GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)"

Transcript

1 GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version

2 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων, το οποίο να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτών, στη διοίκηση; 2 Υπάρχει στην αγροτική επιχείρηση προβλεπόμενη Προκύπτει εγγράφως ότι υπάρχει ένας διορισμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων με σκοπό την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη διοίκηση, ο οποίος έχει εκλεγεί από όλους τους εργαζομένους και αναγνωρίζεται από τη διοίκηση. Αυτό το πρόσωπο μπορεί να απευθύνει παράπονα/διαμαρτυρίες στην εργοδοσία. Προβλέπεται στην επιχείρηση διαδικασία διατύπωσης παραπόνων, οι εργαζόμενοι Σύμφωνα με τον Ν. 1767/1988 με τίτλο «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες διατάξεις- Κύρωση της υπ αριθμόν 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (ΔΣΕ)» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 2.) καθιερώνεται στην Ελλάδα ο θεσμός των συμβουλίων των εργαζομένων. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται κατ αρχήν, σε επιχειρήσεις που απασχολούν πενήντα (50) τουλάχιστον μισθωτούς. Εφόσον δεν υπάρχει στην επιχείρηση συνδικαλιστική οργάνωση για την εφαρμογή του Νόμου αρκεί να απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχιστον μισθωτοί (άρθρο 1 1 και 2 του ως άνω Νόμου). Με ΣΣΕ, που συνάπτονται μεταξύ του εργοδότη και της συνδικαλιστικής οργάνωσης, μπορεί να μειώνεται το παραπάνω όριο των πενήντα (50) εργαζομένων. Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών των συμβουλίων των εργαζομένων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του ως άνω οργάνου (άρθρο 2 του ως άνω Νόμου). Η λειτουργία των συμβουλίων των εργαζομένων είναι συμμετοχική, γνωμοδοτική και σκοπεύει στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της επιχείρησης. Καταρτίζεται γραπτή συμφωνία μεταξύ του συμβουλίου εργαζομένων και της επιχείρησης, η οποία ισχύει απο την κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και έχει κανονιστική ισχύ. Η εν λόγω συμφωνία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του χώρου, που παρέχεται από την επιχείρηση, για να συνέρχεται το συμβούλιο των εργαζομένων (άρθρο 12 του ως άνω Νόμου). Αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, τα συμβούλια εργαζομένων, μεταξύ άλλων, έχουν επίσης αρμοδιότητα να προβάλλουν στον εργοδότη κάθε θέμα που είνα σχετικό με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, την υλοποίηση των ΣΣΕ, και με άλλες συμφωνίες που διαμορφώνουν υπέρ των εργαζομένων ειδικό καθεστώς στον εργασιακό χώρο. Τα συμβούλια εργαζομένων, αν δεν διευθετηθεί ή δεν επιλυθεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω θέματα, μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να αναλάβουν την υποστήριξή τους κατά τη μεσολαβητική προσπάθεια του επιθεωρητή (άρθρο 15 του ως άνω Νόμου). Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην νομοθεσία για την τηρούμενη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, διαδικασία παραπόνων. Σε περίπτωση, GRASP Module Interpretation for Greece 1 / 9

3 διαδικασία, δυνάμει της οποίας μπορούν οι εργαζόμενοι να διατυπώνουν τα παράπονα τους; 3 Προβλέπεται δήλωση καλής κοινωνικής πρακτικής σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία έχει γνωστοποιηθεί στους εργαζομένους και έχει υπογραφεί απο τη διοίκηση της αγροτικής επιχείρησης και από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, έχουν ενημερωθεί σ σχετικώς οι εργαζόμενοι; ενημερώνονται για την πρόβλεψή της βάσει της οποίας δύνανται να διατυπωθουν διαμαρτυρίες ή προτάσεις. Η διαδικασία διατύπωσης παραπόνων προβλέπει ένα χρονοδιάγραμμα για την επίλυση διαφορών. Παράπονα και οι επιλύσεις τους, των τελευταίων 24 μηνών είναι καταγεγραμμένα και προσβάσιμα. Η διοίκηση της αγροτικής επιχείρησης και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων έχουν υπογράψει και αναρτήσει μια δήλωση που εγγυάται την τήρηση καλής κοινωνικής πρακτικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Αυτή η δήλωση περιλαμβάνει μια δέσμευση στο βασικό πυρήνα των εργατικών διατάξεων (ΔΣΕ 111 για τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελμα, ΔΣΕ 138 περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, ΔΣΕ 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, ΔΣΕ 29 και ΔΣΕ 105 περί αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, ΔΣΕ 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, ΔΣΕ 98 περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως, ΔΣΕ 100 περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων για εργασία ίσης αξίας, ΔΣΕ 99 για τις μεθόδους καθορισμού των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων στην γεωργία) και διαφανείς και σεβόμενες την απαγόρευση διακρίσεων στις διαδικασίες προσλήψεων και καταγγελιών. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για την δήλωση και αυτή επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια ή οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. όμως, κατά την οποία στην επιχείρηση ισχύει Κανονισμός Εργασίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 1.), για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, είναι δυνατή η συμπερίληψη στο κείμενό του, σχετικής πρόβλεψης (Ν.Δ. 3789/1957) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 3.). Δεν προβλέπεται υποχρέωση του εργοδότη σε υπογραφή και ανάρτηση δήλωσης που επιβεβαιώνει την καλή κοινωνική πρακτικη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η Ελλάδα, όμως, έχει ενσωματώσει στο εσωτερικό της δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας (ΔΣΕ), που αποτελούν τον βασικό πυρήνα των εργατικών διατάξεων με τους παρακάτω νόμους και κάθε εργοδότης οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 4). Σημείωση ότι η ΔΣΕ 99 για τις μεθόδους καθορισμού των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων στην γεωργία δεν έχει κυρωθεί με νόμο. GRASP Module Interpretation for Greece 2 / 9

4 4 O γιατρός εργασίας, ο τεχνικός ασφαλείας, ο υπεύθυνος καλής κοινωνικής πρακτικής καθώς και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων γνωρίζουν και/ή έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένη εθνική εργατική νομοθεσία; 5 Επιδεικνύονται αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας στους εργαζομένους; Το ελάχιστο περιεχόμενο τους είναι το ονοματεπώνυμο, η εθνικότητα, η περιγραφή της θέσης, η ημερομηνία γέννησης, η ημερομηνία πρόσληψης, οι αποδοχές και η διάρκεια της σύμβασης Είναι υπογεγραμμένα από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Ο γιατρός εργασίας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων γνωρίζουν και/ή έχουν πρόσβαση στις εθνικές ρυθμίσεις σχετικά με: τα κατώτατα όρια μισθού, το ωράριο εργασίας, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την απαγόρευση διακρίσεων, την παιδική εργασία, τις συμβάσεις εργασίας, τις κανονικές άδειες και τις άδειες μητρότητας, την ιατρική περίθαλψη και τις συντάξεις. Η σύμβαση κάθε εργαζομένου μπορεί να επιδειχθεί στον επιθεωρητή κατόπιν αιτήματος (υπόδειγμα). Φέρει τις υπογραφές του εργοδότη και του εργαζομένου. Το ελάχιστο περιεχόμενο των καταχωρήσεων περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την εθνικότητα, την περιγραφή της θέσης, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία πρόσληψης, το ωράριο εργασίας, τις αποδοχές και το μισθό και τη διάρκεια της σύμβασης. Πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στις καταχωρήσεις για όλους τους εργαζομένους (και τους υπεργολάβους) για 24 τουλάχιστον μήνες. Στην ελληνική νομοθεσία ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα ο Κώδικας για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων (Ν. 3850/2010) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 5.), έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Ειδικότερα περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. Η γνώση και η πρόσβαση στη σχετική νομοθεσία επιτυγχάνεται μέσω της επιμόρφωσης των προσωπών αυτών (άρθρο 22 του ως άνω Νόμου) με επιμορφωτικά προγράμματα, μετά την υλοποίηση των οποίων χορηγούνται και αντίστοιχα πιστοποιητικά (άρθρο 22 4 του ως άνω Νόμου) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 2.). Το Π.Δ. 156/1994 που εκδόθηκε σε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τους ορισμούς της Οδηγίας 91/533/Ε.Ο.Κ. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 6.), προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εγγράφως στον εργαζόμενο, τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης εργασίας. Δεδομένου ότι η ελληνική νομοθεσία δεν επιβάλλει την τήρηση έγγραφου τύπου για την σύναψη σύμβασης εργασίας, μέσω του ως άνω Π.Δ. επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός αποδεικτικού μέσου, με σκοπό τη διαφάνεια των όρων εργασίας. Η υποχρέωση γνωστοποίησης δεν καλύπτει τους εργαζομένους, των οποίων η διάρκεια απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα και εργαζομένους σε μη συστηματικές αγροτικές απασχολήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Π.Δ., η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά: α)τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β)τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη, γ)την θέση ή την ειδικότητα του εργαζο μενου, το βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησής του καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του, δ)την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια αυτής, GRASP Module Interpretation for Greece 3 / 9

5 6 Προκύπτει από τεκμηριωμένα στοιχεία ότι οι αποδοχές καταβάλλονται τακτικά, σύμφωνα με τις συμβατικές ρήτρες; Ο εργοδότης αποδεικνύει επαρκώς την καταβολή μισθού (π.χ. υπογραφή εργαζομένου στο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, τραπεζική κατάθεση). Οι εργαζόμενοι υπογράφουν ή λαμβάνουν αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας, που εξασφαλίζουν ότι η μισθοδοσία είναι διαφανής και ευνόητη. Είναι καταγεγραμμένη η τακτική καταβολή των αποδοχών σε όλους τους εργαζομένους κατά την διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών. αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο, ε)τη διάρκεια της α δειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της, στ)το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόμενος, σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με καταγγελία, ζ)τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής τους, η)τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζόμενου και θ)αναφορά της συλλογικής ρύθμισης που έχει εφαρμογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζόμενου. Η γνωστοποίηση των ως άνω ουσιωδών όρων εργασίας μπορεί να γίνει με παράδοση στον εργαζόμενο τόσο της γραπτής σύμβασης εργασίας, όσο και άλλου εγγράφου, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (άρθρο 3 του ως άνω Π.Δ.). Η παράδοση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη της εργασίας, ενώ, εάν η σύμβαση ή σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από δύο (2) μήνες, το ανωτέρω έγγραφο παραδίδεται στον εργαζόμενο κατά την λήξη της. Τέλος, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί στο αρχείο του σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή επί μία διετία (2) από την ημερομηνία λήξης τους αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων (άρθρο 7 Ν. 3762/2009) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 7.). Mε σκοπό τη διαφάνεια και την πληροφόρηση του εργαζομε νου ως προς την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, όπως και την αποφυγή σχετικών αμφισβητήσεων, προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να εκδίδει κατά την καταβολή των αποδοχών, εκκαθαριστικό σημείωμα. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 περίπτωση ε Α.Ν. 1846/1951 (προσετέθη με το άρθρο 20 2 Ν. 1469/1984) και του άρθρου 18 1 Ν. 1082/1980 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 8.), ο εργοδότης οφείλει να χορηγεί, εφόσον πρόκειται περί φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού του, εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν σ' αυτές. Στους εργαζομένους δε που GRASP Module Interpretation for Greece 4 / 9

6 7 Προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας η σύμφωνη με τις επιταγές των νομοθετικών διατάξεων και/ή των ΣΣΕ πληρωμή των μισθών; 8 Προκύπτει από τις καταχωρίσεις ότι δεν απασχολούνται ανήλικοι στην αγροτική επιχείρηση; Από τον μισθό και την αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, που καταγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας, προκύπτει ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις (ελάχιστος μισθός) και/ή τις ΣΣΕ (όπου εφαρμόζονται). Εάν η αμοιβή συμφωνείται κατ αποκοπή, οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν αποδοχές τουλάχιστον ίσες με τον κατώτατο μισθό (κατά μέσο όρο) εντός του νομίμου ωραρίου. Προκύπτει από τις καταχωρίσεις η συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία που προβλέπει τα σχετικά με το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση. Εάν υπάρχει κενό στην εθνική νομοθεσία παιδιά κάτω των 15 ετών δεν εργάζονται. Εάν παιδιά - που ανήκουν στην οικογένεια- εργάζονται στην αγροτική επιχείρηση δεν απασχολούνται σε εργασία επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλειά τους και η οποία να θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξή τους ή να εμποδίζει την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσής τους. αμείβονται με συμφωνημένο ενιαίο συνολικό μισθό (κατ αποκοπή μισθό), ανώτερο του νομίμου, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούτο να λάβει ο εργαζόμενος εάν αμειβόταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή ΣΣΕ και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις (άρθρο 5 Ν. 3227/2004) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 3. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 9.). Δεν απαιτείται απο την ελληνική νομοθεσία η αναγραφή στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας, των οικείων νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τις καταβολές των αποδοχών ή/και της αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης. Σύμφωνα όμως, με το άρθρο 5 του Ν. 3227/2004 (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 9.) ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους εργαζόμενους που αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό (κατ αποκοπή), εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, στο οποίο αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή ΣΣΕ και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις. Δυνάμει του άρθρου 58 1 του Ν. 3850/2010 (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 5.), κάθε εργοδότης, που απασχολεί ανηλίκους, τηρεί σχετικό μητρώο στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου, τη χρονολογία γέννησης, τη διεύθυνση της κατοικίας του, τον αριθμό του βιβλιαρίου εργασίας το οποίο χορηγείται στον ανήλικο εργαζόμενο, την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής του, το είδος της εργασίας και τη χρονολογία έναρξης και λήξης της σχέσης εργασίας. Οφείλει δε να διατηρεί το μητρώο σε καλή κατάσταση και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων κρατικών οργάνων, όταν ζητηθεί. Επίσης, σε κάθε Επιθεώρηση Εργασίας τηρείται μητρώο ανηλίκων οι οποίοι έχουν εφοδιαστεί με βιβλιάριο εργασίας (άρθρο 59 του ως άνω Νόμου). Προβλέπεται και η διενέργεια σειράς ιατρικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η ανυπαρξία κινδύνων για την υγεία τους και την εν γένει ανάπτυξή τους, όπως και υποχρέωση του εργοδότη να λαμβάνει αυξημένα μέτρα προστασίας της προσωπικότητας τους. Από τη διάταξη του άρθρου 51 του ως άνω GRASP Module Interpretation for Greece 5 / 9

7 9 Τα παιδιά των εργαζομένων που διαμένουν στην αγροτική επιχείρηση, έχουν πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση; Υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία, βάσει των οποίων, όλα τα παιδιά των εργαζομένων τα οποία βρίσκονται στην ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία) και τα οποία διαμένουν στην αγροτική επιχείρηση έχουν πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είτε με την προβλεπόμενη μεταφορά τους σε δημόσιο σχολείο είτε μέσω της επιτόπιας διδασκαλίας. Νόμου προκύπτει ότι οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία. Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας ως εργαζόμενοι με την συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους (άρθρο 136 Αστικού Κώδικα (Π.Δ 164/ Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 10.), αλλά απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 7 3 Π.Δ. 62/1998 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 11.), η οποία υπερβαίνει αντικειμενικά τις φυσικές, πνευματικές, ψυχικές ή ψυχολογικές ικανότητές τους και συνεπάγεται επιβλαβή έκθεσή τους σε επικίνδυνους παράγοντες. Το πεδίο εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων σχετικά με την απασχόληση ανηλίκων είναι ευρύ, αφού αυτές εφαρμόζονται σε κάθε μορφής απασχόληση, δεν εφαρμόζονται όμως στις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες, οι οποίες όμως πρέπει κατ αρχάς να είναι «ελαφριές». Κατά την έννοια του άρθρου 2 Π.Δ. 62/1998 με τον όρο «ελαφριές» νοούνται οι εργασίες που εκ της φύσεως των λειτουργιών τις οποίες περιέχουν και των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες αυτές εκτελούνται δεν είναι ικανές να βλάψουν την ασφάλεια, την υγεία ή την ανάπτυξη των παιδιών, και ως εκ της φύσεώς τους, δεν αποβαίνουν σε βάρος της τακτικής σχολικής φοίτησής τους, της συμμετοχής τους σε προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή, ή της ικανότητάς τους να ωφελούνται από την εκπαίδευση που τους παρέχεται (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 4.). Σύμφωνα με το άρθρο 2 3 του Ν. 1566/1985 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 12.), με τίτλο «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, δηλαδή έως την ηλικία των 15 ετών. Μαθητές που κατοικούν μακριά απο την έδρα του σχολείου μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να διαμένουν και να σιτίζονται δωρεάν στο τόπο όπου λειτουργεί το σχολείο (άρθρο 2 9 του ως άνω Νόμου). Συνεπώς δεν προκύπτει υποχρέωση του εργοδότη να εξασφαλίζει την μεταφορά των τέκνων των GRASP Module Interpretation for Greece 6 / 9

8 10 Υπάρχει σύστημα καταγραφής των ωρών εργασίας από το οποίο προκύπτουν το ωράριο εργασίας και η υπερεργασία/υπερωρία σε καθημερινή βάση; 11 Το ωράριο εργασίες και τα διαλείμματα εργασίας που είναι καταγεγραμμένα σε πίνακα ωρών εργασίας, είναι σύμφωνες με την με την εφαρμοστέα νομοθεσία και/ή την ΣΣΕ; Υπάρχει σύστημα καταγραφής των ωρών εργασίας στο οποίο έχουν πρόσβαση εργαζόμενοι και εργοδότης σε καθημερινή βάση. Είναι καταγεγραμμένες οι ώρες εργασίας των εργαζομένων κατά την διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών. Οι καταγεγραμμένες ώρες εργασίας, τα διαλείμματα εργασίας και οι άδειες συμφωνούν με την εφαρμοστέα νομοθεσία και/ή την ΣΣΕ. Εάν δεν ρυθμίζονται από την νομοθεσία, από τους πίνακες ωρών εργασίας προκύπτει ότι το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες και κατά τις περιόδους αιχμής (συγκομιδή) το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες. Τα διαλείμματα εργασίας και οι άδειες προβλέπονται και κατά την περίοδο αιχμής. εργαζομένων ή την επιτόπια διδασκαλία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2874/2000 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 13.), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει μια φορά τον χρόνο, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου, τις καταστάσεις προσωπικού (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 5.) και προγραμμάτων εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε Ν. 2639/1998 «Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας») (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 14.). Σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 3846/2010, τηρείται ειδικό βιβλίο υπερωριών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 15.) με την μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών». Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών δεν απαιτεί θεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. και πρέπει να διατηρείται από τον εργοδότη επί μία πενταετία (5) από την συμπλήρωσή του. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 1 2 Ν. 3385/2005) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 16.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΓΣΣΕ) της (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 17.), ο γενικός κανόνας περί νομίμου ημερησίου και εβδομαδιαίου ωραρίου είναι στο σύστημα της πενθημέρου εβδομαδιαίας απασχόλησης οι 9 ώρες ημερησίως και οι 45 ώρες εβδομαδιαίως και στο σύστημα της εξαημέρου εβδομαδιαίας απασχόλησης οι 8 ώρες ημερησίως και οι 48 ώρες εβδομαδιαίως. «Υπερεργασία» ή «Υπερεργασιακή απασχόληση» είναι η απασχόληση που πραγματοποιείται καθ υπέρβαση του καθορισμένου και ισχύοντος μέχρι σήμερα συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου των σαράντα (40) ωρών (άρθρο 6 της από ΕΓΣΣΕ) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 6.). Η εν λόγω υπέρβαση μπορεί να εκτείνεται από την 41η ώρα μέχρι και την 45η ώρα εβδομαδιαίας απασχόλησης, σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος της πενθημέρου εβδομαδιαίας απασχόλησης και από την 41η ώρα μέχρι και την 48η ώρα εβδομαδιαίας απασχόλησης, σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος της εξαημέρου εβδομαδιαίας απασχόλησης. Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα της πενθημέρου εβδομαδιαίας απασχόλησης θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως GRASP Module Interpretation for Greece 7 / 9

9 ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ PG 1 Προκύπτει από την επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της ομάδας παραγωγών η ορθή Η επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας καταδεικνύει ότι το GRASP είναι ορθά ενσωματωμένο, εσωτερικά επιθεωρημένο και ότι πραγματοποιούνται ενέργειες με σκοπό την διευκόλυνση της εναρμόνισης όλων των μελών προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης (άρθρο 1 2 Ν. 3385/2005) (βλ. ανωτέρω υπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 16.). Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εξαημέρου εβδομαδιαίας απασχόλησης, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδομάδα (άρθρο 4 Ν. 2874/2000) (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 13.), εκτός εάν καθορίζεται ευνοϊκότερο συμβατικό ωράριο από συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ ή διαιτητικές αποφάσεις), ατομική σύμβαση εργασίας, κανονισμό εργασίας συμβατικής ισχύος, επιχειρησιακή συνήθεια π.χ. ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ΠΚ 56/ άρθρα 15 & 25 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 18.). Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας (υπερωρία) επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έπειτα από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών, που τηρείται στην επιχείρηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 7. & βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 15.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 8.). Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 88/1999 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 19.), όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 9). Ο θεσμός των αδειών αναψυχής ρυθμίζεται Προκύπτει από την επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της ομάδας παραγωγών η ορθή ενσωμάτωση του από όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών; GRASP Module Interpretation for Greece 8 / 9

10 ενσωμάτωση του από όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών; ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ R 1 Τι άλλου είδους κοινωνικά οφέλη παρέχει ο εργοδότης στους εργαζομένους, τις οικογένειές τους και/ή την κοινωνία; Παρακαλείσθε να εξειδικεύσετε σε ποσότητες, εάν είναι δυνατόν της ομάδας παραγωγών. Κίνητρα καλής και ασφαλούς απόδοσης Καταβολή bonus Υποστήριξη επαγγελματικής εξέλιξης Οικογενειακή οικειότητα Προβλέψεις ιατρικής περίθαλψης και πρόνοιας Άλλα οφέλη GRASP Module Interpretation for Greece 9 / 9

11 Παράρτημα Α- Ανάλυση 1 Προβλέπονται περισσότερα είδη Κανονισμών Εργασίας, μεταξύ των οποίων κανονισμοί που έχουν εκδοθεί βάσει ειδικών νόμων, κανονισμοί που έχουν εκδοθεί βάσει του Ν.Δ. 3789/1957 (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 3.), κανονισμοί που καταρτίζονται με επιχειρησιακή ΣΣΕ και κανονισμοί που εκδίδονται με κοινή απόφαση του συμβουλίου εργαζομένων και του εργοδότη βάσει του Ν. 1767/1988 (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 2.). Το ως άνω Ν.Δ. 3789/1957 είναι το βασικό νομοθέτημα των Κανονισμών Εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ως άνω Ν.Δ. επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή εργασίες εν γένει ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και από το αν ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον απασχολούν προσωπικό μεγαλύτερο των 70 ατόμων, έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν κανονισμό εργασίας. Εφόσον συνολικά στην επιχείρηση απασχολούνται περισσότεροι από 70 μισθωτούς είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει κανονισμό εργασίας που να ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις κατά το στάδιο της εκτελέσεως της παροχής της εργασίας όλων των εργαζομένων. Μετά τη θέσπιση του Νόμου 1767/1988 ο ως άνω τρόπος μονομερούς κατάρτισης του κανονισμού εργασίας έχει εφαρμογή σε περίπτωση που στην επιχει ρηση ή εκμετάλλευση δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση ή η επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση δεν επιδιώκει να ρυθμίσει με ΣΣΕ το περιεχόμενο του κανονισμού και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δε λειτουργεί συμβούλιο εργαζομένων. 2 Η επιμόρφωση των τεχνικών ασφάλειας, των ιατρών εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων, που παρέχεται από τους φορείς που ορίζονται εκάστοτε σύμφωνα με το άρθρο 22 4 του Ν. 3850/2010 (βλ. ανωτέρω υπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 5.), διενεργείται και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), (άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 22.). 3 Η παράλειψη έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας επιφέρει διοικητικές κυρώσεις για τον εργοδότη και σε περίπτωση ελέγχου του Σ.ΕΠ.Ε και μη επίδειξης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών του προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 500 έως (άρθρα 24 1α και 4β Ν. 3996/2011) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 23.). Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, για την αμοιβή και παρακράτηση εισφορών των προσώπων που ορίζονται στο Ν.3863/2010 (μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι εργάτες γης) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 24.), τηρείται στο εξής, υποχρεωτικά, διαδικασία έκδοσης και 13 εξαργύρωσης ειδικής επιταγής «εργόσημο». Υπόχρεος έκδοσης του εργοσήμου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες των ανωτέρω προσώπων. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του εργοσήμου. Το εργοσήμο αντικαθιστά, κατά τρόπο αποκλειστικό, την αποζημίωση των ως άνω απασχολουμένων με οποιαδήποτε απευθείας δοσοληψία χρηματικής φύσης. Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου παρακρατείται μέρος της αναγραφόμενης αξίας έναντι ασφαλιστικών εισφορών και αποδίδεται στον ασφαλιστικό φορέα κάλυψης του απασχολούμενου. Στη φυσική του μορφή, το εργόσημο φέρει συγκεκριμένα στοιχεία για τον εκδότη, τον ασφαλιστικό φορέα, την ονομαστική αξία και την κράτηση υπέρ του ασφαλιστικού φορέα, τον φορέα έκδοσης, την ημερομηνία έκδοσης, την ημερομηνία λήξης και την ημερομηνία εξόφλησης. Επίσης, φέρει μοναδικό αριθμό που χαρακτηρίζει μονοσήμαντα το συγκεκριμένο εργόσημο και εγγυάται τη γνησιότητα αυτού. Κατά την έκδοση του εργοσήμου παράγονται δύο στελέχη. Το ένα από αυτά κρατείται και φυλάσσεται, προαιρετικά, από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής, ενώ το δεύτερο αποδίδεται από τον εργοδότη στον απασχολούμενο ως μέσο εξαργύρωσης, αλλά και ως, προαιρετικό, αποδεικτικό απασχόλησης. Η έκδοση και η εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής, για λογαριασμό του αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος και αναγράφεται ευκρινώς επί του εργοσήμου (ΟΓΑ ή ΙΚΑ). Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην εκδότρια τράπεζα, μπορεί να διενεργείται από τον εργοδότη ειδική GRASP Module DRAFT Interpretation for Greece - ANNEX 1 / 7

12 συναλλαγή «εργοσήμου», με κατάθεση της αμοιβής του εργαζόμενου στο λογαριασμό του (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 25.). 4 Επίσης, οι εργασίες αυτές, προκειμένου να εξαιρεθούν του πεδίου εφαρμογής των ανωτέρω προστατευτικών διατάξεων, θα πρέπει να είναι περιστασιακές και σύντομης διάρκειας και να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με το άρθρο 50 2 του Ν. 3850/2010 (βλ. ανωτέρ υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 5.) και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7 Π.Δ. 62/1998 (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 11.). 5 Συγκεκριμένα, υποβάλλει εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργιάς και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για κάθε μισθωτό που απασχολείται σε αυτήν, όπως το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα), η ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα, ο αριθμός κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), ο αριθμός μητρώου του I.Κ.Α., ο αριθμός βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και ο αριθμός αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως 14 αλλοδαπού), τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση, η διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και οι διακοπές εργασίας, οι πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές. Ο ανωτέρω πίνακας προσωπικού προσυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον προϊστάμενο Προσωπικού ή Οικονομικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή που συμπράττει στη σύνταξή του, οι οποίοι βεβαιώνουν την ακρίβεια των πάσης φύσεως αποδοχών και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το Ν. 1599/1986 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 26.). Οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως καταθέτουν τον πίνακα προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη των καταβαλλόμενων αποδοχών προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν φθορές. Το άλλο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. 6 Εφόσον, δυνάμει της ΕΓΣΣΕ της (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 27.), καθιερώθηκε εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών για τους εργαζομένους όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη (άρθρο 6 της ως άνω ΕΓΣΣΕ) ισχύει και για τους γεωργικούς μισθωτούς το εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών, και κατ επέκτασιν και οι λοιπές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, δηλαδή οι ρυθμίσεις για την αμοιβή υπερεργασίας/υπερωριών, για τις νόμιμες προσαυξήσεις της αμοιβής εργασίας Κυριακών/αργιών, της νυκτερινής εργασίας. Κατά μία άποψη δεν ισχύουν όμως επ αυτών οι σχετικές με την ετήσια άδεια διατάξεις και εφαρμογή έχουν μόνον οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 666 και 667) (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 21.). Κατ άλλη όμως άποψη, επειδή νεότερες ΕΓΣΣΕ έχουν ασχοληθεί με τα θέματα ετήσιας άδειας ισχύουν και επί των γεωργικών μισθωτών οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την ετήσια άδεια. Αυτονόητο είναι ότι ακόμη και αν δεν γίνει δεκτή η ως άνω άποψη είναι δυνατή η ρύθμιση των θεμάτων αδείας με οικεία ΣΣΕ. Αναφέρουμε σχετικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 28.) στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, οι οποίες ενδέχεται να εφαρμόζονται κατά περίπτωση προβλέποντας ευνοϊκότερους όρους για τους γεωργικούς μισθωτούς, δεδομένου ότι η υπαγωγή τους στην ΕΓΣΣΕ, δυνάμει των τελευταίων τροποποιήσεων (Ν. 4093/2012) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 29.), περιορίζεται μόνον στους μη μισθολογικούς όρους, ενώ βασικοί μισθοί/βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, εάν ο εργοδότης τους δεν είναι μέλος των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., 15 θα αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης με ατομική σύμβαση, χωρίς να επιτρέπεται βέβαια να υπολείπεται του κατώτατου νομοθετικά καθορισμένου μισθού. Σημαντική ανατροπή στο ισχύον σύστημα των ΕΓΣΣΕ επέφερε ο νόμος αυτός, ορίζοντας ότι στο εξής οι ΕΓΣΕΕ θα καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της GRASP Module DRAFT Interpretation for Greece - ANNEX 2 / 7

13 χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των αμέσως απασχολούμενων στην γεωργία και κτηνοτροφία, ενώ βασικοί μισθοί/βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν πλέον μόνον για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολει πονται του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. 7 Στο ως άνω ειδικό βιβλίο (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 15.), όπως και στην επιδιδόμενη αναγγελία περί υπερωριακής απασχόλησης, αναγράφονται σε ειδικές ταυτόσημες στήλες: η αιτία της υπερωριακής απασχόλησης, οι τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε ο εργοδότης, προσωρινώς, στις συνήθεις ώρες εργασίας, το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα των μισθωτών ή ο αριθμός των απασχολούμενων μισθωτών κατ' ειδικότητα και τμήμα, η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης, η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης, σε περιπτώσεις αναπλήρωσης απολεσθεισών ωρών, υπεύθυνη δήλωση περί των απολεσθεισών ωρών και περί του τρόπου αναπλήρωσής τους. Στο ειδικό βιβλίο υπερωριών απαιτείται και υπογραφή του μισθωτού σε ειδική στήλη, εφ' όσον αυτός δεν υπογράφει σε εξοφλητική μισθολογική κατάσταση. Το ειδικό βιβλίο υπερωριών τίθεται, όταν ζητείται, στην διάθεση των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασιάς και των οργάνων των φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως, αντίγραφο δε αυτού υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας κατά τους μήνες Μάϊο και Οκτώβριο κάθε έτους. Η αρμόδια Αρχή υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφο της επιδοθείσας αναγγελίας περί υπερωριακής απασχολήσεως στον έχοντα έννομο συμφέρον μισθωτό. Προκειμένου περί εργοδότη, που χρησιμοποιεί μηχανογραφικό σύστημα, δεν απαιτείται η υπογραφή του μισθωτού στο ειδικό βιβλίο υπερωριών, εφ' όσον υπογράφει αυτός σε εξοφλητική μισθολογική κατάσταση, σε ειδική στήλη της οποίας αναγράφονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες υπερωριακής εργασίας, και η αντιστοιχούσα σε συτές πρόσθετη αμοιβή. Εξαιρετικά προκειμένου περί ανειδίκευτων εργατών, η υπερωριακή απασχόληση πέραν των 120 ωρών ετησίως επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγουμένης αδείας της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας, παρεχομένης, εφ' όσον κατά την αντίστοιχη περίοδο δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άνεργοι στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. 8 Με τη διάταξη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 29.), επιδιώκεται η, κατά ενιαίο τρόπο, υιοθέτηση της διαδικασίας υποχρεωτικής αναγγελίας της υπερωριακής απασχόλησης εκ μέρους του εργοδότη, προς την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις. Όλες οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης» κατά την ηλεκτρονική υποβολή. Ενώ για την χειρόγραφη υποβολή και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. θα πρέπει οι επιχειρήσεις ή η εργοδότες να συντάσσουν αυτή με βάση σχετικό χειρόγραφο υπόδειγμα, χωρίς παραλλαγές (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 30.). 9 Oι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του, εφόσον δεν ρυθμίζονται από ΣΣΕ ή από την κείμενη νομοθεσία, καθορίζονται από την επιχείρηση στα πλαίσια της διαβούλευσης μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσω πων των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Στο σημείο αυτό, βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι, δυνάμει του άρθρου 14 του Π.Δ. 88/1999 (βλ. ανωτέρω υπό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 19.) και τηρουμένων των γενικών αρχών για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τα ως άνω προβλεπόμενα για τα διαλείμματα εργασίας, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, Ιδίως, επιτρέπονται παρεκκλίσεις για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας ή της παραγωγής, όπως η γεωργία. Στις περιπτώσεις που επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή τους. 10 Στο ειδικό βιβλίο εγγράφονται: α)η ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία, των μισθωτών που απασχολούνται σε αυτόν, β)η χρονική διάρκεια της άδειας της οποίας κάθε ένας από αυτούς δικαιούται, γ)οι χρονολογίες κατά τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, δ)οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε κάθε μισθωτό για τον χρόνο της άδειας. Το βιβλίο αυτό πρέπει να διατηρείται GRASP Module DRAFT Interpretation for Greece - ANNEX 3 / 7

14 επί μια 5ετία και να είναι στην διάθεση των Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε, οι οποίοι ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής του σχετικού νόμου. GRASP Module DRAFT Interpretation for Greece - ANNEX 4 / 7

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27/ ), όπως τροποποιηθείς ισχύει. 2. ΔΣΕ 135: Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α 63/ ), όπως τροποποιήθηκε από Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α 112/ ): 3. Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ Α 210/ ): όπως τροποποιηθέν ισχύει. 4. ΔΣΕ 111: Για τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελµα: Ν.1424/84 ΦΕΚ Κύρωσης: 29/Α/ ΔΣΕ 138: Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν, Ν.Δ. Κύρωσης: Ν.1182/81 ΦΕΚ Κύρωσης: 193/Α/ , ΔΣΕ 182: Για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους, Ν.Δ. Κύρωσης: Ν.2918/01 ΦΕΚ Κύρωσης: 119/Α/ ΔΣΕ 29: Περί αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, Ν.Δ. Κύρωσης: Ν.2079/52 ΦΕΚ Κύρωσης: 108/Α/ , ΔΣΕ 105: Περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας, Ν.Δ. Κύρωσης: Ν.4221/61 ΦΕΚ Κύρωσης: 173/Α/ , ΔΣΕ 87: Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώµατος, Ν.Δ. Κύρωσης: Ν.4204/61 ΦΕΚ Κύρωσης: 174/Α/ , ΔΣΕ 98: Περί εφαρµογής των αρχών του δικαιώµατος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγµατεύσεως, Ν.Δ. Κύρωσης: Ν.4205/61 ΦΕΚ Κύρωσης: 174/Α/ , ΔΣΕ 100: Περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι' εργασίαν ίσης αξίας, Ν.Δ. Κύρωσης: Ν.46/75 ΦΕΚ Κύρωσης: 105/Α/3-6-75: 5. N. 3850/2010 (ΦΕΚ Α 84/ ): 6. ΠΔ 156/1994 (ΦΕΚ Α 102/ ): Οδηγία 91/533/ΕΟΚ: 7. Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ Α 75/ ): 8. Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α 179/ ), Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ Α 111/ ), Ν. 1082/1980 (ΦΕΚ Α 250/ ): 9. Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31/ ): Π.Δ. 164/1984 (ΦΕΚ Α 164/ ): Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ Α 67/ ): Οδηγία 94/33 ΕΚ: Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167/ ): Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ Α 286/ ): GRASP Module DRAFT Interpretation for Greece - ANNEX 5 / 7

16 14. Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α 205/ ): Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/ ): Ν.3385/2005 (ΦΕΚ Α 210/ ): ΕΓΣΣΕ 1975 (ΦΕΚ Α 180/ ): Άρθρα 15 και 25 Σ.Σ.Ε. ( ) για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Π.Κ. 56/ ): Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ Α 94/ ): Οδηγία 93/104/ΕΚ: A.N. 539/1945 (ΦΕΚ Α 229/ ): Π.Δ. 164/1984 (ΦΕΚ Α 164/ ): ΕΓΣΣΕ : Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 17/ ): Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115): Υπ αριθµόν 14913/343/Φ10034 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β 1586/ ): Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75/ ): ΕΓΣΣΕ 1984 (ΦΕΚ Β 81/ ): 28 των Σ.Σ.Ε. ( ) για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Π.Κ. 56/ ): Σ.Σ.Ε. ( ) για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας (Π.Κ. 46/ ): Σ.Σ.Ε. ( ) για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές επιχειρήσεις εµπορίας Πουλερικών όλης της χώρας (Π.Κ. 25/ ): Σ.Σ.Ε. ( ) Σταφιδεργατών - τριών Νοµού Ηρακλείου (α/α 3): Σ.Σ.Ε. ( ) για τους όρους αµοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών Νοµού Ηρακλείου έτους 2011 (α/α 5): GRASP Module DRAFT Interpretation for Greece - ANNEX 6 / 7

17 Δ.Α. 2/2011 για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις (Π.Κ. 1/ ): Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/ ): Από υπ αριθµόν Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: GRASP Module DRAFT Interpretation for Greece - ANNEX 7 / 7

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας / 823 /

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας / 823 / Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 35474 / 823 / 10.12.2013 Έννοια άμεσων γεωργικών εργασιών Επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στους εργάτες γης Τα θέματα αμοιβής και ασφάλισης των εργατών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: 44493/933-24/01/ Παροχή πληροφοριών

Αριθμ. πρωτ.: 44493/933-24/01/ Παροχή πληροφοριών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών Αριθμ. πρωτ.: 44493/933-24/01/2014 - Παροχή πληροφοριών ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών ΣΧΕΤ.: Το με ημερ. 22/11/2013 έγγραφο ερώτημα σας, το οποίο περιήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Αξιολόγηση Κινδύνων για Κοινωνική Πρακτική (GRASP)

GLOBALG.A.P. Αξιολόγηση Κινδύνων για Κοινωνική Πρακτική (GRASP) GLOBALG.A.P. Αξιολόγηση Κινδύνων για Κοινωνική Πρακτική (GRASP) Γενικοί Κανόνες Ε. 1.3 Ισχύει από: 01.07.2015 Υποχρεωτικό από: 01.10.2015 Ελληνική έκδοση - Σε Περιπτωση Αμφιβολιας, Ισχυει Η Αγγλικη Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Υπερισχύς των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας σε περίπτωση συρροής 2 ΕΓΣΣΕ (30.3.2017) Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατά θεματική κατηγορία αλλαγές που επέρχονται με τον νέο εργασιακό νόμο.

Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατά θεματική κατηγορία αλλαγές που επέρχονται με τον νέο εργασιακό νόμο. Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατά θεματική κατηγορία αλλαγές που επέρχονται με τον νέο εργασιακό νόμο. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου προβλέπει τα εξής: 1. Κατά την κατάρτιση σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε8- Αρχική οθόνη Εισαγωγή Αίτησης/Αναγγελίας Υπερωρίας. Ε8- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση με την επωνυμία CRETA HOLIDAY RESORTS Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 134/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 134/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 134/19-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα 12 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 68/13-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2000-2001 Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες αφενός Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: - - 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101 82, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 21. 11. 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, 18 / 6 / 2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE OCEANIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Σήμερα, 18 / 6 / 2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE OCEANIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ H OΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΑΛΙΔΙ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2017 1η έκδοση Δικαιώματα μαθητευομένων Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 124/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 124/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 124/15-9-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία, στις σύγχρονες γενικές κλινικές και στις επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 και 2 του Ν.3385/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 και 2 του Ν.3385/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 29/09/05 Αρ. πρ.:οίκ.4556 ΠΡΟΣ:Ως ο πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 137/26-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 50/ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Π.Κ. 50/ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 50/26-6-2000 Σήμερα την 14-6-2000

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 113/24-9-02) Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ I Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 I ΠΑΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 19/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ

Π.Κ. 19/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ Π.Κ. 19/14-4-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 22.03.2000 οι παρακάτω εκπρόσωποι αφ ενός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. αξιολόγησή τους.

Πρόλογος. αξιολόγησή τους. Πρόλογος Η μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία ταλανίζει την Ελλάδα από τετραετίας τουλάχιστον, μεταξύ των άλλων σοβαρών επιπτώσεων, αποτέλεσε αιτία δραματικής συρρικνώσεως σημαντικών ατομικών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 132/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 132/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 132/13-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Π.Κ.Υ.Ε. 45/14-6-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 22 Μαΐου 2000, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλ. Βικτωρίας 7 και παρουσία του Μεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. O.I.E.Λ.Ε, Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α34/606 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 ΑΡΙΘ. 95 : 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24/07/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης Τα θέματα της μερικής απασχόλησης ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.1892/1990, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Χειρόγραφη υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ Αναγγελία Υπερωριών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Χειρόγραφη υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ Αναγγελία Υπερωριών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Χειρόγραφη υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ Αναγγελία Υπερωριών ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* Ημερομηνία Αναγγελίας Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης Χρονικού Διαστήματος Από Έως Ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης προβλεπομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Υποχρεώσεις Εργοδότη Επιχείρησης Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής: 1. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.1280/

Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.1280/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή 5 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5 1.2 Μορφή εργοσήμου.5 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 1.4 Εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο..6 1.5 Κατηγορίες εργαζομένων/ασφαλισμένων με εργόσημο..6

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας : 23/13-5-2003) Στην Αθήνα σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49545/2371

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49545/2371 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49545/2371 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ιδρύµατα, Οργανισµούς, Σωµατεία Συλλόγους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ Ενημερωτικό Σημείωμα. 9/2/2017 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ Από 1/1/2017 ισχύει νέο καθεστώς ασφάλισης για όλους τους κλάδους. Όσον αφορά τον κλάδο ασφάλισης του τέως ΟΓΑ για τους αυτοαπασχολούμενους

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. 1130/Β /05-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας

Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα