) PUBLIC 6554/99 LIMITE PV/CONS 9 SOC 86 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2164ης συνόδου του Συμβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων...

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Bρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1999 (24.01) (OR. f) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353

PUBLIC. Bρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1999 (24.01) (OR. f) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1999 (24.01) (OR. f) 12142/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 SOC 353 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα : 2208η σύνοδος του Συμβουλίου (Εργασίες και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α14) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΚOΛΩΝΙΑΣ

Α14) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΚOΛΩΝΙΑΣ Α14) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΚOΛΩΝΙΑΣ Το ΕΣ με τη σύνθεση των Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων συνήλθε στις 3 και 4 Ιουνίου 1999 στην Κολωνία για να εξετάσει διάφορα σημαντικά θέματα, όπως διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13864/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2018 Αποδέκτης: Θέμα: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

6154/16 ΧΜΑ/νικ/ΙΑ 1 DG B 3A

6154/16 ΧΜΑ/νικ/ΙΑ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0455/31. Τροπολογία. Kati Piri. εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE. Alexander Graf Lambsdorff

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0455/31. Τροπολογία. Kati Piri. εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE. Alexander Graf Lambsdorff 8.6.2015 B8-0455/31 31 Bodil Ceballos εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE Παράγραφος 3 α (νέα) 3 α. επιδοκιµάζει την εκλογή του πλέον αντιπροσωπευτικού και χωρίς αποκλεισµούς κοινοβουλίου στη σύγχρονη ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 28.8.2014 2014/2059(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14164/16 ECOFIN 1013 STATIS 91 UEM 358 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ 11 ΚΑI 12 ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1998 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡIΑΣ SN 300/1/98 REV 1 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ 11 ΚΑI 12 ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1998 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡIΑΣ SN 300/1/98 REV 1 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΒIΕΝΝΗΣ 11 ΚΑI 12 ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1998 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡIΑΣ 1 Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo συvήλθε στη Βιέvvη στις 11 και 12 εκεµβρίoυ 1998 για vα συζητήσει τα κύρια θέµατα και τις πρoκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 50 Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει μαζί πολύ περισσότερα για να θέσει τα θεμέλια για μελλοντική γενικευμένη ευημερία θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

7824/1/12 REV 1 ΔΛ/σα 1 DQPG

7824/1/12 REV 1 ΔΛ/σα 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2012 (23.03) (OR. en) 7824/1/12 REV 1 CO EUR-PREP 12 POLGEN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 29 Ioυλίου 1999 (24.8) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ(1)

EΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 29 Ioυλίου 1999 (24.8) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ(1) Conseil UE EΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 29 Ioυλίου 1999 (24.8) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (OR.f) 9630/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 44 CULTURE 48 AUDIO 20 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ(1) της 2195ης συνόδου του Συμβουλίου (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 914 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία {SWD(2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις : πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα του Συµβουλίου να απευθύνει συστάσεις στο οικείο κράτος µέλος;

Συστάσεις : πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα του Συµβουλίου να απευθύνει συστάσεις στο οικείο κράτος µέλος; ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2000 (06.10) (OR. fr) CONFER 4782/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Υπουργικό Κονκλάβιο της Θέµα : 2000 - Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

13865/18 ΘΚ/μκρ 1 ECOMP 1A

13865/18 ΘΚ/μκρ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13865/18 ECOFIN 1012 STATIS 71 UEM 345 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6052/16 COEST 30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. fr) 13056/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PUBLIC 12722/16 LIMITE ECOFIN 857 ENV 623 CLIMA 128 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

B8-0130/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού

B8-0130/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 4.2.2015 B8-0130/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού σχετικά µε την ανανέωση της

Διαβάστε περισσότερα

B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 39

B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 39 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 39 39 Αιτιολογική σκέψη. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσµια οικονοµία, η υψηλή ανεργία η δηµογραφική µεταβολή και η όλο και µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΟΥ ΚΑΡΝΤIΦ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΟΥ ΚΑΡΝΤIΦ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΟΥ ΚΑΡΝΤIΦ 15 ΚΑI 16 IΟΥΝIΟΥ 1998 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡIΑΣ I. ΕIΣΑΓΩΓΗ 1. Τo τελευταίo εξάµηvo λήφθηκαv ιστoρικές απoφάσεις σχετικά µε τηv Οικovoµική και Νoµισµατική _Εvωση. _Αρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0224 Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.12.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τη συνολική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/11. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/11. Τροπολογία 10.3.2017 A8-0060/11 11 Παράγραφος 1 1. χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0237 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,3 Μαΐου2011(11.05) (OR.en) 6598/11 LIMITE PVCONS 7 ECOFIN 74 ΣΧΕΔΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,3 Μαΐου2011(11.05) (OR.en) 6598/11 LIMITE PVCONS 7 ECOFIN 74 ΣΧΕΔΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,3 Μαΐου2011(11.05) (OR.en) 6598/11 LIMITE PVCONS 7 ECOFIN 74 ΣΧΕΔΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3067ησύνοδοςτουΣυμβουλίουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑκαι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.3.2018 A8-0048/21 21 Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/19. Τροπολογία. Raymond Finch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/19. Τροπολογία. Raymond Finch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 10.3.2017 A8-0060/19 19 Παράγραφος 1 1. χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9940/17 ADD 2 ECOFIN 491 UEM 185 INST 242 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6815/16 ΑΒ/μκ 1 DG C 1

6815/16 ΑΒ/μκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2016 (OR. fr) 6815/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 14 Μαρτίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

9473/19 ΘΚ/νκ 1 ECOMP 1A

9473/19 ΘΚ/νκ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2019 (OR. en) 9473/19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9021/19 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 506 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0024/1999 19/07/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) Αριθ..../1999 Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1)

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία EL EL 2016/0358 (NLE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/2059(INI) 1.8.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001), P5_TA(2002)0319 Κοινοτική δράση για τις παραµεθόριες περιοχές Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τον αντίκτυπο της διεύρυνσης στις περιοχές που συνορεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0177 Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12759/18 ΠΜ/γπ 1 RELEX.1.B

12759/18 ΠΜ/γπ 1 RELEX.1.B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2018 (OR. fr) 12759/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Κεντροαφρικανική

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών.

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Συμβούλιο Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14244/16 COEST 292 CFSP/PESC 925 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία)

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2014)0081 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία) Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2018 (OR. fr) 7461/97 DCL 1 PECHE 118 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 7461/97 RESTREINT Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 1997 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα