Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο"

Transcript

1 ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. Δηζαγσγή Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Κεζνδνινγία ινπνίεζεο Πύληνκν Ηζηνξηθό Γήκνπ Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο Α.1.6 Θεθ. Α' Ξεξηγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Α1. Ξεξηγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ - Καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία Α.1.1. Γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά ζηνηρεία..9 Α.1.2. Θνηλσληθά θαη Νηθνλνκηθά ζηνηρεία..12 Α Θνηλσληθή Ξνιηηηθή Α Ξνιηηηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε Α Ξνιηηηθή γηα ηνλ Ξνιηηηζκφ, ηελ Ξαηδεία θαη ηνλ Αζιεηηζκφ Α.1.3 Σσξνηαμηθά θαη Ξνιενδνκηθά ζηνηρεία..24 Α.1.4 Ξεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά 25 Α.1.5 Αλαπηπμηαθφ Ξξνθίι ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο...35 Πρέζεηο Ππλεξγαζίεο Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο κε άιινπο ΝΡΑ.37 Α.2 Ξεξηγξαθή θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο - Κηθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία..39 Α.2.1 Νξγαλσηηθά θαη Νηθνλνκηθά Σαξαθηεξηζηηθά..39 Α Ξαξερφκελεο ππεξεζίεο Ρκήκαηα ΝΡΑ Α Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Α Θαλνληζκνί Ιεηηνπξγίαο Α Νηθνλνκηθά Ρερληθά ζηνηρεία Γήκνπ Α Αλάιπζε ζηνηρείσλ ηέσο Γήκνπ Μπινθάζηξνπ. 44 Α Αλάιπζε ζηνηρείσλ ηέσο Γήκνπ Δπξσζηίλεο. 54 Α ιηθνηερληθή ππνδνκή Γήκνπ Α Λνκηθφ πξφζσπν θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ Α.3 Αμηνιόγεζε θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο..65 Α.3.1 Ππκπεξάζκαηα Θξίζηκα Εεηήκαηα απφ 109

3 Α.3.2 Α.3.3 Α.3.4 Ξιενλεθηήκαηα Κεηνλεθηήκαηα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο..67 Ξξνζδηνξηζκφο Αλαγθψλ 69 Δμσγελείο παξάγνληεο.71 Α Ρξέρνλ Θεζκηθφ Ξιαίζην (Δζληθφ) Α Δπξσπατθή Ξνιηηηθή θαη Σξεκαηνδνηήζεηο Θεθ. Β' Πηξαηεγηθή ηνπ ΝΡΑ θαη Αλαπηπμηαθέο Ξξνηεξαηόηεηεο...79 Β.1 Γηαηύπσζε Αλαπηπμηαθνύ Νξάκαηνο Γήκνπ..79 Β.2 Ξξνζδηνξηζκόο γεληθώλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ πξνο πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο..82 Β.3 Ξξνζδηνξηζκόο Αλαπηπμηαθώλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ην Γήκν 86 Β.4 Πύλνςε Αλαπηπμηαθνύ Νξάκαηνο Θνηλσληθή Αλαγθαηόηεηα απφ 109

4 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ Κε ηα άξζξα ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/2006), ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ν.Ρ.Α.. Κε ην άξζξν 266 Λ. 3852/2010 (Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο) επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ν.Ρ.Α. α βαζκνχ. Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α) κε ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο πνπ εμέδσζε έδσζε θαηεπζχλζεηο ζηνπο ΝΡΑ α βαζκνχ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δ.Ξ., φπσο κε: 1. ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 18183, ΦΔΘ 534, Β, 13/4/2007 ζηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ν.Ρ.Α. 2. ηελ αξ. 45/58939/ Δγθχθιην ηνπ θππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ην ζθνπφ, ηε δηάξζξσζε θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Δ.Ξ. 3. ηελ αξ. 66/50837/ Δγθχθιην ηνπ θππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ΝΡΑ α βαζκνχ 4. ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ» κε ην νπνίν θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 5. ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 5694/ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε Α 18183/ ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 89/2011 κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην ΞΓ185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ». Νη πξνεγνχκελεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο ΝΡΑ. Πηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ Ν.Ρ.Α., λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ησλ ΝΡΑ ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο θαη νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ 4 απφ 109

5 ζρεδηαζκνχ ζε Ξεξηθεξεηαθφ θαη Δζληθφ επίπεδν. Γειαδή αθνξά όρη κόλνλ ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηνπηθέο επελδύζεηο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξνπλ, κεξηκλψληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ». Κέζα ζε απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ε δεκηνπξγία ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ, απνηειεί νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο άιια θαη γηα ηε βειηίσζε κηα ζεηξάο άιισλ παξακέηξσλ πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 1.1 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Ρν ελ ιφγσ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ πεξηγξαθή αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ, δειαδή ζηελ πινπνίεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πρεδηαζκνχ (Δπηρεηξεζηαθφο θαη Νηθνλνκηθφο Ξξνγξακκαηηζκφο) ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ- Δπξσζηίλεο. Νη Φάζεηο ινπνίεζεο θαη ηα επηκέξνπο Πηάδηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, δηαξζξψλνληαη σο εμήο : ΦΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΟΓΝ Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο Θ-Α Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Θ-Β Πηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο Δλόηεηα Β : Δπηρεηξεζηαθόο Ξξνγξακκαηηζκόο Θ-Α Πηφρνη θαη Γξάζεηο Θ-Β Ηεξάξρεζε Γξάζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ Δλόηεηα Γ : Νηθνλνκηθόο Ξξνγξακκαηηζκόο - Γείθηεο παξαθνινύζεζεο, αμηνιόγεζεο Θ-Α Νηθνλνκηθφο Ξξνγξακκαηηζκφο Ππλνπηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, ζα θαζνξηζηνχλ νη Πηξαηεγηθνί Πηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Ρνπηθήο Αλάπηπμεο, νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο θαη ησλ Δπηρεηξήζεψλ ηνπ, κε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ έσο θαη ην έηνο 2014 (ηξηεηήο ζρεδηαζκφο). Δπηπξνζζέησο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Νηθνλνκηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ζα επηρεηξεζεί ε πξφβιεςε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. Γηα ην ιφγν απηφ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πεξεζίεο θαη ηελ Γεκνηηθή Αξρή, ζα επηρεηξεζεί ε θσδηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ε αλαθνξά ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπο. 5 απφ 109

6 1.2 Κεζνδνινγία ινπνίεζεο Ζ αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ, ζπληάζζεη ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζρέδην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη εγθξίλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. (παξ.1 άξζξν 1 & παξ.1 & 7 άξζξν 2 Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) Ρν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ, εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. (παξ.4 άξζξν 86 Λ.3852/2010) Πηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαινχληαη νη θνηλσληθνί θνξείο ηεο πεξηθέξεηάο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Δάλ ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνβάιιεη εηζήγεζε εκπξφζεζκα ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ θαηαξηίδεηαη ρσξίο απηήλ. (παξ.5 άξζξν 86 Λ.3852/2010) Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ην ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην (παξ.2 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011). - ζπληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. (άξζξν 63 πεξ. β Λ.3852/2010) θαη (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) - θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπ. (άξζξν 63 πεξ. γ Λ.3852/2010) θαη - ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπληάζζεη πξνζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ην νπνίν ππνβάιιεη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 72 λ.3852/2010) (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην πξνζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο (παξ.4 άξζξν 266 Λ.3852/2010) θαη (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ξ.Γ. 185/07) Ζ Γεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ (άξζξν 76 παξ.2α Λ. 3852/2010) θαη (παξ.3 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ςεθίδεη ην ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ην νπνίν απνζηέιιεη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή πεξεζία Δπνπηείαο ΝΡΑ. (παξ.8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) 6 απφ 109

7 Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, ζην ηειηθφ ηνπ θείκελν, ζα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ην νπνίν ζα εκπεξηέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο δνκήο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο επηβάιιεη ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ ππεξεζηψλ, ησλ Λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη θνξέσλ ηνπ Γήκνπ, ψζηε ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα λα θαηαζηεί ην εξγαιείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 1.3 Πύληνκν Ηζηνξηθό Γήκνπ Ν Γήκνο Μπινθάζηξνπ- Δπξσζηίλεο πεξηιακβάλεη ηνπο πξψελ Θαπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο Μπινθάζηξνπ θαη Δπξσζηίλεο κε ηηο παξαθάησ Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο Άλσ Ππλνηθίαο Ρξηθάισλ, Κέζεο Ππλνηθίαο Ρξηθάισλ, Θάησ Ππλνηθίαο Ρξηθάισλ, Θαξπάο, Κάλλαο, Ξαλαξηηίνπ, Πηπιίσλ, Οεζίνπ, Γειιελίνπ, Μαλζνρσξίνπ, Γελδξνχ, Εεκελνχ, Βξπζνπιψλ, Θνξθηψηηζζαο, Θξνθαξίνπ, Οίδαο, Γειιεληάηηθσλ, Θαιεξνχ, Κειηζζίνπ, Ππθηάο, Θακαξίνπ, Ινπηξνχ, Ξηηζψλ, Ξειιήλεο, Θαξπψηηθσλ, Γεξβελίνπ, Διιεληθνχ, Δπξσζηίλεο Ονδελψλ, Θαιιηζέαο, Ιπγηάο, Ιπθνπνξηάο, Ξχξγνπ, Παξαληαπήρνπ, Πηνκίνπ, Σειπδνξένπ θαη ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Μπινθάζηξνπ. Έρεη έθηαζε ζηξέκκαηα θαη πιεζπζκφ (επίζεκα ζηνηρεία ΔΠΔ 2001). Έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ε πφιε ηνπ Μπινθάζηξνπ. 7 απφ 109

8 Πηα φξηά ηνπ ζπλππάξρνπλ νη αθηέο ηνπ Θνξηλζηαθνχ βφξεηα θαη ε Θπιιήλε, ην ςειφηεξν βνπλφ ηνπ λνκνχ, λφηηα, ζπλνξεχεη δε αλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Πηθπσλίσλ θαη δπηηθά κε ηνλ Λνκφ Αραΐαο ( Γήκνο Αηγηαιείαο ). Έλα πιήζνο γξαθηθψλ ρσξηψλ, νξεηλψλ, εκηνξεηλψλ θαη παξαζαιάζζησλ, παξαδνζηαθέο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, παλέκνξθα δάζε, καγεπηηθέο αθξνγηαιηέο ραξίδνπλ ζην Γήκν κηα πνιπκνξθία θαη ζπλδπαζκφ ζάιαζζαο θαη βνπλνχ. Ζ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο είλαη επίζεο πνιχκνξθε. Ζ βφξεηα δψλε ηνπ Γήκνπ, κε θπξίαξρε ηελ πφιε ηνπ Μπινθάζηξνπ θαη ην Γεξβέλη παξνπζηάδεη έληνλε ηνπξηζηηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζηα λνηηφηεξα ηκήκαηα νη θάηνηθνη αζρνινχληαη θπξίσο κε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. Ρα Ρξηθαινρψξηα, ην φξνο ηεο Θπιιήλεο θαη ε Δβξνζηίλε ( Εάρνιε ) παξνπζηάδνπλ επίζεο κεγάιν ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, αθνχ απνηεινχλ βαζηθφ πξννξηζκφ ηεο Ξξσηεχνπζαο. Ν Γήκνο ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδεη δπλακηθή αλάπηπμεο ηφζν ζηνλ ηνπξηζηηθφ θαη αγξνηνηνπξηζηηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ηνλ νπνίν αζρνινχληαη ηα 2/3 ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. Ζ δπλακηθή απηή εληζρχεηαη απφ ην πινχζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη απφ ην πιενλέθηεκα φηη βξίζθεηαη αθξηβψο επάλσ ζηνλ ζπγθνηλσληαθφ άμνλα Ξάηξαο - Αζήλαο. 8 απφ 109

9 2. ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Θεθ. Α. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ Α1. Ξεξηγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία Α1.1. Γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά ζηνηρεία Ν Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο παξνπζίαζε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηεο ηάμεο ηνπ -5,8% θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δει θάηνηθνη ην 2001, έλαληη ην 1991, ε νπνία δελ αθνινχζεζε ηελ ζεηηθή δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ Λνκνχ. Ζ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ λέσλ, είηε γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, είηε γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο, αιιά θχξηα ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαη κάιηζηα ησλ κηθξψλ νξεηλψλ νηθηζκψλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε. Πηα επφκελα δηαγξάκκαηα εκθαλίδεηαη ε ειηαθή θαηαλνκή δεκνηψλ επί ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, ζην Γήκν Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο, ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ θαζψο θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο: ΖΙΗΑΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΓΖΚΝΡΥΛ Γ. ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ 12 13,3 24, ,8 19,6 19, εηώλ θαη άλω Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ απφ 109

10 ΖΙΗΑΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 10,5 19, ,3 21,5 14, εηώλ θαη άλω Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ 2001 ΖΙΗΑΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ ΣΥΟΑΠ 11 19,9 16,7 15,2 22,9 14, εηώλ θαη άλω Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ απφ 109

11 ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΑΛΑ ΦΙΝ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ 49,6 50,4 ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ 2001 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δηαγξακκάησλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα: Πε ζρέζε κε ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηνπ Γήκνπ αλά θχιν, ν αλδξηθφο πιεζπζκφο απνηειεί ην 50,4% ηνπ ζπλνιηθνχ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο, απνηειεί ην 49,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, Απφ ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 είλαη πξνθαλήο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, σο απνηέιεζκα ησλ πιεζπζκηαθψλ εθξνψλ θαη ηεο απμαλφκελεο ππνγελλεηηθφηεηαο. Ν δείθηεο γήξαλζεο γηα ηνλ Γήκν Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο είλαη 24,5% (65 εηψλ+), πςειφηεξνο θαηά 5,3 κνλάδεο ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ (19,2%) θαη θαηά 7,8 κνλάδεο πςειφηεξνο ηνπ κέζνπ Δζληθνχ Γείθηε ( 16,7 % ). Ν δείθηεο εμάξηεζεο εκθαλίδεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 38% επί ησλ αηφκσλ εξγάζηκεο ειηθίαο. Απηφ κεηαθξάδεηαη φηη ζηα 100 άηνκα εξγάζηκεο ειηθίαο (15-64 εηψλ) αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ 38 άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνλνκηθά εμαξηψκελα. Ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο εκθαλίδεηαη πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη απφ απηφλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, Νη κεγαιχηεξεο αξηζκεηηθά νκάδεο ειηθηψλ ζηνλ Γήκν είλαη κεηαμχ εηψλ θαη αθνινχζσο κεηαμχ εηψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ην θπξίαξρν ηκήκα ηεο παξαγσγηθήο βάζεο. Ρν ίδην παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ρν 6,6% ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ είλαη αιινδαπνί ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνλ Λνκφ Θνξηλζίαο είλαη 9%. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα παξαηηζέκελα ζηνηρεία θαη ε επεμεξγαζία ηνπο, έρνπλ ζαλ βάζε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2001 πνπ απνηειεί επίζεκν ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν. Ρα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο 11 απφ 109

12 ηνπ 2011 δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί ψζηε λα ζεσξεζνχλ επίζεκα. Υζηφζν απφ ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ καο θαηά 18 % ( πιεζπζκφο Γήκνπ ) φηαλ ζηελ πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη κείσζε θαηά 9 % θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο κείσζε θαηά 1,7 % θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Έλαο ζνβαξφο ιφγνο γηα ηελ κείσζε απηή είλαη θαη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απνγξαθήο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, δει. ην γεγνλφο φηη ε απνγξαθή δηήξθεζε κία εβδνκάδα θαη φρη κία εκέξα. Πηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2001 έσο θαη ζήκεξα παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα κφληκε θαηνηθία θαζψο θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο Λφκηκεο Νηθνδνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, κέξνο ηεο νπνίαο δηνρεηεχεηαη γηα δεπηεξεχνπζα θαηνηθία. Δθηηκάηαη φηη ε έιεπζε ηνπ Ξξναζηηαθνχ ζην Γήκν θαη ε λέα Δζληθή Νδφο Θνξίλζνπ Ξαηξψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηεο επνρηαθήο δηακνλήο, δεδνκέλν ην νπνίν ζα ιεθζεί ζηηο δξάζεηο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ. Α1.2. Θνηλσληθά θαη Νηθνλνκηθά ζηνηρεία Η. Θνηλσληθά Πηνηρεία Ρν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ, είλαη ρακειφ, ζε αληίζεζε κε ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, φπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε αηφκσλ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Πε φηη αθνξά ην επίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη ηα πνζνηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, αλαθέξνληαη ηα εμήο : Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν Πύλνιν Ξνζνζηό % Άξξελεο Θήιεηο Αγξάκκαηνη (κε γλσξίδνληεο γξαθή θαη αλάγλσζε) 387 2, Γελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθό αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε 974 6, Απόθνηηνη ζηνηρεηώδνπο εθπαίδεπζεο , Ρέιεησζαλ ηε Γ ηάμε Γπκλαζίνπ Απόθνηηνη Κέζεο εθπαίδεπζεο Ξηπρηνύρνη ΡΔΗ (ΘΑΡΔ, ΘΑΡΔΔ) θαη Αλσηέξσλ Πρνιώλ Ξηπρηνύρνη Αλσηάησλ Πρνιώλ , , , , Θάηνρνη Κεηαπηπρηαθνύ Γηδαθηνξηθνύ Ρίηινπ 49 0, ΠΛΝΙΝ Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ απφ 109

13 ζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε ζπζρέηηζε κε ην θχιν, κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη ζηνπο αγξάκκαηνπο, νη γπλαίθεο είλαη ζπληξηπηηθά πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο, ην ίδην παξαηεξείηαη θαη ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ. Ξαξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηνίθνπο είλαη απφθνηηνη ζηνηρεηψδνπο Δθπαίδεπζεο ζε πνζνζηφ 43,1%, ελψ ην 22,6% είλαη απφθνηηνη Κέζεο Δθπαίδεπζεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαίλεηαη ρακειή, αληίζεηα κε ηνπο άλδξεο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζρεηηθά πςειή. Ξαξαηεξείηαη ππναπαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θχξηα γηα ηνπο λένπο πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο. ΗΗ. Νηθνλνκηθά Πηνηρεία Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε άηνκα, δειαδή ζην 43,47% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο ην 2001 βξίζθνληαλ ζην 6,94 % ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, δειαδή ζηα 638 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 360 (3,9% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ) ήηαλ λένη. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο δηαθξίλεηαη ζε δχν ηκήκαηα, φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 1. Πην νξεηλφ ηκήκα φπνπ θπξηαξρεί ν πξσηνγελήο ηνκέαο, πνπ φκσο παξνπζηάδεη θζίλνπζα ηάζε, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο Ρ.Θ. ζηηο νπνίεο εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη λα απαζρνιεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη ν ηνπξηζκφο πνπ απνηειεί ηελ δεχηεξε ζε ζεκαζία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ εζσηεξηθή απηή δψλε δηαζέηεη ειθπζηηθά ζέξεηξα νξεηλνχ ηνπξηζκνχ, κε θνκβηθφ ζεκείν ηα Ρξηθαινρψξηα αιιά θαη ηελ Δβξνζηίλε ( Εάρνιε ), πνπ ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απνηεινχλ ηε βαζηθή πιένλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 2. Πην παξαζαιάζζην ηκήκα θπξηαξρεί ν ηνπξηζκφο, ν νπνίνο σζηφζν έρεη ζαλ βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ξξσηεπνχζεο. Πηελ παξαιηαθή δψλε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη δπλακηζκφ, κε βάζε θπξίσο ηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ, θαη θαηαιακβάλεη ζεκαληηθέο εθηάζεηο ζε ζπλερή γξακκηθή δφκεζε. Υζηφζν θαη παξά ην εμαηξεηηθφ θπζηθφ θάινο ηεο πεξηνρήο θαη ηα αμηφινγα ζεκεία πξννξηζκνχ, δελ παξαηεξείηαη ηνπξηζηηθή θίλεζε εθηφο ηεο εγρψξηαο πξνέιεπζεο θαη απηφ έρεη ηελ εμήγεζε ηνπ ζηελ έιιεηςε θιηλψλ θαη γεληθά ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηθξαηνχλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ξξσηνγελήο Ρνκέαο 13 απφ 109

14 Ζ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη θπξίαξρε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ- Δπξσζηίλεο. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ, ην 63% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ην 37% απαζρνιείηαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζπκπιεξψλεη ην εηζφδεκα ηνπ, απαζρνινχκελν παξαδνζηαθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ ζεκαζία νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, φπσο ε θνξηλζηαθή ζηαθίδα, θαζψο θαη ν παξαδνζηαθφο ραξαθηήξαο νξηζκέλσλ άιισλ φπσο ε ειηά, ε ζνπιηαλίλα, ηα θεξάζηα, ην κήιν θαη άιια, ζπλεγνξνχλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, αιιά κε πξνυπφζεζε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Πην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ Γ' ΘΞΠ έγηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζχγρξνλεο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ πιήξε απαζρφιεζε θαη ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Υζηφζν ζήκεξα ε εηθφλα απηή έρεη δηαθνξνπνηεζεί, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο αχμεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο θαη κάιηζηα ζε πνζνζηά πεξίπνπ αληίζηξνθα. α). Γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο Πηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ ηξεηο γεσγξαθηθέο δψλεο κε δηαθνξεηηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο : 1. Ζ νξεηλή πεξηνρή, ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ νη εθηαηηθέο θαη παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο. 2. Ζ πεδηλή θαη θπξίσο ε παξαιηαθή πεξηνρή, ζηελ νπνία επηθξαηνχλ νη εληαηηθέο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο ζήκεξα παξνπζηάδνπλ χθεζε. 3. Ζ εκηνξεηλή πεξηνρή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ελδηάκεζε δψλε θπξίσο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, φπνπ θπξηαξρεί κία κείμε απφ εθηαηηθέο θαη εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο. Ρα θχξηα πξντφληα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ είλαη ηα κήια, ε ζηαθίδα, ε ζνπιηαλίλα, ηα εζπεξηδνεηδή, θαη ην ιάδη. Ζ θνξηλζηαθή ζηαθίδα, ην ιεκφλη, ην ιάδη θαζψο θαη ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπο. Ρν ζρεηηθά κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ αλήθεη ζηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (πνζνζηφ 43%) θαη είλαη εζπεξηδνεηδή (θπξίσο ιεκφληα) θαη βξίζθεηαη ζηελ πεδηλή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Αθνινπζνχλ νη ακπεινθαιιηέξγεηεο (πνζνζηφ 24%) θαη νη αξνηξαίεο (2,5%), ελψ νη αγξαλαπαχζεηο αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 29% ηεο γεσξγηθήο γεο. Υζηφζν ηα ζηνηρεία απηά δηαρξνληθά θαη ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ παξνπζηάδνπλ χθεζε, θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο εθηάζεσλ εγθαηαιείπεηαη. Πηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ππάξρεη ν Γελδξνθνκηθφο Πηαζκφο κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ιεκνληάο θαη ηελ θαιιηέξγεηα κεηξηθψλ δέλδξσλ δηαθφξσλ πνηθηιηψλ. β) πνδνκέο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα Πην Γήκν Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο εθηεινχληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο ππνδνκήο, κε θχξηα θαηεχζπλζε ηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ, ηε βειηίσζε θαη θάιπςε ησλ 14 απφ 109

15 αγξνηηθψλ δξφκσλ, θιπ. Πεκαληηθφ ζέκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ ππνδνκψλ απνηειεί ε άξδεπζε, ε νπνία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έιιεηςε πδάηηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί έλα δπζεπίιπην πξφβιεκα ζην Γήκν. Υζηφζν κε ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ζα επηρεηξεζνχλ παξεκβάζεηο ηελ πεξίνδν (θξάγκαηα, θιπ), φπσο ζα αλαθεξζεί ζε επφκελε ελφηεηα. γ). Θηελνηξνθία Γηα νξηζκέλεο Ρ.Θ ε θηελνηξνθία απνηειεί ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα κε θχξηα ηελ εθηξνθή αηγνπξνβάησλ πνπ θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 12 ρηι. θεθάιηα (2003) θαη ε εηήζηα παξαγσγή θξέαηνο μεπέξαζε ηνπο 70 ηφλνπο. Πήκεξα ε εηθφλα απηή ζαθψο θαη έρεη δηαθνξνπνηεζεί πξνο ηα θάησ, σζηφζν ην δσηθφ θεθάιαην εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθφ. Γεπηεξνγελήο Ρνκέαο Ν ηνκέαο απηφο παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ επεμεξγαζία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κηθξήο δπλακηθφηεηαο κνλάδσλ (ζπζθεπαζηήξηα, ειαηνηξηβεία, απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη ςπγεία, κηθξέο βηνηερλίεο, θιπ) θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ αιφγηζηε ελαπφζεζε ησλ απνβιήησλ. Υζηφζν, ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ έρεη θπξίσο ηνπηθή ζεκαζία, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ Λνκνχ Θνξηλζίαο. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ θιάδσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πξέπεη λα γίλεη κε απζηεξνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα ηνπ Γήκνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη εηδηθή δξάζε γηα ηελ δεκηνπξγία ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, φπσο ζα παξνπζηαζζεί ζε επφκελε ελφηεηα. Ρξηηνγελήο Ρνκέαο Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, επηθεληξψλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (ςεζηαξηέο, νπδεξί, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, ζνχπεξκάξθεη, θξενπσιεία, παληνπσιεία, θιπ), ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο παξαιηαθέο Ρ.Θ., ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ. Νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη θπξίσο κηθξήο δπλακηθφηεηαο θαη σο επί ην πιείζηνλ απαζρνινχλ άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε νιηγάξηζκν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, αθνινπζνχλ δε νη πεξηζζφηεξεο ηελ επνρηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, κε έκθαζε ζηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Ρνπξηζκφο Ρν Μπιφθαζηξν ππήξμε κία απφ ηηο πξψηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ πξνζέιθπζε μέλνπο ηνπξίζηεο, ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο (ηνπξηζηηθφ ρσξηφ δηαθνπψλ) ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ Δλ ηνχηνηο, ε θαηάζηαζε ζήκεξα παξνπζηάδεηαη κάιινλ ζηάζηκε, γηαηί ζε κεγάιν βαζκφ πεξηνξίζζεθε ζηνλ 15 απφ 109

16 εγρψξην παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, λα κε δεκηνπξγεζνχλ ζηελ πεξηνρή κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θχξηα ζην παξαιηαθφ κέησπν, ελψ ην νξεηλφ αθνινχζεζε δηαθνξεηηθή εμέιημε πξνζειθχνληαο επηζθέπηεο. Ζ κέρξη ζήκεξα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο δελ έρεη εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη. Ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα αλαπηπρζεί παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (θπξίσο κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα) θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο νινθιεξσκέλεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο, δεδνκέλν ην νπνίν ζα απνηειέζεη βαζηθφ Πηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ ζηφρν ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Αθφκε ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζε κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ «αεηθνξία» κε ηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ. Πε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία κέρξη ην 2001, νη ζπλνιηθέο αθίμεηο θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο παξνπζίαζαλ ζεηηθή αχμεζε. Αιιά ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ηνπξηζηψλ δελ αθνινχζεζε αλάινγε αχμεζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, ην αληίζεην κάιηζηα, κεηψζεθε δξαζηηθά ν κέζνο φξνο δηαλπθηέξεπζεο. Ζ εηθφλα γηα ηελ πεξίνδν είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή, αθνχ ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη πιένλ πεξηνξηζζεί ζε επηζθέπηεο κε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο, κε απνηέιεζκα ε δήηεζε θιηλψλ λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη κε δεδνκέλν ηελ αιιαγή ησλ πξνηχπσλ ζε δηεζλέο επίπεδν λα κελ ππάξρνπλ αιινδαπνί επηζθέπηεο - ηνπξίζηεο. Παλ πνζνζηφ ην δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ζην ζχλνιν ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ Λνκνχ Θνξηλζίαο, παξαηεξνχκε φηη αλεξρφηαλ ην 1993 ζε 21%, ελψ ην 2001 ην πνζνζηφ κεηψζεθε ζε 14% θαη ζήκεξα δελ μεπεξλά ην 8%. Γειαδή ε μελνδνρεηαθή ππνδνκή ηνπ Γήκνπ δελ αθνινχζεζε ηελ δπλακηθή αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Λνκνχ Θνξηλζίαο, πνπ απφ θιίλεο ην 1993, αλήιζε ζε ην 2001 θαη ζήκεξα. Πήκεξα ε εηθφλα είλαη δηαθνξεηηθή αθνχ ην ζχλνιν ησλ θιηλψλ είηε έρεη αλαζηείιεη δξαζηεξηφηεηα, είηε ππνιεηηνπξγεί θαιχπηνληαο ηηο εθάζηνηε επνρηαθέο αλάγθεο. Ρν ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο πνπ ζπλδπάδεη άξηζηα ζάιαζζα θαη βνπλφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηθηιία ηνπ αλάγιπθνπ ησλ εδαθψλ, ηνλ ραξαθηεξίδεη ζαλ έλα πξνλνκηαθφ Γήκν, ν νπνίνο σζηφζν ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη έλα νινθιεξσκέλν Πρέδην Αλάπηπμεο. ζνλ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε δηαθξίλνληαη βαζηθά δχν πεξηνρέο: ε παξαιηαθή δώλε θαη ε νξεηλή δώλε. Ζ παξαιηαθή δώλε, ζηελ νπνία ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε εμαθνινπζεί λα θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε θαη λα επεθηείλεηαη κε βάζε θπξίσο ηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ, θαηαιακβάλεη ζεκαληηθέο εθηάζεηο θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο, αιιά ζε κηθξφ βάζνο, απφ Κειίζζη έσο Καχξα Ιηζάξηα, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ζπλερή δφκεζε. Πηε δψλε απηή έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα είδε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (επηπισκέλα δηακεξίζκαηα, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, θιπ) κε ην κεηνλέθηεκα φηη θαιχπηνπλ ζπλήζσο ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαη ηελ δήηεζε ηεο Ξξσηεχνπζαο. Απηή ε ζπγθέληξσζε θπξίσο ζηελ 16 απφ 109

17 παξαιηαθή δψλε, αθήλεη αλεθκεηάιιεπηε ηελ ελδνρψξα ηνπ Γήκνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ησλ Ρξηθάισλ ε νπνία θαη έρεη εθξεθηηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ επηζθεπηψλ. Ππκπεξαζκαηηθά ε ηνπξηζηηθή θίλεζε παξνπζηάδεη έληνλε επνρηθφηεηα, κε θχξηα ζπγθέληξσζε επηζθεπηψλ ην δίκελν Ηνπιίνπ Απγνχζηνπ θαη ηα Παββαηνθχξηαθα. Ζ κηθξή δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, νθείιεηαη θχξηα ζηελ εμάξηεζε απφ ηνλ εγρψξην παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ, πνχ θαηαιακβάλνπλ ην 84% ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη βαζηθψλ ππνδνκψλ (πρ, αλεπάξθεηα θαηαιπκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, απνπζία γξαθείσλ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θιπ). Απηά ηα ηειεπηαία ζηνηρεία νξηνζεηνχλ ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έρεη αλαπηπρζεί φια απηά ηα ρξφληα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζαλ παξαζεξηζηηθφο ηνπξηζκφο ήιηνπ θαη ζάιαζζαο, απφ Έιιελεο θπξίσο ηνπξίζηεο θαη κάιηζηα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζρνιηθψλ δηαθνπψλ. Ζ νξεηλή δώλε πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζέξεηξα νξεηλνχ ηνπξηζκνχ, παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη απνηειεί ηελ θπξηφηεξε ελαιιαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πξνο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ρν φξνο Θπιιήλε ή Εήξεηα κε ηελ απαξάκηιιε θχζε ηνπ, απνηειεί κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκφο, πεξηπαηεηηθφο, νξεηλφο, αλαξξηρεηηθφο θ.α.), ζα ζπλδπάζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε ηελ «αεηθνξία». Πεκεηψλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Εήξεηαο απνηειεί πξσηαξρηθφ αλαπηπμηαθφ ζηφρν εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Πηα πιαίζηα απηά ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Εήξεηα θαη νη ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ζθη θαη γεληθά ζπλαθείο ρεηκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, θαίλεηαη φηη έρνπλ αξρίζεη λα απνδίδνπλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δεκηνπξγίαο θιηλψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηνλ Ηδησηηθφ Ρνκέα. Δπίζεο ζηνλ νηθηζκφ Δβξνζηίλεο παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Έλα πξφζζεην θαη δπλακηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αξραηνινγηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο, ζα ήηαλ ε αλάδεημε ηεο αξραίαο Ξειιήλεο, κε ηα πινχζηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο, επίζεο ε αμηνπνίεζε ησλ ζπειαίσλ Δξκή Εήξεηαο θαη Παθηνπιή ζηα Άλσ Ξηηζά. Ππκπεξαζκαηηθά ην Νξεηλφ Κέησπν ηνπ Γήκνπ, θαίλεηαη λα απνηειεί ην ζεκείν αηρκήο γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε δεδνκέλν ηνπ φηη έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγεί «ηάζε πξννξηζκνχ» γηα εγρψξην ηνπξηζκφ θαη κάιηζηα πςειψλ κέζσλ εηζνδεκάησλ. Υζηφζν ε εθξεθηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα δηνρεηεπζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, πιελ ησλ Ρξηθάισλ, ψζηε λα ππάξμεη ηζφξξνπε βηψζηκε αλάπηπμε θαη λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα θνξεζκνχ θαη δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Α Θνηλσληθή Ξνιηηηθή 17 απφ 109

18 Η. Θνηλσληθή Κέξηκλα Ν Γήκνο έρεη θαηαβάιεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ην νπνίν ζα πξνζθέξεη βνήζεηα θαη ζηήξηγκα, ζηηο θνηλσληθέο δνκέο πνπ είλαη απαξαίηεην, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο απνκφλσζεο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Ζ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ είλαη αξκφδηα γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γεκηνπξγεί ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηηο ππνδνκέο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηα δίθηπα ησλ πνιηηψλ (εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, θιπ) κε ζηφρν ηελ παξνρή ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. Πηφρνο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νκνγελνπνίεζε ηεο αζθνχκελεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θπξίσο ζηε δηάξθεηα θαη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Ξξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ν Γήκνο Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο λα γίλεη έλαο πην αλζξψπηλνο Γήκνο θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ πινπνίεζεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ παξαηεξνχληαη ηα εμήο : Πηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ιεηηνπξγεί ην Θέληξν γείαο Μπινθάζηξνπ, πνπ είλαη απνθεληξσκέλε κνλάδα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θνξίλζνπ θαη αλήθεη δηνηθεηηθά ζε απηφ. Ρν Θέληξν ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, δηαζέηεη αζζελνθφξν, αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα, θαξδηνγξάθνπο θιπ. Νη ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη είλαη παζνιφγνο γεληθήο ηαηξηθήο, παηδίαηξνο, νδνληίαηξνο θαη θαξδηνιφγνο. Δπίζεο ζηνλ Γήκν έρεη ζπζηαζεί ην Ππκβνύιην Ξξόιεςεο Ξαξαβαηηθόηεηαο ην νπνίν είλαη ζηειερσκέλν κε επηζηήκνλεο, νη νπνίνη νξγαλσκέλα βνεζνχλ ζπκβνπιεπηηθά θαη πξνιεπηηθά ζην ρψξν ηνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο εγθιήκαηνο. Ήδε κέζσ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνσζήζεθε θαη βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ δξφκν ε δεκηνπξγία Δηδηθνύ Πρνιείνπ γηα παηδηά κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο. Ν ξφινο ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ φπσο ε Βνήζεηα ζην Ππίηη είλαη ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ε βνήζεηα ζε δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο, ζε άηνκα ειηθησκέλα ή απνκνλσκέλα αιιά θαη ε αληίζηνηρε λνζειεπηηθή ππνζηήξημε. Ν Γήκνο, ζπλδέεη θαη πξνσζεί κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ηελ ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο ππεξεζίεο ψζηε λα εμαζθαιίζεη κηα νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα ρσξηά. Ξαξάιιεια, ζηνλ Γήκν ιεηηνπξγεί θαη ην ΘΓΑΞ (Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Ξαηδηώλ), ην νπνία είλαη ζηειερσκέλν κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ρα παηδηά ζε έλα επράξηζην θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ πέξαλ ηνπ θαζεκεξηλνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο θαληαζία θαη λα ζπκκεηέρνπλ νκαδηθά ζε καζήκαηα κνπζηθήο, εηθαζηηθψλ, ζεάηξνπ, θιπ. Ρφζν ε αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα παηδηά φζν θαη νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ παξνπζίαζαλ απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη (ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο Κνξκφιεο θαη ην φλεηξν ηνπ Πθηάρηξνπ, κνπζηθή, θαηαζθεπέο παηρληδηψλ, επαηζζεζία ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη εζεινληηζκνχ). 18 απφ 109

19 Πην Γήκν ιεηηνπξγνχλ δχν ( 2 ) ΘΑΞΖ, έλα ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Μπιφθαζηξν θαη έλα ζην Γεξβέλη, κε πινχζηα δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ δχν ( 2 ) βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, έλαο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Μπιφθαζηξν θαη έλαο ζην Γεξβέλη. ΗΗ. Δμππεξέηεζε ηνπ Ξνιίηε Πην Γήκν ιεηηνπξγνχλ δχν ( 2 ) ΘΔΞ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη δηεπθφιπλζε ηνπ πνιίηε ζηελ επαθή ηνπ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Πηα ΘΔΞ εξγάδνληαη 5 άηνκα. Ρν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο πεξηιακβάλεη επηθπξψζεηο εγγξάθσλ, απαληήζεηο ζε απνξίεο πνιηηψλ, έθδνζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, δηαθφξσλ πηζηνπνηεηηθψλ, θιπ κε ηειηθφ ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Ρελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηα ΘΔΞ θαηά κέζν φξν εμππεξεηνχλ 70 άηνκα εκεξεζίσο. Πηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα δηαξθή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ δξάζεηο: Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (ΘΔΞ). Ππκκεηνρή ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο. Ζ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ παηδεία θαη ηελ πγεία απνδεηθλχνληαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. Ππκκεηνρή καο ζην έξγν "δίθηπν ΠΕΔΜΗΠ". Πηφρνο ηνπ έξγνπ, κεηαμχ άιισλ, είλαη ε εχθνιε θαη γξήγνξε αλαδήηεζε απφ ηνλ Ξνιίηε πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. Κεραλνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ κε ηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Δπέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ. Α Ξνιηηηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε Ζ πνιηηηθή γηα ηελ απαζρφιεζε ζαθψο θαη απνηειεί κέξηκλα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, κε δεδνκέλα ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ ζε άιιεο ελφηεηεο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ε Γεκνηηθή Αξρή πξνζπάζεζε λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αγνξά ηεο πφιεο, κέζσ θάζεησλ θαη νξηδφληησλ ελεξγεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα : Πρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αλακφξθσζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ πεξηπάηνπ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ε λέα δηάηαμε εθηηκάηαη φηη ζα 19 απφ 109

20 βνεζήζεη θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ρψξσλ αλαςπρήο πνπ είλαη δηαηεηαγκέλα ζην παξαιηαθφ κέησπν. Πρεδηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δηελέξγεηα ηζφξξνπσλ βηψζηκσλ αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαη θπξίσο κφληκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ππκπεξαζκαηηθά ε δεκνηηθή αξρή έρεη ζρεδηάζεη θαη ζα πινπνηήζεη ζηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ ηεο Πρεδηαζκφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαη κφληκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζεσξψληαο ζηφρν θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο ε νπνία πιήηηεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ χθεζε θαη ζαλ κφλε δηέμνδν ζεσξεί ηελ δηελέξγεηα επελδχζεσλ θαη πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ απφ ηνλ Ηδησηηθφ Ρνκέα. Α Ξνιηηηθή γηα ηνλ Ξνιηηηζκφ, ηελ Ξαηδεία θαη ηνλ Αζιεηηζκφ Η. Ξνιηηηζκόο Πηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ε πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ Γήκνπ ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ε παξνρή επθαηξηψλ γηα ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ δεκνηψλ. Γεληθά ππάξρεη ζπγθέληξσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Μπιφθαζηξν θαη ζην Γεξβέλη, ελψ είλαη εμαηξεηηθά κεησκέλεο ζηελ νξεηλή θαη εκηνξεηλή δψλε. Ξνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Πην Γεξβέλη, απφ ην 1992, ιεηηνπξγεί ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γεξβελίνπ, κεηά ηελ δσξεά θηεξίνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα Ξαληαδφπνπινπ. Πην Μπιφθαζηξν ιεηηνπξγεί δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε θαη δσξεάλ ρξήζε internet. Αθφκε ιεηηνπξγεί ην Θέαηξν «Άγγεινο Πηθειηαλφο» ζην ρψξν ηνπ ΔΞΑΙ Μπινθάζηξνπ, ην αλνηθηφ ζέαηξν «Βαζίιεο Γεσξγηάδεο» ζηε Καξίλα Μπινθάζηξνπ θαη ην Γεκνηηθφ Ιανγξαθηθφ Κνπζείν Θακαξίνπ. Ρκήκαηα ρνξεπηηθά παηδηψλ θαη ελειίθσλ ιεηηνπξγνχλ ζην Μπιφθαζηξν θαη ζην Γεξβέλη, θαζψο επίζεο θαη θηιαξκνληθή. Πην Γεξβέλη ιεηηνπξγεί επίζεο ην Γεκνηηθφ Υδείν Δπξσζηίλεο κε πνιιά ηκήκαηα εθκάζεζεο νξγάλσλ, ηκήκα ρνξσδίαο θαη ηκήκαηα ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο. Γεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, εθηφο απηήο ζην Θέληξν Λεφηεηαο Μπινθάζηξνπ, ππάξρεη ζην Πηφκην. Ν ζεξηλφο Γεκνηηθφο θηλεκαηνγξάθνο ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην Γεξβέλη κε εμαηξεηηθή επηηπρία. Αθφκα ζηελ Ρ.Θ. Ξχξγνπ θαη ζην θηίξην ηνπ Ξχξγνπ ηνπ Θνξδή, ην νπνίν απνθαηαζηάζεθε απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΞΔΞ Ξεινπνλλήζνπ, θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν δίλνληαη δηαιέμεηο απφ αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο θαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο καο, ζηα πιαίζηα ηνπ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ. Πηνλ Γήκν, νη Πχιινγνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο εθδειψζεηο (πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο θ.ιπ.) είλαη αξθεηνί θαη ζα κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλα 20 απφ 109

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα