Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 1.3 Απρίλιος 2005

2

3 Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο Πρόταση τεκµηρίωσης περιεχόµενου αρχειακού υλικού Θεοφανία Αγγελοπούλου Εισαγωγή Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που απασχολούν σήµερα την επιστήµη των υπολογιστών είναι η ανάπτυξη νοηµόνων συστηµάτων ή µεµονωµένων τεχνικών διαχείρισης γνώσης και αυξηµένης συλλογιστικής ικανότητας (reasoning) που να εφαρµόζονται στα ήδη υπάρχοντα συστήµατα. Με το θέµα αυτό σχετίζονται άµεσα οι οντολογίες, καθώς η χρήση της γνώσης που παρέχουν - ένα ειδικό λεξιλόγιο που περιγράφει µία δεδοµένη «πραγµατικότητα» του κόσµου και ένα σύνολο λογικών αξιωµάτων σχετικών µε το επιζητούµενο και προσδιδόµενο τελικά νόηµα των όρων του λεξιλογίου - καθιστά τα συστήµατα ενήµερα για σηµασιολογίες του συγκεκριµένου πεδίου εφαρµογής. Η γνώση αυτή χρησιµοποιείται και στην εξαγωγή αποτελεσµάτων ακρίβειας 1. Η οντολογία 2 αποσκοπεί στη γενική περιγραφή /αναπαράσταση ενός πεδίου γνώσης, η οποία τυγχάνει κοινής αποδοχής και µπορεί να επαναχρησιµοποιείται ή να την µοιράζονται διάφορες εφαρµογές 3. οµικά συστατικά για την αναπαράσταση αυτή αποτελούν οι κλάσεις, οι σχέσεις, οι λειτουργίες, τα αξιώµατα και οι περιπτώσεις (instances) 4. 1 BERTINO et al (2001) σ. 369, 370, Η «οντολογία» ως όρος προέρχεται από το χώρο της φιλοσοφίας και περιγράφει την υπόσταση του όντος. Βλ. CLEMENT et al (1994) 253. Στην πληροφορική, ο όρος εκφράζει διαφορετική έννοια. Κατά τον Ν. Guarino, η οντολογία είναι µία τυπική προσέγγιση µέρους των εννοιών (εννοιολογικών µοντέλων) που εµπεριέχει µία λογική γλώσσα, βλ. GUARINO (1998). 3 Idem, σ Οι κλάσεις είναι έννοιες σχετικές µε ένα δεδοµένο πεδίο εφαρµογής και οργανωµένες συνήθως σε ταξινοµίες (taxonomies). Ως εκ τούτου, µπορούν να περιγράφουν αντικείµενα, εργασίες, λειτουργίες, πράξεις, στρατηγικές κλπ Οι σχέσεις αναπαριστούν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σ έννοιες και

4 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 2 Ως προς την µεθοδολογία, η οντολογία υιοθετεί διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, όπου φιλοσοφία και γλωσσολογία παίζουν θεµελιακό ρόλο τόσο στην ανάλυση - σε υψηλό επίπεδο γενίκευσης - της δοµής µιας δεδοµένης πραγµατικότητας, όσο και στον σχηµατισµό ενός καθαρού και αυστηρού λεξιλογίου. Ως προς την αρχιτεκτονική, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η κεντρικότητα του ρόλου που µπορεί να έχει µία οντολογία µέσα σε ένα πληροφοριακό σύστηµα 5. ιακρίνονται τρία είδη οντολογίας, ανάλογα µε το βαθµό γενίκευσης που χαρακτηρίζει, καθώς και το βαθµό εξάρτησής τους από µία εργασία (ή πεδίο γνώσης). Πρόκειται για «υψηλού επιπέδου οντολογίες» (top-level ontologies), οι οποίες περιγράφουν πολύ γενικές έννοιες (όπως χώρο, χρόνο, θέµα, αντικείµενο, γεγονός, πράξη κλπ) και είναι ανεξάρτητες από κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα ή πεδίο γνώσης 6. Οι «οντολογίες πεδίου» (domain ontologies) και οι «οντολογίες εργασιών» (task ontologies) περιγράφουν το λεξιλόγιο που αφορά σε ένα γενικό πεδίο γνώσης (π.χ. ιατρική) και σε µία γενική εργασία ή δραστηριότητα (π.χ. διαγνωστική ή πωλήσεις) αντίστοιχα, καθορίζοντας τους όρους που θα εισαχθούν σε µία συσχετιζόµενη υψηλού επιπέδου οντολογία. Μία τρίτη περίπτωση αποτελούν οι «οντολογίες εφαρµογών» (application ontologies), οι οποίες περιγράφουν έννοιες εξαρτώµενες ταυτόχρονα, από ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης και από µία εργασία- αποτελούν εξειδικεύσεις συνήθως των αντίστοιχων οντολογιών, πεδίου και εργασιών. Αυτές οι έννοιες συχνά έχουν ανάλογους ρόλους µε εκείνους που έχουν οι οντότητες κάποιου πεδίου γνώσης κατά την αναπαράσταση µίας δεδοµένης δραστηριότητας. Ο κανόνας που διέπει όλους τους τύπους οντολογίας είναι ότι οι πιο εύχρηστες είναι οι λιγότερο επαναχρησιµοποιήσιµες, καθώς είναι εξειδικευµένες στην αναπαράσταση στατικής γνώσης και σε εργασίες συγκεκριµένων χώρων εφαρµογής. Άλλωστε την επαναχρησιµοποίηση ή την ενοποίηση µιας οντολογίας οριοθετεί η παρουσία διαφορετικών ανώτερων επιπέδων (upper levels) 7. Aπό τη δεκαετία του 1990, οι οντολογίες αποτελούν πεδίο έρευνας διαφόρων κλάδων της πληροφορικής 8 και συνιστούν περιοχή εφαρµογής της µετάφρασης της φυσικής ορίζονται ως υποσύνολο ενός καρτεσιανού γινοµένου (π. χ. σχέσεις is-a, subclass-of κλπ). Μία ειδική περίπτωση σχέσεων αναπαρίσταται από λειτουργίες, όπως «εντοπίζεται σε», «διευθύνει το» κλπ. Οι περιπτώσεις (instances) αντιπροσωπεύουν παραδείγµατα εννοιών, ενώ τα αξιώµατα χρησιµοποιούνται ως ιδιότητες/ χαρακτηριστικά (attributes) των εννοιών και των παραδειγµάτων. Βλ. BERTINO et al (2001) σ Κάθε (συµβολικό) πληροφοριακό σύστηµα έχει τη δική του οντολογία, καθώς προσδίδει σηµασίες σε σύµβολα. Βλ. GUARINO (1998). 6Είναι εποµένως λογικό, τουλάχιστον θεωρητικά, να υπάρχουν ενοποιηµένες υψηλού επιπέδου οντολογίες για µεγάλες κοινότητες χρηστών, βλ. GUARINO (1998). Σχετικά µε τους τύπους οντολογίας, βλ. BERTINO et al (2001) σ Για περιπτώσεις βελτιστοποίησης της επαναχρησιµοποίησης ή της ενοποίησης οντολογιών, idem, σ Πρόκειται για την αναπαράσταση και την κατασκευή γνώσης, την ποιοτική µοντελοποίηση, την ενοποίηση της πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα, την οντοκεντρική ανάλυση, την ανάκτηση και εξαγωγή πληροφορίας κοκ

5 3 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης γλώσσας, της τυποποίησης προϊόντων γνώσης, των γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων, της ιατρικής, του ηλεκτρονικού εµπορίου - κυρίως ως προς τον ορισµό προτύπων για την ανταλλαγή δεδοµένων κοκ. Τα υπάρχοντα συστήµατα πολιτισµικής διαχείρισης και τεκµηρίωσης χρησιµοποιούν κυρίως οντολογίες γενικές, µε µικρό βαθµό επαναχρησιµοποίησης, καθώς εµπεριέχουν διακρίσεις βασικών οντοτήτων αντιπροσωπευτικών του πραγµατικού κόσµου σε επίπεδο πεδίου γνώσης και διακρίσεις κλάσεων και σχέσεων σε µετα-επίπεδο. Στην προκειµένη περίπτωση, ένα σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών αρχείων αποτελεί ένα ακόµα σύστηµα διαχείρισης πολιτισµικών αγαθών. Ως εκ τούτου, θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει εφικτή την εφαρµογή µιας οντολογίας ανάλογης µε αυτές που χρησιµοποιούν τα άλλα οµοειδή συστήµατα, ωστόσο, κατάλληλα προσαρµοσµένης σ ιδιαιτερότητες του υλικού και ανάγκες των χρηστών. Αν και προτείνονται διάφορα µοντέλα µεταδεδοµένων ως πρότυπα αρχειονοµίας 9 και µουσειολογίας 10, δεν υπάρχει κανένα µοντέλο που να αφορά στην ταξινόµηση του περιεχοµένου κειµενικών πηγών. Τα υπάρχοντα πρότυπα αφορούν σε υλικά αντικείµενα (εκθέµατα, αρχειακά αντικείµενα 11 ), και εποµένως είναι ανεπαρκή για την ταξινόµηση αφηρηµένων εννοιών και αντικειµένων που περιγράφονται νοητικά µέσα από κείµενα. Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελούν Η ανάπτυξη σχήµατος µεταδεδοµένων για την ταξινόµηση αρχείων µε έµφαση στα στοιχεία αρχειακού καταλόγου και στην περιγραφή του περιεχοµένου. στοιχεία του EAD, του ISAD(G) και του CIDOC CRM, και τα εντάσσει σε ένα σύνολο κανόνων οργανωµένων σε 4 περιγραφικά πεδία. 9 Ως παράδειγµα αναφέρονται τα Dublin Core ΜΕΤΑelements, ISAD(G) και EAD. 10 Εξαίρεση αποτελεί το µοντέλο αναφοράς CIDOC της ICOM, το οποίο αν και αφορά σε µουσειακά εκθέµατα, φαίνεται πως ικανοποιεί αρκετές από ανάγκες ταξινόµησης αφηγηµατικών πηγών µε βάση στοιχεία του περιεχοµένου τους. 11 Αντιµετωπίζουν τα αρχειακά έγγραφα ως υλικά αντικείµενα και τα ταξινοµούν βάσει εξωτερικών (εξω-κειµενικών) χαρακτηριστικών.

6 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 4 Ορισµοί Εννοιών Αρχείο (Archive) Το σύνολο των τεκµηρίων ανεξαρτήτως χρονολογίας, ύλης και σχήµατος, το οποίο έχει δεχθεί ή παραγάγει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Κατά συνέπεια, πρόκειται για τη φυσική αντανάκλαση των δραστηριοτήτων ενός νοµικού ή φυσικού προσώπου. Αρχειακή περιγραφή Η ακριβής παρουσίαση µιας ενότητας περιγραφής και των συστατικών της µερών, όταν αυτά υπάρχουν, που προέρχεται από την επιλογή, ανάλυση, οργάνωση και καταγραφή πληροφοριών, οι οποίες χρησιµεύουν στον προσδιορισµό, στη διαχείριση, στον εντοπισµό και στην κατανόηση του αρχειακού υλικού, του πλαισίου παραγωγής του και του αρχειακού συστήµατος που το παρήγαγε. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ, GENERAL STATE ARCHIVES http//gak.att.sch.gr/index.htm, http//gak.att.sch.gr/gr/home/faq.html Εργαλεία έρευνας (Finding aids) Μέσα περιγραφής των τεκµηρίων, δηµοσιευµένα ή µη, παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά, που έχουν δηµιουργηθεί από ένα Αρχείο ή αρχειακό πρόγραµµα, προκειµένου να επιτρέψουν τον φυσικό ή διοικητικό και διανοητικό έλεγχο στα αρχεία και συλλογές. Καθοδηγούν στην εύρεση πληροφοριών, τόσο το προσωπικό του Αρχείου, όσο και τους χρήστες. Βασικά εργαλεία έρευνας αποτελούν οι οδηγοί (γενικοί ή τοπογραφικοί, θεµατικοί ή ειδικής τεκµηρίωσης), τα περιγραφικά ευρετήρια, τα ειδικά ευρετήρια, τα πρωτόκολλα εισαγωγής, οι κατάλογοι δελτίων, οι ειδικές καταστάσεις, οι καταστάσεις µεταφερόµενου υλικού, τα πρωτόκολλα απογραφής, οι πίνακες (index) και για αρχεία αναγνώσιµα µε µηχανικά µέσα, η τεκµηρίωση λογισµικού. Τα πρωτόκολλα, αλφαβητικά-θεµατικά ευρετήρια και οδηγοί συστηµάτων αρχειοθέτησης που παράγονται από την υπηρεσία ή το πρόσωπο που δηµιούργησε το αρχείο. Αναφέρονται και ως αρχεία ελέγχου ή σύγχρονα µε την παραγωγή του υλικού εργαλεία έρευνας. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ, GENERAL STATE ARCHIVES http//gak.att.sch.gr/index.htm, http//gak.att.sch.gr/gr/home/faq.html

7 5 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ Ψηφιακή Απεικόνιση Τεκµηρίου (Document Image Processing, DIP). Τεχνολογίες και διαδικασίες που επιτρέπουν την καταγραφή, αποθήκευση και ανάκληση της απεικόνισης ενός εγγράφου σε ηλεκτρονική µορφή. J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ Απεικόνιση / Εικόνα (Image) Η αναπαραγωγή ενός τεκµηρίου σε υποστρώµατα, όπως φιλµ, µικροφίλµ ή οπτικό δίσκο. J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ Τεκµήριο Η µικρότερη διακριτή µονάδα του αρχειακού υλικού, η οποία συσσωρεύεται για να σχηµατίσει µια σειρά (δηλαδή ένα φάκελο ή υποφάκελο σε µια σειρά φακέλων, ένα κατάστιχο σε µια σειρά κατάστιχων κ.λπ.). Μερικές φορές ο όρος χρησιµοποιείται επίσης ως ισοδύναµος του Εγγράφου. Αναφέρεται και ως αρχειακό τεκµήριο. J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ Περιγραφή Η διαδικασία της καταγραφής πληροφοριών σχετικών µε τη φύση και το περιεχόµενο των αρχείων που βρίσκονται σε αρχειακή εποπτεία. Η περιγραφή εντοπίζει χαρακτηριστικά όπως η προέλευση, η ταξινόµηση, το υπόστρωµα και τα περιεχόµενα και τα παρουσιάζει σύµφωνα µε µια τυποποιηµένη µορφή. J. Ellis (επιµ.), Η ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, σ. 572.

8 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 6 ιαδικασία επιλογής κριτηρίων Είναι εµφανές ότι το είδος της πληροφορίας εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο προσέγγισης του υλικού. Η φυσική, εξωτερική περιγραφή των εγγράφων, µε έννοιες της διπλωµατικής, της βιβλιοθηκονοµίας ή της αρχειονοµίας ως στοιχεία ευρετηριασµού συνιστά διαφορετικό επίπεδο προσέγγισης από αυτό της µορφολογίας των κειµένων των εγγράφων, µε έννοιες από το χώρο της φιλολογίας (κειµενολογίας, αφηγηµατολογίας, κλπ) ως στοιχεία ευρετηριασµού. Εξάλλου, ο συνδυασµός διαφορετικών επιπέδων προσέγγισης σε ενιαίο σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης είναι δυσχερής, για τον λόγο ότι προκύπτει ένα τεράστιο, ανοµοιογενές πλήθος κριτηρίων, µη σαφώς καθορισµένο για το σύνολο των χρηστών. Καθώς πρόκειται για έγγραφα, θα µπορούσε να διερευνηθεί η περίπτωση ταξινόµησης µε έννοιες της διπλωµατικής, της επιστήµης δηλαδή που ασχολείται κατεξοχήν µε την µελέτη των εξωτερικών και εσωτερικών χαρακτηριστικών ποικίλων κρατικών εγγράφων. Προς τον σκοπό αυτό επιχειρείται ο ενιαίος ευρετηριασµός των εγγράφων µε δοµικά στοιχεία, λογικές έννοιες του περιεχοµένου τους (πραγµατολογικά στοιχεία). Ο ενιαίος ευρετηριασµός τους σε συνδυασµό µε το µικρό κόστος ταξινόµησης θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο για το βάθος ανάλυσης της πληροφορίας. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη οργάνωση της πληροφορίας δεν αποσκοπεί στην αναπαραγωγή των κειµένων, καθώς το σύστηµα παρέχει ψηφιοποιηµένα τα ίδια τα κείµενα και µεταφράσεις του. Εξίσου προβληµατική θα ήταν η προσπάθεια ταξινόµησης του υλικού µε τρόπο που να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ειδικής επιχειρηµατολογίας για την τεκµηρίωση και εξαγωγή συµπερασµάτων νοµικής φύσης. Αν για τα σύγχρονα νοµικά θέµατα, ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι δύσκολο, τα προβλήµατα είναι πολύ µεγαλύτερα στην περίπτωση του οθωµανικού δικαίου, η φιλοσοφία του οποίου ενέχει πολλά σκοτεινά σε µας σηµεία. Αντιθέτως, µια ευρύτερη θεώρηση του υλικού και των αναγκών του χρήστηπρόκειται για τους αρχειονόµους και ερευνητές του αρχείου (ανεξαρτήτως της περιοχής ενδιαφέροντος των τελευταίων) - οδηγεί στον τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας που θα εξυπηρετεί ένα πλήθος διαφορετικών επιστηµονικών µελετών και θα διευκολύνει την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών για το περιεχόµενο του αρχειακού υλικού. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης του υλικού επιλέγεται ως ο χρηστικότερος. Πρακτικά, µία τέτοια προσέγγιση απαιτεί τον ευρετηριασµό λογικών εννοιών (πραγµατολογικών και µόνο) που εµφανίζονται σ υποθέσεις των εγγράφων, είτε αυτές αφορούν σε πράξεις, είτε σε «αναφερόµενα» συµβάντα. Η πληροφορία διασπάται σε πολύ µικρά τµήµατα, σε ένα θεωρητικά µη πεπερασµένο (επεκτάσιµο) διακριτό σύνολο

9 7 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης απλούστατων λογικών εννοιών, που είναι προσπελάσιµο από διάφορες-θεωρητικά απεριόριστες-οπτικές, και ικανό να δεχθεί ποικίλες ερµηνευτικές προσεγγίσεις (είναι επεξεργάσιµο). Συµπερασµατικά, βασικές παράµετροι στην επιλογή της «µεθοδολογίας» κατά τον ευρετηριασµό των εννοιών, αποτελούν η ευρύτητα και η ετερογένεια12 του υλικού, σε συνδυασµό µε την πολιτισµική του απόκλιση από τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και η επιδιωκόµενη ευχρηστία, η λειτουργικότητα, και η ιστορικά επιστηµονική ορθότητα της υπό κατασκευή οντολογίας. Επίπεδα Ταξινόµησης Επίπεδο 1 Στο επίπεδο αυτό θεωρούµε ότι η ταξινόµηση του περιεχοµένου του αρχείου γίνεται από τον παραγωγό του και στηρίζεται στην αρχή της αρχικής τάξης. <Περιεχόµενο> < ραστηριότητα>εξόφληση</ ραστηριότητα> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Όνοµα>Γεωργιλάς</Όνοµα ><Επώνυµο>Βαρούχας</Επώνυµο > <Πατρώνυµο>Ξερί Ζαραχάνις</Πατρώνυµο > <Τίτλος>κυρ</Τίτλος> <Ρόλος>εκπρόσωπος µελλόνυµφης</ρόλος> <Ρόλος>πατέρας</Ρόλος> <Ρόλος>προικοδότης</Ρόλος> </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Όνοµα>Νικολός</Όνοµα ><Επώνυµο>Νταβερώνας</Επώνυµο > <Τίτλος>µισέρ Μάρκο</Τίτλος><Τίτλος>κυρ</Τίτλος> <Ρόλος>υιός κατά φύσι</ρόλος> <Ρόλος>µελλόνυµφος</Ρόλος> <Ρόλος>αυτοπροσώπως</Ρόλος> 12 Το δίκαιο εξ ορισµού τείνει να καλύψει σχεδόν όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ευρύτητα της θεµατικής των εγγραφών των κωδίκων είναι εντυπωσιακή.

10 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 8 </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Τόπος>... Κρήτη νησί, εστρέτο Ρυθύµνης, Μοναστηράκι χωριό <εντοπισµός διεξαγωγής πράξης>κατοικίαν κυπ Αντρέα Βαρούχα Ξερίτι</εντοπισµός διεξαγωγής πράξης> </Τόπος> <χρόνος>ιγ ινδικτιών </χρόνος><χρόνος>26 Οκτωβρίου 1600</χρόνος> </Περιεχόµενο> Επίπεδο 2 Στο επίπεδο αυτό τα έγγραφα ταξινοµούνται µε βάση τους όρους και έννοιες κοινωνικών δοµών που εµπεριέχουν- δεδοµένα που παραδίδουν τα ίδια τα κείµενα/ τεκµήρια. εν γίνεται καµία προσπάθεια ένταξης και κατά συνέπεια ερµηνείας της µαρτυρίας των κειµένων σε σύγχρονες, αντίστοιχες πιθανότατα δοµές. Επίσης δεν ακολουθείται η δοµή του κειµένου, αλλά οι δοµές των διαφόρων εννοιών σε όποιο επίπεδο και αν παραδίδονται στα κείµενα. <Περιεχόµενο> < ραστηριότητα>υπόσχεση γάµου</ ραστηριότητα> < ραστηριότητα>προικοδότηση</ ραστηριότητα> < ραστηριότητα>αδερφοµοίρι</ ραστηριότητα> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>γεωργιλάς</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>νικολός</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>τζόρτζις</όνοµα>... <Ρόλος>µάρτυρας</Ρόλος> </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>μανταλούτζα</όνοµα>...<ρόλος>µελλόνυµφη</ρόλος> </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Αντικείµενο δραστηριότητας>χρηµατικό ποσό</αντικείµενο δραστηριότητας>

11 9 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης <Αντικείµενο δραστηριότητας>είδη ρουχισµού</αντικείµενο δραστηριότητας> <Τόπος>... </Τόπος> <χρόνος>... </χρόνος> </Περιεχόµενο> Επίπεδο 3 Στο επίπεδο αυτό γίνεται η αποδόµηση της πληροφορίας και ένταξή της στη λογική σύγχρονων κατανοήσιµων δοµών. Το επίπεδο αυτό ταξινόµησης, προϋποθέτει ιστορικές γνώσεις για τον τοµέα/ τοµείς όπου αναφέρεται το αρχείο και παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης µεγαλύτερου βάθους ταξινόµησης. <Περιεχόµενο> < ραστηριότητα>αρραβώνας</ ραστηριότητα> < ραστηριότητα>γαµήλια παροχή</ ραστηριότητα> {<όρος>προικοδότηση θυγατέρας</όρος> <όρος>αδερφοµοίρι</όρος> <όρος>χάρισµα</όρο>} </Είδος ραστηριότητας> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>γεωργιλάς</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>νικολός</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>τζόρτζις</όνοµα>... </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><όνοµα>μανταλούτζα</όνοµα>... <Ρόλος>προικοδοτούµενη</Ρόλος></Εµπλεκόµενο πρόσωπο> <Αντικείµενο δραστηριότητας> <Άυλο αντικείµενο>προίκα</ Άυλο αντικείµενο> <Υλικό αντικείµενο> <είδος>χρηµατικό ποσό</είδος> <είδος>είδη ρουχισµού </είδος>

12 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 10 </Υλικό αντικείµενο> </Αντικείµενο δραστηριότητας> <χρόνος>17ος αιώνας</χρόνος><χρόνος>ιγ ινδικτιών </χρόνος><χρόνος>26 Οκτωβρίου 1600</χρόνος> </Περιεχόµενο>

13 11 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης οργανωµένοι σε 4 περιγραφικά πεδία Ταυτότητα Αφορά το σύνολο της βασικής πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την αναγνώριση και ταύτιση ενός αρχειακού αντικειµένου. κωδικός περιγραφής επίπεδο περιγραφής µορφή/ υπόστρωµα διαστάσεις πλήθος µέρος κωδικός σύνθετου αντικειµένου σχετικό αρχειακό αντικείµενο τίτλος (ήδη υπάρχων) θέµα (αποδιδόµενο κατά την καταχώρηση) φυσική περιγραφή/ κατάσταση αυθεντικότητα δηµιουργία αρχειοθέτηση ηλεκτρονική καταχώριση ψηφιακό αρχειακό αντικείµενο παρατηρήσεις Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. ΙΠΑΠ 2002, Πεδίο αναγνώρισης ISAD(G) 2000, IDENTITY STATEMENT AREA Είναι απαραίτητη πληροφορία για την καταγραφή και τεκµηρίωση

14 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 12 της ταυτότητας κάθε αρχειακού αντικειµένου. ηµιουργία ίνει πληροφορίες για τη δηµιουργία της ενότητας περιγραφής. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο δηµιουργός/ παραγωγός ταυτίζεται µε τον αρχειονόµο και ο χρόνος δηµιουργίας του αντικειµένου συµπίπτει µε το χρόνο αρχειοθέτησής του. δηµιουργός/ παραγωγός τεκµηρίου χρόνος δηµιουργίας τόπος δηµιουργίας χρήση/ λειτουργία τεκµηρίου πλήθος µέρος Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. EAD 2002, <creation>, CIDOC Creation Event Η πληροφορία είναι απαραίτητη για να γνωρίζει ο χρήστης πότε και ποιος δηµιούργησε το αρχειακό αντικείµενο, κάτω από ποιες συνθήκες και ποια ήταν η λειτουργία του αντικειµένου. Αρχειοθέτηση Αφορά το σύνολο της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την αναγνώριση και ταύτιση του αντικειµένου στο αρχείο. κωδικός αρχειοθέτησης ένδειξη θέσης αντικειµένου χρήση τεκµηρίου αρχειονόµος αρµόδιος φορέας χρόνος απόκτησης

15 13 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης πρόσκτηση χρόνος εκκαθάρισης τόπος αρχείου κανόνες περιγραφής ιστορικό εποπτείας/φύλαξης παρατηρήσεις αρχειονόµου Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. EAD 2002, <custodhist>, <acqinfo>, <archdesc> ISAD(G) 2000, Archival history ιασώζει την αρχική τάξη αρχειοθέτησης, παρέχοντας πληροφορίες για την αρχική λειτουργία/ χρήση, αλλά και αξία του αντικειµένου. Απαραίτητη για το ιστορικό του αντικειµένου στο χώρο του αρχείου. Ηλεκτρονική καταχώριση Το σύνολο της πληροφορίας για την ταύτιση του αρχειακού αντικειµένου στο ηλεκτρονικό αρχείο. κωδικός ηλεκτρονικής καταχώρησης καταχωρητής χρόνος καταχώρισης φορέας/ πρόγραµµα καταχώρισης πρότυπα ταξινόµησης έλεγχος διαδικασίας καταχώρισης Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική.

16 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 14 EAD 2002, <arrangement>,<index> ISAD(G) 2000, Content and Structure area, System of arrangement Απαραίτητη για την αναγνώριση του αντικειµένου, την επιστηµονική τεκµηρίωση του τρόπου ταξινόµησης, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος. Περιεχόµενο ίνει πληροφορίες για το περιεχόµενο/θέµα του αρχειακού αντικειµένου. δραστηριότητα δράστης αντικείµενο δραστηριότητας τόπος χρόνος Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική EAD 2002, <scopecontent> ISAD(G) 2000, CONTENT AND STRUCTURE AREA, Scope and Content Όροι πρόσβασης και χρήσης ίνει πληροφορίες για σηµερινές δυνατότητες πρόσβασης στο συγκεκριµένο αρχειακό υλικό, αλλά και για όποιες δυνατότητες χρήσης του. όροι πρόσβασης όροι αναπαραγωγής

17 15 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης γλώσσα/ γραφή των τεκµηρίων φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις εργαλεία έρευνας Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική EAD 2002, <accessrestrict>, <userestrict> ISAD(G) 2000, CONDITIONS OF ACCESS AND USE AREA Conditions governing access, Conditions governing reproduction Πρόκειται για σηµαντική πληροφορία τόσο για τον χρήστη, όσο και για τον αρχειονόµο. Τεκµηρίωση/ Συµπληρωµατικές πηγές Αφορά στο σύνολο της πληροφορίας που σχετίζεται µε το αρχειακό αντικείµενο, το επεξηγεί, το συµπληρώνει κ.ο.κ. εντοπισµός πρωτοτύπων εντοπισµός αντιγράφων σχετικές ενότητες περιγραφής βιβλιογραφία/ δηµοσίευση Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. ISAD(G) 2000, ALLIED MATERIALS AREA Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη διευκόλυνση της µελέτης του συγκεκριµένου αρχειακού αντικειµένου.

18 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 16 Εντοπισµός πρωτοτύπων ίνει πληροφορίες για την ύπαρξη, τον εντοπισµό, τη διαθεσιµότητα ή και την καταστροφή των πρωτοτύπων, εφόσον η ενότητα περιγραφής είναι αντίγραφο. διεύθυνση βιβλιογραφική παραποµπή σηµείωση χρονολογικός κατάλογος τίτλος παρατήρηση πίνακας γεωγραφικός τόπος φορέας EAD 2002, <originalsloc> ISAD(G) 2000, Existence and location of originals, data element MARC field 535. ΙΠΑΠ 2002, Εντοπισµός πρωτοτύπων. Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη διευκόλυνση της µελέτης του αρχειακού αντικειµένου. ιαθέσιµη Εναλλακτική Μορφή Αναφέρει πληροφορία σχετική µε αντίγραφα του περιγραφόµενου υλικού. Συχνά πρόκειται για µικροφίλµ, φωτοαντίγραφα ή ψηφιοποιηµένες αναπαραγωγές. τύπος εναλλακτικής µορφής κωδικός αντιγράφου

19 17 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης εντοπισµός διαθεσιµότητα παραγγελία EAD 2002, <altformavail> ISAD(G) 2000, Existence and location of copies ΙΠΑΠ 2002, Εντοπισµός αντιγράφων. Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη διευκόλυνση της έρευνας σχετικής µε το αρχειακό αντικείµενο Σχετικές ενότητες περιγραφής ίνει πληροφορίες για άλλες ενότητες περιγραφής που σχετίζονται θεµατικά µε το συγκεκριµένο αρχειακό αντικείµενο και όχι ως προς την προέλευση, τον εντοπισµό ή τη χρήση τους. EAD 2002, <relatedmaterial> ISAD(G) 2000, Related units of description ΙΠΑΠ 2002, Σχετικές ενότητες περιγραφής. Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη διευκόλυνση της έρευνας σχετικής µε το αρχειακό αντικείµενο. Βιβλιογραφία/ δηµοσίευση

20 Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 18 δίνει πληροφορίες για σχετική µε το αρχειακό αντικείµενο βιβλιογραφία και για την ύπαρξη δηµοσίευσής του βιβλιογραφική σειρά βιβλιογραφική παραποµπή δηµοσίευση έκδοση εκδότης συγγραφέας χρονολογία έκδοσης τόπος έκδοσης EAD 2002, <bibliography> ISAD(G) 2000, Publication note ΙΠΑΠ 2002, ηµοσιεύσεις/ Βιβλιογραφία. Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου, στη διευκόλυνση της έρευνας σχετικής µε το αρχειακό αντικείµενο και αποτελεί επιστηµονική τεκµηρίωση για τον τρόπο περιγραφής και καταχώρησης του αρχειακού αντικειµένου.

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Δυνατότητες: Σύλληψη, συντήρηση, ανάδειξη Χρήση : Ψηφιακών βίντεο, ήχων, εικόνων, γραφικών παραστάσεων Οι συλλογές καθίστανται διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο(

Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο( Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο( Ανάκτηση πληροφοριών (information retrieval): ο τρόπος εντοπισµού της πληροφορίας και η διαδικασία ανάσυρσής της από το σηµείο εναπόθεσής της. Η ανάκτηση πληροφοριών εµπίπτει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος Η διαχείριση των αρχείων στην εποχή της πληροφορίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νέα υποστρώματα Η πληροφορία, πολύτιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 2 ο Μάθημα Μικρή επανάληψη... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο...13 1.2 Πως αναπτύχθηκε η UML...14 1.3 Κατανοώντας την UML...15 1.4 Αναγνωρίζοντας τα επί μέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΣΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΣΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΣΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ RDF ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RDF Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Μεταδεδομένα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος Μεταδεδομένα αποτελεί μετάφραση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Θεοφανία Β. Αγγελοπούλου Σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Πληροφορική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ «Υποδοµή χωρικών πληροφοριών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE» Ηµερίδα ΤΕΕ 15 Νοεµβρίου 2006 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Την Επιτροπή αποτελούν οι:

Την Επιτροπή αποτελούν οι: Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Δεδομένων και τη Διαχείριση Μεταδεδομένων». Με την υπ αριθμ. υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Εισαγωγή. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Εισαγωγή. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία Προγραμματισμού 1 / 24 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 29th Conference of the European Board of National Archivists (EBNA) 29ème Réunion du Bureau européen des archivistes nationaux (EBNA) ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ @ΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων».

Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων». Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων». Με την υπ αριθμ. υπ αριθμ. ΣΕΠΠ/1671/9-5-2014 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Σύλβια Β. Κουκουνίδου Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 10 Μαΐου 2010 Ψηφιοποίηση Μετατροπή αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα