ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ."

Transcript

1 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Πληρ.: Τηλ.: , Fax: ΘΕΜΑ:. Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/ (ΦΕΚ Β 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΣΧΕΤ: α. Η ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». Η α. σχετ. ΚΥΑ εκδόθηκε στο πλαίσιο της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και, μέσω αυτής, της εξοικονόμησης υδατικών πόρων καθώς και της διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες από πολίτες, φορείς και υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή της α. σχετ. ΚΥΑ σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ Β 343/1995) εδαφική διάθεση υγρών αποβλήτων βουστασίων, χοιροστασίων, πτηνοκτηνοτροφείων για λίπανση, εξάτμιση, απορρόφηση, άρδευση κλπ. εμπίπτει πλέον στις διατάξεις της α. σχετ. ΚΥΑ και καλύπτεται από την επαναχρησιμοποίηση για άρδευση ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των ορίων του οργανικού φορτίου και των ολικών αιωρούμενων στερεών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των ανωτέρω εγκαταστάσεων κατά την επαναχρησιμοποίηση αυτών για περιορισμένη άρδευση ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007, με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος με επαρκές πάχος και κατάλληλα χαρακτηριστικά (πίνακας 1 της α σχετ. ΚΥΑ), εφαρμόζεται είτε η μέγιστη τιμή συγκέντρωσης είτε η ελάχιστη εκατοστιαία μείωση των παραμέτρων σύμφωνα με τον πιν. 1 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192/1997). Στις περιπτώσεις που, λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου, επιλέγεται η ελάχιστη εκατοστιαία μείωση, οι μέγιστες συγκεντρώσεις BOD5, COD κλπ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τις τιμές που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ Β 343/1995). Ειδικά για την σκοπιμότητα εφαρμογής ή μη της απολύμανσης των επεξεργασμένων αποβλήτων, αλλά και για το είδος και την έκταση αυτής, θα πρέπει να συναξιολογούνται από την αδειοδοτούσα αρχή: η δημιουργία ενώσεων T.H.M. (Τριαλομεθάνια) στο έδαφος

2 - 2 - σε περίπτωση χλωρίωσης, η προσβασιμότητα του χώρου διάθεσης (αυστηρά περιφραγμένος ή όχι), η πιθανότητα επαφής των επεξεργασμένων αποβλήτων με ανθρώπους ή ζώα σε σχέση με τον χρόνο διάθεσης, η πιθανότητα διασποράς των αποβλήτων εκτός του χώρου διάθεσης, η πιθανότητα μόλυνσης επιφανειακών ή υπόγειων νερών που χρησιμοποιούνται άμεσα, κλπ. 2. Για τις εγκαταστάσεις: α. μικρών ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων μεμονωμένων κατοικιών ή πολυκατοικιών, β. ξενοδοχειακών καταλυμάτων (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. Ζ1 του άρθρου 8 του από Π.Δ/τος (ΦΕΚ 538Δ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει), γ. επεξεργασίας λυμάτων αμιγώς οικιακού χαρακτήρα και σαφώς διαχωρισμένων του προσωπικού των βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν δυναμικότητα μέχρι 50 Μ.Ι.Π. (μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού (Μ.Ι.Π), κατά το άρθρο 2 της ΚΥΑ 5673/400/1997) δεν απαιτείται άδεια επαναχρησιμοποίησης στις περιπτώσεις: α) περιορισμένης άρδευσης μέσω υπεδαφίου συστήματος και β) τροφοδότησης υπόγειων υδροφορέων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007, και μόνο μέσω διήθησης απαγορευμένων των γεωτρήσεων. Οι απαιτούμενες μελέτες καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών συμπεριλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια. Η αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία, ανάλογα με το είδος της επαναχρησιμοποίησης και την περιοχή, έχει τη δυνατότητα να ζητά τη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων ή και τυχόν άλλων αρμοδίων υπηρεσιών εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Κατά τα λοιπά, για τις εγκαταστάσεις αυτές τηρούνται τα προβλεπόμενα στην α. σχετ. ΚΥΑ για τις εγκαταστάσεις ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων μεμονωμένων κατοικιών. 3. Οι διατάξεις της ΚΥΑ με αριθ /2010 (ΦΕΚ Β 749/2010) «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού» και της ΚΥΑ με αριθ /2010 (ΦΕΚ Β 1843/2010) «Συμπλήρωση της οικ /1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών..» εφαρμόζονται ως ειδικότερες για τη λεκάνη απορροής του Ασωπού έναντι εκείνων της α σχετ. ΚΥΑ και κατισχύουν αυτών. Οι διατάξεις της τελευταίας (α. σχετ) συμπληρώνουν τις προηγούμενες για θέματα που δεν καλύπτονται από αυτές. Από το συνδυασμό των διατάξεων των τριών προαναφερθεισών ΚΥΑ προκύπτει ότι στη λεκάνη απορροής του Ασωπού επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων μόνο για τις περιπτώσεις επιφανειακής, μη υπεδάφιας, άρδευσης και βιομηχανικής χρήσης και όχι για εμπλουτισμό τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων. Στις περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για επιφανειακή άρδευση στη λεκάνη του Ασωπού και εφόσον, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, οι ποσότητες των διατιθέμενων αποβλήτων πλεονάζουν των απαιτήσεων των φυτών και κατεισδύουν προς τον υπόγειο υδροφορέα, έστω και για ορισμένη εποχή του έτους (χειμώνας), πρέπει να προβλέπεται και εναλλακτικός/συμπληρωματικός τρόπος διάθεσης, π.χ. σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποταμό Ασωπό), δεδομένου ότι άμεση ή έμμεση διοχέτευση υγρών αποβλήτων στον υπόγειο υδροφορέα απαγορεύεται. 4. Η παρ. Ζ1 του άρθρου 8 του από Π.Δ/τος (ΦΕΚ Δ 538/1978), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από Π.Δ./τος (ΦΕΚ Δ 61/1988)

3 - 3 - «Τροποποίηση του από Π.Δ/τος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του 1923 οικισμών» ορίζει, μεταξύ άλλων, ελάχιστους όρους επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων τουριστικών εγκαταστάσεων για: α. διάθεση στο έδαφος επιφανειακά (για άρδευση ή απορρόφηση) και β. διάθεση στο έδαφος υπεδάφια. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του προοιμίου της α. σχετ. ΚΥΑ, αυτή εκδόθηκε: 1. βάσει του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α 280/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτωνεναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και 2. ως συμπληρωματική της υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (ΦΕΚ Β 192/1997) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ ως προς τις διατάξεις που αφορούν στη επαναχρησιμοποίησηδιάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε αποδέκτες πλην των υδάτινων επιφανειακών, και συμπληρώνει τους ελάχιστους απαιτούμενους από το ανωτέρω Π.Δ. όρους και διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων και των τουριστικών εγκαταστάσεων, όσον αφορά την άρδευση, την τροφοδότηση ή τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, την αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση κτλ. Έτσι πέραν των ελάχιστων απαιτούμενων από το Π.Δ. εφαρμόζονται και τα προβλεπόμενα από την α σχετ. ΚΥΑ. 5. Για εγκαταστάσεις των οποίων τα απόβλητα, λόγω της φύσης και προέλευσής τους, δεν αναμένεται να διαθέτουν οργανικό φορτίο, δεν απαιτείται, κατά την κρίση πάντοτε της αδειοδοτούσας αρχής, δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία, εφόσον βέβαια με κατάλληλη επεξεργασία εξασφαλίζονται, ανάλογα με το είδος της επαναχρησιμοποίησης, τα ελάχιστα όρια για τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα που προβλέπονται στα παραρτήματα της α. σχετ. ΚΥΑ. Επίσης, διευκρινίζεται ότι για βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, των οποίων τα απόβλητα λόγω της προέλευσης και της φύσης τους καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας της εγκατάστασης τεκμηριωμένα δεν αναμένεται να διαθέτουν μικροβιολογικό φορτίο δεν απαιτείται, κατά την κρίση πάντοτε της αδειοδοτούσας αρχής, απολύμανση αυτών πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. 6. Τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα I, II και IV ισχύουν ανεξαιρέτως για όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της ΚΥΑ 5673/400/1997 όπως και για κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της α σχετ. ΚΥΑ. Είναι όμως δυνατόν, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες τα υγρά απόβλητα των οποίων, λόγω της φύσης και προέλευσής τους καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας, δεν αναμένεται να περιέχουν ορισμένες από τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στους πίνακες των εν λόγω παραρτημάτων, να εξαιρούνται από την υποχρέωση δειγματοληψιών και ελέγχου για τις παραμέτρους αυτές μετά από τεκμηρίωση που θα περιλαμβάνει και εργαστηριακούς ελέγχους. 7. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 της α σχετ. ΚΥΑ για τις περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, οι προβλεπόμενες διαδικασίες (μελέτες, άδειες κλπ.) από το άρθρο 14 της Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ B 138/1965) Υγειονομικής Διάταξης για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο έδαφος επιφανειακώς, σε καταβόθρες ή υπεδαφίως, καταργούνται και

4 - 4 - αντικαθίστανται από τα προβλεπόμενα στην α σχετ. ΚΥΑ (μελέτες σχεδιασμού και εφαρμογής, άδεια επαναχρησιμοποίησης κλπ.). Άλλωστε η επιφανειακή ή υπεδάφια διάθεση των υγρών αποβλήτων που προβλέπεται στην Υγειονομική διάταξη καλύπτεται πλέον από την επαναχρησιμοποίηση μέσω της τροφοδότησης ή του εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα που προβλέπεται στην α. σχετ. ΚΥΑ. Στην τελευταία περίπτωση υπάγεται προφανώς και η διάθεση αποβλήτων μέσω συστήματος που καταλήγει σε απορροφητικό βόθρο. 8. Στις περιπτώσεις στις οποίες γίνεται αποκλειστική χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων χωρίς ταυτόχρονη χρήση ύδατος από άλλες φυσικές υδροληψίες, εκτός της άδειας επαναχρησιμοποίησης δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. 9. Η προσωρινή αποθήκευση υγρών αποβλήτων βιομηχανικών ή άλλων δραστηριοτήτων σε στεγανές δεξαμενές και στεγανούς βόθρους, προκειμένου να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δεν θεωρείται επαναχρησιμοποίηση και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της α σχετ. ΚΥΑ. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διαδικασίες που ίσχυαν πριν την εφαρμογή της α σχετ. ΚΥΑ. 10. Υπεδάφια άρδευση για την εφαρμογή της α σχετ. ΚΥΑ θεωρείται εκείνη κατά την οποία τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα δεν εμφανίζονται στην επιφάνεια του εδάφους της αρδευόμενης έκτασης. 11. Για τις ειδικές περιπτώσεις εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 της α σχετ. ΚΥΑ δεν απαιτείται η ειδική υδρογεωλογική μελέτη που αναφέρεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου με την προϋπόθεση ότι στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα αναφερόμενα στην παρ. 7β αυτού και με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 8 της εν λόγω ΚΥΑ. 12. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εγκριθεί από την Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και την ΤΥΔΚ, μελέτη διάθεσης αποβλήτων σε σύστημα επιφανειακής ή υπεδάφιας διάθεσης ή άδεια χρήσης επεξεργασμένων αποβλήτων για άρδευση από την Δ/ση Υδάτων της αρμόδιας περιφέρειας, η οποία χρήζει ανανέωσης, και τα έργα κατασκευάσθηκαν πριν την έκδοση της α σχετ. ΚΥΑ χωρίς να έχει χορηγηθεί ακόμη άδεια διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ B 138/1965), εκδίδεται η άδεια διάθεσης ή χρήσης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία πριν την εφαρμογή της α σχετ. ΚΥΑ και οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 της α σχετ. ΚΥΑ. Στις περιπτώσεις αυτές η διάρκεια ισχύος της άδειας διάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μεταβατικό χρονικό διάστημα του άρθρου 15 της α σχετ. ΚΥΑ και θα τίθεται σε αυτή ρητός όρος, στον οποίον θα ζητείται η εναρμόνιση της εγκατάστασης εντός του μεταβατικού διαστήματος με τις απαιτήσεις της α σχετ. ΚΥΑ. 13. Τα υγρά απόβλητα των ΧΥΤΑ θεωρούνται για την εφαρμογή της α σχετ. ΚΥΑ βιομηχανικά προερχόμενα από δραστηριότητες εκτός αυτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αρ. 5673/400/1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 192/1997). 14. Η έμμεση επαναχρησιμοποίηση αφορά στις περιπτώσεις όπου τα επεξεργασμένα απόβλητα πριν την επαναχρησιμοποίηση τους αποθηκεύονται και αναμιγνύονται με άλλα νερά είτε σε επιφανειακούς τεχνητούς ταμιευτήρες, κατασκευασμένους για την συγκεκριμένη χρήση είτε σε υπόγειους. Όσον αφορά στους επιφανειακούς πρέπει οι εκροές των επεξεργασμένων αποβλήτων να πληρούν της απαιτήσεις της α σχετ. ΚΥΑ ανάλογα με το είδος της επαναχρησιμοποίησης. Όσον αφορά στους υπόγειους η αποθήκευση θεωρείται τροφοδότηση υπόγειου υδροφορέα και πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την α σχετ. ΚΥΑ για τις περιπτώσεις αυτές. Η διάθεση σε φυσικές

5 - 5 - λίμνες καλύπτεται από όρους διάθεσης σε επιφανειακούς αποδέκτες (ΚΥΑ 5673/400/1997). 15. Στην παρ. 1β του άρθρου 3 της α σχετ. ΚΥΑ νοείται προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση. Όλες οι άλλες περιπτώσεις πρέπει να καλύπτονται είτε από όρους διάθεσης σε επιφανειακούς αποδέκτες είτε από τις περιπτώσεις τροφοδότησης υπόγειων υδροφορέων της α σχετ. ΚΥΑ. 16. Η άδεια επαναχρησιμοποίησης χορηγείται πριν την υλοποίηση των νέων έργων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη χρήση (δίκτυα κλπ.), εκτός εάν χρησιμοποιούνται υφιστάμενα έργα. Ο αναφερόμενος στην παρ. 3 του άρθρου 10 έλεγχος αφορά στις μελέτες της προτεινόμενης δραστηριότητας, στο χώρο στον οποίο θα αναπτυχθεί αυτή και στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Με την άδεια επαναχρησιμοποίησης εγκρίνεται και η τεχνική μελέτη του συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής, εφόσον βέβαια η επαναχρησιμοποίηση αφορά στην εγκατάσταση που παράγει τα απόβλητα. 17. Η αναφερόμενη στην παρ. 2αα του άρθρου 9 της α σχετ. ΚΥΑ άδεια επαναχρησιμοποίησης, με την οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένος ο φορέας παροχής ανακτημένου νερού, απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο φορέας παροχής είναι και χρήστης ανακτημένου νερού. Όταν ο φορέας παροχής ανακτημένου νερού δεν είναι και ο ίδιος χρήστης ανακτημένου νερού αλλά τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του επαναχρησιμοποιούνται από άλλους χρήστες, η άδεια επαναχρησιμοποίησης χορηγείται στους τελευταίους. Πάντως σε κάθε περίπτωση, εγκαταστάσεις που διαθέτουν σε τρίτους επεξεργασμένα υγρά απόβλητα προς επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει εναλλακτικό αποδέκτη (υδάτινο επιφανειακό, έδαφος, νόμιμους παραλήπτες αποβλήτων κλπ.) και να είναι εφοδιασμένες με την αντίστοιχη άδεια που απαιτεί η διάθεση στον αποδέκτη αυτόν (άδεια διάθεσης για επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή άδεια επαναχρησιμοποίησης από τις ίδιες). Επίσης, η περιβαλλοντική αδειοδότηση των φορέων παροχής ανακτημένου νερού θα πρέπει να εξασφαλίζει την ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία των αποβλήτων τους και την καταλληλότητα των εκροών του συνόλου ή μέρους των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων τους για το εκάστοτε είδος επαναχρησιμοποίησης εφόσον προορίζονται για αυτή την χρήση. 18. Η αναφερόμενη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας στην παρ. 3 του άρθρου 9 της α σχετ. ΚΥΑ νοείται η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκηση και η έγκριση των μελετών σχεδιασμού και εφαρμογής χορηγείται με την άδεια επαναχρησιμοποίησης. 19. Στις παρ. 6 του άρθρου 4, παρ. 9 του άρθρου 5, παρ. 5 του άρθρου 6 και παρ. 5 του άρθρου 7 της α σχετ. ΚΥΑ, αναφέρεται εκ παραδρομής ως γνωμοδοτούσα Υπηρεσία και η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεδομένου ότι αυτή είναι η αδειοδοτούσα αρχή. Μέχρι τη διόρθωση της παραδρομής αυτής στη ΚΥΑ, η γνωμοδότηση των Δ/σεων Υδάτων της αποκεντρωμένης Διοίκησης που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές θεωρείται ότι δίδεται ταυτόχρονα με τη χορήγηση της άδειας επαναχρησιμοποίησης. Στο διάστημα αυτό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των Δ/νσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να ζητούν τις σχετικές αυτές γνωμοδοτήσεις από τα αρμόδια τμήματα Υδροοικονομίας των αρμοδίων Περιφερειών, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο. 20. Προωθείται ήδη από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την διαχείριση των λυμάτων. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε αναθεώρηση και επικαιροποίηση όλου του θεσμικού πλαισίου για τα υγρά απόβλητα και σε πιθανή τροποποίηση και συμπλήρωση των παραμέτρων και διαδικασιών που αναφέρονται παραπάνω, λαμβάνοντας υπ όψη και τον Ν 3982/ (ΦΕΚ Α

6 /2011) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr). Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρμόδια όργανα για την πιστή εφαρμογή της. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας» Επί της Αρχής Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα