ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζην Γ.Π. γηα ην ζρέδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά(άξζξν 63β Λ. 3852/2010) Πην Σξπζφ ζήκεξα, 25 Απγνχζηνπ 2011, εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή χζηεξα απφ ηελ αξηζ / πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Λ.3852/10. Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν πέληε (5) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ πέληε (5) κέιε: ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 1. Θαιαζάο Δπάγγεινο Γήκαξρνο 2. Λάλνπ-Κήηξαθα Ξαζραιία 3. Λάζθνπ Γεκήηξηνο 4. Θαξαθψζηαο Σάξεο 5. Θαξαιήο Αζαλάζηνο Ρα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Γέζπνηλα Ρζανχζε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. Ν Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: Πχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Λ.3852/2010: «Γηα ην κεζνπξφζεζκν Ξξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο θαη Δηήζην Ξξνυπνινγηζκφ. Ρν ηερληθφ Ξξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, σο παξάξηεκα» Πηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο 18183/ (ΦΔΘ 534/ ηεχρνο Β ) ΞΔΠΓΓΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ. αξηζκ. 5694/ απφθαζεο ηνπ Ξ.ΔΠ.Α&Ζ.Γ, νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο θαη θεθάιαηα: α. Δλφηεηα 1: Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο. Θεθάιαην 1.1: Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Θεθάιαην 1.2: Πηξαηεγηθή ηνπ Ν.Ρ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. β. Δλφηεηα 2: Δπηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο Θεθάιαην 2.1: Πηφρνη θαη δξάζεηο. Θεθάιαην 2.2: Ξεληαεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ. γ. Δλφηεηα 3: Νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Θεθάιαην 3.1: Νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Θεθάιαην 3.2: Γείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.» Πην άξζξν 11 ηεο απφθαζεο 18183/ (ΦΔΘ 534/ ηεχρνο Β ) ΞΔΠΓΓΑ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη νξίδνληαη ηα εμήο: «Δηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν : α. Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα. β. Ζ πξνζεζκία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ γ. Γηα ην έηνο 2011, Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα. δ. Ρν Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο γηα ην 2012 ζπληάζζεηαη καδί κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. 1

2 Πχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ.3852/2010 ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ. Πηε ζπλέρεηα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ςεθίδεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266, ηηο παξ.4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 86 θαη ηελ πεξίπη.β ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ.3852/2010 ηελ απφθαζε 18183/ (ΦΔΘ 534/ ηεχρνο Β ) ΞΔΠΓΓΑ ηελ ππ αξηζκ. 5694/ απφθαζε ηνπ Ξ.ΔΠ.Α&Ζ.Γ. ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ Θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα εηψλ σο αθνινχζσο: Ρν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά Λ. Πεξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α ) «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». Γηέπεηαη δε, απφ ην εμήο ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην: ηελ εγθχθιην 45/2006 Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α. (Α.Ξ /10/2006), ηελ ππ αξηζκ / πνπξγηθή Απφθαζε «Ξεξηερφκελν, δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ» (Β 534) θαη (Β 759) (δηφξζσζε ζθάικαηνο), ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 (A 221) «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ» (Α 221), ηελ εγθχθιην 66/2007 Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α. «Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα (Δ.Ξ.) Ν.Ρ.Α.», ηελ ππ αξηζκ. 5694/ πνπξγηθή Απφθαζε «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ / πνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηίηινο «Ξεξηερφκελν, δνκή θα ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ». Πηόρνη ηνπ είλαη: Α) ν θαζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ, Β) ν πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ επίηεπμεο ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ. Ζ πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Δ.Ξ. μεθηλάεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ θαη ιήγεη ηνλ Γεθέκβξην έηνπο 2014 (ιήμε ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ). Κεζνδνινγία Θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Νδεγφ Θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Ν.Ρ.Α. ηεο Δ.Δ.Ρ.Α.Α. Α.Δ. Ζ κεζνδνινγία απηή έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ κεηαμχ ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ θνηλσληθψλ θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά: ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ηεο νκάδαο έξγνπ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ (ηδξχκαηα θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επηρεηξήζεηο ησλ Ν.Ρ.Α. (επηρεηξήζεηο ηνπ Ξ.Γ. 410/95, θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, αλψλπκεο εηαηξείεο ΝΡΑ ά βαζκνχ, δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ) αιιά θαη ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. Κέζσ ηεο απηήο ηεο κεζνδνινγίαο θαη θπξίσο κέζσ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπο πξνγξάκκαηνο επεηεχρζε ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ. Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Γηεπηζηεκνληθή Νκάδα Έξγνπ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 204/2011 Απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Δκκαλνπήι Ξαπά. Κέιε ηεο είλαη νη εμήο: Λάλνπ - Κήηξαθα Ξαζραιία, Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο Νηθνλνκίαο & Γηνηθεηηθήο Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε, Κήηξαθαο Σξήζηνο, Ξνιηηηθφο Κεραληθφο, Ξξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, Ξεξηβάιινληνο & Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, 2

3 Ξιαθαληάξαο Βαζίιεο, Ξνιηηηθφο Κεραληθφο, ππάιιεινο Ρκήκαηνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, Ξιηφζθα Ξαζραιία Νηθνλνκνιφγνο, ππάιιεινο Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, Γεκεηξηάδνπ Διηζάβεη, Γεσπφλνο, ππάιιεινο Απηνηεινχο Ρκήκαηνο Ξξνγξακκαηηζκνχ, Νξγάλσζεο, Ξιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο, Θενδνζφπνπινο Γεκήηξεο, Νηθνλνκνιφγνο, ππάιιεινο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ. Ρα ζηάδηα θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο (Δ.Ξ.) ζπλνπηηθά, είλαη α εμήο: 1 ν έξεπλα, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ σο πεξηνρή, 2 ν έξεπλα, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ (σο νξγαληζκψλ), 3 ν έξεπλα, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ γεληθφηεξνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, 4 ν εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε, απφ ηελ νκάδα έξγνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, ην θείκελν κε ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθέληξσζε ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο, 5 ν ζχληαμε, απφ ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ, ππνβνιή ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ςήθηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, 6 ν απνζηνιή ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε θνηλσληθνχο θαη άιινπο θνξείο ην Γήκνπ θαη αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, επί δχν εβδνκάδεο κε ζθνπφ ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, 7 ν θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, 8 ν θαηαγξαθή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ θαη ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ Λ.Ξ., 9 ν θαηάξηηζε ηνπ ζπλνιηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα Λ.Ξ. ηνπ Γήκνπ. Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε αλαιπηηθή δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, εθθξαζκέλε ζε δηαθξηηά «βήκαηα»: Βήκα 1 ν Ξξνεηνηκαζία θαη Νξγάλσζε Ρν πξψην βήκα θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Ξ. πεξηειάκβαλε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ αξ 1 ηνπ Ξ.Γ.185/2007, ηελ δηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ηνπ Δ.Ξ. θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζε απηφ. Βήκα 2 ν Πχληνκε Ξεξηγξαθή θαη Αμηνιφγεζε ηεο Θαηάζηαζεο ηεο Ξεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Πε απηφ ην ζηάδην ε νκάδα έξγνπ πεξηέγξαςε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθά κε ηελ δηνηθεηηθή ηνπ νξγάλσζε, ηηο ρξήζεηο γεο, ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο, ηηο ππνδνκέο, ηα πιεζπζκηαθά θαη θνηλσληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε θ.α. Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, κε ζαθή αλαθνξά ηφζν ζηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εληνπίδνληαη φζν θαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο. Ρέινο, εληνπίζηεθαλ ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ Δ.Ξ. Βήκα 3 ν Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ σο Νξγαληζκψλ Γηα ηελ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ σο νξγαληζκψλ, αξρηθά ζπληάρζεθαλ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα. Ρα εξσηεκαηνιφγηα απηά θαη νη αληίζηνηρεο απαληήζεηο, αθνξνχλ ζε δεηήκαηα φπσο: Ξνηνη είλαη νη απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ Λ.Ξ. Ξνηεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ξνην είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ε πιηθνηερληθή ηνπ ππνδνκή. Ξσο είλαη νξγαλσκέλν. Απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα έζνδα θαη πνπ δαπαλψληαη ηα έμνδά ηνπ. Ξσο αμηνινγνχληαη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, πνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη, πνηα ηα ζεηηθά ζεκεία θαη πνηεο νη επθαηξίεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο. Πην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κία γεληθφηεξε πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ σο Νξγαληζκνχ, αλαιχνληαο ζηνηρεία φπσο ηπρφλ ζπλεξγαζίεο ηνπ Γήκνπ, ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ε νξγάλσζή ηνπ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε πιηθνηερληθή ηνπ ππνδνκή, θ.α. Βήκα 4 ν Θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ 3

4 Θαηά ην ζηάδην απηφ, ε δεκνηηθή αξρή, βαζηζκέλε ζηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, επέιεμε νξηζκέλα θξίζηκα δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ θαηά ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν θαη δηαηππψλεη ην Όξακά ηεο γηα ην Γήκν εθθξαζκέλν ζε Γεληθνχο Πηφρνπο Ρνπηθήο θαη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο θαη ζε Ξνιηηηθέο Γξάζεο, δειαδή ηξφπνπο πνιηηηθέο επίηεπμεο ησλ δξάζεσλ απηψλ (αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο). Δλ ζπλερεία, ε νκάδα έξγνπ, νκαδνπνίεζε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ζε Κέηξα θαη Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηεο. Βήκα 5 Έγθξηζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ θαη ινπνίεζε ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαβνχιεπζεο Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ βήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ελέξγεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε δεκνθξαηηθψλ θαη δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο ηνπ Δ.Ξ. Αξρηθά, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, εγθξίλεη ην θείκελνπ ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ζην Βήκα 4. Πηε ζπλέρεηα, ην αλσηέξσ θείκελν δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ θαη απνζηέιιεηαη ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο θαη ζε θνξείο ηνπ Γήκνπ, κε ζθνπφ ηελ δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ. Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο, ε νκάδα έξγνπ, ηηο αμηνινγεί, ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη πξνρσξεί ζην επφκελν Βήκα. Βήκα 6 Θαηάξηηζε Πρεδίσλ Γξάζεο Πηφρνο ηνπ βήκαηνο είλαη ε κεηάθξαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη εθηθηέο δξάζεηο απφ ηηο Γεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα ηνπ Γήκνπ. Έηζη ινηπφλ, θαηαξηίδνληαη ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε θάζε γεληθνχ ζηφρνπ. Βήκα 7 Ρξηεηήο Ξξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ Πην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ βήκαηνο, ε νκάδα έξγνπ θαηαξηίδεη πίλαθα κε ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ θαη ησλ επηκέξνπο δηνηθεηηθψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ πινπνίεζεο θάζε δξάζεο, ρξνληθά θαηαλεκεκέλν ζηα έηε 2012, 2013 θαη Πηνλ ζρεηηθφ πίλαθα, αλαθέξνληαη νη Αξκφδηεο πεξεζίεο επίηεπμεο ηνπ θάζε ζηφρνπ θαζψο θαη νη ππεξεζίεο πινπνίεζεο ηεο θάζε δξάζεο ή ελέξγεηαο. Δπίζεο, ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα, φιεο νη δξάζεηο ηεξαξρνχληαη σο Α, Β ή Γ πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θάζε ζηφρνπ. Ρέινο, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα έληππα, αλαιχνληαη νη δξάζεηο Α πξνηεξαηφηεηεο ελψ επηρεηξείηαη θαη κία εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ πινπνίεζή ηνπο θαζψο θαη αλαθνξά ζε ελδεηθηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Βήκα 8 Νηθνλνκηθφο Ξξνγξακκαηηζκφο Πην ηειεπηαίν βήκα εθπφλεζεο ηνπ Δ.Ξ. επηρεηξείηαη ν νηθνλνκηθφο ηνπ πξνγξακκαηηζκφο. Ππγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα απνινγηζηηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λ.Ξ. αιιά θαη ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ (έηνπο 2011) γίλεηαη κία εθηίκεζε ησλ εζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Ξ. Δπίζεο, ζπλππνινγίδεηαη ην εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή δεδνκέλα φπσο ην Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Αλαθνξάο (Δ.Π.Ξ.Α.) , θιπ. ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Θεθάιαην 1.1 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θαη Αμηνιόγεζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Θεθάιαην Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θαη Αμηνιόγεζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Θεθάιαην ηνπ Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο ηεο Ξεξηνρήο Γήκνπ Α) Έθηαζε, Ξιεζπζκόο θαη Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Ν Γήκνο Δκκαλνπήι Ξαππά πξνέθπςε κε ην Πρέδην Θαιιηθξάηεο (Λ.3852/2010) κεηά ηελ ζπλέλσζε ησλ πξψελ Γήκσλ (θαη λπλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ) Δκκαλνπήι Ξαππά θαη Πηξπκφλα. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ (δειαδή θαη ησλ δχν Γεκνηηθψλ ηνπ Δλνηήησλ) είλαη ζηξέκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα ζηξέκκαηα αλήθνπλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Δκκαλνπήι 4

5 Ξαππά θαη ηα ινηπά ζηξέκκαηα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Πηξπκφλα. Κε ην ζρέδην Θαιιηθξάηεο δεκηνπξγήζεθαλ επηά λένη (7) Γήκνη ζην Λνκφ Πεξξψλ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λνκνχ Πεξξψλ είλαη 3.970ηεηξ. ρικ (αληηπξνζσπεχεη ην 3% ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο) θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξν πεδηλνχο λνκνχο ηεο Διιάδαο, δεδνκέλνπ φηη ην 48% ηεο ζπλνιηθή έθηαζήο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη πεδηλφ. Δηθόλα : Θέζε Γήκνπ ζην Λνκφ Πεξξψλ Ν Γήκνο Δκκαλνπήι Ξαππά είλαη ν πέκπηνο ζε πιεζπζκφ θαη έβδνκνο ζε έθηαζε Γήκνο ηνπ Λνκνχ Πεξξψλ, βξίζθεηαη ζην Θεληξναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Λνκνχ θαη ζπλνξεχεη Βνξεηνδπηηθά κε ην Γήκν Πεξξψλ, Βνξεηναλαηνιηθά κε ην Λνκφ Γξάκαο, Λνηηνδπηηθά κε ην Γήκν Βηζαιηίαο θαη Λνηηναλαηνιηθά κε ην Γήκν Λέαο Είρλεο. Απνηειείηαη απφ 16 Νηθηζκνχο-Θνηλφηεηεο (Σξπζφ, Ξεληάπνιε, Λέν Πνχιη, Άγην Ξλεχκα, Δκκαλνπήι Ξαπά, Κέηαιια-Ππθηά, Γαθλνχδη, Ρνχκπα, Λέν Πθνπφ, Λενρψξη, Κνλφβξπζε, Βαιηνηφπη, Τπρηθφ, Ξαξαιίκλην, Ξεζειηλφ θαη Κεζνθψκε) θαη ν ζπλνιηθφο Ξιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ζε θαηνίθνπο Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γήκνπ είλαη ε νκνηνγελήο πιεζπζκηαθή δηάξζξσζε πέληε εθ ησλ 16 θνηλνηήησλ, ηα απνθαινχκελα Ληαξλαθνρψξηα, αθνχ ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ είλαη Γάξλαθεο, απφγνλνη ηεο θπιήο ησλ Γεξξψλσλ. Νη Γάξλαθεο, θπιή πνπ δελ ζπλαληάκε ζε άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο, δηαηεξνχλ γισζζηθφ ηδίσκα ζηελ πξνθνξά κε ην ιεμηιφγηφ ηνπο λα ζεσξείηαη φηη πξφθεηηαη γηα παξαθζνξά ηεο Γσξηθήο δηαιέθηνπ θαη άιια θνηλά πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα. Ρα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ & Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΙ.ΠΡΑΡ). Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο πέληε ηειεπηαίεο απνγξαθέο (1961, 1971, 1981, 1991 θαη 2001), καδί κε ηα πνζνζηά κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ αλά δεθαεηία % % % % ΑΓΗΝ ΞΛΔΚΑ , , , ,75 ΓΑΦΛΝΓΗ , , , ,96 ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΞΑΞΑΠ , , , ,32 ΚΔΡΑΙΙΑ , , , ,40 ΠΘΗΑ * 205 ΛΔΝ ΠΝΙΗ , , , ,66 ΞΔΛΡΑΞΝΙΖ , , , ,32 ΡΝΚΞΑ , , , ,53 ΣΟΠΝ , , , ,11 Γεκνηηθή Δλόηεηα Δκκαλνπήι Ξαππά -35, , , ,12 ΒΑΙΡΝΡΝΞΗ , , , ,33 ΚΔΠΝΘΥΚΖ , , , ,78 ΚΝΛΝΒΟΠΖ , , , ,41 ΛΔΝΠ ΠΘΝΞΝΠ , , , ,81

6 ΛΔΝΣΥΟΗ , , , ,33 ΞΑΟΑΙΗΚΛΗΝ , , , ,43 ΞΔΘΔΙΗΛΝ , , , ,86 ΤΣΗΘΝ , , , ,78 Γεκνηηθή Δλόηεηα Πηξπκόλα , , , ,49 ΠΛΝΙΝ ΓΖΚΝ % ,00% ,45% ,98% * κεηά ην 1961 ε απνγξαθή ζπλππνινγίδεη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ νηθηζκψλ Κεηάιισλ θαη Ππθηάο Ξίλαθαο : Ξιεζπζκνί Γήκνπ θαη Θνηλνηήησλ αλά δεθαεηία απφ ην 1961 κέρξη ην 2001 θαη κεηαβνιή ηνπο (Ξεγή ΦΔΘ Β715/2) Αλ ζειήζνπκε λα δνχκε δηαγξακκαηηθά ηελ κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Δκκαλνπήι Ξαππά θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πξνθχπηεη ην παξαθάησ γξάθεκα : Πρήκα : Ξιεζπζκόο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δκκαλνπήι Ξαππά αλά δεθαεηία από ην 1961 κέρξη ην 2001 Ρν αληίζηνηρν δηάγξακκα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Πηξπκφλα είλαη: Πρήκα : Ξιεζπζκόο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πηξπκόλα αλά δεθαεηία από ην 1961 κέρξη ην 2001 Δλψ ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ζπγθεληξσηηθά γηα ηνλ εληαίν Γήκν καο δίλεη ην θάησζη δηάγξακκα: 6

7 Πρήκα : Δμέιημε Ξιεζπζκνύ Δληαίνπ Γήκνπ αλά δεθαεηία από ην 1961 κέρξη ην 2001 Απφ ηα πνζνζηά κεηαβνιήο ησλ πιεζπζκψλ (Ξίλαθαο 1 - Απνγξαθέο ΔΙ.ΠΡΑΡ.) πνπ πξνθχπηνπλ αλά δεθαεηία παξαηεξείηαη φηη αλαθνξηθά κε ηηο πιεζπζκηαθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο δχν Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε φιεο ηηο Θνηλφηεηεο. Ξαξαηεξείηαη φηη νη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο Θνηλφηεηεο Αγίνπ Ξλεχκαηνο, Δκκαλνπήι Ξαππά, Γαθλνπδίνπ, Σξπζνχ Ξεληαπφιεσο θαη Κεζνθψκεο. Πεκεηψλεηαη φηη ην θαηλφκελν απηφ παξαηεξήζεθε ζε γεληθέο γξακκέο ζε φιεο ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζπλδπάζηεθε κε κηα ηάζε αλάπηπμεο ηνπηθψλ αζηηθψλ θέληξσλ θαζψο θαη κε κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ πξνο ηα ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. 7

8 Ζ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία αιιά κε ζαθψο κηθξφηεξνπο ξπζκνχο κείσζεο ελψ παξαηεξήζεθε θαη κηα ειαθξά αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ 10-15% ζηηο Θνηλφηεηεο ηεο Κνλφβξπζεο θαη ηνπ Λενρσξίνπ. Θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Δκκαλνπήι Ξαππά παξαηεξείηαη ειαθξά απμεηηθή ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ κε εμαίξεζε ηηο Θνηλφηεηεο ηνπ Γαθλνπδίνπ θαη Κεηάιισλ φπνπ ε αχμεζε μεπεξλά ην 45%. Όζνλ αθνξά ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Πηξπκφλα νη πιεζπζκνί παξνπζηάδνπλ νκαιέο αχμεζε θαη κείσζε απφ Θνηλφηεηα ζε Θνηλφηεηα. Ρέινο θαηά ηε δεθαεηία θαη ζηνπο δχν πξψελ δήκνπο παξνπζηάζηεθε κηα ζηαζεξή, νκαιή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο, εθηφο απφ ηηο Θνηλφηεηεο ησλ Κεηάιισλ, Λένπ Πνπιίνπ θαη Ρνχκπαο πνπ παξνπζίαζαλ αχμεζε πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ 20-30%. Ξην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηνλ πξψελ Γήκν Δκκαλνπήι Ξαππά παξαηεξήζεθε: κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ δήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά απφ 17,500 θαηνίθνπο ζε 10,000 πεξίπνπ ηελ εηθνζαεηία θαζψο θαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηκέξνπο Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ εηθνζαεηία ρσξίο φκσο λα θηάζεη ηα επίπεδα πιεζπζκνχ ηνπ Ρηο ίδηεο απμνκεηψζεηο πιεζπζκψλ παξνπζηάδνπλ θαη φια ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ δήκνπ εθηφο θάπνησλ εμαηξέζεσλ ζηηο νπνίεο ε κείσζε παξαηεξείηαη κέρξη ην Όζνλ αθνξά ζηνλ πξψελ Γήκν Πηξπκόλα παξαηεξείηαη: ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηελ πξψηε δεθαεηία ( ) ηεο ηάμεο ηνπ 18.22% ελψ θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία ( ) παξαηεξείηαη ζηαζεξνπνίεζή ηνπ, ηε δεθαεηία παξαηεξείηαη θαη πάιη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά 7.55% ελψ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4.64%. Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζηνηρεία ησλ επίζεκσλ Απνγξαθψλ ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΙ.ΠΡΑΡ.) δελ είλαη απνιχησο αληηπξνζσπεπηηθά ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ. Ν ιφγνο είλαη φηη απνηεινχζε αλέθαζελ θπβεξλεηηθή επηινγή ε ζπζρέηηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ (Θ.Α.Ξ., Π.ΑΡ.Α., ινηπά Σξεκαηνδνηηθά Ξξνγξάκκαηα φπσο ην ΔΞΡΑ θαη ην ΘΖΠΔΑΠ θ.α.), ηφζν ζηηο ηέσο Θνηλφηεηεο φζν θαη ζηνπο κεηέπεηηα Γήκνπο, κε ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ηνπ Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.). Ρν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζηηο αξρέο θάζε δεθαεηίαο λα θαηαβάιιεηαη κία κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηηο εθάζηνηε Θνηλνηηθέο θαη Γεκνηηθέο Αξρέο αιιά θαη απφ ην ηνπηθφ ππεξεζηαθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο απνγξαθέο, ψζηε λα παξνπζηαζηεί φζν ην δπλαηφ απμεκέλνο ν πιεζπζκφο ηνπ έθαζηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο θαη θαη' επέθηαζε ηνπ Γήκνπ. Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ είλαη ζαθώο κεησκέλε αλαθνξηθά κε ηα κεγέζε ηεο απνγξαθήο ηνπ Γεδνκέλνπ φηη δηαλχνπκε ην 2011 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δηελεξγήζεθε ε λέα απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ζα κπνξέζνπκε ζχληνκα λα δηαπηζηψζνπκε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε αιιά θαη ηελ ηάζε εμέιημεο ηνπ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο. Πχκθσλα κε ην απφ 22/07/2011 Γειηίν Ρύπνπ ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Ξιεζπζκνύ 2011, ν πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο (7.370 άλδξεο θαη γπλαίθεο), ην νπνίν ζεκαίλεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ απνγξαθή ηνπ Ζ θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΔΠ ΠΛΝΙΝ ΔΘΡΑΠΔΗΠ & ΒΝΠΘΝΡΝΞΝΗ ΓΑΠΖ ΔΘΡΑΠΔΥΛ ΑΓΟΑΛΑΞΑΠΔΗΠ 8 ΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΑΙΞΡΝΚΔΛΔΠ ΑΞΝ ΛΔΟΑ ΔΘΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΗΠΚΥΛ (ΘΡΗΟΗΑ, ΓΟΝΚΝΗ, ΘΙΞ) Ξίλαθαο : Θαηαλνκή εδαθψλ ζην Γήκν Δκκαλνπήι Ξαππά (ζε ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) (πεγή: ΔΙΠΡΑΡ ) ΑΙΙΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ 337,20 234,40 29,00 55,10 1,60 7,10 10,00 Β) Έδξα ηνπ Γήκνπ Δκκ. Ξαππά Ζ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Σξπζνύ είλαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ θαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νηθηζκνχο κε θαηνίθνπο απαζρνινχκελνπο σο επί ην πιείζηνλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ν νηθηζκφο δεκηνπξγήζεθε ην 1832, ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ. Πήκεξα ζην Σξπζφ (ζαλ έδξα ηνπ Γήκνπ) είλαη ζπγθεληξσκέλεο ην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ (εθηφο απφ ηε Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ, Ξεξηβάιινληνο &

9 Ξνιενδνκίαο θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ), νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ λέεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Ηζηνξηθή έδξα ηνπ πξψελ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά (δξνκνινγείηαη ε αλαθήξπμε ηνπ σο ηζηνξηθή έδξα θαη ηνπ λένπ Γήκνπ), ην Ληαξλαθνρψξη Δκκαλνπήι Ξαππάο πνπ απνηειεί ηελ γελέηεηξα ηνπ Φηιηθνχ θαη αγσληζηή ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 Δκκαλνπήι Ξαππά. Ν νηθηζκφο είλαη θηηζκέλνο ζε εκηνξεηλή πεξηνρή, ζηηο πιαγηέο ηνπ Κελνίθηνπ φξνπο (Κπφζδαθαο), θαη έρεη ζήκεξα 1121 θαηνίθνπο. Απέρεη απφ ηελ πφιε ησλ Πεξξψλ 15 ρηι. θαη απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ 7 ρηι. Ν νηθηζκφο είλαη πξνυθηζηάκελνο ηνπ 1923, κε παιαηφηεξε νλνκαζία Γνβίηζα ή Ληνπβίηζα, ιέγεηαη δε, φηη ε ίδξπζή ηνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 16 ν αηψλα. Ν νηθηζκφο δηαηεξεί ζρεδφλ αλαιινίσην ηνλ παξαδνζηαθφ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηνπ, θαζψο θαη κεγάιν αξηζκφ θηηζκάησλ 100 θαη πιένλ εηψλ ζε θαιή θαηάζηαζε, πνπ θαηνηθνχληαη είηε ζαλ πξψηε είηε ζαλ δεχηεξε θαηνηθία ην θαινθαίξη. Ρν νηθηζηηθφ απφζεκα ηνπ νηθηζκνχ καξηπξεί ηελ αθκή θαη επξσζηία ηεο θνηλφηεηαο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πξηλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε θαη ζε φιν ην 19 ν αηψλα. Πεκεία αλαθνξάο ηνπ νηθηζκνχ απνηεινχλ ε νηθία ηνπ ήξσα ηεο Δπαλάζηαζεο Δκκαλνπήι Ξαππά, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη ην Πρνιαξρείν (Δθπαηδεπηήξηα ηεο Διιεληθήο Νξζφδνμεο Θνηλφηεηαο Γνβίηζεο). Γ) Ζ ζέζε θαη ν ξόινο ηεο πεξηνρήο ζην Λνκό θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Ν Γήκνο Δκκαλνπήι Ξαππά απνηειείηαη απφ 16 Θνηλφηεηεο, νη νπνίεο αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, θαηέρνπλ δηαθνξεηηθφ ξφιν ζην Λνκφ Πεξξψλ. Ππγθεθξηκέλα, ε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λένπ Πνπιίνπ ιφγσ ηεο άκεζεο γεηηλίαζήο ηεο κε ηελ πφιε ησλ Πεξξψλ, δέρεηαη κεγάιεο νηθηζηηθέο πηέζεηο. Απφ ηελ είζνδν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δκκαλνπήι Ξαππά, απφ ηελ πφιε ησλ Πεξξψλ, έσο ηελ δηαζηαχξσζε γηα ην Λέν Πνχιη, εγθαζίζηαληαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε θπθινθνξία θαη δηέιεπζε νρεκάησλ θαη ηελ ηάζε ηεο πεξηνρήο λα πηνζεηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά κία αλαπηπζζφκελεο πεξηνρήο, απφ θνηλσληθννηθνλνκηθή άπνςε. Αληίζεηα, νη ππφινηπεο Θνηλφηεηεο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηζκψλ ηεο ππαίζξνπ, κε ηελ ζηαζηκφηεηα ή θαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αλάπηπμε ακηγψο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην ρακειφ εηζφδεκα, ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ αλεξγία. Όζνλ αθνξά ζηνλ ξφιν ηεο πεξηνρήο ζην Λνκφ Πεξξψλ δελ θαηαγξάθεηαη σο δπλακηθφο, παξά κφλν ζηελ αλάδεημε ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ Δκκαλνπήι Ξαπά θαη ηελ ήπηα αμηνπνίεζε ηνπ Κελνίθηνπ φξνπο. Γ) ςόκεηξν θαη θιίζεηο εδάθνπο Ν Γήκνο θαηαιακβάλεη ηκήκα ηεο Λφηηαο πιαγηάο (απφ ηνπο πξφπνδεο έσο ηελ θνξπθή) ηνπ Κελνηθίνπ Όξνπο. Όπσο είλαη θπζηθφ, δελ εκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθζέζεσλ κηαο θαη θπξηαξρνχλ νη λφηηεο εθζέζεηο (θπξίσο λνηηναλαηνιηθέο θαη ιηγφηεξν λνηηνδπηηθέο), ελψ είλαη ειάρηζηέο νη βφξεηεο. Ζ πεξηνρή έρεη έληνλν αλάγιπθν, αθνχ ην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο, βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη πεξί ηα 10m θαη ην ςειφηεξν ζεκείν ηεο αγγίδεη ηα 1.967m. Νη θιίζεηο ηεο πεξηνρήο πνηθίινπλ απφ 0 έσο 5% ζηηο πεδηλέο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ ελψ κπνξεί λα θηάζεη έσο 65 ή θαη 70% ζηηο νξεηλέο Θνηλφηεηεο. Δ) Σξήζεηο Γεο Πην Γήκν Δκκαλνπήι Ξαππά δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλν Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο ρξήζεηο γεο. 9 Πη) Ηζηνξηθό Ππλέλσζεο, Νηθηζκνί, Ξνιενδνκηθέο Δλόηεηεο θαη Ξιεζπζκηαθή Ξπθλόηεηα Ν Γήκνο Δκκαλνπήι Ξαππά πξνέθπςε κε ην Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο (Λ.3852/2010) κεηά ηελ ζπλέλσζε ησλ πξψελ Γήκσλ (θαη λπλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ) Δκκαλνπήι Ξαππά θαη Πηξπκφλα. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ (δειαδή θαη ησλ δχν Γεκνηηθψλ ηνπ Δλνηήησλ) είλαη ζηξέκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα ζηξέκκαηα αλήθνπλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Δκκαλνπήι Ξαππά θαη ηα ινηπά ζηξέκκαηα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Πηξπκφλα. Δίλαη ν πέκπηνο ζε πιεζπζκφ θαη έβδνκνο ζε έθηαζε Γήκνο ηνπ Λνκνχ Πεξξψλ, βξίζθεηαη ζην Θεληξναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Λνκνχ θαη ζπλνξεχεη

10 Βνξεηνδπηηθά κε ην Γήκν Πεξξψλ, Βνξεηναλαηνιηθά κε ην Λνκφ Γξάκαο, Λνηηνδπηηθά κε ην Γήκν Βηζαιηίαο θαη Λνηηναλαηνιηθά κε ην Γήκν Λέαο Είρλεο. Απνηειείηαη απφ 16 νηθηζκνχο- Θνηλφηεηεο (Σξπζφ, Ξεληάπνιε, Λέν Πνχιη, Άγην Ξλεχκα, Δκκαλνπήι Ξαπά, Κέηαιια-Ππθηά, Γαθλνχδη, Ρνχκπα, Λέν Πθνπφ, Λενρψξη, Κνλφβξπζε, Βαιηνηφπη, Τπρηθφ, Ξαξαιίκλην, Ξεζειηλφ θαη Κεζνθψκε) θαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ζε θαηνίθνπο. Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Σξπζνχ) απέρεη κφιηο 10 ρικ απφ ηελ πφιε ησλ Πεξξψλ κέζσ ηεο Δζληθήο Νδνχ Πεξξψλ-Γξάκαο. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, θαζψο θαη νξηζκέλα ηζηνξηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Άγην Πλεύκα Ζ νξεηλή Ρνπηθή Θνηλφηεηα Αγίνπ Ξλεχκαηνο, βξίζθεηαη 12ρικ. βνξεηναλαηνιηθά ησλ Πεξξψλ, ή 6ρικ. βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Σξπζνχ, θαη έρεη θαηνίθνπο. Θηηζκέλε ζε πεπθφθπηε πεξηνρή, ν νηθηζκφο πξνζθέξεη παλνξακηθή ζέα πξνο ηνλ θάκπν ησλ Πεξξψλ. Ξξνγελέζηεξε νλνκαζία ηνπ ήηαλ Βεδλίθην, παξαθζνξά ηνπ ηνπξθηθνχ Βεδλίθηντ (απφ ην vezne=δπγφο θαη kioy=ρσξηφ), δειαδή ην ρσξηφ ηνπ δπγνχ αθξηβείαο θαη, κεηαθνξηθά, ρσξηφ ηεο Γηθαηνζχλεο. Ρν ζεκεξηλφ φλνκα πξνέξρεηαη απφ ηελ νκψλπκε κνλή, πνπ βξίζθεηαη 2ρικ. βφξεηα απφ ην ρσξηφ ζε πςφκεηξν 550κ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ είλαη Γαξλάθεο. Δθηφο απφ ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ νηθηζκφ, ην Άγην Ξλεχκα είλαη γλσζηφ γηα ην κνλαζηεξηαθφ πινχην ηεο πεξηνρήο. Ν ζεκεξηλφο νηθηζκφο είλαη θηηζκέλνο ζηελ ηνπνζεζία πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ, ηα επξήκαηα ηνπ νπνίνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 2500 π.σ. Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο ζψδνληαη ηα εξεηπσκέλα ρσξηά Οάρσβα, Γξάλνβν θαη Εειί. Γαθλνύδη Σσξηφ θαηνίθσλ, ην Γαθλνχδη ηδξχζεθε θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο. Βξίζθεηαη ζε πεδηλή πεξηνρή 22ρικ. αλαηνιηθά απφ ηελ πφιε ησλ Πεξξψλ ή 13ρικ. βνξεηναλαηνιηθά απφ ην Σξπζφ, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ θαηάιεμε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Κελνίθηνπ. Πηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ έρεη εληνπηζηεί πξντζηνξηθφο νηθηζκφο. Δκκαλνπήι Παππάο Ζ ηζηνξηθή έδξα ηνπ πξψελ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά (δξνκνινγείηαη ε αλαθήξπμε ηνπ σο ηζηνξηθή έδξα θαη ηνπ λένπ Γήκνπ), ην ληαξλαθνρψξη Δκκαλνπήι Ξαππάο είλαη θηηζκέλν ζε εκηνξεηλή πεξηνρή, ζηηο πιαγηέο ηνπ Κπφζδαθα. Ξξφθεηηαη γηα ηελ παιαηφηεξε Γνβίζηα ή Ληνπβίζηα, γελέηεηξα ηνπ θηιηθνχ θαη αγσληζηή ηνπ 1821 Δκκαλνπήι Ξαππά, πξνο ηηκήλ ηνπ νπνίνπ κεηνλνκάζηεθε. Βξίζθεηαη 7ρικ. βνξεηναλαηνιηθά απφ ηε ζεκεξηλή έδξα ηνπ δήκνπ, ην Σξπζφ. Νηθηζκφο θαηνίθσλ, ν Δκκαλνπήι Ξαππάο έρεη δηαηεξήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ δεηγκάησλ ηεο παξαδνζηαθήο καθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην παιηφ Πρνιαξρείν θαη ην παηξηθφ ζπίηη ηνπ Δκκαλνπήι Ξαππά, ελψ ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ζηελά ζνθάθηα ηνπ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη ην κνπζείν ηεο. Μέηαιια Ρν εκηνξεηλφ ρσξηφ Κέηαιια, ζην νπνίν ππάγεηαη δηνηθεηηθά θαη ν νηθηζκφο Ππθηά (2ρικ. βνξεηνδπηηθά), απιψλεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Κελνηθίνπ φξνπο. Σαξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αλνκνηνγελή πιεζπζκφ ηνπ, θαζψο ζε απηφ εγθαηαζηάζεθαλ πξφζθπγεο απφ ηνλ Ξφλην αιιά θαη απφ ηε Κηθξά Αζία. Ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο αλέξρεηαη ζηα 384 άηνκα, θχξηα απαζρφιεζε ησλ νπνίσλ είλαη ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία. Νέν Σνύιη Κε θαηνίθνπο, ην Λέν Πνχιη είλαη ν κεγαιχηεξνο νηθηζκφο ηνπ δήκνπ, θηηζκέλνο ζηηο ππψξεηεο ηνπ Κελνίθηνπ φξνπο βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Σξπζνχ. Βξίζθεηαη 8 ρικ. αλαηνιηθά απφ ηελ πφιε ησλ Πεξξψλ (πξσηεχνπζα) θαη κε ηελ νπνία έρεη νδηθή αζηηθή ζχλδεζε. Ζκηνξεηλφ ρσξηφ -ε πιαηεία ηνπ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 137κ.- ην Λέν Πνχιη είλαη ζην επίθεληξν έληνλεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ν ζπλδπαζκφο ηνπ θιίκαηφο ηνπ κε ηε γεηηλίαζε ηεο πφιεο ησλ Πεξξψλ έρεη ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία λέαο ζπλνηθίαο ζηα δπηηθά ηνπ ρσξηνχ, θαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα εμειίζζεηαη ζε πξνάζηην ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ. Πεληάπνιε Ζ Ξεληάπνιε, πξψελ θεθαινρψξη ηεο πεξηνρήο - ηεο νπνίαο θαη ήηαλ ην εκπνξηθννηθνλνκηθφ θέληξν -, βξίζθεηαη 13ρικ. λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ πφιε ησλ Πεξξψλ, ή 3ρικ. απφ ηελ έδξα ηνπ δήκνπ. Θηηζκέλε ζηνλ θάκπν ησλ Πεξξψλ, ήηαλ γλσζηή παιαηφηεξα κε ην φλνκα Παξκνπζαθιή, ηνπσλχκην ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαγσγή ζθφξδνπ, θαζψο ζηα ηνπξθηθά sarmisak ζεκαίλεη ζθφξδν. Γηαηεξνχζε πάληα πξσηεχνληα ξφιν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο. 10

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011 Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην λνκό Κεζζελίαο Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011 Ρν Λνέκβξην 2010 μεθηλήζακε ηελ έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Πην ηξίην δειηίν (Γειηίν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011..

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΗΑΖ:..31η/2011.. ηηρ..29ηρ/11/2011.. ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..29ηρ/11/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ 1 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ 3 1.1 Αληηθείκελν κειέηεο... 3 1.2 Ηζηνξηθφ αλάζεζεο ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πηφρνη κειέηεο... 3 1.4 Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε...

ΠΡΟΛΟΓΟ 1 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ 3 1.1 Αληηθείκελν κειέηεο... 3 1.2 Ηζηνξηθφ αλάζεζεο ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πηφρνη κειέηεο... 3 1.4 Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε... ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα νκάδαο εξγαζίαο επηζηεκφλσλ θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο απφ ην Ρερληθφ επηκειεηήξην Διιάδαο ηκήκα Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο. Ξξφζεζε ηνπ ΡΔΔ είλαη ν εληνπηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα