ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ) Αγγελάκος, Κ. (2003) (επιµ.). ιαθεµατικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικ σχολείο. Αθήνα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ) Αγγελάκος, Κ. (2003) (επιµ.). ιαθεµατικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικ σχολείο. Αθήνα:"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ) Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ Αγγελάκος, Κ. (2003) (επιµ.). ιαθεµατικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικ σχολείο. Αθήνα: Μεταίχµιο. Αθανασίου, Λ. (2000). Αξιολ γηση της επίδοσης του µαθητή στο σχολείο και του διδακτικο έργου, Ιωάννινα: (χ..) Αλαχιώτης, Σ. (2002).Το δηµιουργικ σχολείο δεν είναι ουτοπία, στο: Βήµα της Κυριακής (19/05/2002). Αλαχιώτης, Σ. (2002). Για ένα σ γχρονο εκπαιδευτικ σ στηµα, στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε- µάτων, 7, Αθήνα: Παιδαγωγικ Ινστιτο το. Αλαχιώτης, Σ. (2003). Η δ ναµη της µάθησης, στο: Το Βήµα της Κυριακής (29/06/2003). Αναγνωστοπο λου,. (1995). Κοινωνικές Αναπαραστάσεις για την οικογένεια στα βιβλία «Γλώσσα µου». Αθήνα: Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης. Banks, O. (1987). Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. µτφρ. Τ. αρβέρης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Βίννικοτ, Ντ. (1990). Το παιδί, το παιχνίδι και η πραγµατικ τητα. Αθήνα: Καστανιώτης. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ. (1999). Η εκπαίδευση ως µηχανισµ ς αναπαραγωγής του κοινωνικο αποκλεισµο. Θεωρητικ ς προβληµατισµ ς και εµπειρικά δεδοµένα, στο: Χ. Κωνσταντίνου Γ. Πλει ς (επιµ.). Σχολική αποτυχία και κοινωνικ ς αποκλεισµ ς. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σσ Βοσνιάδου, Στ. (2004). Εγκατάλειψη του σχολείου. Αθήνα: αρδαν ς. Βο ρη, Σ. (1992). Eκπαίδευση και Eθνικισµ ς στα Bαλκάνια. H περίπτωση της βορειοδυτικής Mακεδονίας ( ). Παρασκήνιο, Aθήνα 2006 Βρεττ ς, I. Kαψάλης, A. (1994). Αναλυτικά Προγράµµατα, Θεσσαλονίκη: Art of text. Canivez, P. (2000). Ποια αγωγή για τον πολίτη; µτφρ. Λ. Σκουριλιάκου, Αθήνα: Scripta. Charlot, B. (1999). Η σχέση µε τη γνώση. Στοιχεία για µια θεωρία. µτφρ. Μ. Καραχάλιος, Ε. Λινάρδου-Καραχάλιου. Αθήνα: Μεταίχµιο. Γαλάνης, Γ. Καραφ λλης, Γ. (1993). Ο κοινωνικ ς αποκλεισµ ς. Γενικ διάγραµµα του προβλήµατος και επιγραµµατικές αναιρετικές προτάσεις, στο: Χρονικά 6, σσ Γαλανάκη, Ε. (2003). Θέµατα αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Αθήνα: Ατραπ ς. Γεωργίου, Στ. (1993). Ο ρ λος της οικογένειας στη σχολική επίδοση, στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση 19, σσ Γεωργίου, Στ. (1996). Γονεϊκή συµπεριφορά και σχολική επίδοση, στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση 23, σσ Γερµαν ς,. (1993). Χώρος και ιαδικασίες Αγωγής Η παιδαγωγική ποι τητα του χώρου. Αθήνα: Γκλιάου - Χριστοδο λου, Ν. (2002), Η µέθοδος Project, στο: Σ γχρονο Νηπιαγωγείο, 30, Γραµµατάς, Θ. Τζαµαργιάς,Τ. (2004). Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Αθήνα: Ατραπ ς. αµανάκης, Μ. (1990). ιδακτική της Πολιτικής Αγωγής, Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής. Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. ανασσής Αφεντάκης, Α. (1993). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης. Αθήνα: αυτοέκδοση. ήµου, Γ. (2002). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Αθήνα: αρδάνος. ήµου, Γ. (1989). Η λογική των επιδ σεων και οι αποκλίσεις στο σχολείο, στο: Επιστηµονική Επετηρίδα του Π.Τ..Ε. Ιωαννίνων 2, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, σσ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 ελµο ζος, Α. (1958). «Απ το σχολείο εργασίας», Μελέτες και Πάρεργα, Αθήνα. David, D. & Cuadra, C. & Miel, R.(2002). Το Λαβωµένο νερ. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Dowling, E. & Osborne, E. (2003). Η οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: αρδάνος. Έκθεση της ιεθνο ς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο αι., υπ την προεδρία του J. Delors, (2002). Εκπαίδευση. Ο θησαυρ ς που κρ βει µέσα της, UNESCO, µτφρ. ΚΕΕ, Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2005). Οδηγ ς Ευρωπαϊκής Πληροφ ρησης στην Ελλάδα, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2000). Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα:. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Ζοµπανάκης, Γ. Η Αγωγή του Πολίτου στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια,Τ µος Α, Fontana, D. (2004). Ψυχολογία για εκπαιδευτικο ς. Αθήνα: Σαββάλας. Fontana, D. (2004). Ο εκπαιδευτικ ς στην τάξη. Αθήνα: Σαββάλας. Fontaine, Pascal. (2007). Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Frey, K. (1999). Η µέθοδος Project: µια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, µτφ. Κλ. Μάλλιου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Θεοφιλίδης, Χ. (1997). ιαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγ ρης. Θεριαν ς, Κ. (2003). Η «διαθεµατικ τητα» στην εκπαίδευση: Μπορο ν να αλλάξουν το σχολείο τα ΕΠΠΣ και η Ευέλικτη Ζώνη, αν δεν καταργηθο ν οι εξετάσεις και οι βαθµοί, στο: Εκπαιδευτική Κοιν τητα, 67, Καλογιαννάκη, Π. (2005). Ο «Κ σµος της Εκπαίδευσης». Μια ψη του σ γχρονου συγκριτικο παιδαγωγικο λ γου στα τέλη του 20ο και στις αρχές του 21ου αι. Αθήνα: Ατραπ ς. Κανάκης, Ι. (1987). Η οργάνωση της διδασκαλίας µάθησης σε οµάδες εργασίας. Αθήνα: αυτοέκδοση. Καραθανάση-Κατσαο νου, Α. (2002). Είµαι έφηβος. Ψυχολογική Θεώρηση της Εφηβείας. Αθήνα Καρακατσάνη,. (1998). Το µάθηµα πολιτικής διαπαιδαγώγησης στη Μεταπολεµική Ελλάδα. Η «Αγωγή του Πολίτου», στο: Μνήµων, 20, Καρακατσάνη,. (2004). Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Γνώσεις, αξίες, πρακτικές. Αθήνα: Μεταίχµιο. Καρακατσάνη,. (2003). Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Αθήνα: Μεταίχµιο. Καρατζιά Σταυλιώτη, Ε. (2002). Η διαθεµατικ τητα στα Αναλυτικά Προγράµµατα: Παραδείγµατα απ την ευρωπαϊκή εµπειρία και πρακτική, στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 7, Αθήνα: Παιδαγωγικ Ινστιτο το. Καραφ λλης, Γρ. (1994). Παιδεία και Κοινωνικοί Αποκλεισµοί. Ο ρ λος του µορφωτικο επιπέδου στην κοινωνική διαστρωµάτωση και στον τ πο των πολιτών, στο: Βήµα των Κοινωνικών Επιστη- µών 15, σσ Καραφ λλης, Γ. (2002). Αξιολογία και Παιδεία Φιλοσοφική Θεώρηση του Ζητήµατος των Αξιών στο χώρο της Παιδείας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Κασιµάτη, Κ. Ψηµµένος, Ι. (2003). Οργανωτική Κουλτο ρα και Κοινωνικ ς αποκλεισµ ς. Αθήνα: Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής. Κατσίλλης, Ι. Αλεξ πουλος, Χ., Μουτσα ρας, Π. Σκαρτίλας, Π.(1997). Η Ισ τητα Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και η Κοινωνική Ισ τητα. Έννοια, Θεωρία, Πράξη, στο: Θ. Μυλωνάς, (επιµ). Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Πάτρα: Αχαϊκές Εκδ σεις, σελ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 81

3 Καψάλης, Γ. (1993). Tα Aριστουργήµατα της Παγκ σµιας Λογοτεχνίας (Kώστας Aθ. Mιχαηλίδης), Aθήνα Κολλιάδης, Ε. (1989). Μαθησιακές υσκολίες και προβληµατική συµπεριφορά στο χώρο του σχολείου: Συµπληρωµατικές Σηµειώσεις. Αθήνα: Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστήµιο Αθηνών, Π.Τ..Ε. Κολλιάδης, Ε. (1997). Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική Πράξη. τ µοι Β και Γ, Αθήνα: αυτοέκδοση. Κοντογιαννοπο λου Πολυδωρίδη, Γ. (1995). Κοινωνιολογική ανάλυση της Ελληνικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Εναλλακτική ιδακτική. Προτάσεις για µετάβαση απ τη ιδακτική του Αντικειµένου στη ιδακτική του Ενεργο Υποκειµένου. Αθήνα: Κουστουράκης, Σ. (1994). Η κοινωνική και πολιτική αγωγή στο δηµοτικ σχολείο. Κοινωνιολογική ιδακτική προσέγγιση, στο: Νέα Παιδεία, 71, Κριαράς, Ε. (1995). Νέο Ελληνικ Λεξικ. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Κρίβας, Σπ. (2002). Παιδαγωγική Επιστήµη. Βασική θεµατική. Αθήνα: Κυρίδης, Α. (1996). Εκπαιδευτική Ανισ τητα. Οριοθέτηση και προσπάθειες θεωρητικής προσέγγισής της, Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνου, Χ. Ι. (2000). Σχολική Πραγµατικ τητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή. Σκιαγράφηση των Κοινωνικοποιητικών Μηνυµάτων του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών. Αθήνα: Κωνσταντίνου, Χ. Ι. (1994). Το σχολείο ως γραφειοκρατικ ς οργανισµ ς και ο ρ λος του εκπαιδευτικο σ αυτ ν. Αθήνα: Σµυρνιωτάκης. Κωνσταντίνου, Χ. (1998). Σχολική πραγµατικ τητα και κοινωνικοποίηση του παιδιο. Αθήνα: Λάµνιας, Κ. Τσατσαρώνη, Α. (1999). Σχολική Γνώση και Πρακτικές Αξιολ γησης: ο ρ λος τους σε σχέση µε την αποτυχία στο σχολείο και τον κοινωνικ αποκλεισµ, στο: Χ. Κωνσταντίνου Γ. Πλει- ς (επιµ.), Σχολική αποτυχία και κοινωνικ ς αποκλεισµ ς, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σσ Μαλικιώση-Λου ζου, Μ. (1993). Ο ρ λος του φυσικο και κοινωνικο σχολικο περιβάλλοντος στη διαµ ρφωση του παιδιο, στο: Νέα Παιδεία, 67, Μαραγκουδάκη, Ε. (1991). Εκπαίδευση και διάκριση των φ λων. Παιδικά αναγνώσµατα στο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Οδυσσέας Μαραγκουδάκη, Ε. (1995), Τα στερε τυπα για τα φ λα σε παιδικά βιβλία προσχολικής ηλικίας, στο: Πρακτικά Ευρωπαϊκο Συνεδρίου «Εκπαίδευση και ισ τητα ευκαιριών», Αθήνα 7-9 Απριλίου 1994, Αθήνα: Γενική Γραµµατεία Ισ τητας, σσ Ματσαγγο ρας, Η., Τζάνη, Μ. (1995). Οµαδοσυνεργατική ιδασκαλία: για το καθηµεριν µάθηµα και τις συνθετικές εργασίες. Αθήνα: Γρηγ ρης. Ματσαγγο ρας, Η. (2000). Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση. Αθήνα: Γρηγ ρης. Ματσαγγο ρας, Η. (2002). Η διαθεµατικ τητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγ ρης.. Ματσαγγο ρας, Η. (2001). Η σχολική τάξη. τοµ. Α, Αθήνα: Γρηγ ρης. Ματσαγγο ρας, Η. (2002). Ευέλικτη Ζώνη ιαθεµατικών Προσεγγίσεων: Μια εκπαιδευτική καινοτο- µία που αλλάζει στο σχολείο, στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 6, Αθήνα: Παιδαγωγικ Ινστιτο το. Μίλεση, Χ. Π. (2006). Οι Αλλοδαποί Μαθητές απ την Αλβανία στη Σχολική Κοιν τητα. Αθήνα: Γρηγ ρης. Μίλεση, Χ. Πασχαλιώρη, Β. (2003). «Η Eκπαιδευτική Πολιτική της Γερµανίας, Αγγλίας και Ελλάδας στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση»(σσ ). Στο Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, τχ. 8. Αθήνα: Παιδαγωγικ Ινστιτο το. 82 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

4 Μίλεση, Χ. Πασχαλιώρη, Β. (2006). «ιαπολιτισµική Εκπαίδευση και Αντισταθµιστική Αγωγή: Παιδαγωγική Παρέµβαση του Εκπαιδευτικο» (σσ ). Στο Γεωργογιάννης, Π. (επιµ.). ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: Ελληνικά ως ε τερη ή Ξένη Γλώσσα, Πρακτικά του 9ου ιεθνο ς Συνεδρίου, Τ µος Β. Πάτρα: Πανεπιστήµιο Πατρών (Π.Τ..Ε.) Κέντρο ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. Μπαµπάλης, Θ. (2005). Παιδιά µονογονεϊκών οικογενειών. Αθήνα: Ατραπ ς. Μπαµπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικ της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Μπασέτας, Κ. (2002). Ψυχολογία της µάθησης. Αθήνα: Ατραπ ς. Μπεζέ, Λ. (1998) (επιµ.). Βία στο σχολείο Βία του σχολείου Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μπουζάκης, Σ. (1989). Σ γχρονα Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά Προβλήµατα. Αθήνα: Μπουζάκης, Σ., (επ.), Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Gutenberg, Αθήνα, Μουζέλης, Ν. (2000), Η κρίση της κοινωνιολογικής θεωρίας. Τι πήγε λάθος; ιάγνωση και θεραπεία, µτφρ. Β. Καπετανγιάννης. Αθήνα: Θεµέλιο. Μπρο ζος,α. (1995). Ο εκπαιδευτικ ς ως λειτουργ ς Συµβουλευτικής Προσανατολισµο.Αθήνα: Λ χνος. Μυλωνάς, Θ. (1996). Η πολιτική παιδεία µέσω των σχολικών πρακτικών, στο: Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, 18, τ µος Ε, Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και Εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο ηµοτικ Σχολείο Απ την «οµοιογένεια» στην πολυπολιτισµικ τητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Νικολάου, Σ.-Μ. (2006). Θεωρητικά Ζητήµατα στην Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ν βα Καλτσο νη, Χ. (1994). Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα ως µια δε τερη µορφή κοινωνικοποίησης, στο: Εκπαιδευτική Κοιν τητα 26, Νοµική Βιβλιοθήκη (1997). Κώδικας Αστικο ικαίου. Αθήνα: Σάκκουλας. Ο.Ε..Β. (1992). Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ ηµοτικο Βιβλίο ασκάλου. Αθήνα: Ο.Ε..Β. Ο.Ε..Β. (2000). Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ Γυµνασίου Βιβλίο ασκάλου. Αθήνα: Ο.Ε..Β. Παλαιολ γου, Ν. Ευαγγέλου, Ο. (2002). ιαπολιτισµική Παιδαγωγική. Αθήνα: Ατραπ ς. Παµουκτσ γλου, Α. (2001). Εννιάχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση Ζήτηµα Πολιτικής Επιλογής και χι µ νο. Αθήνα: Γρηγ ρης. Παµουκτσ γλου, Α. Νικολάου, Σ.Μ. (2004). Οικογένεια και Ολοήµερο σχολείο. Μια πρώτη αξιολογική προσπάθεια, στο: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Μα ου Αλεξανδρο πολη: Ατραπ ς, σσ Πανταζής, Σ. (2002). Οι αλλαγές στη σ γχρονη κοινωνία και η σχολική µάθηση, στο: Γ.. Καψάλης Α. Ν. Κατσίκης (επιµ.). Σχολική Γνώση και διδασκαλία στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση,τ.Α,Ιωάννινα: Επιστηµονική Επετηρίδα Π.Τ..Ε., σσ Παντελίδου Μαλο τα, Μ. (2002). Το φ λο της ηµοκρατίας, Ιδι τητα του Πολίτη και Εµφ λια Υποκείµενα. Αθήνα: Παντίδης, Σ. Πασιάς, Γ. (2003). Ευρωπαϊκή ιάσταση στην εκπαίδευση. Τ µος Α, Αθήνα: Παπαδάτου,. Μαµαντάκη, et.al. (2004). Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπηµένου του προσώπου. Αθήνα: Μέριµνα (Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και στο Θάνατο). Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. (2000), Οικογένεια και ρια. Συστηµική προσέγγιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Παπαδοπο λου, Σ. (2004). H Συναισθηµατική Γλώσσα, βιβλία που µιλο ν σε µαθητές που σιωπο ν, Αθήνα:Τυπωθήτω- αρδαν ς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 83

5 Παπαθανασίου, Σ. (1988). Κοινωνική και πολιτική αγωγή στο δηµοτικ σχολείο: Κοινωνική και πολιτική χειραγώγηση, στο: Σ γχρονη Εκπαίδευση 40, Παπακωνσταντίνου, Π. (1993). Εκπαιδευτικ έργο και αξιολ γηση στο σχολείο: κριτική ανάλυση, υλικ στήριξης. Αθήνα: Έκφραση. Παπαναο µ Τζίκα, Ζ. (1989). Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Παπανο τσος, Ε. (1949). Η Πολιτική Αγωγή, στο: Παιδεία. Παπάς, Α. (1988). Σ γχρονη θεωρία και πράξη της παιδείας. Αθήνα: αυτοέκδοση. Παπάς, Α. (2001). Σχολική παιδαγωγική. Αθήνα: Ατραπ ς. Παπάς, Α. (2001). ιαπολιτισµική παιδαγωγική και διδακτική. Αθήνα: Ατραπ ς. Παιδαγωγικ Ινστιτο το, (2002). Οδηγ ς σχεδίων εργασίας, στο: Παιδαγωγικ Ινστιτο το, (2002). Αφιέρωµα στην Ευέλικτη Ζώνη (Ε.Ζ.), στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων. Παιδαγωγικ Ινστιτο το, (2002). Αφιέρωµα στη ιαθεµατικ τητα, στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων. Παιδαγωγικ Ινστιτο το «ΕΠΠΣ» Παιδαγωγικ Ινστιτο το «Συγγραφή εκπαιδευτικο υλικο» Παράρτηµα (2003). Συµπληρωµατικές προδιαγραφές εκπαιδευτικο υλικο για το ηµοτικ και το Νηπιαγωγείο.Τ µος Γ, τε χος α, σελ Παράρτηµα (2003). Συµπληρωµατικές οδηγίες για συγγραφείς και εκπαιδευτικο ς. Τ µος Γ, τε χος δ, σελ Παράρτηµα (2003). Γενικές προδιαγραφές, κριτήρια αξιολ γησης και δείγµατα γραφής. Τ µος Γ, τε χος γ, σελ Πασιάς, Γ. (2004) «Η «ευρωπαϊκή ταυτ τητα» και ο «Ευρωπαίος πολίτης»: Επίκαιρες αναγνώσεις», στο Συγκριτική και ιεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 3, σσ 92-9 Πουρνάρη, Μ. (1998). H Παιδαγωγική της Tηλεκπαίδευσης, στο: Γ. Τσαµασφ ρος (επιµ.), Tηλεκπαίδευση, H Σηµερινή Πραγµατικ τητα στην Eλλάδα, Aθήνα, σσ Ράπτης, Α. Ράπτη, Α. (1998). Πληροφορική και Εκπαίδευση Συνολική Προσέγγιση. Αθήνα: αυτοέκδοση. Σακκάς, Β. (2002). Μαθησιακές δυσκολίες και οικογένεια. Αθήνα: Ατραπ ς. Σολοµών, Ι. Ασηµάκη ηµακοπο λου, Α. Βλάχος, Φ. (1996). Κοινωνική και πολιτική αγωγή και οι προσεγγίσεις της (έννοιας) του έθνους, στο: Σ γχρονη Εκπαίδευση 90 και 91, Σο λης, Σ. Γ. (2002). Παιδαγωγική της ένταξης, τ. Α, Απ το «σχολείο του διαχωρισµο» σε ένα «σχολείο για λους». Αθήνα:Τυπωθήτω. Σο λης, Σ. Γ. (2008). Ένα σχολείο για λους. Αθήνα: Gutenberg Σωτηρ πουλος, Σ. Φελώνης, Ν. (1988). Η πολιτική κοινωνικοποίηση των παιδιών της Στ ηµοτικο µέσα απ τα σχολικά εγχειρίδια: «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», στο: Σ γχρονη Εκπαίδευση, 41 και 42, και Τεγ πουλος Φυτράκης. (1999). Μείζων ελληνικ λεξικ. Αθήνα:Τεγ πουλος Φυτράκης. Τριλιαν ς, Α. (2002). Η Παρώθηση του µαθητή για µάθηση. Αθήνα: Ατραπ ς. Τριλιαν ς, Α. (2002). Η Κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα: Ατραπ ς. Τσαο σης,. Γ. (1984). Χρηστικ Λεξικ Κοινωνιολογίας. Αθήνα: Τσαο σης,. Γ. (1989). Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Αθήνα: Τσιάκαλος, Γ. (1996), Εκπαίδευση για την Ειρήνη, στο: Το σχολείο του µέλλοντος 18, σ. 28. Τσιπλητάρης, Α. (2004). Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Αθήνα: Ατραπ ς. 84 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

6 Φ.Ε.Κ., (2003).Τε χος Β, αρ. φ λλου 303/ , Παράρτηµα τ µος Α, σελ και Φ.Ε.Κ., (2003).Τε χος Β, αρ. φ λλου 304/ , Παράρτηµα τ µος Β, σελ Φερ, Μ. Ζαµµέ, Φ., (2002). Ποιες γνώσεις και ποιες αξίες πρέπει να µεταδώσουµε στα παιδιά µας; επιστ. επιµ. Κ. Αγγελάκος, µτφρ. Π. Μαρκέτου. Αθήνα: Μεταίχµιο. Φράγκος, Χ. (1984), Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Χατζηγεωργίου, Γ (2004) Γνώθι το Curriculum, Ατραπ ς, Αθήνα. Χατζηδήµου, Χρ. (1987), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Χατζηχρήστου, Χ. (1999). Ο χωρισµ ς των γονέων, το διαζ γιο και τα παιδιά. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Χέλµης, Σ. (1994). Ανάλυση του προγράµµατος και των διδακτικών υλικών του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής: µια πρώτη προσέγγιση. Ρέθυµνο. Χρηστάκης, Κ. (2001). Προβλήµατα συµπεριφοράς στη σχολική ηλικία. Αθήνα: Ατραπ ς. Χριστιάς, Ι. (1983). Θεωρία και πράξη της πολιτικής αγωγής. στο: Νέα Παιδεία 25, Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωµατική Επικοινωνιακή ιδασκαλία. Εισαγωγή της µεθ δου Project στο σχολείο. Αθήνα: Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Η αγωγή στην εποχή του µεταµοντέρνου. Αθήνα:Τυπωθήτω. Ψηµµένος, Ι. (1999). Μετανάστευση και Εργασία στην Ευρώπη: Η δηµιουργία νέων κοινωνικών χώρων. Αθήνα: Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής (ΚΕ. Α.). Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Alahiotis, S. (2001). "Towards a modern school", Review of Educational Issues, No 7, pp. 5-18, Hellenic Pedagogical Institute. Athens (in Greek). Alahiotis, S. (2003) "The power of learning". To Vima of Sunday, 29/6/03, Athens (in Greek). Alahiotis, S. (2004). "Towards a modern educational system: Cross- curricularity and Flexible Zone change education and improve its quality", in Aggelides, P & G. Mavroides (eds) Educational innovations for the school of tomorrow, Tipothito, G. Dardanos, Athens (in Greek). Bernstein, B. (1971). "On the classification and framing of educational knowledge" M. Young (ed.) Knowledge and control. London: Collier and McMillan. Bernstein, B. (1999). "Vertical and Horizontal Discourse: An essay" British Journal of Sociology of Education, Vol. 20, pp Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Cambridge: Polity Power. Bourdieu, P. (1999). "Principles for reflecting on the curriculum in France" Moon, B. & P. Murphy (eds) Curriculum in Context, London: Paul Chapman Publishing. Bottomore, T. (1990). Classes in modern society, (2Ë ÂÎ.), ÔÓ ÓÔ: Unwin Hyman. Dunne, E. & Bennet, N. (1990). Talking and Learning in Groups. London: Macmillan. European Commission (1996). Teaching and learning towards the learning society. White paper. Luxemburg: Office for puplications. European Commission (1998). General Report on the Activities of the European Union. Luxerburg: Officeof Official Publications. European Commision (2001). Cross Curricular Themes (Conference Proceedings). Brussels: Directorate General for Education and Culture. Falk, R. (..). The making of global Citizenship, London: SAGE Publications. Field, J. (2000). Lifelong Learning and the New Educational Order, Oakhill: Trentham Books. Frey, K. (1991). Die Projektmethode. Beltz, Weinheim. Galton, M. & Williamson, J. (1992). Group work in the Primary Classroom, London: Routledge. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 85

7 Gardner, H., Feldman, D. & Krechevsky, M. (1998). Bulding on children s strengths: The experience of project spectrum. Teachers College. Columbia University: New York and London. Hahn, C. (1983). Bulding the Foundation of Global Citizenship: A Pilot Project, ÛÙÔ: Modern Language Journal, 672, Kaiser, A. & Kaiser, F.J. (1977). Projektstudium und Projektarbeit in der Schule. Klinkhardt. Bad Heilbrunn OBB. Katsillis, J.M. & Robinson, R. (1990). Cultural Capital, Student Achievement and Educational Reproduction: The Case of Greece, ÛÙÔ: American Sociological Review 55, ÛÛ Katz, L. & Chard, S. (1989). Engaging Children s mind. The Project approach, Norwood, N.J. & Ablex. Lane, R. (1985). Project Work in the Primary School, London, Routledge. Marshall, T.H. & Bottomore, T. (1995). π ÈfiÙËÙ ÙÔ ÔÏ ÙË Î È ÔÈÓˆÓÈÎ ÍË, ÌÙÊ.. Ù ÛÈÓÔappleÔ ÏÔ. ı Ó : Nikolaou, S.M. (2004). Schule und Familie in Griechenland: Konsequenzen und Empfehlungen im Rahmen der interkulturellen Bildung. ÛÙÔ: Pädagogische Rundschau 58, OECD (1994). Lifelong Learning for all. Paris. OECD (2001). Schooling for tomorrow: What schools for the future? Paris: OECD, CERI. OECD (2004). PISA: Results and analysis Piaget, J. (1964). Judgement and reasoning of the child. Totowa, NJ: Littlefield Adams. Piaget, J. (1969). The mechanisms of perception. New York: Basic Books. Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. New York: Viking Compass. Piaget, J. (1971). Understanding causality. New York: Norton. Struck, P. (1980). Projektunterricht. Kohlhammer. Stuttgart. Vygotsky, L. S. (1981). The Genesis of Higher Mental Functions in V. Wertsch (ed.). The Concept of Activity in Soviet Psychology. Armonk, New York: Sharpe. Waters, D. (1982). Primary schools projects. London: Heinemann. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ) Γκάµπε, Ντ ρα. Εγώ, η µητέρα µου κι ο κ σµος. Αθήνα: Κέδρος. Γκ ργκι, Μαξίµ. Στα ξένα χέρια. Αθήνα: Μίνωας. 86 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

8 Γρηγοριάδου Σουρέλη, Γαλάτεια. Παιχνίδι χωρίς καν νες. Αθήνα: Πατάκης. Εσκαρπίτ, Ροµπέρ. Οι διακοπές του Ρουλταµπ ς. Αθήνα: Πατάκης. Λάλα Κριστ, έσποινα. Ένας µικρ ς Θε ς περίσσεψε. Αθήνα: Κέδρος. Μαλ, Έκτωρ. Με Οικογένεια. Αθήνα: Μίνωας. Μαλ, Έκτωρ. Χωρίς Οικογένεια. Αθήνα: Μίνωας. Μπακ, Περλ. Η Μάνα. Αθήνα: Μίνωας. Ντίκενς, Κάρολ. αβίδ Κ ππερφηλντ. Αθήνα: Μίνωας. Ντίκενς, Κάρολ. λιβερ Τουίστ. Αθήνα: Μίνωας. Ντωντέ, Αλφ νς. Ιστορία εν ς παιδιο. Αθήνα: Μίνωας. Παπαδοπο λου Μανταδάκη, Σ. (2002). H Iστορία των 8 Aστεριών. Παραγωγή λογοτεχνικο κειµένου µε εκπαιδευτικ οδηγ (Aσκήσεις για το µαθητή, οδηγίες για το δάσκαλο). Αθήνα: Tυπωθήτω- αρδαν ς. Πέτροβιτς Ανδριτσοπο λου, Λ τη. Στο τσιµεντένιο δάσος. Αθήνα: Πατάκης. Σίνου, Κίρα. Στη χώρα του µαµο θ. Παιδικ µυθιστ ρηµα απ την προϊστορική Ελλάδα. Αθήνα: Κέδρος. Σίνου, Κίρα. Στο σκοτάδι της σπηλιάς. Αθήνα: Κέδρος. Σολωµο Ξανθάκη, Βάσια. Τα δίδυµα. Αθήνα: Κέδρος. Φακίνου, Ευγενία. Αστραδενή. Αθήνα: Κέδρος. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 87

9 ªÂ applefiê ÛË ÙË ÏÏËÓÈÎ ÚÓËÛË Ù È ÎÙÈÎ È Ï ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ, ÙÔ ÌÓ Û Ô Î È ÙÔ ÎÂ Ô Ù appleòóôóù È applefi ÙÔÓ ÚÁ ÓÈÛÌfi Î fiûâˆ È ÎÙÈ- ÎÒÓ µè Ï ˆÓ Î È È Ó ÌÔÓÙ È ˆÚÂ Ó ÛÙ ËÌfiÛÈ ÔÏÂ. È Ï ÌappleÔÚÂ Ó È Ù ıâóù È appleúô appleòïëûë, fiù Ó Ê ÚÔ Ó È ÏÈfiÛËÌÔ appleúô applefi ÂÈÍË ÙË ÁÓËÛÈfiÙË- Ù ÙÔ. ıâ ÓÙ Ù appleô appleô È Ù ıâù È appleúô appleòïëûë Î È Â Ê ÚÂÈ È ÏÈfiÛËÌÔ ıâˆúâ Ù È ÎÏ ٠appleô Î È Ô apple Ú ÙË ÈÒÎÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ fiìô 1129 ÙË 15/21 ª ÚÙ Ô 1946 (º 1946, 108, ). apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Ó apple Ú ÁˆÁ ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÙÌ Ì ÙÔ ÙÔ ÙÔ È Ï Ô, appleô Î Ï appleùâù È applefi ÈÎ ÈÒÌ Ù (copyright), Ë Ú ÛË ÙÔ Û ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÔÚÊ, ˆÚ ÙË ÁÚ appleù ÂÈ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Αναλυτικό Πρόγραµµα και Σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης και Κοινωνικής Συνοχής ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Σταυρούλα Βαλιαντή,

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. apple ÁÎfiÛÌÈ appleúô Ï Ì Ù. Ô ÈÂıÓÂ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ Á. ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών

Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών 06. 06 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 41 Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών Παναγιώτης Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών»

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Τσιβάς Αρµόδιος 1, Ανδρεάδου Χαρά 2 1 άσκαλος, ρ. ιδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Eπίθετο: Mαυρογιώργος Όνομα: Γιώργος Έτος γεννήσεως: 1944 Διεύθυνση Τμήμα Φ.Π.Ψ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Δουρούτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Ανδρονίκη Παπαδημητρίου Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α. 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΕΝΑΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ «εύχομαι σε όλους να βρίσκουν τα πιο πολλά και διαφορετικά βιβλία. Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion)

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Παναγιώτης Γιαβρίμης 1, Ευστράτιος Παπάνης 1, Βασίλειος Νεοφώτιστος 2, Ευθύμης Βαλκάνος 3 giavrimis@soc.aegean.gr, papanis@soc.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ιωάννινα, 17-20 Μαΐου 2007 Επιμέλεια Γεώργιος Δ. Καψάλης Απόστολος Ν. Κατσίκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου ΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO Πώς µαθαίνουν οι µαθητές Στέλλα Βοσνιάδου Ευχαριστώ τον Βασίλη Τσάγκαλο και την Έφη Παπαδηµητρίου για την µετάφραση του Αγγλικού κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. «Το Portfolio Γλωσσικής Αγωγής, ως πρακτική αξιολόγησης του µαθητή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα γλωσσικής υποστήριξης και γραµµατισµού αλλοδαπών µαθητών. Μαρία Μ. Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος.Ε. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης: Θεωρητικές αρχές και διδακτικές εφαρμογές

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης: Θεωρητικές αρχές και διδακτικές εφαρμογές Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό σεμινάριο Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης: Θεωρητικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2 ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται τρεις (3) κατηγορίες µαθηµάτων: Μαθήµατα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα