Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς

2 Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ ε κατασ τή µ µ ατα ρρ ούχω ν και αξ εσ ουά ρρ ρρ ουχισ µ µ ού. Η λύσ η αφορ άά την τοποθέ τησ η έέ ξξ υπνω ν ετικετώ ν (r ff ii d d tt aa gg s s ) σσ ε κά θε τεµ άά χιο και δδ ιαφό ρρ ωω ν τύπω ν rr ff ii d d rr ee aa dd ee r r // ww rr ii tt ee r r. Π Π ολλά εί δδ η tt aa gg s s γγ ια δδ ιαφορ ετικέ ςς σσ κληρ ού τύπου κλπ. ανά γγ κες όό πω ςς ετικέ τες, Μ πορ εί να χαρ ακτηρ ίί ζζ ει το σσ υγ κεκρ ιµ έέ νο τεµ άά χιο µ µ ε όό λες του τις ιδ ιό τητες (χρ ώ ώ µ µ α, α µ µ έέ γγ εθος, εί δδ ος κ.λ.π.).) και όό χι µ µ όό νο την γγ ενικό τερ η κατηγ ορ ίί α που ανή κει. Μ πορ εί να περ ιέ χει δδ υναµ ική εί ναι rr ee ww rr ii tt ee aa bb ll e e. πληρ οφορ ίί α (π.χ. τιµ ή ή ) δδ ιό τι Λ Λ ύσ εις γγ ια απογ ρρ αφή και εύρ εσ η τεµ αχί ου εντό ςς κατασ τή µ µ ατος, παρ αλαβ έέ ςς εµ πορ ευµ άά τω ν και γγ ια το ταµ εί ο. ο

3 e ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ ΕΕ ΝΝ ΤΤ ΟΟ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ ΙΙ ΟΟ ΥΥ Απογ ρρ αφή ολό κληρ ου του κατασ τή µ µ ατος ( τεµ άά χια) σσ ε λεπτά κά νοντας εφικτή την καθηµ ερ ινή απογ ρρ αφή. Τ Τ α τεµ άά χια απογ ρρ άά φονται σσ τις θέ σσ εις ββ ρρ ίί σσ κονται (ρ ρ άά φια, σσ υρ τά ρρ ια κλπ) χω ρρ ίί ς ς µ µ ετακινή σσ εις αυτώ ν. ν που Η εύρ εσ η τεµ αχί ου µ µ ε κρ ιτή ρρ ια εί δδ ους, χρ ώ ώ µ µ ατος κλπ εί ναι πλέ ον πολύ εύκολη. Ε Ε ίί ναι δδ υνατή η κατασ κευή έ έ ξξ υπνου ρρ αφιού γγ ια rr ee aa l l tt ii mm e απεικό νισ η του εµ πορ εύµ ατος.

4 ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΒΒ ΗΗ ΕΕ ΜΜ ΠΠ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΣΣ Γ Γ ρρ ήή γγ ορ η παρ αλαβ ήή τεµ αχί ωω ν και πισ τοποί ησ η µ µ ε παρ ασ τατικό χω ρρ ίί ςς να ανοιχτούν οι σσ υσ κευασ ίί ες. Π Π ολλαπλή ανά γγ νω σσ η τω ν τεµ αχί ωω ν χω ρρ ίί ςς οπτική επαφή σσ ε αντί θεσ η µ µ ε το κλασ ικό bb aa rr cc oo dd e e που επιτρ έέ πει έέ να έέ να και µ µ ε άά νοιγ µ µ α της σσ υσ κευασ ίί ας. Ε Ε πιδ όό σσ εις : ΧΧ ρρ όό νος : δδ ευτ γγ ια έέ να κουτί τεµ. Τ Τ ούνελ ανά γγ νω σσ ης, πύλες φορ ητό ςς εξ οπλισ µ µ όό ςς γγ ια οπουδ ήή ποτε χρ ειασ τεί. και

5 ΠΠ ΩΩ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ -Τ Τ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΟΟ Π γγ σσ ωω µ µ όό δδ µ µ έέ σσ µ µ bb aa rr cc oo dd e e έέ έέ έέ Π ολλαπλή ανά νω η τω ν τεµ αχί ν, ν ακό α και ταν εί ναι ιπλω να ε αντί θεσ η ε το κλασ ικό που επιτρ πει να να. Τ Τ α rr ff ii d d tt aa gg s s µ µ πορ ούν να αφαιρ εθούν και να ξξ αναχρ ησ ιµ οποιηθούν, ελαχισ τοποιώ ντας έέ τσ ι το κό σσ τος χρ ήή σσ ης.

6 Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΒΒ ΙΙ ΒΒ ΛΛ ΙΙ ΟΟ ΠΠ ΩΩ ΛΛ ΕΕ ΙΙ Ο Ο E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ ε ββ ιβ λλ ιο πω λλ εί α. α Η λλ ύσ ηη αφ οο ρρ άά τη ν το πο θέ τη σσ ηη έέ ξξ υπνω ν ετικ ετώ ν (r ff ii d d tt aa gg s s )) σσ ε κκ άά θε ββ ιβ λλ ίί οο κκ αι δδ ιαφ όό ρρ ωω ν τύπω ν rr ff ii d d rr ee aa dd ee r r // ww rr ii tt ee r r. Π Π οο λλ λλ άά εί δδ ηη τύπο υ κκ λλ π. π tt aa gg s s γγ ια δδ ιαφ οο ρρ ετικ έέ ςς ανά γγ κκ ες όό πω ςς ετικ έέ τες,, σσ κκ λλ ηη ρρ οο ύ Μ πο ρρ εί να χαρ ακ τη ρρ ίί ζζ ει το σσ υγ κκ εκ ρρ ιµ έέ νο τεµ άά χιο µ µ ε όό λλ ες το υ τις ιδ ιό τη τες κκ αι όό χι µ µ όό νο τη ν γγ ενικ όό τερ ηη κκ ατη γγ οο ρρ ίί α πο υ ανή κκ ει. Μ πο ρρ εί να περ ιέ χει δδ υναµ ικ ήή rr ee ww rr ii tt ee aa bb ll e e. πλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ίί α (π.χ. τιµ ή ή )) δδ ιό τι εί ναι Λ Λ ύσ εις γγ ια απο γγ ρρ αφ ήή κκ αι εύρ εσ ηη τεµ αχί οο υ εντό ςς παρ αλ αβ έέ ςς εµ πο ρρ ευµ άά τω ν κκ αι γγ ια το ταµ εί ο ο. κκ ατασ τή µ µ ατο ς ς,, Λ κκ γγ aa nn tt ii t hh ee ff t t pp rr oo tt ee cc tt ii oo n n κκ έ ξξ έέ ςς κκ άά ρρ Λ ύσ εις αι ια -t αι «έ υπνες» εκ πτω τικ τες πελ ατώ ν. ν

7 e Σ Απογ ρρ αφή πολλώ ν ββ ιβ λί ωω ν π.χ. ( τεµ άά χια) σσ ε λεπτά κά νοντας εφικτή την καθηµ ερ ινή απογ ρρ αφή. ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ Η Η ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΖΖ ΗΗ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΕΕ ΝΝ ΤΤ ΟΟ Σ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ ΙΙ ΟΟ ΥΥ Τ Τ α ββ ιβ λί α απογ ρρ άά φονται σσ τις θέ σσ εις ββ ρρ ίί σσ κονται (ρ ρ άά φια, σσ υρ τά ρρ ια κλπ) χω ρρ ίί ς ς µ µ ετακινή σσ εις αυτώ ν. ν που Η εύρ εσ η ββ ιβ λί ου µ µ ε κρ ιτή ρρ ια π.χ. σσ υγ γγ ρρ αφέ α, α κατηγ ορ ίί α κλπ εί ναι πλέ ον πολύ εύκολη. Ε Ε ύκολη εύρ εσ η λά θους τοποθέ τησ ης ββ ιβ λί ου. Ε Ε ίί ναι δδ υνατή η κατασ κευή έ έ ξξ υπνου ρρ αφιού γγ ια rr ee aa l l tt ii mm e απεικό νισ η του εµ πορ εύµ ατος.

8 Μ ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΛΛ ΕΕ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΩΩ ΝΝ Λ Λ ειτουρ γγ ίί α και σσ αν αντικλεπτικό. Κ Κ αταµ έέ τρ ησ η σσ τοιχεί ωω ν ββ ιβ λί ου την σσ τιγ µ µ ήή που ο πελά της εξ έέ ρρ χεται από το κατά σσ τηµ α. α Μ πορ εί να αναγ νω ρρ ίί σσ ει πολλαπλά την ίί δδ ια χρ ονική σσ τιγ µ µ ή ή. ββ ιβ λί α

9 ΠΠ ΩΩ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ -Τ Τ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΟΟ Π Π ολλαπλή ανά γγ νω σσ η τω ν τεµ αχί ωω ν, ν ακό µ µ α και όό ταν εί ναι σσ ε σσ τοί ββ ες σσ ε αντί θεσ η µ µ ε το κλασ ικό bb aa rr cc oo dd e e που επιτρ έέ πει έέ να έέ να. Τ Τ α rr ff ii d d tt aa gg s s µ µ πορ ούν να αφαιρ εθούν και να ξξ αναχρ ησ ιµ οποιηθούν, ελαχισ τοποιώ ντας έέ τσ ι το κό σσ τος χρ ήή σσ ης. Αναγ νώ ρρ ισ η και της «έ έ ξξ υπνης» κά ρρ τας πελά τη.

10 Απογραφή,, ΠΠ ωω λλ ήσ εε ιι ς ς,, ΠΠ αραλ αβ έέ ςς κκ αι ΕΕ κκ ττ έέ λλ εε σσ ηη ΠΠ αραγγε λλ ιι ώώ νν

11 νν Απογραφή ΕΕ ιι δδ ώώ Ε Ε ύκολη απογ ρρ αφή τω ν πρ οϊ όό ντω ν. ν µ µ ε ανά γγ νω σσ η τω ν bb aa rr cc oo dd ee s s Μ Μ εί ωω σσ η λαθώ ν που πρ οέ ρρ χονται από πληκτρ ολό γγ ησ η τω ν σσ τοιχεί ωω ν. ν την Υ Υ ψψ ηλή ταχύτητα απογ ρρ αφή ς ς. Ε Ε ύκολη ενηµ έέ ρρ ωω σσ η του κεντρ ικού σσ υσ τή µ µ ατος.

12 ν ν ΠΠ ωω λλ ήσ εε ιι ς ς,, ΠΠ αραλ αβ έέ ς ς,, ΈΈ λλ εε γχ ος ττ ι ι µ µ ώώ ν κκ αι ΕΕ κκ ττ έέ λλ εε σσ ηη ΠΠ αραγγε λλ ιι ώώ ν Μ Μ εί ωω σσ η λαθώ ν που πρ οέ ρρ χονται από πληκτρ ολό γγ ησ η τω ν σσ τοιχεί ωω ν. ν την Ε Ε υκολί α σσ την καταγ ρρ αφή τω ν πω λή σσ εω ν και τω παρ αλαβ ώώ ν. ν ν Γ Γ ρρ ήή γγ ορ η πισ τοποί ησ η τω ν τιµ ώώ ν τω ν ρρ αφιώ ν µ µ ε του κεντρ ικού σσ υσ τή µ µ ατος. Ε Ε ξξ άά λειψ η λαθώ ν κατά παρ αγ γγ ελιώ ν την εκτέ λεσ η τω ν Ε Ε ύκολη και γγ ρρ ήή γγ ορ η ενηµ έέ ρρ ωω του bb aa cc kk oo ff ff ii cc e e. σσ η

13 ν INTERM M EC CC N3 N + + IP 30 Μια ππ λλ ατ φφ όό ρ ρ µ µ α γγ ια όό λλ εε ςς ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ττ ις εε ρρ γγ ασ ίί εε ςς Windows Mobile PP hh one EE dit ion Έ Έ γγ χχ ρρ ω ω µη οο θθ όό νν ηη αα νν αα γγ νν ώώ σσ ι ι µη σσ εε ηη λλ ιι αα κκ όό φφ ωω ςς Α Α ρρ ιι θ θ µη ττ ιι κκ όό ή ππ λλ ήρ εε ςς ππ λλ ηη κκ ττ ρρ οο λλ όό γγ ιι οο B B aa rr cc ode SS cc aa nner ή φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ιι κκ ή µη χχ αα νν ή 22 Mp ix els Ε Ε ππ ιι κκ οο ιι νν ωω νν ίί εε ςς LL AA N N,, WL AA N N,, WWA N N,, PP AA NN Π Π λλ ήρ εε ςς κκ ιι νν ηη ττ όό ττ ηη λλ έέ φφ ωω νν οο Υ Υ ππ οο σσ ττ ήρ ιι ξξ ηη GG PP S S γγ ιι αα δδ οο ρρ υυ φφ οο ρρ ιι κκ ή ππ λλ οο ήγ ηη σσ ηη Α Α νν θθ εε κκ ττ ιι κκ όό σσ εε ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς µ Α Α νν θθ εε κκ ττ ιι κκ όό σσ εε σσ κκ όό νν ηη κκ αα ιι υυ γγ ρρ αα σσ ίί αα II PP U U HH F F pp or tt aa ble rr ea der // wr it er E E PP C C GG en 11,, 22,, II so Α Α ππ όό σσ ττ αα σσ η η µέ χχ ρρ ιι κκ αα ιι 11,, 55 µέ ττ ρρ αα L L inea r r AA nt enna ΑΑ ππ εε υυ θθ ύύ νν εε ττ αι σσ εε Π αα ρρ αα δδ όό σσ εε ιι ςς ΠΠ αα ρρ αα λλ αα ββ έέ ςς Α ππ οο γγ ρρ αα φφ Έ λλ εε γγ χχ οο ττ ι ι ν Ε κκ ττ έέ λλ εε σσ ηη ππ αα ρρ αα γγ γγ εε λλ ίί αα ςς Π - Α ή Έ µώ Ε κκ λλ ππ

14 Ερωτήσεις? ΕΕ υυ χχ αα ρρ ιι σσ ττ οο ύ ύ µ µ εε κκ αα ιι σσ αα ςς σσ ττ οο ππ εε ρρ ίί ππ ττ εε ρρ ο ο ππ εε ρρ ι ι µ µ έέ νν οο υ υ µ µ εε µ µ αα ςς

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜ ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 3.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ά ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα