Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Προστατευόµενες Περιοχές µε Φορείς ιαχείρισης: Παρούσα Κατάσταση, Προκλήσεις & Προοπτικές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Προστατευόµενες Περιοχές µε Φορείς ιαχείρισης: Παρούσα Κατάσταση, Προκλήσεις & Προοπτικές"

Transcript

1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Προστατευόµενες Περιοχές µε Φορείς ιαχείρισης: Παρούσα Κατάσταση, Προκλήσεις & Προοπτικές Κώστας Παπακωνσταντίνου 1, Θεµιστοκλής Σµπαρούνης 2 1. ΠΕ 70 ηµοτικό Σχολείο Αβύθου, 25100, Ν. Αχαΐας 2. ΠΕ Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, Μπουµπουλίνας 3, Αργυρούπολη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προστατευόµενες περιοχές (Π.Π.) έχουν καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα σηµαντικότερα µέσα για την προστασία του περιβάλλοντος γενικά και της βιοποικιλότητας ιδιαίτερα. Σύµφωνα µε το νόµο πλαίσιο για το περιβάλλον (ν.1650/86), στις Π.Π. προβλέπεται η σύσταση εξειδικευµένου Φορέα ιαχείρισης (Φ..), ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την κάθε προστατευόµενη περιοχή. Το 1999 µε το Ν.2742 τίθενται οι διαδικασίες συγκρότησης και οι αρµοδιότητες των Φ.. Μέχρι σήµερα έχουν συγκροτηθεί 27 Φ.. σε αντίστοιχες περιοχές. Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο µεταξύ των αρµοδιοτήτων των Φ.. είναι και Η ενηµέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση.... Στις περισσότερες περιπτώσεις η εφαρµογή των µέτρων προστασίας και των διαχειριστικών σχεδίων στις Π.Π. είναι προβληµατική και δεν τυγχάνουν της πλήρους αποδοχής των τοπικών κοινωνιών. Το κενό αυτό µεταξύ της ανάγκης εφαρµογής διαχειριστικών µέτρων (οι οποίες εκφράζονται στο θεσµικό πλαίσιο προστασίας) και της υπάρχουσας (συνήθως προβληµατικής) κατάστασης, µπορεί να καλυφθεί - τουλάχιστον εν µέρει - από τη δράση διάφορων κοινωνικών φορέων αλλά και του Σχολείου µέσω της εφαρµογής προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Τα τελευταία χρόνια είναι όλο και µεγαλύτερο το ενδιαφέρον των µαθητικών περιβαλλοντικών οµάδων για την επίσκεψη ή και την εκπόνηση ολόκληρων προγραµµάτων Π.Ε. σε προστατευόµενες περιοχές, ενώ ένας µεγάλος αριθµός Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης λειτουργούν κοντά στα όρια τέτοιων περιοχών. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να κάνει µια πρώτη αποτίµηση της σχέσης των Φ µε την Π.Ε. Βασικό υλικό αποτελεί προκαταρκτική έρευνα που έγινε για τις µαθητικές οµάδες - σχολεία που επισκέφθηκαν Π.Π. µε Φ.. κατά τη σχολική χρονιά Η εργασία επισηµαίνει τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα πιθανά προβλήµατα της συνεργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας της Π.Ε. µε τους Φ.. Βασική διαπίστωση είναι ότι, καθώς οι Φ.. δραστηριοποιούνται µε συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό σε δραστηριότητες Π.Ε., είναι αναγκαίο να υπάρξει µέριµνα ώστε να τεθεί ένα καθαρό πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοσυµπλήρωσης των δραστηριοτήτων των Φ.. µε αυτές των φορέων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ και Υπεύθυνοι Π.Ε.). ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Φορείς ιαχείρισης, Προστατευόµενες Περιοχές, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προστατευόµενες περιοχές (Π.Π.) έχουν καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα σηµαντικότερα µέσα για την προστασία του περιβάλλοντος γενικά και της βιοποικιλότητας ιδιαίτερα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες Π.Π., που διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φορέα θεσµοθέτησης, (UNESCO, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συµβούλιο της Ευρώπης, Ελληνική Κυβέρνηση) αλλά και τη διαβάθµιση του προστατευταίου αντικειµένου ως προς την έκταση, το είδος των οικοσυστηµάτων, τις κατηγορίες των ζωικών και φυτικών ειδών που χρήζουν προστασίας κ.ά. Το νοµικό καθεστώς προστασίας ποικίλει και αυτό ανάλογα µε την Αρχή θεσµοθέτησης των Π.Π. (Χατζηχαραλάµπους et al., 2003) ενώ η εφαρµογή των προστατευτικών διατάξεων είναι τις περισσότερες φορές από ελλιπής έως ανύπαρκτη. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από το 2000 και µετά, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία, γίνεται µια προσπάθεια εκ µέρους του αρµόδιου Υπουργείου (ΥΠΕΧΩ Ε), ώστε σε κάθε Π.Π. να συσταθεί εξειδικευµένος Φορέας ιαχείρισης (Φ..) για την περιοχή αυτή. Μέχρι σήµερα έχουν συγκροτηθεί 27 Φ.. σε Π.Π. σε όλη την Ελλάδα. Ακόµα όµως και σε περιπτώσεις που έχουν συσταθεί Φ.., η εφαρµογή των µέτρων προστασίας και των διαχειριστικών σχεδίων είναι προβληµατική. Το κενό αυτό µεταξύ της ανάγκης εφαρµογής διαχειριστικών πρακτικών (οι οποίες εκφράζονται στο θεσµικό πλαίσιο προστασίας) και της υπάρχουσας (συνήθως προβληµατικής) κατάστασης, µπορεί να καλυφθεί - τουλάχιστον εν µέρει - από τη δράση διάφορων κοινωνικών φορέων αλλά και του Σχολείου µέσω της εφαρµογής προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να γίνονται είτε από Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που βρίσκονται κοντά στις Π.Π. είτε από τα Σχολεία µε την υποστήριξη των Υπευθύνων Π.Ε. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Ένωση για τη ιατήρηση της Φύσης (IUCN) Προστατευόµενη Περιοχή είναι: «Μια χερσαία και /ή θαλάσσια περιοχή ειδικά αφιερωµένη στην προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, και των φυσικών και σχετιζόµενων µε αυτούς πολιτιστικών πόρων και για τη διαχείριση της οποίας υπάρχουν νοµικά ή άλλα αποτελεσµατικά µέσα». Τα τελευταία χρόνια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας, σε εφαρµογή της Οδηγίας 92/43 της ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», προωθείται η ένταξη των προστατευόµενων και προστατευταίων περιοχών της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ίκτυο Natura Το ίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα απαρτίζεται από 239 Τόπους Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (ΤΚΕ) - χαρακτηρισµός σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ. - και 163 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) - χαρακτηρισµός σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/Ε.Ο.Κ. «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών». Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν χωρική αλληλοεπικάλυψη. Μάλιστα, 31 ΤΚΕ είναι απολύτως ταυτόσηµοι µε ΖΕΠ όσον αφορά την έκταση και τη χωροθέτησή τους. Οι περιοχές αυτές, αν δεν µετρηθούν διπλά οι αλληλεπικαλύψεις, καταλαµβάνουν έκταση περίπου ha. Από αυτά, τα ha είναι χέρσος και τα ha θαλάσσια έκταση. ηλαδή, το χερσαίο τµήµα της έκτασης του Natura 2000 καταλαµβάνει το 21.0% της ελληνικής χέρσου ενώ το θαλάσσιο το 5.5% των χωρικών υδάτων (στοιχεία έως Φεβρουάριο πηγή: ιστοσελίδα ΥΠΕΧΩ Ε). Θεσµικό Πλαίσιο Προστατευόµενων Περιοχών - Φορείς ιαχείρισης Ο νόµος βάσει του οποίου οικοδοµείται το σύγχρονο πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας γενικά αλλά και ειδικότερα της προστασίας της βιολογικής ποικιλότητας

3 στην Ελλάδα είναι ο ν. 1650/1986 (νόµος-πλαίσιο για το περιβάλλον). Σύµφωνα µε το άρθρο 18 (Αντικείµενο προστασίας και διατήρησης) του κεφαλαίου (Προστασία της Φύσης και του Τοπίου) του παραπάνω νόµου: «1. Η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστηµάτων καθώς και η ποικιλοµορφία, η ιδιαιτερότητα ή η µοναδικότητά τους. 2. Χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα προστασίας και διατήρησης λόγω της οικολογικής γεωµορφολογικής, βιολογικής επιστηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους. 3. Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της προηγούµενης παραγράφου µπορούν να χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 19, ως: Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης. Περιοχές προστασίας της φύσης. Εθνικά πάρκα. Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία και στοιχεία του τοπίου. Περιοχές οικοανάπτυξης. 4. Αν για την προστασία και διατήρηση των περιοχών, των στοιχείων ή των συνόλων της προηγούµενης παραγράφου, επιβάλλεται παράλληλα η εφαρµογή ορισµένων µέτρων σε γειτονικές εκτάσεις, οι παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τµήµα µιας ευρύτερης περιοχής, στην οποία τα αναγκαία µέτρα προστασίας κλιµακώνονται κατά ζώνες. 5. Τα αντικείµενα προστασίας και διατήρησης της παραγράφου 3 µε τις τυχόν ζώνες τους διέπονται από εκδιδόµενους κατά το άρθρο 21 παρ. 2 κανονισµούς λειτουργίας ή κανονισµούς λειτουργίας και διαχείρισης ή ειδικά σχέδια ανάπτυξης και διαχείρισης, όπου εξειδικεύονται τα αναγκαία µέτρα προστασίας, οργάνωσης και λειτουργίας και οι όροι και οι περιορισµοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων. 6. Αντικείµενα προστασίας και διατήρησης, κατά την έννοια της παραγρ. 1 αποτελούν επίσης τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.» Σύµφωνα µε το άρθρο 21 (Χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου) του ίδιου νόµου προβλέπεται «...να συνιστώνται ειδικές υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους κοντά στα προστατευόµενα αντικείµενα µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη προστασία και διατήρησή τους». Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι Φορείς ιαχείρισης. Στο νόµο 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης, στο άρθρο 15 αναλύονται η µορφή, οι διαδικασίες σύστασης, οι αρµοδιότητες, οι πόροι, το.σ., το προσωπικό και γενικά ο τρόπος και τα µέσα λειτουργίας των Φ.. Η διοίκηση των Φ.. ασκείται από τα.σ. τα οποία περιλαµβάνουν: εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩ Ε ή και άλλων αρµόδιων Υπουργείων, της οικείας Περιφέρειας και των Ο.Τ.Α. (α & β βαθµού), κοινωνικών, επιστηµονικών και παραγωγικών οργανώσεων της περιοχής, ειδικούς επιστήµονες και τέλος εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οι Κανονισµοί Λειτουργίας των Φ.. (όπως προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 15) καθώς και τα (πενταετή) Σχέδια ιαχείρισης αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την οργάνωση και λειτουργία τους και εγκρίνονται µε Αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. Ο σχεδιασµός της διαχείρισης είναι µια συνεχής διαδικασία, δυναµική και ευπροσάρµοστη (Κακούρος et al., 2004).

4 Προστατευόµενες Περιοχές µε Φορείς ιαχείρισης στην Ελλάδα Η πρώτη Π.Π. στην οποία συστάθηκε και Φ.. είναι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.ΠΑ.Ζ., ΦΕΚ 906/τ. / ). Ακολούθησε ο Σχινιάς το 2000, ενώ µε το ν. 3044/2002 συστάθηκαν άλλοι 25 Φ.. στη δικαιοδοσία των οποίων περιλαµβάνονται 83 περιοχές Natura. Έτσι σήµερα υπέρχουν 27 Φορείς ιαχείρισης (Πίνακας 1) στους οποίους αντιστοιχεί περίπου το 25% της συνολικής έκτασης των περιοχών Natura. Συνεπώς υπάρχει στασιµότητα στην συγκρότηση Φ.. και σε άλλες Π.Π., γεγονός που οδήγησε και σε καταγγελίες ευρωβουλευτών (Λιάλιος Γ., 2008). Παρά το γεγονός ότι το Ε.Θ.ΠΑ.Ζ. ιδρύθηκε µετά από µακρά διαδικασία διαβουλεύσεων και αντιπαραθέσεων µε τοπικούς παράγοντες και παρά τη συσσωρευµένη επιστηµονική γνώση και την πολυετή δράση περιβαλλοντικών οργανώσεων, ο Φ.., τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας, του δεν υποστηρίχθηκε επαρκώς από την τοπική κοινωνία και από το κράτος. Το παράδειγµα του Ε.Θ.ΠΑ.Ζ. αποδεικνύει ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατική προστασία µιας Π.Π. όταν υπάρχει αντίδραση από σηµαντική µερίδα της κοινωνίας (Κατσακιώρη, 2003), έστω και αν αυτή υποκινείται από µια στενή οµάδα συµφερόντων. Όπως παραδέχονται και στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων στη Ζάκυνθο: «Αναµφισβήτητα η έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών στο παρελθόν αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την αποδοχή της κήρυξης µιας περιοχής σε Εθνικό Πάρκο» (Καραβέλλας κ.α.., 2003). Είναι συνεπώς φανερό ότι η Π.Ε. και η περιβαλλοντική ενηµέρωση µπορεί να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Πίνακας 1: Χαρακτηρισµός Προστατευόµενων Περιοχών όπου έχει συσταθεί Φορέας ιαχείρισης. Με αστερίσκο σηµειώνονται οι περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν µε ΚΠΕ 1. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου* 2. Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα 3. Περιοχή Οικοανάπτυξης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων 4. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου-Β. Σποράδων 5. Εθνικό Πάρκο Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης* 6. Περιοχή Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου* 7. Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου (Εθνικών ρυµών Βίκου-Αώου & Πίνδου)* 8. Περιοχή Οικοανάπτυξης Όρους Πάρνωνα & Υγρότοπου Μουστού* 9. Εθνικό Πάρκο άσους αδιάς-λευκίµης-σουφλίου* 10.Εθνικό Πάρκο Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου* 11.Εθνικό Πάρκο έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα 12.Εθνικό Πάρκο Υγρότοπου Κερκίνης* 13.Εθνικό Πάρκο έλτα Έβρου* 14.Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς 15.Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( έλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισµαρίδας)* 16.Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού* 17.Εθνικό Πάρκο ρυµού Πρεσπών 18.Περιοχή Οικοανάπτυξης Ολύµπου (Καρπάθου-Σαρίας) 19.Εθνικό Πάρκο Χελµού-Βουραϊκού* 20.Εθνικό Πάρκο ρυµού Αίνου 21.Πάρκο Προστασίας της Φύσης Στενών και εκβολών των ποταµών Αχέροντα & Καλαµά 22.Εθνικό Πάρκο ρυµού Οίτης* 23.Εθνικό Πάρκο ρυµού Παρνασσού 24.Περιοχή Οικοανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης* 25.Εθνικό Πάρκο ρυµού Ολύµπου* 26.Εθνικό Πάρκο ρυµών Σαµαριάς & Λευκών Ορέων 27.Εθνικό Πάρκο ρυµού Πάρνηθας

5 Φορείς ιαχείρισης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Όσον αφορά στις αρµοδιότητες των Φ... και ιδιαίτερα σε αυτές που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση, καθορίζονται στις παραγράφους 2στ. & 2ζ. του άρθρου 15 του ν. 2742/1999: «στ. Η ανάληψη... προγραµµάτων και δράσεων... που προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευόµενων αντικειµένων. ζ. Η ενηµέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσµού σε θέµατα αναγόµενα στις αρµοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους. Στο πλαίσιο αυτό οι Φ.. µπορούν να ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης..., να διοργανώνουν προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ηµερίδες, επιµορφωτικά σεµινάρια και άλλες ενηµερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των επιτευγµάτων της διαχείρισης και να αναλαµβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής µορφής». Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι στις οργανωµένες Π.Π. η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένα από τα αντικείµενα ενδιαφέροντος και δράσης των Φ... Είναι επίσης γνωστό ότι ακόµα και πριν την καθιέρωση των Φ.. περιβαλλοντικές οµάδες σχολείων ή και ολόκληρες τάξεις επισκέπτονται Π.Π. και οι µαθητές µπορεί να έχουν µια απλή ενηµέρωση έως και να συµµετέχουν σε ένα οργανωµένο περιβαλλοντικό πρόγραµµα εκπαίδευσης. Για παράδειγµα στον ιστότοπο του Εθνικού ρυµού Πάρνηθας υπάρχουν στοιχεία για τις επισκέψεις µαθητικών οµάδων στην Πάρνηθα για την περίοδο υπό τον τίτλο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Επισκέψεις µαθητών στον Εθνικό ρυµό Πάρνηθας την περίοδο (πηγή: ιστοσελίδα Εθνικού ρυµού Πάρνηθας) ΕΤΟΣ ΟΜΑ ΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Για τη διερεύνηση της σχέσης των Φ.. µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία µε 23 από τους 27 Φ.. που λειτουργούν. Η έρευνα έγινε από 15 έως 25 Ιουνίου 2008 µε αφορµή διερευνητικές επαφές µε τους Φ εν όψη της συζήτησης µε θέµα τις δυνατότητες συνεργασίας ΚΠΕ και Φ.. στο 15 ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ στην Κλειτορία (26-29 Ιουνίου 2008). Τα θέµατα για τα οποία ζητήθηκαν πληροφορίες και τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αυτών φαίνονται στον Πίνακα 3. Επίσης, κατά την ίδια έρευνα ζητήθηκαν πληροφορίες για τον αριθµό των µαθητών και των λοιπών επισκεπτών που επισκέφθηκαν τους Φ.. (δηλαδή τα Κέντρα Πληροφόρησης ή άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται υποδοχή επισκεπτών) κατά τη σχολική χρονιά

6 Πίνακας 3: ραστηριότητες Φ.. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αποτελέσµατα τηλεφωνικής έρευνας σε 23 Φ.., Ιουνίου ραστηριότητα για την οποία ρωτήθηκαν οι Φ.. Πραγµατοποίηση Ξεναγήσεων/ παρουσιάσεων σε µαθητές Πραγµατοποίηση Εκπαιδευτικών διαδροµών στο πεδίο Ύπαρξη «Εκπαιδευτικού προγράµµατος» δηλ. ειδικών δραστηριοτήτων Π.Ε. Ύπαρξη «Παιδαγωγικού υλικού» (βαλίτσες, παιχνίδια κ.λπ.) Αριθµός Φ.. που την ασκούν % παρατηρήσεις 17 74% Προσεχώς - 100% 12 52% 13 55% Όπως δήλωσαν 15 65% >> Συνεργασία µε ΜΚΟ σε δράσεις Π.Ε % >> Συνεργασία µε φορείς Π.Ε. (Υπευθύνους Π.Ε. και ΚΠΕ) Ύπαρξη Προσωπικού µε «αντικείµενο εργασίας» την Π.Ε % >> 12 52% Προσεχώς - 100% Ύπαρξη Κέντρου Πληροφόρησης 17 74% Προσεχώς - 100% Γειτνίαση µε ΚΠΕ 15 65% Άµεση γειτνίαση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα που φαίνονται στον Πίνακα 1 δείχνουν τη δραστηριοποίηση των Φ.. στην ΠΕ και να θεωρηθούν ενδεικτικά της κατάστασης, αν και δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί η πιστότητα των πληροφοριών (για παράδειγµα δεν ήταν σαφής ο διαχωρισµός της ύπαρξης «εκπαιδευτικού προγράµµατος», δηλαδή ύπαρξη δοµηµένων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, από την απλή ύπαρξη «εκπαιδευτικού υλικού»). Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι Φ.. που έχουν προσλάβει προσωπικό για «ξεναγήσεις και ευαισθητοποίηση» θεωρούν ότι διαθέτουν ειδικές δραστηριότητες για µαθητές χωρίς να υπάρχει κάποιου είδους αξιολόγηση της παιδαγωγικής καταλληλότητας αυτών των δραστηριοτήτων και του αντίστοιχου υλικού. Έγινε επίσης σαφές ότι όλοι οι Φ.. σύντοµα πρόκειται να συµπληρώσουν τις κενές θέσεις για «εκπαίδευση και ξεναγήσεις» και ότι όλοι οι Φ.. πρόκειται σύντοµα να έχουν Κέντρο Πληροφόρησης ή κάποιο ειδικό χώρο για ξεναγήσεις και εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα που αφορούν τις επισκέψεις σχολείων στους Φ συνοψίζονται στο Σχήµα 1. Ο Μ.Ο. των µαθητών που επισκέφτηκαν κάθε Φ.. ήταν και ο Μ.Ο. λοιπών επισκεπτών Ωστόσο αυτοί οι αριθµοί δεν αποδίδουν την πραγµατική εικόνα επειδή επηρεάζονται από τους πολύ µεγάλους αριθµούς των «λοιπών επισκεπτών» σε µόλις δύο περιοχές. τη αδιά και, δευτερευόντως, το έλτα του Έβρου. Αν εξαιρέσουµε αυτούς τους δύο Φ.., όπου υπάρχει σταθερή µαζική προσέλευση τουριστών, η εικόνα αλλάζει δραµατικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μ.Ο. µαθητών παραµένει σχεδόν ο ίδιος (1.348), αλλά ο αριθµός των λοιπών επισκεπτών µειώνεται κατακόρυφα στους 312 (Σχήµα 1). Φαίνεται, συνεπώς, καθαρά ότι στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι σχολικές µονάδες εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικές δοµές που επισκέπτονται τα Κέντρα Πληροφόρησης (που πλέον ανήκουν στους Φ..) «στηρίζοντας», έτσι, τους Φ..

7 Α: Σύνολο Φορέων ιαχείρισης (n=23) Σύνολο µαθητών: Μ.Ο. µαθητών ανά Φ..: Σύνολο άλλων επισκεπτών: Μ.Ο. άλλων επισκεπτών ανά Φ..: Β: Σύνολο Φορέων ιαχείρισης εξαιρουµένων Έβρου- αδιάς (n=21) Σύνολο µαθητών: Μ.Ο. µαθητών ανά Φ : Σύνολο άλλων επισκεπτών: Μ.Ο. άλλων επισκεπτών ανά Φ : 312 Σχήµα 1: Αριθµός (Σύνολο και Μέσος Όρος ανά Φορέα ιαχείρισης) µαθητών (ανοιχτό γκρι) και άλλων επισκεπτών (σκούρο γκρι) κατά τη Σχολική Χρονιά στα Κέντρα Πληροφόρησης των Φορέων ιαχείρισης: Α. Στους 23 Φ.. που ρωτήθηκαν, Β. Στους 21 Φ.., έχοντας εξαιρέσει τις περιοχές αδιάς και Έβρου όπου αποτελούν ειδικές περιπτώσεις µε σχεδόν επισκέπτες από µόνοι τους. υνατότητες Συνεργασίας & Προκλήσεις στην εφαρµογή Π.Ε. σε Προστατευόµενες Περιοχές Κατά τη συζήτηση που έγινε στο 15 ο Συνέδριο Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ στην Κλειτορία (στην οποία συµµετείχαν και οι δύο συγγραφείς) διαπιστώθηκε ότι στα σοβαρά θέµατα α) «Φ.. και Π.Ε.» και β) σχέση ανάµεσα σε Φ.. και φορείς της τυπικής Π.Ε. (Υπευθύνους Π.Ε. και ΚΠΕ), η εικόνα βρίσκεται ακόµη υπό διαµόρφωση. Με βάση δύο θέµατα που τέθηκαν από το προσωπικό των Φ.. κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής έρευνας, διαπιστώθηκε γενική συµφωνία σε δύο τοµείς: Ανταλλαγή εµπειριών. Σε τουλάχιστον 15 περιπτώσεις συνυπάρχουν Φ.. και ΚΠΕ (Πίνακας 1), ενώ µε τη συγκρότηση και άλλων Φ.. στις περιοχές Natura και µε την ίδρυση περισσοτέρων ΚΠΕ, θα γίνουν περισσότερες στο άµεσο µέλλον. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στο Μεσολόγγι, υπάρχει µακρόχρονη εµπειρία στην υποδοχή και ξενάγηση σχολείων από το προσωπικό των Κέντρων Πληροφόρησης (και κατ επέκταση των Φ..) που προϋπήρχαν των κοντινών τους ΚΠΕ (ασχέτως αν πρόκειται για «κανονική» Π.Ε. ή όχι). Σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν αντίστοιχα προγράµµατα Π.Ε. από µερικά ΚΠΕ που προϋπήρχαν των Φ.., όπως για παράδειγµα στην Κερκίνη. Είναι σαφές ότι υπάρχουν σηµαντικά πρακτικά ζητήµατα που αφορούν όλους και µπορεί να συζητηθούν µεταξύ φορέων Π.Ε. και Φ... Κατάρτιση σε παιδαγωγικά θέµατα του προσωπικού των Φ.. από τα ΚΠΕ και κατάρτιση σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης των Π.Π. για τις

8 Παιδαγωγικές Οµάδες (Π.Ο.) των ΚΠΕ από τους Φ... Αυτό µπορεί να γίνει µέσω σεµιναρίων κατάρτισης αλλά και µέσω κοινών προγραµµάτων Όπως φαίνεται και από την µέχρι τώρα συζήτηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, υπάρχουν κάποια σηµεία που πρέπει να προσεχθούν ώστε να µεγιστοποιηθεί το όφελος και για την εκπαιδευτική κοινότητα και για τους Φ... Όσον αφορά στη συνεργασία των φορέων της τυπικής Π.Ε. και των Φ.. αυτή θα πρέπει κάποια στιγµή να θεσµοθετηθεί. Προς το παρόν, οι τυχόν συνεργασίες θα πρέπει να επιδιώκονται µόνο στις περιπτώσεις που έχουν «ωριµάσει» οι συνθήκες, τόσο από πλευράς Φ.., όσο και από την πλευρά της παραγωγής εκπαιδευτικού έργου από τα ΚΠΕ και τους Υπευθύνους Π.Ε.. Σχετικά µε τη διεξαγωγή προγραµµάτων ΠΕ σε Προστατευόµενες Περιοχές, ανεξάρτητα αν αυτά οργανώνονται από τις ίδιες τις σχολικές περιβαλλοντικές οµάδες, από τις παιδαγωγικές οµάδες ΚΠΕ ή από Φ.. και άλλους κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς φορείς (π.χ. Παν/µια, Υπουργεία, ΜΚΟ), πρόκειται για µια διαδικασία που παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα αλλά και ιδιαιτερότητες. Αυτά αφορούν τόσο στο στάδιο του σχεδιασµού, όσο και στο στάδιο υλοποίησης των δράσεων, έτσι ώστε αφενός να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν σε µια θεσµοθετηµένη υψηλής αξίας φυσική περιοχή και αφετέρου για την αποφυγή πρόκλησης αρνητικών επιπτώσεων στις περιοχές αυτές. Βέβαια ήδη επισηµάνθηκε ότι «εκπαιδευτικά προγράµµατα» των Φ.. δεν είναι ανάλογα µε προγράµµατα Π.Ε. όπως τουλάχιστον αυτά προσεγγίζονται στα πλαίσια της τυπικής Π.Ε. (Φλογαΐτη, 1998). Αλλά και τα προγράµµατα Π.Ε. που εκπονούν σχολικές περιβαλλοντικές οµάδες θα πρέπει να σχεδιάζονται σωστά και να τηρούνται βασικοί κανόνες προστασίας και παράλληλα να προκύπτει όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι στον καθορισµό των στόχων του προγράµµατος, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται: η ανάδειξη της οικολογικής αξίας της περιοχής και η επισήµανση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια προστασίας αλλά και στην αποκοµιδή οφέλους από την καθιέρωση της Π.Π.. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για τις προστατευόµενες περιοχές (Κακούρος et al., 2004), η διαχείριση των Π.Π. αποσκοπεί και στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, παράλληλα µε τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Με άλλα λόγια η διαχείριση τους πρέπει να είναι αειφορική. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται πολύ σηµαντική η περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων τέτοιων περιοχών έτσι ώστε να µπορούν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να υποβαθµίζουν (ποσοτικά ή ποιοτικά) τους φυσικούς πόρους στους οποίους βασίζονται οι ίδιες αυτές οικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Πολλοί Φ.. δραστηριοποιούνται ήδη στην Π.Ε. και έχουν ήδη οργανώσει σχετικές δράσεις στις περιοχές ευθύνης τους. Πολύ σύντοµα όλοι οι Φ.. θα έχουν τέτοιες δραστηριότητες και ανάλογο προσωπικό. Από την άλλη µεριά το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι µεγάλο και πολλά προγράµµατα ΠΕ έχουν σαν θέµα τους ή εκπονούνται σε Π.Π. Τόσο τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και οι Υπεύθυνοι Π.Ε. των τοπικών /νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, µπορούν να διαδραµατίσουν κυρίαρχο ρόλο στη διάδοση των προγραµµάτων Π.Ε. σε Π.Π. και στην επιτυχή εφαρµογή τους. Η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των φορέων Π.Ε. και των Φ.. είναι µια προφανής προτεραιότητα, µαζί µε την αλληλοκατάρτιση. Επιπλέον, αν και δεν φάνηκε να απασχολεί τους Φ.., τα ΚΠΕ µπορεί να βοηθήσουν ενεργά και στον καλύτερο σχεδιασµό της υλικοτεχνικής υποδοµής των

9 Φ.. που αποσκοπεί στην Π.Ε. αλλά και γενικότερα την ευαισθητοποίηση (π.χ. εκπαιδευτικές «βαλίτσες», παιχνίδια, σχεδιασµός εκπαιδευτικών µονοπατιών, διαµόρφωση αιθουσών µε «παιδαγωγικές» προδιαγραφές, δοκιµασµένος εξοπλισµός πεδίου κ.λπ.). Κατά τη γνώµη µας δεν πρέπει να επαναπαυόµαστε στο ότι ακόµη δεν υπάρχει µια γενικευµένη απαίτηση για συνεργασία Φ.. και ΚΠΕ (ή και Υπευθύνων Π.Ε.). Είναι ανάγκη να αναζητηθεί µια όσο το δυνατόν περισσότερο θεσµοποιηµένη σχέση ώστε από αυτήν να βγει κερδισµένη τόσο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όσο και η ιαχείριση των Π.Π. Ας µην ξεχνάµε ότι η ύπαρξη ενός ΚΠΕ στην εµβέλεια ενός Φ.. και το αντίστροφο, σηµαίνει γειτνίαση δύο «µονάδων» µε ειδικευµένο προσωπικό και κάποια κοινή δέσµη στόχων, ακόµη και κοινά σχέδια εργασίας. Πρέπει να µεριµνήσουµε ώστε αυτό να αποτελέσει βάση για γόνιµη συνεργασία και αλληλοσυµπλήρωση, όχι για ανταγωνισµό ή -ακόµα χειρότερα- για περιφρόνηση της ύπαρξης του ενός από τον άλλο. Η εµπλοκή σχολείων, τόσο από την εγγύς ή την ευρύτερη περιοχή της Π.Π., όσο και σχολείων από αποµακρυσµένες περιοχές, µπορεί µε ξεχωριστό τρόπο να συµβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων της πατρίδας µας. Ειδικά για τα τοπικά σχολεία, τα οποία αποτελούν µία ξεχωριστή οµάδα-στόχο καθώς πρόκειται για τους µελλοντικούς άµεσους χρήστες των Π.Π., πρέπει να υπάρχουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τελικά, η προώθηση τέτοιων προγραµµάτων Π.Ε. θα αποτελέσει βασικό µοχλό για τη βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και των κοινωνιών της και παράλληλα η εκπαιδευτική κοινότητα θα έχει κάνει ένα σηµαντικό βήµα για το µετασχηµατισµό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Εκπαίδευση προς την Αειφορία. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στη διεξαγωγή της έρευνας σηµαντική ήταν η συνεισφορά της Ν. Καρδακάρη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Πηγές 1. Κακούρος Π., Τσιαούση Β. & Χατζηχαραλάµπους Ε. (2004). Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. ΕΚΒΥ & ΥΠΕΧΩ Ε. Θέρµη 2. Καραβέλλας., Κατσαδωράκης Γ., Μαραγκού,Π., Νάντσου Θ. & Σβορώνου Ε. (2003). ιαχείριση προστατευόµενων περιοχών: οδηγός ορθής πρακτικής. WWF Ελλάς & ΥΠΕΧΩ Ε 3. Κατσακιώρη Μ. (2003). Ενηµέρωση, συµµετοχικές διαδικασίες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Προστατευόµενες Περιοχές. Στο α/α 7., σελ Φλογαΐτη Ε., (1998), «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Ελληνικά Γράµµατα 5. Χατζηχαραλάµπους Ε. & Γεράκης Π. (συντονιστές έκδοσης) (2003). Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών. Τεύχος Β: Βασικά κείµενα. Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, Αθήνα & ΕΚΒΥ, Θέρµη 6. Χατζηχαραλάµπους Ε., Μιχαλάτου Ε., Σεφερλής Μ., Λιόντα Χ. & Αναγνωστοπούλου Μ. (2003). ιεθνές & Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο. Στο α/α 7., σελ

10 Β. Νόµοι, Π. & Υ.Α. της Ελληνικής Κυβέρνησης 1. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α). Περί προστασίας περιβάλλοντος (νόµος-πλαίσιο) 2. Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/τ.Α/ ). Περί χωροταξικού σχεδιασµού & αειφόρου ανάπτυξης 3. Π.. (ΦΕΚ 906/τ. / ). Περί ίδρυσης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου Γ. Πηγές Internet 1. ΥΠΕΧΩ Ε 2. nternet.xls - ΥΠΕΧΩ Ε: Κατάλογος περιοχών Natura Εθνικός ρυµός Πάρνηθας - Επισκέψεις Μαθητών 4. Λιάλιος Γ., (2008). Άρθρο στην Καθηµερινή µε τίτλο: Χωρίς µέριµνα 3 στις 4 περιοχές Natura

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) Α/Α Εθνικό Πάρκο έλτα Έβρου 2 Εθνικό Πάρκο άσους αδιάς Λευκίμης Σουφλίου 3 Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (. Νέστου.Βιστωνίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Ίδρυση Το πρώτο Εθνικό Πάρκο παγκοσμίως δημιουργήθηκε το 1872 στο Yellowstone των ΗΠΑ ως «δημόσιο πάρκο ή περιοχή αναψυχής προς όφελος και απόλαυση των ανθρώπων». Το 1911

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Το 1986 η εθνικήνοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ» Παπαδημητρίου Σπυρίδων (Γεν. Δ/ντης Διοίκησης ΥΠΕΧΩΔΕ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ» Παπαδημητρίου Σπυρίδων (Γεν. Δ/ντης Διοίκησης ΥΠΕΧΩΔΕ) ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ» Παπαδημητρίου Σπυρίδων (Γεν. Δ/ντης Διοίκησης ΥΠΕΧΩΔΕ) «Συνεργασία ΜΚΟ και ΥΠΕΧΩΔΕ» Κυρίες και κύριοι, Το αντικείμενο της ημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν τη διδασκόμενη ύλη. ΙΙ. Θα γίνεται εκτενής χρήση του Διαδικτύου & άλλων ελληνικών και διεθνών ββλ βιβλιογραφικών πηγών. ΙΙΙ. Η παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 115.5/2017

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 115.5/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 115.5/2017 Σήμερα, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Σταυρούλα Παπούλια Υπεύθυνη προστατευόμενων περιοχών Ελλ.Ορνιθολογικής Εταιρείας Νέες πολιτικές της ΕΕ για αειφορική ανάπτυξη ορθή διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Κωδικός Πρόσκλησης 01/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Κωδικός Πρόσκλησης 01/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19.10.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 1559 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 17 Τ.Κ.: 105 52 Τηλ: 210-5241903 & 210-5241919 Fax: 210-5241833

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ Η. Μπεριάτος

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ Η. Μπεριάτος ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 003-08 Η. Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΕΚΠΕ ΥΠ ΒΜΘ, ΑΘΗΝΑ 15& ΑΝΑΦΟΡΑ: Μάγδα Σπανού Υπεύθυνη Π.Ε.

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΕΚΠΕ ΥΠ ΒΜΘ, ΑΘΗΝΑ 15& ΑΝΑΦΟΡΑ: Μάγδα Σπανού Υπεύθυνη Π.Ε. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΕΚΠΕ ΥΠ ΒΜΘ, ΑΘΗΝΑ 15&16-4-2011 ΑΝΑΦΟΡΑ: Μάγδα Σπανού Υπεύθυνη Π.Ε. Πειραιά Κατά τη διάρκεια του συμποσίου αναρτήθηκαν 23 ανακοινώσεις ( οι 2 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση Συμπεράσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------

------------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ&.Π. ΤΜΗΜΑΤΑ : - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικό Πάρκο«Αντώνης Τρίτσης»

Μητροπολιτικό Πάρκο«Αντώνης Τρίτσης» Μητροπολιτικό Πάρκο«Αντώνης Τρίτσης» Έγραψαν για το πάρκο ΣτοέλεοςτηςεγκατάλειψηςτοΠάρκοΤρίτση. «ΕΘΝΟΣ» ΥπόκατάρρευσητοΠάρκοΤρίτση. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Στο Πάρκο Τρίτση δεν έχουμε πια ζωή. «ΕφΣυν» ΠάρκοΤρίτση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014 Αναγνωστάκης Σπύρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Γκανάτσιος Ανδρέας, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία για την προστασία της φύσης

Βαθμολογία για την προστασία της φύσης Βαθμολογία για την προστασία της φύσης ΕΛΛΑΔΑ Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείτο μέχρι πρόσφατα από 419 περιοχές, που κάλυπταν 42.946 χλμ 2, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Λάππα, 9 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ.), πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0783/2007, του Γ.Τ., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά µε την προστασία της χερσονήσου του Ακάµα στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μαρία Κιτριλάκη Διαχείριση φυσικών περιοχών Η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των φυσικών περιοχών δεν κυριαρχείται από την παλαιότερη τακτική της εξάντλησης αλλά από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Σ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Σ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Σ. ΤΕΛΙΑΝΙΔΟΥ 1. Εισαγωγή Με τον όρο φυσική κληρονομιά, ορίζεται το σύνολο των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣH ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει:

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει: ΤΙΤΛΟΣ: «Διαμόρφωση και λειτουργία Θερινού Σχολείου με γνωστικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του τουρισμού σε νησιωτικές παράκτιες προστατευόμενες περιοχές χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 36 Βεύη, 20-2-2014 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διαχείριση ΠΠ Σχέδια διαχείρισης Οι προστατευόμενες περιοχές δεν αποτελούν φυσικούς δοκιμαστικούς σωλήνες. Όσες προσπάθειες έγιναν να τις διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Σουφλί, 11/10/2017 Αριθ. Πρωτ.: 7

Σουφλί, 11/10/2017 Αριθ. Πρωτ.: 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ --------- ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 37 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Κίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ύο διεθνώς παραδεκτές αρχές : η πρόληψη είναι προτιµότερη από την επανόρθωση ο ρυπαίνων

Διαβάστε περισσότερα

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου Περιγραφή Η εκβολή του χειμάρρου Βάτου δεν είναι προσβάσιμη με δρόμο από τη στεριά. Προσεγγίζεται μόνο με σκάφος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χλμ. μακριά από το λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία Αλεξάνδρα Κόντου WINDFARMS & WILDLIFE LIFE12 BIO/GR/000554 Επίδειξη Καλών Πρακτικών με στόχο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ;

ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ; Συμπόσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αθήνα 15/16 Απριλίου 2011-04-28 Τριανταφύλλου Ελένη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Ν. Χαλκιδικής ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Χαμόγλου Μαρία MSc, Χατζηγούλας Αλέξανδρος, Δρ. Παπαδημητρίου Δότη Δράσεις εξωστρέφειας

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων

ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΜΠ ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων Διδακτορική έρευνα με τίτλο: «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ HELLENIC SOCIETY FOR THE STUDY AND PROTECTION OF THE MONK SEAL

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ HELLENIC SOCIETY FOR THE STUDY AND PROTECTION OF THE MONK SEAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR THE STUDY AND PROTECTION

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ

Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΤΟΥΣ Μεταπτυχιακή Σπουδάστρια Καποδιστριακού Παν. Αθηνών Εκπαιδευτικός 4 ου ηµοτικού Σχολείου Αρτέµιδος, /νση Ανατολικής Αττικής Πόρου 17, Άρτεµις, Τ.Κ. 19016, cristina_vitus@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος GR4320005 OROS THRYPTIS KAI GYRO PERIOHI GR4320014 NOTIODYTIKH THRYPTI

Διαβάστε περισσότερα

4 Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4 Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4 Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Διαχειρίζομαι μια προστατευόμενη περιοχή Προστατεύω τη βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικές Επιστήµες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσµός συµβίωσης. Γεώργιος Ταξιάρχου 1

Γεωγραφικές Επιστήµες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσµός συµβίωσης. Γεώργιος Ταξιάρχου 1 Γεωγραφικές Επιστήµες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσµός συµβίωσης. Γεώργιος Ταξιάρχου 1 Σύµφωνα µε την γενική αρχή που καθιέρωσε η UNESCO, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει στόχο να διαµορφώσει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στο Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στο Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ AΡΧΑΝΕΣ, 28-1-2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 Προτεινόμενη αναφορά στα Ελληνικά Βώκου Δ. 2011. Ο θεσμός των

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΙΛΙΟΝ. Κυριακή 4 Οκτωβρίου 11:00-14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΙΛΙΟΝ. Κυριακή 4 Οκτωβρίου 11:00-14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΙΛΙΟΝ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ» 11:00-14:00 Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Κουκλοθέατρο Διαγωνισμοί τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Κυριακή 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Κυριακή 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Διαγωνισμοί τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Του Γιώργου Αγοραστάκη, Χανιά ΓΕΝΙΚΑ

Του Γιώργου Αγοραστάκη, Χανιά ΓΕΝΙΚΑ Του Γιώργου Αγοραστάκη, Χανιά 27-11-2005 ΓΕΝΙΚΑ Στα πλαίσια της προσπάθειας για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων, έχει αναγνωριστεί πλέον η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ Κατευθύνσεις για σχεδιασµό δράσεων και υποέργων. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Προστασία Φυσικού

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ Κατευθύνσεις για σχεδιασµό δράσεων και υποέργων. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Προστασία Φυσικού ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 Παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων της Οδηγίας 92/43 Κατευθύνσεις για σχεδιασµό δράσεων και υποέργων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. "Άγρια πανίδα σε κίνδυνο" 1

Δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Άγρια πανίδα σε κίνδυνο 1 Δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Άγρια πανίδα σε κίνδυνο" 1 2005-2016 ΚΠΕ Υπάτης 2005 (Αρ. Πρωτ. 123739/Γ7 /20/11/2006) ΚΠΕ Στυλίδας Υπάτης 2011 (Αρ. Πρωτ. 148350/Γ7/24-01/2012) ΚΠΕ Καρπενησίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Γιάννης Περδίκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός - Προϊστάµενος τµ.π.χ.σ. Ι.ΠΕ.ΧΩ- Κ.Μ. Μαρία Σαµολαδά, ρ. Χηµικός Μηχανικός Υπάλληλος Ι.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210/ Fax : 210/ site : ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 210/ Fax : 210/ site :  ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΙΒΑΙΩΝ 6 106 80 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210/3635701 Fax : 210/3610690 e-mail: eef@otenet.gr site : www.eef.gr Αθήνα 21 Μαΐου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) σύµφωνα µε τον καταστατικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2014»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα