ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

2 Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της περιοχής που καλύπτει Βασική διαφορά του WAN από το LAN η επεκτασιμότητα/κλιμάκωση (scalability) Μπορεί να μεγαλώσει όσο χρειάζεται παρέχοντας ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών

3 Μεταγωγείς Πακέτων Βασικό δομικό στοιχείο επεκτασιμότητος δικτύων Μετακινεί πακέτα (packet switch) από την μία σύνδεση σε άλλη Χρησιμοποιείται ειδικό υλικό για επίτευξη υψηλών ταχυτήτων Συνήθως δύο τύποι συνδέσεων: Ένας αργός για σύνδεση με υπολογιστές και Ένας γρήγορος για σύνδεση με άλλους μεταγωγείς πακέτων

4 Ανάπτυξη ενός WAN Δεν είναι ανάγκη να είναι συμμετρικό Στηρίζεται στο ότι οι μεταγωγείς πακέτων υλοποιούν την μέθοδο store-and-forward (αποθήκευση και προώθηση) Έτσι μπορούν προσωρινά να αποθηκεύονται κάποια πακέτα χρήσιμο εάν πρέπει να στείλει πολλά ταυτόχρονα στην ίδια έξοδο

5 Φυσική Διευθυνσιοδότηση σε δίκτυο WAN Κάθε τεχνολογία WAN καθορίζει την ακριβή μορφή των πλαισίων, καθώς και μία μοναδική διεύθυνση σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή Συνήθως η διεύθυνση έχει ιεραρχική μορφή Ηαπλούστερημε2 μέρη: Το πρώτο για τον μεταγωγέα πακέτων και το δεύτερο για έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στον μεταγωγέα. Παράδειγμα φαίνεται παρακάτω.

6 Πώς γίνεται η Προώθηση Κατά άλματα (ένα κάθε φορά σε κάθε ενδιάμεσο μεταγωγέα) Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο ότι κάθε μεταγωγέας γνωρίζει μόνον τους γείτονές του και πώς να προωθήσει το κάθε πακέτο στον καταλληλότερο ώστε αυτό να καταλήξει στον προορισμό του Προώθηση στο Επόμενο Άλμα (Next-Hop Forwarding)

7 Πώς γίνεται η Προώθηση 2 Με την χρήση Πίνακα δρομολόγησης Βλ. κάτω για παράδειγμα

8 Ανεξαρτησία από την Αφετηρία Κάθε προώθηση στο επόμενο άλμα δεν εξαρτάται ούτε από την αφετηρία, ούτε και από την έως τότε προηγούμενη διαδρομή μόνον από την διεύθυνση προορισμού Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να συμπτυχθεί ο πίνακας δρομολόγησης από το προηγούμενο παράδειγμα όπως φαίνεται παρακάτω (μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον το πρώτο μέρος της κάθε διευθύνσεως προορισμού)

9 Δρομολόγηση σε WAN Η επεκτασιμότητα ενός WAN είναι δυνατή μέσω της προσθήκης μεταγωγέων πακέτων Εσωτερικοί μεταγωγείς (Interior switches) όταν δεν συνδέονται σε αυτούς άμεσα υπολογιστές Διαφορετικά Εξωτερικοί μεταγωγείς (Exterior switches) Οι τιμές του κάθε πίνακα δρομολόγησης πρέπει: Να εξασφαλίζουν γενική δρομολόγηση (προς οπουδήποτε) Να εξασφαλίζουν βέλτιστη διαδρομή προς κάθε δυνατό προορισμό

10 Δρομολόγηση σε WAN 2 Η θεωρία ήδη υπάρχει από την θεωρία γράφων Απαιτείται η αντιστοίχηση WAN σε γράφο

11 Δρομολόγηση σε WAN 3 Και οι αντίστοιχοι Πίνακες Δρομολόγησης Το κάθε ζεύγος (u, v) αντιστοιχεί στην ακμή από τον κόμβο u στον κόμβο v

12 Μείωση Μεγέθους Πίνακα Δρομολόγησης Μπορεί να γίνει λόγω ιεραρχικών διευθύνσεων, αλλά και περαιτέρω με την χρήση προεπιλεγμένων δρομολογίων

13 Προεπιλεγμένα Δρομολόγια Αποφεύγονται διπλές καταχωρήσεις Επιτρέπεται μόνον ένα προεπιλεγμένο δρομολόγιο (default route) ανά πίνακα δρομολόγησης γιατί;

14 Τρόποι Υπολογισμού Πίνακα Δρομολόγησης Δύο κατηγορίες: Στατική Δρομολόγηση (Static Routing) Μετά τον υπολογισμό και καταχώριση, τα δρομολόγια δεν αλλάζουν Δυναμική Δρομολόγηση (Dynamic Routing) Τα αποτελέσματα των υπολογισμών μπορούν να αλλάζουν αυτόματα με την μεταβολή των δικτυακών παραμέτρων (συνεπώς επαναλαμβάνονται κάποιοι ή όλοι οι υπολογισμοί αυτομάτως μέσω καταλλήλων προγραμμάτων) Στατική Δρομολόγηση απλούστερη, αλλά πάσχει από δυσκαμψία ιδίως για μεγάλα δίκτυα

15 Υπολογισμός Συντομότερης Διαδρομής Απαιτείται για τον κάθε πίνακα δρομολόγησης Μπορεί να είναι: Κεντρικοποιημένος απαιτείται άμεση πληροφόρηση για όλον τον γράφο ώστε να γίνει ο υπολογισμός Συνήθως ο αλγόριθμος Dijkstra Κατανεμημένος απαιτείται άμεση πληροφόρηση για ένα μικρό μέρος (π.χ. οι άμεσοι γείτονες) για να γίνει ο υπολογισμός Συνήθως μέσω Διανυσμάτων Απόστασης (Distance Vectors)

16 Δρομολόγηση με Κατάσταση Συνδέσμων (Link State Routing) Ανήκει στην πρώτη κατηγορία Τυπικά ο SPF (Shortest Path First)

17 Κατανεμημένος Υπολογισμός Δρομολογίων Ανήκει στην Δεύτερη Κατηγορία

18 Παραδείγματα Υπολογισμών με τους δύο Αλγορίθμους Χρησιμοποιείται ο παρακάτω γράφος Οι αριθμοί στις ακμές είναι το κόστος για κάθε μία Στόχος η μείωση του κόστους από την αφετηρία προς όλους τους δυνατούς προορισμούς (άθροισμα κόστους όλων των ακμών που μετέχουν σε κάθε διαδρομή) ουσιαστικά ένα δένδρο κάλυψης ελαχίστου κόστους (Minimum Cost Spanning Tree) Εδώ υποθέτουμε ότι η αφετηρία είναι ο κόμβος

19 Παράδειγμα 1: Link State & Dijkstra Αφετηρία ο κόμβος 1 S = { 2, 3, 4, 5, 6, 7 } D = [ 0, 15,,,, 9,, ] R = [ 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0 ] u c = D[5] + w(5,2) = = 15 < D[2] R[2] = u = 5 D[2] = c = u;

20 Παράδειγμα 1.2: Link State & Dijkstra Αφετηρία ο κόμβος 1 S = { 2, 3, 4, 6, 7 } D = [ 0,15, 18,,, 9, 23,, ] R = [ 0, 5, 0, 2, 0, 5, 2, 0, 0 ] u c = D[2] + w(2,3) w(2,6) = = < D[3] D[6] R[3] = 2 D[3] = c = u;

21 Παράδειγμα 1.3: Link State & Dijkstra Αφετηρία ο κόμβος 1 S = { 4, 6, 7 } D = [ 0,15,18, 29, 28,, 9, 23, 20, 25 ] R = [ 0, 5, 2, 0, 3, 7, 5, 3, 2, 06 ] u c = D[3] D[6] D[7] + w(3,6) w(6,7) w(7,4) w(3,4) = = = < < D[6] D[7] D[4] R[6] R[7] R[4] = 36 7 D[6] D[7] D[4] = c = u;

22 Παράδειγμα 2: Distance Vector Εδώ φαίνεται μόνον ο Πίνακας Δρομολόγησης του κόμβου 1 V (destination) D (distance) N (next-hop)

23 Υπολογισμός με Κατάσταση Συνδέσμων (SPF) Ουσιαστικά χρησιμοποιείται το link-state routing (δρομολόγηση με κατάσταση συνδέσμων) Σταδιακά μεταδίδονται οι τιμές κατάστασης συνδέσμων από γείτονα σε γείτονα και κάθε δρομολογητής δημιουργεί μία εικόνα-γράφο του δικτύου Κάθε φορά χρησιμοποιεί τον Αλγόριθμο 13.1 (Dijkstra) OSPF κυριότερος εκπρόσωπος

24 Παραδείγματα Τεχνολογιών WAN ARPANET X.25 HELLASPACK του ΟΤΕ Frame Relay (Αναμετάδοση Πλαισίων) CIR = 0 δυνατόν 8Kbyteανά πλαίσιο Mbps SMDS Switched Multi-megabit Data Service) Μικρή Κεφαλίδα και πλαίσιο έως 9188 byte ATM

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Λογική σύνδεση 2 Πλαισίωση 3 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων 4 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Εισαγωγή Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει κυρίως συνδεθεί με την ανάπτυξη των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα