Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s - e.k on t ak 29 Α π ρ ι λ ί ο υ

2 Financial Services H E L E X N O C

3 A g e n d a Redundant Data Center for Redundant application (Π αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη ττ ωω νν σσ χχ εε δδ ιι αα σσ ττ ιι κκ ώώ νν αα ρρ χχ ώώ νν ττ ωω νν HH DC) ΑΑ ππ όό ττ οο νν ΣΣ χχ εε δδ ιι αα σ σ µ µ όό σσ ττ ηη νν υυ λλ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη ττ οο υυ ιι κκ ττ ύύ οο υυ ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη ττ ηη ςς ο ο µ µ ήή ςς ττ ωω νν NN MM S S σσ υυ σσ ττ η η µ µ άά ττ ωω νν ΑΑ νν αα φφ οο ρρ άά σσ εε ιι κκ ττ υυ αα κκ έέ ςς ΛΛ ύύ σσ εε ιι ςς ππ οο υυ εε φφ αα ρ ρ µ µ όό σσ ττ ηη κκ αα νν SS ecurity VV PP Ν LL oad bb alance Σελ. 3 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

4 A g e n d a ( σ υ ν έ χ ε ι α ) ΠΠ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ήή ττ ηη ςς II P P ττ ηη λλ εε φφ ωω νν ίί αα ςς σσ ττ οο ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ττ οο υυ ΧΧ ρρ η η µ µ αα ττ ιι σσ ττ ηη ρρ ίί οο υυ ΠΠ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ήή ττ ηη ςς ΥΥ ππ οο δδ ο ο µ µ ήή ςς WW II FF I I ττ οο υυ κκ ττ ιι ρρ ίί οο υυ ττ οο υυ ΧΧ ρρ η η µ µ αα ττ ιι σσ ττ ηη ρρ ίί οο υυ Q Q && AA Σελ. 4 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

5 µ έ θ ς ε ϖ ά χ ύ ς 3, 3 A ϖ ρ ί ζ ε ς Κ α δ ί ω σ η ς k δ ί ω σ η U T P Στοιχεία εγ ου : Συνολική ιφ νε ια m² Συνολική ισ Η/Ζ ΜV. λω m κα λω Redundant Data Center for Redundant ap p l i c ati on Σελ. 5 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

6 Redundant Data Center for Redundant ap p l i c ati on Φ υ σ ικ ή ασ φ ά λ εια: 1. Κ α τ α σ κε υα σ τ ικά σ τ οιχ ε ί α ϖ ου ϖ ρ οσ φ έ ρ ουν α υξ η µ έ νη φ υσ ική α σ φ ά λε ια. 2. Σχ ε δ ια σ τ ική οµ ή τ ου Κ έ ντ ρ ου ε δ οµ έ νω ν µ ε κα τ α σ κε υή α νε ξ ά ρ τ η τ ω ν ζ ω νώ ν ϖ ρ ό σ β α σ η ς ϖ ρ οσ ω ϖ ικού 3. Π ολλα ϖ λά σ η µ ε ί α ε λέ γ χ ου κα ι ϖ ισ τ οϖ οί η σ η ς τ η ς τ α υτ ό τ η τ α ς τ ου ϖ ρ οσ ω ϖ ικού 4. Π ρ οσ ω ϖ ικό φ ύ λα ξ η ς 24 Χ 7 Σελ. 6 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

7 Κ ατοϖ τρ ικ ή σ χεδ ίασ η γ ια αυ ξ η µ έ ν η εφ εδ ρ εία : Redundant Data Center for Redundant ap p l i c ati on 1. Συµ µ ε τ ρ ική κα τ α σ κε υή Υ Ο α νε ξ ά ρ τ η τ ω ν κέ ντ ρ ω ν δ ε δ οµ έ νω ν H D C -1 & H D C Π λήρ η ς α νε ξ α ρ τ η σ ί α ς τ ω ν κέ ντ ρ ω ν δ ε δ οµ έ νω ν H D C -1 & H D C -2 µ ε υϖ οσ τ ήρ ιξ η α ϖ ό α νε ξ ά ρ τ η τ α Η/Μ σ υσ τ ήµ α τ α Σελ. 7 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

8 Α υ ξ η µ έ ν η εφ εδ ρ εία σ τη ν λ ειτου ρ γ ία του Χ ρ η µ ατισ τη ρ ίου : Redundant Data Center for Redundant ap p l i c ati on 1. H a r d w a r e (s e r v e r s c l u s t e r i n g, s t o r a g e m i r r o r i n g, n e t w o r k d e v i c e r e d u n d a n c y ) 2. L A N A c c e s s 3. W A N A c c e s s 4. F a c i l i t i e s Σελ. 8 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

9 colocation-s e r v ice h e le x. g r C o l o c a t i o n R o o m Τ ο Χρ η µ α τ ισ τ ήρ ιο ϖ α ρ έ χ ε ι υϖ η ρ ε σ ί ε ς σ υνε γ κα τ ά σ τ α σ η ς ε ξ οϖ λισ µ ού τ ρ ί τ ω ν (C o l o c a t i o n S e r v i c e s ) σ τ α δ ύ ο κέ ντ ρ α δ ε δ οµ έ νω ν. Σελ. 9 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

10 colocation-s e r v ice h e le x. g r Για ϖ ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς ϖ λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ικ ά µ ε τ ις ϖ αρ ε χ ό µ ε ν ε ς υ ϖ η ρ ε σ ί ε ς σ υ ν ε γ κ ατ ά σ τ ασ η ς ε ξ ο ϖ λ ισ µ ο ύ τ ρ ί τ ω ν (C o l o c a t i o n S e r v i c e s ) µ ϖ ο ρ ε ί τ ε ν α ε ϖ ικ ο ιν ω ν ή σ ε τ ε σ τ ο : colocation-s e r v ice h e le x.g r Σελ. 1 0 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

11 colocation-s e r v ice h e le x. g r Για ϖ ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς ϖ λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ικ ά µ ε τ ις ϖ αρ ε χ ό µ ε ν ε ς υ ϖ η ρ ε σ ί ε ς σ υ ν ε γ κ ατ ά σ τ ασ η ς ε ξ ο ϖ λ ισ µ ο ύ τ ρ ί τ ω ν (C o l o c a t i o n S e r v i c e s ) µ ϖ ο ρ ε ί τ ε ν α ε ϖ ικ ο ιν ω ν ή σ ε τ ε σ τ ο : colocation-s e r v ice h e le x.g r Σελ. 1 1 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

12 colocation-s e r v ice h e le x. g r Για ϖ ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς ϖ λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ικ ά µ ε τ ις ϖ αρ ε χ ό µ ε ν ε ς υ ϖ η ρ ε σ ί ε ς σ υ ν ε γ κ ατ ά σ τ ασ η ς ε ξ ο ϖ λ ισ µ ο ύ τ ρ ί τ ω ν (C o l o c a t i o n S e r v i c e s ) µ ϖ ο ρ ε ί τ ε ν α ε ϖ ικ ο ιν ω ν ή σ ε τ ε σ τ ο : colocation-s e r v ice h e le x.g r Σελ. 1 2 Υποδοµή οµί λ ου Ε Χ Α Ε

13 AA NN N A T H EXN e t - H EL EXN e t Τ ο δ ί κ τ υ ο τ η ς Ε Χ Α Ε χ ω ρ ί ζ ε τ αι σ ε δ ύ ο αν ε ξ ά ρ τ η τ α δ ί κ τ υ α αϖ ο τ ε λ ο ύ µ ε ν α αϖ ό ϖ ε ρ ί ϖ ο υ δ ι κ τ υ α κ έ ς σ υ σ κ ε υ έ ς. Η υ λ ο ϖ ο ί η σ η έ γ ιν ε αϖ ό τ ο ν αν ά δ ο χ ο τ ο υ έ ρ γ ο υ β ά σ η τ ω ν ϖ ρ ο δ ιαγ ρ αφ ώ ν τ η ς Ε Χ Α Ε κ αι τ η ν ε ϖ ιϖ λ έ ο ν κ αθ ο δ ή γ η σ η τ ω ν C I S C O A d v ance S e r v ice s. CISCO dd vv aa nn cc e e Se rr vv ii cc ee ss LLD N II PP SS LL D RR FF UU SS PP AA Έ ν αρ ξ η Μ ά ρ τ ι ο ς Π αρ αγ ω γ ή ε κ έ µ β ρ ι ο ς Σελ. 1 3 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

14 A T H EXN e t - H EL EXN e t ίί κκ ττ υυ οο ΧΧ ρρ η η µ µ ττ ηη ρρ ώώ νν ΣΣ υυ νν λλ ώώ ν ν ΧΧ Σ Σ AA TT HH EE XX NN ee 11.. ΣΣ ύύ νν δδ εε σσ η η µ µ εε ττ µ µ έέ λλ ηη ΧΧ ΣΣ σσ ττ ηη νν ΑΑ θθ ήή νν 22.. ΣΣ ύύ νν δδ εε σσ η η µ µ εε ττ ΜΜ έέ λλ ηη όό ΘΘ εε σσ σσ οο νν ίί κκ ηη 33.. ΣΣ ύύ νν δδ εε σσ η η µ µ εε ΜΜ έέ λλ ηη εε ξξ ωω ττ εε ρρ οο ύ ύ οο νν δδ ίί νν ο ο ΠΠ ίί σσ 44.. ΣΣ η η µ µ εε ίί οο σσ υυ γγ κκ έέ νν ττ ρρ ωω σσ ηη ςς κκ υυ κκ λλ ω ω µ µ άά ττ ωω νν σσ ττ οο ΛΛ οο νν δδ ίί νν οο 55.. ΣΣ ύύ νν δδ εε σσ η η µ µ εε ττ οο ΧΧ ρρ η η µ µ ττ ήή ρρ ΑΑ ξξ νν ΚΚ ύύ ϖϖ ρρ οο υ υ ΑΑ Κ Κ ΕΕ φφ αα ρ ρ µ µ οο γγ έέ ς ς ρρ µ µ άά ττ εε υυ σσ η η && ΕΕ κκ κκ άά ρρ ηη ΜΜ εε ττ οο χχ ώώ νν κκ ΠΠ ώώ γγ ωω ν ν ατ ισ ιακ αλ αγ ( ) - t α α α αϖ αλ ικ (Λ, αρ ι) ατ ισ ιο ιώ (Χ ) : ιαϖ αγ αθ ισ αι αρ αγ. ΕΕ ττ όό ίί κκ ττ υυ οο HH EE LL EE XX NN ee 11.. II nn tt rr aa nn ee t t εε όό λλ εε ςς ττ bb aa cc kk ff ff ii cc e e εε φφ µ µ οο γγ έέ ς ς µ µ εε ττ εε ίί 22.. tt rr aa nn ee t t ϖϖ ωω ςς aa ii l l WW WW W W II nn BB rr oo kk ee r r TT RR S S HH ee rr mm ee s s MM aa rr kk ee t t SS uu ii tt e e αιρ ικ - t (Μ ις -o αρ ιας αιρ ας ) Ex (ό E-m,,,,, ) Σελ. 1 4 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

15 A T H EXN e t TenGigaBit TenGigaBit TenGigaBit Σελ. 1 5 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

16 H EL EXN e t TenGigaBit TenGigaBit Σελ. 1 6 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

17 P P P M P H M P M P P N M S A T H E X N e t - H E L E X N e t P Op e n V i e w P e r f o r m a n c e In s i g h t ( OV P I) SN M T r a p s N e t w o r k N o d e a n a g e r ( N N M ) Se n d e s s a g e s Op e r a t i o n s a n a g e r ( OM ) Cr e a t e In c i d e n t s Se r v i c e D e s k SN M P o l l SN M P o l l, p i n g SN M T r a p s N N e e t tw w o o r r k k SN M P o l l Ci s c o Se c u r i t y M A R S Sy s l o g e v e n t s SN M P o l l CISCO SN M T r a p s Ci s c o W o r k s Σελ. 1 7 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

18 N M S A T H E X N e t - H E L E X N e t OVPI Op e n Vi e w Pe r f o r m a n c e In s i d e OVPI J i t t e r R e p o r t s Σελ. 1 8 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

19 N M S A T H E X N e t - H E L E X N e t Μ η χ α ν ι σ µ ό ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ OVPI J i t t e r R e p o r t s Σελ. 1 9 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

20 N M S A T H E X N e t - H E L E X N e t N N M N e t w o r k N o d e M a n a g e r Σελ. 2 0 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

21 N M S A T H E X N e t - H E L E X N e t OVO Op e n Vi e w Op e r a t i o n s M a n a g e r Σελ. 2 1 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

22 N M S A T H E X N e t - H E L E X N e t S e r v i c e D e s k Σελ. 2 2 ί κ τ υ ο οµί λ ου Ε Χ Α Ε

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΣΕΛΒΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. Α. Κανόνες για μια σωστή μεταπτυχιακή εργασία - Κατανοήστε και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δημιουργική Γραφή Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S;

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΑΠ. Το 19 76, το ACH S (αυστραλιανό κολλέ γιο τω ν Βοτανικών Επ ιστη µ ών), όπ ω ς αρχικά λεγόταν, απ οτελούσε έ να τµ ήµ α σπ ουδ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜ ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 3.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ά ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα