Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 1.3 Απρίλιος 2005

2

3 Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο Πρόταση τεκµηρίωσης περιεχόµενου αρχειακού υλικού Θεοφανία Αγγελοπούλου Εισαγωγή Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που απασχολούν σήµερα την επιστήµη των υπολογιστών είναι η ανάπτυξη νοηµόνων συστηµάτων ή µεµονωµένων τεχνικών διαχείρισης γνώσης και αυξηµένης συλλογιστικής ικανότητας (reasoning) που να εφαρµόζονται στα ήδη υπάρχοντα συστήµατα. Με το θέµα αυτό σχετίζονται άµεσα οι οντολογίες, καθώς η χρήση της γνώσης που παρέχουν - ένα ειδικό λεξιλόγιο που περιγράφει µία δεδοµένη «πραγµατικότητα» του κόσµου και ένα σύνολο λογικών αξιωµάτων σχετικών µε το επιζητούµενο και προσδιδόµενο τελικά νόηµα των όρων του λεξιλογίου - καθιστά τα συστήµατα ενήµερα για σηµασιολογίες του συγκεκριµένου πεδίου εφαρµογής. Η γνώση αυτή χρησιµοποιείται και στην εξαγωγή αποτελεσµάτων ακρίβειας 1. Η οντολογία 2 αποσκοπεί στη γενική περιγραφή /αναπαράσταση ενός πεδίου γνώσης, η οποία τυγχάνει κοινής αποδοχής και µπορεί να επαναχρησιµοποιείται ή να την µοιράζονται διάφορες εφαρµογές 3. οµικά συστατικά για την αναπαράσταση αυτή αποτελούν οι κλάσεις, οι σχέσεις, οι λειτουργίες, τα αξιώµατα και οι περιπτώσεις (instances) 4. 1 BERTINO et al (2001) σ. 369, 370, Η «οντολογία» ως όρος προέρχεται από το χώρο της φιλοσοφίας και περιγράφει την υπόσταση του όντος. Βλ. CLEMENT et al (1994) 253. Στην πληροφορική, ο όρος εκφράζει διαφορετική έννοια. Κατά τον Ν. Guarino, η οντολογία είναι µία τυπική προσέγγιση µέρους των εννοιών (εννοιολογικών µοντέλων) που εµπεριέχει µία λογική γλώσσα, βλ. GUARINO (1998). 3 Idem, σ Οι κλάσεις είναι έννοιες σχετικές µε ένα δεδοµένο πεδίο εφαρµογής και οργανωµένες συνήθως σε ταξινοµίες (taxonomies). Ως εκ τούτου, µπορούν να περιγράφουν αντικείµενα, εργασίες, λειτουργίες, πράξεις, στρατηγικές κλπ Οι σχέσεις αναπαριστούν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σ έννοιες και

4 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 2 Ως προς την µεθοδολογία, η οντολογία υιοθετεί διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, όπου φιλοσοφία και γλωσσολογία παίζουν θεµελιακό ρόλο τόσο στην ανάλυση - σε υψηλό επίπεδο γενίκευσης - της δοµής µιας δεδοµένης πραγµατικότητας, όσο και στον σχηµατισµό ενός καθαρού και αυστηρού λεξιλογίου. Ως προς την αρχιτεκτονική, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η κεντρικότητα του ρόλου που µπορεί να έχει µία οντολογία µέσα σε ένα πληροφοριακό σύστηµα 5. ιακρίνονται τρία είδη οντολογίας, ανάλογα µε το βαθµό γενίκευσης που χαρακτηρίζει, καθώς και το βαθµό εξάρτησής τους από µία εργασία (ή πεδίο γνώσης). Πρόκειται για «υψηλού επιπέδου οντολογίες» (top-level ontologies), οι οποίες περιγράφουν πολύ γενικές έννοιες (όπως χώρο, χρόνο, θέµα, αντικείµενο, γεγονός, πράξη κλπ) και είναι ανεξάρτητες από κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα ή πεδίο γνώσης 6. Οι «οντολογίες πεδίου» (domain ontologies) και οι «οντολογίες εργασιών» (task ontologies) περιγράφουν το λεξιλόγιο που αφορά σε ένα γενικό πεδίο γνώσης (π.χ. ιατρική) και σε µία γενική εργασία ή δραστηριότητα (π.χ. διαγνωστική ή πωλήσεις) αντίστοιχα, καθορίζοντας τους όρους που θα εισαχθούν σε µία συσχετιζόµενη υψηλού επιπέδου οντολογία. Μία τρίτη περίπτωση αποτελούν οι «οντολογίες εφαρµογών» (application ontologies), οι οποίες περιγράφουν έννοιες εξαρτώµενες ταυτόχρονα, από ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης και από µία εργασία- αποτελούν εξειδικεύσεις συνήθως των αντίστοιχων οντολογιών, πεδίου και εργασιών. Αυτές οι έννοιες συχνά έχουν ανάλογους ρόλους µε εκείνους που έχουν οι οντότητες κάποιου πεδίου γνώσης κατά την αναπαράσταση µίας δεδοµένης δραστηριότητας. Ο κανόνας που διέπει όλους τους τύπους οντολογίας είναι ότι οι πιο εύχρηστες είναι οι λιγότερο επαναχρησιµοποιήσιµες, καθώς είναι εξειδικευµένες στην αναπαράσταση στατικής γνώσης και σε εργασίες συγκεκριµένων χώρων εφαρµογής. Άλλωστε την επαναχρησιµοποίηση ή την ενοποίηση µιας οντολογίας οριοθετεί η παρουσία διαφορετικών ανώτερων επιπέδων (upper levels) 7. Aπό τη δεκαετία του 1990, οι οντολογίες αποτελούν πεδίο έρευνας διαφόρων κλάδων της πληροφορικής 8 και συνιστούν περιοχή εφαρµογής της µετάφρασης της φυσικής ορίζονται ως υποσύνολο ενός καρτεσιανού γινοµένου (π. χ. σχέσεις is-a, subclass-of κλπ). Μία ειδική περίπτωση σχέσεων αναπαρίσταται από λειτουργίες, όπως «εντοπίζεται σε», «διευθύνει το» κλπ. Οι περιπτώσεις (instances) αντιπροσωπεύουν παραδείγµατα εννοιών, ενώ τα αξιώµατα χρησιµοποιούνται ως ιδιότητες/ χαρακτηριστικά (attributes) των εννοιών και των παραδειγµάτων. Βλ. BERTINO et al (2001) σ Κάθε (συµβολικό) πληροφοριακό σύστηµα έχει τη δική του οντολογία, καθώς προσδίδει σηµασίες σε σύµβολα. Βλ. GUARINO (1998). 6Είναι εποµένως λογικό, τουλάχιστον θεωρητικά, να υπάρχουν ενοποιηµένες υψηλού επιπέδου οντολογίες για µεγάλες κοινότητες χρηστών, βλ. GUARINO (1998). Σχετικά µε τους τύπους οντολογίας, βλ. BERTINO et al (2001) σ Για περιπτώσεις βελτιστοποίησης της επαναχρησιµοποίησης ή της ενοποίησης οντολογιών, idem, σ Πρόκειται για την αναπαράσταση και την κατασκευή γνώσης, την ποιοτική µοντελοποίηση, την ενοποίηση της πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα, την οντοκεντρική ανάλυση, την ανάκτηση και εξαγωγή πληροφορίας κοκ

5 3 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης γλώσσας, της τυποποίησης προϊόντων γνώσης, των γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων, της ιατρικής, του ηλεκτρονικού εµπορίου - κυρίως ως προς τον ορισµό προτύπων για την ανταλλαγή δεδοµένων κοκ. Τα υπάρχοντα συστήµατα πολιτισµικής διαχείρισης και τεκµηρίωσης χρησιµοποιούν κυρίως οντολογίες γενικές, µε µικρό βαθµό επαναχρησιµοποίησης, καθώς εµπεριέχουν διακρίσεις βασικών οντοτήτων αντιπροσωπευτικών του πραγµατικού κόσµου σε επίπεδο πεδίου γνώσης και διακρίσεις κλάσεων και σχέσεων σε µετα-επίπεδο. Στην προκειµένη περίπτωση, ένα σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών αρχείων αποτελεί ένα ακόµα σύστηµα διαχείρισης πολιτισµικών αγαθών. Ως εκ τούτου, θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει εφικτή την εφαρµογή µιας οντολογίας ανάλογης µε αυτές που χρησιµοποιούν τα άλλα οµοειδή συστήµατα, ωστόσο, κατάλληλα προσαρµοσµένης σ ιδιαιτερότητες του υλικού και ανάγκες των χρηστών. Αν και προτείνονται διάφορα µοντέλα µεταδεδοµένων ως πρότυπα αρχειονοµίας 9 και µουσειολογίας 10, δεν υπάρχει κανένα µοντέλο που να αφορά στην ταξινόµηση του περιεχοµένου κειµενικών πηγών. Τα υπάρχοντα πρότυπα αφορούν σε υλικά αντικείµενα (εκθέµατα, αρχειακά αντικείµενα 11 ), και εποµένως είναι ανεπαρκή για την ταξινόµηση αφηρηµένων εννοιών και αντικειµένων που περιγράφονται νοητικά µέσα από κείµενα. Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελούν Η ανάπτυξη σχήµατος µεταδεδοµένων για την ταξινόµηση αρχείων µε έµφαση στα στοιχεία αρχειακού καταλόγου και στην περιγραφή του περιεχοµένου. στοιχεία του EAD, του ISAD(G) και του CIDOC CRM, και τα εντάσσει σε ένα σύνολο κανόνων οργανωµένων σε 4 περιγραφικά πεδία. 9 Ως παράδειγµα αναφέρονται τα Dublin Core ΜΕΤΑelements, ISAD(G) και EAD. 10 Εξαίρεση αποτελεί το µοντέλο αναφοράς CIDOC της ICOM, το οποίο αν και αφορά σε µουσειακά εκθέµατα, φαίνεται πως ικανοποιεί αρκετές από ανάγκες ταξινόµησης αφηγηµατικών πηγών µε βάση στοιχεία του περιεχοµένου τους. 11 Αντιµετωπίζουν τα αρχειακά έγγραφα ως υλικά αντικείµενα και τα ταξινοµούν βάσει εξωτερικών (εξω-κειµενικών) χαρακτηριστικών.

6 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 4 Ορισµοί Εννοιών Αρχείο (Archive) Το σύνολο των τεκµηρίων ανεξαρτήτως χρονολογίας, ύλης και σχήµατος, το οποίο έχει δεχθεί ή παραγάγει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Κατά συνέπεια, πρόκειται για τη φυσική αντανάκλαση των δραστηριοτήτων ενός νοµικού ή φυσικού προσώπου. Αρχειακή περιγραφή Η ακριβής παρουσίαση µιας ενότητας περιγραφής και των συστατικών της µερών, όταν αυτά υπάρχουν, που προέρχεται από την επιλογή, ανάλυση, οργάνωση και καταγραφή πληροφοριών, οι οποίες χρησιµεύουν στον προσδιορισµό, στη διαχείριση, στον εντοπισµό και στην κατανόηση του αρχειακού υλικού, του πλαισίου παραγωγής του και του αρχειακού συστήµατος που το παρήγαγε. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ, GENERAL STATE ARCHIVES http//gak.att.sch.gr/index.htm, http//gak.att.sch.gr/gr/home/faq.html Εργαλεία έρευνας (Finding aids) Μέσα περιγραφής των τεκµηρίων, δηµοσιευµένα ή µη, παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά, που έχουν δηµιουργηθεί από ένα Αρχείο ή αρχειακό πρόγραµµα, προκειµένου να επιτρέψουν τον φυσικό ή διοικητικό και διανοητικό έλεγχο στα αρχεία και συλλογές. Καθοδηγούν στην εύρεση πληροφοριών, τόσο το προσωπικό του Αρχείου, όσο και τους χρήστες. Βασικά εργαλεία έρευνας αποτελούν οι οδηγοί (γενικοί ή τοπογραφικοί, θεµατικοί ή ειδικής τεκµηρίωσης), τα περιγραφικά ευρετήρια, τα ειδικά ευρετήρια, τα πρωτόκολλα εισαγωγής, οι κατάλογοι δελτίων, οι ειδικές καταστάσεις, οι καταστάσεις µεταφερόµενου υλικού, τα πρωτόκολλα απογραφής, οι πίνακες (index) και για αρχεία αναγνώσιµα µε µηχανικά µέσα, η τεκµηρίωση λογισµικού. Τα πρωτόκολλα, αλφαβητικά-θεµατικά ευρετήρια και οδηγοί συστηµάτων αρχειοθέτησης που παράγονται από την υπηρεσία ή το πρόσωπο που δηµιούργησε το αρχείο. Αναφέρονται και ως αρχεία ελέγχου ή σύγχρονα µε την παραγωγή του υλικού εργαλεία έρευνας. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ, GENERAL STATE ARCHIVES http//gak.att.sch.gr/index.htm, http//gak.att.sch.gr/gr/home/faq.html

7 5 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ Ψηφιακή Απεικόνιση Τεκµηρίου (Document Image Processing, DIP). Τεχνολογίες και διαδικασίες που επιτρέπουν την καταγραφή, αποθήκευση και ανάκληση της απεικόνισης ενός εγγράφου σε ηλεκτρονική µορφή. J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ Απεικόνιση / Εικόνα (Image) Η αναπαραγωγή ενός τεκµηρίου σε υποστρώµατα, όπως φιλµ, µικροφίλµ ή οπτικό δίσκο. J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ Τεκµήριο Η µικρότερη διακριτή µονάδα του αρχειακού υλικού, η οποία συσσωρεύεται για να σχηµατίσει µια σειρά (δηλαδή ένα φάκελο ή υποφάκελο σε µια σειρά φακέλων, ένα κατάστιχο σε µια σειρά κατάστιχων κ.λπ.). Μερικές φορές ο όρος χρησιµοποιείται επίσης ως ισοδύναµος του Εγγράφου. Αναφέρεται και ως αρχειακό τεκµήριο. J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ Περιγραφή Η διαδικασία της καταγραφής πληροφοριών σχετικών µε τη φύση και το περιεχόµενο των αρχείων που βρίσκονται σε αρχειακή εποπτεία. Η περιγραφή εντοπίζει χαρακτηριστικά όπως η προέλευση, η ταξινόµηση, το υπόστρωµα και τα περιεχόµενα και τα παρουσιάζει σύµφωνα µε µια τυποποιηµένη µορφή. J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ. 572.

8 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 6 ιαδικασία επιλογής κριτηρίων Είναι εµφανές ότι το είδος της πληροφορίας εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο προσέγγισης του υλικού. Η φυσική, εξωτερική περιγραφή των εγγράφων, µε έννοιες της διπλωµατικής, της βιβλιοθηκονοµίας ή της αρχειονοµίας ως στοιχεία ευρετηριασµού συνιστά διαφορετικό επίπεδο προσέγγισης από αυτό της µορφολογίας των κειµένων των εγγράφων, µε έννοιες από το χώρο της φιλολογίας (κειµενολογίας, αφηγηµατολογίας, κλπ) ως στοιχεία ευρετηριασµού. Εξάλλου, ο συνδυασµός διαφορετικών επιπέδων προσέγγισης σε ενιαίο σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης είναι δυσχερής, για τον λόγο ότι προκύπτει ένα τεράστιο, ανοµοιογενές πλήθος κριτηρίων, µη σαφώς καθορισµένο για το σύνολο των χρηστών. Καθώς πρόκειται για έγγραφα, θα µπορούσε να διερευνηθεί η περίπτωση ταξινόµησης µε έννοιες της διπλωµατικής, της επιστήµης δηλαδή που ασχολείται κατεξοχήν µε την µελέτη των εξωτερικών και εσωτερικών χαρακτηριστικών ποικίλων κρατικών εγγράφων. Προς τον σκοπό αυτό επιχειρείται ο ενιαίος ευρετηριασµός των εγγράφων µε δοµικά στοιχεία, λογικές έννοιες του περιεχοµένου τους (πραγµατολογικά στοιχεία). Ο ενιαίος ευρετηριασµός τους σε συνδυασµό µε το µικρό κόστος ταξινόµησης θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο για το βάθος ανάλυσης της πληροφορίας. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη οργάνωση της πληροφορίας δεν αποσκοπεί στην αναπαραγωγή των κειµένων, καθώς το σύστηµα παρέχει ψηφιοποιηµένα τα ίδια τα κείµενα και µεταφράσεις του. Εξίσου προβληµατική θα ήταν η προσπάθεια ταξινόµησης του υλικού µε τρόπο που να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ειδικής επιχειρηµατολογίας για την τεκµηρίωση και εξαγωγή συµπερασµάτων νοµικής φύσης. Αν για τα σύγχρονα νοµικά θέµατα, ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι δύσκολο, τα προβλήµατα είναι πολύ µεγαλύτερα στην περίπτωση του οθωµανικού δικαίου, η φιλοσοφία του οποίου ενέχει πολλά σκοτεινά σε µας σηµεία. Αντιθέτως, µια ευρύτερη θεώρηση του υλικού και των αναγκών του χρήστηπρόκειται για τους αρχειονόµους και ερευνητές του αρχείου (ανεξαρτήτως της περιοχής ενδιαφέροντος των τελευταίων) - οδηγεί στον τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας που θα εξυπηρετεί ένα πλήθος διαφορετικών επιστηµονικών µελετών και θα διευκολύνει την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών για το περιεχόµενο του αρχειακού υλικού. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης του υλικού επιλέγεται ως ο χρηστικότερος. Πρακτικά, µία τέτοια προσέγγιση απαιτεί τον ευρετηριασµό λογικών εννοιών (πραγµατολογικών και µόνο) που εµφανίζονται σ υποθέσεις των εγγράφων, είτε αυτές αφορούν σε πράξεις, είτε σε «αναφερόµενα» συµβάντα. Η πληροφορία διασπάται σε πολύ µικρά τµήµατα, σε ένα θεωρητικά µη πεπερασµένο (επεκτάσιµο) διακριτό σύνολο

9 7 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης απλούστατων λογικών εννοιών, που είναι προσπελάσιµο από διάφορες-θεωρητικά απεριόριστες-οπτικές, και ικανό να δεχθεί ποικίλες ερµηνευτικές προσεγγίσεις (είναι επεξεργάσιµο). Συµπερασµατικά, βασικές παράµετροι στην επιλογή της «µεθοδολογίας» κατά τον ευρετηριασµό των εννοιών, αποτελούν η ευρύτητα και η ετερογένεια12 του υλικού, σε συνδυασµό µε την πολιτισµική του απόκλιση από τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και η επιδιωκόµενη ευχρηστία, η λειτουργικότητα, και η ιστορικά επιστηµονική ορθότητα της υπό κατασκευή οντολογίας. Επίπεδα Ταξινόµησης Επίπεδο 1 Στο επίπεδο αυτό θεωρούµε ότι η ταξινόµηση του περιεχοµένου του αρχείου γίνεται από τον παραγωγό του και στηρίζεται στην αρχή της αρχικής τάξης. <Περιεχόµενο> < ραστηριότητα>εξόφληση</ ραστηριότητα> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Όνοµα>Γεωργιλάς</Όνοµα ><Επώνυµο>Βαρούχας</Επώνυµο > <Πατρώνυµο>Ξερί Ζαραχάνις</Πατρώνυµο > <Τίτλος>κυρ</Τίτλος> <Ρόλος>εκπρόσωπος µελλόνυµφης</ρόλος> <Ρόλος>πατέρας</Ρόλος> <Ρόλος>προικοδότης</Ρόλος> </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Όνοµα>Νικολός</Όνοµα ><Επώνυµο>Νταβερώνας</Επώνυµο > <Τίτλος>µισέρ Μάρκο</Τίτλος><Τίτλος>κυρ</Τίτλος> <Ρόλος>υιός κατά φύσι</ρόλος> <Ρόλος>µελλόνυµφος</Ρόλος> <Ρόλος>αυτοπροσώπως</Ρόλος> 12 Το δίκαιο εξ ορισµού τείνει να καλύψει σχεδόν όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ευρύτητα της θεµατικής των εγγραφών των κωδίκων είναι εντυπωσιακή.

10 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 8 </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Τόπος>... Κρήτη νησί, εστρέτο Ρυθύµνης, Μοναστηράκι χωριό <εντοπισµός διεξαγωγής πράξης>κατοικίαν κυπ Αντρέα Βαρούχα Ξερίτι</εντοπισµός διεξαγωγής πράξης> </Τόπος> <χρόνος>ιγ ινδικτιών </χρόνος><χρόνος>26 Οκτωβρίου 1600</χρόνος> </Περιεχόµενο> Επίπεδο 2 Στο επίπεδο αυτό τα έγγραφα ταξινοµούνται µε βάση τους όρους και έννοιες κοινωνικών δοµών που εµπεριέχουν- δεδοµένα που παραδίδουν τα ίδια τα κείµενα/ τεκµήρια. εν γίνεται καµία προσπάθεια ένταξης και κατά συνέπεια ερµηνείας της µαρτυρίας των κειµένων σε σύγχρονες, αντίστοιχες πιθανότατα δοµές. Επίσης δεν ακολουθείται η δοµή του κειµένου, αλλά οι δοµές των διαφόρων εννοιών σε όποιο επίπεδο και αν παραδίδονται στα κείµενα. <Περιεχόµενο> < ραστηριότητα>υπόσχεση γάµου</ ραστηριότητα> < ραστηριότητα>προικοδότηση</ ραστηριότητα> < ραστηριότητα>αδερφοµοίρι</ ραστηριότητα> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>γεωργιλάς</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>νικολός</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>τζόρτζις</όνοµα>... <Ρόλος>µάρτυρας</Ρόλος> </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>μανταλούτζα</όνοµα>...<ρόλος>µελλόνυµφη</ρόλος> </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Αντικείµενο δραστηριότητας>χρηµατικό ποσό</αντικείµενο δραστηριότητας>

11 9 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης <Αντικείµενο δραστηριότητας>είδη ρουχισµού</αντικείµενο δραστηριότητας> <Τόπος>... </Τόπος> <χρόνος>... </χρόνος> </Περιεχόµενο> Επίπεδο 3 Στο επίπεδο αυτό γίνεται η αποδόµηση της πληροφορίας και ένταξή της στη λογική σύγχρονων κατανοήσιµων δοµών. Το επίπεδο αυτό ταξινόµησης, προϋποθέτει ιστορικές γνώσεις για τον τοµέα/ τοµείς όπου αναφέρεται το αρχείο και παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης µεγαλύτερου βάθους ταξινόµησης. <Περιεχόµενο> < ραστηριότητα>αρραβώνας</ ραστηριότητα> < ραστηριότητα>γαµήλια παροχή</ ραστηριότητα> {<όρος>προικοδότηση θυγατέρας</όρος> <όρος>αδερφοµοίρι</όρος> <όρος>χάρισµα</όρο>} </Είδος ραστηριότητας> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>γεωργιλάς</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>νικολός</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>τζόρτζις</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>μανταλούτζα</όνοµα>... <Ρόλος>προικοδοτούµενη</Ρόλος></Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Αντικείµενο δραστηριότητας> <Άυλο αντικείµενο>προίκα</ Άυλο αντικείµενο> <Υλικό αντικείµενο> <είδος>χρηµατικό ποσό</είδος> <είδος>είδη ρουχισµού </είδος>

12 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 10 </Υλικό αντικείµενο> </Αντικείµενο δραστηριότητας> <χρόνος>17ος αιώνας</χρόνος><χρόνος>ιγ ινδικτιών </χρόνος><χρόνος>26 Οκτωβρίου 1600</χρόνος> </Περιεχόµενο>

13 11 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης οργανωµένοι σε 4 περιγραφικά πεδία Ταυτότητα Αφορά το σύνολο της βασικής πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την αναγνώριση και ταύτιση ενός αρχειακού αντικειµένου. κωδικός περιγραφής επίπεδο περιγραφής µορφή/ υπόστρωµα διαστάσεις πλήθος µέρος κωδικός σύνθετου αντικειµένου σχετικό αρχειακό αντικείµενο τίτλος (ήδη υπάρχων) θέµα (αποδιδόµενο κατά την καταχώρηση) φυσική περιγραφή/ κατάσταση αυθεντικότητα δηµιουργία αρχειοθέτηση ηλεκτρονική καταχώριση ψηφιακό αρχειακό αντικείµενο παρατηρήσεις Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. ΙΠΑΠ 2002, Πεδίο αναγνώρισης ISAD(G) 2000, IDENTITY STATEMENT AREA Είναι απαραίτητη πληροφορία για την καταγραφή και τεκµηρίωση

14 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 12 της ταυτότητας κάθε αρχειακού αντικειµένου. ηµιουργία ίνει πληροφορίες για τη δηµιουργία της ενότητας περιγραφής. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο δηµιουργός/ παραγωγός ταυτίζεται µε τον αρχειονόµο και ο χρόνος δηµιουργίας του αντικειµένου συµπίπτει µε το χρόνο αρχειοθέτησής του. δηµιουργός/ παραγωγός τεκµηρίου χρόνος δηµιουργίας τόπος δηµιουργίας χρήση/ λειτουργία τεκµηρίου πλήθος µέρος Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. EAD 2002, <creation>, CIDOC Creation Event Η πληροφορία είναι απαραίτητη για να γνωρίζει ο χρήστης πότε και ποιος δηµιούργησε το αρχειακό αντικείµενο, κάτω από ποιες συνθήκες και ποια ήταν η λειτουργία του αντικειµένου. Αρχειοθέτηση Αφορά το σύνολο της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την αναγνώριση και ταύτιση του αντικειµένου στο αρχείο. κωδικός αρχειοθέτησης ένδειξη θέσης αντικειµένου χρήση τεκµηρίου αρχειονόµος αρµόδιος φορέας χρόνος απόκτησης

15 13 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης πρόσκτηση χρόνος εκκαθάρισης τόπος αρχείου κανόνες περιγραφής ιστορικό εποπτείας/φύλαξης παρατηρήσεις αρχειονόµου Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. EAD 2002, <custodhist>, <acqinfo>, <archdesc> ISAD(G) 2000, Archival history ιασώζει την αρχική τάξη αρχειοθέτησης, παρέχοντας πληροφορίες για την αρχική λειτουργία/ χρήση, αλλά και αξία του αντικειµένου. Απαραίτητη για το ιστορικό του αντικειµένου στο χώρο του αρχείου. Ηλεκτρονική καταχώριση Το σύνολο της πληροφορίας για την ταύτιση του αρχειακού αντικειµένου στο ηλεκτρονικό αρχείο. κωδικός ηλεκτρονικής καταχώρησης καταχωρητής χρόνος καταχώρισης φορέας/ πρόγραµµα καταχώρισης πρότυπα ταξινόµησης έλεγχος διαδικασίας καταχώρισης Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική.

16 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 14 EAD 2002, <arrangement>,<index> ISAD(G) 2000, Content and Structure area, System of arrangement Απαραίτητη για την αναγνώριση του αντικειµένου, την επιστηµονική τεκµηρίωση του τρόπου ταξινόµησης, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος. Περιεχόµενο ίνει πληροφορίες για το περιεχόµενο/θέµα του αρχειακού αντικειµένου. δραστηριότητα δράστης αντικείµενο δραστηριότητας τόπος χρόνος Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική EAD 2002, <scopecontent> ISAD(G) 2000, CONTENT AND STRUCTURE AREA, Scope and Content Όροι πρόσβασης και χρήσης ίνει πληροφορίες για σηµερινές δυνατότητες πρόσβασης στο συγκεκριµένο αρχειακό υλικό, αλλά και για όποιες δυνατότητες χρήσης του. όροι πρόσβασης όροι αναπαραγωγής

17 15 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης γλώσσα/ γραφή των τεκµηρίων φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις εργαλεία έρευνας Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική EAD 2002, <accessrestrict>, <userestrict> ISAD(G) 2000, CONDITIONS OF ACCESS AND USE AREA Conditions governing access, Conditions governing reproduction Πρόκειται για σηµαντική πληροφορία τόσο για τον χρήστη, όσο και για τον αρχειονόµο. Τεκµηρίωση/ Συµπληρωµατικές πηγές Αφορά στο σύνολο της πληροφορίας που σχετίζεται µε το αρχειακό αντικείµενο, το επεξηγεί, το συµπληρώνει κ.ο.κ. εντοπισµός πρωτοτύπων εντοπισµός αντιγράφων σχετικές ενότητες περιγραφής βιβλιογραφία/ δηµοσίευση Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. ISAD(G) 2000, ALLIED MATERIALS AREA Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη διευκόλυνση της µελέτης του συγκεκριµένου αρχειακού αντικειµένου.

18 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 16 Εντοπισµός πρωτοτύπων ίνει πληροφορίες για την ύπαρξη, τον εντοπισµό, τη διαθεσιµότητα ή και την καταστροφή των πρωτοτύπων, εφόσον η ενότητα περιγραφής είναι αντίγραφο. διεύθυνση βιβλιογραφική παραποµπή σηµείωση χρονολογικός κατάλογος τίτλος παρατήρηση πίνακας γεωγραφικός τόπος φορέας EAD 2002, <originalsloc> ISAD(G) 2000, Existence and location of originals, data element MARC field 535. ΙΠΑΠ 2002, Εντοπισµός πρωτοτύπων. Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη διευκόλυνση της µελέτης του αρχειακού αντικειµένου. ιαθέσιµη Εναλλακτική Μορφή Αναφέρει πληροφορία σχετική µε αντίγραφα του περιγραφόµενου υλικού. Συχνά πρόκειται για µικροφίλµ, φωτοαντίγραφα ή ψηφιοποιηµένες αναπαραγωγές. τύπος εναλλακτικής µορφής κωδικός αντιγράφου

19 17 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης εντοπισµός διαθεσιµότητα παραγγελία EAD 2002, <altformavail> ISAD(G) 2000, Existence and location of copies ΙΠΑΠ 2002, Εντοπισµός αντιγράφων. Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη διευκόλυνση της έρευνας σχετικής µε το αρχειακό αντικείµενο Σχετικές ενότητες περιγραφής ίνει πληροφορίες για άλλες ενότητες περιγραφής που σχετίζονται θεµατικά µε το συγκεκριµένο αρχειακό αντικείµενο και όχι ως προς την προέλευση, τον εντοπισµό ή τη χρήση τους. EAD 2002, <relatedmaterial> ISAD(G) 2000, Related units of description ΙΠΑΠ 2002, Σχετικές ενότητες περιγραφής. Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη διευκόλυνση της έρευνας σχετικής µε το αρχειακό αντικείµενο. Βιβλιογραφία/ δηµοσίευση

20 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 18 δίνει πληροφορίες για σχετική µε το αρχειακό αντικείµενο βιβλιογραφία και για την ύπαρξη δηµοσίευσής του βιβλιογραφική σειρά βιβλιογραφική παραποµπή δηµοσίευση έκδοση εκδότης συγγραφέας χρονολογία έκδοσης τόπος έκδοσης EAD 2002, <bibliography> ISAD(G) 2000, Publication note ΙΠΑΠ 2002, ηµοσιεύσεις/ Βιβλιογραφία. Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου, στη διευκόλυνση της έρευνας σχετικής µε το αρχειακό αντικείµενο και αποτελεί επιστηµονική τεκµηρίωση για τον τρόπο περιγραφής και καταχώρησης του αρχειακού αντικειµένου.

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος Η διαχείριση των αρχείων στην εποχή της πληροφορίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νέα υποστρώματα Η πληροφορία, πολύτιμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Θεοφανία Β. Αγγελοπούλου Σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

8 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση

8 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 8 Τεκµηρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Τηλ. 26610-87413 Επισκόπηση Θεµάτων Η Ηλεκτρονική ηµοσίευση σήµερα Ορισµός Κατηγορίες Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 1 Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ. 4 και παρ. 5 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 8 Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αναπαράσταση Γνώσης Σύνολο συντακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Αριθμ. Πρωτ.: 707/23-7-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Κατευθύνσεις : 1. Αρχειονομία 2. Βιβλιοθηκονομία 3. Μουσειολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Βασικές έννοιες αντικειµενοστεφούς τρόπου ανάπτυξης Τι είναι κλάση Τι είναι αντικείµενο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα