ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ"

Transcript

1 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ

2 ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60  0,60 à 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12, 13 D: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 1 D: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 2 Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (Á, Â, Ã, Ä, Å, Æ, Ç, È, É, Ê, Ë, Ì, Í, Î, Ï, Ð, Ñ, Ó, Á) 750  ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÊÑÏÃÉÁËÉ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (Á, Â, Ã, Ä, Å, Æ, Ç, È, É, Á) 650 à ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÌÅÃÁËÇ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÐÁÑÁËÉÁÊÇ (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé üñéï ïéêéóìïý (óçìåßï É)) ÐÁÑÁËÉÁÊÇ (áðü Áíþíõìï 2 ìý ñé óçìåßï 1 (Åêêëçóßá)) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 2,0 2,0 Ó.Å. = 1,0.

3 ÄÇÌÏÓ: ÁIÐÅÉÁÓ Á 0,75  0,75 à 0,75 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÁÃÉÏÕ ÁÍÄÑÅÁ D 3: B.Ä ÖÅÊ 164/ô.Ä / Ãéá ðëüôïò äñüìïõ ìý ñé êáé 8,00 ì.: Ó.Á.Ï. = 0,80 Ãéá ðëüôïò äñüìïõ ìåãáëýôåñï ôùí 8,00 ì.: Ó.Á.Ï. = 1,00 ËÏÃÃÁÓ Á ÃñáììéêÞ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ - ÊÏÑÙÍÇÓ 650  à ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÊÏÑÙÍÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÊÏÑÙÍÇÓ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÊÏÑÙÍÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÊÏÑÙÍÇÓ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ - ÊÏÑÙÍÇÓ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. = 1,0.

4 ÄHÌÏÓ: ÁÉÐÅÉÁÓ Á 0,55 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÅÐÉÓÊÏÐÇÓ ÑÁÍÙÍ Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÅÐÉÓÊÏÐÇ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (Á, Â, Ã, Ä, Å, Æ, Ç, È, É, Á) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0.

5 ÄÇÌÏÓ: ÁIÐÅÉÁÓ Á 0,70  0,70 à 0,70 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÑÁÍÙÍ ÑÁÍÙÍ Á ÃñáììéêÞ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ - ÊÏÑÙÍÇÓ 550  ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÊÏÑÙÍÇÓ - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ (óçìåßá Á ÊÏÑÙÍÇÓ 1, Á, É, È, Ç) - ÊÁËÁÌÁÔÁÓ 550 à ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÊÏÑÙÍÇÓ - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ (óçìåßá Â, Ã, Ä, Å, Æ,  1, à 1, Ä 1, Å 1, Æ 1) - ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÊÏÑÙÍÇÓ 450 : 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ - ÊÏÑÙÍÇÓ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. = 1,0.

6 ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁIÐÅÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÌÇËÉÔÓÇÓ ÁÍÙ ÌÇËÉÔÓÁÓ - ÊÁÔÙ ÌÇËÉÔÓÁÓ - ÂËÁÓÁÉÚÊÙÍ ÄÇÌÏÓ: Á 0,20  0,15 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12, 13 D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 (óýìöùíá ìå ôéò ðñïâëåðüìåíåò ðïëåïäïìéêýò äéáôüîåéò ÖÅÊ 588 Ä / ) 1 D: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 2 Á  ÐåñéëáìâÜíåé ôïõò ïéêéóìïýò ÁÍÙ ÌÇËÉÔÓÁ êáé ÊÁÔÙ ÌÇËÉÔÓÁ ðïõ ðåñéêëåßïíôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1) ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÂËÁÓÁÉÚÊÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0

7 ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: Á 0,50  0,50 à 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï.ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÁÑÖÁÑÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÑÖÁÑÙÍ ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ - ÁÑÖÁÑÙÍ Á ÃñáììéêÞ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 2) 550  à ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÑÖÁÑÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1) ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÃÉÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 (áðüáíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 2) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. = 1,0.

8 ΔHΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) Α Ζώνη: 0,15 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΒΛΑΣΗ ΒΛΑΣΗ 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) D 1: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 (σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πολεοδομικές διατάξεις ΦΕΚ 588Δ / ) 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Ανάλογα με τον Σ.Ε. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΒΛΑΣΗΣ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

9 ΔHΜΟΣ: ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) Α Ζώνη: 0,15 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ MΗΛΙΩΤΙΟΥ 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) D 1: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 (σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πολεοδομικές διατάξεις ΦΕΚ 588Δ / ) 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Ανάλογα με τον Σ.Ε. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΜΗΛΙΩΤΙΟ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

10 ΔHΜΟΣ: ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) Α Ζώνη: 0,20 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. Τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) D 1: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 (σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πολεοδομικές διατάξεις ΦΕΚ 588 Δ / ) 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Ανάλογα με τον Σ.Ε. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΠΕΤΡΙΤΣΙΟ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

11 ΔHΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) Α Ζώνη: 0,25 Β Ζώνη: 0,25 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) D: 2 Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 BΟΥΦΡΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΚΑΖΑΡΜΑΣ 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Ανάλογα με τον Σ.Ε. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΧΑΡΑΥΓΗ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1) 500 Β Ζώνη: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΚΑΖΑΡΜΑ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

12 ΔHΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) Α Ζώνη: 0, 25 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) D: 1 Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΑΤΖΗ 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Ανάλογα με τον Σ.Ε. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες XATZH 5. ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: Περιλαμβάνει τον οικισμό XATZHΣ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

13 ÄHÌÏÓ: ÃÁÑÃÁËÉÁÍÙÍ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÃÁÑÃÁËÉÁÍÙÍ ÃÁÑÃÁËÉÁÍÙÍ Á Æþíç : 0  Æþíç : 0,90 à Æþíç : 0,80 XXVIIII: 0 XXXII: 0,80 ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Á ÔÅËÏÕ ÁÃÑÁ - Í. ÓÊÏÕÍÔÆÏÕ - ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - Ì.ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ - Ì. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ - ÁÃÁÐÇÍÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 21- ÂÏÕËÃÁÑÏÊÔÏÍÏÕ - ÊÁÑÁÏ-ËÇ ÊÁÉ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ - ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ - Ä. ÃÏÕÍÁÑÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÓÙÊÑÁ- ÔÏÕÓ - XÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ - ÅÑÌÏÕ 750 B ÁÃÁÌÅÌÍÏÍÏÓ - ÁÈÇÍÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ - Ä. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ Ê. - ÐÁËÁÉÏ- ËÏÃÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÁÈÁÍ. ÔÓÉÏÕÃÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 38 - ÓÊÏÕÖÁ - ÂÁÓ. ÃÅÙÑÃÉÏÕ Â' - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 39-28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 37 - ÌÏÕÓÙÍ - ÁÑÉÓÔÅÉÄÏÕ - ÊÁÍÁÑÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 36 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10 - ÐËÁÔÙÍÏÓ - ÁÍÙ- ÍÕÌÏÓ 41 - ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ - ÂÁËÔÅÔÓÉÏÕ - ÍÉÊ. ÃÉÁÍÍÉÌÐÁ - ÊÙÍÓÔÁÍÔÉ- ÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÁÈÁÍ. ÊÏÊÊÙÍÇ - ÐÁÔÑÙÍ - ÁÃÁÌÅÌÍÏÍÏÓ (åêôüò ôçò Á Æþíçò) 550 à Ä. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 40 - ÌÁÍÉÁÊÉÏÕ - ÓÊÏÕÖÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 38 - ÁÈÁÍ. ÔÓÉÏÕÃÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - Ê. ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ - Ä. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ - ÌÉÁÏÕËÇ - ÁÈÇÍÙÍ - ÁÃÁÌÅÌÍÙÍÏÓ - ÐÁÔÑÙÍ - ÁÈÁÍ. ÊÏÊÊÙÍÇ - ÊÙÍ- ÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÉÊ. ÃÉÁÍÍÉÌÐÁ - ÂÁËÔÅÔÓÉÏÕ - ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ - ÁÍÙ- ÍÕÌÏÓ 41 - ÐËÁÔÙÍÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 36 - ÊÁÍÁÑÇ - ÁÑÉÓÔÅÉ- ÄÏÕ - ÌÏÕÓÙÍ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 37- ÏÌÇÑÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 34 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 42 - ÁÃÁÌÅÌÍÏÍÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 43 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 44 - Ä. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ ÅÑÌÏÕ - 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÃÁÐÇÍÏÕ ÁÃÁÐÇÍÏÕ ÁÃÑÁ ÔÅËÏÕ ÁÃÑÁ ÔÅËÏÕ ÁÃÑÁ ÔÅËÏÕ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ ÂÁÓ. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÂÁÓ. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅËÅÕÈ. (áðü Ðëáôåßá Êïëïêïôñþíç ìý ñé Ì. Äçìçôñßïõ) (áðü Ì. Äçìçôñßïõ ìý ñé Áíþíõìï 21) (áðü Ðëáôåßá Êïëïêïôñþíç ìý ñé Åñìïý) (áðü Ðëáôåßá Êïëïêïôñþíç ìý ñé Åñìïý) (áðü Åñìïý ìý ñé Í. Óêïýíôæïõ) (áðü Ä. Ãïýíáñç ìý ñé Åñìïý) (áðü Åñìïý ìý ñé Í. Óêïýíôæïõ) (áðü Ðë. Êïëïêïôñþíç ìý ñé Áíþíõìï 21) (áðü Áíþíõìï 21 ìý ñé Âïõëãáñïêôüíïõ) áñéóôåñü äåîéü (áðü Ì. ÁëåîÜíäñïõ ìý ñé Ä. Íéêïëïðïýëïõ) (áðü Ä. Íéêïëïðïýëïõ ìý ñé Í. Óêïýíôæïõ) (áðü Í. Óêïýíôæïõ ìý ñé Áèçíþí) 500 Ó.Å.

14 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÃÏÕÍÁÑÇ Ä. (áðü Ðë. Êïëïêïôñþíç ìý ñé ÁñéïôïôÝëïõò) ÃÏÕÍÁÑÇ Ä. (áðü ÁñéïôïôÝëïõò ìý ñé áñ. Ôñéêïýðç) ÅÑÌÏÕ (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé ÔÝëïõ ãñá) ÅÑÌÏÕ (áðü ÔÝëïõ ãñá ìý ñé áñ. Ôñéêïýðç) ÅÑÌÏÕ (áðü áñ. Ôñéêïýðç ìý ñé ÁñéóôïìÝíïõò) ÊÏÊÊÙÍÇ ÁÈ. (áðü Ðë. Êïëïêïôñþíç ìý ñé Åñìïý) ÊÏÊÊÙÍÇ ÁÈ. (áðü Åñìïý ìý ñé Í. Óêïýíôæïõ) ÊÏÊÊÙÍÇ ÁÈ. (áðü Í. Óêïýíôæïõ ìý ñé Áèçíþí) ËÁÌÐÑÏÐÏÕËÏÕ ÌÅÃÁËÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ (áðü Ðë. Êïëïêïôñþíç ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) áñéóôåñü ÌÅÃÁËÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ (áðü Ðë. Êïëïêïôñþíç ìý ñé Ì. Äçìçôñßïõ) áñéóôåñü ÌÅÃÁËÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ (áðü Ì. Äçìçôñßïõ ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) äåîéü ÌÐÑÉÓÊÁ ÄÇÌ. (áðü Ðë. Êïëïêïôñþíç ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) ÌÐÑÉÓÊÁ ÄÇÌ. (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé Ðáíáãïðïýëïõ) ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ Ä. (áðü Ðë. Êïëïêïôñþíç ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) äåîéü ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ Ä. (áðü Ðë. Êïëïêïôñþíç ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) áñéóôåñü ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ Ä. (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé Ðáíáãïðïýëïõ) ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ (áðü Ä. Ìðñßóêá ìý ñé Áèçíþí) ÐËÁÔÅÉÁ ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ ÓÊÉÁÄÁ ÍÉÊ. (áðü Ðëáôåßá Êïëïêïôñþíç ìý ñé áñ. Ôñéêïýðç) ÓÊÉÁÄÁ ÍÉÊ. (áðü áñ. Ôñéêïýðç ìý ñé ÁñéóôïìÝíïõò) ÓÊÉÁÄÁ ÍÉÊ. (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé Öéë. ÊïíôïóèÝíïõò) ÓÊÉÁÄÁ ÍÉÊ. (áðü Öéë. ÊïíôïóèÝíïõò ìý ñé Êáðïäéóôñßïõ) ÓÊÏÕÍÔÆÏÕ Í. (áðü Ìðïõìðïõëßíáò ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) ÓÊÏÕÍÔÆÏÕ Í. (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé ÔÝëïõ ãñá) ÓÊÏÕÍÔÆÏÕ Í. (áðü ÔÝëïõ ãñá ìý ñé ÊáñáúóêÜêç) ÓÙÊÑÁÔÏÕÓ (áðü Ëáìðñïðïýëïõ ìý ñé áñ. Ôñéêïýðç) ÓÙÊÑÁÔÏÕÓ (áðü áñ. Ôñéêïýðç ìý ñé ÁñéóôïôÝëïõò) ÔÑÉÊÏÕÐÇ ÁÑ. (áðü Ä. Ãïýíáñç ìý ñé ÓùêñÜôïõò) ÔÑÉÊÏÕÐÇ ÁÑ. (áðü ÓùêñÜôïõò ìý ñé Åñìïý) ÔÑÉÊÏÕÐÇ ÁÑ. (áðü Åñìïý ìý ñé Í. Óêïýíôæïõ) Ó.Å. 1,7 1,7 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å.=1,0.

15 ΔΗΜΟΣ: ΘΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΘΟΥΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) Για όλες τις Ζώνες: Σ.Ο. = 0,55 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) D 3: B.Δ ΦΕΚ 164/τ.Δ / Για πλάτος δρόμου μέχρι και 8,00 μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο των 8,00 μ.: Σ.Α.Ο. = 1,00 ΘΟΥΡΙΑΣ 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Ανάλογα με τον Σ.Ε. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 (ΡΕΜΑ) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Β Ζώνη: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΘΟΥΡΙΑ (εκτός της Ζώνης Α) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Εθνική οδό Τρίπολης - Καλαμάτας μέχρι Ανώνυμο 7) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 (από Εθνική οδό Τρίπολης - Καλαμάτας μέχρι Ανώνυμο 7) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 (από Ανώνυμο 3 μέχρι Ανώνυμο 1) ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (από Ανώνυμο 3 - Ανώνυμο 8 μέχρι Ανώνυμο 1 - Ανώνυμο 6) Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Σ.Ε. Σ.Ε. = 1,0.

16 ÄÇÌÏÓ: ÊÁËÁÌÁÔÁÓ Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï. = 0,55 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÁÍÔÉÊÁËÁÌÏÕ ÁÍÔÉÊÁËÁÌÏÕ Á ÃñáììéêÞ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1) 600  ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÍÔÉÊÁËÁÌÏÓ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ (Áíþíõìïò 1) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. = 1,0.

17 ÄÇÌÏÓ: ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÓÐÑÏ ÙÌÁÔÏÓ ÁÓÐÑÏ ÙÌÁ - ÊÁËÁÌÉÏÕ - ÊÁÔÓÉÊÏÂÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÉ: A 0,65  0,55 à 0,40 Ä 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Ο αναγραφόμενος Σ.Α.Ο. στον χάρτη οικ. Ασπροχώματος δεν ισχύει. Αντί αυτού έχουμε: ΦΕΚ 451 Δ/ ΤΟΜΕΑΣ Α (Παλαιός Οικισμός Ασπροχώματος) Σ.Α.Ο. = 1,00 ΤΟΜΕΑΣ Β (Πολεοδομικού Κέντρου) Σ.Α.Ο. = 0,60 ΤΟΜΕΑΣ Γ (Περιοχή Βιοτεχνίας) Σ.Α.Ο. = 0,50 ΤΟΜΕΑΣ Δ (Περιοχή αμιγούς κατοικίας) Σ.Α.Ο. = 0,40 ΤΟΜΕΑΣ Ε (Περιοχή αμιγούς κατοικίας Καρέλια) Σ.Α.Ο. = 0,50 D: Οικισμοί Καλάμι - ατσίκοβο 2 K Á ÃñáììéêÝò ÄÉÁÓÐÏÑÁÓ (áðü Ôñßðïëçò - ÊáëáìÜôáò ìý ñé üñéï ïéêéóìïý) ÔÑÉÐÏËÇÓ - ÊÁËÁÌÁÔÁÓ Â ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÓÐÑÏ ÙÌÁ 550 Ã Ä ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÁËÁÌÉ ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÁÔÓÉÊÏÂÏ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ (από Τρίπολης - Καλαμάτας μέχρι όριο Σχεδίου Πόλης) ÄÉÁÓÐÏÑÁÓ (áðü Ôñßðïëçò - ÊáëáìÜôáò ìý ñé üñéï ïéêéóìïý) ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (από Τρίπολης - Καλαμάτας - Κόμβο Ζαφείρη μέχρι όριο Σχεδίου Πόλης) ÔÑÉÐÏËÇÓ - ÊÁËÁÌÁÔÁÓ (από Διασποράς μέχρι Κόμβο Ζαφείρη - Νέα Είσοδο) ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (από Κόμβο Ζαφείρη μέχρι όριο Σχεδίου Πόλης) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,8 Ó.Å. = 1,0.

18

19 ÄHÌÏÓ: ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÂÅÑÃÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁËÌÕÑÏÕ - ÁÍÙ ÂÅÑÃÁÓ - ÊÁÔÙ ÂÅÑÃÁÓ - ÐÁÑÁËÉÁÓ ÂÅÑÃÁÓ Á, Β, Ã, Ä, Å, ÓÔ Æþíåò: 0, 70 Æ 0,10 Ç 0,50 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 X XIV : 0,60 D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 Á ÐåñéëáìâÜíåé ôï Å ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý ÁËÌÕÑÏÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (51, 52, 53, 54, 55, 56, 51) 800  à ÃñáììéêÞ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ - ÌÁÍÇÓ (ÐÁÑÁËÉÁ ÂÅÑÃÁÓ - ÔÌÇÌÁ Ã) ÐåñéëáìâÜíåé ôï à ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý ÐÁÑÁËÉÁ ÂÅÑÃÁÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 17) Ä ÐåñéëáìâÜíåé ôï  ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý ÐÁÑÁËÉÁ ÂÅÑÃÁÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (11, 12, 13, 14, 15, 16, 11) 650 Å ÐåñéëáìâÜíåé ôï Á ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý ÐÁÑÁËÉÁ ÂÅÑÃÁÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1) 650 ÓÔ ÐåñéëáìâÜíåé ôï Ä ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý ÁËÌÕÑÏÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (47, 48, 49, 50, 47) 650 Æ : ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÍÙ ÂÅÑÃÁ 500 Ç ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÁÔÙ ÂÅÑÃÁ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ - ÌÁÍÇÓ (ÐÁÑÁËÉÁ ÂÅÑÃÁÓ - ÔÌÇÌÁ Ã) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. = 1,0.

20 ÄHÌÏÓ: ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ Για όλες τις Æþíåò: Ó.Ï.= 0,90 XVI: 2,40 XXII: 1,80 XXIV: 0 XXVIII: 0 XXXIV: 0,60 D1: Ó.Á.Ï. = 0,80 á) Ðñïóöõãéêïß Óõíïéêéóìïß: ÁÃ. ÔÑÉÁÄÏÓ - ÁÃ. ÉÙÁÍÍÏÕ - ÐËÅÕÍÁÓ (Ö.Å.Ê. 531/ôÄ'/ ) â) ÄõôéêÞ Ðåñéï Þ ÄÞìïõ ÊáëáìÜôáò (Ö.Å.Ê. 531/ôÄ'/ ) ã) ÁíáôïëéêÞ, ÊåíôñéêÞ êáé Âüñåéá Ðåñéï Þ ÄÞìïõ ÊáëáìÜôáò (Ö.Å.Ê. 1019/ôÄ'/ ) ä) å) óô) ÅðÝêôáóç 1986 (Ö.Å.Ê. 248/ôÄ'/ ) ÅðÝêôáóç 1990 (Ö.Å.Ê. 92/ôÄ'/ ) Áêïâßôéêá (Ö.Å.Ê. 288/ôÄ'/ ) Ðáñåêëßóåéò: á) Ó.Á.Ï. = 0, ãéá ïéêüðåäá åìâáäïý ìéêñüôåñïõ ôùí 150 ô.ì. ðïõ õößóôáíôáé ðñéí ôçí (Ö.Å.Ê. 531/ôÄ'/ , Ö.Å.Ê. 1019/ôÄ'/ êáé Ö.Å.Ê. 248/ôÄ'/ ). â) Ó.Á.Ï. = 1,00, ãéá ïéêüðåäá åìâáäïý ìéêñüôåñïõ ôùí 300 ô.ì. ðïõ õößóôáíôáé ðñéí ôçí êáé ìåôü ôçí (Ö.Å.Ê. 92/ôÄ ' / ). ã) Ó.Á.Ï. =0, ãéá ïéêüðåäá åìâáäïý ìéêñüôåñïõ ôùí 300ô.ì. ðïõ õößóôáíôáé ðñéí ôçí (Ö.Å.Ê. 92/ôÄ'/ ). ä) Ó.Á.Ï. = 0, ãéá ïéêüðåäá åìâáäïý ìéêñüôåñïõ ôùí 150 ô.ì. ðïõ õößóôáíôáé ðñéí ôçí (Ö.Å.Ê. 288/ôÄ'/ ) D2: Ó.Á.Ï. = 0,60 ÁíáôïëéêÞ ÊåíôñéêÞ êáé Âüñåéá Ðåñéï Þ ÄÞìïõ ÊáëáìÜôáò (Ö.Å.Ê. 531/ôÄ'/ , Ö.Å.Ê. 1019/ôÄ'/ , Ö.Å.Ê. 248/ôÄ'/ ) Ðáñåêëßóåéò: á) Ó.Á.Ï. = 0, ãéá ïéêüðåäá åìâáäïý ìéêñüôåñïõ ôùí 150 ô.ì. ðïõ õößóôáíôáé ðñéí ôçí â) Ó.Á.Ï. = 1,00, ãéá ïéêüðåäá åìâáäïý ìéêñüôåñïõ ôùí 150 ô.ì. ðïõ õößóôáíôáé ðñéí ôçí êáé ìåôü ôçí ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Á ÃñáììéêÞ ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ (áðü Ôóáìáäïý ìý ñé Áíþíõìï 1) áñéóôåñü B Ã Ä ÃñáììéêÝò ÁÑÉÓÔÏÌÅÍÏÕÓ (áðü Âáó. Ãåùñãßïõ ìý ñé Ðëáô. 23çò Ìáñôßïõ) ÐËÁÔÅÉÁ ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÃñáììéêÝò ÁÑÉÓÔÏÌÅÍÏÕÓ (áðü ÊñÞôçò ìý ñé Âáó. Ãåùñãßïõ) ÐÁÑÏÄÏÓ ØÁÑÑÙÍ (áðü Øáññþí ìý ñé Ìáêåäïíßáò) áñéóôåñü ØÁÑÑÙÍ (áðü Ëõêïýñãïõ ìý ñé ÈñÜêçò) áñéóôåñü ÃñáììéêÞ ÇÑÙÙÍ (áðü ÊñÞôçò ìý ñé Âáóéë. Ãåùñãßïõ)

21 Å ÓÔ Æ Ç È É ÉÁ É Éà ÉÄ ÃñáììéêÞ ÁÈÇÍÙÍ (áðü ÊëáäÜ - Ìåóïëïããßïõ ìý ñé Áíþíõìï 25) ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ - ÔÓÁÌÁÄÏÕ - ÌÉÁÏÕËÇ - ÊÑÇÔÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ ÊÑÇÔÇÓ - ÌÉÁÏÕËÇ - ÐËÁÔÅÉÁ ÔÅËÙÍÅÉÏÕ - ØÁÑÑÙÍ - ÐÏÓÅÉÄÙÍÏÓ - ÍÅ- ÄÏÍÔÏÓ - ÊÅÖÁËÁ - ÖÑÁÍÔÆÇ - ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÊÑÇÔÇÓ ÊÑÇÔÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÐËÁÔÙÍÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 6 - ÊÑÇÔÇÓ ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ - ÖÑÁÍÔÆÇ - ÊÅÖÁËÁ - ÓÉÄ. ÃÑÁÌÌÇ - ÊÏÕÌÏÕÍÄÏÕÑÏÕ - ÊËÁÄÁ - ÁÍÄÁÍÅÉÁÓ - ÄÁÌÇËÁÔÇ - ÁÑÔÅÌÉÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÁÍÙÍÕ- ÌÏÓ 8 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÁËÅÎÁÊÇ - ÊÁËËÉÐÁÔÅÉÑÁÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 (ή ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ) - ÁÍÙ-ÍÕÌÏÓ 12 (ή ΙΛΑΡΧΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ) - ËÁÊÙÍÉÊÇÓ - ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ËÁÊÙÍÉÊÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 12 (ή ΙΛΑΡΧΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ) - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 (ή ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ) - ÊÁËËÉÐÁÔÅÉÑÁÓ - ÁËÅÎÁÊÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 - ÏÑÉÏ ÅÐÅÊÔÁÓÇÓ ÍÅÏÕ Ó ÅÄÉÏÕ - ÐËÁÔÙÍÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ - ËÁÊÙÍÉÊÇÓ ÁÍÄÁÍÅÉÁÓ - ÊËÁÄÁ - ÊÏÕÌÏÕÍÄÏÕÑÏÕ - ÓÉÄ. ÃÑÁÌÌÇ - ÁÑÔÅÌÉÄÏÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 22 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 21 - ÏÑÉÏ ÅÐÅÊÔÁÓÇÓ ÍÅÏÕ Ó ÅÄÉÏÕ - ÁÈÇ- ÍÙÍ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 25 - ÏÑÉÏ ÅÐÅÊÔÁÓÇÓ ÍÅÏÕ Ó ÅÄÉÏÕ - ÁÑÔÅÌÉÄÏÓ - ÄÁ- ÌÇËÁÔÇ - ÁÍÄÁÍÅÉÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ «ÐÁÍÁÃÉÔÓÁ» ÐÑÏÓÖÕÃÉÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ «ÊÏÑÄÉÁ» ÏÉÊÉÓÌÏÓ «ÁÊÏÂÉÔÉÊÁ» ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÃÉÁÓ ËÁÕÑÁÓ (ìåôáîý ôùí Ï.Ô ) (áðü ÁñôÝìéäïò ìý ñé Áíäáíåßáò) ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ (áðü Áíäáíåßáò ìý ñé ÁñôÝìéäïò) ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÏÕ (áðü Ðëáôåßá I.Í. Áã. Áðïóôüëùí ìý ñé ÔæÜíå) ÁÃÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ (áðü Åèí.ÔñáðÝæçò - Óêñá ìý ñé Êïëïêïôñþíç) áñéóôåñü ÁÃÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ (áðü Åèí. ÔñáðÝæçò - Óêñá ìý ñé Êïëïêïôñþíç) äåîéü ÁÃÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ (áðü Êïëïêïôñþíç ìý ñé Óôáäßïõ) áñéóôåñü ÁÃÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ (áðü Êïëïêïôñþíç ìý ñé Óôáäßïõ) äåîéü ÁÈÇÍÙÍ (áðü ÁñôÝìéäïò ìý ñé ÊëáäÜ - Ìåóïëïããßïõ) ÁÈÇÍÙÍ (áðü Ìåóïëïããßïõ ìý ñé ñåùò) äåîéü ÁÈÇÍÙÍ (áðü ÊëáäÜ ìý ñé Ðáìßóïõ) áñéóôåñü ÁÈÇÍÙÍ (áðü ñåùò ìý ñé Áíþíõìï 15) äåîéü ÁÈÇÍÙÍ (áðü Ðáìßóïõ ìý ñé Áíþíõìï 15) áñéóôåñü ÁÈÇÍÙÍ (áðü Áíþíõìï 15 ìý ñé Áíþíõìï 18) ÁÈÇÍÙÍ (áðü Áíþíõìï 18 ìý ñé Áíþíõìï 25) ÁÉÐÕÔÏÕ ÁÊÑÉÔÁ (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Êïñþíçò) ÁÊÑÉÔÁ (áðü Êïñþíçò ìý ñé ÊñÞôçò) áñéóôåñü ÁÊÑÉÔÁ (áðü Êïñþíçò ìý ñé ÊñÞôçò) äåîéü ÁÊÑÉÔÁ (áðü ÊñÞôçò ìý ñé ÂáóéëÝùò Ãåùñãßïõ) áñéóôåñü ÁÊÑÉÔÁ (áðü ÊñÞôçò ìý ñé ÂáóéëÝùò Ãåùñãßïõ)) äåîéü ÁÌÖÅÉÁÓ Ó.Å. 1,8

22 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÑÁ (áðü Âáëáùñßôïõ ìý ñé Πλατεία 23ης Μαρτίου) ÁÍÄÁÍÅÉÁÓ (ÌÐÏÕËÏÕÊÏÕ) (áðü Áèçíþí ìý ñé ËåÀêùí) äåîéü ÁÍÄÁÍÅÉÁÓ (ÌÐÏÕËÏÕÊÏÕ) (áðü Ìåóïëïããßïõ ìý ñé ËåÀêùí) áñéóôåñü ÁÍÄÑÏÕÓÇÓ ÉÙÓÇÖ (áðü Öáñþí ìý ñé Ðáëáéïëüãïõ) äåîéü ÁÍÄÑÏÕÓÇÓ ÉÙÓÇÖ (áðü ÖÜñéïò ìý ñé Ðëáôåßá Íåêñïôáöåßïõ) áñéóôåñü ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ (áðü Ðëáôåßá Âáó. Ãåùñãßïõ ìý ñé Óéäçñïäñ. Óôáèìïý) ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ (áðü Óéäçñïäñ. Óôáèìïý ìý ñé ñ. Ðáãþíç) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 12 (ή ΙΛΑΡΧΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 12 (ή ΙΛΑΡΧΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 24 (ÁÊÏÂÉÔÉÊÁ) ÁÑÉÓÔÅÉÄÏÕ ÁÑÉÓÔÏÄÇÌÏÕ (áðü ÊïñáÞ ìý ñé ÐëÜôùíïò) ÁÑÉÓÔÏÄÇÌÏÕ (áðü ÐëÜôùíïò ìý ñé Ð. Êáßóáñç) áñéóôåñü ÁÑÉÓÔÏÄÇÌÏÕ (áðü ÐëÜôùíïò ìý ñé Ð. Êáßóáñç) äåîéü ÁÑÉÓÔÏÄÇÌÏÕ (áðü Ð. Êáßóáñç ìý ñé Ðëáôåßá Ìáõñïìé Üëç) ÁÑÉÓÔÏÌÅÍÏÕÓ (áðü ÊñÞôçò ìý ñé ÐëÜôùíïò) ÁÑÉÓÔÏÌÅÍÏÕÓ (áðü ÐëÜôùíïò ìý ñé ÂáóéëÝùò Ãåùñãßïõ) ÁÑÉÓÔÏÌÅÍÏÕÓ (áðü Âáóéë. Ãåùñãßïõ ìý ñé Ðëáôåßá 23çò Ìáñôßïõ) ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé Ακρίτα) ÁÑÔÅÌÉÄÏÓ (áðü Ανώνυμο 22 μέχρι Óéäçñ. ÃñáììÞ) ÁÑÔÅÌÉÄÏÓ (áðü Σιδηρ. Γραμμή ìý ñé ËåÀêùí) ÁÑÔÅÌÉÄÏÓ (áðü ËåÀêùí ìý ñé Ανώνυμο 10) ÁÓÉÍÇÓ (áðü ÊáíÜñç ìý ñé Áêñßôá) ÁÓÊËÇÐÉÏÕ ÁÕÑÁÓ ÂÁËÁÙÑÉÔÏÕ ÂÁËÁÙÑÉÔÏÕ (áðü Âáóéëßóóçò Óïößáò ìý ñé Âáóéë. Ãåùñãßïõ) (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé ÊñÞôçò) ÂÁËÔÅÔÓÉÏÕ ÂÁËÔÅÔÓÉÏÕ ÂÁÓÉËÉÓÓÇÓ ÁÌÁËÉÁÓ ÂÁÓÉËÉÓÓÇÓ ÁÌÁËÉÁÓ ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÂÁÓÉË. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÂÁÓÉË. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÂÁÓÉË. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÂÁÓÉË. ÏËÃÁÓ ÂÁÓÉË. ÏËÃÁÓ ÂÁÓÉË. ÓÏÖÉÁÓ ÂÁÓÉË. ÓÏÖÉÁÓ ÂÏÕËÃÁÑÏÊÔÏÍÏÕ ÂÏÕËÃÁÑÏÊÔÏÍÏÕ (áðü Ëáêùíßêçò ìý ñé Ìáõñïìé Üëç) (áðü Ëáêùíßêçò ìý ñé Ìáõñïìé Üëç) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Ðëáôåßá I.Í. Ôáîéáñ þí) (áðü ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé Áã. ÍéêïëÜïõ) (áðü Áã. ÍéêïëÜïõ ìý ñé Ðëáôåßá Ìáõñïìé Üëç) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Áêñßôá) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÓêéÜ - ÁíáãíùóôáñÜ) (áðü ÓêéÜ - ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) (áðü ÓêéÜ - ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Öáñþí) (áðü Öáñþí ìý ñé Áêñßôá) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Öáñþí) (áðü Öáñþí ìý ñé Áêñßôá) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Áêñßôá) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Áêñßôá) (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Êïñþíçò) (áðü Êïñþíçò ìý ñé ÊñÞôçò) áñéóôåñü äåîéü ÂÕÑÙÍÏÓ (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Βασ. Γεωργίου) ÂÕÑÙÍÏÓ (áðü Âáó. Ãåùñãßïõ ìý ñé Áëêáßïõ - Ìá Üùíïò) ÃÅÑÌÁÍÏÕ (áðü Ðëáôåßá 23çò Ìáñôßïõ ìý ñé Ðëáô. 'Ïèùíïò - Éèþìçò) (Ìåôáîý ôùí Ï.Ô ) ÃÅÙÑÃÏÕËÇ Ê. (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁíáãíùóôáñÜ) ÃÅÙÑÃÏÕËÇ Ê. (áðü ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) ÃÅÙÑÃÏÕËÇ Ê. (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Áêñßôá - Ðáëáéïëüãïõ) ÃÉÁÍÍÉÔÓÙÍ áñéóôåñü äåîéü Ó.Å. 1,8 2,3 1,7 1,1 2,0 2,3 1, 8 1,1 2,1 1,9 1,1 2,3 2,1 2,1 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 1,8 2,1 1,9

23 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÃÉÁÔÑÁÊÏÕ ÄÁÃÑÅ (áðü ÖñáíôæÞ ìý ñé Éáôñïðïýëïõ) (Ìåôáîý ôùí Ï.Ô. 563 êáé 564) ÄÁÌÏÖÙÍÔÏÓ (áðü ÍÝäïíôïò ìý ñé Øáññþí) ÄÇÌÏÓÈÅÍÏÕÓ (áðü ÍÝäïíôïò ìý ñé Ύδρας) ÄÇÌÏÓÈÅÍÏÕÓ (áðü Ύδρας ìý ñé ÁñéóôïìÝíïõò) ÄÉÏÓ ÉÈÙÌÁÔÁ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ( ÑÇÓÔÏÕ ÊÏÕÌÁÍÔÏÕ) ÅÈÍÉÊÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Êïñþíçò) ÅÉÑÁÓ ÅÌÐÏÑÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ (ÁÍÁÐËÉÙÔÇ) ÅÕÁÃÃÅËÉÓÔÑÉÁÓ ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé Áêñßôá) ÆÏÕÌÐÏÕËÇ ÆÏÕÌÐÏÕËÇ ÇÑÏÄÏÔÏÕ ÇÑÙÙÍ ÇÑÙÙÍ ÇÖÁÉÓÔÏÕ ÈÁÌÕÑÉÄÏÓ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÅÏÕÓ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÅÏÕÓ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÅÏÕÓ ÈÏÕÊÕÄÉÄÏÕ ÈÏÕÑÉÁÓ (áðü ÌåóóÞíçò ìý ñé ÁñôÝìéäïò) (Ìåôáîý ôùí Ï.Ô ) ÈÑÁÊÇÓ ÉÁÔÑÏÐÏÕËÏÕ (áðü Ðëáôåßá Âáóéë. Ãåùñãßïõ ìý ñé Óéäçñ. Óôáèìïý) ÉÁÔÑÏÐÏÕËÏÕ (áðü Óéäçñïäñ. Óôáèìïý ìý ñé ÍÝäïíôïò) ÉÅÑÏËÏ ÉÔÙÍ ÉÈÙÌÇÓ ÊÁÉÓÁÑÇ Ð. (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁíáãíùóôáñÜ) ÊÁÉÓÁÑÇ Ð. (áðü ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé Öáñþí) ÊÁÉÓÁÑÇ Ð. (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Ðáëáéïëüãïõ) ÊÁËËÉÐÁÔÅÉÑÁÓ (áðü Παλαιολόγου ìý ñé Áíþíõìï 11 (ή Μικράς Ασίας) ) ÊÁËËÉÐÁÔÅÉÑÁÓ (áðü Áíþíõìï 11 (ή Μικράς Ασίας) ìý ñé ÓöáêéáíÜêç) ÊÁÍÁÑÇ (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé ÊñÞôçò) ÊÁÍÁÑÇ (áðü ÊñÞôçò ìý ñé Âáóéë. Ãåùñãßïõ) ÊÁÍÁÑÇ (áðü Âáóéë. Ãåùñãßïõ ìý ñé Ãåùñãïýëç) ÊÁÐÅÔÁÍ ÊÑÏÌÐÁ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ ÊÅÖÁËÁ (áðü Óéä. Óôáèìïý ìý ñé ÍÝäïíôïò) ÊÉËÊÉÓ ÊËÁÄÁ ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ ÊÏÑÁÇ ÊÏÑÁÇ ÊÏÑÙÍÇÓ ÊÏÑÙÍÇÓ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁíáãíùóôáñÜ) (áðü ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé Áêñßôá) (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Êïñþíçò) (áðü Êïñþíçò ìý ñé ËáêùíéêÞò) (áðü Ðïóåéäþíïò ìý ñé Λυκούργου) (áðü Λυκούργου ìý ñé Ìáêåäïíßáò) (áðü Ìáêåäïíßáò ìý ñé ÐáëáìÜ) (áðü ÁñôÝìéäïò ìý ñé Áíäáíåßáò) (áðü ÍÝäïíôïò ìý ñé Áã. ÍéêïëÜïõ) (áðü ÁñéóôïäÞìïõ-ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÖéëåëëÞíùí) (áðü ÖéëåëëÞíùí ìý ñé Áêñßôá) (áðü Ôóáìáäïý ìý ñé Áêñßôá) (áðü Áêñßôá ìý ñé Ðëáôåßá I.Í. ÁíáóôÜóåùò) äåîéü ÊÏÑÙÍÇÓ (áðü Áêñßôá ìý ñé Ðëáôåßá I.Í. ÁíáóôÜóåùò) áñéóôåñü ÊÏÕÌÏÕÍÄÏÕÑÏÕ ÁËÅÎ. (áðü Óéä. ÃñáììÞ ìý ñé Áèçíþí) ÊÑÇÔÇÓ (áðü Ψαρρών ìý ñé Ö αρών) ÊÑÇÔÇÓ (áðü Φαñþí ìý ñé Ακρίτα) ÊÑÇÔÇÓ (áðü Ακρίτα ìý ñé Á νώνυμο 1) Ó.Å. 1,8 1, 5 1, 4 2,2 1,8 1, 5 1,7 1,1 1, 5 1, 3 2,0 1,7 1, 4 2,0 1, 3 1,8 1,8 2,0 2,0

24 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ËÁÊÙÍÉÊÇÓ (áðü Öáñþí ìý ñé Áíþíõìï 12 (ή Ιλάρχου Κουρκουτά) ) ËÁÊÙÍÉÊÇÓ (áðü Áíþíõìï 12 (ή Ιλάρχου Κουρκουτά) ìý ñé Αύρας) ËÁÊÙÍÉÊÇÓ (áðü Αύρας μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλης) ËÁÊÙÍÉÊÇÓ (áðü Áýñáò ìý ñé üñéï åðåêôáèýíôïò íýïõ ó åäßïõ) ËÅÚÊÙÍ (áðü ÁñôÝìéäïò ìý ñé Áíäáíåßáò) äåîéü ËÅÚÊÙÍ (áðü ÁñôÝìéäïò ìý ñé Áíäáíåßáò) áñéóôåñü ËÅÚÊÙÍ (áðü Áíäáíåßáò ìý ñé Áã. Áíáñãýñùí) ËÅÙÍÉÄÏÕ (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Êïñþíçò) ËÕÊÏÕÑÃÏÕ ÌÁÉÆÙÍÏÓ ÌÁÉÆÙÍÏÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÌÁÕÑÏÌÉ ÁËÇ ÌÁÕÑÏÌÉ ÁËÇ ÌÅÃ. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ ÌÅÃ. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ ÌÅÈÙÍÇÓ ÌÅÈÙÍÇÓ (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé ÊñÞôçò) (áðü ÊñÞôçò ìý ñé Âáó. Ãåùñãßïõ) ÌÅÓÓÇÍÇÓ ÌÇÔÑÏÐÅÔÑÏÂÁ ÌÇÔÑÏÐÅÔÑÏÂÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÏÕ ÌÅËÅÔÉÏÕ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÏÕ ÌÅËÅÔÉÏÕ (áðü ÐÜñïäï Øáññþí ìý ñé Øáññþí) (áðü Øáññþí ìý ñé ÈåìéóôïêëÝïõò) (áðü ÈåìéóôïêëÝïõò ìý ñé ÍÝäïíôïò) (áðü Óôáäßïõ ìý ñé Ðáëáéïëüãïõ) (áðü Ðáëáéïëüãïõ ìý ñé Áíþíõìï 12 (ή Ιλάρχου Κουρκουτά) ) (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Êïñþíçò) (áðü Êïñþíçò ìý ñé ÊñÞôçò) (áðü Ìéáïýëç ìý ñé Áêñßôá) (áðü Ôóáìáäïý ìý ñé Áêñßôá) áñéóôåñü äåîéü (áðü Ðëáôåßá Âáóéë. Ãåùñãßïõ ìý ñé Óéäçñ. Óôáèìïý) (áðü Óéäçñ. Óôáèìïý ìý ñé ÍÝäïíôïò) (áðü ÕðáðáíôÞò ìý ñé Öáñþí) (áðü ÕðáðáíôÞò ìý ñé Öáñþí) äåîéü áñéóôåñü ÌÉÁÏÕËÇ ÌÐÉÆÁÍÉÏÕ ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ (áðü Ôóáìáäïý ìý ñé Öáñþí) áñéóôåñü ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ (áðü Öáñþí ìý ñé Áêñßôá) áñéóôåñü ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ (áðü Áêñßôá ìý ñé Ðëáôåßá I.Í. ÁíáóôÜóåùò) áñéóôåñü ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ (áðü Ðëáôåßá I.Í. ÁíáóôÜóåùò ìý ñé Áýñáò) áñéóôåñü ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ (áðü Áýñáò ìý ñé Áíþíõìï 1) áñéóôåñü ÍÅÄÏÍÔÏÓ (áðü Ðïóåéäþíïò ìý ñé Μακεδονίας) ÍÅÄÏÍÔÏÓ (áðü Μακεδονίας ìý ñé ÐáëáìÜ) ÍÅÄÏÍÔÏÓ (áðü ÐáëáìÜ ìý ñé Ðëáôåßá 23çò Ìáñôßïõ) ÍÅÄÏÍÔÏÓ (áðü Ðëáôåßá 23çò Ìáñôßïõ ìý ñé Ðëáôåßá ¼èùíïò) äåîéü ÍÅÓÔÏÑÏÓ (áðü Ðïóåéäþíïò ìý ñé Λυκούργου) ÍÉÊÇÔÁÑÁ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁíáãíùóôáñÜ) ÍÉÊÇÔÁÑÁ (áðü ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé Ðáëáéïëüãïõ) ÎÅÍÏÖÙÍÔÏÓ (áðü ÍÝäïíôïò ìý ñé Ύδρας) ÎÅÍÏÖÙÍÔÏÓ (áðü Ύδρας ìý ñé ÁñéóôïìÝíïõò) ÏÉ ÁËÉÁÓ (áðü ÌåóóÞíçò ìý ñé Áíäáíåßáò) ÏÌÇÑÏÕ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÖéëåëëÞíùí) ÏÌÇÑÏÕ (áðü ÖéëåëëÞíùí ìý ñé Áêñßôá) ÐÁÃÙÍÇ ÑÕÓ. ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ (áðü Ñïõìåëéþôç É. ìý ñé ÉùóÞö Áíäñïýóçò) äåîéü ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ (áðü Ãåùñãïýëç ìý ñé ÉùóÞö Áíäñïýóçò) áñéóôåñü ÐÁËÁÌÁ ÐÁÌÉÓÏÕ (áðü Áèçíþí ìý ñé 'Ïñéï ðáëáéïý ó åäßïõ Ðüëçò) ÐÁÐÁÍÉÊÏËÇ (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Êïñþíçò) ÐÁÑÏÄÏÓ ØÁÑÑÙÍ (áðü Øáññþí ìý ñé Ìáêåäïíßáò) áñéóôåñü ÐÁÕÓÁÍÉÏÕ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁíáãíùóôáñÜ) Ó.Å. 2,0 1, 5 2,1 1,8 2,3 1,8 1, 4 1,8 2,0 1,1 1,1 1,1 1,7

25 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÐÅÑÉÊËÅÏÕÓ ÐÉÍÄÁÑÏÕ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÖéëåëëÞíùí) ÐÉÍÄÁÑÏÕ (áðü ÖéëåëëÞíùí ìý ñé Áêñßôá) ÐËÁÔÅÉÁ ÂÁÓÉË. ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐËÁÔÅÉÁ 23çò ÌÁÑÔÉÏÕ (áðü ÍÝäïíôïò ìý ñé Áã. ÍéêïëÜïõ) äåîéü ÐËÁÔÅÉÁ 23çò ÌÁÑÔÉÏÕ (áðü ÍÝäïíôïò ìý ñé ÕðáðáíôÞò) áñéóôåñü ÐËÁÔÅÉÁ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ ÐËÁÔÅÉÁ I.Í. ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÏÕ ÐËÁÔÅÉÁ I.Í. ÁÃÉÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ ÐËÁÔÅÉÁ I.Í. ÁÃ. ÔÁÎÉÁÑ ÙÍ ÐËÁÔÅÉÁ I.Í. ÁÍÁËÇØÅÙÓ ÐËÁÔÅÉÁ I.Í. ÁÍÁÓÔÁÓÅÙÓ ÐËÁÔÅÉÁ I.Í. ÕÐÁÐÁÍÔÇÓ ÐËÁÔÅÉÁ ÌÁÕÑÏÌÉ ÁËÇ ÐËÁÔÅÉÁ ÏÈÙÍÏÓ ÐËÁÔÅÉÁ ÏÌÇÑÙÍ ÐËÁÔÅÉÁ ÐÁÐÁÖËÅÓÓÁ ÐËÁÔÅÉÁ ÔÅËÙÍÅÉÏÕ ÐËÁÔÙÍÏÓ ÐËÁÔÙÍÏÓ ÐÏËÕÂÉÏÕ ÐÏËÕ ÁÑÏÕÓ ÐÏËÕ ÁÑÏÕÓ ÐÏËÕ ÁÑÏÕÓ ÐÏÓÅÉÄÙÍÏÓ ÐÑÁÎÉÔÅËÏÕÓ ÐÑÁÎÉÔÅËÏÕÓ ÓÁËÁÌÉÍÏÓ ÓÁËÁÌÉÍÏÓ áñéóôåñü äåîéü ÓÁÍÔÁÑÏÆÁ ÓÉÄÇÑÏÄÑ. ÓÔÁÈÌÏÕ (áðü ÖñáíôæÞ - ÊåöÜëá ìý ñé Ðëáôåßá ÂáóéëÝùò Ãåùñãßïõ) ÓÊÉÁ ÁÍÄÑÅÁ (ðñïýêôáóç ÁíáãíùóôáñÜ) (áðü Âáóéë. Óïößáò ìý ñé Âáó. Ãåùñãßïõ) (Ìåôáîý ôùí Ï.Ô ) ÓÊÉÁ ÁÍÄÑÅÁ (ðñïýêôáóç ÁíáãíùóôáñÜ) (áðü Âáóéë. Ãåùñãßïõ ìý ñé Âáëáùñßôïõ) äåîéü (Ï.Ô. 225) ÓÊÉÁ ÁÍÄÑÅÁ áñéóôåñü ÓÏËÙÍÏÓ ÓÏËÙÍÏÓ (áðü ÓÏÖÏÊËÅÏÕÓ ÓÏÖÏÊËÅÏÕÓ ÓÐÁÑÔÇÓ ÓÐÁÑÔÇÓ (áðü ÔæÜíå ìý ñé Ðïëßôç) äåîéü ÓÐÁÑÔÇÓ (áðü Ðïëßôç ìý ñé Áíþíõìï 10) ÓÐÅÔÓÙÍ ÓÔÁÄÉÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÓÖÁÊÔÇÑÉÁÓ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÖéëåëëÞíùí) ( áðü ÖéëåëëÞíùí ìý ñé Áêñßôá) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁíáãíùóôáñÜ) (áðü ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Ôáîéáñ þí) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÖéëåëëÞíùí) (áðü ÖéëåëëÞíùí ìý ñé Áêñßôá) (áðü ÍÝäïíôïò ìý ñé Øáññþí) (áðü ÍÝäïíôïò ìý ñé Øáññþí) (ðñïýêôáóç ÁíáãíùóôáñÜ) (áðü ÂáóéëÝùò Ãåùñãßïõ ìý ñé Âáëáùñßôïõ) (Ï.Ô. 224) (áðü ÍÝäïíôïò ìý ñé Ύδρας) Ύδρας ìý ñé ÁñéóôïìÝíïõò) (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÖéëåëëÞíùí) (áðü ÖéëåëëÞíùí ìý ñé Áêñßôá) (áðü ÍÝäïíôïò - Ðëáôåßá 'Ïèùíïò ìý ñé ÔæÜíå) (áðü Ðïóåéäþíïò ìý ñé Óáëáìßíïò) (áðü Ðëáôåßá 23çò Ìáñôßïõ ìý ñé Ãñçãïñßïõ) (áðü Ãñçãïñßïõ ìý ñé Ðáëáéïëüãïõ) (áðü Ðáëáéïëüãïõ ìý ñé ÃÞðåäï Ìåóóçíéáêïý) ÓÙÊÑÁÔÏÕÓ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé ÁñéóôïäÞìïõ) ÓÙÊÑÁÔÏÕÓ (áðü ÁñéóôïäÞìïõ ìý ñé Áêñßôá) ÔÓÁÌÁÄÏÕ (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Ðë. Ôåëùíåßïõ) ÕÄÑÁÓ (από Ποσειδώνος μέχρι Λυκούργου) ΥΔΡΑΣ (από Λυκούργου μέχρι Θράκης) äåîéü Ó.Å. 1,1 2,2 2,3 2,3 2,3 1,7 1, 5 1, 5 2, 3 1, 5 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,3 1,8 1, 6 1, 6 1,8 2,1 1,1 2,0 1,8 1, 3 1,1

26 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΥΔΡΑΣ (από Θράκης μέχρι Παλαμά) ÕÐÁÐÁÍÔÇÓ ÕÐÁÐÁÍÔÇÓ ÕÐÁÐÁÍÔÇÓ ÕÐÁÐÁÍÔÇÓ ÕØÇËÁÍÔÏÕ ÖÁÑÙÍ ÖÁÑÙÍ ÖÁÑÙÍ ÖÅÑÑÁÉÏÕ ÑÇÃÁ ÖÅÑÑÁÉÏÕ ÑÇÃÁ ÖÅÑÑÁÉÏÕ ÑÇÃÁ ÖÉËÅËËÇÍÙÍ ÖÑÁÔÆÇ áñéóôåñü áñéóôåñü äåîéü äåîéü (áðü Ðëáôåßá 23çò Ìáñôßïõ ìý ñé ÔæÜíå) (áðü ÔæÜíå ìý ñé Ðëáôåßá É.Í. ÕðáðáíôÞò) (áðü Ðëáôåßá 23çò Ìáñôßïõ ìý ñé Ìçôñ. Ìåëåôßïõ) (áðü Ìçôñïð. Ìåëåôßïõ ìý ñé Ðëáôåßá É.Í. ÕðáðáíôÞò) (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Êïñþíçò) (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé ÊñÞôçò) (áðü ÊñÞôçò ìý ñé ÂáóéëÝùò Ãåùñãßïõ) (áðü Âáóéë. Ãåùñãßïõ ìý ñé ÉùóÞö Áíäñïýóçò) (áðü Íáõáñßíïõ ìý ñé Êïñþíçò) (áðü Êïñþíçò ìý ñé ÊñÞôçò) (áðü ÊñÞôçò ìý ñé Âáóéë. Ãåùñãßïõ) (áðü ÊñÞôçò ìý ñé ÁñéóôïôÝëïõò) ÉÏÕ (áðü Ðïóåéäþíïò ìý ñé Åõáããåëßóôñéáò) ØÁËÔÇ ØÁÑÑÙÍ (áðü Ðïóåéäþíïò ìý ñé Óáëáìßíïò) ØÁÑÑÙÍ (áðü Óáëáìßíïò ìý ñé Ðëáô. Ôåëùíåßïõ - ÁíáëÞøåùò) ØÁÑÑÙÍ (áðü Ðëáô. Ôåëùíåßïõ - ÁíáëÞøåùò ìý ñé Ëõêïýñãïõ) áñéóôåñü ØÁÑÑÙÍ (áðü Ðëáôåßá Ôåëùíåßïõ ìý ñé ÊñÞôçò) äåîéü ØÁÑÑÙÍ (áðü Ëõêïýñãïõ ìý ñé ÈñÜêçò) áñéóôåñü ØÁÑÑÙÍ (áðü ÊñÞôçò ìý ñé ÐÜñïäï Øáññþí) äåîéü ØÁÑÑÙÍ (áðü ÈñÜêçò ìý ñé Ìáêåäïíßáò) áñéóôåñü ØÁÑÑÙÍ (áðü ÐÜñïäï Øáññþí ìý ñé Ìáêåäïíßáò) äåîéü ØÁÑÑÙÍ (áðü Ìáêåäïíßáò ìý ñé Îåíïöþíôïò) áñéóôåñü ØÁÑÑÙÍ (áðü Ìáêåäïíßáò ìý ñé Îåíïöþíôïò) äåîéü ØÁÑÑÙÍ (áðü Îåíïöþíôïò ìý ñé ÐáëáìÜ) áñéóôåñü ØÁÑÑÙÍ (áðü Îåíïöþíôïò ìý ñé ÐáëáìÜ) äåîéü Ó.Å. 2,0 1,9 2,3 2,1 2,1 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å.=1,0.

27 ÄHÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: Á 0,50  0,40 à 0,40 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï., ôåë. âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ËÁÉÚÊÙÍ ËÁÉÚÊÙÍ - ÊÁÔÓÁÑÁÉÚÊÙÍ - ÓÐÉÔÁÊÉÙÍ Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ËÁÉÚÊÁ 650  ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÁÔÓÁÑÁÉÚÊÁ 500 à ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÓÐÉÔÁÊÉÁ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΛΑΙΪΚΩΝ ( από όριο Οικισμού (Σημείο 1) μέχρι τέλος Οικισμού (Σημείο 2)) Ó.Å. ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0.

28

29 ÄÇÌÏÓ: ÊÁËÁÌÁÔÁÓ Á 0, 90  0, 80 à 0, 80 Ä 0, 80 MIKÑÁÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ ÌÉÊÑÁÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: XXXV: 0,50 Á ÃñáììéêÞ ÐÁÑÁËÉÁÊÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (ÔÌÇÌÁ Á) 800  ÐåñéëáìâÜíåé ôï ôìþìá Á ôïõ ïéêéóìïý ÌÉÊÑÁ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁ 650 à ÐåñéëáìâÜíåé ôï ôìþìá  ôïõ ïéêéóìïý ÌÉÊÑÁ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁ 650 Ä ÐåñéëáìâÜíåé ôï ôìþìá à ôïõ ïéêéóìïý ÌÉÊÑÁ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÐÁÑÁËÉÁÊÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (ÔÌÇÌÁ Á) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,7 Ó.Å. = 1,0.

30 ÄÇÌÏÓ: ÊÁËÁÌÁÔÁÓ Á 0, 55  0, 55 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï., ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÓÐÅÑ ÏÃÅÉÁÓ ÓÐÅÑ ÏÃÅÉÁÓ Á ÃñáììéêÞ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ 650  ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÓÐÅÑ ÏÃÅÉÁ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏÓ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. = 1,0.

31 ÄÇÌÏÓ: ÊÏÑÙÍÇÓ Ãéá üëåò ôéò Æþíåò: Ó.Ï. = 0, 80 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÊÏÑÙÍÇÓ D 3: B.Ä ÖÅÊ 164/ô.Ä./ Ãéá ðëüôïò äñüìïõ ìý ñé êáé 8,00 ì.: Ó.Á.Ï. = 0,80 Ãéá ðëüôïò äñüìïõ ìåãáëýôåñï ôùí 8,00 ì: Ó.Á.Ï. = 1,00 ÊÏÑÙÍÇÓ Á ÃñáììéêÞ ÐÁÑÁËÉÁÊÇ (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 2) 700  ÃñáììéêÝò ÑÁËËÇ ÐÅÑ. (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 2) ÑÁËËÇ ÐÅÑ. (áðü Áíþíõìï 4 ìý ñé Áíþíõìï 3) à ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÏÑÙÍÇ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 ÐÁÑÁËÉÁÊÇ ÑÁËËÇ ÐÅÑ. ÑÁËËÇ ÐÅÑ. (áðü ÐáñáëéáêÞ ìý ñé Ðåñ. ÑÜëëç) (áðü ÐáñáëéáêÞ ìý ñé Ðåñ. ÑÜëëç) (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 2) (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 2) (Áðü Áíþíõìï 4 ìý ñé Áíþíõìï 3) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1, 6 1, 6 Ó.Å. = 1,0.

32 ÄHÌÏÓ: ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁÓ ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁÓ Á Æþíç : 1,00 Â1 Æþíç : 1,00 Â2 Æþíç : 0,80 Â3 Æþíç : 0,80 Æþíç à êáé Ä: Ãéá ïéêüðåäá Üñôéá ìý ñé êáé 4000 ô.ì. Ó.Ï. = 0,40 Ãéá ïéêüðåäá ìåãáëýôåñá áðü 4000 ô.ì. Ó.Ï. = 0,35 Æþíç Å : Ãéá ïéêüðåäá Üñôéá ìý ñé êáé 2000 ô.ì. Ó.Ï. = 0,55 Ãéá ïéêüðåäá ìåãáëýôåñá áðü 2000 ô.ì. ìý ñé êáé 4000 ô.ì. Ó.Ï. = 0,50 Ãéá ïéêüðåäá ìåãáëýôåñá áðü 4000 ô.ì. Ó.Ï. = 0,45 Æþíç ÓÔ: Ãéá ïéêüðåäá Üñôéá ìý ñé êáé 4000 ô.ì. Ó.Ï. = 0,30 Ãéá ïéêüðåäá ìåãáëýôåñá áðü 4000 ô.ì. Ó.Ï. = 0,25 Æþíç Æ: Ãéá ïéêüðåäá Üñôéá ìý ñé êáé 1200 ô.ì. Ó.Ï. = 0,25 Ãéá ïéêüðåäá áðü 1200 ô.ì. ìý ñé êáé 1800 ô.ì. Ó.Ï. = 0,20 Ãéá ïéêüðåäá ìåãáëýôåñá áðü 1800ô.ì. Ó.Ï.=0,20 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåë. 12 Þ 13 áíôßóôïé á : 1,00 D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Á ÐÕÑÃÏÕ KÕÐÁPÉÓÓÉÁÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 - ÁÍÁÓÔÏÐÏÕËÏÕ - ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÍÔÏÕÖÁ - 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ - ÐÕÑÃÏÕ ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁÓ 850 B1 B B 2 3 ÐÕÑÃÏÕ ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁÓ - ÑÁÖÔÏÐÏÕËÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 15 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 16 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÁËÁÔÆÁÊÏÕ - ÏPÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÕ - ÁÌ. ÖÑÁÍÔÆÇ - ÁÍÁÓÔÁÓÏÐÏÕËÏÕ - ÅÕÃ. ÊÏ- ÊÅÂÇ - ÁÈÁÍ. ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÏÕ - ÁÌ. ÖÑÁÍÔÆÇ - ÄÇÌ. ÆÇÑÁ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÌ. ÖPAÍTÆÇ - ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ - 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ - ÅÕÁÃÃÅËÉÓÔÑÉÁÓ - ÔÅËÏÕ ÁÃÑÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 12 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÁÍÄÑ. ËÁÌÐÑÏÐÏÕËÏÕ - 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ - ÍÔÏÕÖÁ - ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ - ÁÍÁÓÔÁÓÏÐÏÕËÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 - ÐÕÑÃÏÕ ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁÓ ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 19 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ -ÄÇÌ. ÆÇÑÁ - ÁÌ. ÖÑÁÍÔÆÇ - ÁÈÁÍ. ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÏÕ - ÅÕÃ. ÊÏÊÅÂÇ - ÁÍÁÓÔÁÓÏÐÏÕËÏÕ - ÁÌ. ÖÑÁÍÔÆÇ - ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÕ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 15 - ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÁËÁÔÆÁÊÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 16 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ

33 Ã Ä Å ÓÔ Æ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÑÏÍÔÁÊÉ (ÐÑÏ ÔÏÕ '23) ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÌÅÌÉ (ÐÑÏ ÔÏÕ '23) ÑÁÖÔÏÐÏÕËÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÕ 15 - ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÕ - ÅÕÃ. ÊÏÊÅÂÇ - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÑÁÖÔÏÐÏÕËÏÕ (ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÁÍÙ ÐÏËÇÓ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÌÕËÙÍ (ÐÑÏ TÏÕ '23) ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÌÐËÅÌÅÍÉÁÍÙÍ (ÏÉÊ. ÊÁÔÙ ÔÙÍ ÊÁÔÏÉÊÙÍ) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÏÐÏÕËÏÕ (áðü Áíþíõìï 11 ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 7 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 8 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 11 ÁÍÙNYMÏÓ 12 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 13 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 17 ANÙNYÌÏÓ 18 ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅË. ÂÅÍÅÆÅËÏÕ ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ ÅË. ÃÊÑÉÔÆÁËÇ Ã. 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ ÊÁËÁÔÆÁÊÏÕ ÁË. ÊÁËÁÔÆÁÊÏÕ ÁË. ÊÁËÁÔÆÁÊÏÕ ÁË. ÊÁËÁÔÆÁÊÏÕ ÍÉÊ. ÊÁËÁÔÆÁÊÏÕ ÃÅÙÑ. ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁÓ - ÑÁÕÔÏÐÏÕËÏÕ ËÁÌÐÑÏÐÏÕËÏÕ ÁÍÄÑÅÁ ËÁÌÐÑÏÐÏÕËÏÕ ÁÍÄÑÅÁ ÌÅËÉÏÕ ÌÅËÉÏÕ ÍÁÕÁÑÉÍÏÕ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÍÔÏÕÖÁ (áðü Áíþíõìï 15 ìý ñé Áíþíõìï 16) (áðü Áíþíõìï 16 ìý ñé Ðýñãïõ-Êõðáñéóóßáò) (áðü Áíþíõìï 15 ìý ñé Áíþíõìï 16) (áðü Áíþíõìï 16 ìý ñé Ðýñãïõ - Êõðáñéóóßáò) (áðü Áíþíõìï 15 ìý ñé Áíþíõìï 16) (áðü Áíþíõìï 16 ìý ñé Ãåùñã. ÊáëáôæÜêïõ) (Ðýñãïõ Êõðáñéóóßáò ìý ñé Ãåùñã. ÊáëáôæÜêïõ I.) (áðü Ãåùñã. ÊáëáôæÜêïõ ìý ñé Áíþíõìï 15) (áðü Áíáóôáóïðïýëïõ ìý ñé Ðïíçñïðïýëïõ) (áðü Ðïíçñïðïýëïõ ìý ñé Íôïýöá) (áðü Íôïýöá ìý ñé Íáõáñßíïõ) (áðü Áíáóôáóïðïýëïõ ìý ñé Ðïíçñïðïýëïõ) (ïðü Ðïíçñïðïýëïõ ìý ñé Áë. ÊáëáôæÜêïõ) (áðü ÊáëáôæÜêïõ ìý ñé Ëáìðñïðïýëïõ Á.) (áðü Ëáìðñïðïýëïõ Á. ìý ñé Íôïýöá) (áðü Íôïýöá ìý ñé Íáõáñßíïõ) (áðü 25çò Ìáñôßïõ ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé Åõã. ÊïêÝâç) (áðü Åõã. ÊïêÝâç ìý ñé 28çò Ïêôùâñßïõ) (áðü Áíþíõìï 9 ìý ñé Áíþíõìï 11) (áðü Êõðáñéóóßáò - Ðýñãïõ ìý ñé Áíþíõìïò 15) (áðü 25çò Ìáñôßïõ ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé Åõã. ÊïêÝâç) (áðü Ðýñãïõ Êõðáñéóóßáò ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé Å. ÊïêÝâç) (áðü 25çò Ìáñôßïõ ìý ñé Êïëïêïôñþíç) (áðü Ðýñãïõ Êõðáñéóóßáò ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé Å. ÊïêÝâç) (áðü 25çò Ìáñôßïõ ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) Ó.Å. 1, 2

34 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÐÕÑÃÏÕ - ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁÓ ÐÕÑÃÏÕ - ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁÓ ÐÏÍÇÑÏÐÏÕËÏÕ ÐÏÍÇÑÏÐÏÕËÏÕ ÑÉÓÔÉÁÍÏÕÐÏËÅÙÓ ÑÉÓÔÉÁÍÏÕÐÏËÅÙÓ ÑÉÓÔÉÁÍÏÕÐÏËÅÙÓ (áðü 25çò Ìáñôßïõ ìý ñé Áíþíõìï 11) (áðü Áíþíõìï 11 ìý ñé Êõðáñéóóßáò - Ñáöôüðïõëïõ) (áðü Áíþíõìï 11 ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé Å. ÊïêÝâç) (áðü Ðýñãïõ-Êõðáñéóóßáò ìý ñé Áëåîïðïýëïõ) (áðü Áëåîïðïýëïõ ìý ñé Åë. ÂåíéæÝëïõ) (áðü Åë. ÂåíéæÝëïõ ìý ñé ÊïêÝâç) Ó.Å. ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å.=1,0.

35 ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ËÅÕÊÔÑÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÃÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ - ÁÃÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ Á 0, 60  0, 60 à 0,50 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï., ôåë. âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 Á ÃñáììéêÞ ÐÁÑÁËÉÁÊÇ (áðü Áíþíõìï 2 - Áíþíõìï ( ìý ñé ¼ñéï Ïéêéóìïý) (ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ) 650  ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 500 à ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÐÁÑÁËÉÁÊÇ (áðü Áíþíõìï 2 - Áíþíõìï 1 ìý ñé ¼ñéï Ïéêéóìïý) (ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. = 1,0.

36 A 0,60  0,60 à 0,30 Ä 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï., ôåë. âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: BëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 1 D : Â.Ä ÖÅÊ 164/ô.Ä / ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ËÅÕÊÔÑÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÊÁÑÄÁÌÕËÇÓ ÊÁÑÄÁÌÕËÇÓ - ÁÃÉÁÓ ÓÏÖÉÁÓ - ÐÅÔÑÏÂÏÕÍÉÏÕ Ãéá ðëüôïò äñüìïõ ìý ñé êáé 8,00 ì.: Ó.Á.Ï. = 0,80 Ãéá ðëüôïò äñüìïõ ìåãáëýôåñï ôùí 8,00 ì.: Ó.Á.Ï. = 1,00 Á ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ - ÐÁÑÁËÉÁÊÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 (ÊÁÑÄÁÌÕËÇ) 950  ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ - ÐÁÑÁËÉÁÊÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 5 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 (ÊÁÑÄÁÌÕËÇ) 700 à ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÐÅÔÑÏÂÏÕÍÉÏÍ 500 Ä ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ - ÁÅÑÏÐÏËÇÓ (áðü Áíþíõìï 1 ìý ñé Áíþíõìï 2) ΠΛΑΤΕΙΑ (Εκκλησία) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. = 1,0.

37 ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ËEYKTÑÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÍÅÏ ÙÑÉÏÕ ÍÅÏ ÙÑÉÏÕ - ËÅÕÊÔÑÏÕ - ÓÔÏÕÐÁÓ A 0, 70  0,65 à 0,45 Ä 0, 60 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï., ôåë. âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12, 13 D1: BëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D2: BëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 * για τον Οικισμό Στούπα ο αναγραφόμενος Σ.Α.Ο. στον χάρτη δεν ισχύει. Αντί αυτού έχουμε: ΦΕΚ 466/Τ.Δ./ ΤΟΜΕΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ Β Σ.Α.Ο.: 0,80 Σ.Α.Ο.: 0,60 ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Á ÃñáììéêÝò ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 (áðü Áíþíõìï 3 ìý ñé ÐáñáëéáêÞ) áñéóôåñü (ÓÔÏÕÐÁ) ÐÁÑÁËÉÁÊÇ (áðü Áíþíõìï 4 ìý ñé Áíþíõìï 1) áñéóôåñü (ÓÔÏÕÐÁ)  ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÓÔÏÕÐÁ 850 Ã Ä ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÍÅÏ ÙÑÉÏÍ ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ËÅÕÊÔÑÏÍ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 (áðü Áíþíõìï 3 ìý ñé ÐáñáëéáêÞ) (ÓÔÏÕÐÁ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 (από όριο Σχεδίου Πόλης μέχρι Ανώνυμο 3) (ΣΤΟΥΠΑ) ÐÁÑÁËÉÁÊÇ (áðü Áíþíõìï 4 ìý ñé Áíþíõìï 1) αριστερά (ΣΤΟΥΠΑ) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1, 4 1, 4 Ó.Å. = 1,0

38 ÄHÌÏÓ: ÌÅÈÙÍÇÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Á 0, 25 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0.

39 ÄHÌÏÓ: ÌÅÈÙÍÇÓ Á 0, 30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OIKIÓÌÏÓ: ÊÁÌÁÑÉÙÍ ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÕ Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÁÌÁÑÉÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0.

40 ÄHÌÏÓ: ÌÅÈÙÍÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: KAIÍÏÕÑÃÉÏÕ ÙÑÉÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÊÁÉÍÏÕÑÃÉÏÕ ÙÑÉÏÕ - ÂÁÑÁÊÅÓ Á &  0,25 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÁÉÍÏÕÑÃÉÏ ÙÑÉÏ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1) 450  ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÂÁÑÁÊÅÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0.

41 ÄHÌÏÓ: ÌÅÈÙÍÇÓ Á 0, 25 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ËÁ ÁÍÁÄÁÓ ËÁ ÁÍÁÄÁÓ Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ËÁ ÁÍÁÄÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0.

42 ÏÉÊÉÓÌÏÓ: A 0,85  0, 50 à 0, 55 Ä 0, 50 Å 0,60 ÓÔ 0,55 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: BëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 1 D : Â.Ä ÖÅÊ 164/ô.Ä/ ÄÇÌÏÓ: ÌÅÈÙÍÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÌÅÈÙÍÇÓ Ãéá ðëüôïò äñüìïõ ìý ñé êáé 8,00 ì.: Ó.Á.Ï. = 0,80 Ãéá ðëüôïò äñüìïõ ìåãáëýôåñï ôùí 8,00 ì.: Ó.Á.Ï. = 1,00 ÌÅÈÙÍÇÓ Á  ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÊËÅÏÐÁÔÑÁÓ - ÊÁÔÁÊÏÕÆÇÍÏÕ - ÊÕÐÑÏÕ - ÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ - ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ - ÌÁÉÆÙÍÏÓ - ÐÁÐÁÖËÅÓÓÁ - ÐÏÔÁÌÏÓ ÕËÏÅÉÓ - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ - ÁÍÔÙÍÉÏÕ ËÁÏÕÑÅÔÁÍÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 ÐÁÐÁÖËÅÓÓÁ - ÁÍÁÐÁÕÓÅÙÓ - ÓÏËÏÑÏÕÃÁÓ - ÂÁÑÊÙÍ - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ - ÐÏÔÁÌÏÓ ÕËÏÅÉÓ - ÐÁÐÁÖËÅÓÓÁ à ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ - ÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ - ÊÕÐÑÏÕ - ÊÁÔÁÊÏÕÆÇÍÏÕ - ÊËÅÏÐÁÔÑÁÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÔÙÍÉÏÕ ËÁÏÕÑÅÔÁÍÏÕ- ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ - ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ 650 Ä ÖÏÉÍÉÊÏÕÍÔÁ - ÁÍÁÐÁÕÓÅÙÓ - ÔÓÁÃÊÁÑÇ - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ - ÂÁÑÊÙÍ - ÓÏËÏÑÏÕÃÊÁÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÁÍÁÐÁÕÓÅÙÓ - ÐÁÐÁÖËÅÓÓÁ - ÐÏÔÁÌÏÓ ÕËÏÅÉÓ - ÖÏÉÍÉÊÏÕÍÔÁ 550 Å : ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÕÓÁÍÉÁ - ÂËÁ ÏÑÏÕÃÁÓ - ÁÑÔÅÌÉÄÁÓ - ÆÅÖÕÑÏÕ - ËÕÊÏÄÇÌÏÕ - ÓÐÁÑÔÉÁÔÙÍ - ÁÑÔÅÌÉÄÁÓ - ÌÁÉÆÙÍÏÓ - ÔÓÉÑÉÃÙÔÇ - ØÉËÏËÉ ÍÏÕ - ÐÏÔÁÌÏÓ ÕËÏÅÉÓ - ÐÁÐÁÖËÅÓÓÁ - ÌÁÉÆÙÍÏÓ - ÁÃ. ÃÅÙÑÃÉÏÕ - ÁÃ. ÊÕÑÉÁÊÇÓ - ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ 500 ÓÔ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ - ÐÏÔÁÌÏÓ ÕËÏÅÉÓ - ØÉËÏËÉ ÍÏÕ - ÔÓÉÑÉÃÙÔÇ - ÌÁÉÆÙÍÏÓ - ÁÑÔÅÌÉÄÁÓ - ÓÐÁÑÔÉÁÔÙÍ - ËÕÊÏÄÇÌÏÕ - : ÆÅÖÕÑÏÕ - ÁÑÔÅÌÉÄÁÓ - ÂËÁ ÏÑÏÕÃÁÓ - ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ EÐÉÓÊÏÐÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ ÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ ÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ ÌÁÉÆÙÍÏÓ ÌÁÉÆÙÍÏÓ ÌÁÉÆÙÍÏÓ ÌÁÉÆÙÍÏÓ (áðü Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ìý ñé Æçóéìïðïýëïõ) (áðü Æçóéìïðïýëïõ ìý ñé Áãßïõ Ãåùñãßïõ) (áðü Áãßïõ Ãåùñãßïõ ìý ñé Ïéíïõóþí) (áðü Ìéáïýëç ìý ñé Ïéíïõóþí) (áðü Ïéíïõóþí ìý ñé ÐáðáöëÝóóá - ðñïýêôáóç Üîïíá ÐáðáöëÝóóá) (áðü ÐáðáöëÝóóá - ðñïýêôáóç Üîïíá ÐáðáöëÝóóá ìý ñé Áãßïõ Ãåùñãßïõ) (áðü Áãßïõ Ãåùñãßïõ ìý ñé Øéëïëß íïõ) Ó.Å.

43 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÌÉÁÏÕËÇ (áðü Åðéóêüðïõ Ãñçãïñßïõ ìý ñé ðëáôåßá Πáñáëßáò) ÐËÁÔÅÉÁ ÐÁÑÁËÉÁÓ ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,7 Ó.Å. = 1,0.

44 ÄHÌÏÓ: ÌÅÈÙÍÇÓ Á 0, 25 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ËÁ ÁÍÁÄÁÓ ËÁ ÁÍÁÄÁÓ Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ËÁ ÁÍÁÄÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0.

45 ÄHÌÏÓ: ÌÅÈÙÍÇÓ Á 0, 25 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D: 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÖÏÉÍÉÊÇÓ ÖÏÉÍÉÊÇÓ Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÖÏÉÍÉÊÇ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0.

46 ÄHÌÏÓ: ÌÅÈÙÍÇÓ Á 0, 25 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 ÖÏÉÍÉÊÏÕÍÔÏÓ ÃÊÑÉÆÏÊÁÌÐÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Á ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÃÊÑÉÆÏÊÁÌÐÏ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0.

47 ÄHÌÏÓ: ÌÅÈÙÍÇÓ Á 0, 90 Β Ζώνη: 0,80 Γ Ζώνη: 0,65 Δ Ζώνη: 0,50 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 D: 1 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÖÏÉÍÉÊÏÕÍÔÏÓ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ Á Κ. ΤΟΜΑΡΑ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ - ΛΑΧΑΝΑΔΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΑΚΑΚΗ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ - ΚΡΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΑ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Κ. ΤΟΜΑΡΑ 700 Β Ζώνη: ΑΡΚΑΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΡΚΑΔΩΝ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΡΚΑΔΩΝ 650 Γ Ζώνη: Δ Ζώνη: ΛΑΧΑΝΑΔΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΑΚΑΚΗ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟ- ΤΟΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ - ΚΡΗΤΩΝ - ΑΡΚΑΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΛΑΧΑΝΑΔΩΝ Κ. ΤΟΜΑΡΑ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ - ΛΑΧΑΝΑΔΩΝ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Κ. ΤΟΜΑΡΑ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁΓΟΡΑΣ (áðü Αιόλου μέχρι Αύρας) δεξιά ÁΓΟΡΑΣ (áðü Παυσανίου Περιηγητή μέχρι Κοιμήσεως Θεοτόκου) αριστερά ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΑΥΡΑΣ ΕΥΡΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ ΘΗΓΑΝΟΥΣ ΚΡΗΤΩΝ (από Αύρας μέχρι Όριο Οικισμού) δεξιά ΚΡΗΤΩΝ (από Κοιμήσεως Θεοτόκου μέχρι Μαρίας Πολυδούρη) αριστερά ΚΡΗΤΩΝ (από Μαρίας Πολυδούρη μέχρι Αρκάδων) αριστερά ΝΟΤΟΥ ΟΙΝΟΥΣΩΝ ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ (από Όριο Οικισμού μέχρι Αιόλου) δεξιά ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ (από Όριο Οικισμού μέχρι Αναλήψεως) αριστερά ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ (από Αναλήψεως μέχρι Παυσανίου Περιηγητή) αριστερά ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å.=1,0. Ó.Å. 1, 6 1, 5 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6

48 ÄÇÌÏÓ: ÌÅËÉÃÁËÁ A 0,55  0,45 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 Απαιτείται βεβαίωση για τον Σ.Α.Ο. D: 1 BëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÌÅËÉÃÁËÁ ÌÅËÉÃÁËÁ Á ÖÙÔÏÐÏÕËÏÕ - ÐÇÃÁÄÁÓ - ÁÍÔÆÏÕ - ÌÐÅÍÏÕ - ÂÁÓ. ÊÙÍ/ÍÏÕ - 7ç ÅÐÁÑ- ÉÁÊÇ ÏÄÏÓ - ÔÓÉÔÏÕÑÁ - ÌÐÅÑÓÇ - ÖÙÔÏÐÏÕËÏÕ 600  ÐåñéëáìâÜíåé ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÌÅËÉÃÁËÁÓ (åêôüò ôçò Á Æþíçò) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÇ ÂÁÓ. ÊÙÍ/ÍÏÕ 7ç ÅÐÁÑ ÉÁÊÇ ÏÄÏÓ ÐÇÃÁÄÁÓ ÖÙÔÏÐÏÕËÏÕ (áðü ÐçãÜäáò ìý ñé ÌðÝíïõ) (áðü 7ç Åðáñ éáêþ ïäü ìý ñé Üíôæïõ) (áðü Ôóßôïõñá - Áíþíõìï 2 ìý ñé Âáó. Êùí/íïõ - Áíþíõìï 1) (áðü Áãßïõ ÉùÜííç ìý ñé Üíôæïõ) (áðü 7ç Åðáñ éáêþ ïäü ìý ñé Áãßïõ ÉùÜííç) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,8 1,8 Ó.Å. = 1,0.

49 ÄHÌÏÓ: ÌÅÓÓÇÍÇÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÌÅÓÓÇÍÇÓ Ãéá üëåò ôéò Æþíåò Ó.Ï.=0,60 ÌÅÓÓÇÍÇÓ XXVIÉI: 2,20 XXII: 1,80 XXVI: 0 XXXII: 0,80 ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Á ÃñáììéêÝò ÄÇÌÁÑ ÏÕ ÄÇÌ. ÊÏÕÔÓÉÊÁ (áðü Ðïëõôå íåßïõ ìý ñé Åèí. Ìáêáñßïõ) ÅÈÍÁÑ ÏÕ ÌÁÊÁÑÉÏÕ (áðü Áíþíõìï 19 - ÌðáêïãéÜííç Ð. ìý ñé Áãßïõ ÍéêïëÜïõ - Áíþíõìï 1) ÊÏÕÌÏÕÍÄÏÕÑÏÕ (áðü Óôáäßïõ ìý ñé Ðïëõôå íßïõ) äåîéü ËÏ. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ (áðü Ìïõëáâáóßëç ìý ñé Ëï. ÐåôñïõëÜêç) äåîéü ËÏ. ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇ (áðü Ëï. Íéêïëïðïýëïõ ìý ñé Óôáäßïõ) äåîéü ÌÐÏÕËÁÂÁÓÉËÇ (áðü Áíþíõìï 18 ìý ñé Ðïëõôå íåßïõ) áñéóôåñü ÐËÁÔÅÉÁ Í. ÉÙÔÇ ÐÏËÕÔÅ ÍÅÉÏÕ (áðü ÐáðáöëÝóóá ìý ñé Åñìïý) äåîéü ÓÔÁÄÉÏÕ (áðü Ëï. ÐåôñïõëÜêç ìý ñé Êïñäéêôþíïò) äåîéü B Ê. ÊÑÏÌÐÁ - ÊÁÑÁÔÆÁ - ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ - ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ - ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ - ÐÁÐÁÆÁÖÅÉÑÏÐÏÕËÏÕ -ÁÍÙÍÕÌÏÓ 13 - ÐÁÐÁÑÏÕÔÓÇ - ÓÔÁÄÉÏÕ - ÁÍÙÍÕ- ÌÏÓ 24 - ËÏ. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ - ÁÈ. ÄÉÁÊÏÕ - ÄÁÃÑÁ - ÁÑÉÓÔÏÌÅÍÏÕÓ - ÄÁÓÊÁÑÏËÇ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 17-Ê. ÊÑÏÌÐÁ 650 Ã Ä Å ÃñáììéêÞ ÅÈÍÁÑ ÏÕ ÌÁÊÁÑÉÏÕ (áðü Áã. ÍéêïëÜïõ ìý ñé¼ñéï Ó åäßïõ Ðüëçò) áñéóôåñü ÅÈÍ. ÌÁÊÁÑÉÏÕ - ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÑÁ - Ê. ÊÑÏÌÐÁ - É. ÊÁÑÁÔÆÁ - ÊÏËÏÊÏÔÑÙ- ÍÇ - ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ - ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 13 - ÐÁÐÁÑÏÕÔÓÇ - ÓÔÁ- ÄÉÏÕ - ÔÓÉÊËÇÔÇÑÁ - ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ - Ã. ÌÐÏÕÖÅÁ - ÅÈÍ. ÌÁÊÁÑÉÏÕ ÅÈÍ. ÌÁÊÁÑÉÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - Ð. ÌÐÁÊÏÃÉÁÍÍÇ - ÅÈÍ.ÌÁÊÁÑÉÏÕ ÓÔ ËÏ. ÍÉÊÏÐÏÕËÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 24 - ÓÔÁÄÉÏÕ -ÔÓÉÊËÇÔÇÑÁ - ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ - Ã. ÌÐÏÕÖÅÁ - ÅÈÍ. ÌÁÊÁÑÉÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 19 - ÏÑÉÏ Ó ÅÄÉÏÕ ÐÏËÇÓ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 9 - ËÏ. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ Æ Ç ÐÁÔÁÔÆÇ ÓÙÔÇÑÇ (ÁÍÙÍÕÌÏÓ 27) - ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÑÁ - Ê. ÊÑÏÌÐÁ - ÁÍÙ- ÍÕÌÏÓ 17 - ËÏ. ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇ - ÓÕÍÔ. Ã. ÌÐÏÕËÏÕÊÏÕ - È. ÔÓÅÑÐÅ - Ã. ÐÁ- ÐÁÍÄÑÅÏÕ - ÐÁÔÁÔÆÇ ÓÙÔÇÑÇ (ÁÍÙÍÕÌÏÓ 27) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 31-6ç ÅÐÁÑ ÉÁÊÇ ÏÄÏÓ - ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÉÏÕ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 10 - ËÏ. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ - ÁÈ. ÄÉÁÊÏÕ - ÄÁÃÑÅ - ÁÑÉÓÔÏÌÅÍÏÕÓ - ÄÁÓÊÁÑÏËÇ - ËÏ. ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇ - ÓÕÍÔ. Ã. ÌÐÏÕËÏÕÊÏÕ - ÈÅÏÄ. ÔÓÅÑÐÅ - Ã. ÐÁÐÁÍ- ÄÑÅÏÕ - ÐÁÔÁÔÆÇ ÓÙÔÇÑÇ (ÁÍÙÍÕÌÏÓ 27) - ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ - ÁÍÙÍÕÌÏÓ

50 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÃÁÑÃÁËÉÄÏÕ ÄÇÌÁÑ ÏÕ Ä. ÊÏÕÔÓÉÊÁ ÄÇÌÁÑ ÏÕ Ä. ÊÏÕÔÓÉÊÁ ÄÇÌÁÑ ÏÕ Ä. ÊÏÕÔÓÉÊÁ ÄÇÌÁÑ ÏÕ ÓÔ. ÔÓÏÕÓÇ ÄÇÌÁÑ ÏÕ ÓÔ. ÔÓÏÕÓÇ ÅÑÌÏÕ ÊÁÑÁÔÆÁ É. ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ (áðü ÌðáêïãéÜííç - Áíþíõìï 1 ìý ñé Åèí. Ìáêáñßïõ) (áðü Åèí. Ìáêáñßïõ ìý ñé Êïëïêïôñþíç) (áðü Êïëïêïôñþíç ìý ñé Ðïëõôå íåßïõ) (áðü Áãßïõ ÉùÜííïõ ìý ñé Ìáõñïìé Üëç Ðáðáóôáèïðïýëïõ) (áðü Ìáõñïìé Üëç - Ðáðáóôáèïðïýëïõ ìý ñé Åèí. Ìáêáñßïõ) ÅÈÍÁÑ ÏÕ ÌÁÊÁÑÉÏÕ (áðü Áíþíõìï 19 ìý ñé Ì, ÁëåîÜíäñïõ) áñéóôåñü ÅÈÍÁÑ ÏÕ ÌÁÊÁÑÉÏÕ (áðü Ì. ÁëåîÜíäñïõ ìý ñé Ã. ÌðïõöÝá) áñéóôåñü ÅÈÍÁÑ ÏÕ ÌÁÊÁÑÉÏÕ (áðü Ã. ÌðïõöÝá ìý ñé Áã. ÍéêïëÜïõ) áñéóôåñü ÅÈÍÁÑ ÏÕ ÌÁÊÁÑÉÏÕ (áðü Ð. ÌðáêïãéÜííç ìý ñé Áíþíõìï 1) äåîéü ÅÈÍÁÑ ÏÕ ÌÁÊÁÑÉÏÕ (áðü Áã. ÍéêïëÜïõ ìý ñé Ìáõñïìé Üëç) áñéóôåñü ÅÈÍÁÑ ÏÕ ÌÁÊÁÑÉÏÕ (áðü Ìáõñïìé Üëç ìý ñé 'Ïñéï Ó åäßïõ Ðüëçò) áñéóôåñü 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ (áðü ÐáðáöëÝóóá ìý ñé Áãßïõ Äçìçôñßïõ) áñéóôåñü ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ (áðü Ðïëõôå íåßïõ ìý ñé Ðáðáæáöåéñïðïýëïõ) äåîéü ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ (áðü Áãßïõ Äçìçôñßïõ ìý ñé Ãñçãïñßïõ Å') áñéóôåñü ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ (áðü Ãñçãïñßïõ Å' - Ðáðáæáöåéñïðïýëïõ ìý ñé ÔóéêëçôÞñá) (áðü ÖåóóÜ - ÊïñêïíéêÞôá ìý ñé Ðïëõôå íåßïõ) (áðü Ðïëõôå íåßïõ ìý ñé Êõñéáêïý) áñéóôåñü (áðü ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé ÓáìïèñÜêçò) äåîéü (áðü Êõñéáêïý ìý ñé Áíþíõìï 17) áñéóôåñü (áðü ÓáìïèñÜêçò ìý ñé ÐñïÝêôáóç Üîïíïò ïäïý Áíùíýìïõ 17) äåîéü (áðü Áíþíõìï 17 - ÐñïÝêôáóç Üîïíïò ïäïý Áíùíýìïõ 17 ìý ñé Ã. ÐáðáíäñÝïõ) (áðü Ã. ÐáðáíäñÝïõ ìý ñé Óôáìðüëôæç - Áíþíõìï 36) (áðü Áíþíõìï 36 ìý ñé Åõî. Ðüíôïõ) áñéóôåñü ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ (áðü Óôáìðüëôæç ìý ñé 'Ïñéï Ó åäßïõ Ðüëçò) äåîéü ÊÁÐ. ÊÑÏÌÐÁ (áðü Åõîåßíïõ Ðüíôïõ ìý ñé 'Ïñéï Ó åäßïõ Ðüëçò) áñéóôåñü ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ (áðü Áã. Äçìçôñßïõ ìý ñé É. ÊáñáôæÜ) áñéóôåñü ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ (áðü Ìåã. ÓùôÞñïò ìý ñé ÐñïÝêôáóç Üîïíïò ïäïý É. ÊáñáôæÜ) äåîéü ÊÏÕÌÏÕÍÄÏÕÑÏÕ (áðü Ðïëõôå íåßïõ ìý ñé Óôáäßïõ) áñéóôåñü ËÏ. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ (áðü Áè. ÄéÜêïõ ìý ñé Êïñäéãêôþíïò) ËÏ. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ (áðü Êïñäéãêôþíïò ìý ñé Ëï. ÐåôñïõëÜêç) ËÏ. ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ (áðü Ëï. ÐåôñïõëÜêç ìý ñé Ìðïõëáâáóßëç) áñéóôåñü ËÏ. ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇ (áðü Óôáäßïõ ìý ñé Ëï. Íéêïëïðïýëïõ) áñéóôåñü ËÏ. ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇ (áðü Ëï. Íéêïëïðïýëïõ ìý ñé ÁñéóôïìÝíïõò) áñéóôåñü ËÏ. ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇ (áðü ÁñéóôïìÝíïõò ìý ñé Äáóêáñüëç) áñéóôåñü ËÏ. ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇ (áðü Ëï. Íéêïëïðïýëïõ ìý ñé Äáóêáñüëç) äåîéü ÌÅÑËÏÐÏÕËÏÕ ÌÏÕËÁÂÁÓÉËÇ (áðü Ðïëõôå íåßïõ ìý ñé Êõñéáêïý) äåîéü ÌÏÕËÁÂÁÓÉËÇ (áðü Êõñéáêïý ìý ñé Áíþíõìï 18) äåîéü ÌÏÕËÁÂÁÓÉËÇ (áðü Ëï. Íéêïëïðïýëïõ ìý ñé Äáóêáñüëç) áñéóôåñü ÌÏÕËÁÂÁÓÉËÇ (áðü Äáóêáñüëç - Áíþíõìï 17 ìý ñé ÍïôáñÜ ÆáÀìç) ÌÏÕËÁÂÁÓÉËÇ (áðü ÍïôáñÜ ìý ñé Ã. ÐáðáíäñÝïõ) áñéóôåñü ÌÏÕËÁÂÁÓÉËÇ (áðü ÆáÀìç ìý ñé Ã- ÐáðáíäñÝïõ) äåîéü ÐÁÔÁÔÆÇ ÓÙÔÇÑÇ (ÁÍÙÍÕÌÏÓ 27) (áðü ÁíáãíùóôáñÜ ìý ñé Ã. ÐáðáíäñÝïõ) áñéóôåñü ÐÁÔÁÔÆÇ ÓÙÔÇÑÇ (ÁÍÙÍÕÌÏÓ 27) (áðü Ã. ÐáðáíäñÝïõ ìý ñé Êáð. ÊñïìðÜ) áñéóôåñü ÐÁÐÁÖËÅÓÓÁ ÐËÁÔÅÉÁ ÁÍÔÕÐÁ ÐËÁÔÅÉÁ ÉÙÔÇ ÐËÁÔÙÍÏÓ (áðü 28çò Ïêôùâñßïõ ìý ñé Ä. Êïýôóéêá) Ó.Å. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.

ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï. 4.ÍÏÌÏÓ ÁÍÉÙÍ ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Á Æþíç: 0,40 ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) II: 0,80 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÂÁÑÄÉÁÊÉ» 650 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò 10-11 Α Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας)

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας) 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση.

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση. 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 111 112 ΝΗΣΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α Ζώνη: 0,25 Β Ζώνη: 0,15 D 2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Ζώνη: Γραμμική ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 2) 500

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 4. ÍÏÌÏÓ ËÅÕÊÁÄÏÓ 83 84 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 85 86 ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ ÄÇÌÏÓ: ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊΑ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ΤΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΑΓΑΠΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ /14.7.1988 0,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ 251 ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσοψης:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 15 16 1.ÍÏÌÏÓ ËÅÓÂÏÕ 17 18 ΔHΜΟΣ: ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31403 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΣ 31404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη: 0,55 Γ Ζώνη: 0,70 Δ Ζώνη: 0,90 E Ζώνη: 0,70 ΣΤ Ζώνη: 0,75 D1 ΦΕΚ 1348/Τ.Δ/7-10-93

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31557 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 31558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. =

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34853 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31651 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33171 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32375 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΡΙΣΣ 32376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ 34726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΡΚΔΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33337 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 31898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31899 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 15 16 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17 18 ΔΗΜΟΣ: ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁíÜëïãá

Διαβάστε περισσότερα

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) προκηρύσσει τον 12 ο ιεθνή Αγώνα ΚΥΚΛΑ ΕΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ANAT. MAKEΔΟΝΙΣ & ΘΡΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΔΡΜΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30755 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 34520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34521 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org Δρόμος αθλητισμού Διαδρομή πολιτισμού

www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org Δρόμος αθλητισμού Διαδρομή πολιτισμού www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org Δρόμος αθλητισμού Διαδρομή πολιτισμού 8 21Ι4Ι2013 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Η διοργάνωση του Διεθνή Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31707 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΝΗΣ 31708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΚΩΝΙΣ 33734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη. Νόμοι των Αερίων Ισόθερμη Μεταβολή Ισόχωρη Μεταβολή Νόμος Boyle (n,=σταθ.) Νόμος arles =σταθ. (n,=σταθ.) /=σταθ. Σχέση Πίεσης με ταχύτητες μορίων = 1 3 ρ Σχέση Μέσης Κινητικής Ενέργειας μορίων με θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013)

ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013) ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013) Θέμα: «Σύπος και περιετόμενο ηης δήλωζης ζηοιτείων ακινήηων (Ε9) θσζικών και νομικών προζώπων έηοσς 2013 και διαδικαζία σποβολής ηης.» Έρνληαο ππφςε: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Çëåêôñïëïãßáò ÅöáñìïóìÝíá ÌáèçìáôéêÜ, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 22/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. (i Õðïëïãßóôå ôçí óåéñü Fourier S f (x ôçò óõíáñôþóåùò (18 ìïí. { ; < x f(x

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 937 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS 4 THE ROCKY ROAD TRIP Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες 4 Ταξίδι στην Αμερική ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Μαλβίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Δέλτα Φαλήρου 176 74 - Τηλ. Γραμματείας: 210-4131819 210-4810390 Φαξ: 210-4131549 Website: www.notk.gr E-mail: info@notk.gr

Δέλτα Φαλήρου 176 74 - Τηλ. Γραμματείας: 210-4131819 210-4810390 Φαξ: 210-4131549 Website: www.notk.gr E-mail: info@notk.gr Προς Τους Κυβερνήτες σκαφών Ανοικτής θαλάσσης Φίλοι ιστιοπλόοι για ενημέρωση και διευκόλυνση σας, σας αποστέλλουμε την προκήρυξη του 17 ου Αγώνα ΚΥΚΛΑΔΩΝ, που εφέτος θα φιλοξενηθεί από τα νησιά της Σύρου,

Διαβάστε περισσότερα

H A N D M A D E A L B U M S

H A N D M A D E A L B U M S H A N D M A D E A L B U M S Üëµðïõµ album âéâëßá åõ þí guest book äéáóôüóåéò dimension 23x23 20 öýëëá/pages 23x23 30 öýëëá/pages 35x25 30 öýëëá/pages 30x30 30 öýëëá/pages 30x30 40 öýëëá/pages 30x30 50

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα