ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠ.: ,00 με ΦΠΑ ΧΡΗΜ. : Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ016) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 1 αυτοκινήτου ή σε ζώα. ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Α.1 ton 6,00 7,30 43,80 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 2 αυτοκινήτου ή σε ζώα. NET OIK ΟΙΚ % Α.2 ton 30,00 1,65 49,50 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 3 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας NET OIK ΟΙΚ % Α.3 tonxkm 288,00 0,35 100,80 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 4 χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη NET OIK ΟΙΚ % Α.4 m3 30,00 5,45 163,50 γαιώδη - ημιβραχώδη ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 5 Καθαιρέσεις πλινθοδομών NET OIK ΟΙΚ % Α.5 m3 4,60 15,70 72,22 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως 6 τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Α.6 m3 3,00 113,45 340,35 προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως 7 τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, NET OIK ΟΙΚ % Α.7 m*cm 510,00 16, ,00 προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός 8 τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή NET OIK ΟΙΚ % Α.8 m2 100,00 4,50 450,00 για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 9 Καθαίρεση επιχρισμάτων. NET OIK OIK % Α.9 m2 30,00 5,60 168,00 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο 10 σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακιού άνω ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ 2269Β 100% Α.10 μμ 7,00 22,50 157,50 των 0,10 m και έως 0,20 m Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο 11 σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος NET OIK OIK 2272Α 100% Α.11 τεμ. 5,00 28,00 140,00 0,16 έως 0,25 m 12 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων NET OIK OIK % Α.12 m2 40,00 16,80 672,00-1 -

2 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων 13 ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Α.13 m2 600,00 2, ,00 επιστέγασης Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από 14 μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή NET OIK OIK % Α.14 m2 80,00 2,70 216,00 γυψοσανίδες Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για 15 NET OIK OIK % A.15 kgr 100,00 0,35 35,00 μεταλλικά κιγκλιδώματα ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 16 σωλήνων με άμμο προελεύσεως ΝΕΤ ΥΔΡ-5.07 ΥΔΡ % Α.16 m3 6,00 13,96 83,76 λατομείου Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη 17 υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με ΝΕΤ ΥΔΡ ΥΔΡ % Α.17 m3 10,50 12,96 136,08 θραυστά υλικά λατομείου Καθαρισμός επιφανειών δαπέδων, 18 σκυροδεμάτων, πλινθοδομών και λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση ΥΔΡ Ν1 ΥΔΡ % Α.18 m ,00 2, ,00 ειδικού μηχανήματος υδροβολής Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ,51 ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 19 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Β.1 m3 2,00 84,00 168,00 πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 20 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Β.2 m3 5,60 90,00 504,00 πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 21 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Β.3 m2 60,00 15,70 942,00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 22 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Β.4 kgr 450,00 1,07 481,50 (S500s) Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 2.095,50 ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΪΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΟΠΤΟΠΙΝΘΟΔΟΜΕΣ Οπτοπλινθοδομές με διακένους 23 τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Γ.1 m2 90,00 19, ,00 τοίχοι) Οπτοπλινθοδομές με διακένους 24 τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Γ.2 m2 2,00 26,00 52,00 τοίχοι) ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 25 ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Γ.3 m2 170,00 11, ,00 μαρμαροκονίαμα Επιχρίσματα δύο στρώσεων με 26 ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kgr κοινού τσιμέντου (υπόστρωμα κολλητών ΟΙΚ Ν1 ΟΙΚ % Γ.4 m2 105,00 7,90 829,50 πλακιδίων τοίχων) Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΪΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 4.540,50-2 -

3 Δ. ΔΙΚΤΥΑ Δ.1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α2 ΗΛΜ8 100% Δ.1.1 m 12,00 12,10 145,20 mm Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α3 ΗΛΜ8 100% Δ.1.2 m 18,00 12,65 227,70 mm πιέσεως Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α4 ΗΛΜ8 100% Δ.1.3 m 30,00 17,40 522,00 mm πιέσεως Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 30 ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 100% Δ.1.4 m 60,00 29, , mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α80 ΗΛΜ8 100% Δ.1.5 m 12,00 31,28 375,36 mm Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α81 ΗΛΜ8 100% Δ.1.6 m 10,00 36,31 363,10 mm Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων 33 αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθους από 0,51m ΑΤΗΕ Ν ΟΙΚ % Δ.1.7 τεμ. 3,00 280,00 840,00 μέχρι 1,00 m διαστάσεων 50x60cm Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από 34 ΝΕΤ ΥΔΡ ΥΔΡ % Δ.1.8 kgr 72,00 2,90 208,80 ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Νιπτήρας πορσελάνης με στηρίγματα 35 ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.1 ΗΛΜ16 100% Δ.1.9 τεμ. 11,00 176, ,61 50Χ44 Σιφώνι νιπτήρα μεταλλικό χρωμέ εξόδου 36 ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α8 ΗΛΜ8 100% Δ.1.10 τεμ. 11,00 19,43 213,73 Φ Σιφώνι Φ 120 δαπέδου τριών εισόδων 37 ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α1 ΗΛΜ8 100% Δ.1.11 τεμ. 8,00 36,35 290,80 Φ 40 μίας εξόδου Φ 50 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, 38 υψηλής πιέσεως,"ευρωπαϊκού" ΗΛΜ14.1Ν ΗΛΜ14 100% Δ.1.12 τεμ. 11,00 239, ,90 (καθημένου τύπου) Δοχείο πλύσεως λεκάνης 39 αποχωρητηρίου, χαμηλής πιέσεως, ΗΛΜ15.1Ν ΗΛΜ15 100% Δ.1.13 τεμ. 11,00 91, ,70 πλαστικό, χωρητικότητας 6 λίτρων 40 Ουρητήριο τοίχου εκ πορσελάνης ΗΛΜ14.2Ν ΗΛΜ14 100% Δ.1.14 τεμ. 2,00 117,40 234,80 41 Ντουσιέρα εκ πορσελάνης ΗΛΜ14.3Ν ΗΛΜ14 100% Δ.1.15 τεμ. 7,00 199, ,80 42 Σαπωνοθήκη inox, επίτοιχη ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.1 ΗΛΜ16 100% Δ.1.16 τεμ. 11,00 28,97 318,67 43 Θήκη Χαρτιού για τοίχο ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.4 ΗΛΜ16 100% Δ.1.17 τεμ. 11,00 54,93 604,23 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, 44 υψηλής πιέσεως,"ευρωπαϊκού" ΗΛΜ14.2Ν ΗΛΜ14 100% Δ.1.18 τεμ. 1,00 504,90 504,90 (καθημένου τύπου ΑΜΕΑ) Νιπτήρας πορσελάνης με στηρίγματα 45 ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.50 ΗΛΜ16 100% Δ.1.19 τεμ. 1,00 235,70 235,70 65Χ50 ΑΜΕΑ Καθρέπτης τοίχου ρυθμιζόμενος 46 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ16 100% Δ.1.20 τεμ. 1,00 182,21 182,21 ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70Χ50 cm Λαβή σχήματος U ασφαλείας δεξιά ή 47 ΗΛΜ16.Ν8 ΗΛΜ16 100% Δ.1.21 τεμ. 2,00 201,36 402,72 αριστερή ΑΜΕΑ 48 Λαβή ευθύγραμμη ασφαλείας ΑΜΕΑ ΗΛΜ16.Ν7 ΗΛΜ16 100% Δ.1.22 τεμ. 1,00 117,42 117,42 Υδροροές οριζόντιες από γαλβανισμένη 49 OIK N1 OIK % Δ.1.23 m 24,00 20,00 480,00 λαμαρίνα Υδροροές κατακόρυφες Φ75 από 50 OIK N2 OIK % Δ.1.24 m 9,00 16,00 144,00 γαλβανισμένη λαμαρίνα Άθροισμα Δ1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ,95 Δ2. ΥΔΡΕΥΣΗ Σπιράλ σύνδεσης 50 εως 100 εκ 1/2 "- 51 ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.15 ΗΛΜ11 100% Δ.2.1 τεμ. 35,00 9,95 348,25 1/2 " ή 3/4 " - 3 -

4 Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού 52 ύδατος διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ13.1Ν ΗΛΜ13 100% Δ.2.2 τεμ. 11,00 59,99 659,89 επιχρωμιωμένος 53 Ντους σταθερό ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.52 ΗΛΜ11 100% Δ.2.3 τεμ. 7,00 188, ,10 54 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1/2 in ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.4 m 66,00 12,62 832,92 55 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 3/4 in ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.5 m 12,00 15,51 186,12 56 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 in ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.6 m 18,00 17,32 311,76 57 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 1/4 in ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.7 m 18,00 21,36 384,48 58 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 1/2 in ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.8 m 12,00 23,78 285,36 59 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 in ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.9 m 18,00 29,91 538,38 60 Θερμαντήρας ηλεκτρικός ροής 18KW ΗΛΜ24.Ν1 ΗΛΜ40 100% Δ.2.10 τεμ. 1,00 523,5 523,50 61 Σφαιρική βανα 2 ΗΛΜ11.Ν1 ΗΛΜ11 100% Δ.2.11 τεμ. 1,00 42,71 42,71 62 Σφαιρική βανα 1 1/2 ΗΛΜ11.Ν2 ΗΛΜ11 100% Δ.2.12 τεμ. 1,00 29,39 29,39 63 Σφαιρική βανα 1 1/4 ΗΛΜ11.Ν3 ΗΛΜ11 100% Δ.2.13 τεμ. 1,00 23,25 23,25 64 Σφαιρική βανα 1 ΗΛΜ11.Ν4 ΗΛΜ11 100% Δ.2.14 τεμ. 1,00 15,08 15,08 65 Σφαιρική βανα 3/4 ΗΛΜ11.Ν5 ΗΛΜ11 100% Δ.2.15 τεμ. 1,00 12,06 12,06 66 Σφαιρική βανα 1/2 ΗΛΜ11.Ν6 ΗΛΜ11 100% Δ.2.16 τεμ. 1,00 9,56 9,56 67 Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1/2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.17 τεμ. 1,00 9,07 9,07 68 Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 3/4 ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.18 τεμ. 1,00 11,09 11,09 69 Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1 ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.19 τεμ. 1,00 14,15 14,15 70 Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1 1/4 ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.20 τεμ. 1,00 22,31 22,31 71 Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1 1/2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.21 τεμ. 1,00 25,34 25,34 72 Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ5 100% Δ.2.22 τεμ. 1,00 35,51 35,51 Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού 73 ύδατος διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ13.2Ν ΗΛΜ13 100% Δ.2.23 τεμ. 1,00 102,22 102,22 επιχρωμιωμένος ΑΜΕΑ Άθροισμα Δ.2. ΥΔΡΕΥΣΗ 5.740,50 Δ.3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 74 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ35mm2 ΗΛΜ47.1Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.1 m 15,00 38,11 571,65 75 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ70+35mm2 ΗΛΜ47.2Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.2 m 2,40 57,57 138,17 76 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2 ΗΛΜ47.3Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.3 m 20,00 9,82 196,40 77 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4mm2 ΗΛΜ47.4Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.4 m 80,00 7,92 633,60 78 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 35 mm2 ΗΛΜ Ν ΗΛΜ45 100% Δ.3.5 m 2,40 7,89 18,94 79 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 ΗΛΜ47.5Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.6 m 500,00 5, ,00 80 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm2 ΗΛΜ47.6Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.7 m 100,00 6,04 604,00 81 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ4mm2 ΗΛΜ47.7Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.8 m 2,00 7,60 15,20 82 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6mm2 ΗΛΜ47.8Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.9 m 2,00 9,38 18,76 83 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ10mm2 ΗΛΜ47.9Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.10 m 2,00 12,69 25,38 84 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ10mm3 ΗΛΜ47.10Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.11 m 25,00 18,04 451,00-4 -

5 85 Φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας 400W ΗΛΜ47.11Ν ΗΛΜ47 100% Δ.3.12 τεμ. 24,00 435, ,40 Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, 86 εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ ΗΛΜ49 ΗΛΜ49 100% Δ.3.13 τεμ. 1,00 5,67 5,67 ή αλλέ -ρετούρ Διακόπτης επίτοιχος ΙΡ55 μετά 87 πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, ΗΛΜ49.1Ν ΗΛΜ49 100% Δ.3.14 τεμ. 24,00 12,83 307,92 ή αλλέ -ρετούρ Διακόπτης επίτοιχος ΙΡ55 μετά 88 πλήκτρων, εντάσεως 10Α, τάσεως ΗΛΜ49.2Ν ΗΛΜ49 100% Δ.3.15 τεμ. 4,00 14,65 58,60 250V, Κομιτατέρ ή διπλός αλλέ -ρετούρ 89 Ρευματοδότης τύπου schuko κατάλληλος για κανάλι. ΗΛΜ49.1 ΗΛΜ49 100% Δ.3.16 τεμ. 1,00 22,81 22,81 Ρευματοδότης επίτοιχος ΙΡ55 (2Π+Γ) 90 16Α/250Volt τύπου schuko ασφαλείας ΗΛΜ49.2 ΗΛΜ49 100% Δ.3.17 τεμ. 11,00 11,97 131,67 με καπάκι. 91 Μικροαυτόματος μονοπολικός C ή Β 10A έως και-32a ΗΛΜ55.Ν30 ΗΛΜ55 100% Δ.3.18 τεμ. 78,00 8,59 670,02 92 Ενδεικτική λυχνία μονή ΑΤΗΕ8924 ΗΛΜ55 100% Δ.3.19 τεμ. 18,00 6,60 118,80 93 Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ40Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ53 100% Δ.3.20 τεμ. 4,00 30,53 122,12 94 Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ63Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ53 100% Δ.3.21 τεμ. 1,00 45,21 45,21 95 Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ100Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ53 100% Δ.3.22 τεμ. 1,00 62,61 62,61 96 Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ40Α/30mA ΑΤΗΕ8916.1N ΗΛΜ53 100% Δ.3.23 τεμ. 4,00 103,44 413,76 97 Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ63Α/30mA ΑΤΗΕ8916.2N ΗΛΜ53 100% Δ.3.24 τεμ. 1,00 137,13 137,13 98 Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ100Α/30mA ΑΤΗΕ8916.3N ΗΛΜ53 100% Δ.3.25 τεμ. 1,00 252,49 252,49 99 Ασφάλεια τύπου Diazed 20-25Α ΑΤΗΕ8911.1Ν ΗΛΜ54 100% Δ.3.26 τεμ. 9,00 13,04 117, Ασφάλεια τύπου Diazed 63Α ΑΤΗΕ8911.2Ν ΗΛΜ54 100% Δ.3.27 τεμ. 3,00 15,08 45, Ασφάλεια μαχαιρωτή ΝΗ 100Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ54 100% Δ.3.28 τεμ. 3,00 35,43 106, Τριπολική μπάρα 12 στοιχείων ΗΛΜ45.1N ΗΛΜ45 100% Δ.3.29 τεμ. 8,00 9,10 72,80 Πίνακας 685Χ1860Χ260 επιδαπέδιος με 103 επέκταση ATHE8841.1N ΗΛΜ52 100% Δ.3.30 τεμ. 1, , , Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας ΗΛΜ60.Ν3 ΗΛΜ60 100% Δ.3.31 τεμ. 5,00 48,65 243, Φωτιστικό 2Χ36W στεγανό ΗΛΜ59.Ν1 ΗΛΜ59 100% Δ.3.32 τεμ. 6,00 126,53 759, Προβολέας ισχύος 30Watt LED ΗΛΜ60.Ν4 ΗΛΜ60 100% Δ.3.33 τεμ. 8,00 52,62 420,96 Spiral σωλήνας πλαστικός διαμέτρου mm ΗΛΜ41.Ν60 ΗΛΜ41 100% Δ.3.34 m 5,00 4,93 24, Πλαστικό κανάλι 150Χ50 ΗΛΜ42.Ν3 ΗΛΜ42 100% Δ.3.35 m 50,00 20, , Πλαστικό κανάλι 40Χ16 ΗΛΜ42.Ν30 ΗΛΜ42 100% Δ.3.36 m 5,00 6,30 31, Απαγωγός υπέρτασης τριφασικός ΗΛΜ55.Ν14 ΗΛΜ55 100% Δ.3.37 τεμ. 4,00 486, , Σύστημα καναλιού διαστάσεων 60Χ100 ΗΛΜ5.ΙΣΧΚ1.2 ΗΛΜ5 100% Δ.3.38 m 150,00 18, ,00 Πίνακας Ηλεκτρικός λεβητοστασίου με 112 διακοπτικο υλικό ΗΛΜ52.Ν3 ΗΛΜ52 100% Δ.3.39 τεμ. 1,00 247,73 247, Κυτίο διακλάδωσης 100Χ100 ΗΛΜ52.Ν1 ΗΛΜ52 100% Δ.3.40 τεμ. 10,00 6,48 64,80 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου 114 γείωσης από χάλκινη πλάκα ΗΛΜ ΗΛΜ45 100% Δ.3.41 τεμ. 1,00 120,00 120,00 Πίνακας Ηλεκτρικός ( Υποπινακας ) με 115 διακοπτικο υλικό ΗΛΜ52.Ν4 ΗΛΜ52 100% Δ.3.42 τεμ. 3, , ,20-5 -

6 Αυτόματος ρυθμιστής διόρθωσης 116 ΗΛΜ52.Α ΗΛΜ52 100% Δ.3.43 τεμ. 1, , ,70 συντελεστή ισχύος 17,5KVAr Άθροισμα Δ.3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ,36 Δ.4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ 117 Σώμα Θερμαντικό πανελ 33Κ/900/1600 ΑΤΗΕ8431.1Ν ΗΛΜ26 100% Δ.4.1 τεμ. 12,00 404, , Σώμα Θερμαντικό πανελ 22Κ/600/900 ΑΤΗΕ8431.2Ν ΗΛΜ26 100% Δ.4.2 τεμ. 1,00 176,76 176, Σώμα Θερμαντικό πανελ 22Κ/600/1000 ΑΤΗΕ8431.3Ν ΗΛΜ26 100% Δ.4.3 τεμ. 2,00 191,24 382, Σώμα Θερμαντικό πανελ 11Κ/600/900 ΑΤΗΕ8431.4Ν ΗΛΜ26 100% Δ.4.4 τεμ. 2,00 130,05 260, Σώμα Θερμαντικό πανελ 11Κ/600/800 ΑΤΗΕ8431.5Ν ΗΛΜ26 100% Δ.4.5 τεμ. 1,00 122,91 122, Σώμα Θερμαντικό πανελ 11Κ/600/400 ΑΤΗΕ8431.6Ν ΗΛΜ26 100% Δ.4.6 τεμ. 1,00 99,45 99, Σώμα Θερμαντικό πανελ 11Κ/400/500 ΑΤΗΕ8431.7Ν ΗΛΜ26 100% Δ.4.7 τεμ. 1,00 94,35 94,35 Δεξαμενή πετρελαίου από λαμαρίνα 124 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ29 100% Δ.4.8 kgr 90,00 6,79 611,10 μαύρη 125 ΗΛΜ7.Ν1 ΗΛΜ7 100% Δ.4.9 m 25,00 65, ,75 76,1mm πάχους 2,0mm ευθυγ 126 ΗΛΜ7.Ν2 ΗΛΜ7 100% Δ.4.10 m 65,00 55, ,80 64mm πάχους 2,0mm ευθυγ 127 ΗΛΜ7.Ν3 ΗΛΜ7 100% Δ.4.11 m 5,00 48,28 241,40 54mm πάχους 2,0mm ευθυγ 128 ΗΛΜ7.Ν4 ΗΛΜ7 100% Δ.4.12 m 10,00 32,88 328,80 42mm πάχους 1,5mm ευθυγ 129 ΗΛΜ7.Ν5 ΗΛΜ7 100% Δ.4.13 m 60,00 13,71 822,60 22mm πάχους 0,9mm ευθυγ 130 ΗΛΜ7.Ν6 ΗΛΜ7 100% Δ.4.14 m 60,00 12,90 774,00 18mm πάχους 0,8mm ευθυγ 131 ΗΛΜ40.Ν1 ΗΛΜ40 100% Δ.4.15 m 60,00 5,77 346,20 18mm 132 ΗΛΜ40.Ν2 ΗΛΜ40 100% Δ.4.16 m 60,00 6,30 378,00 22mm 133 ΗΛΜ40.Ν3 ΗΛΜ40 100% Δ.4.17 m 10,00 7,35 73,50 42mm 134 ΗΛΜ40.Ν4 ΗΛΜ40 100% Δ.4.18 m 5,00 8,50 42,50 54mm 135 ΗΛΜ40.Ν5 ΗΛΜ40 100% Δ.4.19 m 5,00 9,08 45,40 64mm 136 ΗΛΜ40.Ν6 ΗΛΜ40 100% Δ.4.20 m 5,00 10,82 54,10 76mm Κυκλοφορητής ηλεκτρονικά 137 ΗΛΜ21.Ν2 ΗΛΜ28 100% Δ.4.21 τεμ. 1, , ,75 ρυθμιζόμενος 5,0m3/h 7,0m 138 Δοχείο Διαστολής 200lt ΗΛΜ32.Ν5 ΗΛΜ31 100% Δ.4.22 τεμ. 1,00 619,10 619,10 Βαλβίδας ασφαλείας ονομαστικής 139 ΗΛΜ31.Ν4 ΗΛΜ31 100% Δ.4.23 τεμ. 2,00 89,50 179,00 διαμέτρου 1 1/4 140 Μανομετρικός δείκτης ΗΛΜ31.Ν5 ΗΛΜ31 100% Δ.4.24 τεμ. 5,00 15,13 75,65 Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο 141 ΗΛΜ31.Ν6 ΗΛΜ31 100% Δ.4.25 τεμ. 1,00 48,85 48,85 1/2 Συσκευή ανοδικής προστασίας 2 ½ 142 ΗΛΜ31.Ν9 ΗΛΜ31 100% Δ.4.26 τεμ. 1,00 393,70 393,70 inches 143 Αισθητήριο Θερμοκρασίας ΗΛΜ31.Ν10 ΗΛΜ31 100% Δ.4.27 τεμ. 3,00 173,20 519,60 3-οδη βάνα έδρας, εξωτερικό σπείρωμα, 144 ΗΛΜ31.Ν2 ΗΛΜ31 100% Δ.4.28 τεμ. 1,00 554,40 554,40 PN16, DN50, kvs 40 Κινητήρας για τρίοδο βάνα εμβόλου ΗΛΜ81.3Ν ΗΛΜ81 100% Δ.4.29 τεμ. 1,00 463,50 463,50 mm Λεβητάς χαλύβδινος μετά καυστήρα 146 ΗΛΜ28.Ν1 ΗΛΜ28 100% Δ.4.30 τεμ. 1, , ,55 120KW - 6 -

7 147 Καπνοδόχος μονωμένη Φ300 ΗΛΜ5.Ν1 ΗΛΜ5 100% Δ.4.31 m 1,00 143,35 143, Καπναγωγός Φ250 ΗΛΜ5.Ν2 ΗΛΜ31 100% Δ.4.32 m 1,00 63,87 63, Κλιματιστικό τύπου ντουλάπας ΗΛΜ32.Ν1 ΗΛΜ32 100% Δ.4.33 τεμ. 3, , ,39 Άθροισμα Δ.4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ,71 Δ.5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα 150 αυτόματο ΗΛΜ21.1Ν ΗΛΜ21 100% Δ.5.1 τεμ. 1, , ,00 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή 151 χωνευτή πλήρης ΗΛΜ20 ΗΛΜ20 100% Δ.5.2 τεμ. 3,00 259,00 777,00 Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων 152 απλός. ΗΛΜ20.1Ν ΗΛΜ20 100% Δ.5.3 τεμ. 1,00 138,70 138, Δίκρουνο αλουμινίου ΗΛΜ12.1Ν ΗΛΜ12 100% Δ.5.4 τεμ. 1,00 49,97 49, Βαλβίδα αντεπιστοφής 2 ½ inches ΗΛΜ12.2Ν ΗΛΜ12 100% Δ.5.5 τεμ. 2,00 65,27 130, Τάπα αλουμινίου 2 1/2 ΗΛΜ12.3Ν ΗΛΜ12 100% Δ.5.6 τεμ. 2,00 37,94 75,88 Μούφα θηλυκή χαλύβδινη γαλβανισμένη 156 διαμέτρου 4 ins, ΗΛΜ5.5Ν ΗΛΜ5 100% Δ.5.7 τεμ. 1,00 21,41 21,41 Φλάντζα με λαιμό ονομαστικής 157 διαμέτρου 4 ονομαστικής πίεσης 16ατμ ΗΛΜ83.1Ν ΗΛΜ83 100% Δ.5.8 τεμ. 1,00 39,17 39,17 Πλωτήρας υδαταποθήκης ( φλοτερ ) 158 ονομαστικής διαμέτρου 3 ΗΛΜ11.2Ν ΗΛΜ11 100% Δ.5.9 τεμ. 1,00 339,20 339,20 Συμβατικός ίνακας ελέγχου 159 πυρανίχνευσης ΗΛΜ52.1Ν ΗΛΜ52 100% Δ.5.10 τεμ. 1,00 401,60 401, Συμβατικό Μπουτόν πυρασφάλειας ΗΛΜ49.Π1 ΗΛΜ49 100% Δ.5.11 τεμ. 4,00 21,27 85, Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής ΗΛΜ49.Π2 ΗΛΜ49 100% Δ.5.12 τεμ. 2,00 35,57 71, Συμβατικός φάρος - σειρήνα ΗΛΜ49.Π3 ΗΛΜ49 100% Δ.5.13 τεμ. 2,00 38,87 77,74 Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 163 ορατού ΗΛΜ49.Π4 ΗΛΜ49 100% Δ.5.14 τεμ. 2,00 46,57 93, Φωτιστικό Ασφαλείας ΗΛΜ59.1Ν ΗΛΜ59 100% Δ.5.15 τεμ. 15,00 55,02 825,30 Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 165 2Χ2,5mm2 ΗΛΜ48.1Ν ΗΛΜ48 100% Δ.5.16 m 380,00 3, , Πλαστικό κανάλι καλωδίων 40X25 ΗΛΜ41.1Ν ΗΛΜ41 100% Δ.5.17 m 190,00 6, ,90 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa 167 φορητός γομώσεως 12 Kg ΗΛΜ19.1Ν ΗΛΜ19 100% Δ.5.18 τεμ. 2,00 93,51 187,02 Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου 168 Pa αυτόματος χωρητικότητας 12 Kg ΗΛΜ19.2Ν ΗΛΜ19 100% Δ.5.19 τεμ. 2,00 99,01 198,02 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του 169 άνθρακα, φορητός γομώσεως 5 Kg ΗΛΜ19.3Ν ΗΛΜ19 100% Δ.5.20 τεμ. 2,00 121,01 242,02 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa 170 φορητός γομώσεως 6 Kg ΗΛΜ19.4Ν ΗΛΜ19 100% Δ.5.21 τεμ. 5,00 38,51 192, Μανομετρικός δείκτης με βάνα ΗΛΜ31.1Ν ΗΛΜ31 100% Δ.5.22 τεμ. 1,00 32,02 32,02 Πυροφραγή ανοιγμάτων διέλευσης Η/Μ 172 εγκαταστάσεων NET ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % Δ.5.23 m2 2,00 154,00 308, Καταιονιστήρας τύπου Sprinkler ΗΛΜ12.Ν25 ΗΛΜ31 100% Δ.5.24 τεμ. 3,00 32,21 96,63 Άθροισμα Δ.5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ,03 Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Δ. ΔΙΚΤΥΑ ,55 ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ - 7 -

8 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές 174 NET OIK ΟΙΚ % Ε.1 m2 70,00 13,50 945,00 μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ Επιστέγαση με πετάσματα τύπου 175 sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα NET OIK ΟΙΚ % Ε.2 m2 750,00 45, ,00 με πλήρωση πολυουρεθάνης Αποξήλωση με προσοχή, διαλογή επισκευή και επανατοποθέτηση 176 πετασμάτων τύπου sandwich από OIK Ν1 ΟΙΚ % Ε.3 m2 120,00 18, ,00 γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης Διαφώτιστα πάνελ επιστέγασης 177 OIK N1 OIK % Ε.4 m2 50,00 60, ,00 συνολικού πάχους 40mm Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου 178 NET OIK OIK % Ε.5 m2 240,00 45, ,00 sandwich ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 179 ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ε.6 m2 32,00 13,50 432,00 πλευράς άνω των 30 cm Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. 180 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ε.7 m2 105,00 31, ,00 πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με 181 πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ε.8 m2 45,00 31, ,50 cm Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με 182 πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ε.9 m2 70,00 33, ,00 cm Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 183 NET OIK OIK % Ε.10 μμ 80,00 4,50 360,00 πλακίδια Επίστρωση αθλητικού δαπέδου από 184 χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους ΟΙΚ Ν1 ΟΙΚ % Ε.11 m2 600,00 26, ,00 9mm Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από 185 μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ε.12 m2 4,00 84,00 336,00 σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους cm Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. 186 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ε.13 m2 15,00 84, ,00 εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ,50 ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΞΥΛΕΙΑ Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα 187 NET OIK ΟΙΚ % ΣΤ.1 m2 27,72 118, ,96 δρομική, πλάτους έως 13 cm Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα 188 ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % ΣΤ.2 m2 13,75 123, ,25 μπατική, πλάτους έως 23 cm Ξύλινες κάσσες σε δρομικές 189 NET OIK ΟΙΚ % ΣΤ.3 m 55,00 16,80 924,00 οπτοπλινθοδομές Ξύλινες κάσσες σε μπατικές 190 ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % ΣΤ.4 m 32,00 28,00 896,00 οπτοπλινθοδομές ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - 8 -

9 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 191 κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % ΣΤ.5 kgr 300,00 2,70 810,00 mm 192 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής NET OIK OIK % ΣΤ.6 kgr 80,00 3,10 248, Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % ΣΤ.7 kgr 170,00 2,80 476,00 ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από 194 NET OIK ΟΙΚ % ΣΤ.8 kg 200,00 6, ,00 γαλβανισμένη λαμαρίνα Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, 195 NET OIK ΟΙΚ % ΣΤ.9 m2 8,36 200, ,00 βιομηχανικής προέλευσης Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, 196 ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης NET OIK ΟΙΚ % ΣΤ.10 m2 15,84 280, ,20 πυραντίστασης 30 min ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 197 Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα NET OIK ΟΙΚ % ΣΤ.11 m2 3,25 200,00 650,00 περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς 198 σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί NET OIK ΟΙΚ % ΣΤ.12 m2 3,40 190,00 646,00 κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα 199 δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % ΣΤ.13 m2 1,44 135,00 194,40 χωρίς σταθερό φεγγίτη Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ,81 ΟΜΑΔΑ Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 200 συνολικού πάχους 10 mm NET OIK ΟΙΚ % Ζ.1 m2 9,05 45,00 407,25 (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) Υαλοπίνακες από πολυκαρβονικό φύλλο 201 OIK Ν2 ΟΙΚ % Ζ.2 m2 106,42 48, ,16 μασίφ πάχους 4mm ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών 202 NET OIK OIK % Ζ.3 m2 460,00 1,70 782,00 τοίχων για χρωματισμούς Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 203 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ζ.4 m2 80,00 6,70 536,00 διαλύτου Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου 204 NET OIK OIK % Ζ.5 μμ 50,00 3,40 170,00 από 2 1/2 έως 3'' Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 205 τροποποιημένης πολυουρεθανικής ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ζ.6 m2 75,00 10,70 802,50 ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 206 βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Z.7 m2 365,00 9, ,00 χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως - 9 -

10 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 207 ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ζ.8 m2 92,00 12, ,80 βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων 208 επιφανειών με διπλή στρώση NET OIK ΟΙΚ % Ζ.9 m2 900,00 5, ,00 ελαιοχρώματος ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες πυράντοχες, 209 ΝΕΤ ΟΙΚ ΟΙΚ % Ζ.10 m2 43,20 16,80 725,76 επίπεδες, πάχους 12,5 mm 210 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες NET OIK OIK % Ζ.11 m2 12,75 22,50 286,88 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες 211 ορυκτοβάμβακα των 50 mm, NET OIK OIK % Ζ.12 m2 55,00 14,00 770,00 πυκνότητας 80 kg. Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,72 ΓΕ & ΟΕ 18,00% ,91 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,63 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) ,54 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,17 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 197,83 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΦΠΑ 23,00% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ,00 Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Ορχομενός Ορχομενός οι μελετητές ο πρ/νος Δ.Τ.Υ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος Γιώργος Στάμου Βσίλης Τούντας πολιτικός μηχανικός ηλεκτ. μηχανικός πολιτικός μηχανικός

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Κωδικός Κωδικός Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Άρθρου Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.293,03 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΕΡΝΤΕΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Προυπ.00,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. %) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Σ.Α.Τ.Α. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή Κτιρίου Παλαιού Απεντομωτηρίου εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης Αριθμός Μελέτης : 298/2017 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης 1 Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Ολική Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους ΟΙΚ2226 1 κρουστικού εξοπλισμού ΝΕΤ ΟΙΚ-22.10.01

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων,

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 65/2012 Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 100 bar ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ:" Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. Καθαιρέσεις 1 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην θέση στον Αη Γιώργης Θερµής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ//ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 0, m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ A/A Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΟ: Άρση επικινδυνότητας κτιρίων (χρήση 2017) Αρ.Μελ: 14/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ. Εγκύκλιος 26/

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ. Εγκύκλιος 26/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΥΠ. : 9.000,0 ευρώ (με αναθ. κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων Ανεμόμυλων στην Είσοδο του Οροπεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Θέση: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α 1 2 3 4 6 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Α.Τ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρθρο Αναθ. 1.1 1.2 1.3 ΟΔΟ Α-2 22.20.0 2 Ν/22.20. 01 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Προμέτρηση Έργων ΠΜ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Περιγραφή εργασίας Μήκος [m] Πλάτος [m] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] Επιφάνεια [m 2 ] Βάρος [dan] Εκσκαφές 11,35 13,41 5,1 775,96 Εξυγείανση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 400.000,00 EYΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A Περιγραφή εργασίας Α.Τ. Κωδικός Αναθεώρησ ης Μ.Μ. Ποσότητα 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τιμή μονάδος Δαπάνη ( ) Μερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ15/1-4-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση δικτύων θέρµανσης, υδραυλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Χωματουργικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΥΠ. :.000,00 ευρώ (με αναθ. κ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης τελευταίας γενιάς 2 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης τελευταίας γενιάς 2 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : /3.03.7 ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟΥ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθµός Έργου : -733.00 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Τ.Ε.Ι ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 225.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (70.000,00

Διαβάστε περισσότερα

χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως

χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Αριθμός Μελέτης : 47/2012 Δήμος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός:145.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δραπετσώνα, 17-6 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΔΕΛΤΑ Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5 ΔΗΜΟΣ MHΛΟΥ Εργο : Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Παλαία Γερμανικά Ψυγεία) Τμήμα Τεχνικών & Η/Μ Έργων ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΗΜ1 (Υπόµνηµα Α/Α 3) 5τεµ

Σχέδιο ΗΜ1 (Υπόµνηµα Α/Α 3) 5τεµ ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην θέση Άη Γιώργης Θερµής Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Έργο: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ" ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ: 2012Γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Επίσηµες τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩ ΕΡΓΟ: ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Κωδικός Κωδικός Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Άρθρου Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ. μελέτης 2016-108 ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΥΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 83 /12 ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ'' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : "Κατασκευή µεταλλικής γέφυρας διέλευσης πεζών στο ρέµα Σαπφούς στην περιοχή της Άνω Κηφισιάς"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα