ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 239 και Παρίτση Ταχ. Κωδ. : Ν.Ψυχικό Πληροφορίες: Κ.Καρκαλέτσης Τηλέφωνο : Fax : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Τροποποίηση παράταση ισχύος της αρ. Φ.2489/7153/Φ.Περιβάλ-9/10 ΑΕΠΟ,όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Φ.2489/2891/2011 ΑΕΠΟ, η οποία συνίσταται στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της << βιομηχανίας παραγωγής χρωμάτων βερνικιών και παρασκευής / συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων >> της εταιρείας << ΒΙΒΕΧΡΩΜ >>, η οποία λειτουργεί στη θέση: Βαθύ Πηγάδι στη Μάνδρα Αττικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160 Α / ),όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91 Α / ). 2. Την Α.Π. 1958/ Απόφαση Υ. ΠΕ.ΚΑ << Κατάταξη δημόσιων & ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 ( ΦΕΚ Α 209/11) >>. 3. Την Η.Π /703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση <<Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε...,και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α) >> (ΦΕΚ 332 Β/ ). 4. Την ΚΥΑ 37111/2021/ (ΦΕΚ 1391 Β/ ) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των

2 έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1659/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 1391/Β/ ). 5. Την ΚΥΑ οικ.3137/191/φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 6. Το Ν. 4014/2012 άρθρο 4, <<Εγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύμφωνα με την Α.Π Απόφαση (ΦΕΚ 21Β/ ). 7. Το Ν. 3852/10 ( Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης) ΦΕΚ 87/Α/ Την ΚΥΑ ΦΕΚ 21Β/ Α.Π << Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 ( ΦΕΚ Α 209/2011). 9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. οικ /2011 << Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις >> ( ΦΕΚ 354/Β/ ). 10. Το Ν. 4042/12 << Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99 ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής>>. 11. Το Ν. 3325/05 << Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις >> ΦΕΚ 68/Α/ Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) << Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων>>. 13. Την ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/ ) << Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις>>. 14. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/ ) << Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις >> ( όπως τροποποιήθηκε απο Ν. 3854/10 ΦΕΚ 94/Α/ και Υ.Α /469/07 ΦΕΚ 286/Β/ ). 15. Την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/ ) <<Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) την υπ. Αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση << Μέτρα,όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π. (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 >> ( όπως τροποποιήθηκε απο την Υ.Α. 8668/07, { 187Β/ }. 16. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/ ) << Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων >>. 17. Τις αρ. Πρωτ. Φ.2489/4380/13 & Φ.2489/5274/13 αιτήσεις της εταιρείας με τις οποίες υποβλήθηκε φάκελος μελέτης ανανέωσης τροποποίησης ΑΕΠΟ, η οποία τροποποίηση συνίσταται στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της αναφερόμενης στο θέμα δραστηριότητας. 18. Το από έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της Α.Δ.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε η υποβληθείσα ΜΠΕ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής, στην Δ/νση

3 Υδάτων της Α.Δ.Α.,,στην Δ/νση Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Αττικής, στην Δ/νση Υγειονομικού ελέγχου & Περιβ/κής Υγιεινής της Π.Ε.Δ, και στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε.Δ.Α.,.προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους επί της ΜΠΕ της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 19. Το αρ. Πρωτ. 29/ έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής της Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει ότι εφόσον τηρούνται τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, και στην συνημμένη υδρογεωλογική μελέτη της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ, η οποία λειτουργεί στη θέση: Βαθύ Πηγάδι, στη Μάνδρα Αττικής, δεν έχει αντίρρηση για την ανανέωση τροποποίηση της ΑΕΠΟ της, εφόσον, όπως φαίνεται, το υφιστάμενο σύστημα διάθεσης, με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα με τη μέθοδο της διήθησης διαμέσου στρώματος εδάφους, είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία. 20. Το αρ. Πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής ( απόψεις σχετικά με την τροποποίηση των Π.Ο., της αναφερόμενης στο θέμα δραστηριότητας). 21. Την αρ. Πρωτ.Φ.2489/2329/14 αίτηση της VIVECHROM,με την οποία υποβλήθηκε ερωτηματολόγιο για τις εκπομπές VOCs για το έτος Το αρ. Πρωτ. Φ.2489/4595/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ.Α. ( γνωμοδότηση επί της τροποποίησης των Π.Ο., της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ, και το αρ. Πρωτ / έγγραφο με το οποίο μας αποστέλλει συμπληρωματικά στοιχεία για την έκδοση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων. 23. Τις απο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 της Δ/ντριας Περιβάλλοντος της ΒΙΒΕΧΡΩΜ κας Κ. Καρανταμπάνη, στις οποίες δηλώνει ότι: α) οι ουσίες προτεραιότητας και τοξικότητας του Πίνακα 6 του παραρτήματος IV της ΚΥΑ /02/2011 δεν αναμένεται να ανιχνευτούν στα υγρά απόβλητα απο το πλύσιμο του εξοπλισμού παραγωγής χρωμάτων βάσεως νερού της εταιρείας VIVECHROM A.E., διότι δεν περιέχονται στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική των εν λόγω προϊόντων ( όπως προκύπτει απο τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας τους), ούτε σχηματίζονται ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων, διότι η παραγωγική διαδικασία έγκειται στην ανάμιξη / ομογενοποίηση των συστατικών των προϊόντων, και β) ότι τα υγρά απόβλητα της εταιρείας VIVECHROM A.E., που καταλήγουν στη Μονάδα Επεξεργασίας Υδατικών Αποβλήτων είναι μη επικίνδυνα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006 & Ν. 4042/2013). 24. Την αρ. Πρωτ /Φ14.ΜΑΝ 2436/2011 τροποποίηση άδειας λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Α. 25. Την αρ / Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Πρωτ. Οικ / εγκύκλιο. 26. Την απο Σύμβαση της εταιρείας με την ENVIROCHEM για την παραλαβή αποβλήτων που περιλαμβάνουν : κατάλοιπα απόσταξης διαλυτών μή εμπορεύσιμα προϊόντα και στερεά απόβλητα ( στουπιά, πανιά ), εμποτισμένα με επικίνδυνα υλικά. 27. Το αρ Πιστοποιητικό ISO 14001: Το άρθρο 2 παρ. 8α του Ν. 4014/ Λαμβάνοντας υπόψη την υποβληθείσα ΜΠΕ με τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτή, την αρ / θετική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής,, την αρ. Πρωτ /4559/ γνωμοδότηση της Δ/νσης

4 Υδάτων της Α.Δ. Αττικής, το αρ. Πρωτ. 29/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Αττικής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την τροποποίηση παράταση ισχύος της αρ.πρωτ. Φ.2489/7153/2010 ΑΕΠΟ,όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Φ.2489/2891/2011 ΑΕΠΟ, η οποία συνίσταται στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της << βιομηχανίας παραγωγής χρωμάτων βερνικιών και παρασκευής / συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων>> της εταιρείας << ΒΙΒΕΧΡΩΜ >> η οποία λειτουργεί στη θέση: Βαθύ Πηγάδι στη Μάνδρα Αττικής. Η τροποποίηση της αρ. Πρωτ. Φ2479/77153/Φ.Περιβάλ-9/10 ΑΕΠΟ συνίσταται: α) στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, τα οποία σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκύπτει ότι : τα υγρά απόβλητα προέρχονται από το πλύσιμο του εξοπλισμού παραγωγής βερνικιών ξυλοπροστασίας βάσεως νερού ( βιοκτόνων προϊόντων) και των λοιπών υδατοδιαλυτών χρωμάτων και επεξεργάζονται στη μονάδα επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων. Η εταιρεία βάσει της ισχύουσας ΑΕΠΟ προβαίνει σε τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με μέθοδο διήθησης δια μέσου στρώματος εδάφους. Η μέγιστη προβλεπόμενη ημερήσια εκροή της μονάδας επεξεργασίας είναι της τάξης των 5 κ.μ./ ημέρα. Η μονάδα επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων περιλαμβάνει : α) φυσικοχημική επεξεργασία ( συλλογή αποβλήτου και εσχάρωση εξισορρόπηση καο ομογενοποίηση ρύθμιση ph και προσθήκη κροκιδωτικού υπό ταχεία ανάδευση προσθήκη πολυηλεκτρολύτη υπό βραδεία ανάδευση πρωτοβάθμια καθίζηση ξήρανση λάσπης), β) βιολογική επεξεργασία ( αερόβια επεξεργασία με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού δευτεροβάθμια καθίζηση. Τα εκρέοντα λύματα απο την εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας οδηγούνται σε δεξαμενή συλλογής (ωφέλιμου όγκου 9,90 κ.μ. ), και αφού διέλθουν απο φίλτρο άμμου συλλέγονται σε δεξαμενή όγκου 18 κ.μ. Στη συνέχεια διατίθενται διαμέσου σωληνωτών αγωγών, στην απορροφητική τάφρο όπου και διαχέονται στο υπέδαφος με τη βοήθεια κατά μήκος οπών. Η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή βρίσκεται σε βάθος κατώτερο των 21,50 μ, διαμορφώνοντας έτσι εδαφικό στρώμα διήθισης (ακόρεστη ζώνη) πάχους τουλάχιστον 20,00 μέτρα. Στην ευρύτερη περιοχή δεν εντοπίστηκαν ιδιωτικές υδροληψίες, με υδρευτική χρήση. Στην ευρύτερη περιοχή δεν υφίσταται υδροφόρος ορίζοντας ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα αστικά λύματα, σύμφωνα με την Φ.2489/7153/Περιβάλ/09/ ΑΕΠΟ ανέρχονται σε 7,5 κ.μ./ ημερησίως. Συλλέγονται σε στεγανούς βόθρους από όπου και απομακρύνονται με βυτιοφόρα οχήματα στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. Οι ουσίες προτεραιότητας και τοξικότητας του πίνακα 6 (παράρτημα IV ) της ΚΥΑ /2011 δεν αναμένεται να ανιχνευτούν στα ανακτημένα υγρά απόβλητα, καθώς δεν αποτελούν πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας, ούτε εμπεριέχονται ως συστατικά / προσμίξεις στις ανωτέρω πρώτες ύλες, όπως προκύπτει απο τα σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)που τηρεί η Εταιρεία, ούτε προκύπτουν δευτερογενώς ως προϊόντα χημικών αντιδράσεων.

5 Η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση άδειας χρήσης νερού (αρ. Πρωτ. 1936/ ) για το υφιστάμενο πηγάδι εντός των εγκαταστάσεων της, το οποίο αποτελεί συνοδό έργο. Από το σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής προκύπτει ότι: 1. Η εταιρεία βρίσκεται εγκατεστημένη σε περιοχή που υπάγεται στο Υπόγειο Υδατικό σύστημα GR Θριασίου Πεδίου της Λεκάνης Απορροής ποταμού GR 26 του υδατικού διαμερίσματος Αττικής GR 06. Το εν λόγω σύστημα βρίσκεται σε κακή ποσοτική και χημική κατάσταση. 2. Η περιοχή του γηπέδου εντός του οποίου κατασκευάσθηκε το υπεδάφιο πεδίο διάθεσης δεν ανήκει σε κάποια απο τις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου ύδατος. Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία θα πραγματοποιεί επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με σκοπό την τροφοδότηση ή εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων με διήθηση δια μέσου στρώματος εδάφους με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: α) Να τεκμηριώνεται ότι τα υγρά απόβλητα που καταλήγουν στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι μή επικίνδυνα ( σχετ :23, η απο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ) β) με υπεύθυνη δήλωση να βεβαιώνεται ότι τα υγρά απόβλητα που καταλήγουν στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι μή επικίνδυνα ή έχουν καταστεί μή επικίνδυνα μετά απο επεξεργασία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων ( ΚΥΑ 13588/725/2006 & ν. 4042/2012). γ) υπο τον όρο της τεκμηρίωσης ότι τα υγρά απόβλητα που καταλήγουν στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι μή επικίνδυνα θα πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: Στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα καταλήγουν μόνο τα υγρά απόβλητα που προέρχονται απο το πλύσιμο του εξοπλισμού παραγωγής βερνικιών ξυλοπροστασίας βάσεως νερού και λοιπών υδατοδιαλυτών χρωμάτων. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα διατίθενται αποκλειστικά στο πεδίο υπεδάφιας διάθεσης με συντεταγμένες κορυφών σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 τις αναγραφόμενες στον πίνακα 3.2 της ΜΠΕ. Η μέγιστη ποσότητα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που θα διοχετεύεται στο πεδίο υπεδάφιας διάθεσης θα είναι 5 κ.μ/ ημέρα. Τα όρια των παραμέτρων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, και του Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ /02/02/2011 ΦΕΚ 354/Β/ και τροποποίησης αυτής. Θα παρέχεται οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης των όρων διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης των όρων διάθεσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 του Ν.3199/2003, στο άρθρο 7 του Ν. 4042/2012. Η διάθεση και η παροχή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο πεδίο υπεδάφιας διάθεσης θα διακόπτεται όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ /2011. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας της μονάδας Βιολογικού καθαρισμού τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανή δεξαμενή. Απαγορεύεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για τροφοδότηση ή εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων απευθείας μέσω γεωτρήσεων. Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων απο τις δειγματοληψίες θα καταγράφονται σε βιβλίο, σελιδομετρημένο και θεωρημένο απο την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

6 Αττικής, και θα καταχωρούνται σε αυτό τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και οι ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να ενημερώνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά εξάμηνο), τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τα αποτελέσματα των αναλύσεων, και τα τυχόν συμβάντα. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων για τα μέταλλα και τα στοιχεία του Πίνακα 4, του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ /2011 καθορίζεται σε 12 ανά έτος. Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ.οικ /2013 ( τροποποίηση της ΚΥΑ /2011) η εν λόγω δραστηριότητα εξαιρείται απο την υποχρέωση δειγματοληψιών και ελέγχου για τις παραμέτρους του πίνακα 6 του παραρτήματος IV της ΚΥΑ /2011, δεδομένου ότι με το αρ. Πρωτ /5840/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων ( υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων), υποβλήθηκε απο την εταιρεία υπεύθυνη δήλωση περί μή ανίχνευσης ουσιών του πίνακα 6 του Παραρτήματος IV της ΚΥΑ /11 στα υγρά απόβλητα της εταιρείας, - κατάλογος όλων των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρωμάτων βάσεως νερού, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί μή επικινδυνότητας των υγρών αποβλήτων που καταλήγουν στην Μονάδα Επεξεργασίας Υδατικών Αποβλήτων. Να υποβληθεί στην υπηρεσία μας η άδεια χρήσης νερού για το υφιστάμενο πηγάδι Να τηρείται βιβλίο θεωρημένο στο οποίο να καταγράφονται ετησίως οι καταναλισκόμενες ποσότητες των διαλυτών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Να λειτουργεί σύστημα δέσμευσης αιωρούμενων σωματιδίων και πτητικών ενώσεων (ΠΟΕ) σε όλες τις μονάδες παραγωγής χρωμάτων. Η διαχείριση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ /1942/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 832/Β/ ) Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία. - Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλλει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας το άλλο στην Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττκής, και το άλλο στο Υ.ΠΕ.ΚΑ./ Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ /1799/ εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΚΑ./ Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Κατά τα λοιπά η αρ. Πρωτ. Φ.2489/7153/2010 ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Πρωτ. Φ.2489/2891/2011 ΑΕΠΟ, - τροποποιείται δια της παρούσης και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της δεκαετίας απο την έκδοσή της σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8Α του Ν.4014/2011( ημ. Λήξης ΑΕΠΟ ).

7 Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εντός τριάντα (30) ημερών απο τη λήψη της. Η μή τήρηση των όρων της παρούσας συνεπάγεται πέραν των νομίμων κυρώσεων την επιβολή διοικητικών (πρόστιμα) και ποινικών κυρώσεων, όπως προβλέπονται απο τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, Ν. 4014/11, και Ν. 4042/2012 όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής Λεωφ. ΣΥΓΓΡΟΎ 15-17, Αθήνα. 2. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Δυτικής Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα. 3. ΥΠ.Ε.ΚΑ. /Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. Πατησίων 147, Αθήνα 4. Δ/νση Υδάτων Α.Δ.Α. Μεσογείων 239& Παρίτση,15451 Ν.Ψυχικό 5. ΒΙΒΕΧΡΩΜ -Θέση: Βαθύ Πηγάδι Μάνδρα Αττικής.( με συνημμένη ΜΠΕ) 6. Ι. Λιάλιαρη Ν. Πλαστήρα Ν.Σμύρνη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΕΚΑΣ Ε.Δ Χρ. αρχείο Αρχείο θέματος ( με συνημμένη ΜΠΕ) Αρμόδιο υπάλληλο

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Ι'ενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 354 8 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.145116 Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επα ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα