ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1"

Transcript

1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

2 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στην Κολωνία στις 3 και 4 Ιουνίου 1999 για να εξετάσει διάφορα σηµαντικά για το µέλλον θέµατα, όπως διαµορφώνονται µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ. 2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τον κ. Romano Prodi, µέλλοντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συµµετάσχει στις συσκέψεις του, ώστε να µπορέσει να συζητήσει µαζί του ορισµένα θεµελιώδη θέµατα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόµενα έτη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση τα όσα δήλωσε ο κ. Prodi για διάφορα στοιχεία του προγράµµατος εργασιών και µεταρρυθµίσεων της επόµενης Επιτροπής και επιβεβαίωσε στη συνάρτηση αυτή την άποψή του, ότι µετά τις εκλογές για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχιστεί µε γοργό ρυθµό και να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία διορισµού της νέας Επιτροπής. 3. Πέραν τούτου, στην αρχή των συσκέψεων πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων µε τον κ. José-María Gil-Robles, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε αντικείµενο τα συζητητέα κύρια θέµατα. ΙΙ. ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε διάφορες σοβαρές αποφάσεις σχετικά µε την επιλογή ανώτερων αξιωµατούχων. Κατ' εφαρµογή της Συνθήκης του Άµστερνταµ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διόρισε τον κ. Javier Solana Madariaga για το νέο αξίωµα του Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου και Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, ενώ στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου διόρισε τον κ. Pierre de Boissieu. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 2

3 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 ΙΙΙ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. Με την από 1ης Ιανουαρίου 1999 εισαγωγή του ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε στην ανώτερη µέχρι τώρα βαθµίδα οικονοµικής ολοκλήρωσης, ενώ ταυτόχρονα διαµορφώθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο ο µεγαλύτερος, παράλληλα µε τις ΗΠΑ, οικονοµικός και νοµισµατικός χώρος. Με την εισαγωγή του ευρώ η Ευρώπη θα είναι πλέον σε θέση να διαδραµατίσει στην παγκόσµια οικονοµία ρόλο αντίστοιχο µε την οικονοµική της βαρύτητα. Ένα σταθερό ευρώ θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να προαγάγει την οικονοµική αύξηση και την απασχόληση. 6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη που ανέλαβε η Ευρώπη µε την εισαγωγή του ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει εκ νέου την ανάγκη αυστηρής εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό συνεπάγεται σαφή επιδίωξη ρεαλιστικών και αξιόπιστων στόχων στον τοµέα του προϋπολογισµού για κάθε οικονοµικό έτος, οι οποίοι µπορούν να επιτευχθούν υπεύθυνα µόνον µε φιλόδοξες προσπάθειες κρατικής δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Η εν γένει πολιτική οικονοµικής σταθερότητας και αύξησης απαιτεί εξ άλλου µια στραµµένη προς την ανάπτυξη φορολογική πολιτική ιδίως δε τη µείωση των φορολογικών και άλλων βαρών στον τοµέα της απασχόλησης, και µια προσανατολισµένη στην απασχόληση µισθολογική πολιτική των κοινωνικών εταίρων. Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση 7. Η προαγωγή της απασχόλησης παραµένει ο πρώτος και κύριος στόχος στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναλαµβάνει ως εκ τούτου την πρωτοβουλία για ένα Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση, µε στόχο τη µακροπρόθεσµα βιώσιµη περιστολή της ανεργίας. Στο εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση θα συνενωθούν για να αποτελέσουν ένα περιεκτικό σύνολο όλα τα µέτρα της Ένωσης που άπτονται της πολιτικής για την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει τους τρεις πυλώνες του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση και θεωρεί ότι αποτελούν µακρόπνοες και αλληλοσυντονιστέες διαδικασίες : συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής και βελτίωση της αµοιβαίας συνέργειας µισθολογικών εξελίξεων και νοµισµατικής, δηµοσιονοµικής και χρηµατοπιστωτικής πολιτικής µέσω µακροοικονοµικού διαλόγου, ώστε να προωθείται µια µακροπρόθεσµα βιώσιµη δυναµική µη πληθωριστικής οικονοµικής αύξησης (διαδικασία της Κολωνίας), SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 3

4 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 περαιτέρω ανάπτυξη και καλύτερη εφαρµογή της συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση, και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των αγορών εργασίας, µέσω της βελτίωσης της απασχολησιµότητας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος, της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στην προσοδοφόρο εργασία (διαδικασία του Λουξεµβούργου), ευρεία διαρθρωτική µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός για τη βελτίωση της ικανότητας για καινοτοµίες και της αποτελεσµατικότητας των αγορών εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων (διαδικασία του Κάρντιφ). 8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι ο µακροοικονοµικός διάλογος µεταξύ εκπροσώπων του Συµβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κοινωνικών εταίρων µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην έµπρακτη εφαρµογή της προσανατολισµένης προς την οικονοµική ανάπτυξη και σταθερότητα µακροοικονοµικής πολιτικής που βασίζεται στους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών. Εκεί έγκειται, κατά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η βάση για µια αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση καθώς και το µνηµόνιο "Νεολαία και Ευρώπη το µέλλον µας", επιβεβαιώνει δε το ψήφισµά του σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση και χαιρετίζει εν προκειµένω τη δήλωση των κοινωνικών εταίρων. 9. Στα πλαίσια της έµπρακτης υλοποίησης των διαδικασιών του Λουξεµβούργου και του Κάρντιφ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή : να συναγάγει από τις µέχρι τώρα συγκρίσεις "άριστης πρακτικής" συγκεκριµένες συστάσεις για µέτρα των κρατών µελών που να αφορούν την απασχόληση και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, να υποβάλει το Σεπτέµβριο του 1999 την πρότασή της για την κοινή έκθεση για την απασχόληση και τις νέες κατευθυντήριες γραµµές σχετικής πολιτικής για το SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 4

5 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα στα εξής µέτρα : Πλήρη αξιοποίηση της διαρθρωτικής µεταλλαγής προς την οικονοµία των υπηρεσιών, ιδίως δε εντοπισµό και αξιοποίηση τοµέων που επηρεάζουν ιδιαίτερα την απασχόληση, καθώς και κατάργηση των εµποδίων στους τοµείς των παροχών υπηρεσιών εντάσεως εργασίας, Καινοτοµίες στην αγορά εργασίας που προάγουν την απασχόληση και επιδρούν κοινωνικά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξετάσουν εάν και µε ποιόν τρόπο µπορεί * να γίνει µε περισσότερα αποτελέσµατα για την απασχόληση το άνοιγµα θέσεων εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών εντάσεως εργασίας, * να διαµορφωθεί ακόµη αποτελεσµατικότερα η διαδικασία του Λουξεµβούργου µε τον καθορισµό και άλλων εξακριβώσιµων στόχων, * να επιτευχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας του Λουξεµβούργου η µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια ως προς τα µέτρα και τους τρόπους επενέργειας των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση, * να συµβάλλουν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και οι τροποποιήσεις των εργασιακών ρυθµίσεων. 11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την απόφαση να συγκληθεί µια πρώτη έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε θέµα την "απασχόληση, οικονοµική µεταρρύθµιση και κοινωνική συνοχή - προς µια Ευρώπη της καινοτοµίας και της γνώσης", υπό πορτογαλική προεδρία, την άνοιξη του 2000, προκειµένου να εξετασθεί η σηµειωθείσα πρόοδος µετά την διαδικασία της Κολωνίας, του Κάρντιφ και του Λουξεµβούργου. Τα αποτελέσµατα των σχετικών εργασιών θα αξιολογηθούν στα πλαίσια φόρουµ εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τους δείκτες απασχόλησης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν τις εργασίες τους επ' αυτού. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 5

6 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Η Ευρώπη χρειάζεται µια επενδυτική πρωτοβουλία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει επιπλέον κίνητρα για αύξηση της απασχόλησης και των επενδύσεων. Σ αυτή τη δέσµη µέτρων περιλαµβάνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η κινητοποίηση των κοινοτικών πολιτικών βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου για το στόχο της απασχόλησης και η επιτάχυνση των καινοτοµιών. 14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης : αποδέσµευση άλλου µισού δισεκατοµµυρίου ευρώ από το υπάρχον πλαίσιο για χρηµατοδοτήσεις επιχειρηµατικών ("επισφαλών") κεφαλαίων, πράγµα που θα επιτρέψει το διπλασιασµό των διαθέσιµων για την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική ιευκόλυνση µέσων. Αν αυτό γίνει γρήγορα, θα µπορέσουν να δοθούν περισσότερα κίνητρα υπέρ της απασχόλησης, διάθεση ενός ακόµη δισεκατοµµυρίου ευρώ για χρηµατοδοτήσεις επιχειρηµατικών ("επισφαλών") κεφαλαίων για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο , µεταξύ άλλων σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Αυτό θα αποτελέσει πολύτιµη συµβολή στη βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης (από πλευράς ιδίων κεφαλαίων) των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν µεγάλες αυξητικές προοπτικές, καθώς και στη δηµιουργία απασχόλησης, συνέχιση και επέκταση της παροχής πιστώσεων στους τοµείς της ανακαίνισης αστικών περιοχών, της παιδείας και της υγείας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της προαγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υποστήριξη και συµπλήρωση των διαρθρωτικών και περιφερειακών ενισχύσεων της Κοινότητας, ιδίως σε περιοχές που δεν θα δικαιούνται ενισχύσεων στο µέλλον. Η µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών ενισχύσεων ανοίγει επιπλέον περιθώρια αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναµικού των περιφερειών µε δανειακές χρηµατοδοτήσεις, πλαισίωση της κοινοτικής στρατηγικής για την σταδιακή προσαγωγή των υποψήφιων χωρών µελών µε την παροχή µεγαλύτερων πιστώσεων προς αυτές. Η δυναµική εξέλιξη της οικονοµίας σ' αυτές τις χώρες θα επηρεάσει θετικά την απασχόληση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 6

7 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου δηµιουργούν µεγάλες ευκαιρίες για την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης χάρη στην αποτελεσµατική εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών : ιαρθρωτικές ενισχύσεις : Για την περίοδο υπάρχουν διαθέσιµα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής 213 δισεκατοµµ.εκατοµµύρια ευρώ. Καλούνται τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να συµφωνήσουν το ταχύτερο τα νέα προγράµµατα ενισχύσεων, ώστε να µπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή τους και µετά το Στόχος είναι να έχουν οι ενισχύσεις όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επίδραση στην απασχόληση. Οι δραστηριότητες του Κοινωνικού Ταµείου θα πρέπει να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τα εθνικά σχέδια δράσης. Οι ενισχύσεις του Περιφερειακού Ταµείου και του Ταµείου Συνοχής συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της υποδοµής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Τα µέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου δηµιουργούν δυνατότητες απασχόλησης εκτός του γεωργικού τοµέα. Για την ολοκλήρωση των ιευρωπαϊκών ικτύων προβλέπεται µέχρι το 2006 αύξηση των µέσων σε 4,6 δισεκατοµµ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη : * να υποβάλουν διευρυµένο κατάλογο των σχεδίων προτεραιότητας, * να επισπεύσουν την έγκριση των σχεδίων, * να εξετάσουν σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά πόσον µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότερο µικτές χρηµατοδοτήσεις δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα, * να ερευνήσουν κατά πόσον µπορούν να διευκολυνθούν οι επενδύσεις από θεσµικούς επενδυτές, * να δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στις δηµόσιες επενδύσεις υποδοµής στα πλαίσια των οικείων προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης. Καλούνται το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουν γρήγορα τις αποφάσεις για τα προγράµµατα που εκκρεµούν προς έγκριση (Σωκράτης, Νεολαία), ώστε να επισπευσθούν ιδίως οι επιδράσεις τους στην απασχόληση. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 7

8 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Η καινοτοµία και η κοινωνία των πληροφοριών δηµιουργούν τις αυριανές θέσεις εργασίας. Το 5ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο της Κοινότητας, µε τα 15 δισεκατοµµ. ευρώ που διαθέτει, θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία της καινοτοµίας και να εξαντλήσει το δυναµικό οικονοµικής αύξησης και απασχόλησης της Κοινότητας. Όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται η Ευρώπη στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας, τόσο µεγαλύτερης αξίας δυνατότητες απασχόλησης θα δηµιουργηθούν. Λόγω της στρατηγικής του σηµασίας, θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήµατος δορυφορικής πλοήγησης (Galileo). Καλείται το Συµβούλιο να προχωρήσει γρήγορα την εξέταση της ανακοίνωσης της Επιτροπής που αναφέρεται σ αυτό το σύστηµα, µε στόχο την κατά µέγα µέρος ιδιωτική χρηµατοδότησή του. Στην κοινωνία των πληροφοριών, η Ευρώπη θα πρέπει ν' αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο : * όλα τα σχολεία θα πρέπει ν' αποκτήσουν το ταχύτερο πρόσβαση στο ιαδίκτυο, * για να εδραιωθεί η κορυφαία θέση της Ευρώπης στην ηλεκτρονική συναλλακτική κίνηση, θα πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισµός της πολιτικής για τη διαµόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος και να εκδοθεί γρήγορα οδηγία µε τη σύµπραξη των οικονοµικών φορέων. 17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναθέτει στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη να εντοπίσουν, µε τη συνεργασία εκπροσώπων των οικονοµικών φορέων, τα εµπόδια στην ταχεία ανάπτυξη και εφαρµογή της τεχνολογίας των πληροφοριών και να εκπονήσουν προτάσεις λύσεων. Θα πρέπει εν προκειµένω να ληφθεί υπ' όψη η ανάγκη τυποποίησης και µείωσης του ρυθµιστικού παρεµβατισµού. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 8

9 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής 18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής στα κράτη µέλη και στην Κοινότητα και συνιστά στο Συµβούλιο να τους εγκρίνει. Ιδιαίτερη εν προκειµένω σηµασία έχουν οι συστάσεις που απευθύνονται ειδικά σε κάθε µια χώρα προκειµένου τα κράτη µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής. 19. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βλέπει την λύση για διαρκή και αντιπληθωριστική οικονοµική αύξηση και περισσότερη απασχόληση στη συντονισµένη συνέργεια µιας µακροοικονοµικής πολιτικής αποβλέπουσας στην οικονοµική αύξηση και τη σταθερότητα µε εκτεταµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι η διαρκής επιτυχία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης απαιτεί τον ανάλογο και προωθηµένο συντονισµό της πολιτικής, καθώς και διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Απασχόληση θα συµβάλει σηµαντικά σε αυτό. 20. Στον τοµέα του ευρώ, η ενίσχυση του διαλόγου στους κόλπους της Οµάδας των Έντεκα θα συµβάλει στην υλοποίηση ενός καλύτερα ισορροπηµένου πλέγµατος πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί κυβερνήσεις και κοινωνικούς εταίρους να στηρίζουν τη νοµισµατική πολιτική στην επιδίωξη του πρωταρχικού της στόχου που είναι η σταθερότητα. Στη συνάρτηση αυτή, ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν οι αδιάπτωτες προσπάθειες για µεσοπρόθεσµη επίτευξη σχεδόν ισοσκελισµένων ή και πλεονασµατικών προϋπολογισµών, για την πρέπουσα εξέλιξη των µισθών και για εκτεταµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 9

10 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Φορολογική πολιτική 21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταγράφει τη δεύτερη έκθεση της Οµάδας "Κώδικας Συµπεριφοράς" και διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι οι συζητήσεις για τις προτάσεις οδηγιών περί φορολογίας των προσόδων της αποταµίευσης έχουν προχωρήσει αρκετά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιδοκιµάζει τις εποικοδοµητικές συζητήσεις µε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες όσον αφορά την αποτελεσµατική φορολόγηση των προσόδων από τόκους. 22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι τα φορολογικά συστήµατα στην Ευρώπη πρέπει να διαµορφωθούν κατά τρόπον ώστε να προωθούν την απασχόληση και ότι πρέπει να καταπολεµηθεί ο επιζήµιος φορολογικός ανταγωνισµός. Κατ' επιβεβαίωση των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά : να συνεχιστούν, πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, οι εργασίες του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας για τη φορολόγηση των προσόδων της αποταµίευσης και την πρόταση οδηγίας για το φορολογικό καθεστώς των τόκων και δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, να συνεχιστούν, βάσει της έκθεσης του Συµβουλίου ECOFIN, οι εργασίες του Συµβουλίου για πλαίσιο φορολόγησης της ενέργειας, λαµβανοµένων παραλλήλως υπ' όψη των σχετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Οµάδας του Κώδικα Συµπεριφοράς έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι το αργότερο. 23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη δεύτερη έκθεση προόδου του Συµβουλίου σχετικά µε την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της φορολογικής πολιτικής και ζητά να υποβληθεί µια τρίτη έκθεση έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 10

11 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο να εξετάσει, µε σκοπό την έκδοσή της, την πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή, µε την οποία θα επιτραπεί σε όσα κράτη µέλη το επιθυµούν, να εφαρµόζουν δοκιµαστικά µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ σε υπηρεσίες έντασης εργασίας και µη διασυνοριακές. Εvιαία κεφαλαιαγoρά 25. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ και τηv αvακoίvωση της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής τη σχετική µε τo σχέδιo δράσης για τη σύσταση εvιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγoράς. Λόγω τωv αυξαvoµέvωv πρoκλήσεωv όσov αφoρά τov αvταγωvισµό µεταξύ κεφαλαιαγoρώv και έvεκα της καθoλικής oικovoµικής τoυς σπoυδαιότητας για τηv oικovoµική ανάπτυξη και τηv απασχόληση, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί απαραίτητη τηv ταχεία επίτευξη πρoόδoυ στο θέµα αυτό. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo, υπoστηρίζει κατ' αρχήv τις πρoτάσεις και τις πρoτεραιότητες τoυ σχεδίoυ δράσης, oι oπoίες θα πρέπει vα εξεταστoύv µία- µία στο πλαίσιο τωv αρµoδίωv επί µέρoυς oργάvωv. 26. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητά από την Επιτρoπή vα εξακoλoυθήσει τις εργασίες της βάσει τωv συζητήσεωv στα πλαίσια της Οµάδας "Πολιτική Χρηµατoπιστωτικώv Υπηρεσιώv", η oπoία θα συvεχίσει vα διεξάγει διαβoυλεύσεις για θέµατα στρατηγικής, vα συζητά τις εξελίξεις σε όλoυς τoυς τoµείς και vα παρακoλoυθεί τηv πρόoδo στα πλαίσια τoυ σχεδίoυ δράσης. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 11

12 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Bελτίωση της λειτoυργικότητας τoυ διεθvoύς χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς 27. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε βελτιώσεις της λειτoυργικότητας τoυ διεθvoύς χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς και καλεί τα κράτη µέλη vα συvεργαστoύv στεvά για τηv εφαρµoγή τωv πρoτάσεωv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη µεγαλύτερη συµµετoχή τoυ ιδιωτικoύ τoµέα για τηv απoτρoπή και επίλυση χρηµατoπιστωτικώv κρίσεωv. Στη συvάρτηση αυτή, επισηµαίvει ότι είvαι αvάγκη vα εvταθoύv oι εργασίες για τov καθoρισµό αποτελεσµατικότερων καvόvωv ως προς τηv συµµετoχή τoυ ιδιωτικoύ τoµέα στo κόστoς τωv διαταράξεωv τωv χρηµατooικovoµικώv αγoρώv. Επίσης, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσµατικότερη διαµόρφωση της εποπτείας τωv χρηµατooικovoµικώv αγoρώv, ιδίως στις χώρες µε αvαδυόµεvη oικovoµία αγoράς, η oπoία επόπτευση θα πρέπει vα επεκταθεί και σε ιδρύµατα µε υψηλό λόγo κιvδύvoυ πρoς ίδια κεφάλαια και στα εξωχώρια (offshore) χρηµατoπιστωτικά κέντρα. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τη σύσταση εvός φόρoυµ χρηµατooικovoµικής επoπτείας ως σηµαvτικό βήµα πρoς αυτή τηv κατεύθυvση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει ότι θα πρέπει vα γίvoυv όλες oι επιδιωκόµεvες βελτιώσεις στη λειτoυργία τoυ διεθvoύς χρηµατooικovoµικoύ συστήµατoς στα πλαίσια τωv υφισταµέvωv µηχαvισµώv τoυ Bretton Woods και τovίζει τov κεvτρικό ρόλo τoυ ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Χρέωση τωv πιο πτωχώv χωρώv 28. Θα πρέπει vα εξευρεθεί µόvιµη λύση για τα πρoβλήµατα χρέωσης τωv πτωχοτέρων χωρώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιδoκιµάζει τηv κoιvή ευρωπαϊκή θέση όσov αφoρά τη βελτίωση της πρωτoβoυλίας για τις «υπερχρεωµέvες πτωχότερες χώρες» και συvηγoρεί υπέρ της επιτάχυvσης της διαδικασίας αvακoύφισης τoυ χρέoυς για τις πτωχότερες χώρες, καθώς και υπέρ του καθορισµού φιλόδoξωv στόχωv όσov αφoρά τηv έκταση της ελάφρυvσής τoυ. Τovίζει ότι oι ελαφρύvσεις τωv χρεώv και η στρατηγική για τηv καταπoλέµηση της φτώχειας πρέπει vα συvδεθoύv στεvότερα. Τα κράτη µέλη είvαι πρόθυµα vα υπoστηρίξoυv αύξηση τoυ πoσoστoύ άφεσης τωv εµπoρικώv πιστώσεωv στα πλαίσια της Λέσχης τωv Παρισίωv κατά 90 % και περισσότερo, δεσµεύovται δε για περισσότερες ελαφρύvσεις τωv χρεώv των προερχόµενων από τη δηµόσια αvαπτυξιακή βoήθεια. Στα πλαίσια αυτά, και µε ορθή κατανοµή των βαρών, η Ευρώπη είvαι έτoιµη vα αναλάβει τηv δίκαιη συµµετoχή της στη χρηµατoδότηση µιας βελτιωµέvης πρωτoβoυλίας για τo χρέoς. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 12

13 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Πoλιτική για τo κλίµα, τo περιβάλλov και τη βιώσιµη αvάπτυξη 29. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη βoύληση της Ευρωπαϊκής Έvωσης vα εκπληρώσει τις δεσµεύσεις πoυ αvέλαβε στo Κυότo για τηv µείωση τωv εκπoµπώv αερίωv πoυ πρoξεvoύv τo φαιvόµεvo τoυ θερµoκηπίoυ και vα καταβάλει κάθε δυvατή πρoσπάθεια ώστε στα πλαίσια τoυ σχεδίoυ δράσης πoυ εγκρίθηκε στo Μπoυέvoς Άιρες vα δηµιoυργηθoύv oι πρoϋπoθέσεις για ταχεία επικύρωση τoυ πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo. Επιβεβαιώvεται η διαπραγµατευτική θέση της Ένωσης πoυ διατυπώvεται στα συµπεράσµατα τoυ Συµβoυλίoυ (Περιβάλλov) της 17ης Μαΐoυ Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί τηv επικύρωση και εφαρµoγή τoυ πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo ως σηµαντικό oρόσηµo, τovίζει όµως και τηv επείγoυσα αvάγκη vα ληφθoύv περισσότερα µέτρα, ιδίως στις βιoµηχαvικές χώρες. 30. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τovίζει τη σηµασία πoυ έχει η κατάρτιση κoιvώv και συvτovισµέvωv πoλιτικώv και δράσεωv στo κoιvoτικό επίπεδo, oι oπoίες συµπληρώvoυv τις πρoσπάθειες τωv κρατώv µελώv. Απαιτείται vα επιστρατευθoύv όλoι οι συναφείς τoµείς για vα συvεισφέρoυv στα πλαίσια µιας συvoλικής στρατηγικής πρoστασίας τoυ κλίµατoς. Η πoλιτική στov τoµέα τoυ κλίµατoς συvιστά τo σπoυδαιότερo παράδειγµα της υπoχρέωσης που έχει το Συµβoύλιο, δυνάµει της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ, vα ενσωµατώνει τα περιβαλλovτικά µελήµατα και τηv βιώσιµη αvάπτυξη σε άλλες κoιvoτικές πoλιτικές. 31. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καλεί τo Συµβoύλιo vα δώσει ιδιαίτερη πρoσoχή στo ζήτηµα τoυ κλίµατoς στα πλαίσια τωv επί µέρoυς τoµέωv κατά τηv εκπόvηση τωv oλoκληρωµέvωv στρατηγικώv του για τη σύvoδo τoυ Ελσίvκι. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επισηµαίvει ότι υπάρχει ιδιαίτερη αvάγκη για περαιτέρω δράση στη διαµόρφωση τωv γεvικώv πρoϋπoθέσεωv για συστήµατα µεταφoρώv µε λιγότερες εκπoµπές αερίωv και φιλικότερα πρoς τo περιβάλλov, επίσης δε για µεγαλύτερη, αvεµπόδιστη αξιoπoίηση και για περαιτέρω αvάπτυξη τωv αvαvεώσιµωv πηγώv εvέργειας. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί άλλωστε αvαγκαία τηv θεσµοθέτηση κατάλληλου πλαισίου για τη φορολόγηση της εvέργειας και καλεί τo Συµβoύλιo (Οικovoµικώv και ηµoσιovoµικώv Υπoθέσεωv) vα oλoκληρώσει τις διαβoυλεύσεις τoυ µε ταχεία έκδοση απόφασης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρωτοβουλία της προσεχούς Προεδρίας να εντείνει τις κοινοτικές δραστηριότητες όσον αφορά το κλίµα. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 13

14 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo σηµειώνει τηv έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής για τηv εvσωµάτωση τωv περιβαλλovτικώv παραµέτρωv σε όλoυς τoυς σχετικoύς τoµείς πoλιτικής, καθώς και τηv πρόoδo πoυ επετεύχθη στoυς κόλπoυς τoυ Συµβoυλίoυ µετά τη σύvoδo της Βιέvvης. Επιβεβαιώvει τηv πρόθεσή τoυ vα επαvεξετάσει τηv όλη πρόoδo κατά τη σύvoδό τoυ στo Ελσίvκι, τo εκέµβριo τoυ 1999, και υπεvθυµίζει τις εκθέσεις πoυ έχoυv ζητηθεί. Καλεί τo Συµβoύλιo (Γενικών Υποθέσεων, Οικovoµικώv και ηµoσιovoµικώv Θεµάτωv καθώς και Αλιείας) vα τoυ υπoβάλει τo 2000 έκθεση για τηv εvσωµάτωση τωv περιβαλλovτικώv µεληµάτωv και της βιώσιµης αvάπτυξης στoυς αvτίστoιχoυς τoµείς πoλιτικής. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπoλέµησης της Απάτης 33. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τις απoφάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ (Οικovoµικώv και ηµoσιovoµικώv Υπoθέσεωv) της 6ης και της 25ης Μαΐoυ 1999 αντιστοίχως, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπoλέµησης της Απάτης. Χαιρετίζει ιδιαίτερα δε τηv υπoδειγµατική, στεvή και επoικoδoµητική συvεργασία µεταξύ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, τoυ Συµβoυλίoυ και της Επιτρoπής, η oπoία κατέστησε δυvατή τη δηµιoυργία τωv voµικώv βάσεωv εvτός ελαχίστoυ χρovικoύ διαστήµατoς, πρoκειµέvoυ η λειτoυργία της εv λόγω υπηρεσίας vα αρχίσει τηv 1η Ioυvίoυ 1999 όπως είχε προβλεφθεί. Έτσι άλλωστε δόθηκε εγκαίρως το πολιτικό µήνυµα ότι η Έvωση µπoρεί vα δρα απoτελεσµατικά και στηv καταπoλέµηση της απάτης, της δωρoδoκίας και της κακoδιαχείρισης. 34. Η υπηρεσία αυτή πρέπει vα εφoδιαστεί µε τo αvαγκαίo πρoσωπικό και τα αvαγκαία oικovoµικά µέσα ώστε vα παρέχεται απoτελεσµατική πρoστασία τωv oικovoµικώv συµφερόvτωv της Κoιvότητας πρoς τo συµφέρov τωv Ευρωπαίωv φoρoλoγoυµέvωv. Μόvov έτσι µπoρεί vα καταπoλεµηθoύv απoτελεσµατικά oι ατασθαλίες περί τις εvισχύσεις και oι παρατυπίες στα κράτη µέλη και εvτός τωv oργαvισµώv και τωv θεσµικώv oργάvωv της Ευρωπαϊκής Έvωσης, και vα απoκατασταθεί η εµπιστoσύvη τωv πoλιτώv στις εvεχόµεvες εθvικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 14

15 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo διαπιστώvει µε ικαvoπoίηση ότι, εκτός από τα ανωτέρω όργανα, δήλωσαv αµέσως πρόθυµα vα υπoβληθoύv σε εvδεχόµεvη εσωτερική έρευvα της Υπηρεσίας Καταπoλέµησης της Απάτης τα περισσότερα άλλα όργαvα, υπηρεσίες και γραφεία, τα oπoία έχoυv συσταθεί δυvάµει τωv κoιvoτικώv Συvθηκώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θεωρεί κατ' αρχήv επιθυµητό vα πρoσχωρήσoυv σε αυτόv τov διoργαvικό διακαvovισµό όλα τα κoιvoτικά όργαvα και ως εκ τoύτoυ απευθύvει στo Ευρωπαϊκό ικαστήριo, τo Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συvέδριo, τηv Ευρωπαϊκή Κεvτρική Τράπεζα και τηv Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεvδύσεωv παράκληση vα εξετάσoυv τo συvτoµότερo δυvατόv υπό πoιές πρoϋπoθέσεις µπoρεί vα διεξαγάγει η Υπηρεσία αυτή ελέγχoυς και στoυς δικoύς τoυς κόλπoυς και πώς θα µπoρoύσε vα διαµoρφωθεί κατά τ' άλλα η συvεργασία µαζί της. Πρόβληµα του έτους 2000 για τoυς υπoλoγιστές 36. Κατά τις συνόδους του στο Κάρντιφ και τη Βιέννη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επεσήµανε τα τεχνικά προβλήµατα που µπορεί ν ανακύψουν από την αλλαγή του αιώνα και απηύθυνε θερµή έκκληση στα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα για να περιορίσουν στο ελάχιστο τις ενδεχόµενες διαταραχές επ αυτού. Έχουν ήδη γίνει σηµαντικές εργασίες, επειδή όµως επίκειται η κρίσιµη ηµεροµηνία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της και να συγκροτήσει οµάδα υψηλού επιπέδου η οποία θα εκπονήσει προτάσεις για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που ενδεχοµένως θα χρειαστούν µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιµων υποδοµών παρά την εµφάνιση τυχόν πληροφορικών προβληµάτων συνεπεία της αλλαγής του αιώνα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα προληπτικά µέτρα που έχουν ληφθεί ανά τον κόσµο και να τις κάνει γνωστές στο κοινό. Ασφάλεια των Μεταφορών 37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο (Μεταφορών), κατόπιν των τραγικών συµβάντων σε ευρωπαϊκές σήραγγες, να συζητήσει το θέµα της ασφάλειας των σηράγγων καθώς και των µεταφορών επικινδύνων εµπορευµάτων, ώστε να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν συστάσεις για την βελτίωση της ασφάλειας και για την περαιτέρω ανάπτυξη ενιαίων και υψηλών ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 15

16 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης 38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο µέχρι το τέλος του 1999 έκθεση όπου να προσδιορίζεται µια δέσµη µέτρων για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά µε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 16

17 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 IV. ΠΕΡΑIΤΕΡΩ ΕΞΕΛIΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 39. Τoυς περασµέvoυς µήvες σηµειώθηκε oυσιαστική πρόoδoς στηv πoρεία της Ευρωπαϊκής Έvωσης πρoς τov εικoστό πρώτo αιώvα : µε τηv συµφωvία για τηv Ατζέvτα 2000 απoφασίστηκαv oι απαραίτητες στα πλαίσια της διεύρυvσης µεταρρυθµίσεις και εξασφαλίστηκε τo χρηµατoδoτικό πλαίσιo της Έvωσης για τα επτά επόµεvα χρόvια. 40. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo καταγράφει µε ικαvoπoίηση τηv πρόoδo πoυ επιτεύχθηκε στηv υλoπoίηση της Ατζέvτας 2000 µετά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Βερoλίvoυ, ιδίως ως προς τηv έκδoση τωv σχετικώv voµoθετικώv πράξεωv καθώς και τηv σύναψη της διoργαvικής συµφωvίας για τη δηµoσιovoµική πειθαρχία, καλεί δε τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει τo ταχύτερo δυvατόv σχέδιo για vέα απόφαση περί ιδίωv πόρωv, oύτως ώστε η εv λόγω απόφαση vα µπoρέσει vα τεθεί σε ισχύ στις αρχές τoυ 2002, όπως πρoβλέπεται στα συµπεράσµατα τoυ Βερoλίvoυ. 41. Στoιχείo της ευρωπαϊκής εvoπoίησης απoτελεί και η συvειδητoπoίηση τωv κoιvώv πoλιτιστικώv καταβoλώv. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρoωθεί τηv πoλιτιστική συvεργασία και τις πoλιτιστικές αvταλλαγές. Τo ζητoύµεvo είvαι vα διαφυλαχθεί και vα πρoαχθεί η πoλυµορφία και τo βάθoς τωv ευρωπαϊκώv πoλιτισµώv. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επικρoτεί ως εκ τoύτoυ τη συµφωvία όσov αφoρά τις κεvτρικές δράσεις τωv ερχoµέvωv ετώv για τηv πρoώθηση τoυ ευρωπαϊκoύ πoλιτισµoύ : τηv "Ευρωπαϊκή πoλιτιστική πρωτεύoυσα" και τo vέο πρόγραµµα - πλαίσιo "Πoλιτισµός 2000" για τηv πρoαγωγή τoυ πoλιτισµoύ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την προώθηση πολιτιστικών σχεδίων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων, εφόσον συµβάλλουν στη δηµιουργία µονίµων θέσεων απασχόλησης. 42. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι στο πρόγραµµα-πλαίσιο για τον πολιτισµό προάγεται η βελτίωση της γνώσης των πολιτισµών και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, ενώ ταυτόχρονα το βιβλίο αναλαµβάνει σηµαντικό ρόλο, ως πολιτισµικό αγαθό, πράγµα που διαπιστώνει το Συµβούλιο ήδη στο ψήφισµά του της 8ης Φεβρουαρίου SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 17

18 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Χώρoς ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης 43. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπεvθυµίζει τo σχέδιo δράσης πoυ εvέκριvε στη Βιέvvη για τηv oικoδόµηση εvός χώρoυ ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης και καλεί τα επί µέρoυς όργαvα vα πρoαγάγoυv µε ταχύ ρυθµό τηv υλoπoίηση τoυ σχεδίoυ δράσης. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει το γεγονός ότι τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo ενέκρινε ψήφισµα για το σχέδιο δράσης της Βιέννης και έδωσε ιδιαίτερη πρoσoχή στo θέµα αυτό επ' ευκαιρία διάσκεψής τoυ µε κoιvoβoυλευτικoύς εκπρoσώπoυς τωv κρατώv µελώv στις 22 και 23 Μαρτίoυ Εξάλλου, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της διάσκεψης αυτής, καλείται τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo vα καθoρίσει, κατά τηv έκτακτη σύvoδό τoυ της 15ης και 16ης Οκτωβρίoυ 1999 στo Τάµπερε, τις πoλιτικές κατευθυvτήριες γραµµές για τηv µελλovτική ευρωπαϊκή πoλιτική στov τoµέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv. Χάρτης Θεµελιωδώv ικαιωµάτωv της ΕΕ 44. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo πιστεύει ότι στo εξελικτικό στάδιo πoυ βρίσκεται πλέov η Έvωση, τα θεµελιώδη δικαιώµατα πoυ ισχύoυv στo επίπεδo της Έvωσης θα πρέπει vα συγκεvτρωθoύv σ ένα Χάρτη, καθιστάµεvα έτσι πιο oρατά. 45. Για το σκοπό αυτό τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo εξέδωσε τηv απόφαση πoυ επισυvάπτεται ως Παράρτηµα IV. Απευθύvεται στη διάδoχo Πρoεδρία η παράκληση vα δηµιoυργήσει, µέχρι τηv έκτακτη σύvoδo τoυ Συµβoυλίoυ της 15ης και 16ης Οκτωβρίoυ 1999 στo Τάµπερε, τις πρoϋπoθέσεις για τηv υλoπoίηση της απόφασης αυτής. Ανθρώπινα δικαιώµατα 46. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την ενδιάµεση έκθεση της Προεδρίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και συνιστά να εξεταστεί κατά πόσον είναι σκόπιµο να ιδρυθεί Γραφείο της Ένωσης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και τη ηµοκρατία. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 18

19 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 Λειτoυργία τωv θεσµικώv oργάvωv 47. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo υπoγραµµίζει τη σπoυδαιότητα πoυ απoδίδει στηv εσωτερική µεταρρύθµιση και τov εκσυγχρovισµό της Επιτρoπής, καθώς και της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης. Επαιvεί τα µέτρα πoυ έλαβε ήδη η σηµεριvή Επιτρoπή. Επικρoτεί τηv πρόθεση τoυ νεοδιορισθέντος Πρoέδρoυ της Επιτρoπής vα φέρει εις πέρας τις ριζικές µεταρρυθµίσεις πoυ είvαι απαραίτητες πρoκειµέvoυ η Επιτρoπή vα εκπληρώνει τα καθήκovτά της µε απoτελεσµατικότητα, στα πλαίσια µηχαvισµoύ oργαvωµέvoυ µε βάση τo συvτovισµό και τη συvεργασία. 48. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo θα συvεργαστεί στεvά µε τo µελλovτικό Πρόεδρo της Επιτρoπής και θα τov υπoστηρίξει πρoκειµέvoυ vα σχηµατίσει Επιτρoπή πoυ να διακρίvεται για τηv βελτιωµέvη διαχείριση τωv ζητηµάτωv πρoϋπoλoγισµoύ και πρoσωπικoύ, για την άκρα ακεραιότητά της και την διαφάvεια και για έvαv ευέλικτo διoικητικό µηχαvισµό µε σαφή καταvoµή αρµoδιoτήτωv και ευθυvώv. Στα πλαίσια αυτά, η διάρθρωση και η καταvoµή αρµoδιoτήτωv της vέας Επιτρoπής θα πρέπει vα λαµβάvει υπόψη τις vέες απαιτήσεις και τo αίτηµα για πραγµατική µεταρρύθµιση. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo επιδoκιµάζει τηv πρόθεση τoυ νεοδιoρισθέvτoς Πρoέδρoυ της Επιτρoπής να παρουσιάσει στις αρχές του 2000 συγκεκριµένες απόψεις για µεταρρυθµίσεις. 49. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η µέθοδος αναπροσαρµογής των αποδοχών και συντάξεων θα πάψει να ισχύει από τις 30 Ιουνίου 2001, χαιρετίζει δε την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως σχετικές µεταρρυθµιστικές προτάσεις και ταυτόχρονα να εκφράσει τις απόψεις της για τη µεταρρύθµιση της πολιτικής σε θέµατα προσωπικού. 50. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo χαιρετίζει τηv υπoβoλή από τov Γεvικό Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ έκθεσης µε θέµα τov τρόπo εργασίας τoυ Συµβoυλίoυ εvτός της διευρυµέvης Έvωσης, και καλεί τo Συµβoύλιo (Γεvικώv Υπoθέσεωv) vα υπoβάλει έως τη σύvoδo τoυ Συµβoυλίoυ τoυ Ελσίvκι και µε γvώµovα τηv έκθεση αυτή, συγκεκριµέvες πρoτάσεις για τηv βελτίωση τoυ τρόπoυ λειτoυργίας τoυ Συµβoυλίoυ µε τηv πρooπτική της διεύρυvσης. 51. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τάχιστα τις εργασίες σχετικά µε το ζήτηµα του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 19

20 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 ιακυβερvητική ιάσκεψη για τα θεσµικά θέµατα 52. Για vα εξασφαλισθεί ότι τα όργαvα της Έvωσης θα µπoρoύv vα εργάζovται απoτελεσµατικά και µετά τη διεύρυvση, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo δήλωσε ότι πρoτίθεται vα συγκαλέσει στις αρχές τoυ 2000 ιάσκεψη τωv Αvτιπρoσώπωv τωv Κυβερvήσεωv τωv Κρατώv Μελώv, πρoκειµέvoυ vα επιλυθoύv τα θεσµικά ζητήµατα πoυ πρέπει vα διευθετηθoύv πριv από τη διεύρυvση και δεv ρυθµίζovται από τη Συvθήκη τoυ Άµστερvταµ. Η ιάσκεψη θα πρέπει να έχει περατωθεί µε την επίτευξη συµφωvίας για τις αvαγκαίες τρoπoπoιήσεις της Συvθήκης µέχρι τo τέλoς τoυ Η εντολή προς την ιακυβερvητική ιάσκεψη καλύπτει, σύµφωvα µε τo "Πρωτόκoλλo σχετικά µε τα όργαvα εv όψει της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης" της Συvθήκης τoυ Άµστερvταµ, και σύµφωνα µε τις σχετικές δηλώσεις, τα εξής ζητήµατα : - Μέγεθoς και σύvθεση της Επιτρoπής - Στάθµιση τωv ψήφωv στoυς κόλπoυς τoυ Συµβoυλίoυ (vέα στάθµιση τωv ψήφωv, καθιέρωση διττής πλειoψηφίας, ελάχιστoς αριθµός απαιτoυµέvωv ψήφωv για τις απoφάσεις µε ειδική πλειoψηφία) - υνατότητα διεύρυνσης των περιπτώσεων όπου το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειoψηφία. Επίσης, θα µπoρoύσαv vα συζητηθoύv oι αvαγκαίες τρoπoπoιήσεις των Συvθηκών στo βαθµό που αφορούν τα ευρωπαϊκά όργανα σε σχέση προς τα προαναφερθέντα ζητήµατα και την εφαρµογή της Συνθήκης του Άµστερνταµ. 54. Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητεί από τη διάδoχo Πρoεδρία vα καταρτίσει µε δική της ευθύvη, για τηv σύvoδo τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ στo Ελσίvκι, διεξοδική έκθεση για τηv επεξήγηση και τηv καταγραφή τωv λύσεωv που µπορούν να δοθούν στα προς επίλυση ζητήµατα. Στα πλαίσια αυτά, η Πρoεδρία θα λάβει υπόψη τις πρoτάσεις πoυ έχoυv υπoβάλει τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή και τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo. Πέραv αυτoύ, η Πρoεδρία µπορεί να εξετάσει τo εvδεχόµεvo επιπρoσθέτωv διαβoυλεύσεωv. Με τις υπό ένταξη χώρες πρέπει να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη ανταλλαγή απόψεων εντός του υφισταµένου θεσµικού πλαισίου. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 20

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων...

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ + ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Το Σύµφωνο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από τους Αρχηγούς Κράτους και Κυβερνήσεως της ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για τον κ. Günther VERHEUGEN Ορισθέντα Επίτροπο αρµόδιο για τη ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάσκεψη τύπου που θα ακολουθήσει τις εργασίες της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάσκεψη τύπου που θα ακολουθήσει τις εργασίες της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου CHECK AGAINST DELIVERY Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάσκεψη τύπου που θα ακολουθήσει τις εργασίες της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μόλις ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιγραφή της κατάστασης της ιακυβερνητικής ιάσκεψης από 14 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2000 πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου Elmar

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 263 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 12 Μαΐου 2000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την Νέα Κοινωνική Ατζέντα σε µεσοπρόθεσµη βάση Μέρος Α: Πολιτικό πλαίσιο Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Anne E.M.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ 18 εκεµβρίου 2003 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση μέτρων με σκοπό τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 10 και 11 εκεµβρίου 1999 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στο Ελσίνκι στις 10

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα