ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΕ Ι ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ), ως συνδικαιούχος με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ), ανέλαβε την υλοποίηση της Πράξης Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών η οποία εντάσσετε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και είναι υποψήφιες προς ένταξη στο ΕΣΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η Πράξη αποσκοπεί στην κατάρτιση πιστοποίηση και συμβουλευτική καθοδήγηση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον εν λόγω δυναμικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι είναι: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist) Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist) Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer) Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist). Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια από τις ανωτέρω ειδικότητες. Στην Πράξη θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 260 ωρών Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων. Κάθε πρόγραμμα (κατάρτιση - πρακτική) θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις: Φάση Α: α μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών Φάση Β: α μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών Φάση Γ: β μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών Φάση Δ: β μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών.

2 2. Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν - Σ Τ Α Δ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Α π α ρ α ί τ η τ η π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ η ς σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς α π ο τ ε λ ε ί η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α α π ό οτ ν Σ Ε Π Ε μ η τ ρ ώ ο υ Σ υ μ β ο ύ λ ω ν π ο υ σ κ ο π ό έ χ ε ι τ η ν π α ρ ο χ ή υ π η ρ ε σ ι ώ ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς κ α ι σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς κ α θ ο δ ή γ η σ η ς τ ω ν κ α τ α ρ τ ι ζ ο μ έ ν ω ν, δ ι ά γ ν ω σ η κ α ι κ α τ ά λ λ η λ η σ ύ ζ ε υ ξ η τ ω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν α ν α γ κ ώ ν / δ ε ξ ι ο τ ή τ κω αν τ ατ ρω τν ι ζ ο μ έ ν ω ν μ ε τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ωε ν ι. δ ι κ ό τ ε ρ, α γ ι α κ ά θ ε ω φ ε λ ο ύ μ ε ν ο α θ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ο ύ ν π έ ν τ ε ( 5 ) α τ ο μ ι κ έ ς σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ έ ς : 1 η Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή : O ω φ ε λ ο ύ μ ε ν ο ς θ α σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ι / χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι ε ρ γ α λ ε ί ο σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς σ ε ψ η φ ι ο π ο ι η μ έ ν η, δ ι α δ ι κ τ υ α κ ή μ ο ρή φ κ α ι κ α τ ό π ι ν θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί π ρ ο σ ω π ι κ ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η μ ε τ ο σ ύ μ β ο υ λ ο κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς ο π ο ί α ς θ α ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η θ ε ί κ α ι σ υ μ π λ η ρ ω θ ε ί τ ο ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό π ρ ο φ ί λ τ ο υ κ ά θ ε οω υ φ. ε λ Σο ε ύ μ ε ν α υ τ ή τ η σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή θ α ε π ι λ ε γ ε ί ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ ω φ ε λ ο ύ μ ε ν ο υ μ ι α α π ό ιτδ ις κ ό4 τ ηετ ε ς, η ο π ο ί α θ α θ ε ω ρ η θ ε ί η κ α τ α λ λ η λ ό τ ε ρ η γ ι α υ τ ό ν. 2 η Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή : Κ α τ ά τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ η ς θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς ( Α φ ά σ η ) π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι δ ε ύ τ ε ρ η σ υ ν ε δ ρ ί α μ ε τ ο ν σ ύ μ β ο υ λ ο γ ι α τ η ν ε π ι λ ο γ ή τ η ς κ α τ ά λ λ η λ η ς θ έ σ η ς π ρ α κ τ ι κ ή ς σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν ε ι δπ ιο κυ ό τέ ηχ τε α ι ε π ι λ έ ξ ε ι ο ω φ ε λ ο ύ μ ε ν ο ς σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν. 3 η Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή : Κ α τ ά τ η ν έ ν α ρ ξ η τ η ς Γ Φ ά σ η ς ( θ ε ω ρ η τ ι κ ή κ α τ ά ρ τθι α σ η π) ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί σ υ ν ε δ ρ ί α μ ε τ ο ν σ ύ μ β ο υ λ ο μ ε σ κ ο π ό τ η ν π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η γ ι α θ ε σ μ ι κ ά, ε ρ γ α σ ι α κ ά θ έ μ α τ α λ, λ ά κ α ι γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε θ έ μ α α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ε ο ω φ ε λ ο ύ μ ε ν ο ς κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς π ρ α κ τ ι κ ή ς τ ο υ ά σ κ η σ η ς (. Β φ ά σ η ) 4 η Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή : Π ρ ι ν τ η λ ή ξ η τ η ς Γ Φ ά σ η ς ( θ ε ω ρ η τ ι κ ή κ α τ ά ρ τ ι σ η ) θ α π ρ α γ μ α τ ο π οσιυηνθεεδίρ ί α π ο υ θ α σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή, σ τ η ν ε π ί λ υ σ η δ ι α φ ο ρ ώ ν σ τ ο ν ε ρ γ α σ ι α κ ό χ ώ ρ ο κ α ι σ τ ηρν η κ α λ ύ τ ε π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α τ ο υ ω φ ε λ ο ύ μ ε ν ο υ γ ι α τ η ν έ ν α ρ ξ η Δ τ ηφς ά σ η ς ( Π ρ α κ τ ι κ ή ά σ κη σ η ω ρ ώ ν ). 5 η Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή : Π ρ ι ν τ η ν έ ν α ρ ξ η τ η ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί η τ ε λ ε υ τ α ί α σ υ ν ε δ ρ ί α, κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς ο π ο ί α ς θ α γ ί ν ε ι η π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ίφα ε λτ ο ύυ μ εων ο υ γ ι α τ η ν π ι σ τ ο π ο ί η σ η. 3. Υ Π Ο Β Ο Λ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ - Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ο ι ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ε ν τ α χ θ ο ύ ν σ τ ο Μ η τ ρσώυ ο μ β ο ύ λ ω ν, θ α π ρ έ π ε ι ν α δ ι α θ έ τ ο υ ν κ α τ ε λ ά χ ι σ τ ο ν τ α π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο σ ό ν τ α : Ν α ε ί ν α ιφ υ σ ι κ ά π ρ ό σ ω π α, Έ λ λ η ν ε ς π ο λ ί τ ε ς ή π ο λ ί τ ε ς κ ρ α- τμώενλ ώ ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς. Ν α μ η ν υ π ά ρ χ ε ι ε ι ς β ά ρ ο ς τ ο υ ς α μ ε τ ά κ λ η τ η κ α τ α δ ι κ α σ τ ι κ ήα π ό φ α σ η, γ ν ω σ τ ή σ τ η ν Α ν α θ έ τ ο υ σ α Α ρ χ ή, γ ι α έ ν α ν ή π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς α π ό τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς π ο υ α π α ρ ι θ μ ο ύ ν τ α ι κ α τ ω τ έ ρ ω : α ) σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ ε ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ο ρ γ ά ν ω σ η, ό π ω ς α υ τ ή ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο ά ρ θ ρ ο 2 1 τ η ς κ ο ι ν ή ς δ ρ ά σ η ς τ η ς 9 8 / / Δ Ε Υ τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, β ) δ ω ρ ο δ ο κ ί α, ό π ω ς α υ τ ή ο ρ ί ζ ε τ α ι α ν τ ί σ τ ο ι χ α σ τ ο ά ρ θ ρ ο 3 τ η ς π ρ ά ξ η ς τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ 2ί 6ο ηυ ς τμηαςΐ ο υ κ α ι σ τ ο ά ρ θ ρ ο 3 1 τ η ς κ ο ι ν ή ς δ ρ ά σ η ς 9 8 / / Κ Ε Π Π Α τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, γ ) α π ά τ η, κ α τ ά τ η ν έ ν ν ο ι α τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 1 τ η ς σ ύ μ β ασ χη ες τ ι κ ά μ ε τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν τ ω ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν Κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν, δ ) ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ η ε σ ό δ ω ν α π ό π α ρ ά ν ο μ ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς, ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο ά ρ θ ρ ο 1 τ η ς ο δ η γ ί α ς 9 1 / / Ε Ο Κ τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, τ η ς 1 0 η ς Ι ο υ ν ί ο1 υ9 9 1, γ ι α τ η ν π ρ ό λ η ψ η χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η ς υ τ ο χ ρ η μ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς γ ι α τ η ν ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ η ωε ν σ ό αδ π ό π α ρ ά ν ο μ ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς, ε ) υ π ε ξ α ί ρ ε σ η, α π ά τ η, ε κ β ί α σ η, π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α, ψ ε υ δ ο ρ κ ί α, δ ω ρ ο δ ο κ ί α κ α ι δ ό λ ι α χ ρ ε ο κ ο π ί α, σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ ε λ λ η ν ι κ ο ύ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κ ώ δ ι κ α. Ν α μ η ν έ χ ο υ ν κ α τ α δ ι κ α σ τ ε ίβ ά σ ε ι α π ό φ α σ η ς π ο υ έ χ ε ι ι σ χ ύ δ ε δ ι κ α σ μ έ ν ο υ, σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς ν ο μ ο θ ε τ ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ςτ η ς χ ώ ρ α ς ό π ο υ ε κ δ ό θ η κ ε η α π ό φ α σ η, κ α ι η ο π ο ί α δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι α δ ί κ η μ α σ χ ε τ ι κ ό μ ε τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή τ ο υ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α. Ν α έ χ ο υ ν ε κ π λ η ρ ώ σ ε ι τ ι ςυ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά σ τ η ν κ α τ α β ο λ ή φ ό ρ ω ν κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν κ α τ α β ο λ ή τ ω ν α σ φ α λ ι σ τ ι κ ώ ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς ν ο μ ο θ ε τ ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ η ς χ ώ ρ α ς, σ τ η ν ο π ο ί α ε ί ν α ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ι. Ν α δ ι α θ έ τ ο υ ν π τ υ χ ί ο τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ςε κ π α ί δ ε υ σ η ς, ε λ λ η ν ι κ ο πύ α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ο ύ ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ( Α Ε Ι-Α Τ Ε Ι ) ήι σ ό τ ι μ ο υ α ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο υ ( α π ό τ α α ρ μ ό δ ι α ό ρ γ α ν α ) τ ί τ λ ο υ σ χ ο λ ή ς ετξοωυτ ε ρ ι κ ο ύ. Ν α δ ι α θ έ τ ο υ ν ( 2 ) έ τ εη π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή - ε ρ γ α σ ι α κ ή ε μ π ε ι ρ ί. α

3 Σ η μ ε ί ω σ η : Τ α π ρ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε ν α α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ι ς ε λ ά χ ι σπτρεος ϋ π ο θ έ σ ε ι ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν π α ρ ο ύ σ α π ρ ό σ κ λ η σ η κ α ι σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ ο /η ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς /η δ ε ν τ α δ ι α θ έ τ ε ι, η π ρ ό τ α σ η τ ο υ α π ο κ λ ε ί ε τ α ι. Ε π ι θ υ μ η τ έ ς ε ί ν α ι ο ι π ρ ό σ θ ε τ ε ς γ ν ώ σ ε ι ς κ α ι ε μ π ε ι ρ ί α σ ε α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο σ υ ν α φ έ ς μ ε α υ τ ό τ ω ν Πσρυάμξμεεωτ ν ο χ( ή π. χ. σ ε α ν τ ί σ τ ο ι χ α μ η τ ρ ώ α σ υ μ β ο ύ λ ω ν, η κ α τ ο χ ή Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν Τ ί τ λ ω ν Σ π ο υ δ ώ ν ή Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ο ύ Δ ι π λ ώ μ α τ ο ς σ ε σ υ ν α φ ε ί ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς ). 4. Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο ι ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι θ α π ρ έ π ε ι ν α υ π ο β ά λ ο υ ν τ ο έ ν τ υ π ο ε κ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς κ α ι τ α σ υ ν ο δ ε υ τ ι κ ά δ ι κ α ι ολ ο γ η τ ι κ ά σ ε σ φ ρ α γ ι σ μ έ ν ο φ ά κ ε λ ο ο, ο π ο ί ο ς ν α φ έ ρ ε ι τ η ν έ ν δ ε ι ξ η : Α ί τ η σ η γ ι α τ η ν έ ν τ α ξ η σ τ ο Μ η τ ρ ώ ο Σ υ μ β ο ύ λ ω ν τ η ς Π ρ ά ξ η ς : Κ α τ ά ρ τ ι σ η, π ι σ τ ο π ο ί η σ η κ α ι σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή μ ε σ τ ό χ ο τ η ν ε ν δ υ ν ά μ ω σ η τ ω ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν ά ν ε ρ γ ω ν ν έ ω ν ε τ ώ ν σ ε ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς τυ ο τ ο μ έ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν Ο φ ά κ ε λ ο ς κ α ι θ α π ρ έ π ε ι ν α κ α τ α τ ε θ ε ί σπ τα ηρ ν α κ ά τ ω δ ι ε ύ θ υ ν σ η : Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ( Σ Ε Π Ε ) Δ ι ε ύ θ υ ν σ η : Α μ β ρ ο σ ί ο υ Φ ρ α ν τ ζ ή 1 9, Α θ ή ν α ή ν α υ π ο β λ η θ ε ί τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ώ ς μ ε σ υ σ τ η μ έ ν η ε π ι σ τ ο λ ή ή ε ν α λ λ α κ τ ι κ ά μ ε c o u r i e r. Η σ φ ρ α γ ί δ α τ ο υ τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ ή τ η ς τ α χ υ μ ε τ α φ ο ρ ά ς ( τ ο υ c o u r i e r ) α ν τ ί σ τ ο ι χ α α π ο τ ε λ ε ί α π ό δ ε ι ξ η μ η τν ηί ς α ς η μ ε ρ ο υ π ο β ο λ ή ς τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο. ς Ο ω ς ά ν ω φ ά κ ε λ ο ς θ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ α α κ ό λ ο υ θ: α 1. Έ ν τ υ π ο ε κ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς ( β λ έ π ε Υ π ό δ ε ι γ μ α Α σ τ ο τ έ λ ο ς τπ ηα ς ρ ο ύ σ α ς Π ρ ό σ κ λ η σ η ς ). 2. Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό σ η μ ε ί ω μ α ( β λ έ π ε Υ π ό δ ε ι γ μ α Β σ τ ο τ έ λ ο ς τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς Π ρ ό σ κ λ η σ η ς ). 3. Τ α α π ο δ ε ι κ τ ι κ άδ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ, ά ό π ω ς ο ρ ί ζ ο ν τ α ι σ τπη αν ρ Έ ν τ υ π ο δ ή λ ω σ η ς Δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α ς β λ( έ π ε Υ π ό δ ε ι γ μ α Δ σ τ ο τ έ λ ο ς τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς Π ρ ό σ κ λ η σ η) ς 5. Ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε ά λ λ ο έ γ γ ρ α φ ο ( α π λ ή φ ω τ ο τ υ π ί α ) π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς π ρ ό σ θ ε τ ωγ ν ώ σ ε ω ν / π ρ ο σ ό ν τ ω ν/ ε μ π ε ι ρ ί α ς. Κ α τ α λ η κ τ ι κ ή η μ ε ρ ο μ η ν ί α υ π ο β ο λ ή ς ο ρ ί ζ ε τ η α ι Π α ρ α σ κ ε υ ή 2 1 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ (2 1 /1 0 / ), κ α ι ώ ρ α 1 4 : 0 0. Ε μ π ρ ό θ ε σ μ ε ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ο ι π ρ ο τ ά σ ε ι ς π ο υ θ α π α ρ α λ η φ θ ο ύ ν α π ό τ ο Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο τ ο υ Σ Ε ΠμΕέ χ ρ ι τ η ν π α ρ α π ά ν ω ο ρ ι ζ ό μ ε ν η η μ ε ρ ο μ η ν ί α κ α ι ώ ρ α. Σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ή ς α π ο σ τ ο λ ή ς ή α π ο σ τ ο λ ή ς μ έ σ ω τ α χ υ μ ε τ α φ ο ρ ά ς, ο Σ Ε Π Ε ο υ δ ε μ ί α ε υ θ ύ ν η φ έ ρ ε ι γ ι α τ ο ν χ ρ ό ν ο κ α ι τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ ω ν φ α κ έ λ ω ν τ η ς π ρ ό τ α σ η ς π ο υ θ α α π ο σ τ α λ ο ύ ν κ α ι δ ε ν δ ε σ μ ε ύ ε τ α ι α π ό τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ί α π ο υ α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι σ τ η σ φ ρ α γ ί δ α τ ο υ τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ. Ο Σ Ε Π Ε δ ύ ν α τ α ι, α ν α λ ό γ ω ς μ ε τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ο υ έ ρ, γνοα υ π ρ ο β ε ί σ τ η δ ι ε νγέερι α κ ύ κ λ ω ν α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς τ ω ν υ π ο ψ η φ ί ω ν π ρ ο ς έ ν τ α ξ η σ τ ο Μ η τ ρ ώ ο Σ υ μ β ο ύ λ ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε σ ε χ ρ ό ν ο π ρ ι ν τ η ν κ α τ α λ η κ τ ι κ ή η μ ε ρ ο μ η ν ί α υ π ο β ο λ ή ς κ α ι σ τ η σ υ γ κ ρ ό τ η σ η / ε π ι κ α ι ρ ο π ο ί η σ η τ ο υ ε ν λ ό γ ω Μ η τ ρ ώ ο υ. Σ η μ ε ί ω σ η : Ε φ ό σ ο ν κ ά π ο ι ο ς ε π ι θ υ μ ε ί ν α υ π ο β ά λ λ ε ι φ ά κ ε λ ο γ ι α μ ι α μ ό ν ο π ρ ά ξ η α ν α γ ρ ά φ ε ι σ τ ο ν φμάόκνεο λ ο τ η ν μ ι α Π ρ ά ξ η σ τ η ν ο π ο ί α ε ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι 5. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Ω Ν Τ α έ γ γ ρ α φ α α π ό δ ε ι ξ η ς τ ω ν π ρ ο σ ό ν τ ω ν π ο υ ζ η τ ο ύ ν τ α ι ε ί ν α ι τ: α ε ξ ή ς 5. 1.Π τ υ χ ί ο Α Ε Ι / Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ/ όδς ι δ α κ τ ο ρ ι κ ό ς Τ ί τ λ οσ ςπ ο υ δ ώ ν. Α ν τ ί γ ρ α φ ο τ ί τ λ ο υ σ π ο υ δ ώ ν, σ τ ο ν ο π ο ί ο ν α α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι ο β α θ μ ό ς κέα τι ο ς τκοτ ή σ η ς α υ τ ο ύ. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ ο τ ί τ λ ο ς σ π ο υ δ ώ ν έ χ ε ι α π ο κ τ η θσετίη ν α λ λ ο δ α π ή α π α ι τ ε ί τ α ι κ α ι η π ρ ο σ κ ό μ ι σ η α ν τ ι γ ρ ά τφ ηο ς υ π ρ ά ξ η ς α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ς α π ό τ ο Δ Ι. Κ. Α. Τ. Σ. Α. ή τ ο Ι. Τ. Ε. ή τ ο υ π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ο ύ α ν α γ ν ώ τρ ο ι σδ η. ς Ο. αα π. ό Τ. Α. Π. γ ι α τ η ν ι σ ο τ ι μ ί α τ ο υ τ ί τ λ ο υ κ α ι τ η β α θ μ ο λ ο γ ι κ ή α ν τ ι σ τ ο ιαχυίτα ο ύ.

4 5. 2.Α π ό δ ε ι ξ η Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ςε μ π ε ι ρ ί α ς Γ ι α τ η ν α π ό δ ε ι ξ η τ η ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ήπ ς ε ι ερ μί α ςα π α ι τ ο ύ ν τ α ι : Α π λ ά α ν τ ί γ ρ α φ α β ε β α ι ώ σ ε ω ν π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς ( ε ω ν ) ή ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν ή ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ νφ ο ρ έ ω ν ή / κ α ι σ χ ε τ ι κ ώ ν σ υ μ β ά σ ε ω ν, α π ό τ ι ς ο π ο ί ε ς ν α π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν τ ο ε ί δ ο ς κ α ι η χ ρ ο ν ι κ ή δτι ηά ς ρ κε εμ ιπ αε ι ρ ί α ς τ ο υ υ π ο ψ η φ ί ο υ ή Υ π ε ύ θ υ ν η δ ή λ ω σ η κ α τ ά τ ο ά ρ θ ρ ο 8 τ ο υν / , σ τ η ν ο π ο ί α ν α δ η λ ώ ν ε τ α ι : Τ ο ι σ τ ο ρ ι κ ό α π α σ χ ό λ η σ η ς τ ο υ υ π ο ψ η φ ί ο υ ( γ ρ α φ ε ί ο, ι δ ι ω τ ι κδόη ς μ ό ήσ ι ο ς φ ο ρ έ α ς ), τ ο α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο α π α σ χ ό λ η σ η ς κ α θ ώ ς κ α ι η χ ρ ο ν ι κ ή δ ι ά ρ κ ε τι ηα ς. Υ π ό δ ε ι γ μ α τ η ς υ π ε ύ θ υ ν η ς δ ή λ ω σ η ς β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ οέ λ ο ς τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς π ρ ό σ κ λ η σ η ς ( Υ π ό δ ε ι γ μ α Γ : Υ π ε ύ θ υ ν η δ ή λ ω σ η γ ι α τ ηε νμ π ε ι ρ ί α ). Ε π ι σ η μ α ί ν ε τ α ι π ω ς η ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ε μ π ε ι ρ ί α, η ο π ο ί α α ν α γ ρσάτφ ο ε Βτ ια οι γ ρ α φ ι κ ό Σ η μ ε ί ω μ α κ α ι δ ε ν α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι μ ε κ ά π ο ι ο ν α π ό τ ο υ ς π α ρ α π ά ν ω τ ρ ό π ο υ ς, δ ε ν λ α μ β ά ν ε τ αυ ιπ ό ψ η. 6. Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ / Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο Η α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ο υ φ α κ έ λ ο υ τ ω ν υ π ο ψ η φ ί ω ν π ρ ο ς έ ν τ αξ η σ τ ο μ η τ ρ ώ ο κ α θ ώ ς κ α ι η τ ε λ ι κ ή ε π ι λ ο γ ή θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί α π ό τ η ν Ε π ι τ ρ ο π ή Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς, πθ οα υ σ υ σ τ α θ ε ί γ ι α τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο σ κ ο π ό ατο π όσ Ε Π Ε, β ά σ ε ι τ ω ν φ α κ έ λ ω ν τ ω ν υ π ο ψ η φ ί ω ν. Η ε π ι τ ρ ο π ή θ α ε ξ ε τ ά ζ ε ι τ ο ν φ ά κ ε λ ο τ ω ν υ π ο ψ η φ ί ω ν κ α ι ε φ ό σ ο ν δ ι α θ έ τ ο υ ν τ α α π α ρ α ί τ η τ α π ρ ο σ ό ν τ α θ α ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι σ τ ο μ η τ ρ ώ ο. Τ α α π α ι τ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ ό ν τ α α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ι ς ε λ ά χ ι σ ήτ σε ες ι ς α π α ι τ σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ η ν π α ρ ο ύ σ α π ρ ό σ κ λ η σ η κ α ι ε ί ν α ι κ ρ ι τ ή ραι πα ο κ λ ε ι σ μ ο ύ ( ο n / o f f ). Ο Σ Ε Π Ε θ α π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι σ τ η σ ύ ν α ψ η σ υ μ β ά σ ε ω ν έ ρ γ ο υ π α ρ ο χ ή ς α ν ε ξ ά ρ τ η τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν μ ε σ υ μ β ο ύ λ ο υ ς τ ο υ μ η τ ρ ώ ο υ α ν α λ ό γ ω ς μ ε τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ο υ έ ρ γ ο υ κ α ι τ η δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α τ ω ν σ υ μ β ο ύ λ ω ν. 7. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν - Λ Ο Ι Π Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Α π ό τ ι ς π ρ ο τ ά σ ε ιπς ο υ υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι ε μ π ρ ό θ ε σ μ α κ α ι π α ρ α δ ε κ τ ά κ α τ ά τ α α ν ω τ έ ρ ω, ε π ι λ έ γ ο ν τ α ι π ρ ο ς έ ν τ α ξ η σ τ ο Μ η τ ρ ώ ο σ υ μ β ο ύ λ ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ω ν Π ρ ά ξ ε ω ν ε, κ ε ί ν ο ι / ε κ ε ί ν ε ς π ο υ π λ η ρ ο ύ ν τ α α π α ρ α ί τ η τ α π ρ ο σ ό ν τ α. Σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α, α ν α λ ό γ ω ς τ ω ν α ν α γ κ ώ ν τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, δτ ιη ας θ ε σ ι μ ό τ η τ α ς τ ω ν ω φ ε λ ο ύ μ ε ν ω ν κ α ι τ ω ν χ ω ρ ι κ ώ ν / χ ρ ο ν ι κ ώ ν π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ώ ν, θ α α ν α τ ε θ ο ύ ν ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς κ α ι θ α σ υ ν α φ θ ε ί σ ύ μ β α σ η σέτ ρο γ ο υ π λ α ί σ ι ο τ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς τ ω ν σ υ μ β ά σ ε ω ν. Α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η τ η ς π ρ ό τ α σ η ς, δ ι ό ρ θ ω σ η ή σ υ μ π λ ή ρ ω σ η τ υ χ ό ν ε λ λ ε ι π ό ν τ ω ν δο ιλ κο αγ ιη τ ι κ ώ ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι μ ό ν ο μ έ χ ρ ι τ η λ ή ξ η τ η ς π ρ ο θ ε σ μ ί α ς υ π ο β ο λ ή ς τ ω ν π ρ ο τ ά σ ε ω ν. Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ό τ ι ε ά ν ο ι τ ί τ λ ο ι σ π ο υ δ ώ ν π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ( π ρ ο π τ υ χ ι α κ ο ί ή / κ α ι μ ε τία τπ λτ ου ι χ ι α κ ο ί τ σ π ο υ δ ώ ν ) έ χ ο υ ν χ ο ρ η γ η θ ε ί α π ό ι δ ρ ύ μ α τ α τ ο υ ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ, θ α π ρ έ π ε ι ν δ ιο αι φ ε ρ ό μ ε ν ο ι ν α π ρ ο σ κ ο μ ί σ ο υ ν τ ο υ ς τ ί τ λ ο υ ς τ ο υ ς ( α π λ ό α ν τ ί γ ρ α φ ο τ η ς ν ο μ ί μ ω ς ε π ι κ υ ρ ω μ έ ν η ς μ ε τ ά φ ρ α σ η ς ). Ο ι τ ί τ λ ο ι τ η ς α λ λ ο δ α π ή ς νθ α π ρ έ π ε ι σ υ ν ο δ ε ύ ο ν τ α ι α π ό α π λ ό α ν τ ί γ ρ α φ ο ε κ τ ο υ π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ τ ο υ π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ο ύ α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ς τ η ς ι σ ο τ ι μ ί α ς τ ο υ ς α π ό τ ο Δ Ο Α Τ Α Π, ε π ί π ο ι ν ή α π α ρ α δ έ κ τ ο υ. Ε π ι σ η μ α ί ν ε τ α ι ό τ ι η π ε ρ ι γ ρ α φ ό μ ε ν η σ τ η ν π α ρ ο ύ σ α π ρ ό σ κ λ η σ η δ ι α δ ι κ α σ ί α υ π ο β ο λ ή ς ε κ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ δο εν ν τ ο ς σ υ ν ι σ τ ά δ ι α γ ω ν ι σ τ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α. Τ υ χ ό ν ε π ι λ ο γ ή ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ έ χ ε ι τ ο χ α ρ α κ τ ή ρ α α π ο δ ο χ ή ς π α ρ ό έτ να τσ αη ξς η γ ι σ τ ο Μ η τ ρ ώ ο Σ υ μ β ο ύ λ ω ν το υ Σ Ε Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο η τς ε ν λ ό γ ω Π ρ ά ξ η ς κ α ι ό χ ι «π ρ ό σ λ η ψ η ς». Η δ ι α δ ι κ α σ ί α τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς π ρ ό σ κ λ η σ η ς ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τ α ι μ ε τ η σ ύ ν τ α ξ η Μ η τ ρ ώ ο υ Σ υ μ β ο ύ λ ω ν το υ Σ Ε Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς ε ν λ ό γ ω Π ρ ά ξ η ς. Υ π ο β λ η θ ε ί σ α π ρ ό τ α σ η, η ο π ο ί α δ ε ν π λ η ρ ο ί τ α α π α ρ α ί τ η τ α π ρ ο σ ό ν τ α ρτ όη σς κ λπ η σ η ς, α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι. Κ α θ ό λ η τ η δ ι ά ρ κ ε ι α ε κ τ έ λ ε σ η ς τ ο υ έ ρ γ ο υ κ α ι κ α τ ά τ ο υ ς ό ρ ο υ ς τ η ς σ ύο μ βσ αε σπ ηε ς δ ύ ν α τ α ι ν α π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι σ ε α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ ε π ι λ ε χ θ έ ν τ ο ς, σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ ο ε π ι λ ε χ θ ε ί ς π α ρ α ι τ η θ ε ί ή σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π οα υ ί ο ο ς τ ε λ ε υ τ ε κ π λ η ρ ώ ν ε ι π λ η μ μ ε λ ώ ς τ α σ υ μ β α τ ι κ ά κ α θ ή κ ο ν τ ά τ ο υ. Η α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ ε π ι λ ε χ θ έ ν τ ο ς θ α γ ί ν ε ι μ ε ά λ λ ο ν ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς π ρ ό σ κ λ η σ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς κ α ι σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο σ υ ντο α γ μ έ Μ η τ ρ ώ ο.

5 Ο Σ Ε Π Ε δ ε ν α ν α λ α μ β ά ν ε ι κ α μ ί α δ έ σ μ ε υ σ η π ρ ο ς σ ύ ν α ψ η σ ύ μ β α σ η ς, κ ατθ ι ό ε π α φ ί ε τ α ι σ τ η ν α π ό λ υ τ η δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή τ η ς ε υ χ έ ρ ε ι α η σ ύ ν α ψ η ή μ η σ υ μ β ά σ ε ω ν, κ α θ ώ ς κ α ι ο α ρ ι θ μ ό ς α υ τ ώ ν, α ν ά λ ο γ α μ ε τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ο υ έ ρ γ οε υ ι, ό μαε πν οη κς λ ε κ τ ω ν π ρ ο τ έ ρ ω ν ο ι α σ δ ή π ο τ ε α ξ ι ώ σ ε ω ς τ ω ν ε ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε λ ό γ ο κ α ι α ι τ ί α. Μ ε τ η ν υ π ο β ο λ ή ε κ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς, ο ι ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι α π ο δ έ χ ο ν τ α ι π λ ή ρ ω ς τ ο υ ς ό ρ ο υ ς τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς Π ρ ό σ κ λ η σ η ς Ε κ δ ή λ ω σ η ς Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς. 8. Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Ο ι Σ ύ μ β ο υ λ ο ι τ ο υ Μ η τ ρ ώ ο υ Σ υ μ β ο ύ λ ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε ( σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς Π ρ ά ξ η ς ) σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς α ν α τ ί θ ε ν τ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς, ε π ε ξ ε ρ γ ά ζ ο ν τ απ ι ρ ο σ ω π ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α τ ω ν ω φ ε λ ο υ μ έ ν ω ν τ ο υ έ ρ γ ο υ κ α τ ά τ ο υ ς ο ρ ι σ μ ο ύ ς τ ο υ ν / κ α ι σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς κ α ι τ η ν κ ρ α τ ο ύ σ α δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α θ α τ η ρ ο ύ ν ε χ ε μ ύ θ ε ι α ω ς ς π ρ ο ς τ ι δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς κι α τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ ω ν ω φ ε λ ο υ μ έ ν ω ν π ο υ ε π ε ξ ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι. 9. Ι Σ Χ Υ Σ Μ Η Τ Ρ Ω Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν Τ ο Μ η τ ρ ώ ο Σ υ μ β ο ύ λ ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς Π ρ ά ξ η ς, τ ο ο π ο ί ο θ α σ υ γ κ ρ ο τ η θ ε ί σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς Π ρ ό σ κ λ η σ η ς, θ α π α ρ α μ ε ί ν ε ι ε ν ε ρ γ ό έ ω ς τ η λ ή ξ η τ ο υ φ υ σ ι κ ο ύ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ τ ω ν Π ρ ά ξ εο ω ν Σ. Ε Π Ε θ α ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι π ρ ο σ ω π ι κ ά κ ά θ ε α ι τ ο ύ ν τ α γ ι α τ η ν έ ν τ α ξ ή τ ο υ σ τ ο Μ η τ ρ ώ ο. Ο ι Σ ύ μ β ο υ λ ο ι τ ο υ Μ η τ ρ ώ ο υ Σ υ μ β ο ύ λ ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε, ο φ ε ί λ ο υ ν ν α δ η λ ώ σ ο υ ν ά μ ε σ α σο τ Σ Ε Π Ε ο π ο ι α δ ή π ο τ ε α λ λ α γ ή ε π έ λ θ ε ι σ τ α σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ υέν χ οδ η λ ω θ ε ί σ τ η ν α ί τ η σ η τ ο υ ς κ α ι έ χ ο υ ν κ α τ α τ εο θ εσί Ε ΠσΕ τ Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Α Π Ο Τ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν Ο Σ Ε Π Ε δ ι α τ η ρ ε ί τ ο δ ι κ α ί ω μ α δ ι α γ ρ α φ ή ς Σ υ μ β ο ύ λ ο υ π ο υ έ χ ε ι ε ν τ α χ θ ε ί σ τ ο Μ η τ ρ ώ ο Σ υ μ β οσύ τλ ο ω νπ λ α ί σ ι ο τ η ς ε ν λ ό γ ω Π ρ ά ξ η ς, ε φ ό σ ο ν α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν α : Δ ε ν τ η ρ ε ί τ ο υός ρ ο υ ς τ η ς Δ ή λ ω σ η ς Ε μ π ι σ τ ε υ τ ι κ ό τ η τ α ς. Δ ε ν τ η ρ ε ί τ ι ς κ α τ α λ η κ τ ι κ έ ς π ρ ο θ ε σ μ ί ε ς π ο υ τ ί θ ε ν τ ο α ι Σ Εα Ππ Ε ό γτι α τ η ν π α ρ ά δ ο σ η τ ω ν π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ω ν π α ρ α δ ο τ έ ω ν. Δ ε ν τ η ρ ε ί ε χ ε μ ύ θ ε ι α ω ς π ρ ο ς τ ι ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς κ α ι τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ ω ν ω φ ε λ ο υ μ έ ν ω ν π ο υ ε π ε ξ ε ρ γ ά ζ ε τ α ι. Δ ε ν τ η ρ ε ί τ ο υ ς ό ρ ο υ ς τ η ς υ π ο γ ρ α φ ε ί σ α ς σ ύ μ β α σ η ς. Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ε π ί σ η ς ό τ ι ο Σ ύ μ β ο υ λ ο ς ο φ ε ί λ ε ι ν α ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι έ γ κ α ι ρ α, μ ε υ π ο β ο λ ή γ ρ α π τ ο ύ ή / κ α ι κ οη ύ λ ε κ τ ρ ο ν ι α ι τ ή μ α τ ο ς π ρ ο ς τ ο Σ Ε Π Ε γ ι α τ ι ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς π ο υ ε π ι θ υ μ ε ί ν α μ η ν ε ί ν α ι ε ν ε ρ γ ό ς ή κ α ι γ ι α τ η ν ο ρ ι σ τ ι κ ή δ ι α γ ρ α φ ή α π ό τ ο Μ η τ ρ ώ ο Σ υ μ β ο ύ λ ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε Λ Ο Ι Π Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Γ ι α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς κ α ι δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς, ο ι ε ν δ νι οα ι φ ε ρμ όπ μο ερ ο ύ ν ν α α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α: ιυ π ό ψ η κ υ ρ ί α ς Μ ύ ρ ι α μ Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ, Υ π ε ύ θ υ ν η ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς & Π ρ ο ώ θ η σ η ς Δ ρ ά σ ε ω νσ Ε Π Ε, i n f s e p e.g r. Η π α ρ ο ύ σ α Π ρ ό σ κ λ η σ η Ε κ δ ή λ ω σ η ς Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς δ η μ ο σ ι ε ύ ε τ α ι σ τ ο δ ι α δ ί κ τ, υσ οτ ο p o r t a l τ ο υ Σ Ε Π Ε. Υ π ό δ ε ι γ μ α Α : Έ ν τ υ π ο Ε κ δ ή λ ω σ η ς Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς Υ π ό δ ε ι γ μ α Β : Β ι ο γ ρ α φ ι κ όσ η μ ε ί ω μ α Υ π ό δ ε ι γ μ α Γ : Υ π ε ύ θ υ ν η Δ ή λ ω σ η Ε μ π ε ι ρ ί α ς Υ π ό δ ε ι γ μ α Δ : Έ ν τ υ π ο δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ. α ς

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π»

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» (κωδικοί ΟΠΣ 496014, 496015, 496016) ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π»

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» (κωδικοί ΟΠΣ 496014, 496015, 496016) Αριθ. πρωτ.: Φ4-5027.1/15.02.2016

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβουλών της Πράξης

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβουλών της Πράξης 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβουλών της Πράξης ΣΕΠΕ- Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6.

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ε ι σ α γ ω γ ή 2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν 5. Π ρ ό τ α σ η 6. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο 1. Ε ι σ α γ ω

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (αριθ. πρωτ.: 5645/ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (αριθ. πρωτ.: 5645/ ) «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» (κωδικοί ΟΠΣ 496014, 496015, 496016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές:

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ Ω Δ.Θ Ε Σ Η Σ : 238 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ -Κ Λ Α Δ Ο Σ -Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α : ΠΕ ΙΑ ΤΡΩ Ν ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ : Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ Υ Π Ε :

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

. / )!! )! +! ) + 4

. / )!! )! +! ) + 4 !! # % & ( ) ) +!,. / )!! )! +! 0 1!+! 2 3. 4 ) + 4! 5! # 6!, / / +! + 7 % + +!! 8 9! : #!! 5!.! ; %! %!! 8:! 0 9 + 8 9 < 4 4 + ) + ;= > ) 5! +! < : + 5 +!! + 1! ; 2! +! + / #!!! + 5 + < + # = ;!+ 1 0

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κύκλος Αιτήσεων Ωφελουμένων

Δ Κύκλος Αιτήσεων Ωφελουμένων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας Πράξη ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ήέώήίςές ύό ά όόίςόςύς ές

ήέώήίςές ύό ά όόίςόςύς ές ήέώήίςές ήέώή ίςές έςάς ός όή όίίς ήή ός άίί ήά ήήςές ήή ήύ ήή ώή ίίςύς όόίςόςύς ές ήέώήίςές ύό ά όόίςόςύς ές ήέώήίςές ή όώήύς ά έέςής άέάά όόίςόςύς ές ήέώήίςές ός ήώή έέό όςύςό ύςύςόές όόίςόςύς ές ήέώήίςές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 6ς (Κ,, (- ία)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 6ς (Κ,, (-ία))

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 2.1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π»

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» (κωδικοί ΟΠΣ 496014, 496015, 496016) Ημερομηνία: 17/01/2017 Αρ. Πρωτ. Φ4-6196/17-01-2017

Διαβάστε περισσότερα

E Κύκλος Αιτήσεων Ωφελουμένων

E Κύκλος Αιτήσεων Ωφελουμένων Πράξη ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Kωδικός ΟΠΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. 2.1 Αντικείμενο της Δράσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. 2.1 Αντικείμενο της Δράσης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics» Σε συνεργασία με 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σε συνεργασία με Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής»

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σε συνεργασία με Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics» Σε συνεργασία με Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %&

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %& !! # %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 )& 1 ( 20 %& 3 4 5 5 5 4 6 7 4 7 7 5 8 ) 9 : 4 5 9 5 9 46 5 9 ; 8 6 5 5 : 9 ; 8 9. /4 6 5

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 01 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes #, 1! # % & ()!! + (). /0 0, 2 3 4, # 0, 0! %! 5 1! 1 6 7 8 9 0 0 #. 0 ) 0 #6 # 2,, :& 3; < 23,,,,,, #, 6# 5 =0 8 0 66

Διαβάστε περισσότερα

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / (

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / ( ! #! %& &!# %# ! #! # %&!(&!() ()+ # #! # )&, #!.) /( 01& #2 11! 1 # 31& #2 11 # ) /(+ /3403 56!/78&! 9:;7

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β : Βιογραφικό Σημείωμα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β : Βιογραφικό Σημείωμα «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (κωδικοί ΟΠΣ 496017, 496018,

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα