ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï."

Transcript

1 4.ÍÏÌÏÓ ÁÍÉÙÍ

2 ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Á Æþíç: 0,40 ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) II: 0,80 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÂÁÑÄÉÁÊÉ» 650 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

3 ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ Á 0,40 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÁÌÐÁÍÉÏÕ Æþíç: ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÊÁÌÐÁÍÉ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1á, 1â, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9á, 9â, 1á) 650 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

4 ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏI: ÊOYÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ - ÐËÁÊÏÕÑÅÓ Á Æþíç: 0,50  Æþíç: 0,40 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÁ» 800  Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÐËÁÊÏÕÑÅÓ» 650 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (áðü üñéï ó åäßïõ ðüëçò (ðñïò áíéü) ìý ñé Áíþíõìï 2 - Áíþíõìï 3) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

5 ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÏÑÁÊÉÙÍ Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï. = 0,50 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÊÏÑÁÊÉÅÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13,14, 14á, 14â, 14ã, 19, 22, 23, 1) 800  Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÊÏÑÁÊÉÅÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 25) 800 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

6 ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏÉ: Ó.Ï.Ä.Õ. ÊÁËÁÈÁ Á,  êáé Ã- Ó.Ï.Ä.Õ. ÁÃÉÏÕ ÏÍÏÕÖÑÉÏÕ - Ï.Ó.Ó.Á.Õ.Ê ÙÑÁÖÁÊÉÙÍ (ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ) Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï. = 0,80 ÉÉ: 0,80 XXXIV: 0,60 Á Æþíç: ÏÉÊÉÓÌÏÓ Ó.Ï.Ä.Õ. ÊÁËÁÈÁÓ Á,  êáé à 800  Æþíç: à Æþíç: Ó.Ï.Ä.Õ. ÁÃÉÏÕ ÏÍÏÕÖÑÉÏÕ Ï.Ó.Ó.Á.Û.Ê ÙÑÁÖÁÊÉÙÍ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

7 ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ Á 0,40 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÙÑÁÖÁÊÉÙÍ Æþíç: ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÙÑÁÖÁÊÉÁ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2,3,4,5,6,7,8,8á,8â,10, 11, 12, 13, Ì, Í, Î, Ï, Ð, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1) 650 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

8 Á 0,50 Æþíç: ÐÑÏÓÏ Ç: ÁÍÁÔÏËÉÊÏÕ ÓÅËÉÍÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÓÏÕÃÉÁÓ ÓÏÕÃÉÁÓ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÓÏÕÃÉÁ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 1) 550 ÊÅÍÔÑÉÊÏÓ ÄÑÏÌÏÓ ÐÑÏÓ ÁÍÉÁ (áðü üñéï ó åäßïõ ðüëçò (óçìåßï 9)ìÝ ñé Áíþíõìï 1 - ôïìþ Üîïíïò ïäïý Áíùíýìïõ 1 ìå Ñ.à (óõíåêôéêü ôìþìá)) 1,5 ÐÁÑÁËÉÁ 1,5 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

9 ÁÑÌÅÍÙÍ Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï. = 0,90 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÁËÕÂÙÍ XXXII: 0,80 XXXIV: 0,60 XXXVI: 0,40 ÊÁËÕÂÙÍ Á Æþíç: ÐÁÑÁËÉÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÁÑÌÅÍÏÕÓ - ÐÁÐÁÓÔÁÈÇ ÔÆÏÌÐÁÍÁÊÇ - ÁÌÐÅËÏÊÇÐÙÍ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÐÁÑÁËÉÁ 650  Æþíç: ÐÁÐÁÓÔÁÈÇ ÔÆÏÌÐÁÍÁÊÇ - ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÁÑÌÅÍÏÕÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÌÐÅËÏÊÇÐÙÍ - ÐÁÐÁÓÔÁÈÇ ÔÆÏÌÐÁÍÁÊÇ 550 ÊÁÔÓÏÕËÇ ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (áðü Ðïôáìü ÎõäÜ ìý ñé ÐáðáóôÜèç ÔæïìðáíÜêç) (áðü ¼ñéï Ó åäßïõ Ðüëåùò - Ï.Ô. 3 ìý ñé Ðïôáìü ÎõäÜ) (áðü Ðïôáìü ÎõäÜ ìý ñé Áíþíõìï 1) ÐÁÑÁËÉÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÐËÁÔÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐÑÏÓ ÁÑÌÅÍÏÕÓ ÏÄÏÓ ÔÆÏÌÐÁÍÁÊÇ ÄÇÌ. (ìåôáîý ôùí ïäþí Åìì. Êáôóïýëç êáé Äçì. ÔæïìðáíÜêç) (áðü ÐáðáóôÜèç ÔæïìðáíÜêç ìý ñé Áíþíõìï 2) 1,5 1,3 1,5 2,0 1,5 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

10 Á 0, 0 Æþíç: 5 ÐÑÏÓÏ Ç: ÁÑÌÅÍÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÍÅÏÕ ÙÑÉÏÕ D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÍÅÏÕ ÙÑÉÏÕ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÍÅÏ ÙÑÉÏ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1) 500 ÐËÁÔÅÉÁ (ôá Ý ïíôá ðñüóïøç óôçí ðëáôåßá) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

11 Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï. = 0, 50 ÐÑÏÓÏ Ç: ÂÁÌÏÕ ÄHÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÂÁÌÏÕ ÂÁÌÏÕ - ÄÏΥËÉÁÍÙÍ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôï óõíåêôéêü ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý 550  Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôùí ïéêéóìþí «ÂÁÌÏÓ» êáé «ÄÏYËÉÁÍÁ» (åêôüò ôçò Æþíçò Á óõíåêôéêü ôìþìá) 500 ÅÐÁÑ ÉÁÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÁËÕÂÅÓ (áðü óçìåßï 1 Ýùò óçìåßï 2) (üñéá óõíåêôéêïý ôìþìáôïò) ÅÐÁÑ ÉÁÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÅÖÁËÁ (áðü ðëáôåßá Ýùò óçìåßï 3) (üñéá óõíåêôéêïý ôìþìáôïò) ÐËÁÔÅÉÁ (ôá Ý ïíôá ðñüóïøç óôçí ðëáôåßá) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

12 ÂÁÌÏÕ Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï. = 1,00 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÁËÌÕÑÉÄÁÓ ÐËÁÊÁÓ XXXIII: 0,70 XXXIV: 0,60 XXXV: 0,50 XXXVI: 0,40 Á Æþíç: ÃñáììéêÝò ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 3) ÐÁÑÁËÉÁ (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé üñéï ó åäßïõ ðüëçò)  Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÁËÌÕÑÉÄÁ» 550 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 ÐÁÑÁËÉÁ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

13 ÂÁÌÏÕ Á 0,50 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÐËÁÊÁÓ Æþíç: ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÐËÁÊÁÓ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÐËÁÊÁ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1) 500 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

14 Á 0, 0 Æþíç: 5 ÐÑÏÓÏ Ç: ÂOÕÊÏËÉÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÂÏÕÊÏËÉÙÍ D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÂÏÕÊÏËÉÙÍ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÂÏÕÊÏËÉÅÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22á, 23á, 24á, 25á, 26á, 26, 27, 29, 29á, 30á, 31á, 32á, 33á, 34á, 35á, 38, 1) 500 ÅÐÁÑ ÉÁÊÏÓ ÄÑÏÌÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ (áðü üñéï ó åäßïõ ðüëçò óçìåßï 9 (É.Í. Ìåôáìïñöþóåùò) ìý ñé ðëáôåßá) 1,3 ÐËÁÔÅÉÁ (ôá Ý ïíôá ðñüóïøç óôçí ðëáôåßá) 1,5 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

15 Á 0,40 Æþíç: ÐÑÏÓÏ Ç: ÂOÕÊÏËÉÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÂÏÕÊÏËÉÙÍ ÊÏÕËΟΥÊÏÕÈÉÁÍÙÍ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÊÏÕËΟΥÊÏÕÈÉÁÍÁ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1) 500 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

16 Á 0,60 Æþíç: ÐÑÏÓÏ Ç: ÂOÕÊÏËÉÙÍ ÔÁÕÑÙÍÉÔÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÔÁÕÑÙÍÉÔÏÕ - ÄÅÌÐËÁÓ Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôùí ïéêéóìþí «ÔÁÕÑÙÍÉÔÇÓ» êáé «ÄÅÌÐËÁ» 650 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ ÊÉÓÁÌÏÕ (áðü üñéï ó åäßïõ ðüëçò ìý ñé üñéï ó åäßïõ ðüëçò) 1,3 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

17 ÃÅÙÑÃÉÏÕÐÏËÅÙÓ Á Æþíç: 0,80 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: XXVIII : 0 XXXII : 0,80 XXXIII : 0,70 ÃÅÙÑÃÉÏÕÐÏËÅÙÓ ÃÅÙÑÃÉÏÕÐÏËÅÙÓ Á Æþíç: ÍÅÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÑÅÈÕÌÍÏ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÑÅÈÕÌÍÏÕ - ÁÍÉÙÍ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÐÁÑÁËÉÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10 - ÁÍÙÍÕ- ÌÏÓ 11 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 12 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 13 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 14 - ÍÅÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÑÅÈÕÌÍÏ 800 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (áðü Áíþíõìï 15 - Áíþíõìï 2 ìý ñé ðáñáëßá) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 (áðü Áíþíõìï 5 ìý ñé ðáñáëßá) ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÑÅÈÕÌÍÏÕ - ÁÍÉÙÍ ÐÁÑÁËÉÁ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

18 ÃÅÙÑÃÉÏÕÐÏËÅÙÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá οικόπεδα μέχρι και 1000 τ.μ. Ó.Ï. = 0,60 Ãéá οικόπεδα μεγαλήτερα των 1000 τ.μ. Ó.Ï. =0,70 ÊÁÂÑÏÕ ΦΕΚ 163 Δ/ Για το τμήμα οικοπέδου μέχρι 1000 τ.μ. Σ.Α.Ο. = 0,60 Για το τμήμα οικοπέδου μεγαλύτερο των 1000 τ.μ. Σ.Α.Ο. = 0,40 ÊÏÕÑÍÁ Á Æþíç: ÍÅÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÑÅÈÕÌÍÇÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ -ÑÅÈÕÌÍÇÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÍÅÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÑÅÈÕÌÍÇÓ 650  Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ -ÑÅÈÕÌÍÇÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÑÅÈÕÌÍÇÓ 550 ÍÅÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÑÅÈÕÌÍÇÓ 1,5 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

19 Á Æþíç: 0, 30 ÐÑÏÓÏ Ç: ÃÅÙÑÃÉÏÕÐÏËÅÙÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÊÏÕÑÍÁ ÊÏÕÑÍÁ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÊÏÕÑÍÁÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 1) 500 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

20 ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÄHÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÌÏÕÑÍÉÙÍ (Ó ÅÄÉÏ ÐÏËÅÙÓ ÐÅÑÉÏ ÇÓ ÊÏÕÌÐÅ) Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.=0,80 XXXII : 0,80 XXXIII : 0,70 XXXIV : 0,60 XXXV : 0,50 ÌÏÕÑÍÉÙÍ Á Æþíç: ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÃÙÃÙÍÇ - ÁÃ. ÁÐÏÓÔÏËÙÍ - Á ÁÑÁÊÔÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 -ÁÃÉÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ - ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÁÓ - ÁÍÙ- ÍÕÌÏÓ 3 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÌÏÕÑÍÉÙÍ - ÁÍÙÃÍÙÓÔÏÕ ÃÙÃÙÍÇ 800  Æþíç: ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÁÓ - ÍÁÑÁ - ÓÏÖÏÊËÇ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÁÍÙÍÕ- ÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÁÓ 650 ÁÃÉÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ (áðü ÃùãùíÞ Áíáãí. ìý ñé Á Üñáêôç ÐåñéöåñåéáêÞ ïäü) äåîéü ÁÃÉÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ (áðü Áíþíõìï 7 ìý ñé Áãßáò Ìáñßíáò) äåîéü ÃÙÃÙÍÇ ÁÍÁÃÍ. (áðü Áã. Áðïóôüëùí ìý ñé Óïö. ÂåíéæÝëïõ) áñéóôåñü 1, 5 ÃÙÃÙÍÇ ÁÍÁÃÍ. (áðü Óïö. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé Ìïõñíéþí) áñéóôåñü ÌÏÕÑÍÉÙÍ (áðü ÃùãùíÞ Áíáãí. ìý ñé Á Üñáêôç ÐåñéöåñåéáêÞ ïäü) áñéóôåñü ÌÏÕÑÍÉÙÍ (áðü Á Üñáêôç ÐåñéöåñåéáêÞ ïäü ìý ñé Áíþíõìï 1) áñéóôåñü ÌÏÕÑÍÉÙÍ (áðü Áíþíõìï 3 ìý ñé Áãßáò Ìáñßíáò) áñéóôåñü ÍÅÁÓ ÉÙÍÉÁÓ ÓÏÖÏÊËÇ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ (áðü ÃùãùíÞ Áíáãí. ìý ñé Á Üñáêôç ÐåñéöåñåéáêÞ ïäü) ÓÏÖÏÊËÇ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ (áðü Á Üñáêôç ÐåñéöåñåéáêÞ ïäü ìý ñé Áãßáò Ìáñßíáò) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

21 ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÄHÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÍÅÑÏÊÏÕÑÏÕ (Ó ÅÄÉÏ ÐÏËÅÙÓ ÐÅÑÉÏ ÇÓ ÊÏÕÌÐÅ) Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.= 0,80 ÍÅÑÏÊÏÕÑÏÕ XXXII: 0,80 XXXIII: 0,70 XXXIV: 0,60 Á Æþíç: ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÃÙÃÙÍÇ - ÇÑÁÊËÅÉÏÕ - Á ÁÑÁÊÔÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 15 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 14 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 13 - ÁÍÙÍÕ- ÌÏÓ 12 - ÑÕÓÏÐÇÃÇÓ -ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10-2ç ÐÁÑÏÄÏÓ ÑÕ- ÓÏÐÇÃÇÓ- ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - Á ÁÑÁÊÔÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÃÉÙÍ ÁÐÏ- ÓÔÏËÙÍ - ÁÍÙÃÍÙÓÔÏÕ ÃÙÃÙÍÇ 700 ÁÃÉÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ (áðü ÃùãùíÞ Áíáãí. ìý ñé Á Üñáêôç ÐåñéöåñåéáêÞ ïäü) áñéóôåñü ÃÙÃÙÍÇ ÁÍÁÃÍ. (áðü Çñáêëåßïõ ìý ñé Áãßùí Áðïóôüëùí áñéóôåñü 1, 5 ÇÑÁÊËÅÉÏÕ - ËÅÙÖ. ÓÏÕÄÁÓ (áðü ÃùãùíÞ Áíáãí. ìý ñé Íåñïêïýñïõ) äåîéü 1, 6 ÇÑÁÊËÅÉÏÕ - ËÅÙÖ. ÓÏÕÄÁÓ (áðü Íåñïêïýñïõ ìý ñé Á Üñáêôç ÐåñéöåñåéáêÞ ïäü) äåîéü 1, 5 ÍÅÑÏÊÏÕÑÏÕ ÑÕÓÏÐÇÃÇÓ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

22 ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÈÅÑÉÓÏÕ ÁÃÉÁÓ - ÅÐÉÓÊÏÐÇÓ ÁÃÉÁÓ Á 0,40 Æþíç: ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôùí ïéêéóìþí «ÁÃÉÁ» êáé «ÅÐÉÓÊÏÐÇ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1) 550 ÅÐÁÑ ÉÁÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÁËÉÊÉÁÍÏÕ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

23 ÈÅÑÉÓÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÂÁÌÂÁÊÏÐÏÕËÏÕ ÂÁÌÂÁÊÏÐÏÕËÏÕ Á,  Æþíåò: Ãéá Ó.Á.Ï. ìý ñé êáé 0,60 : Ó.Ï. = 0,80 Ãéá Ó.Á.Ï. ìåãáëýôåñï áðü 0,60 : Ó.Ï. = 0,60 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 XXXIV : 0, 60 D 2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÂÁÌÂÁÊÏÐÏÕËÏ» 550 B Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «Ó.Ï.Ä.Õ.» 550 ÅÐÁÑ ÉÁÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÁËÉÊÉÁÍÏÕ 1,5 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

24 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÈÅÑÉÓÏÕ ÂÁÌÂÁÊÏÐÏÕËÏÕ ÌÅÔÏ É ÖÕÍÔÉÊÉ (ÂÁÌÂÁÊÏÐÏÕËÏÕ) Á Æþíç: 0, 70 XXXIV : 0,60 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÌÅÔÏ É ÖÕÍÔÉΚÉ» 700 ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ ÍÉÊÏËÁÏÕ (Åðáñ éáêþ Ïäüò ðñïò Áëéêéáíü) 2,0 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

25 ÈÅÑÉÓÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÏÁÓÇÓ ÂÁÑÕÐÅÔÑÏÕ Á 0,40 Æþíç: ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÏÁÓÇ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 3á, 4, 1) 550 ÅÐÁÑ ÉÁÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÁËÉÊÉÁÍÏÕ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

26 ÊÁÍÔÁÍÏÕ ÊÁÍÄÁÍÏÕ (ÊÁÍÔÁÍÏÕ) ÊÁÍÄÁÍÏÕ (ÊÁÍÔÁÍÏÕ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Á Æþíç: 0,40 XXVI: 0 XXXII: 0,80 XXXV: 0,50 Á Æþíç: ÅÐÁÑ ÉÁÊÏÓ ÄÑÏÌÏÓ ÐÑÏÓ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÅÐÁÑ ÉÁÊÏÓ ÄÑÏÌÏÓ ÐÑÏÓ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁ 500 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 (áðü åðáñ éáêü äñüìï ðñïò Ðáëáéï þñá ìý ñé Áíþíõìï 2 - Áíþíõìï 10) ÅÐÁÑ ÉÁÊÏÓ ÄÑÏÌÏÓ ÐÑÏÓ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁ (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 2) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

27 ÊÁÍÔÁÍÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÁÍÄÁÍÏÕ (ÊÁÍÔÁÍÏÕ) ËÏÖÏÕ Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.=0,40 VI: 0,40 Á Æþíç: ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ Â Æþíç: ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

28 ÊÉÓÓÁÌÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÉÓÓÁÌÏÕ Á Æþíç: 0,90  Æþíç: 0,90 à Æþíç: 0,80 ÊÉÓÓÁÌÏÕ XXXÉI: 0,80 XXXÉIÉ: 0,70 Á Æþíç: ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕ- ÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅ- ÙÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 12 - ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ 650 B Æþíç: à Æþíç: ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ - ÏÑÉÏÓ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10 - ÏÑÉÏ Ó Å- ÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 (áðü Ðëáôåßá ÔæáíáêÜêç ìý ñé Ðáñáëßá) ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (áðü Áíþíõìï 8 ìý ñé Ðëáôåßá Åéñçíáßïõ) ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (áðü Âáñäáíôþíç ìý ñé Áíþíõìï 11) ÇÑÙÙÍ ÐÏËÕÔÅ ÍÅÉÏÕ (áðü Ðëáôåßá Åéñçíáßïõ ìý ñé Âáñäáíôþíç) ÏÌÏÃÅÍÙÍ ÁÌÅÑÉÊÇÓ (áðü Ðëáôåßá Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ ìý ñé Ðëáôåßá ÔæáíáêÜêç) ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ (áðü Áíþíõìï 2 ìý ñé ÃÞðåäï) ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ (áðü Áíþíõìï 2 ìý ñé Ï.Ô. 179) ÐËÁÔÅÉÁ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÐËÁÔÅÉÁ ÔÆÁÍÁÊÁÊÇ ÓÊÁËÉÄÇ (áðü Âáñäáíôþíç ìý ñé Êáìðïýñç) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

29 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Á Æþíç: 0,50  Æþíç: 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: ÊÏËÕÌÂÁÑÉÏÕ ÊÁÌÉÓÉÁÍÙÍ ÊÁÌÉÓÉÁÍÙÍ (ÊÁÔÙ ÊÁÌÉÓÉÁÍÙÍ - ÁÍÙ ÊÁÌÉÓÉÁÍÙÍ - ÑÁÐÁÍÉÁÍÙÍ) Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôùí ïéêéóìþí «ÊÁÔÙ ÊÁÌÉÓÉÁÍÁ» êáé «ÑÁÐÁÍÉÁÍÁ» 600 B Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÐÁÍÙ ÊÁÌÉÓÉÁÍÁ» 500 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÊÉÓÓÁÌÏÕ (ÊÁÔÙ ÊÁÌÉÓÉÁÍÁ - ÑÁÐÁÍÉÁÍÁ) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

30 ÊÏËÕÌÂÁÑÉÏÕ Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.=0,60 ÐÑÏÓÏ Ç: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÊÏËÕÌÂÁÑÉÏÕ D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÊÏËÕÌÂÁÑÉÏÕ Á Æþíç: ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÓÐÇËÁÉÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ B Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÁÌÏ 550 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 1,5 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÁÌÏ (áðü üñéï ó åäßïõ ðüëçò (ðñïò áíéü) ìý ñé Áíþíõìï 1 - Áíþíõìï 4) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

31 ÊÏËÕÌÂÁÑÉÏÕ ÊÏËÕÌÂÁÑÉÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÌÉÍÙÈÉÁÍÙÍ - ÓÊÏÕÔÅËÙÍÁ Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.=0,60 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÓÊÏÕÔÅËÙÍÁÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (Á, Â, Ã, Ê, È, Ä, Å, Á) 600 B Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÌÉÍÙÈÉÁÍÁ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (Á, Â, É, Ë, Ä, Å, Æ, Á) 600 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÁÌÏ (ÓÊÏÕÔÅËÙÍÁÓ) ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÁÌÏ (ÌÉÍÙÈÉÁÍÁ) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

32 Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.=0,40 ÐÑÏÓÏ Ç: ÄHÌÏÓ: ÊÑÕÏÍÅÑÉÁÓ Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÂÑÕÓÙÍ D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÂÑÕÓÙÍ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «BÑÕÓÅÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 1) 750 B Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «BÑÕÓÅÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (67, 68, 69, 70, 71, 72, 67) 750 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ-ÑÅÈÕÌÍÇÓ (áðü äéáóôáýñùóç ðñïò ÂÜìï ìý ñé äéáóôáýñùóç ðñïò ÑÝèõìíï) 1,5 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

33 Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.= 0,40 ÐÑÏÓÏ Ç: ÌÏÕÓÏÕÑÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÁËÉÊÉÁÍÏÕ D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 XXXII: 0,80 Τα έχοντα πρόσωπο στον κέντρικο δρόμο προς ΒΑΤΟΛΑΚΟ ÁËÉÊÉÁÍÏÕ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÁËÉÊÉÁÍÏÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1Á, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8Á, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20Á, 20, 21, 22, 23, 23Á, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 1Á) 600 B Æþíç: à Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÁËÉÊÉÁÍÏÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (2Â, 2, 3Â, 4Â, 4, 5, 6, 7, 8, 2Â) ÐåñéëáìâÜíåé ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÁËÉÊÉÁÍÏÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (32, 33, 34, 35, 36, 37) ÊÅÍÔÑÉÊÏÓ ÄÑÏÌÏÓ (áðü óçìåßï 1 ìý ñé óçìåßï 2) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

34 Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.= 0,40 ÐÑÏÓÏ Ç: ÄHÌÏÓ: ÌÏÕÓÏÕÑÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÖÏÕÑÍÙÍ ÖÏÕÑÍÅ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÐÅÑÁ ÖÏÕÑÍÅÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1) 550 B Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÖÏÕÑÍÅÓ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31á, 32á, 33á, 33, 34, 34á, 37á, 38á, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 11) 550 ÅÐÁÑ ÉÁÊÏÓ ÄÑÏÌÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÏÌÁËÏÕ (áðü üñéï ó åäßïõ ðüëçò ìý ñé äéáóôáýñùóç ðñïò ÌåóêëÜ) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

35 Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.= 1,00 ÐÑÏÓÏ Ç: ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÁÓ D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÁÓ Á Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÊÉÓÓÁÌÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÊÉÓÓÁÌÏÕ 1000 B Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ -ÊÉÓÓÁÌÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ -ÊÉÓÓÁÌÏÕ 800 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÊÉÓÓÁÌÏÕ ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

36 Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.= 1,00 ÐÑÏÓÏ Ç: ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ Á Æþíç: ÃñáììéêÞ ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ (ôá Ý ïíôá ðñüóïøç óôçí ÅèíéêÞ ïäü) 1050 B Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ ÐÁËÁÉÁ 1050 à Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏÕ 800 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ 2,0 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

37 ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÁÔÙ ÄÁÑÁÔÓÏÕ (ÁÃÉÏÉ ÁÐÏÓÔÏËÏÉ - ÌÁÊÑÕÓ ÔÏÉ ÏÓ) Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.= 1,00 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ (ÌÁÊÑÕÓ ÔÏÉ ÏÓ) ÐÁËÁÉÁ 1050 B Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ (ÁÃÉÏÉ ÁÐÏÓÔÏËÏÉ) ÐÁËÁÉÁ 1050 à Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ (ÌÁÊÑÕÓ ÔÏÉ ÏÓ) ÐÁËÁÉÁ 800 Ä Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ (ÁÃÉÏÉ ÁÐÏÓÔÏËÏÉ) ÐÁËÁÉÁ 800 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ (ÌÁÊÑÕÓ ÔÏÉ ÏÓ) ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ (ÁÃÉÏÉ ÁÐÏÓÔÏËÏÉ) 1,6 1,6 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

38 Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.=1,00 ÐÑÏÓÏ Ç: ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÁÔÙ ÓÔÁËÏÕ Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: B Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

39 Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.= 0,90 ÐÑÏÓÏ Ç: ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÐÁÍÙ ÄÁÑÁÔÓÏÕ- ÐÁÍÙ ÃÁËÁÔÁ (ÁÃ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ)- ÐÁÑÇÃÏÑÉÁÓ Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 XXXIV: 0,60 ( ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ) Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÐÁÍÙ ÄÁÑÁÔÓÏÓ» 600 B Æþíç: à Æþíç: Ä Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÐÁÍÙ ÃÁËÁÔÁÓ» ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÐÁÍÙ ÃÁËÁÔÁÓ» (ÁÃ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ) ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ Σχ. Πόλης «ÐÁÑÇÃÏÑÉÁ» ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ¼ëïé ïé υπόλοιποι äñüìïé - ëåùöüñïé, τμήματά τους Þ ðëáôåßåò που δεν περιγράφονται, Ý ïõí: ΧΑΝΙΩΝ - ÊÉÓÓÁÌÏΥ (ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ) 1,6 = 1,0.

40 Á 0,60 Æþíç: ÐÑÏÓÏ Ç: ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÐÁÍÙ ÓÔÁËÏÕ Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÍÅÁÓ ÊÕÄÙÍÉÁÓ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÐÁÍÙ ÓÔÁËÏÓ» 500 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

41 Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.= 1,00 ÐÑÏÓÏ Ç: ÐÅËÅÊÁÍÏÕ Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ XXXII : 0,80 XXXIV : 0,60 XXXVI : 0,40 D1: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D3: (ÖÅÊ. 786/Ä/ ): Ó.Á.Ï. = 0,80 ÐÁÑÅÊËÉÓÇ: ÓÁÏ = 0 ãéá ïéêüðåäá ðïõ Ý ïõí åìâáäüí ìéêñüôåñï áðü 150 ô.ì. êáé äåí ìðïñåß ç óõíïëéêþ äüìçóç íá õðåñâåß ôá 120 ô.ì. ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ Á Æþíç: ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÅÈÍÏÌÁÑÔÕÑÙÍ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÐÁÑÁËÉÁ-ÊÇ ÏÄÏÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÌÐÁÊËÁÔÆÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ B Æþíç: à Æþíç: Ä Æþíç: Å Æþíç: ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÌÐÁÊËÁÔÆÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 23 - ÅÈÍÏÌÁÑÔÕÑÙÍ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 18 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 17 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 16 - ÁÍÙÍÕ- ÌÏÓ 15 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 14 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 13 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 12 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 (ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÁÍÏÑÁÌÁ) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 19 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 20 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 21 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ ÅÈÍÏÌÁÑÔÕÑÙÍ ÅÈÍÏÌÁÑÔÕÑÙÍ ÅÈÍÏÌÁÑÔÕÑÙÍ (áðü Áíþíõìï 5 - Áíþíõìï 22 ìý ñé Áíþíõìï 1) (áðü Áíþíõìï 5 ìý ñé ÊïíôåêÜêç) (áðü ÊïíôåêÜêç ìý ñé Áíþíõìï1) (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 23) ÊÏÍÔÅÊÁÊÇ ÌÐÁÊËÁÔÆÇ ÅÌ. (áðü Áíþíõìï 6 ìý ñé Áíþíõìï 1) ÌÐÁÊËÁÔÆÇ ÅÌ. (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 2) ÐÏËÉÏÕÄÏÂÁÑÄÁ (áðü Áíþíõìï 22 ìý ñé Áíþíõìï 1) áñéóôåñü áñéóôåñü 2,0 2,0 2,0 1,6 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

42 ÐËÁÔÁÍÉÁ Á Æþíç: 0,90 ÐÑÏÓÏ Ç: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÃÅÑÁÍÉÏÕ Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÃÅÑÁÍÉÏÕ Á Æþíç: ÐÁÑÁËÉÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 -ÁÍÙ- ÍÕÌÏÓ 6 - ÐÁÑÁËÉÁ 650 ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ ÐÁÑÁËÉÁ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

43 ÐËÁÔÁÍÉÁ ÊÏÍÔÏÌÁÑÉÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÏÍÔÏÌÁÑÉÏÕ Á Æþíç: 0,60 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÊÏÍÔÏÌÁÑÉÏ» 500 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

44 ÐËÁÔÁÍÉÁ ÊÏÍÔÏÌÁÑÉÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÌÅÔÏ ÉÏÕ - ÐÕÑÃÏÕ ØÇËÏÍÅÑÏÕ Ãéá üëåò ôéò æþíåò Ó.Ï.=0,60 XXX: 1,00 XXXII: 0,80 XXXÉII: 0,70 XXXV: 0,50 XXXVI: 0,40 Á Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ (ÐÕÑÃÏÓ ØÇËÏÍÅÑÏÕ) 600 B Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ (ÐÕÑÃÏÓ ØÇËÏÍÅÑÏÕ - ÌÅÔÏ É) 500 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÐÑÏÓ ÊÉÓÓÁÌÏ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

45 ÐËÁÔÁÍÉÁ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÌÁËÅÌÅ ÌÁËÅÌÅ Ãéá üëåò ôéò æþíåò: ¼ôáí ï Ó.Á.Ï åßíáé ìåãáëýôåñïò Þ ßóïò ôïõ 0,40 êáé ìéêñüôåñïò ôïõ 0 ôüôå Ó.Ï. = 1,00 ¼ôáí ï Ó.Á.Ï åßíáé ìåãáëýôåñïò Þ ßóïò ôïõ 0 ôüôå Ó.Ï. = 0,70 XXII: 0 XXXII: 0,80 XXXÉII: 0,70 XXXIV: 0,60 XXXVI: 0,40 Á Æþíç: AÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÐÁÑÁËÉÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ B Æþíç: ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ 600 ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (áðü Áíþíõìï 2 ìý ñé Áíþíõìï 1) äåîéü ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (áðü Áíþíõìï 2 ìý ñé ÐñïÝêôáóç Üîïíá Áíùíýìïõ 1) áñéóôåñü ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (áðü ÐñïÝêôáóç Üîïíá Áíùíýìïõ 1 ìý ñé Áíþíõìï 4) áñéóôåñü ÐÁÑÁËÉÁ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

46 ÐËÁÔÁÍÉÁ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÐËÁÔÁÍÉÁ ÐËÁÔÁÍÉÁ Ãéá üëåò ôéò æþíåò Ó.Ï.=1,00 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D2: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÊÉÓÓÁÌÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁÑÁ- ËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÊÉÓÓÁÌÏÕ 1050 B Æþíç: ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÊÉÓÓÁÌÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÊÉÓÓÁÌÏÕ 850 ÐÁËÁÉÁ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ÊÉÓÓÁÌÏÕ 2,0 ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ 1,6 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

47 ΣΟΥΔΑΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ Α Ζώνη: 0,90 XXXII: 0,80 Á Æþíç:Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 550 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

48 ÓÏÕÄÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÓÏÕÄÁÓ ÓÏÕÄÁÓ Ãéá üëåò ôéò æþíåò Ó.Ï.=0, 90 XXVIII: 0 XXXII: 0,80 XXXIV: 0,60 D1: Ó.Á.Ï.=0 ãéá ðëüôïò ïäïý ìåãáëýôåñï ôùí 12,50 ì. Ó.Á.Ï.=1,10 ãéá ðëüôïò ïäïý ìåãáëýôåñï ôùí 10,00 ì. êáé ìéêñüôåñï Þ ßóï ôùí 12,50 ì. Ó.Á.Ï.=1,00 ãéá ðëüôïò ïäïý ìåãáëýôåñï ôùí 7,50 ì. êáé ìéêñüôåñï Þ ßóï ôùí 10,00 ì. Ó.Á.Ï.=0,80 ãéá ðëüôïò ïäïý ìéêñüôåñï Þ ßóï ôùí 7,50 ì. Á Æþíç: ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - AÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÅÈÍÁÑ ÏÕ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÁÃÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - AÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÐÁÑÁÊÁÌÐÔÇÑÉÏÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (ÐÁÍÙ ÓÏÕÄÁ) 800 B Æþíç: ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - ÐÁÑÁÊÁÌÐÔÇÑÉÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ - AÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (ÊÁÔÙ ÓÏÕÄÁ) 650 ÅËËÇÓ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (áðü Áíþíõìï 7 ìý ñé ÐáñáêáìðôÞñéï) ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (áðü ÐáñáêáìðôÞñéï ìý ñé Áíþíõìï 1) ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅÈÍÁÑ ÏÕ (áðü Áíþíõìï 3 ìý ñé Áëåî. Ðáíáãïýëç) ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅÈÍÁÑ ÏÕ (áðü Áëåî. Ðáíáãïýëç ìý ñé ÁíäñïõëïãéÜííç) ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅÈÍÁÑ ÏÕ (áðü ÁíäñïõëïãéÜííç ìý ñé Áã. ÐáíôåëåÞìïíïò) ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅÈÍÁÑ ÏÕ (áðü Áã. ÐáíôåëåÞìïíïò ìý ñé ¼ñéï Ó åäßïõ Ðüëåùò) ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ ÐËÙÔÁÑ ÏÕ ÌÁÑÉÄÁÊÇ 1,1 1,1 1,1 1,7 2,0 1,7 2,0 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

49 ÓÖÁÊÉÙÍ Á Æþíç: 0,40 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: XXXII: 0,80 ÁÃÉÁÓ ÑÏÕÌÅËÇÓ ÁÃÉÁÓ ÑÏÕÌÅËÇÓ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÁÃÉÁ ÑÏÕÌÅËÇ» 650 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: =1,0.

50 ÓÖÁÊÉÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ËÏÕÔÑÏÕ Á Æþíç: 0,50 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôo Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÁÍÙÐÏËÅÙÓ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ËÏÕÔÑÏ» ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1) 550 ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÏÄÏÓ 1,5 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: =1,0.

51 ÁÍÉÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÁÍÉÙÍ ÉÁ Æþíç: 0,80 É Æþíç: 0,80 ÉÄ Æþíç: 0,80 Ãéá üëåò ôéò õðüëïéðåò Æþíåò Ó.Ï. = 1,00 ÁÍÉÙÍ XIV: 2,60 XX: 2,0 XXIV: 1,60 XXVI: 0 XXX: 1,0 XXXII: 0,80 XXXIII: 0,70 XXXIV: 0,60 ÐÑÏÓÏ Ç: Ç ïñèþ áíôéóôïé ßá ìåôáîý ëáôéíéêþí êáé áñáâéêþí áñáêôþñùí ãéá ôïí Ó.Á.Ï., åßíáé áõôþ ðïõ áíáãñüöåôáé óôá ÐïëåïäïìéêÜ Óôïé åßá ôïõ âéâëßïõ ÐéíÜêùí Ôéìþí êáé ü é áõôþ ôïõ ÕðïìíÞìáôïò Ó.Á.Ï. ôùí áñôþí. D3: Ãéá ôïí áêñéâþ õðïëïãéóìü ôïõ Ó.Á.Ï. ñåéüæåôáé âåâáßùóç ôçò Ðïëåïäïìßáò. Á Æþíç: ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇ - Ì. ÇÓÕ ÁÊÇ - ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÇÑÙÙÍ ÐÏËÕÔÅ- ÍÅÉÏÕ - Ó.ÔÓÉËÉÂÁÊÇ - ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ - ÉÙÁÍ. ÓÊÁË- ÔÓÏÕÍÇ - ÇÃÏÕÌÅÍÏÕ ÃÁÂÑÉÇË - ÍÅÁÑ ÏÕ - ÁÐÏÊÏÑÙÍÏÕ - ÊÏÑÍÁÑÏÕ - ÓÔÑ. ÔÆÁÍÁÊÁÊÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇ 1900 B Æþíç: ÃñáììéêÝò ÁÊÔÇ ÊÁÍÁÑÇ (áðü Áíè. ËåëåäÜêç ìý ñé ñõóïóôüìïõ) äåîéü ÁÊÔÇ ÌÉÁÏÕËÇ (áðü Êýðñïõ ìý ñé Ó. ÔóéëéâÜêç) äåîéü ÁÊÔÇ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÇ (áðü Óýñïõ ìý ñé Áíè. ËåëåäÜêç) äåîéü à Æþíç: ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ - ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÄÅËÇÃÉÁÍÍÁÊÇ - ÁÈ.ÓÊËÇÑÏÕ - ÓÙÔ. ÊÑÏÊÉÄÁ - ÅÌÌ. ÌÏÕÍÔÁÊÇ - ÁË. ÐÁÐÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ - ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 1550 Ä Æþíç: ÇÑÁÊËÅÉÏÕ - ÁÍÁÃÍÙÓÔÇ ÃÏÃÏÍÇ - ÖÁËÁÓÁÑÍÇÓ - ÄÉÊÔÕÍÇÓ - ÅÖÅÄÑÙÍ ÐÏËÅÌÉÓÔÙÍ - ÊÁÍÔÁÍÏÕ - ÁÊÔÇ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÇ - ÁÊÔÇ ÊÁÍÁÑÇ - ÐÅÉÑÁÉÙÓ - ÓÊÁËÉÄÇ - ÁÔÆÇÌÉ ÁËÇ ÃÉÁÍÍÁÑÇ - ÐËÁÔÅÉÁ ÓÏÖÏÊËÇ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÍÉÊÇÖÏÑÏÕ ÖÙÊÁ - ÊÕÐÑÏÕ - ÁÊÔÇ ÌÉÁÏÕËÇ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÇÑÙÙÍ ÐÏËÕÔÅ ÍÅÉÏÕ - ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - Ì. ÇÓÕ- ÁÊÇ - ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÓÔÑ. ÔÆÁÍÁÊÁÊÇ - ÊÏÑÍÁÑÏÕ - ÁÐÏÊÏÑÙÍÏÕ - ÇÑÁÊËÅÉÏÕ 1350 Å Æþíç: ÃñáììéêÝò ÁÊÔÇ ÅÍÙÓÅÙÓ ÁÊÔÇ ÊÏÕÍÔÏÕÑÉÙÔÇ ÁÊÔÇ ÔÏÌÐÁÆÇ ÍÉÊÇÖÏÑÏÕ ÖÙÊÁ (áðü ÄáóêáëïãéÜííç ìý ñé Êýðñïõ) áñéóôåñü ÐËÁÔÅÉÁ ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ (ÓÕÍÔÑÉÂÁÍÉ) ÐËÁÔÅÉÁ ÊÁÔÅ ÁÊÇ ÓÊÁËÉÄÇ (áðü Üëçäùí ìý ñé Ðåéñáéþò) äåîéü ÁÔÆÇÌÉ ÁËÇ ÃÉÁÍÍÁÑÇ (áðü Ðëáôåßá ïñôáôæþí ìý ñé Üëçäùí) äåîéü

52 ÓÔ Æþíç: ÄÅËÇÃÉÁÍÍÁÊÇ - ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÂÉÂÉËÁÊÇ - ÐËÏÉÁÑ ÙÍ ÁÃÍÙ- ÓÔÏÕ ÓÔÑÁÔÉÙÔÇ - ÌÏÍÇÓ ÃÏÕÂÅÑÍÅÔÏÕ - ÉÙÁÍÍÏÕ ÎÅÍÏÕ - ÑÙÌÁÍÏÕ - ÉÙÁÍ. ÊÏÆÁÊÏÕ - ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÍÔÉÓÔÁÓÅÙÓ - ØÇËÏÑÅÉÔÇ - ÓÙÔÇÑÉÏÕ ÊÑÏ- ÊÉÄÁ - ÁÈ. ÓÊËÇÑÏÕ - ÄÅËÇÃÉÁÍÍÁÊÇ 1350 Æ Æþíç: ÁË. ÐÁÐÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ - ÅÌÌ. ÌÏÕÍÔÁÊÇ - ØÇËÏÑÅÉÔÇ - ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÍÔÉÓÔÁ- ÓÅÙÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÂÏÑÅÉÏ ÏÑÉÏ ÐÑÅÂÁÍÔÏÑÉÏÕ - ÌÁÕÑÏ- ÐÁÔÅÑÙÍ - ÐÙËÏÃÉÙÑÃÇ ÁÑ. - ÅÌ. ÐÉÌÐËÇ - ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÌÁËÉÍÏÕ - ÍÅÁÑ ÏÕ - ÇÃÏÕÌÅÍÏÕ ÃÁÂÑÉÇË - ÉÙÁÍÍÏÕ ÓÊÁËÔÓÏÕÍÇ - ÁË. ÐÁÐÁÍÁ- ÓÔ ÁÓÉÏÕ 1150 Ç Æþíç: ÏÉÊÉÓÌÏÓ Ó.Ï.Ä.Õ. ÐÑÏÖÇÔÇ ÇËÉÁ ÊÁÉ ÅÐÅÊÔÁÓÇ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÑÏÖÇÔÇ ÇËÉÁ 1150 È Æþíç: ÅÖÅÄÑÙÍ ÐÏËÅÌÉÓÔÙÍ - ÄÉÊÔÕÍÇÓ - ÖÁËÁÓÁÑÍÇÓ - ÁÍÁÃÍÙÓÔÇ ÃÏÃÏÍÇ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÊËÁÄÉÓÏÓ ÐÏÔÁÌÏÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÊÁÍÔÁÍÏÕ - ÅÖÅÄÑÙÍ ÐÏËÅÌÉÓÔÙÍ 950 É Æþíç: ÌÏÍÇÓ ÃÏÕÂÅÑÍÅÔÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÁÃÉÁÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ - ÐÁËÁÉÁ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÍÔÉÓÔÁÓÅÙÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÐÁËÁÉÁ ÏÄÏÓ ÁÍÉÙÍ ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÑÙÌÁÍÏÕ - ÉÙÁÍÍÏÕ ÎÅÍÏÕ - ÌÏÍÇÓ ÃÏÕÂÅÑÍÅÔÏÕ 950 ÉÁ Æþíç: ÇÑÁÊËÅÉÏÕ - ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÌÁËÉÍÏÕ - ÎÁÍÈÏÕÄÉÄÏÕ - ÁÍÔÙÍÉÁÄÏÕ - ÁÍÁÔÏËÉÊÏ ÏÑÉÏ ÓÔÑÁÔÏÐÅÄÏÕ - ÅÌ. ÐÉÌÐËÇ - ÐÙËÏÃÉÙÑÃÇ ÁÑ. - ÌÁÕÑÏÐÁÔÅÑÙÍ - ÂÏÑÅÉÏ ÏÑÉÏ ÐÑÅÂÁÍÔÏÑÉÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÇÑÁÊËÅÉÏÕ 800 É Æþíç: ÏÉÊÉÓÌÏÓ Ï.Ó.Ó.Á.Õ.Ê. ÊÏÕÌÐÅËÇÓ 800 Éà Æþíç: ÐÅÉÑÁÉÙÓ - ÐËÁÔÅÉÁ ÔÁËÙ - ÁÊÔÇ ÊÏÕÍÔÏÕÑÉÙÔÇ - ÐËÁÔÅÉÁ ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ (ÓÕÍÔÑÉÂÁÍÉ) - ÁÊÔÇ ÔÏÌÐÁÆÇ - ÐËÁÔÅÉÁ ÊÁÔÅ ÁÊÇ - ÁÊÔÇ ÅÍÙÓÅÙÓ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÅÙÓ - ÊÕÐÑÏÕ - ÍÉÊÇÖÏÑÏÕ ÖÙÊÁ - ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÐËÁÔÅÉÁ ÓÏÖÏÊËÇ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÁÔÆÇÌÉ ÁËÇ ÃÉÁÍÍÁÑÇ - ÓÊÁËÉÄÇ - ÐÅÉ- ÑÁÉÙÓ 800 ÉÄ Æþíç: ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÁÃÃÅËÏÕ AÃÃÅËÏÕ ÐÁÑÏÄÏÓ ÁÃÉÙÍ ÄÅÊÁ ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ (áðü Ðëáôåßá ÌïõíôÜêç ìý ñé ÊïæÜêïõ - ÅÈí. ÁíôéóôÜóåùò) ÁÊÔÇ ÅÍÙÓÅÙÓ ÁÊÔÇ ÊÁÍÁÑÇ ÁÊÔÇ ÊÏÕÍÔÏÕÑÉÙÔÇ ÁÊÔÇ ÊÏÕÍÔÏÕÑÉÙÔÇ ÁÊÔÇ ÌÉÁÏÕËÇ ÁÊÔÇ ÌÉÁÏÕËÇ ÁÊÔÇ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÇ ÁÊÔÇ ÔÏÌÐÁÆÇ (áðü ñõóïóôüìïõ ìý ñé ËåëåäÜêç Áí.) (áðü Ðëáôåßá Ôáëþ ìý ñé ÈåïöÜíïõò) (áðü ÈåïöÜíïõò ìý ñé ÁêôÞ ÔïìðÜæç) (áðü Êýðñïõ ìý ñé Çðåßñïõ) (áðü Çðåßñïõ ìý ñé Ó. ÔóéëéâÜêç) (áðü ËåëåäÜêç Áí. ìý ñé Óýñïõ) 1,6 1,6 2,0 3,0 3,5 4,4 2,0 1,6 2,5 4,0

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

--------------- Επιµορφωτικό Κέντρο 7 ου ηµ Σχ. Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Παρτσαδάκη Αργυρώ 4 Σεπτεµβρίου 2006 NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ 60)

--------------- Επιµορφωτικό Κέντρο 7 ου ηµ Σχ. Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Παρτσαδάκη Αργυρώ 4 Σεπτεµβρίου 2006 NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ 60) -------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΑΙ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ----------- -------------------- «Ταχύρυθµα επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπ/κών υποχρεωτικής εκπ/σης στα νέα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(απογραφή, 2011)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(απογραφή, 2011) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Έδρα: Ρέθυμνον,το) 85.609 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Έδρα: Σπήλιον,το) 7.427 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 4.161 Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης 632 Αγία Γαλήνη,η 604 Ξηρόκαμπος,ο 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 2894340000

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14».

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ζαμπελίου

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (απογραφή, 2011)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (απογραφή, 2011) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Έδρα: Άγιος Νικόλαος,ο) 75.381 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Έδρα: Άγιος Νικόλαος,ο, Ιστορική έδρα: Νεάπολις,η) 27.074 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20.679 Δημοτική Κοινότητα Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 2 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 3 ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για την διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για την διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Ρέθυμνο 20 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: 3244

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Ρέθυμνο 20 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: 3244 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για την διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 20 ης Σεπτεμβρίου 2015.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για την διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 20 ης Σεπτεμβρίου 2015. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Ρέθυμνο 2 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ. 55238

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Ρέθυμνο 2 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ. 55238 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο δίκτυο υδάτων κολύμβησης, στο οποίο θα βασιστεί το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο, 05-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---------- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κρήτης

Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---------- Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ. - Πόλη : 71306 Ηράκλειο Κρήτης Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3918/2011 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠ. ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3984/2011

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3918/2011 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠ. ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3984/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Κέντρο 3 ου ηµ Σχ. Κισάµου Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Πατσουράκης Αναστάσιος 4,5,6 Σεπτεµβρίου 2006

Επιµορφωτικό Κέντρο 3 ου ηµ Σχ. Κισάµου Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Πατσουράκης Αναστάσιος 4,5,6 Σεπτεµβρίου 2006 1η Ε1Γ Ε4Ι ε1φ Ε2Γ Ε3Ι ε2φ 2η Ε1Γ Ε4Ι ε1φ Ε2Γ Ε3Ι ε2φ 3η ε1φ Ε1Γ Ε4Ι ε2φ Ε2Γ Ε3Ι 4η ε1φ Ε1Γ Ε4Ι ε2φ Ε2Γ Ε3Ι 5η Ε4Ι ε1φ Ε1Γ Ε3Ι ε2φ Ε2Γ 6η Ε4Ι ε1φ Ε1Γ Ε3Ι ε2φ Ε2Γ Επιµορφωτικό Κέντρο 3 ου ηµ Σχ. Κισάµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ο Ν Ο Μ Α Ρ Χ Η Σ Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ο Ν Ο Μ Α Ρ Χ Η Σ Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 25/8/2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ. : 41411 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 Π. Υ. Σ. Π. Ε. Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2014 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Στοιχεία φορέα Επωνυµία: Αναπτυξιακή Ηρακλείου Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Έδρα: Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Αρµόδιος για επαφές: Μαυρογιάννης Γιώργος, ιευθυντής Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης».

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑTA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Δημοτικών Σχολείων»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Δημοτικών Σχολείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Κνωσού 6 Τ.Κ. - Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5364\Tefhi\03_SoW_5364.doc(Παράρτηµα Η) RS/EP/WG/CR/17/14/40/5364/B02 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΤΕΧΝΙΚΑ (αριθµός)

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Kνωσού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Ενηµερωτικό. Απριλίου 2011 (Ενηµερωτικό 10 ο έτους 2011)

1 ο Ενηµερωτικό. Απριλίου 2011 (Ενηµερωτικό 10 ο έτους 2011) Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 4 Απρίλη 2011 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Τηλ.6948400112 ΦΑΞ: 2892052203 Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 1 ο Ενηµερωτικό Απριλίου 2011 (Ενηµερωτικό 10 ο έτους 2011)

Διαβάστε περισσότερα

ποδηλατικές διαδρομές

ποδηλατικές διαδρομές ποδηλατικές διαδρομές Το αποτελεί έναν από τους τέσσερις νομούς της με πρωτεύουσα την ομώνυμη πόλη χτισμένη στη βόρεια ακτή με πλήθος βενετσιανικά μνημεία και ένα πολύ καλά διατηρημένο ιστορικό κέντρο.

Διαβάστε περισσότερα

6/9/2006 8/9/2006 11/9/2006

6/9/2006 8/9/2006 11/9/2006 "Ταχύρυθµα επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα" Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από το Ελληνικό ηµόσιο (25%) και το Ευρωπαϊκό ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/ 09-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 157/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/ 09-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 157/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/ 09-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 157/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 9 Απριλίου 2012, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

1 1 Διακλάδ. Τυλίσσου-Τύλισσος-Γωνιές - προς Ανώγεια (Όρια Π.Ε.) 2 2 Γάζι - Αχλάδα - Φόδελε - Μάραθος

1 1 Διακλάδ. Τυλίσσου-Τύλισσος-Γωνιές - προς Ανώγεια (Όρια Π.Ε.) 2 2 Γάζι - Αχλάδα - Φόδελε - Μάραθος 1.«Δήμος Αρκαλοχωρίου Βελτίωση Επ. δρόμου Αρκαλοχώρι-Γαζέπι Μύλος- Νιπιδιτός» προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η συνέχιση των εργασιών για την βελτίωση του επαρχιακού δρόμου «Αρκαλοχώρι-Γαζέπι

Διαβάστε περισσότερα

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Έβανς 83-85( ος Όροφος)Τηλ/Φαξ 80-8490 e-mail:dhmotiko@otenet.gr http/sepenk.blogspot.gr Πληροφορίες: Μπελαδάκης Μανώλης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

3 4o ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/θ Μάχης Κρήτης ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/θ Κνωσού Πυράνθου 44 Ν.

3 4o ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/θ Μάχης Κρήτης ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/θ Κνωσού Πυράνθου 44 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΙΦΑΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2016 2017, ΕΚΦΕ: 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX 1 1 ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2015 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2016

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2016 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2016 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 0870002 ΚΡΗΤΗ 62 Μαρτύρων 54 & Ραύκου, ΤΚ:713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810264030, φαξ: 2810319446 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 3.1. Γεωγραφική θέση Η Κρήτη βρίσκεται ανάµεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική λειτουργώντας σαν φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ 2012-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ 1 ΕΠΑΛ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ-ΔΑΡΑΤΣΟ-ΓΑΛΑΤΑΣ-ΑΓΥΙΑ (Φυλακές, διασταύρωση με Γαλατά)-στάση ΣΥΚΟΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΚΛΑΔΙΣΟΣ-ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ηράκλειο : Αρ. Πρωτ. : 9646 ΘΕΜΑ: των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. Κρήτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ηράκλειο : Αρ. Πρωτ. : 9646 ΘΕΜΑ: των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. Κρήτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 31/12/2014 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 0870002 ΚΡΗΤΗ 62 Μαρτύρων 54 & Ραύκου, ΤΚ:713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810264030, φαξ: 2810319446 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΟΤΑ : Δήμος Αποκορώνου Δομές στον ΟΤΑ: 3 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου Κωδικός Επωνυμία 21509 Παιδικός Σταθμός Αρμένων

Διαβάστε περισσότερα

Έργα 5 εκ. ευρώ στο οδικό δίκτυο της Π. Ε. Ηρακλείου

Έργα 5 εκ. ευρώ στο οδικό δίκτυο της Π. Ε. Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ηράκλειο 10/4/2012 Έργα 5 εκ. ευρώ στο οδικό δίκτυο της Π. Ε. Ηρακλείου Πέντε συμβάσεις για οδικά έργα στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 30/06/2015 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 (όπου α=οι τιμές για το 2002 και β=οι τιμές για το 2003)

Πίνακας 1 (όπου α=οι τιμές για το 2002 και β=οι τιμές για το 2003) Α/Α Πίνακας 1 (όπου α=οι τιμές για το 2002 και β=οι τιμές για το 2003) ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Βαθμός Καθαριότητας 1 2 3 4 5 1α Διαδρομή Ηράκλειο - Αρχ. Μουσείο - Κνωσός Αρχάνες 4,4 21,9 63,2 7,0

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Αποκορώνου 3 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 209 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ 213 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ 30 26 26 2.800,00 Ωράριο: 07:00 - :00 2.800,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Σύντομο Ιστορικό O Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο, σχεδιάστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ - Α Κ Έχοντας υ όψη: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 αρ. 5 του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-Μαϊ 24-Ιουν 20-Ιουλ 16-Αυγ 12-Σεπ 10-Οκτ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-Μαϊ 24-Ιουν 20-Ιουλ 16-Αυγ 12-Σεπ 10-Οκτ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ

ΑΚΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-Μαϊ 24-Ιουν 20-Ιουλ 16-Αυγ 12-Σεπ 10-Οκτ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-Μαϊ 24-Ιουν 20-Ιουλ 16-Αυγ 12-Σεπ 10-Οκτ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,ΚΕΝΤΡΟ KRITI BP13001 GR4310030191030101 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟ ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ(ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗ KRITI BP13002 GR4310030791030201 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑ) KRITI BP13002 GR4310030791030202

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 18 ης ΜΑΪΟΥ 2014, ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΙ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΙ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΙ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 631 f 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1. Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας 0,90 20,00 Εθνική Ηρακλείου-Μοιρών (από όρια οικισμού Αγ. Βαρβάρας τη διασταύρωση της Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 19-4 - 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2015 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2015 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2015 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ του Γιώργου Αγοραστάκη Για την εξαγωγή των κατάλληλων πολιτικών συμπερασμάτων από τις πρόσφατες εκλογές του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ CLLD/LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ CLLD/LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ CLLD/LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 03-06- 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 03-06- 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την ημερομηνία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 18 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ---------------------------------------------------------------- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò 10-11 Α Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας: 712.01 Πληροφορίες: Ε. Καργάκη Τηλέφωνο: 2813 400-249 Fax: 2810 240-320 Email: kalogeris@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Ενηµερωτικό Μαΐου 2011 (Ενηµερωτικό 13 ο έτους 2011)

2 ο Ενηµερωτικό Μαΐου 2011 (Ενηµερωτικό 13 ο έτους 2011) Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 15 Μαιου 2011 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Τηλ.6948400112 ΦΑΞ: 2892052203 Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 2 ο Ενηµερωτικό Μαΐου 2011 (Ενηµερωτικό 13 ο έτους 2011) Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οδηγός Υλοποίησης Παρακολούθησης και ιαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σύντοµη παρουσίαση του προγράµµατος... 3 2.1 Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολεία 1ης Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου (Διεύθυνσης) Σχολική Σύμβουλος ΤΖΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Σχολεία 1ης Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου (Διεύθυνσης) Σχολική Σύμβουλος ΤΖΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ α/α Οργανικότητα- Ονομασία Σχολεία 1ης Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου (Διεύθυνσης) Σχολική Σύμβουλος ΤΖΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ FAX E-MAIL /ΝΤΗΣ 1 1 ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Καλοκαιρινού 197 71201

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 1 Ταχ. Κώδικας: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Ο «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010 1 Ο «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Αντώνης Χουρδάκης Αρχιτέκτων Πολεοδόμος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισήγηση εξετάζει τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΙ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 631 , για όσες εδαφικές εκτάσεις, για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν από τη θάλασσα 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1. Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας 0,80 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: «Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: «Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: «Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην Κρήτη και σχεδιασμός τουριστικών διαδρομών» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4Σ69-0Ψ6 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ T.Y. Ζ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 70 ΓΙΑ Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4Σ69-0Ψ6 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ T.Y. Ζ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 70 ΓΙΑ Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. 1 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την A.c.p. TEAM Δευτέρα, 02 Αύγουστος :55 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 11 Ιούλιος :43

Συντάχθηκε απο τον/την A.c.p. TEAM Δευτέρα, 02 Αύγουστος :55 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 11 Ιούλιος :43 --επιλέξτε να δείτε καποιο δρομολόγιο από ή πρός το Ρέθυμνο--Σπήλι - Αγια ΓαλήνηΠλακιάςΡοδάκινοΒρύσσες - ΣφακιάΑρκάδιΠέραμαΜαργαρίτεςΑνώγειαΖονιανάΑμάριΚεραμέΑποδούλουΛόχριαΠατσόΑν ο ΜέροςΧάρκιαΚαλή ΣυκιάΜαλάκιΧανιά-Βρύσες-Γεωργιούπολη-ΚαβρόΗράκλειο-Μπαλί

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Ενηµερωτικό Μαΐου 2011 (Ενηµερωτικό 17 ο έτους 2011)

6 ο Ενηµερωτικό Μαΐου 2011 (Ενηµερωτικό 17 ο έτους 2011) Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 30 Μαΐου 2011 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Τηλ.6948400112 ΦΑΞ: 2892052203 Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 6 ο Ενηµερωτικό Μαΐου 2011 (Ενηµερωτικό 17 ο έτους 2011) Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 16, Α /θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 16, Α /θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 16, Α /θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου Η παρούσα φόρμα έχει δημιουργηθεί μόνο για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Α /θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου. Σε κάθε σχέδιο υποβολής προγράμματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 9 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Δήμος Ανθεμίων με έδρα το Κόπανο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανθεμίων και β. Ειρηνουπόλεως, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Ανθεμίων με έδρα το Κόπανο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανθεμίων και β. Ειρηνουπόλεως, οι οποίοι καταργούνται. 1. Δήμος Βεργίνας με έδρα τη Βέροια αποτελούμενος από τους δήμους α. Βέροιας β. Αποστόλου Παύλου γ. Δοβρά δ. Βεργίνας και ε. Μακεδονίδος, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Αλεξάνδρειας με έδρα την Αλεξάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*)

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*) 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔ 1 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0.00 0.00 4.12 1.80 1.80 2.32 1.90 0.10 2.22 4.12 1.85 0.00 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΔ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ FLYING ΕΔ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΟΠ ΕΔ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΔ 1 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0.00 0.00 4.12 1.80 1.80 2.32 1.90 0.10 2.22 4.12 1.85 0.00 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΔ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ FLYING ΕΔ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΟΠ ΕΔ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΧ 1 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΕΧ 1A - ΣΕΡΒΙΣ Α Εισοδος ΕΔ 1 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 4.12χλμ 24.72χλμ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1 1 10' 0.00 0.00 4.12 1 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΔ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.80 1.80 2.32 2 FLYING ΕΔ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.90 0.10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος 16/4/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ. : 6071 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ.Δ/νση : Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Με αφετηρία το ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Με αφετηρία το ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ Με αφετηρία το ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ς ταμο οπό Γερ Πηγιανός Κάμπος Αδελιανός Κάμπος Ρέθυμνο η,6, Πλατανιάς Καστελάκια Παγκαλοχώρι,,8,, Πηγή Βιράν Λούτρα Ά., Επισκοπή, 0,6, Πέραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Α ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Α ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝ Αθήνα, 07/01/2015 [Ώρα 14:30] ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Α ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Λεωφ. Πάρνηθας, από 19 ο χλμ. (Τελεφερίκ), έως Καζίνο ΜΟΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 1 ΕΠΑΛ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ-ΔΑΡΑΤΣΟ-ΓΑΛΑΤΑΣ-ΑΓΥΙΑ (Φυλακές, διασταύρωση με Γαλατά)-στάση ΣΥΚΟΛΙΑ- ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΚΛΑΔΙΣΟΣ-ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-ΑΝ.ΓΟΓΟΝΗ-ΠΑΣΑΚΑΚΙ (Ελευθερίας)-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣστάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 5ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2006) (ΚΥΑ 448/2001)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 5ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2006) (ΚΥΑ 448/2001) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 13 ΚΡΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ) Δήμος Αρκαλοχωρίου Νομού Ηρακλείου ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ 2 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) 75 20.000,00 3 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 17-5 -2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π. : Φ. 19.1 / 3675 ΠΕΡΙΦ/ΚΗ /ΝΣΗ Π/ΜΙΑΣ & /ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

4 Πανταζή Μαρία ΠΕ 70 9ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου 43,95 0 4 8 72,90 0 128,85 Εντ/τα Δ. Φοίνικα 1ο Ατσιπόπουλου

4 Πανταζή Μαρία ΠΕ 70 9ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου 43,95 0 4 8 72,90 0 128,85 Εντ/τα Δ. Φοίνικα 1ο Ατσιπόπουλου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Χατζηδάκη 23 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ Πίνακας α: ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε 70 ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 07/01/2015 [Ώρα 11:00] ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Α ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Λεωφ. Πάρνηθας, από 19 ο χλμ. (Τελεφερίκ), έως Καζίνο ΜΟΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων στο ήµο Μινώα Πεδιάδας Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας ενηµερώνει τους δηµότες του ότι σύµφωνα µε Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1. Ιεράπετρα 16.9.2015. Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1. Ιεράπετρα 16.9.2015. Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1 Ιεράπετρα 16.9.2015 Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας ΔΗΜΟΣ 53 Από : ΑΒΔΟΥΛΟΥ Εως : ΑΧΛΑΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 2 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 13 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 13 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα