ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ) Αγγελάκος, Κ. (2003) (επιµ.). ιαθεµατικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικ σχολείο. Αθήνα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ) Αγγελάκος, Κ. (2003) (επιµ.). ιαθεµατικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικ σχολείο. Αθήνα:"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ) Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ Αγγελάκος, Κ. (2003) (επιµ.). ιαθεµατικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικ σχολείο. Αθήνα: Μεταίχµιο. Αθανασίου, Λ. (2000). Αξιολ γηση της επίδοσης του µαθητή στο σχολείο και του διδακτικο έργου, Ιωάννινα: (χ..) Αλαχιώτης, Σ. (2002).Το δηµιουργικ σχολείο δεν είναι ουτοπία, στο: Βήµα της Κυριακής (19/05/2002). Αλαχιώτης, Σ. (2002). Για ένα σ γχρονο εκπαιδευτικ σ στηµα, στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε- µάτων, 7, Αθήνα: Παιδαγωγικ Ινστιτο το. Αλαχιώτης, Σ. (2003). Η δ ναµη της µάθησης, στο: Το Βήµα της Κυριακής (29/06/2003). Αναγνωστοπο λου,. (1995). Κοινωνικές Αναπαραστάσεις για την οικογένεια στα βιβλία «Γλώσσα µου». Αθήνα: Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης. Banks, O. (1987). Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. µτφρ. Τ. αρβέρης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Βίννικοτ, Ντ. (1990). Το παιδί, το παιχνίδι και η πραγµατικ τητα. Αθήνα: Καστανιώτης. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ. (1999). Η εκπαίδευση ως µηχανισµ ς αναπαραγωγής του κοινωνικο αποκλεισµο. Θεωρητικ ς προβληµατισµ ς και εµπειρικά δεδοµένα, στο: Χ. Κωνσταντίνου Γ. Πλει ς (επιµ.). Σχολική αποτυχία και κοινωνικ ς αποκλεισµ ς. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σσ Βοσνιάδου, Στ. (2004). Εγκατάλειψη του σχολείου. Αθήνα: αρδαν ς. Βο ρη, Σ. (1992). Eκπαίδευση και Eθνικισµ ς στα Bαλκάνια. H περίπτωση της βορειοδυτικής Mακεδονίας ( ). Παρασκήνιο, Aθήνα 2006 Βρεττ ς, I. Kαψάλης, A. (1994). Αναλυτικά Προγράµµατα, Θεσσαλονίκη: Art of text. Canivez, P. (2000). Ποια αγωγή για τον πολίτη; µτφρ. Λ. Σκουριλιάκου, Αθήνα: Scripta. Charlot, B. (1999). Η σχέση µε τη γνώση. Στοιχεία για µια θεωρία. µτφρ. Μ. Καραχάλιος, Ε. Λινάρδου-Καραχάλιου. Αθήνα: Μεταίχµιο. Γαλάνης, Γ. Καραφ λλης, Γ. (1993). Ο κοινωνικ ς αποκλεισµ ς. Γενικ διάγραµµα του προβλήµατος και επιγραµµατικές αναιρετικές προτάσεις, στο: Χρονικά 6, σσ Γαλανάκη, Ε. (2003). Θέµατα αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Αθήνα: Ατραπ ς. Γεωργίου, Στ. (1993). Ο ρ λος της οικογένειας στη σχολική επίδοση, στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση 19, σσ Γεωργίου, Στ. (1996). Γονεϊκή συµπεριφορά και σχολική επίδοση, στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση 23, σσ Γερµαν ς,. (1993). Χώρος και ιαδικασίες Αγωγής Η παιδαγωγική ποι τητα του χώρου. Αθήνα: Γκλιάου - Χριστοδο λου, Ν. (2002), Η µέθοδος Project, στο: Σ γχρονο Νηπιαγωγείο, 30, Γραµµατάς, Θ. Τζαµαργιάς,Τ. (2004). Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Αθήνα: Ατραπ ς. αµανάκης, Μ. (1990). ιδακτική της Πολιτικής Αγωγής, Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής. Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. ανασσής Αφεντάκης, Α. (1993). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης. Αθήνα: αυτοέκδοση. ήµου, Γ. (2002). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Αθήνα: αρδάνος. ήµου, Γ. (1989). Η λογική των επιδ σεων και οι αποκλίσεις στο σχολείο, στο: Επιστηµονική Επετηρίδα του Π.Τ..Ε. Ιωαννίνων 2, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, σσ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 ελµο ζος, Α. (1958). «Απ το σχολείο εργασίας», Μελέτες και Πάρεργα, Αθήνα. David, D. & Cuadra, C. & Miel, R.(2002). Το Λαβωµένο νερ. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Dowling, E. & Osborne, E. (2003). Η οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: αρδάνος. Έκθεση της ιεθνο ς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο αι., υπ την προεδρία του J. Delors, (2002). Εκπαίδευση. Ο θησαυρ ς που κρ βει µέσα της, UNESCO, µτφρ. ΚΕΕ, Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2005). Οδηγ ς Ευρωπαϊκής Πληροφ ρησης στην Ελλάδα, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2000). Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα:. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Ζοµπανάκης, Γ. Η Αγωγή του Πολίτου στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια,Τ µος Α, Fontana, D. (2004). Ψυχολογία για εκπαιδευτικο ς. Αθήνα: Σαββάλας. Fontana, D. (2004). Ο εκπαιδευτικ ς στην τάξη. Αθήνα: Σαββάλας. Fontaine, Pascal. (2007). Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Frey, K. (1999). Η µέθοδος Project: µια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, µτφ. Κλ. Μάλλιου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Θεοφιλίδης, Χ. (1997). ιαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγ ρης. Θεριαν ς, Κ. (2003). Η «διαθεµατικ τητα» στην εκπαίδευση: Μπορο ν να αλλάξουν το σχολείο τα ΕΠΠΣ και η Ευέλικτη Ζώνη, αν δεν καταργηθο ν οι εξετάσεις και οι βαθµοί, στο: Εκπαιδευτική Κοιν τητα, 67, Καλογιαννάκη, Π. (2005). Ο «Κ σµος της Εκπαίδευσης». Μια ψη του σ γχρονου συγκριτικο παιδαγωγικο λ γου στα τέλη του 20ο και στις αρχές του 21ου αι. Αθήνα: Ατραπ ς. Κανάκης, Ι. (1987). Η οργάνωση της διδασκαλίας µάθησης σε οµάδες εργασίας. Αθήνα: αυτοέκδοση. Καραθανάση-Κατσαο νου, Α. (2002). Είµαι έφηβος. Ψυχολογική Θεώρηση της Εφηβείας. Αθήνα Καρακατσάνη,. (1998). Το µάθηµα πολιτικής διαπαιδαγώγησης στη Μεταπολεµική Ελλάδα. Η «Αγωγή του Πολίτου», στο: Μνήµων, 20, Καρακατσάνη,. (2004). Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Γνώσεις, αξίες, πρακτικές. Αθήνα: Μεταίχµιο. Καρακατσάνη,. (2003). Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Αθήνα: Μεταίχµιο. Καρατζιά Σταυλιώτη, Ε. (2002). Η διαθεµατικ τητα στα Αναλυτικά Προγράµµατα: Παραδείγµατα απ την ευρωπαϊκή εµπειρία και πρακτική, στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 7, Αθήνα: Παιδαγωγικ Ινστιτο το. Καραφ λλης, Γρ. (1994). Παιδεία και Κοινωνικοί Αποκλεισµοί. Ο ρ λος του µορφωτικο επιπέδου στην κοινωνική διαστρωµάτωση και στον τ πο των πολιτών, στο: Βήµα των Κοινωνικών Επιστη- µών 15, σσ Καραφ λλης, Γ. (2002). Αξιολογία και Παιδεία Φιλοσοφική Θεώρηση του Ζητήµατος των Αξιών στο χώρο της Παιδείας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Κασιµάτη, Κ. Ψηµµένος, Ι. (2003). Οργανωτική Κουλτο ρα και Κοινωνικ ς αποκλεισµ ς. Αθήνα: Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής. Κατσίλλης, Ι. Αλεξ πουλος, Χ., Μουτσα ρας, Π. Σκαρτίλας, Π.(1997). Η Ισ τητα Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και η Κοινωνική Ισ τητα. Έννοια, Θεωρία, Πράξη, στο: Θ. Μυλωνάς, (επιµ). Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Πάτρα: Αχαϊκές Εκδ σεις, σελ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 81

3 Καψάλης, Γ. (1993). Tα Aριστουργήµατα της Παγκ σµιας Λογοτεχνίας (Kώστας Aθ. Mιχαηλίδης), Aθήνα Κολλιάδης, Ε. (1989). Μαθησιακές υσκολίες και προβληµατική συµπεριφορά στο χώρο του σχολείου: Συµπληρωµατικές Σηµειώσεις. Αθήνα: Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστήµιο Αθηνών, Π.Τ..Ε. Κολλιάδης, Ε. (1997). Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική Πράξη. τ µοι Β και Γ, Αθήνα: αυτοέκδοση. Κοντογιαννοπο λου Πολυδωρίδη, Γ. (1995). Κοινωνιολογική ανάλυση της Ελληνικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Εναλλακτική ιδακτική. Προτάσεις για µετάβαση απ τη ιδακτική του Αντικειµένου στη ιδακτική του Ενεργο Υποκειµένου. Αθήνα: Κουστουράκης, Σ. (1994). Η κοινωνική και πολιτική αγωγή στο δηµοτικ σχολείο. Κοινωνιολογική ιδακτική προσέγγιση, στο: Νέα Παιδεία, 71, Κριαράς, Ε. (1995). Νέο Ελληνικ Λεξικ. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Κρίβας, Σπ. (2002). Παιδαγωγική Επιστήµη. Βασική θεµατική. Αθήνα: Κυρίδης, Α. (1996). Εκπαιδευτική Ανισ τητα. Οριοθέτηση και προσπάθειες θεωρητικής προσέγγισής της, Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνου, Χ. Ι. (2000). Σχολική Πραγµατικ τητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή. Σκιαγράφηση των Κοινωνικοποιητικών Μηνυµάτων του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών. Αθήνα: Κωνσταντίνου, Χ. Ι. (1994). Το σχολείο ως γραφειοκρατικ ς οργανισµ ς και ο ρ λος του εκπαιδευτικο σ αυτ ν. Αθήνα: Σµυρνιωτάκης. Κωνσταντίνου, Χ. (1998). Σχολική πραγµατικ τητα και κοινωνικοποίηση του παιδιο. Αθήνα: Λάµνιας, Κ. Τσατσαρώνη, Α. (1999). Σχολική Γνώση και Πρακτικές Αξιολ γησης: ο ρ λος τους σε σχέση µε την αποτυχία στο σχολείο και τον κοινωνικ αποκλεισµ, στο: Χ. Κωνσταντίνου Γ. Πλει- ς (επιµ.), Σχολική αποτυχία και κοινωνικ ς αποκλεισµ ς, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σσ Μαλικιώση-Λου ζου, Μ. (1993). Ο ρ λος του φυσικο και κοινωνικο σχολικο περιβάλλοντος στη διαµ ρφωση του παιδιο, στο: Νέα Παιδεία, 67, Μαραγκουδάκη, Ε. (1991). Εκπαίδευση και διάκριση των φ λων. Παιδικά αναγνώσµατα στο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Οδυσσέας Μαραγκουδάκη, Ε. (1995), Τα στερε τυπα για τα φ λα σε παιδικά βιβλία προσχολικής ηλικίας, στο: Πρακτικά Ευρωπαϊκο Συνεδρίου «Εκπαίδευση και ισ τητα ευκαιριών», Αθήνα 7-9 Απριλίου 1994, Αθήνα: Γενική Γραµµατεία Ισ τητας, σσ Ματσαγγο ρας, Η., Τζάνη, Μ. (1995). Οµαδοσυνεργατική ιδασκαλία: για το καθηµεριν µάθηµα και τις συνθετικές εργασίες. Αθήνα: Γρηγ ρης. Ματσαγγο ρας, Η. (2000). Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση. Αθήνα: Γρηγ ρης. Ματσαγγο ρας, Η. (2002). Η διαθεµατικ τητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγ ρης.. Ματσαγγο ρας, Η. (2001). Η σχολική τάξη. τοµ. Α, Αθήνα: Γρηγ ρης. Ματσαγγο ρας, Η. (2002). Ευέλικτη Ζώνη ιαθεµατικών Προσεγγίσεων: Μια εκπαιδευτική καινοτο- µία που αλλάζει στο σχολείο, στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 6, Αθήνα: Παιδαγωγικ Ινστιτο το. Μίλεση, Χ. Π. (2006). Οι Αλλοδαποί Μαθητές απ την Αλβανία στη Σχολική Κοιν τητα. Αθήνα: Γρηγ ρης. Μίλεση, Χ. Πασχαλιώρη, Β. (2003). «Η Eκπαιδευτική Πολιτική της Γερµανίας, Αγγλίας και Ελλάδας στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση»(σσ ). Στο Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, τχ. 8. Αθήνα: Παιδαγωγικ Ινστιτο το. 82 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

4 Μίλεση, Χ. Πασχαλιώρη, Β. (2006). «ιαπολιτισµική Εκπαίδευση και Αντισταθµιστική Αγωγή: Παιδαγωγική Παρέµβαση του Εκπαιδευτικο» (σσ ). Στο Γεωργογιάννης, Π. (επιµ.). ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: Ελληνικά ως ε τερη ή Ξένη Γλώσσα, Πρακτικά του 9ου ιεθνο ς Συνεδρίου, Τ µος Β. Πάτρα: Πανεπιστήµιο Πατρών (Π.Τ..Ε.) Κέντρο ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. Μπαµπάλης, Θ. (2005). Παιδιά µονογονεϊκών οικογενειών. Αθήνα: Ατραπ ς. Μπαµπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικ της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Μπασέτας, Κ. (2002). Ψυχολογία της µάθησης. Αθήνα: Ατραπ ς. Μπεζέ, Λ. (1998) (επιµ.). Βία στο σχολείο Βία του σχολείου Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μπουζάκης, Σ. (1989). Σ γχρονα Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά Προβλήµατα. Αθήνα: Μπουζάκης, Σ., (επ.), Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Gutenberg, Αθήνα, Μουζέλης, Ν. (2000), Η κρίση της κοινωνιολογικής θεωρίας. Τι πήγε λάθος; ιάγνωση και θεραπεία, µτφρ. Β. Καπετανγιάννης. Αθήνα: Θεµέλιο. Μπρο ζος,α. (1995). Ο εκπαιδευτικ ς ως λειτουργ ς Συµβουλευτικής Προσανατολισµο.Αθήνα: Λ χνος. Μυλωνάς, Θ. (1996). Η πολιτική παιδεία µέσω των σχολικών πρακτικών, στο: Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, 18, τ µος Ε, Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και Εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο ηµοτικ Σχολείο Απ την «οµοιογένεια» στην πολυπολιτισµικ τητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Νικολάου, Σ.-Μ. (2006). Θεωρητικά Ζητήµατα στην Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ν βα Καλτσο νη, Χ. (1994). Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα ως µια δε τερη µορφή κοινωνικοποίησης, στο: Εκπαιδευτική Κοιν τητα 26, Νοµική Βιβλιοθήκη (1997). Κώδικας Αστικο ικαίου. Αθήνα: Σάκκουλας. Ο.Ε..Β. (1992). Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ ηµοτικο Βιβλίο ασκάλου. Αθήνα: Ο.Ε..Β. Ο.Ε..Β. (2000). Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ Γυµνασίου Βιβλίο ασκάλου. Αθήνα: Ο.Ε..Β. Παλαιολ γου, Ν. Ευαγγέλου, Ο. (2002). ιαπολιτισµική Παιδαγωγική. Αθήνα: Ατραπ ς. Παµουκτσ γλου, Α. (2001). Εννιάχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση Ζήτηµα Πολιτικής Επιλογής και χι µ νο. Αθήνα: Γρηγ ρης. Παµουκτσ γλου, Α. Νικολάου, Σ.Μ. (2004). Οικογένεια και Ολοήµερο σχολείο. Μια πρώτη αξιολογική προσπάθεια, στο: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Μα ου Αλεξανδρο πολη: Ατραπ ς, σσ Πανταζής, Σ. (2002). Οι αλλαγές στη σ γχρονη κοινωνία και η σχολική µάθηση, στο: Γ.. Καψάλης Α. Ν. Κατσίκης (επιµ.). Σχολική Γνώση και διδασκαλία στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση,τ.Α,Ιωάννινα: Επιστηµονική Επετηρίδα Π.Τ..Ε., σσ Παντελίδου Μαλο τα, Μ. (2002). Το φ λο της ηµοκρατίας, Ιδι τητα του Πολίτη και Εµφ λια Υποκείµενα. Αθήνα: Παντίδης, Σ. Πασιάς, Γ. (2003). Ευρωπαϊκή ιάσταση στην εκπαίδευση. Τ µος Α, Αθήνα: Παπαδάτου,. Μαµαντάκη, et.al. (2004). Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπηµένου του προσώπου. Αθήνα: Μέριµνα (Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και στο Θάνατο). Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. (2000), Οικογένεια και ρια. Συστηµική προσέγγιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Παπαδοπο λου, Σ. (2004). H Συναισθηµατική Γλώσσα, βιβλία που µιλο ν σε µαθητές που σιωπο ν, Αθήνα:Τυπωθήτω- αρδαν ς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 83

5 Παπαθανασίου, Σ. (1988). Κοινωνική και πολιτική αγωγή στο δηµοτικ σχολείο: Κοινωνική και πολιτική χειραγώγηση, στο: Σ γχρονη Εκπαίδευση 40, Παπακωνσταντίνου, Π. (1993). Εκπαιδευτικ έργο και αξιολ γηση στο σχολείο: κριτική ανάλυση, υλικ στήριξης. Αθήνα: Έκφραση. Παπαναο µ Τζίκα, Ζ. (1989). Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Παπανο τσος, Ε. (1949). Η Πολιτική Αγωγή, στο: Παιδεία. Παπάς, Α. (1988). Σ γχρονη θεωρία και πράξη της παιδείας. Αθήνα: αυτοέκδοση. Παπάς, Α. (2001). Σχολική παιδαγωγική. Αθήνα: Ατραπ ς. Παπάς, Α. (2001). ιαπολιτισµική παιδαγωγική και διδακτική. Αθήνα: Ατραπ ς. Παιδαγωγικ Ινστιτο το, (2002). Οδηγ ς σχεδίων εργασίας, στο: Παιδαγωγικ Ινστιτο το, (2002). Αφιέρωµα στην Ευέλικτη Ζώνη (Ε.Ζ.), στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων. Παιδαγωγικ Ινστιτο το, (2002). Αφιέρωµα στη ιαθεµατικ τητα, στο: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων. Παιδαγωγικ Ινστιτο το «ΕΠΠΣ» Παιδαγωγικ Ινστιτο το «Συγγραφή εκπαιδευτικο υλικο» Παράρτηµα (2003). Συµπληρωµατικές προδιαγραφές εκπαιδευτικο υλικο για το ηµοτικ και το Νηπιαγωγείο.Τ µος Γ, τε χος α, σελ Παράρτηµα (2003). Συµπληρωµατικές οδηγίες για συγγραφείς και εκπαιδευτικο ς. Τ µος Γ, τε χος δ, σελ Παράρτηµα (2003). Γενικές προδιαγραφές, κριτήρια αξιολ γησης και δείγµατα γραφής. Τ µος Γ, τε χος γ, σελ Πασιάς, Γ. (2004) «Η «ευρωπαϊκή ταυτ τητα» και ο «Ευρωπαίος πολίτης»: Επίκαιρες αναγνώσεις», στο Συγκριτική και ιεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 3, σσ 92-9 Πουρνάρη, Μ. (1998). H Παιδαγωγική της Tηλεκπαίδευσης, στο: Γ. Τσαµασφ ρος (επιµ.), Tηλεκπαίδευση, H Σηµερινή Πραγµατικ τητα στην Eλλάδα, Aθήνα, σσ Ράπτης, Α. Ράπτη, Α. (1998). Πληροφορική και Εκπαίδευση Συνολική Προσέγγιση. Αθήνα: αυτοέκδοση. Σακκάς, Β. (2002). Μαθησιακές δυσκολίες και οικογένεια. Αθήνα: Ατραπ ς. Σολοµών, Ι. Ασηµάκη ηµακοπο λου, Α. Βλάχος, Φ. (1996). Κοινωνική και πολιτική αγωγή και οι προσεγγίσεις της (έννοιας) του έθνους, στο: Σ γχρονη Εκπαίδευση 90 και 91, Σο λης, Σ. Γ. (2002). Παιδαγωγική της ένταξης, τ. Α, Απ το «σχολείο του διαχωρισµο» σε ένα «σχολείο για λους». Αθήνα:Τυπωθήτω. Σο λης, Σ. Γ. (2008). Ένα σχολείο για λους. Αθήνα: Gutenberg Σωτηρ πουλος, Σ. Φελώνης, Ν. (1988). Η πολιτική κοινωνικοποίηση των παιδιών της Στ ηµοτικο µέσα απ τα σχολικά εγχειρίδια: «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», στο: Σ γχρονη Εκπαίδευση, 41 και 42, και Τεγ πουλος Φυτράκης. (1999). Μείζων ελληνικ λεξικ. Αθήνα:Τεγ πουλος Φυτράκης. Τριλιαν ς, Α. (2002). Η Παρώθηση του µαθητή για µάθηση. Αθήνα: Ατραπ ς. Τριλιαν ς, Α. (2002). Η Κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα: Ατραπ ς. Τσαο σης,. Γ. (1984). Χρηστικ Λεξικ Κοινωνιολογίας. Αθήνα: Τσαο σης,. Γ. (1989). Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Αθήνα: Τσιάκαλος, Γ. (1996), Εκπαίδευση για την Ειρήνη, στο: Το σχολείο του µέλλοντος 18, σ. 28. Τσιπλητάρης, Α. (2004). Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Αθήνα: Ατραπ ς. 84 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

6 Φ.Ε.Κ., (2003).Τε χος Β, αρ. φ λλου 303/ , Παράρτηµα τ µος Α, σελ και Φ.Ε.Κ., (2003).Τε χος Β, αρ. φ λλου 304/ , Παράρτηµα τ µος Β, σελ Φερ, Μ. Ζαµµέ, Φ., (2002). Ποιες γνώσεις και ποιες αξίες πρέπει να µεταδώσουµε στα παιδιά µας; επιστ. επιµ. Κ. Αγγελάκος, µτφρ. Π. Μαρκέτου. Αθήνα: Μεταίχµιο. Φράγκος, Χ. (1984), Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Χατζηγεωργίου, Γ (2004) Γνώθι το Curriculum, Ατραπ ς, Αθήνα. Χατζηδήµου, Χρ. (1987), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Χατζηχρήστου, Χ. (1999). Ο χωρισµ ς των γονέων, το διαζ γιο και τα παιδιά. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Χέλµης, Σ. (1994). Ανάλυση του προγράµµατος και των διδακτικών υλικών του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής: µια πρώτη προσέγγιση. Ρέθυµνο. Χρηστάκης, Κ. (2001). Προβλήµατα συµπεριφοράς στη σχολική ηλικία. Αθήνα: Ατραπ ς. Χριστιάς, Ι. (1983). Θεωρία και πράξη της πολιτικής αγωγής. στο: Νέα Παιδεία 25, Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωµατική Επικοινωνιακή ιδασκαλία. Εισαγωγή της µεθ δου Project στο σχολείο. Αθήνα: Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Η αγωγή στην εποχή του µεταµοντέρνου. Αθήνα:Τυπωθήτω. Ψηµµένος, Ι. (1999). Μετανάστευση και Εργασία στην Ευρώπη: Η δηµιουργία νέων κοινωνικών χώρων. Αθήνα: Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής (ΚΕ. Α.). Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Alahiotis, S. (2001). "Towards a modern school", Review of Educational Issues, No 7, pp. 5-18, Hellenic Pedagogical Institute. Athens (in Greek). Alahiotis, S. (2003) "The power of learning". To Vima of Sunday, 29/6/03, Athens (in Greek). Alahiotis, S. (2004). "Towards a modern educational system: Cross- curricularity and Flexible Zone change education and improve its quality", in Aggelides, P & G. Mavroides (eds) Educational innovations for the school of tomorrow, Tipothito, G. Dardanos, Athens (in Greek). Bernstein, B. (1971). "On the classification and framing of educational knowledge" M. Young (ed.) Knowledge and control. London: Collier and McMillan. Bernstein, B. (1999). "Vertical and Horizontal Discourse: An essay" British Journal of Sociology of Education, Vol. 20, pp Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Cambridge: Polity Power. Bourdieu, P. (1999). "Principles for reflecting on the curriculum in France" Moon, B. & P. Murphy (eds) Curriculum in Context, London: Paul Chapman Publishing. Bottomore, T. (1990). Classes in modern society, (2Ë ÂÎ.), ÔÓ ÓÔ: Unwin Hyman. Dunne, E. & Bennet, N. (1990). Talking and Learning in Groups. London: Macmillan. European Commission (1996). Teaching and learning towards the learning society. White paper. Luxemburg: Office for puplications. European Commission (1998). General Report on the Activities of the European Union. Luxerburg: Officeof Official Publications. European Commision (2001). Cross Curricular Themes (Conference Proceedings). Brussels: Directorate General for Education and Culture. Falk, R. (..). The making of global Citizenship, London: SAGE Publications. Field, J. (2000). Lifelong Learning and the New Educational Order, Oakhill: Trentham Books. Frey, K. (1991). Die Projektmethode. Beltz, Weinheim. Galton, M. & Williamson, J. (1992). Group work in the Primary Classroom, London: Routledge. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 85

7 Gardner, H., Feldman, D. & Krechevsky, M. (1998). Bulding on children s strengths: The experience of project spectrum. Teachers College. Columbia University: New York and London. Hahn, C. (1983). Bulding the Foundation of Global Citizenship: A Pilot Project, ÛÙÔ: Modern Language Journal, 672, Kaiser, A. & Kaiser, F.J. (1977). Projektstudium und Projektarbeit in der Schule. Klinkhardt. Bad Heilbrunn OBB. Katsillis, J.M. & Robinson, R. (1990). Cultural Capital, Student Achievement and Educational Reproduction: The Case of Greece, ÛÙÔ: American Sociological Review 55, ÛÛ Katz, L. & Chard, S. (1989). Engaging Children s mind. The Project approach, Norwood, N.J. & Ablex. Lane, R. (1985). Project Work in the Primary School, London, Routledge. Marshall, T.H. & Bottomore, T. (1995). π ÈfiÙËÙ ÙÔ ÔÏ ÙË Î È ÔÈÓˆÓÈÎ ÍË, ÌÙÊ.. Ù ÛÈÓÔappleÔ ÏÔ. ı Ó : Nikolaou, S.M. (2004). Schule und Familie in Griechenland: Konsequenzen und Empfehlungen im Rahmen der interkulturellen Bildung. ÛÙÔ: Pädagogische Rundschau 58, OECD (1994). Lifelong Learning for all. Paris. OECD (2001). Schooling for tomorrow: What schools for the future? Paris: OECD, CERI. OECD (2004). PISA: Results and analysis Piaget, J. (1964). Judgement and reasoning of the child. Totowa, NJ: Littlefield Adams. Piaget, J. (1969). The mechanisms of perception. New York: Basic Books. Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. New York: Viking Compass. Piaget, J. (1971). Understanding causality. New York: Norton. Struck, P. (1980). Projektunterricht. Kohlhammer. Stuttgart. Vygotsky, L. S. (1981). The Genesis of Higher Mental Functions in V. Wertsch (ed.). The Concept of Activity in Soviet Psychology. Armonk, New York: Sharpe. Waters, D. (1982). Primary schools projects. London: Heinemann. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ) Γκάµπε, Ντ ρα. Εγώ, η µητέρα µου κι ο κ σµος. Αθήνα: Κέδρος. Γκ ργκι, Μαξίµ. Στα ξένα χέρια. Αθήνα: Μίνωας. 86 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

8 Γρηγοριάδου Σουρέλη, Γαλάτεια. Παιχνίδι χωρίς καν νες. Αθήνα: Πατάκης. Εσκαρπίτ, Ροµπέρ. Οι διακοπές του Ρουλταµπ ς. Αθήνα: Πατάκης. Λάλα Κριστ, έσποινα. Ένας µικρ ς Θε ς περίσσεψε. Αθήνα: Κέδρος. Μαλ, Έκτωρ. Με Οικογένεια. Αθήνα: Μίνωας. Μαλ, Έκτωρ. Χωρίς Οικογένεια. Αθήνα: Μίνωας. Μπακ, Περλ. Η Μάνα. Αθήνα: Μίνωας. Ντίκενς, Κάρολ. αβίδ Κ ππερφηλντ. Αθήνα: Μίνωας. Ντίκενς, Κάρολ. λιβερ Τουίστ. Αθήνα: Μίνωας. Ντωντέ, Αλφ νς. Ιστορία εν ς παιδιο. Αθήνα: Μίνωας. Παπαδοπο λου Μανταδάκη, Σ. (2002). H Iστορία των 8 Aστεριών. Παραγωγή λογοτεχνικο κειµένου µε εκπαιδευτικ οδηγ (Aσκήσεις για το µαθητή, οδηγίες για το δάσκαλο). Αθήνα: Tυπωθήτω- αρδαν ς. Πέτροβιτς Ανδριτσοπο λου, Λ τη. Στο τσιµεντένιο δάσος. Αθήνα: Πατάκης. Σίνου, Κίρα. Στη χώρα του µαµο θ. Παιδικ µυθιστ ρηµα απ την προϊστορική Ελλάδα. Αθήνα: Κέδρος. Σίνου, Κίρα. Στο σκοτάδι της σπηλιάς. Αθήνα: Κέδρος. Σολωµο Ξανθάκη, Βάσια. Τα δίδυµα. Αθήνα: Κέδρος. Φακίνου, Ευγενία. Αστραδενή. Αθήνα: Κέδρος. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 87

9 ªÂ applefiê ÛË ÙË ÏÏËÓÈÎ ÚÓËÛË Ù È ÎÙÈÎ È Ï ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ, ÙÔ ÌÓ Û Ô Î È ÙÔ ÎÂ Ô Ù appleòóôóù È applefi ÙÔÓ ÚÁ ÓÈÛÌfi Î fiûâˆ È ÎÙÈ- ÎÒÓ µè Ï ˆÓ Î È È Ó ÌÔÓÙ È ˆÚÂ Ó ÛÙ ËÌfiÛÈ ÔÏÂ. È Ï ÌappleÔÚÂ Ó È Ù ıâóù È appleúô appleòïëûë, fiù Ó Ê ÚÔ Ó È ÏÈfiÛËÌÔ appleúô applefi ÂÈÍË ÙË ÁÓËÛÈfiÙË- Ù ÙÔ. ıâ ÓÙ Ù appleô appleô È Ù ıâù È appleúô appleòïëûë Î È Â Ê ÚÂÈ È ÏÈfiÛËÌÔ ıâˆúâ Ù È ÎÏ ٠appleô Î È Ô apple Ú ÙË ÈÒÎÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ fiìô 1129 ÙË 15/21 ª ÚÙ Ô 1946 (º 1946, 108, ). apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Ó apple Ú ÁˆÁ ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÙÌ Ì ÙÔ ÙÔ ÙÔ È Ï Ô, appleô Î Ï appleùâù È applefi ÈÎ ÈÒÌ Ù (copyright), Ë Ú ÛË ÙÔ Û ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÔÚÊ, ˆÚ ÙË ÁÚ appleù ÂÈ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ.

Συµβουλεύοµαι τα χρονολόγια των κεφαλαίων της Ενότητας και δηµιουργώ ένα δικό µου µε τα σηµαντικά, κατά την κρίση µου, γεγονότα του 19 ου αιώνα.

Συµβουλεύοµαι τα χρονολόγια των κεφαλαίων της Ενότητας και δηµιουργώ ένα δικό µου µε τα σηµαντικά, κατά την κρίση µου, γεγονότα του 19 ου αιώνα. 15 Συµβουλεύοµαι τα χρονολόγια των κεφαλαίων της Ενότητας και δηµιουργώ ένα δικό µου µε τα σηµαντικά, κατά την κρίση µου, γεγονότα του 19 ου αιώνα. 16 Ποια είναι τα κυριότερα ζητήµατα που αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) AB ΑΛΗ Α. (1989): Οι Βαθµοί είναι Αναγκαίοι; Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Απόψεις και Προσεγγίσεις για την Αξιολόγηση και Βαθµολογία στο Σχολείο, Σύγχρονη Εποχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας Τηλ. 22510-36554 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αβδελά Έ., πûùôú Î È Û ÔÏÂ Ô, εκδ. Νήσος, Αθήνα 1998. Άλκηστις, ªÔ ÛÂ Î È ÔÏÂ, ÂÈÓfiÛ ÚÔÈ ÎÈ ÁÁÂ, εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 1995. Ambrose T. -

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Ιστορικοί τόποι και Περιβάλλον: Διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Τίτλος Μαθήματος: Ιστορικοί τόποι και Περιβάλλον: Διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας Τίτλος Μαθήματος: Ιστορικοί τόποι και Περιβάλλον: Διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας Κωδικός μαθήματος: ΙΕ ΙΠ0203 Διδάσκων: Σακκής Δημήτριος, dsakkis@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εννοιολογική οριοθέτηση της παιδαγωγικής έρευνας. Ερευνητική ορολογία. Φιλοσοφία της έρευνας. Είδη ερευνών. Στάδια διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή. Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία

Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή. Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία 1. Νοημοσύνη 1.1. Έννοια και ορισμός της νοημοσύνης 1.2. Αρχές και θεωρίες της νοητικής ανάπτυξης του ανθρώπου 1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα συµπεριφοράς στο πολυπολιτισµικό σχολείο

Προβλήµατα συµπεριφοράς στο πολυπολιτισµικό σχολείο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιµόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου Προβλήµατα συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 232 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 2. LIEGOIS, J, R. «Οι όροι ανάπτυξης του παιδαγωγικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιµόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου Μεθόδευση και µέσα διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εκπαιδευτικός, ως κύριος παράγοντας της παιδαγωγικής διαδικασίας που συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ.

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. ΖΆΦΕΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Καθηγητής Μαθηµατικών στο 1 ο Λύκειο Παπάγου. Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική & παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. http://users.sch.gr/pzafeir pzafeir@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Οι θεωρητικές βάσεις μεθόδου Project

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Οι θεωρητικές βάσεις μεθόδου Project ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ Γ. Ρεκαλίδου Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Οι θεωρητικές βάσεις μεθόδου Project Η μέθοδος Project, ορίζεται ως μια συλλογική διαδικασία μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Οι κοινωνικές παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας Οι κοινωνικές παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ενότητα 1: Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Οι κοινωνικές παράμετροι της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιµμορφωτικόό σεµμινάάριο

Επιµμορφωτικόό σεµμινάάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών» Δράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστηµονική υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2010-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2010-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα, 1/7/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαπολιτισμική εκπαίδευση: στόχοι και διδακτικές εφαρμογές»

«Διαπολιτισμική εκπαίδευση: στόχοι και διδακτικές εφαρμογές» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: στόχοι και διδακτικές εφαρμογές» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα, 5/6/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γ -Δ εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γ -Δ εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ημερομηνία 1-9-2015 Εκπ/κή Πολιτική Προσχολική Παιδ. Σύγχρονες διδακτικές προτάσεις Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή µαθήµατος: ΜΑΘΗΣΗ

Περιγραφή µαθήµατος: ΜΑΘΗΣΗ Περιγραφή µαθήµατος: ΜΑΘΗΣΗ 15.10.08: Εισαγωγή στην έννοια της µάθησης. Παρουσίαση βασικών αρχών θεωρίας του Συµπεριφορισµού. Έννοιες κλασικής και συντελεστικής ή λειτουργικής εξάρτησης, Εφαρµογές των

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 624 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010

ΤΕΠΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010 ΤΕΠΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010 Άλλα 8 αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική

Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ 1420 Διδάσκων: Λαΐνας Αθανάσιος / email: athlain@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5 ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 Ε Λ Λ Η Σ 8 Β Ε Ρ Ο Ι Α 59132 Τ. 2 3 3 1-502003 w w w. f u t u r e l i b r a r y. g r Ζ Α Λ Ο Κ Ω Σ Τ Α 4 Α Θ Η Ν Α 1 0 6 7 1 Τ. 2 1 5 5-518150 i n f o @ f u t u r e l i b r a r y. g r «Από την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eled.auth.gr/education/master.html http://www.eled.auth.gr/education/master.html στο σύνδεσµο http://www.eled.auth.gr/education/master.

http://www.eled.auth.gr/education/master.html http://www.eled.auth.gr/education/master.html στο σύνδεσµο http://www.eled.auth.gr/education/master. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήµες της Αγωγής» «Προκήρυξη Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

Lee, P. J., (2004). Historical literacy: theory and research. In International Journal of Historical Learning Teaching and Research, 5(1).

Lee, P. J., (2004). Historical literacy: theory and research. In International Journal of Historical Learning Teaching and Research, 5(1). Τίτλος Μαθήµατος: Ιστορία και ιδακτική της στο ηµοτικό Σχολείο Κωδικός Μαθήµατος: EDG 273 Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον β Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη Πρακτικό-βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 5 Ιουνίου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδάσκων ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ομάδες Κωδικός Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTSΜέρες Ώρες Γ + Δ έτος ΕΠΑ 100 1Ε Ολυμπιακή Παιδεία 2 Δ.. Π.. 1200-1330 Δ.. Π.. 1200-1330 Γ + Δ έτος ΕΠΑ 105 1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κατερίνα Κασιμάτη Πάρεδρος ε.θ. Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Θεωρητικό πλαίσιο Οι σημερινές κοινωνικές ανάγκες, στην προσπάθεια να δομηθεί μια κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Τρόπος εξέτασης ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 ΤΡΙΤΗ 3/9 9:00-12:00 Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστηµιούπολη 15784 Ιλίσια Τηλ. 210-7277591,

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστηµιούπολη 15784 Ιλίσια Τηλ. 210-7277591,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Αθανάσιος Α. Τριλιανός είναι Καθηγητής της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φλουρής Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο. «Θεωρία της ιδασκαλίας και Πρόγραµµα Σπουδών»

Γεώργιος Φλουρής Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο. «Θεωρία της ιδασκαλίας και Πρόγραµµα Σπουδών» Γεώργιος Φλουρής Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρία της ιδασκαλίας και Πρόγραµµα Σπουδών» ιευθυντής Παιδαγωγικού Εργαστηρίου Επιστηµονικός υπεύθυνος και συντονιστής της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανή Στρούβαλη e-mail: stellastrouv@primedu.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2014-σήμερα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδική Αγωγή Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική, κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του µαθήµατος Βασικοί στόχοι του µαθήµατος είναι ο φοιτητής:

Στόχοι του µαθήµατος Βασικοί στόχοι του µαθήµατος είναι ο φοιτητής: Κωδικός Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-627DL Αισθητηριακές ιαταραχές: 9 Κώφωση-απώλεια ακοής, τύφλωση-απώλεια όρασης Τµήµα Εξάµηνο Προαπαιτούµενα Παιδαγωγικών Σπουδών Μορφές Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ημερομηνία 1-9-2014 2-9-2014 3-9-2014 4-9-2014 5-9-2014 Κινητική αγωγή και μάθηση ΠΕΥ 200

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 26 /01/2013 Τσαρούχα Βικτωρία ΠΕ 06 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προγραµµατισµός και διεξαγωγή έρευνας 30% Περιεχόµενο ερευνητικής έκθεσης 30% Γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ Ε Εκπαίδευση και Φύλο Τ.. Α

ΕΠΑ Ε Εκπαίδευση και Φύλο Τ.. Α Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού εξαμήνου 2016-17 Προκαταρκτικά μαθήματα (Δεν είναι τελικό πρόγραμμα και πιθανό να σημειωθούν αλλαγές κυρίως σε μέρες και ώρες) Βlock MAM Kωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 1 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 1 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 1 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8ο Εξάμηνο Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Α. Βασικές έννοιες,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Πρέντζας. Α. Θεοδωρίδης. Α. Δημητρίου. Α. Μόγιας - Α.Δημητρίου. Σελίδα 1 από 8

Δ. Πρέντζας. Α. Θεοδωρίδης. Α. Δημητρίου. Α. Μόγιας - Α.Δημητρίου. Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία Έτος Ώρα Μάθημα Εξεταστής ίθουσ. Επιτηρητές ευτέρα 23 Τρίτη 24 A 11:00-13:00 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Θεοδωρίδης B Γ 9:00:12:00 Πολυμέσα & δίκτυα στην προσχολική εκπ/ση 13:00-15:00 Σύγχρονη φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα