Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη Α\ Α\ ΣΧ γαιώδη-ημιβραχώδη 3 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 για Α\ τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων 4 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, Α\20.10 εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 5 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό Α\20.20 υλικό λατομείου 6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων Α\20.30 εκσκαφών με μηχανικά μέσα 7 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Α\20.42ΣΧ ΟΙΚ 2124 ΟΙΚ 2124 ΟΙΚ 2133 ΟΙΚ 2162 ΟΙΚ 2162 ΟΙΚ 2171 ΟΙΚ ,70 174, ,50 360,00 4 2,25 9, ,50 360, ,90 318, ,90 40, ,20 105,00 8 Καθαιρέσεις πλινθοδομών Α\ ΟΙΚ ,70 942,00 9 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, Α\ με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 10 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, Α\ συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής 11 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο Α\ σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 12 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 13 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Α\ Α\ ΟΙΚ 2226 ΟΙΚ 2226 ΟΙΚ 2226 ΟΙΚ 2236 ΟΙΚ ,20 64,40 0,5 116,70 58, ,20 240, ,90 244,90 8 4,50 36,00 14 Καθαίρεση επιχρισμάτων Α\ ΟΙΚ ,60 61,60 15 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 και έως 2,50 Α\ ΟΙΚ Δ 1 39,00 39,00 Σε μεταφορά 3.053,95

2 Από μεταφορά 3.053,95 16 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο 16 ΟΙΚ 2272Α 10 28,00 280,00 σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος Α\ ,16 έως 0,25 17 Διάνοιξη οπής σε άοπλο ή ελαφρώς 17 ΟΙΚ 2271Α 80 0,85 68,00 οπλισμένο σκυρόδεμα για την Α\ ΣΧ τοποθέτηση βλήτρων 18 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών Α\ ΟΙΚ ,80 184,80 κουφωμάτων 19 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων Α\ ΟΙΚ ,00 495,00 20 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από Α\22.61 μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 21 Τομή οδοστρώματος με ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 ασφαλτοκόπτη 22 Ισοπέδωση, μόρφωση και ΝΑΟΔΟ Α\Γ06ΣΧ συμπύκνωση επιφάνειας γηπέδου 23 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός ΝΑΥΔΡ Α\5.08 σωλήνων με άο ορυχείου ή χειμάρρου. 24 Φίλτρα στραγγιστηρίων από ΝΑΥΔΡ Α\5.10 διαβαθμισμένα αδρανή Σύνολο 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 2 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Α\ Α\ ΟΙΚ 2239 ΟΙΚ 2269Α ΝΟΔΟ 3231 ΥΔΡ ΝΟΔΟ 2815 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ ,70 197,10 8 1,00 8, ,41 205, ,90 316,80 6 9,30 55, , , , ,00 3 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α\ ΟΙΚ ,50 112,50 4 Ξυλότυποι συνήθων χυτών Α\ ΟΙΚ , ,00 κατασκευών 5 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων Α\ ΟΙΚ ,25 607,50 6 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 8 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C Σύνολο 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 c, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 2 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 c, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 3 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 c ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Α\38.18 Α\ Α\ Α\ Α\ Α\ ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ,80 56, ,07 642, , , , , ,50 517, ,00 195,00 Σελίδα , , , ,50 Σε μεταφορά 2.331, ,95

3 Σελίδα 3 Από μεταφορά 2.331, ,95 4 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 c με Α\ τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 τσιμέντου και 0,08 3 ασβέστου 5 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραικά δρομικών τοίχων 6 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραικά μπατικών τοίχων 7 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα 8 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 9 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα Α\ Α\ Α\49.05 Α\ Α\ Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων Α\71.71 λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας Σύνολο 1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1.4. ΔΙΚΤΥΑ 1 Αγωγός από χαλυβδοσωλήνα διατομής 1/2" 2 Αγωγός από χαλυβδοσωλήνα διατομής 3/4" 3 Αγωγός από χαλυβδοσωλήνα διατομής 1" 4 Αγωγός από χαλυβδοσωλήνα διατομής 1 1/4" 5 Αγωγός από χαλυβδοσωλήνα διατομής 1 1/2" ΟΙΚ 4702 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 3213 ΥΔΡ ΟΙΚ 4713 ΟΙΚ 7121 ΟΙΚ ,00 60, ,80 924, ,70 98,50 1 2,60 2, , , , , ,68 37,40 5 4,41 22,05 5 5,42 27,10 5 7,56 37, ,45 52, ,74 53,70 6 Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας ΗΛΜ ,00 630,00 7 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός ΗΛΜ ,00 140,00 8 Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού ΗΛΜ ,00 140,00 9 Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση ΗΛΜ , ,84 10 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 at διαμέτρου Φ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 at διαμέτρου Φ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 at διαμέτρου Φ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 at διαμέτρου Φ Αναμεικτική μπαταρία θερμού - ψυχρού ύδατος ενός χειρός, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins Π\ ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ ,00 180, ,00 240, ,85 571, ,21 96, ,94 274, , ,50 Σε μεταφορά 5.342, ,45

4 Σελίδα 4 Από μεταφορά 5.342, ,45 15 Λεκάνη αποχωρητηρίου από Π\ ΗΛΜ , ,91 πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του 16 Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου Φ 1 ins 58 ΗΛΜ ,53 740,24 17 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από ΗΛΜ ,41 907,28 πορσελάνη 18 Εξαεριστήρας κυκλικός Π\ ΗΛΜ ,00 300,00 αξονοφυγοκεντρικός, αγωγού, με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 V, 50 περιόδων, πλήρης, διαμέτρου Φ Εξαεριστήρας κυκλικός Π\ ΗΛΜ ,00 250,00 αξονοφυγοκεντρικός, αγωγού, με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 V, 50 περιόδων, πλήρης, διαμέτρου Φ Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων Π\ ΗΛΜ ,14 960,70 46 Χ 64 c 21 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με Π\ ΗΛΜ ,97 160,79 κάλυα χρώματος λευκού 22 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, ΗΛΜ ,79 113,37 φορητός γομώσεως 6 23 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του ΗΛΜ ,69 69,69 άνθρκα, φορητός γομώσεως 6 24 Σωλήνας ηλεκτρικών γραών ΗΛΜ ,50 150,00 πλαστικός σπιράλ 13,5 25 Σωλήνας ηλεκτρικών γραών ΗΛΜ ,40 180,00 πλαστικός σπιράλ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ΗΛΜ ,07 228,15 Διατομής 3 Χ 1,5 27 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ΗΛΜ ,42 406,50 Διατομής 3 Χ 2,5 28 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό ΗΛΜ ,99 209,65 Διατομής 4 Χ 1,5 29 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή ΗΛΜ ,43 514,35 εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 30 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων ΗΛΜ ,00 40,00 τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 γιά αγωγούς διατομής έως 4 5 ή 6 εξόδων 31 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο ΗΛΜ ,06 40,60 εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός 32 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO ΗΛΜ ,04 90,40 εντάσεως 16 Α 33 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ ΗΛΜ ,34 46,70 τετραπολικό Διατομής 4 Χ 4 34 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ ΗΛΜ ,25 51,25 τετραπολικό Διατομής 4 Χ 6 35 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ ΗΛΜ ,47 92,35 τετραπολικό Διατομής 4 Χ Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος Α ΗΛΜ ,00 150,00 37 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 38 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5 39 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α - 25 Α Α Α Α ΗΛΜ 19 ΗΛΜ 19 ΗΛΜ ,77 160, ,67 117, ,05 226,25 Σε μεταφορά , ,45

5 Σελίδα 5 Από μεταφορά , ,45 40 Αλεξικέραυνο, υπαίθριο Α ΗΛΜ , ,10 41 Αλεξικέραυνο, υπαίθριο πάνω σε Α ΗΛΜ , ,10 ιστο 42 Ηλεκτρικός πίνακας από Β ΗΛΜ ,63 296,63 χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 c 43 Πλαστικός θερμοκολλητός σωλήνας Ν ΗΛΜ ,30 315,00 εσωτ. διαμέτρου Φ Πλαστικός θερμοκολλητός σωλήνας Ν ΗΛΜ ,92 396,00 εσωτ. διαμέτρου Φ 32 πάχους τοιχώματος 1 45 Πλαστικός θερμοκολλητός σωλήνας Ν ΗΛΜ ,14 971,20 εσωτ. διαμέτρου Φ50 πάχους τοιχώματος 1 46 Πλαστικός θερμοκολλητός σωλήνας Ν ΗΛΜ , ,00 εσωτ. διαμέτρου Φ20 47 Πλαστικός θερμοκολλητός σωλήνας Ν ΗΛΜ , ,00 εσωτ. διαμέτρου Φ15 48 Πώμα (τάπα) καθαρισμού Ν ,88 84,40 σωληνώσεων αποχέτευσης πλαστικό διαμέτρου Φ Σιφώνι δαπέδου μιας εξόδου Ν ΗΛΜ ,81 89,67 50 Σφαιρική επιχρωμιωμένη βαλβίδα (βάννα) με λαβή διαμέτρου Φ 1 ins 51 Σφαιρική επιχρωμιωμένη βαλβίδα (βάννα) με λαβή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 52 Σφαιρική επιχρωμιωμένη βαλβίδα (βάννα) με λαβή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 53 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με λαβή διαμέτρου Φ 1/2ins 54 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με λαβή διαμέτρου Φ 3/4ins 55 Αναμεικτική μπαταρία θερμού - ψυχρού ύδατος χειρουργείου 56 Λεκάνη αποχωρητηρίου, καζανακι, Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ,65 14, ,64 15, ,64 16, ,75 215, ,32 123, ,51 67,51 Ν ΗΛΜ ,84 304,84 καθισμα με καπάκι από πορσελάνη ΑΜΕΑ πλήρης 57 Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ Ν ΗΛΜ ,10 225,10 58 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 Ν ΗΛΜ ,60 89,20 59 Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος με πλαίσιο 60 Φωτιστικό σώμα στεγανό με λαμπτήρες φθορισμού οροφής 2x35W 61 Φωτιστικό σώμα φθορισμού με διαμήκη κεντρικό ανταυγαστήρα προστασίας ΙΡ 20, επίμηκες με 2 λυχνίες 25 W, Τ5, eco 62 Φωτιστικό καθρέφτη με λαμπτήρα φθορισμού 18 W 63 Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH με ουδέτερο μειωμένης διατομής διατομής 3x50/25 Σύνολο 1.4. ΔΙΚΤΥΑ 1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Ν8169 Ν Ν Ν ΝΑΗΛΜ ΗΛΜ 13 ΗΛΜ 60 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 60 ΗΛΜ ,87 168, ,15 366, , , ,31 171, ,50 87, , ,07 Σε μεταφορά ,52

6 Σελίδα 6 Από μεταφορά ,52 1 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 c 3 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 c 4 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 5 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 c 6 Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 6-10 εκατοστών 7 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών 8 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 c και πλάτους c 9 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 10 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 c 11 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες Α\ Α\ Α\ Α\73.35 Α\ Α\ ΣΧ Α\74.22 Α\ Α\ Σύνολο 1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Α\ Α\ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1 Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις 2 Θυρόφυλλα, μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά, με επένδυση φορμάικας Α\54.49 Α\ ΣΧ ΟΙΚ 7316 ΟΙΚ 7331 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 7336 ΟΙΚ 7335 ΟΙΚ 7422 ΟΙΚ 7503 ΟΙΚ 7513 ΟΙΚ 7559 ΟΙΚ 7809 ΟΙΚ 5449 ΟΙΚ ,50 607, , , , ,50 7 4,50 31, ,70 125, ,00 385,00 2 2,80 5,60 0,5 84,00 42, ,10 60, ,00 144, ,50 270, ,00 570,00 2,5 185,00 462,50 3 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς Α\61.05 ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως ΟΙΚ ,70 391,50 4 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Α\ ΟΙΚ ,10 93,00 5 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 121 ΟΙΚ ,60 728,00 Α\62.24ΣΧ 6 Κιγκλίδωμα από πλαίσια με πλήρωση γαλβανιζέ πλέγματος Α\ ΣΧ 122 ΟΙΚ ,80 732,00 7 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, διαμέτρου Φ42 8 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, διαμέτρου Φ60 9 Θύρες περίφραξης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ2'' 10 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ2'' 11 Ειδικοί σύνδεσμοι πασσάλων περιφραγμάτων 12 Σύρμα ενίσχυσης συρματοπλέγματος περίφραξης γαλβανισμένο 13 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή, πάχους σύρματος 3,0χλστ. Α\ ΣΧ Α\ ΣΧ Α\ ΣΧ Α\ ΣΧ Α\ ΣΧ Α\ ΣΧ Α\ ΣΧ ΟΙΚ 6411 ΟΙΚ 6418 ΟΙΚ 6441 ΟΙΚ 6441 ΟΙΚ 6441 ΟΙΚ ΟΙΚ , , , , ,00 480, ,00 500, ,00 84, ,20 6, ,60 126, , ,30 Σε μεταφορά 9.305, ,82

7 Σελίδα 7 Από μεταφορά 9.305, ,82 14 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαένο Α\ αλουμίνιο, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 15 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες μονόφυλλες, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη και πλήρωση τμήματος του φύλλου με θερμομονωτικό πέτασμα 16 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 17 Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη και πλήρωση τμήματός του με θερμομονωτικό πέτασμα 18 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 19 Προστατευτικές επενδύσεις Α\ ΑΣΧ Α\65.05 Α\ ΣΧ Α\ Α\65.32 θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου 20 Πλήρωση υαλόθυρων αλουμινίου με λωρίδες από προφίλ αλουμινίου Α\ ΣΧ (ραμποτέ) 21 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο με περσίδες στο άνω μέρος 22 Σκελετός επιστέγασης από ηλεκτροστατικά βαένο προφίλ αλουμινίου 23 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 24 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες Α\65.05ΣΧ Α\65.60ΣΧ Α\72.65 ΝΑΥΔΡ Α\ Σύνολο 1.6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1.7. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1 Προκατασκευασμένα καλύατα φρεατίων από σκυρόδεμα Α\32.11ΣΧ ΟΙΚ 6508 ΟΙΚ 6504 ΟΙΚ 6502 ΟΙΚ 6504 ΟΙΚ 6524 ΟΙΚ 6532 ΟΙΚ 6532 ΟΙΚ 6502 ΟΙΚ 6542 ΟΙΚ 6401 ΥΔΡ 6752 ΟΙΚ ,00 660,00 2,5 240,00 600, , , ,00 780, ,00 270, ,00 180, ,00 150,00 2,5 200,00 500, ,00 90, ,00 135, ,10 201, , ,00 2 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά Α\72.70 πολυκαρβονικά φύλλα 142 ΟΙΚ ,50 877,50 3 Περιθώρια δώματος (λούκια) Α\ ΟΙΚ ,00 36,00 4 Αλλαγή θέσης γραογράφησης συνθετικού χλοοτάπητα 5 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18, (κρύσταλλο 5, κενό 8, κρύσταλλο 5 ) 6 Πετάσματα από επίπεδα συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα, πάχους 10 Α\73.98ΣΧ Α\ Α\76.25ΣΧ 7 Υδροχρωματισμοί επιφανειών Α\77.10 σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 8 Υπόστρωμα (αστάρι) Α\77.30 τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου ΟΙΚ 7398 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 7725 ΟΙΚ , , ,00 750, , ,50 8 3,90 31,20 8 2,25 18, , ,65 Σε μεταφορά , ,47

8 Σελίδα 8 Από μεταφορά , ,47 9 Yπόστρωμα χρωματισμού Α\77.31 επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Prier) 10 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων Α\77.33 στοιχείων 11 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων Α\77.54 επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 12 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών Α\77.55 επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 13 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής Α\ διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 14 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση Α\ ΣΧ πλαστικού χρώματος 15 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 16 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 17 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων γαλβανισμένων επιφανειών 18 Στεγανοποίηση δώματος με σύστημα υγρής οπλισμένης μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσεως 19 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 20 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 21 Πρόσμικτα αύξησης πλαστικότητας, πρόσφυσης και στεγανότητας τσιμεντοκονιαμάτων και επιχρισμάτων Α\ Α\77.91 Α\77.91ΣΧ Α\ ΣΧ Α\79.08 Α\79.18 Α\79.21ΣΧ ΟΙΚ 7735 ΟΙΚ 7740 ΟΙΚ 7754 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 7791 ΟΙΚ 7791 ΟΙΚ 7903 ΟΙΚ 7903 ΟΙΚ 7912 ΟΙΚ ,80 8, ,34 13, ,70 201, ,70 435, ,00 945, ,20 714, ,00 108, ,00 225, , , , , ,60 420, ,10 151, ,55 230,75 22 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΝΑΟΔΟ Α\Β ΟΙΚ ,65 57,75 23 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου ΝΑΟΔΟ Α\Β85ΣΧ φρεατίου 24 Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη ΝΑΥΔΡ Α\10.11 συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα 25 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών ΝΑΥΔΡ Α\10.19 στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης 26 Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης ΝΑΥΔΡ Α\10.20 οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας ΝΟΔΟ 2548 ΥΔΡ ΥΔΡ 6370 ΥΔΡ ,30 403, ,82 656, ,60 696, ,40 144,00 Σε μεταφορά , ,47

9 Σελίδα 9 Από μεταφορά , ,47 27 Στεγάνωση και οπλισμός διαστολικών αρμών σε συστήματα στεγάνωσης υγρών μεμβρανών ΝΑΥΔΡ Α\ ΣΧ 167 ΥΔΡ ,68 48,40 28 Απορροφητικός βόθρος Φ2000 ΝΑΥΔΡ Α\ ΣΧ 168 ΥΔΡ ,00 450,00 29 Σηπτική δεξαμενή δύο θαλάμων χωρητικότητας 5000 λίτρων ΝΑΥΔΡ Α\12.14ΣΧ 169 ΥΔΡ , ,00 Σύνολο 1.7. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ , ,40 Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ,87 Αθροισμα ,87 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % ,52 Αθροισμα Απρόβλεπτα 15,00 % Αθροισμα ΦΠΑ Γενικό Σύνολο 23,00 % , ,51 Αθροισμα ,90 Πρόβλεψη απολογιστικών 3.000,00 Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης ,90 440, , , ,00

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα