(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/752/ΕΕ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/752/ΕΕ)"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/17 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας και για την κατάργηση της απόφασης 2005/928/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 8776] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/752/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση για το ραδιοφάσμα) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Με την απόφαση 2006/771/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) εναρμονίζονται οι τεχνικοί όροι για τη χρήση συσκευών μικρής εμβέλειας, περιλαμβανομένων εφαρμογών όπως συναγερμοί, εξοπλισμός τοπικής επικοινωνίας, άνοιγμα πόρτας, ιατρικά εμφυτεύματα και ευφυή συστήματα μεταφορών. Οι συσκευές μικρής εμβέλειας είναι κατά κανόνα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης και/ή φορητά, τα οποία εύκολα μπορούν να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν εκτός συνόρων κατά συνέπεια, οι διαφορές στους όρους πρόσβασης στο ραδιοφάσμα παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνησή τους, αυξάνουν το κόστος παραγωγής τους και προκαλούν κινδύνους επιβλαβών παρεμβολών σε άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες ραδιοφάσματος. (2) Με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα ( 3 ) (RSPP) απαιτείται από τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή και κατά περίπτωση, να ενισχύουν τη συλλογική χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης και την από κοινού χρήση του ραδιοφάσματος με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας. (3) Εξαιτίας της αυξανόμενης σημασίας των συσκευών μικρής εμβέλειας για την οικονομία και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και της ζήτησης εκ μέρους της κοινωνίας, μπορούν να εμφανιστούν νέες εφαρμογές για συσκευές μικρής εμβέλειας. Προς τούτο απαιτείται τακτική επικαιροποίηση των όρων εναρμόνισης του ραδιοφάσματος. ( 1 ) ΕΕ L 108 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 312 της , σ. 66. ( 3 ) ΕΕ L 81 της , σ. 7. (4) Στις 5 Ιουλίου 2006 η Επιτροπή απηύθυνε προς την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) μόνιμη εντολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ, με αντικείμενο την επικαιροποίηση του παραρτήματος της απόφασης 2006/771/ΕΚ, σε απόκριση στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς στο πεδίο των συσκευών μικρής εμβέλειας. (5) Με τις αποφάσεις της Επιτροπής 2008/432/ΕΚ ( 4 ), 2009/381/ΕΚ ( 5 ) και 2010/368/ΕΕ ( 6 ) και την εκτελεστική απόφαση 2011/829/ΕΕ της Επιτροπής ( 7 ) έχουν ήδη τροποποιηθεί οι εναρμονισμένοι τεχνικοί όροι για συσκευές μικρής εμβέλειας που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2006/771/ΕΚ, αντικαθιστώντας το παράρτημά της. (6) Στην έκθεσή της του Μαρτίου 2013 ( 8 ), την οποία υπέβαλε ανταποκρινόμενη στην παραπάνω εντολή, η CEPT ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της αιτηθείσας εξέτασης όσον αφορά τις κατηγορίες των «τύπων συσκευών μικρής εμβέλειας» και τους «λοιπούς περιορισμούς χρήσης» του παραρτήματος της απόφασης αριθ. 2006/771/ΕΚ και εισηγήθηκε στην Επιτροπή να προχωρήσει σε τροποποίηση ορισμένων τεχνικών παραμέτρων στο εν λόγω παράρτημα. (7) Από τα αποτελέσματα της εντολής προκύπτει ότι για συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν σε μη αποκλειστική και μεριζόμενη βάση απαιτείται, αφενός, ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη δυνατότητα από κοινού χρήσης ραδιοφάσματος, η οποία μπορεί να επιτευχθεί χάρη σε προβλέψιμους τεχνικούς όρους μερισμού εναρμονισμένων ζωνών που εξασφαλίζουν αξιόπιστη και αποδοτική χρήση των εναρμονισμένων ζωνών. Για τις εν λόγω συσκευές μικρής εμβέλειας απαιτείται επίσης, αφετέρου, επαρκής ευελιξία που να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της ασύρματης καινοτομίας στην Ένωση. Είναι επομένως αναγκαίο να εναρμονιστούν καθορισμένοι τεχνικοί όροι χρήσης για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευελιξίας με παράλληλη ενίσχυση της αξιόπιστης και αποδοτικής χρήσης των ζωνών συχνοτήτων από συσκευές μικρής εμβέλειας. ( 4 ) ΕΕ L 151 της , σ. 49. ( 5 ) ΕΕ L 119 της , σ. 32. ( 6 ) ΕΕ L 166 της , σ. 33. ( 7 ) ΕΕ L 329 της , σ. 10. ( 8 ) Έκθεση 44 της CEPT, RSCOM

2 EL L 334/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την κατάργηση της έννοιας του «τύπου» των συσκευών μικρής εμβέλειας και την εναρμόνιση των κατηγοριών τους. Δύο είδη κατηγοριών θα συγκροτούν προβλέψιμα περιβάλλοντα μερισμού για μια ολόκληρη κατηγορία συσκευών μικρής εμβέλειας. Οι συσκευές μικρής εμβέλειας σε αυτές τις κατηγορίες ομαδοποιούνται είτε με βάση παρόμοιους τεχνικούς μηχανισμούς πρόσβασης στο ραδιοφάσμα, είτε με βάση σενάρια κοινής χρήσης που καθορίζουν την αναμενόμενη πυκνότητα εγκατάστασης. (13) Στην έκθεσή της του Ιουνίου 2012 ( 3 ), την οποία υπέβαλε ανταποκρινόμενη στην παραπάνω δεύτερη εντολή, η CEPT συμβούλευσε την Επιτροπή, στην επικείμενη τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης 2006/771/ΕΚ, να ενσωματώσει υφιστάμενα και πρόσθετα μέτρα εναρμόνισης για συσκευές χαμηλής ισχύος/μικρής εμβέλειας στη ζώνη των 169 MHz ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή και διαφάνεια του εναρμονισμένου φάσματος συχνοτήτων (169,4-169,8125 MHz). (9) Το πεδίο εφαρμογής των κατηγοριών που ορίζονται στο τεχνικό παράρτημα παρέχει προβλεψιμότητα στους χρήστες σε σχέση με άλλες συσκευές μικρής εμβέλειας που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων σε μη αποκλειστική και μεριζόμενη βάση. Κατ εφαρμογή της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών ( 1 ) (οδηγία ΡΕ & TTE), οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι στις κατηγορίες αυτές οι συσκευές μικρής εμβέλειας αποφεύγουν πράγματι τις επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες συσκευές μικρής εμβέλειας. (14) Βάσει των αποτελεσμάτων των εργασιών της CEPT, είναι δυνατός ο εξορθολογισμός των κανονιστικών όρων για συσκευές μικρής εμβέλειας. Με την εναρμόνιση των όρων πρόσβασης στο ραδιοφάσμα θα επιτευχθεί ο στόχος που ορίστηκε από το πρόγραμμα (RSPP) για προώθηση της συλλογικής χρήσης ραδιοφάσματος στην εσωτερική αγορά για κατηγορίες συσκευών μικρής εμβέλειας. (15) Το παράρτημα της απόφασης αριθ. 2006/771/ΕΚ πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί και η απόφαση 2005/928/ΕΚ να καταργηθεί. (10) Στις συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, με τον συνδυασμό της κατηγορίας των εναρμονισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας, και των τεχνικών όρων χρήσης (ζώνη συχνοτήτων, μέγιστη ισχύς μετάδοσης/μέγιστη ένταση πεδίου/μέγιστη πυκνότητα ισχύος, πρόσθετες παράμετροι και λοιποί περιορισμοί χρήσης) καθιερώνεται εναρμονισμένο περιβάλλον μερισμού κατά τρόπο που να παρέχει σε συσκευές μικρής εμβέλειας τη δυνατότητα μερισμού της χρήσης του ραδιοφάσματος μεταξύ τους σε μη αποκλειστική βάση, ανεξάρτητα από τον σκοπό της εν λόγω χρήσης. (16) Ο τεχνικός εξοπλισμός που λειτουργεί με βάση τους όρους της παρούσας απόφασης πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με την οδηγία ΡΕ & TTE προκειμένου το ραδιοφάσμα να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά ώστε να αποφεύγονται επιβλαβείς παρεμβολές. Η σχετική συμμόρφωση αποδεικνύεται είτε με την τήρηση εναρμονισμένων προτύπων είτε με την εφαρμογή εναλλακτικών διαδικασιών εκτίμησής της. (17) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ραδιοφάσματος, (11) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιμότητα των εν λόγω εναρμονισμένων περιβαλλόντων μερισμού, η χρήση εναρμονισμένων ζωνών, είτε από συσκευές μικρής εμβέλειας που δεν αποτελούν μέρος εναρμονισμένης κατηγορίας είτε υπό λιγότερο περιοριστικές τεχνικές παραμέτρους θα επιτρεπόταν μόνο στον βαθμό που δεν τίθεται σε κίνδυνο το σχετικό περιβάλλον μερισμού. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 2 της απόφασης 2006/771/ΕΚ, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: (12) Στις 6 Ιουλίου 2011 η Επιτροπή απηύθυνε περαιτέρω εντολή προς την CEPT, κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ, για να αναλάβει τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες προς υποστήριξη ενδεχόμενης επανεξέτασης της απόφασης 2005/928/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων των 169,4-169,8125 MHz στην Κοινότητα ( 2 ), ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση του εναρμονισμένου φάσματος συχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης. «3) κατηγορία συσκευών μικρής εμβέλειας, ομάδα συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα με παρόμοιους τεχνικούς μηχανισμούς πρόσβασης στο ραδιοφάσμα ή βάσει σεναρίων κοινής χρήσης.». Άρθρο 2 Το άρθρο 3 της απόφασης 2006/771/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ( 1 ) ΕΕ L 91 της , σ. 10. ( 2 ) ΕΕ L 344 της , σ. 47. ( 3 ) Έκθεση 43 της CEPT, RSCOM

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/19 «Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν και διαθέτουν, σε μη αποκλειστική, χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία βάση, τις ζώνες συχνοτήτων για τις κατηγορίες συσκευών μικρής εμβέλειας, βάσει των ειδικών όρων και εντός της προθεσμίας εφαρμογής, όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Το παράρτημα της απόφασης 2006/771/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Άρθρο 4 Η απόφαση 2005/928/ΕΚ καταργείται. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν να επωφεληθούν των προβλέψεων του άρθρου 4 παράγραφος 5 της απόφασης για το ραδιοφάσμα. 3. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιτρέπουν τη χρήση των ζωνών συχνοτήτων υπό λιγότερο περιοριστικούς όρους ή για συσκευές μικρής εμβέλειας οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της εναρμονισμένης κατηγορίας, υπό τον όρο ότι αυτό δεν εμποδίζει ούτε μειώνει τη δυνατότητα των συσκευών μικρής εμβέλειας της εν λόγω κατηγορίας να βασίζονται σε κατάλληλο σύνολο εναρμονισμένων και λειτουργικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, όρων οι οποίοι θα επιτρέπουν την από κοινού χρήση συγκεκριμένου τμήματος του ραδιοφάσματος σε μη αποκλειστική βάση και για διαφορετικούς σκοπούς από τις συσκευές μικρής εμβέλειας της ίδιας κατηγορίας.». Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2014, έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Άρθρο 6 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Neelie KROES Αντιπρόεδρος

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εναρμονισμένες ζώνες συχνοτήτων και τεχνικές παράμετροι για συσκευές μικρής εμβέλειας ,750 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 72 dβμα/m σε 10 μέτρα khz Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 1 ) 30 dβμα/m σε 10 μέτρα Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 10 % είναι διαθέσιμη μόνο για ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 7 ). 3 59,750-60,250 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 42 dβμα/m σε 10 μέτρα 4 60,250-74,750 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 72 dβμα/m σε 10 μέτρα 5 74,750-75,250 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 42 dβμα/m σε 10 μέτρα 6 75,250-77,250 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 72 dβμα/m σε 10 μέτρα 7 77,250-77,750 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 42 dβμα/m σε 10 μέτρα 8 77, khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 72 dβμα/m σε 10 μέτρα khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 42 dβμα/m σε 10 μέτρα ,6 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 66 dβμα/m σε 10 μέτρα ,6-129,6 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 42 dβμα/m σε 10 μέτρα L 334/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 12 129,6-135 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 66 dβμα/m σε 10 μέτρα khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 42 dβμα/m σε 10 μέτρα ,5 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 37,7 dβμα/m σε 10 μέτρα , khz ( 17 ) Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 15 dβμα/m σε 10 μέτρα, σε οποιοδήποτε εύρος ζώνης 10 khz khz Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 1 ) khz Συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) ( 12 ) ,9-457,1 khz Μη εξειδικευμένες συσκευές khz Συσκευές τηλεματικής των Επιπλέον, η συνολική ένταση πεδίου είναι 5 dβμα/m σε 10 μέτρα για συστήματα που λειτουργούν σε εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 10 khz 5 dβμα/m σε 10 m Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 10 % είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές εμφυτεύσιμες σε ζώα ( 2 ). 8 dβμα/m σε 10 μέτρα 7 dβμα/m σε 10 μέτρα ισχύει μόνο για περιπτώσεις εντοπισμού έκτακτης ανάγκης θαμμένων θυμάτων και πολύτιμων ειδών. 9 dβμα/m σε 10 m Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 1 % ισχύει μόνο για μετάδοση Eurobalise με την παρουσία των αμαξοστοιχιών και χρήση της ζώνης των 27 MHz για τηλετροφοδότηση EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/21

6 khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 13,5 dβμα/m σε 10 μέτρα khz ( 18 ) Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 20 dβμα/m σε 10 μέτρα, σε οποιοδήποτε εύρος ζώνης 10 khz Επιπλέον, η συνολική ένταση πεδίου είναι 5 dβμα/m σε 10 μέτρα για συστήματα που λειτουργούν σε εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 10 khz 22α khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 42 dβμα/m σε 10 μέτρα 22β khz Μη εξειδικευμένες συσκευές khz Συσκευές τηλεματικής των 42 dβμα/m σε 10 μέτρα 7 dβμα/m σε 10 m Περιορισμοί κεραίας εφαρμόζονται όπως ορίζεται στα εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. ισχύει μόνο για μετάδοση Euroloop με την παρουσία των αμαξοστοιχιών και χρήση της ζώνης των 27 MHz για τηλετροφοδότηση khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 9 dβμα/m σε 10 μέτρα khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 9 dβμα/m σε 10 μέτρα khz Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 1 ) 7 dβμα/m σε 10 μέτρα σε εύρος ζώνης 10 khz Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 10 % είναι διαθέσιμη μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους με συσκευές εμφυτεύσιμες σε ζώα ( 2 ). 27α khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 42 dβμα/m σε 10 μέτρα L 334/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 27β khz Συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) ( 12 ) 27γ khz Μη εξειδικευμένες συσκευές 60 dβμα/m σε 10 μέτρα 42 dβμα/m σε 10 μέτρα 28α khz Επαγωγικές συσκευές ( 14 ) 42 dβμα/m σε 10 μέτρα 28β khz Μη εξειδικευμένες συσκευές khz Μη εξειδικευμένες συσκευές khz Μη εξειδικευμένες συσκευές khz Μη εξειδικευμένες συσκευές khz Μη εξειδικευμένες συσκευές khz Μη εξειδικευμένες συσκευές 10 mw ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος (ΕΑΙ/ΕΑΙ), που αντιστοιχεί σε 42 dβμα/m σε 10 μέτρα 100 mw ΕΑΙ Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 0,1 % Συσκευές ελέγχου για μοντέλα μπορούν να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς του παράγοντα δράσης ( 11 ). 100 mw ΕΑΙ Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 0,1 % Συσκευές ελέγχου για μοντέλα μπορούν να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς του παράγοντα δράσης ( 11 ). 100 mw ΕΑΙ Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 0,1 % Συσκευές ελέγχου για μοντέλα μπορούν να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς του παράγοντα δράσης ( 11 ). 100 mw ΕΑΙ Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 0,1 % Συσκευές ελέγχου για μοντέλα μπορούν να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς του παράγοντα δράσης ( 11 ). 100 mw ΕΑΙ Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 0,1 % Συσκευές ελέγχου για μοντέλα μπορούν να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς του παράγοντα δράσης ( 11 ) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/23

8 ,5 MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 1 ) 35 40,66-40,7 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 36 87,5-108 MHz Συσκευές υψηλού παράγοντα δράσης/συνεχούς μετάδοσης ( 8 ) 37α 169,4-169,475 MHz Βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) ( 4 ) 1 mw ΕΑΙ Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 10 % διατίθεμαι μόνο για ιατρικά εμφυτεύματα μεμβρανών εξαιρετικά χαμηλής ισχύος για μέτρηση της πίεσης του αίματος στο πλαίσιο του ορισμού των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων ( 7 ) στην οδηγία 90/385/ΕΟΚ. 10 mw ΕΑΙ Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές βίντεο. 50 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων έως 200 khz. διατίθεται μόνο για πομπούς με την αναλογική διαμόρφωση συχνότητας (FM). 500 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων: 50 khz το πολύ. 37β 169,4-169,475 MHz Συσκευές μέτρησης ( 5 ) 500 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων: 50 khz το πολύ. Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 10,0 %. 37γ 169,4-169,475 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές ,4-169,4875 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 500 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων: 50 khz το πολύ. Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 1,0 %. 10 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 0,1 %. L 334/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 39α 169, ,5875 MHz Βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) ( 4 ) 39β 169, ,5875 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές , ,8125 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 1 ) 500 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων: 50 khz το πολύ. 10 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 0,001 %. 10 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 0,1 %. 25 μw ΕΑΙ: Διαπόσταση διαύλων: 25 khz. Μεμονωμένοι πομποί είναι δυνατόν να συνδυάζουν παρακείμενα κανάλια για αυξημένο εύρος ζώνης έως 100 khz. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές πρόσβασης στο ραδιοφάσμα και εξομάλυνσης παρεμβολών οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Εναλλακτικά είναι δυνατή και η χρήση παράγοντα δράσης ( vi ) 0,1 %. Μεταξύ 00:00 και 06:00 τοπική ώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράγοντας δράσης ( vi ) 0,1 %. ισχύει μόνο για συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για παροχή μη φωνητικών ψηφιακών επικοινωνιών μεταξύ ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων ( 7 ) και/ή συσκευών που φοριούνται στο σώμα και άλλων διατάξεων, εξωτερικών προς το ανθρώπινο σώμα, που χρησιμοποιούνται για μετάδοση μη χρονικά καθοριστικών πληροφοριών σχετικών με τη φυσιολογία μεμονωμένων ασθενών EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/25

10 MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 1 ) MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 1 ) 44α 433,05-434,04 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 44β 433,05-434,04 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 25 μw ΕΑΙ: Διαπόσταση διαύλων: 25 khz. Μεμονωμένοι πομποί είναι δυνατόν να συνδυάζουν παρακείμενα κανάλια για αυξημένο εύρος ζώνης έως 300 khz. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές για πρόσβαση σε ραδιοφάσμα ή περιορισμό παρεμβολών, περιλαμβανομένου ζωνικού εύρους άνω των 300 khz, οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ ώστε να εξασφαλίζεται συμβατή λειτουργία με τους λοιπούς χρήστες, ιδίως με μετεωρολογικές ραδιοβολίδες. 25 μw ΕΑΙ: Διαπόσταση διαύλων: Μεμονωμένοι πομποί 25 khz είναι δυνατόν να συνδυάζουν παρακείμενα κανάλια για αυξημένο εύρος ζώνης έως 100 khz. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές πρόσβασης στο ραδιοφάσμα και εξομάλυνσης παρεμβολών οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Εναλλακτικά είναι δυνατή και η χρήση παράγοντα δράσης ( vi ) 0,1 %. 1 mw ΕΑΙ και 13 dβm/ 10 khz πυκνότητα ισχύος για ζωνικό εύρος διαμόρφωσης μεγαλύτερο από 250 khz Επιτρέπονται φωνητικές εφαρμογές με προηγμένες τεχνικές εξομάλυνσης. είναι διαθέσιμη μόνο για ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 7 ). ισχύει μόνο για συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για παροχή μη φωνητικών ψηφιακών επικοινωνιών μεταξύ ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων ( 7 ) και/ή συσκευών που φοριούνται στο σώμα και άλλων διατάξεων, εξωτερικών προς το ανθρώπινο σώμα, που χρησιμοποιούνται για μετάδοση μη χρονικά καθοριστικών πληροφοριών σχετικών με τη φυσιολογία μεμονωμένων ασθενών. Δεν περιλαμβάνονται ακουστικές εφαρμογές και εφαρμογές βίντεο. 10 mw ΕΑΙ Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 10 % Δεν περιλαμβάνονται αναλογικές ακουστικές εφαρμογές εκτός των εφαρμογών φωνής. Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές αναλογικού βίντεο. L 334/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 45α 434,04-434,79 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 45β 434,04-434,79 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 45γ 434,04-434,79 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 46α MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 46β MHz Συσκευές υψηλού παράγοντα δράσης/συνεχούς μετάδοσης ( 8 ) MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 1 mw ΕΑΙ και 13 dβm/ 10 khz πυκνότητα ισχύος για ζωνικό εύρος διαμόρφωσης μεγαλύτερο από 250 khz Επιτρέπονται φωνητικές εφαρμογές με προηγμένες τεχνικές εξομάλυνσης. Δεν περιλαμβάνονται ακουστικές εφαρμογές και εφαρμογές βίντεο. 10 mw ΕΑΙ Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 10 % Δεν περιλαμβάνονται αναλογικές ακουστικές εφαρμογές εκτός των εφαρμογών φωνής. Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές αναλογικού βίντεο. 10 mw ΕΑΙ Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 100 % εφόσον η διαπόσταση διαύλων είναι μέχρι 25 khz. Επιτρέπονται φωνητικές εφαρμογές με προηγμένες τεχνικές εξομάλυνσης. 25 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Εναλλακτικά είναι δυνατή και η χρήση παράγοντα δράσης ( vi ) 0,1 %. Δεν περιλαμβάνονται ακουστικές εφαρμογές και εφαρμογές βίντεο. Δεν περιλαμβάνονται αναλογικές ακουστικές εφαρμογές εκτός των εφαρμογών φωνής. Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές αναλογικού βίντεο. 10 mw ΕΑΙ είναι διαθέσιμη μόνο για ασύρματες συσκευές ακουστικής και πολυμεσικής μετάδοσης συνεχούς ροής (streaming). 25 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Εναλλακτικά είναι δυνατή και η χρήση παράγοντα δράσης ( vi ) 1 %. Δεν περιλαμβάνονται αναλογικές ακουστικές εφαρμογές εκτός των εφαρμογών φωνής. Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές αναλογικού βίντεο EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/27

12 ,6 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές ,6-868,7 MHz Συσκευές περιορισμένου κύκλου λειτουργίας/υψηλής αξιοπιστίας ( 15 ) ,7-869,2 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές ,2-869,25 MHz Συσκευές περιορισμένου κύκλου λειτουργίας/υψηλής αξιοπιστίας ( 15 ) ,25-869,3 MHz Συσκευές περιορισμένου κύκλου λειτουργίας/υψηλής αξιοπιστίας ( 15 ) ,3-869,4 MHz Συσκευές περιορισμένου κύκλου λειτουργίας/υψηλής αξιοπιστίας ( 15 ) 25 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Εναλλακτικά είναι δυνατή και η χρήση παράγοντα δράσης ( vi ) 1 %. 10 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων: 25 khz Επίσης είναι δυνατή η χρήση ολόκληρης της ζώνης ως μοναδικού καναλιού για υψίρρυθμη διαβίβαση δεδομένων. Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 1,0 % 25 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Εναλλακτικά είναι δυνατή και η χρήση παράγοντα δράσης ( vi ) 0,1 %. 10 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων: 25 khz. Όριο παράγοντα δράσης ( vi ): 0,1 % 10 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων: Όριο παράγοντα δράσης 25 khz ( vi ): 0,1 % 10 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων: Όριο παράγοντα δράσης 25 khz ( vi ): 1,0 % Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές αναλογικού βίντεο. είναι διαθέσιμη μόνο για συστήματα συναγερμού. Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές αναλογικού βίντεο. διατίθεται μόνο για συσκευές συναγερμού τηλεβοήθειας ( 6 ). είναι διαθέσιμη μόνο για συστήματα συναγερμού. είναι διαθέσιμη μόνο για συστήματα συναγερμού. L 334/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 54α 869,4-869,65 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 54β 869,4-869,65 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές ,65-869,7 MHz Συσκευές περιορισμένου κύκλου λειτουργίας/υψηλής αξιοπιστίας ( 15 ) 56α 869,7-870 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 56β 869,7-870 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 57α ,5 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 25 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Εναλλακτικά είναι δυνατή και η χρήση παράγοντα δράσης ( vi ) 0,1 %. 500 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Εναλλακτικά είναι δυνατή και η χρήση παράγοντα δράσης ( vi ) 10 %. 25 mw ΕΑΙ Διαπόσταση διαύλων: Όριο παράγοντα δράσης 25 khz ( vi ): 10 % 5 mw ΕΑΙ Επιτρέπονται φωνητικές εφαρμογές με προηγμένες τεχνικές περιορισμού. 25 mw ΕΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Εναλλακτικά είναι δυνατή και η χρήση παράγοντα δράσης ( vi ) 1 %. 10 mw ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς (ΙΙΑΙ/ e.i.r.p.) Δεν περιλαμβάνονται αναλογικές ακουστικές εφαρμογές εκτός των εφαρμογών φωνής. Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές αναλογικού βίντεο. Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές αναλογικού βίντεο. είναι διαθέσιμη μόνο για συστήματα συναγερμού. Δεν περιλαμβάνονται ακουστικές εφαρμογές και εφαρμογές βίντεο. Δεν περιλαμβάνονται αναλογικές ακουστικές εφαρμογές εκτός των εφαρμογών φωνής. Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές αναλογικού βίντεο EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/29

14 57β ,5 MHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού 57γ ,5 MHz Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων ( 16 ) MHz Συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) ( 12 ) , MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 1 ) MHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού 25 mw ΙΙΑΙ Ισχύει πυκνότητα 100 mw ΙΙΑΙ και 100 mw/100 khz ΙΙΑΙ εφόσον χρησιμοποιείται διαμόρφωση αναπήδησης συχνότητας εφόσον χρησιμοποιούνται άλλοι τύποι διαμόρφωσης ισχύει πυκνότητα 10 mw/mhz ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 500 mw ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 10 mw ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Διαπόσταση διαύλων: 1 MHz. Επίσης είναι δυνατή η χρήση ολόκληρης της ζώνης ως μοναδικού καναλιού για υψίρρυθμη διαβίβαση δεδομένων. Όριο παράγοντα δράσης ( vi ) 10 %. 24 dbm ΙΙΑΙ ( 19 ) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. είναι διαθέσιμη μόνο για ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ( 7 ). Περιφερειακές κύριες μονάδες προορίζονται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. είναι διαθέσιμη μόνο για ραντάρ μέτρησης στάθμης δεξαμενής ( 10 ). L 334/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 MHz Μη εξειδικευμένες συσκευές MHz Συσκευές τηλεματικής των MHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού MHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού 65 17,1-17,3 GHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού 25 mw ΙΙΑΙ 2 W ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 7 dβm/50 MHz ΙΙΑΙ αιχμής και 33 dbm/mhz μέση ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτόματος έλεγχος ισχύος και απαιτήσεις κεραίας, καθώς και ισοδύναμες τεχνικές πρόσβασης στο ραδιοφάσμα και εξομάλυνσης παρεμβολών, οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 30 dbm ΙΙΑΙ ( 19 ) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 26 dbm ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. ισχύει μόνο για εφαρμογές είσπραξης οδικών διοδίων. είναι διαθέσιμη μόνο για ραντάρ μέτρησης στάθμης. Πρέπει να τηρούνται οι εγκατεστημένες ζώνες αποκλεισμού γύρω από χώρους ραδιοαστρονομίας. είναι διαθέσιμη μόνο για ραντάρ μέτρησης στάθμης δεξαμενής ( 10 ). είναι διαθέσιμη μόνο για συστήματα εδάφους EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/31

16 66 24,05-24,075 GHz Συσκευές τηλεματικής των 67 24,05-26,5 GHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού 68 24,05-27 GHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού 69α 24,075-24,15 GHz Συσκευές τηλεματικής των 69β 24,075-24,15 GHz Συσκευές τηλεματικής των 70α 24,15-24,25 GHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 100 mw ΙΙΑΙ 26 dβm/50 MHz ΙΙΑΙ αιχμής και 14 dbm/mhz μέση ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτόματος έλεγχος ισχύος και απαιτήσεις κεραίας, καθώς και ισοδύναμες τεχνικές πρόσβασης στο ραδιοφάσμα και εξομάλυνσης παρεμβολών, οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 43 dbm ΙΙΑΙ ( 19 ) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 100 mw ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Όρια χρόνου παραμονής και εύρος διαμόρφωσης συχνότητας εφαρμόζονται όπως ορίζεται στα εναρμονισμένα πρότυπα. είναι διαθέσιμη μόνο για ραντάρ μέτρησης στάθμης. Πρέπει να τηρούνται οι εγκατεστημένες ζώνες αποκλεισμού γύρω από χώρους ραδιοαστρονομίας. είναι διαθέσιμη μόνο για ραντάρ μέτρησης στάθμης δεξαμενής ( 10 ). είναι διαθέσιμη μόνο για συστήματα εδάφους. 0,1 mw ΙΙΑΙ 100 mw ΙΙΑΙ L 334/32 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 70β 24,15-24,25 GHz Συσκευές τηλεματικής των 71 24,25-24,495 GHz Συσκευές τηλεματικής των 72 24,25-24,5 GHz Συσκευές τηλεματικής των 73 24,495-24,5 GHz Συσκευές τηλεματικής των 100 mw ΙΙΑΙ 11 dbm ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Όρια κύκλου λειτουργίας ( vi ) και εύρος διαμόρφωσης συχνότητας εφαρμόζονται όπως ορίζεται στα εναρμονισμένα πρότυπα. 20 dbm ΙΙΑΙ (ραντάρ με μέτωπο προς τα εμπρός) 16 dbm ΙΙΑΙ (ραντάρ με μέτωπο προς τα πίσω) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Όρια κύκλου λειτουργίας ( vi ) και εύρος διαμόρφωσης συχνότητας εφαρμόζονται όπως ορίζεται στα εναρμονισμένα πρότυπα. 8 dbm ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Όρια κύκλου λειτουργίας ( vi ) και εύρος διαμόρφωσης συχνότητας εφαρμόζονται όπως ορίζεται στα εναρμονισμένα πρότυπα. είναι διαθέσιμη μόνο για επίγεια ραντάρ οχημάτων που λειτουργούν στο εναρμονισμένο φάσμα συχνοτήτων των 24 GHz. είναι διαθέσιμη μόνο για επίγεια ραντάρ οχημάτων που λειτουργούν στο εναρμονισμένο φάσμα συχνοτήτων των 24 GHz. είναι διαθέσιμη μόνο για επίγεια ραντάρ οχημάτων που λειτουργούν στο εναρμονισμένο φάσμα συχνοτήτων των 24 GHz EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/33

18 74α GHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 74β GHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού 74γ GHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού GHz Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων ( 16 ) ,5 GHz Μη εξειδικευμένες συσκευές GHz Συσκευές τηλεματικής των 100 mw ΙΙΑΙ, μέγιστη ισχύς εκπομπής 10dΒm και μέγιστη φασματική πυκνότητα ισχύος ΙΙΑΙ 13dΒm/MHz 43 dbm ΙΙΑΙ ( 19 ) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 35 dβm/50 MHz ΙΙΑΙ αιχμής και 2 dbm/mhz μέση ΙΙΑΙ 40 dbm ΙΙΑΙ και 13 dbm/ MHz πυκνότητα ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτόματος έλεγχος ισχύος και απαιτήσεις κεραίας, καθώς και ισοδύναμες τεχνικές πρόσβασης στο ραδιοφάσμα και εξομάλυνσης παρεμβολών, οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. είναι διαθέσιμη μόνο για ραντάρ μέτρησης στάθμης δεξαμενής ( 10 ). είναι διαθέσιμη μόνο για ραντάρ μέτρησης στάθμης. Δεν περιλαμβάνονται σταθερές εξωτερικές εγκαταστάσεις. 100 mw ΙΙΑΙ 40 dbm ΙΙΑΙ ισχύει μόνο για συστήματα οχήματος-οχήματος, οχήματος-υποδομής και υποδομής-οχήματος. L 334/34 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 78α GHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού 78β GHz Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού GHz Συσκευές τηλεματικής των GHz Μη εξειδικευμένες συσκευές GHz Μη εξειδικευμένες συσκευές 34 dβm/50 MHz ΙΙΑΙ αιχμής και 3 dbm/mhz μέση ΙΙΑΙ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτόματος έλεγχος ισχύος και απαιτήσεις κεραίας, καθώς και ισοδύναμες τεχνικές πρόσβασης στο ραδιοφάσμα και εξομάλυνσης παρεμβολών, οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 43 dbm ΙΙΑΙ ( 19 ) Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ. 55 dbm ΙΙΑΙ αιχμής και 50 dbm μέση ΙΙΑΙ και 23,5 dbm μέση ΙΙΑΙ για παλμικά ραντάρ είναι διαθέσιμη μόνο για ραντάρ μέτρησης στάθμης. Πρέπει να τηρούνται οι εγκατεστημένες ζώνες αποκλεισμού γύρω από χώρους ραδιοαστρονομίας. είναι διαθέσιμη μόνο για ραντάρ μέτρησης στάθμης δεξαμενής ( 10 ). είναι διαθέσιμη μόνο για επίγεια συστήματα οχημάτων και υποδομής. 100 mw ΙΙΑΙ 100 mw ΙΙΑΙ ( i ) Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση παρακείμενων ζωνών συχνοτήτων εντός του παρόντος πίνακα ως ενιαίας ζώνης συχνοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι επιμέρους όροι καθεμιάς από τις εν λόγω παρακείμενες ζώνες συχνοτήτων. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3. ( iii ) Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση ραδιοφάσματος μέχρι την ισχύ μετάδοσης, την ένταση πεδίου ή την πυκνότητα ισχύος που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν λιγότερο περιοριστικούς όρους, δηλαδή να επιτρέπουν τη χρήση ραδιοφάσματος με υψηλότερη ισχύ μετάδοσης, ένταση πεδίου ή πυκνότητα ισχύος, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν περιορίζει ή δεν θέτει σε κίνδυνο την ενδεδειγμένη συνύπαρξη μεταξύ συσκευών μικρής εμβέλειας σε ζώνες που εναρμονίζονται από την παρούσα απόφαση. ( iv ) Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν μόνον τις εν λόγω συμπληρωματικές παραμέτρους (καναλοποίηση και/ή κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών), ενώ δεν επιτρέπεται να προσθέτουν άλλες παραμέτρους ή απαιτήσεις πρόσβασης και περιορισμού για ραδιοφάσμα. Λιγότερο περιοριστικοί όροι υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παραλείπουν πλήρως τις συμπληρωματικές παραμέτρους (καναλοποίηση και/ή κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών) σε δεδομένη κυψέλη ή να επιτρέπουν υψηλότερες τιμές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο το ενδεδειγμένο περιβάλλον μερισμού στην εναρμονισμένη ζώνη συχνοτήτων. ( v ) Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν μόνο αυτούς τους λοιπούς περιορισμούς χρήσης, ενώ δεν επιτρέπεται να προσθέτουν επιπλέον περιορισμούς χρήσης. Καθώς είναι δυνατή η εισαγωγή λιγότερο περιοριστικών όρων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να παραλείπουν έναν ή και το σύνολο αυτών των περιορισμών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο το ενδεδειγμένο περιβάλλον μερισμού στην εναρμονισμένη ζώνη συχνοτήτων. ( vi ) Παράγοντας δράσης σημαίνει το ποσοστό χρόνου εντός οποιασδήποτε ωριαίας περιόδου κατά το οποίο μία συσκευή εκπέμπει ενεργά. Λιγότερο περιοριστικοί όροι υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν υψηλότερη τιμή για τον παράγοντα δράσης EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/35

20 ( 1 ) Η κατηγορία ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα καλύπτει το ραδιοεπικοινωνιακό μέρος των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων που πρόκειται να εισαχθούν, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, με χειρουργική ή άλλη ιατρική στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα ζώου και, κατά περίπτωση, τα περιφερειακά τους. ( 2 ) Η κατηγορία συσκευές εμφυτεύσιμες σε ζώα καλύπτει συσκευές μετάδοσης που τοποθετούνται στο σώμα ζώων για διαγνωστικούς και/ή θεραπευτικούς σκοπούς. ( 3 ) Η κατηγορία μη ειδική συσκευή μικρής εμβέλειας καλύπτει όλα τα είδη των ραδιοεπικοινωνιακών συσκευών, ανεξάρτητα από εφαρμογή ή σκοπό, οι οποίες πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια δεδομένη ζώνη συχνοτήτων. Μεταξύ των τυπικών χρήσεων συγκαταλέγονται η τηλεμετρία, ο τηλεχειρισμός, οι συναγερμοί, οι εν γένει διαβιβάσεις δεδομένων και άλλες εφαρμογές. ( 4 ) Η κατηγορία βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) καλύπτει συστήματα ραδιοεπικοινωνιών που επιτρέπουν σε άτομα με προβλήματα ακοής να αυξήσουν την ακουστική τους ικανότητα. Μεταξύ των τυπικών συστημάτων περιλαμβάνονται ένας ή περισσότεροι ραδιοπομποί και ένας ή περισσότεροι ραδιοδέκτες. ( 5 ) Η κατηγορία συσκευών μέτρησης καλύπτει τις ραδιοσυσκευές που αποτελούν μέρος συστημάτων αμφίδρομης ραδιοεπικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, τη μέτρηση και τη μετάδοση δεδομένων στο πλαίσιο υποδομών έξυπνων πλεγμάτων, όπως ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού. ( 6 ) Οι συσκευές συναγερμού τηλεβοήθειας είναι συστήματα ραδιοεπικοινωνιών που επιτρέπουν αξιόπιστη επικοινωνία ώστε άτομα σε κατάσταση κινδύνου εντός περιορισμένου χώρου να εκπέμψουν έκκληση για βοήθεια. Τυπικές χρήσεις των συσκευών συναγερμού τηλεβοήθειας είναι η επικούρηση ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία. ( 7 ) Η κατηγορία ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα ορίζεται στην οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (ΕΕ L 189 της , σ. 17). ( 8 ) Η κατηγορία συσκευές υψηλού παράγοντα δράσης/συνεχούς μετάδοσης περιλαμβάνει ραδιοσυσκευές που βασίζονται σε μετάδοση μικρού χρόνου αναμονής και υψηλού παράγοντα δράσης. Τυπικές χρήσεις αποτελούν τα ασύρματα συστήματα ακουστικής και πολυμεσικής μετάδοσης συνεχούς ροής (streaming), τα κινητά τηλέφωνα, τα ψυχαγωγικά συστήματα, αυτοκινήτου ή κατ οίκον, τα ασύρματα μικρόφωνα, τα ασύρματα ηχεία, τα ασύρματα ακουστικά, οι ραδιοσυσκευές που φέρει ένα πρόσωπο, οι βοηθητικές συσκευές ακοής, η παρακολούθηση με ακουστικό στο αυτί, τα ασύρματα μικρόφωνα για χρήση σε συναυλίες ή άλλες σκηνικές παραγωγές, και οι αναλογικοί πομποί FM χαμηλής ισχύος (ζώνη 36). Η κατηγορία συσκευών ραδιοπροσδιορισμού καλύπτει ραδιοσυσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της θέσης, της ταχύτητας και/ή άλλων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, ή για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με αυτές τις παραμέτρους. Τυπικές χρήσεις αποτελούν διάφορα είδη εφαρμογών μέτρησης. ( 10 ) Τα ραντάρ μέτρησης στάθμης δεξαμενής (TLPR) είναι ειδικός τύπος εφαρμογής ραδιοπροσδιορισμού, που χρησιμοποιείται για μετρήσεις στάθμης δεξαμενής και είναι εγκατεστημένα σε μεταλλικές ή σκυροδετημένες δεξαμενές, ή σε παρεμφερείς δομές κατασκευασμένες από υλικά με ανάλογα χαρακτηριστικά εξασθένισης σήματος. Η δεξαμενή χρησιμοποιείται ως περιέκτης ουσιών. ( 11 ) Οι συσκευές ελέγχου για μοντέλα είναι συγκεκριμένο είδος ραδιοεξοπλισμού τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας που χρησιμοποιείται για τον εξ αποστάσεως έλεγχο της κίνησης μοντέλων (κατά κύριο λόγο μικροαντιγράφων οχημάτων) στον αέρα, στο έδαφος, ή και πάνω στην ή κάτω από την επιφάνεια του νερού. ( 12 ) Η κατηγορία συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) καλύπτει συστήματα ραδιοεπικοινωνιών βάσει ετικέτας/ερωτηματοθέτη, που αποτελούνται από ραδιοσυσκευές (ετικέτες/tags) προσαρτημένα σε έμψυχα ή άψυχα είδη και από μονάδες πομπού/δέκτη (ερωτηματοθέτες/interrogators) που ενεργοποιούν τις ετικέτες και λαμβάνει τα δεδομένα απόκρισης. Μεταξύ των τυπικών χρήσεων περιλαμβάνονται η ανίχνευση και ταυτοποίηση των ειδών, όπως κατά την ηλεκτρονική επιτήρηση αντικειμένων (EAS), και η συλλογή και διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τα είδη στα οποία προσαρτώνται ετικέτες, που μπορεί να είναι είτε χωρίς μπαταρία, είτε επικουρούμενα είτε λειτουργούντα με μπαταρία. Οι απαντήσεις από μιαν ετικέτα επικυρώνονται από τον ερωτηματοθέτη της και διαβιβάζονται στο οικείο κύριο σύστημα. Η κατηγορία συσκευές τηλεματικής των καλύπτει ραδιοσυσκευές που χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές ή εναέριες, ανάλογα με τους σχετικούς τεχνικούς περιορισμούς), διαχείριση κίνησης, πλοήγηση, διαχείριση κινητικότητας και σε ευφυή συστήματα μεταφοράς (ITS). Ως τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνονται διεπαφές μεταξύ διαφόρων τρόπων μεταφοράς, την επικοινωνία μεταξύ οχημάτων (π.χ. αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο), μεταξύ οχημάτων και σταθερών θέσεων (π.χ. αυτοκίνητο προς υποδομή), καθώς και ανακοινώσεις από και προς χρήστες. ( 14 ) Η κατηγορία επαγωγικές συσκευές καλύπτει ραδιοσυσκευές που χρησιμοποιούν μαγνητικά πεδία με συστήματα επαγωγικού βρόχου για επικοινωνίες κοντινού πεδίου. Μεταξύ των τυπικών εφαρμογών περιλαμβάνονται συσκευές για ακινητοποίηση οχημάτων, ταυτοποίηση ζώων, συστήματα συναγερμού, ανίχνευση καλωδίων, διαχείριση αποβλήτων, ταυτοποίηση προσώπων, ασύρματες φωνητικές ζεύξεις, έλεγχος πρόσβασης, αισθητήρες εγγύτητας, αντικλεπτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων αντικλεπτικών συστημάτων επαγωγής ραδιοσυχνοτήτων, μεταφορά δεδομένων σε συσκευές παλάμης, αυτόματη ταυτοποίηση ειδών, ασύρματα συστήματα ελέγχου και αυτόματη είσπραξη διοδίων. ( 15 ) Η κατηγορία περιορισμένου κύκλου λειτουργίας/υψηλής αξιοπιστίας καλύπτει ραδιοσυσκευές που βασίζονται σε χαμηλή συνολική χρησιμοποίηση ραδιοφάσματος και κανόνες πρόσβασης σε ραδιοφάσμα περιορισμένου κύκλου λειτουργίας για την εξασφάλιση υψηλής αξιοπιστίας πρόσβασης σε ραδιοφάσμα και μεταδόσεων σε μεριζόμενες ζώνες. Μεταξύ των τυπικών χρήσεων περιλαμβάνονται συστήματα συναγερμού που χρησιμοποιούν ραδιοεπικοινωνίες για την επισήμανση προειδοποίησης σε απομακρυσμένη θέση και συστήματα συναγερμού τηλεβοήθειας που παρέχουν δυνατότητα αξιόπιστης επικοινωνίας για άτομα σε κατάσταση κινδύνου. ( 16 ) Η κατηγορία συσκευές ευρυζωνικής μετάδοσης δεδομένων καλύπτει ραδιοσυσκευές που χρησιμοποιούν τα τεχνικές ευρυζωνικής διαμόρφωσης για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα. Στις τυπικές χρήσεις περιλαμβάνονται συστήματα ασύρματης πρόσβασης, όπως τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN). ( 17 ) Στη ζώνη 20 ισχύουν υψηλότερες εντάσεις πεδίου και συμπληρωματικοί περιορισμοί χρήσης για επαγωγικές εφαρμογές. ( 18 ) Στις ζώνες 22α, 24, 25, 27α και 28α ισχύουν υψηλότερες εντάσεις πεδίου και συμπληρωματικοί περιορισμοί χρήσης για επαγωγικές εφαρμογές. ( 19 ) Η μέγιστη ισχύς αφορά το εσωτερικό κλειστής δεξαμενής και αντιστοιχεί σε φασματική πυκνότητα 41,3 dbm/mhz ΙΙΑΙ έξω από δεξαμενή δοκιμών, χωρητικότητας 500 λίτρων.» L 334/36 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 130 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 130 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 428 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 130 Επίσημη Εφημερίδα της E.Ε. L.241, 13.07.2004, σ. 66. Επίσημη Εφημερίδα της E.Ε. L.21, 25.01.2005, σ. 15. ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση σχεδίων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση σχεδίων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2009 ΑΡΙΘ ΑΠ: 544/59 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση σχεδίων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΠΔ 44/2002 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α το Ν3431/2006 «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 131/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 131 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 131/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 131 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2012 464 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 131/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 131 ΚΔΠ 326/2009 ΚΔΠ 405/2009 ΚΔΠ 35/2010 ΚΔΠ 129/2010 ΚΔΠ 185/2010 ΚΔΠ 229/2010 ΚΔΠ 256/2010 ΚΔΠ 281/2010 ΚΔΠ 322/2010 ΚΔΠ 362/2010 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ) 456 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παράγραφος 3(γ) Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Εξοπλισμού Τεχνολογίας Υπερευρείας Ζώνης (Καθορίζονται στην Απόφαση 2007/131/ΕΚ και στην Απόφαση 2009/343/ΕΚ) Mέγιστες πυκνότητες ισοδύναμης ισότροπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2051 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 9 59,750, 59,750 60,250,60,250-70,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 V.1.0

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 V.1.0 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 V.1.0 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLA) τα οποία λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 521/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεπικοινωνίας 502 V.1.0

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεπικοινωνίας 502 V.1.0 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεπικοινωνίας 502 V.1.0 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην κινητή υπηρεσία ξηράς 98/34/ΕΚ Κοινοποίηση αριθ.: 2007/0625/GR 1 1. Πρόλογος Η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433, ,790 MHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433, ,790 MHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433,050 434,790 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/45/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 201 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για τοπικά ραδιοδίκτυα (RLAs) οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 2 483,5 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 624/216 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

13460/15 ΓΒ/γπ/ΔΛ 1 DGE 2B

13460/15 ΓΒ/γπ/ΔΛ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0119 (NLE) 13460/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/46/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/46/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 105 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,0 868,6 MHz, 868,7 869,2 MHz, 869,4 869,65 MHz, 869,7 870,0 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παγκόσμια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 7.12.2010 2010/0252(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2062V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 9-315kHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρµατες βιντεοζεύξεις και ασύρµατες κάµερες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προγράµµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Ψηφιακά δισημειακά συστήματα ραδιοαναμετάδοσ που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων τ σταθερής υπηρεσίας (1.4 GHz - 55 GHz) 98/34/ΕΚ Κοινοποίηση αριθ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2010/0252(COD) 15.3.2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 626/006 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1452-1492 MHz Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2061V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 402 405 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/55/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/55/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2043 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για τηλεχειρισµό µοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ραδιοσυχνότητες 40,665-40,675-40,685 και 40,695 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0027 (COD) 8793/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: TELECOM 75 AUDIO 56 MI 320 CODEC 633 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/014 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1040 7 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0188/336. Thomas Händel εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

A8-0188/336. Thomas Händel εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 7.9.2017 A8-0188/336 336 Αιτιολογική σκέψη 18 (18) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον λιγότερο επαχθή τρόπο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως με το να συμπεριληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 14.2.2011 2010/0252(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21-07-2010 Απόφαση.: 572/007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/0174(COD) 20.12.2007 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 10.2.2011 2010/0252(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1205 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4579, 27.10.2016 Ν. 113(Ι)/2016 Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 Έγγραφο συνόδου 2014 C7-0012/2012 2010/0252(COD) 19/01/2012 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την ηλεκτρική

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την ηλεκτρική L 36/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 107/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχωρισμός Δικτύων και Υπηρεσιών: Βασική Προϋπόθεση Ανάπτυξης στην Νέα Ψηφιακή Εποχή της Ευρυζωνικής Σύγκλισης»

«Διαχωρισμός Δικτύων και Υπηρεσιών: Βασική Προϋπόθεση Ανάπτυξης στην Νέα Ψηφιακή Εποχή της Ευρυζωνικής Σύγκλισης» «Διαχωρισμός Δικτύων και Υπηρεσιών: Βασική Προϋπόθεση Ανάπτυξης στην Νέα Ψηφιακή Εποχή της Ευρυζωνικής Σύγκλισης» Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 4 ο Συνέδριο ΕΕΤΤ, «Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

A8-0327/ Πρόταση απόφασης (COM(2016)0043 C8-0020/ /0027(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

A8-0327/ Πρόταση απόφασης (COM(2016)0043 C8-0020/ /0027(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 10.3.2017 A8-0327/ 001-033 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-033 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Patrizia Toia Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση A8-0327/2016 (COM(2016)0043

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 15.3.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0027 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαρτίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/18 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1056 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2015 σχετικά με την ανακολουθία ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στο εθνικό σχέδιο ή τα σχέδιο λειτουργικού τμήματος εναέριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2012 COM(2012) 478 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2014 COM(2014) 228 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 659 final 2015/0300 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0287 (COD) PE-CONS 28/17 TELECOM 158 FC 54 CODEC 1008

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0287 (COD) PE-CONS 28/17 TELECOM 158 FC 54 CODEC 1008 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016/0287 (COD) PE-CONS 28/17 Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) TECOM 158 FC 54 CODEC 1008 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

A8-0188/298. Morten Løkkegaard Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες COM(2015)0615 C8-0387/ /0278(COD)

A8-0188/298. Morten Løkkegaard Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες COM(2015)0615 C8-0387/ /0278(COD) 7.9.2017 A8-0188/298 298 Παράρτημα I Ενότητα IV Μέρος A Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Διαβάστε περισσότερα

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2016/0027 (COD) PE-CONS 5/17 TELECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2016/0027 (COD) PE-CONS 5/17 TELECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2016/0027 (COD) PE-CONS 5/17 TECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 C(2016) 5709 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.9.2016 για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. όσον αφορά την καταγραφή του ραδιοφάσματος

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. όσον αφορά την καταγραφή του ραδιοφάσματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 536 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ όσον αφορά την καταγραφή του ραδιοφάσματος EL EL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις παρεμβολές

Διαβάστε περισσότερα

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECOFIN 260 CODEC 359 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2012/0283(COD) 5.6.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 88-123 Σχέδιο έκθεσης Barbara Weiler (PE510.528v01-00) Εναρμόνιση των νομοθεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/243/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες,

Ασύρματες καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες, ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ. - 20-21 ΜΑΙΟΥ 2009 Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Ευχαριστώ την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ 2017/191 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014. L 153/62 ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12761/1/14 REV 1 TRANS 403 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2015/0278(COD) 10.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα