Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο"

Transcript

1 ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. Δηζαγσγή Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Κεζνδνινγία ινπνίεζεο Πύληνκν Ηζηνξηθό Γήκνπ Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο Α.1.6 Θεθ. Α' Ξεξηγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Α1. Ξεξηγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ - Καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία Α.1.1. Γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά ζηνηρεία..9 Α.1.2. Θνηλσληθά θαη Νηθνλνκηθά ζηνηρεία..12 Α Θνηλσληθή Ξνιηηηθή Α Ξνιηηηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε Α Ξνιηηηθή γηα ηνλ Ξνιηηηζκφ, ηελ Ξαηδεία θαη ηνλ Αζιεηηζκφ Α.1.3 Σσξνηαμηθά θαη Ξνιενδνκηθά ζηνηρεία..24 Α.1.4 Ξεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά 25 Α.1.5 Αλαπηπμηαθφ Ξξνθίι ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο...35 Πρέζεηο Ππλεξγαζίεο Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο κε άιινπο ΝΡΑ.37 Α.2 Ξεξηγξαθή θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο - Κηθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία..39 Α.2.1 Νξγαλσηηθά θαη Νηθνλνκηθά Σαξαθηεξηζηηθά..39 Α Ξαξερφκελεο ππεξεζίεο Ρκήκαηα ΝΡΑ Α Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Α Θαλνληζκνί Ιεηηνπξγίαο Α Νηθνλνκηθά Ρερληθά ζηνηρεία Γήκνπ Α Αλάιπζε ζηνηρείσλ ηέσο Γήκνπ Μπινθάζηξνπ. 44 Α Αλάιπζε ζηνηρείσλ ηέσο Γήκνπ Δπξσζηίλεο. 54 Α ιηθνηερληθή ππνδνκή Γήκνπ Α Λνκηθφ πξφζσπν θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ Α.3 Αμηνιόγεζε θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο..65 Α.3.1 Ππκπεξάζκαηα Θξίζηκα Εεηήκαηα απφ 109

3 Α.3.2 Α.3.3 Α.3.4 Ξιενλεθηήκαηα Κεηνλεθηήκαηα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο..67 Ξξνζδηνξηζκφο Αλαγθψλ 69 Δμσγελείο παξάγνληεο.71 Α Ρξέρνλ Θεζκηθφ Ξιαίζην (Δζληθφ) Α Δπξσπατθή Ξνιηηηθή θαη Σξεκαηνδνηήζεηο Θεθ. Β' Πηξαηεγηθή ηνπ ΝΡΑ θαη Αλαπηπμηαθέο Ξξνηεξαηόηεηεο...79 Β.1 Γηαηύπσζε Αλαπηπμηαθνύ Νξάκαηνο Γήκνπ..79 Β.2 Ξξνζδηνξηζκόο γεληθώλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ πξνο πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο..82 Β.3 Ξξνζδηνξηζκόο Αλαπηπμηαθώλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ην Γήκν 86 Β.4 Πύλνςε Αλαπηπμηαθνύ Νξάκαηνο Θνηλσληθή Αλαγθαηόηεηα απφ 109

4 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ Κε ηα άξζξα ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/2006), ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ν.Ρ.Α.. Κε ην άξζξν 266 Λ. 3852/2010 (Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο) επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ν.Ρ.Α. α βαζκνχ. Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α) κε ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο πνπ εμέδσζε έδσζε θαηεπζχλζεηο ζηνπο ΝΡΑ α βαζκνχ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δ.Ξ., φπσο κε: 1. ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 18183, ΦΔΘ 534, Β, 13/4/2007 ζηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ν.Ρ.Α. 2. ηελ αξ. 45/58939/ Δγθχθιην ηνπ θππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ην ζθνπφ, ηε δηάξζξσζε θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Δ.Ξ. 3. ηελ αξ. 66/50837/ Δγθχθιην ηνπ θππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ΝΡΑ α βαζκνχ 4. ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ» κε ην νπνίν θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 5. ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 5694/ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε Α 18183/ ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 89/2011 κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην ΞΓ185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ». Νη πξνεγνχκελεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο ΝΡΑ. Πηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ Ν.Ρ.Α., λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ησλ ΝΡΑ ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο θαη νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ 4 απφ 109

5 ζρεδηαζκνχ ζε Ξεξηθεξεηαθφ θαη Δζληθφ επίπεδν. Γειαδή αθνξά όρη κόλνλ ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηνπηθέο επελδύζεηο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξνπλ, κεξηκλψληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ». Κέζα ζε απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ε δεκηνπξγία ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ, απνηειεί νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο άιια θαη γηα ηε βειηίσζε κηα ζεηξάο άιισλ παξακέηξσλ πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 1.1 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Ρν ελ ιφγσ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ πεξηγξαθή αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ, δειαδή ζηελ πινπνίεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πρεδηαζκνχ (Δπηρεηξεζηαθφο θαη Νηθνλνκηθφο Ξξνγξακκαηηζκφο) ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ- Δπξσζηίλεο. Νη Φάζεηο ινπνίεζεο θαη ηα επηκέξνπο Πηάδηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, δηαξζξψλνληαη σο εμήο : ΦΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΟΓΝ Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο Θ-Α Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Θ-Β Πηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο Δλόηεηα Β : Δπηρεηξεζηαθόο Ξξνγξακκαηηζκόο Θ-Α Πηφρνη θαη Γξάζεηο Θ-Β Ηεξάξρεζε Γξάζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ Δλόηεηα Γ : Νηθνλνκηθόο Ξξνγξακκαηηζκόο - Γείθηεο παξαθνινύζεζεο, αμηνιόγεζεο Θ-Α Νηθνλνκηθφο Ξξνγξακκαηηζκφο Ππλνπηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, ζα θαζνξηζηνχλ νη Πηξαηεγηθνί Πηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Ρνπηθήο Αλάπηπμεο, νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο θαη ησλ Δπηρεηξήζεψλ ηνπ, κε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ έσο θαη ην έηνο 2014 (ηξηεηήο ζρεδηαζκφο). Δπηπξνζζέησο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Νηθνλνκηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ζα επηρεηξεζεί ε πξφβιεςε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. Γηα ην ιφγν απηφ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πεξεζίεο θαη ηελ Γεκνηηθή Αξρή, ζα επηρεηξεζεί ε θσδηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ε αλαθνξά ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπο. 5 απφ 109

6 1.2 Κεζνδνινγία ινπνίεζεο Ζ αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ, ζπληάζζεη ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζρέδην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη εγθξίλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. (παξ.1 άξζξν 1 & παξ.1 & 7 άξζξν 2 Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) Ρν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ, εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. (παξ.4 άξζξν 86 Λ.3852/2010) Πηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαινχληαη νη θνηλσληθνί θνξείο ηεο πεξηθέξεηάο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Δάλ ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνβάιιεη εηζήγεζε εκπξφζεζκα ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ θαηαξηίδεηαη ρσξίο απηήλ. (παξ.5 άξζξν 86 Λ.3852/2010) Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ην ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην (παξ.2 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011). - ζπληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. (άξζξν 63 πεξ. β Λ.3852/2010) θαη (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) - θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπ. (άξζξν 63 πεξ. γ Λ.3852/2010) θαη - ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπληάζζεη πξνζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ην νπνίν ππνβάιιεη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 72 λ.3852/2010) (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην πξνζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο (παξ.4 άξζξν 266 Λ.3852/2010) θαη (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ξ.Γ. 185/07) Ζ Γεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ (άξζξν 76 παξ.2α Λ. 3852/2010) θαη (παξ.3 ε νπνία αλαξηζκήζεθε ζε 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ςεθίδεη ην ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ην νπνίν απνζηέιιεη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή πεξεζία Δπνπηείαο ΝΡΑ. (παξ.8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ξ.Γ. 185/07 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 89/2011) 6 απφ 109

7 Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, ζην ηειηθφ ηνπ θείκελν, ζα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ην νπνίν ζα εκπεξηέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο δνκήο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο επηβάιιεη ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ ππεξεζηψλ, ησλ Λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη θνξέσλ ηνπ Γήκνπ, ψζηε ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα λα θαηαζηεί ην εξγαιείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 1.3 Πύληνκν Ηζηνξηθό Γήκνπ Ν Γήκνο Μπινθάζηξνπ- Δπξσζηίλεο πεξηιακβάλεη ηνπο πξψελ Θαπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο Μπινθάζηξνπ θαη Δπξσζηίλεο κε ηηο παξαθάησ Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο Άλσ Ππλνηθίαο Ρξηθάισλ, Κέζεο Ππλνηθίαο Ρξηθάισλ, Θάησ Ππλνηθίαο Ρξηθάισλ, Θαξπάο, Κάλλαο, Ξαλαξηηίνπ, Πηπιίσλ, Οεζίνπ, Γειιελίνπ, Μαλζνρσξίνπ, Γελδξνχ, Εεκελνχ, Βξπζνπιψλ, Θνξθηψηηζζαο, Θξνθαξίνπ, Οίδαο, Γειιεληάηηθσλ, Θαιεξνχ, Κειηζζίνπ, Ππθηάο, Θακαξίνπ, Ινπηξνχ, Ξηηζψλ, Ξειιήλεο, Θαξπψηηθσλ, Γεξβελίνπ, Διιεληθνχ, Δπξσζηίλεο Ονδελψλ, Θαιιηζέαο, Ιπγηάο, Ιπθνπνξηάο, Ξχξγνπ, Παξαληαπήρνπ, Πηνκίνπ, Σειπδνξένπ θαη ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Μπινθάζηξνπ. Έρεη έθηαζε ζηξέκκαηα θαη πιεζπζκφ (επίζεκα ζηνηρεία ΔΠΔ 2001). Έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ε πφιε ηνπ Μπινθάζηξνπ. 7 απφ 109

8 Πηα φξηά ηνπ ζπλππάξρνπλ νη αθηέο ηνπ Θνξηλζηαθνχ βφξεηα θαη ε Θπιιήλε, ην ςειφηεξν βνπλφ ηνπ λνκνχ, λφηηα, ζπλνξεχεη δε αλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Πηθπσλίσλ θαη δπηηθά κε ηνλ Λνκφ Αραΐαο ( Γήκνο Αηγηαιείαο ). Έλα πιήζνο γξαθηθψλ ρσξηψλ, νξεηλψλ, εκηνξεηλψλ θαη παξαζαιάζζησλ, παξαδνζηαθέο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, παλέκνξθα δάζε, καγεπηηθέο αθξνγηαιηέο ραξίδνπλ ζην Γήκν κηα πνιπκνξθία θαη ζπλδπαζκφ ζάιαζζαο θαη βνπλνχ. Ζ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο είλαη επίζεο πνιχκνξθε. Ζ βφξεηα δψλε ηνπ Γήκνπ, κε θπξίαξρε ηελ πφιε ηνπ Μπινθάζηξνπ θαη ην Γεξβέλη παξνπζηάδεη έληνλε ηνπξηζηηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζηα λνηηφηεξα ηκήκαηα νη θάηνηθνη αζρνινχληαη θπξίσο κε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. Ρα Ρξηθαινρψξηα, ην φξνο ηεο Θπιιήλεο θαη ε Δβξνζηίλε ( Εάρνιε ) παξνπζηάδνπλ επίζεο κεγάιν ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, αθνχ απνηεινχλ βαζηθφ πξννξηζκφ ηεο Ξξσηεχνπζαο. Ν Γήκνο ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδεη δπλακηθή αλάπηπμεο ηφζν ζηνλ ηνπξηζηηθφ θαη αγξνηνηνπξηζηηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ηνλ νπνίν αζρνινχληαη ηα 2/3 ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. Ζ δπλακηθή απηή εληζρχεηαη απφ ην πινχζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη απφ ην πιενλέθηεκα φηη βξίζθεηαη αθξηβψο επάλσ ζηνλ ζπγθνηλσληαθφ άμνλα Ξάηξαο - Αζήλαο. 8 απφ 109

9 2. ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Θεθ. Α. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ Α1. Ξεξηγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία Α1.1. Γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά ζηνηρεία Ν Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο παξνπζίαζε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηεο ηάμεο ηνπ -5,8% θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δει θάηνηθνη ην 2001, έλαληη ην 1991, ε νπνία δελ αθνινχζεζε ηελ ζεηηθή δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ Λνκνχ. Ζ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ λέσλ, είηε γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, είηε γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο, αιιά θχξηα ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαη κάιηζηα ησλ κηθξψλ νξεηλψλ νηθηζκψλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε. Πηα επφκελα δηαγξάκκαηα εκθαλίδεηαη ε ειηαθή θαηαλνκή δεκνηψλ επί ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, ζην Γήκν Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο, ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ θαζψο θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο: ΖΙΗΑΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΓΖΚΝΡΥΛ Γ. ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ 12 13,3 24, ,8 19,6 19, εηώλ θαη άλω Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ απφ 109

10 ΖΙΗΑΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 10,5 19, ,3 21,5 14, εηώλ θαη άλω Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ 2001 ΖΙΗΑΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ ΣΥΟΑΠ 11 19,9 16,7 15,2 22,9 14, εηώλ θαη άλω Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ απφ 109

11 ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΑΛΑ ΦΙΝ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ 49,6 50,4 ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ 2001 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δηαγξακκάησλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα: Πε ζρέζε κε ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηνπ Γήκνπ αλά θχιν, ν αλδξηθφο πιεζπζκφο απνηειεί ην 50,4% ηνπ ζπλνιηθνχ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο, απνηειεί ην 49,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, Απφ ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 είλαη πξνθαλήο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, σο απνηέιεζκα ησλ πιεζπζκηαθψλ εθξνψλ θαη ηεο απμαλφκελεο ππνγελλεηηθφηεηαο. Ν δείθηεο γήξαλζεο γηα ηνλ Γήκν Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο είλαη 24,5% (65 εηψλ+), πςειφηεξνο θαηά 5,3 κνλάδεο ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ (19,2%) θαη θαηά 7,8 κνλάδεο πςειφηεξνο ηνπ κέζνπ Δζληθνχ Γείθηε ( 16,7 % ). Ν δείθηεο εμάξηεζεο εκθαλίδεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 38% επί ησλ αηφκσλ εξγάζηκεο ειηθίαο. Απηφ κεηαθξάδεηαη φηη ζηα 100 άηνκα εξγάζηκεο ειηθίαο (15-64 εηψλ) αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ 38 άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνλνκηθά εμαξηψκελα. Ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο εκθαλίδεηαη πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη απφ απηφλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, Νη κεγαιχηεξεο αξηζκεηηθά νκάδεο ειηθηψλ ζηνλ Γήκν είλαη κεηαμχ εηψλ θαη αθνινχζσο κεηαμχ εηψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ην θπξίαξρν ηκήκα ηεο παξαγσγηθήο βάζεο. Ρν ίδην παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ρν 6,6% ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ είλαη αιινδαπνί ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνλ Λνκφ Θνξηλζίαο είλαη 9%. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα παξαηηζέκελα ζηνηρεία θαη ε επεμεξγαζία ηνπο, έρνπλ ζαλ βάζε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2001 πνπ απνηειεί επίζεκν ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν. Ρα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο 11 απφ 109

12 ηνπ 2011 δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί ψζηε λα ζεσξεζνχλ επίζεκα. Υζηφζν απφ ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ καο θαηά 18 % ( πιεζπζκφο Γήκνπ ) φηαλ ζηελ πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη κείσζε θαηά 9 % θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο κείσζε θαηά 1,7 % θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Έλαο ζνβαξφο ιφγνο γηα ηελ κείσζε απηή είλαη θαη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απνγξαθήο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, δει. ην γεγνλφο φηη ε απνγξαθή δηήξθεζε κία εβδνκάδα θαη φρη κία εκέξα. Πηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2001 έσο θαη ζήκεξα παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα κφληκε θαηνηθία θαζψο θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο Λφκηκεο Νηθνδνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, κέξνο ηεο νπνίαο δηνρεηεχεηαη γηα δεπηεξεχνπζα θαηνηθία. Δθηηκάηαη φηη ε έιεπζε ηνπ Ξξναζηηαθνχ ζην Γήκν θαη ε λέα Δζληθή Νδφο Θνξίλζνπ Ξαηξψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηεο επνρηαθήο δηακνλήο, δεδνκέλν ην νπνίν ζα ιεθζεί ζηηο δξάζεηο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ. Α1.2. Θνηλσληθά θαη Νηθνλνκηθά ζηνηρεία Η. Θνηλσληθά Πηνηρεία Ρν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ, είλαη ρακειφ, ζε αληίζεζε κε ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, φπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε αηφκσλ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Πε φηη αθνξά ην επίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη ηα πνζνηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, αλαθέξνληαη ηα εμήο : Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν Πύλνιν Ξνζνζηό % Άξξελεο Θήιεηο Αγξάκκαηνη (κε γλσξίδνληεο γξαθή θαη αλάγλσζε) 387 2, Γελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθό αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε 974 6, Απόθνηηνη ζηνηρεηώδνπο εθπαίδεπζεο , Ρέιεησζαλ ηε Γ ηάμε Γπκλαζίνπ Απόθνηηνη Κέζεο εθπαίδεπζεο Ξηπρηνύρνη ΡΔΗ (ΘΑΡΔ, ΘΑΡΔΔ) θαη Αλσηέξσλ Πρνιώλ Ξηπρηνύρνη Αλσηάησλ Πρνιώλ , , , , Θάηνρνη Κεηαπηπρηαθνύ Γηδαθηνξηθνύ Ρίηινπ 49 0, ΠΛΝΙΝ Ξεγή: ΔΠΔ Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18 εο Καξηίνπ απφ 109

13 ζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε ζπζρέηηζε κε ην θχιν, κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη ζηνπο αγξάκκαηνπο, νη γπλαίθεο είλαη ζπληξηπηηθά πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο, ην ίδην παξαηεξείηαη θαη ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ. Ξαξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηνίθνπο είλαη απφθνηηνη ζηνηρεηψδνπο Δθπαίδεπζεο ζε πνζνζηφ 43,1%, ελψ ην 22,6% είλαη απφθνηηνη Κέζεο Δθπαίδεπζεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαίλεηαη ρακειή, αληίζεηα κε ηνπο άλδξεο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζρεηηθά πςειή. Ξαξαηεξείηαη ππναπαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θχξηα γηα ηνπο λένπο πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο. ΗΗ. Νηθνλνκηθά Πηνηρεία Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε άηνκα, δειαδή ζην 43,47% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο ην 2001 βξίζθνληαλ ζην 6,94 % ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, δειαδή ζηα 638 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 360 (3,9% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ) ήηαλ λένη. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο δηαθξίλεηαη ζε δχν ηκήκαηα, φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 1. Πην νξεηλφ ηκήκα φπνπ θπξηαξρεί ν πξσηνγελήο ηνκέαο, πνπ φκσο παξνπζηάδεη θζίλνπζα ηάζε, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο Ρ.Θ. ζηηο νπνίεο εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη λα απαζρνιεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη ν ηνπξηζκφο πνπ απνηειεί ηελ δεχηεξε ζε ζεκαζία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ εζσηεξηθή απηή δψλε δηαζέηεη ειθπζηηθά ζέξεηξα νξεηλνχ ηνπξηζκνχ, κε θνκβηθφ ζεκείν ηα Ρξηθαινρψξηα αιιά θαη ηελ Δβξνζηίλε ( Εάρνιε ), πνπ ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απνηεινχλ ηε βαζηθή πιένλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 2. Πην παξαζαιάζζην ηκήκα θπξηαξρεί ν ηνπξηζκφο, ν νπνίνο σζηφζν έρεη ζαλ βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ξξσηεπνχζεο. Πηελ παξαιηαθή δψλε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη δπλακηζκφ, κε βάζε θπξίσο ηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ, θαη θαηαιακβάλεη ζεκαληηθέο εθηάζεηο ζε ζπλερή γξακκηθή δφκεζε. Υζηφζν θαη παξά ην εμαηξεηηθφ θπζηθφ θάινο ηεο πεξηνρήο θαη ηα αμηφινγα ζεκεία πξννξηζκνχ, δελ παξαηεξείηαη ηνπξηζηηθή θίλεζε εθηφο ηεο εγρψξηαο πξνέιεπζεο θαη απηφ έρεη ηελ εμήγεζε ηνπ ζηελ έιιεηςε θιηλψλ θαη γεληθά ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηθξαηνχλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ξξσηνγελήο Ρνκέαο 13 απφ 109

14 Ζ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη θπξίαξρε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ- Δπξσζηίλεο. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ, ην 63% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ην 37% απαζρνιείηαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζπκπιεξψλεη ην εηζφδεκα ηνπ, απαζρνινχκελν παξαδνζηαθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ ζεκαζία νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, φπσο ε θνξηλζηαθή ζηαθίδα, θαζψο θαη ν παξαδνζηαθφο ραξαθηήξαο νξηζκέλσλ άιισλ φπσο ε ειηά, ε ζνπιηαλίλα, ηα θεξάζηα, ην κήιν θαη άιια, ζπλεγνξνχλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, αιιά κε πξνυπφζεζε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Πην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ Γ' ΘΞΠ έγηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζχγρξνλεο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ πιήξε απαζρφιεζε θαη ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Υζηφζν ζήκεξα ε εηθφλα απηή έρεη δηαθνξνπνηεζεί, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο αχμεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο θαη κάιηζηα ζε πνζνζηά πεξίπνπ αληίζηξνθα. α). Γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο Πηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ ηξεηο γεσγξαθηθέο δψλεο κε δηαθνξεηηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο : 1. Ζ νξεηλή πεξηνρή, ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ νη εθηαηηθέο θαη παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο. 2. Ζ πεδηλή θαη θπξίσο ε παξαιηαθή πεξηνρή, ζηελ νπνία επηθξαηνχλ νη εληαηηθέο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο ζήκεξα παξνπζηάδνπλ χθεζε. 3. Ζ εκηνξεηλή πεξηνρή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ελδηάκεζε δψλε θπξίσο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, φπνπ θπξηαξρεί κία κείμε απφ εθηαηηθέο θαη εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο. Ρα θχξηα πξντφληα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ είλαη ηα κήια, ε ζηαθίδα, ε ζνπιηαλίλα, ηα εζπεξηδνεηδή, θαη ην ιάδη. Ζ θνξηλζηαθή ζηαθίδα, ην ιεκφλη, ην ιάδη θαζψο θαη ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπο. Ρν ζρεηηθά κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ αλήθεη ζηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (πνζνζηφ 43%) θαη είλαη εζπεξηδνεηδή (θπξίσο ιεκφληα) θαη βξίζθεηαη ζηελ πεδηλή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Αθνινπζνχλ νη ακπεινθαιιηέξγεηεο (πνζνζηφ 24%) θαη νη αξνηξαίεο (2,5%), ελψ νη αγξαλαπαχζεηο αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 29% ηεο γεσξγηθήο γεο. Υζηφζν ηα ζηνηρεία απηά δηαρξνληθά θαη ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ παξνπζηάδνπλ χθεζε, θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο εθηάζεσλ εγθαηαιείπεηαη. Πηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ππάξρεη ν Γελδξνθνκηθφο Πηαζκφο κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ιεκνληάο θαη ηελ θαιιηέξγεηα κεηξηθψλ δέλδξσλ δηαθφξσλ πνηθηιηψλ. β) πνδνκέο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα Πην Γήκν Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο εθηεινχληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο ππνδνκήο, κε θχξηα θαηεχζπλζε ηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ, ηε βειηίσζε θαη θάιπςε ησλ 14 απφ 109

15 αγξνηηθψλ δξφκσλ, θιπ. Πεκαληηθφ ζέκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ ππνδνκψλ απνηειεί ε άξδεπζε, ε νπνία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έιιεηςε πδάηηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί έλα δπζεπίιπην πξφβιεκα ζην Γήκν. Υζηφζν κε ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ζα επηρεηξεζνχλ παξεκβάζεηο ηελ πεξίνδν (θξάγκαηα, θιπ), φπσο ζα αλαθεξζεί ζε επφκελε ελφηεηα. γ). Θηελνηξνθία Γηα νξηζκέλεο Ρ.Θ ε θηελνηξνθία απνηειεί ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα κε θχξηα ηελ εθηξνθή αηγνπξνβάησλ πνπ θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 12 ρηι. θεθάιηα (2003) θαη ε εηήζηα παξαγσγή θξέαηνο μεπέξαζε ηνπο 70 ηφλνπο. Πήκεξα ε εηθφλα απηή ζαθψο θαη έρεη δηαθνξνπνηεζεί πξνο ηα θάησ, σζηφζν ην δσηθφ θεθάιαην εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθφ. Γεπηεξνγελήο Ρνκέαο Ν ηνκέαο απηφο παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ επεμεξγαζία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κηθξήο δπλακηθφηεηαο κνλάδσλ (ζπζθεπαζηήξηα, ειαηνηξηβεία, απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη ςπγεία, κηθξέο βηνηερλίεο, θιπ) θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ αιφγηζηε ελαπφζεζε ησλ απνβιήησλ. Υζηφζν, ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ έρεη θπξίσο ηνπηθή ζεκαζία, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ Λνκνχ Θνξηλζίαο. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ θιάδσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πξέπεη λα γίλεη κε απζηεξνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα ηνπ Γήκνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη εηδηθή δξάζε γηα ηελ δεκηνπξγία ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, φπσο ζα παξνπζηαζζεί ζε επφκελε ελφηεηα. Ρξηηνγελήο Ρνκέαο Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, επηθεληξψλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (ςεζηαξηέο, νπδεξί, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, ζνχπεξκάξθεη, θξενπσιεία, παληνπσιεία, θιπ), ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο παξαιηαθέο Ρ.Θ., ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ. Νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη θπξίσο κηθξήο δπλακηθφηεηαο θαη σο επί ην πιείζηνλ απαζρνινχλ άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε νιηγάξηζκν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, αθνινπζνχλ δε νη πεξηζζφηεξεο ηελ επνρηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, κε έκθαζε ζηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Ρνπξηζκφο Ρν Μπιφθαζηξν ππήξμε κία απφ ηηο πξψηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ πξνζέιθπζε μέλνπο ηνπξίζηεο, ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο (ηνπξηζηηθφ ρσξηφ δηαθνπψλ) ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ Δλ ηνχηνηο, ε θαηάζηαζε ζήκεξα παξνπζηάδεηαη κάιινλ ζηάζηκε, γηαηί ζε κεγάιν βαζκφ πεξηνξίζζεθε ζηνλ 15 απφ 109

16 εγρψξην παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, λα κε δεκηνπξγεζνχλ ζηελ πεξηνρή κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θχξηα ζην παξαιηαθφ κέησπν, ελψ ην νξεηλφ αθνινχζεζε δηαθνξεηηθή εμέιημε πξνζειθχνληαο επηζθέπηεο. Ζ κέρξη ζήκεξα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο δελ έρεη εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη. Ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα αλαπηπρζεί παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (θπξίσο κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα) θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο νινθιεξσκέλεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο, δεδνκέλν ην νπνίν ζα απνηειέζεη βαζηθφ Πηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ ζηφρν ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Αθφκε ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζε κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ «αεηθνξία» κε ηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ. Πε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία κέρξη ην 2001, νη ζπλνιηθέο αθίμεηο θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο παξνπζίαζαλ ζεηηθή αχμεζε. Αιιά ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ηνπξηζηψλ δελ αθνινχζεζε αλάινγε αχμεζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, ην αληίζεην κάιηζηα, κεηψζεθε δξαζηηθά ν κέζνο φξνο δηαλπθηέξεπζεο. Ζ εηθφλα γηα ηελ πεξίνδν είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή, αθνχ ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη πιένλ πεξηνξηζζεί ζε επηζθέπηεο κε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο, κε απνηέιεζκα ε δήηεζε θιηλψλ λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη κε δεδνκέλν ηελ αιιαγή ησλ πξνηχπσλ ζε δηεζλέο επίπεδν λα κελ ππάξρνπλ αιινδαπνί επηζθέπηεο - ηνπξίζηεο. Παλ πνζνζηφ ην δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ζην ζχλνιν ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ Λνκνχ Θνξηλζίαο, παξαηεξνχκε φηη αλεξρφηαλ ην 1993 ζε 21%, ελψ ην 2001 ην πνζνζηφ κεηψζεθε ζε 14% θαη ζήκεξα δελ μεπεξλά ην 8%. Γειαδή ε μελνδνρεηαθή ππνδνκή ηνπ Γήκνπ δελ αθνινχζεζε ηελ δπλακηθή αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Λνκνχ Θνξηλζίαο, πνπ απφ θιίλεο ην 1993, αλήιζε ζε ην 2001 θαη ζήκεξα. Πήκεξα ε εηθφλα είλαη δηαθνξεηηθή αθνχ ην ζχλνιν ησλ θιηλψλ είηε έρεη αλαζηείιεη δξαζηεξηφηεηα, είηε ππνιεηηνπξγεί θαιχπηνληαο ηηο εθάζηνηε επνρηαθέο αλάγθεο. Ρν ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο ηνπ Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο πνπ ζπλδπάδεη άξηζηα ζάιαζζα θαη βνπλφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηθηιία ηνπ αλάγιπθνπ ησλ εδαθψλ, ηνλ ραξαθηεξίδεη ζαλ έλα πξνλνκηαθφ Γήκν, ν νπνίνο σζηφζν ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη έλα νινθιεξσκέλν Πρέδην Αλάπηπμεο. ζνλ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε δηαθξίλνληαη βαζηθά δχν πεξηνρέο: ε παξαιηαθή δώλε θαη ε νξεηλή δώλε. Ζ παξαιηαθή δώλε, ζηελ νπνία ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε εμαθνινπζεί λα θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε θαη λα επεθηείλεηαη κε βάζε θπξίσο ηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ, θαηαιακβάλεη ζεκαληηθέο εθηάζεηο θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο, αιιά ζε κηθξφ βάζνο, απφ Κειίζζη έσο Καχξα Ιηζάξηα, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ζπλερή δφκεζε. Πηε δψλε απηή έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα είδε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (επηπισκέλα δηακεξίζκαηα, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, θιπ) κε ην κεηνλέθηεκα φηη θαιχπηνπλ ζπλήζσο ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαη ηελ δήηεζε ηεο Ξξσηεχνπζαο. Απηή ε ζπγθέληξσζε θπξίσο ζηελ 16 απφ 109

17 παξαιηαθή δψλε, αθήλεη αλεθκεηάιιεπηε ηελ ελδνρψξα ηνπ Γήκνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ησλ Ρξηθάισλ ε νπνία θαη έρεη εθξεθηηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ επηζθεπηψλ. Ππκπεξαζκαηηθά ε ηνπξηζηηθή θίλεζε παξνπζηάδεη έληνλε επνρηθφηεηα, κε θχξηα ζπγθέληξσζε επηζθεπηψλ ην δίκελν Ηνπιίνπ Απγνχζηνπ θαη ηα Παββαηνθχξηαθα. Ζ κηθξή δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, νθείιεηαη θχξηα ζηελ εμάξηεζε απφ ηνλ εγρψξην παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ, πνχ θαηαιακβάλνπλ ην 84% ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη βαζηθψλ ππνδνκψλ (πρ, αλεπάξθεηα θαηαιπκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, απνπζία γξαθείσλ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θιπ). Απηά ηα ηειεπηαία ζηνηρεία νξηνζεηνχλ ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έρεη αλαπηπρζεί φια απηά ηα ρξφληα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζαλ παξαζεξηζηηθφο ηνπξηζκφο ήιηνπ θαη ζάιαζζαο, απφ Έιιελεο θπξίσο ηνπξίζηεο θαη κάιηζηα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζρνιηθψλ δηαθνπψλ. Ζ νξεηλή δώλε πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζέξεηξα νξεηλνχ ηνπξηζκνχ, παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη απνηειεί ηελ θπξηφηεξε ελαιιαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πξνο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ρν φξνο Θπιιήλε ή Εήξεηα κε ηελ απαξάκηιιε θχζε ηνπ, απνηειεί κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκφο, πεξηπαηεηηθφο, νξεηλφο, αλαξξηρεηηθφο θ.α.), ζα ζπλδπάζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε ηελ «αεηθνξία». Πεκεηψλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Εήξεηαο απνηειεί πξσηαξρηθφ αλαπηπμηαθφ ζηφρν εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Πηα πιαίζηα απηά ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Εήξεηα θαη νη ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ζθη θαη γεληθά ζπλαθείο ρεηκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, θαίλεηαη φηη έρνπλ αξρίζεη λα απνδίδνπλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δεκηνπξγίαο θιηλψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηνλ Ηδησηηθφ Ρνκέα. Δπίζεο ζηνλ νηθηζκφ Δβξνζηίλεο παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Έλα πξφζζεην θαη δπλακηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αξραηνινγηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο, ζα ήηαλ ε αλάδεημε ηεο αξραίαο Ξειιήλεο, κε ηα πινχζηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο, επίζεο ε αμηνπνίεζε ησλ ζπειαίσλ Δξκή Εήξεηαο θαη Παθηνπιή ζηα Άλσ Ξηηζά. Ππκπεξαζκαηηθά ην Νξεηλφ Κέησπν ηνπ Γήκνπ, θαίλεηαη λα απνηειεί ην ζεκείν αηρκήο γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε δεδνκέλν ηνπ φηη έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγεί «ηάζε πξννξηζκνχ» γηα εγρψξην ηνπξηζκφ θαη κάιηζηα πςειψλ κέζσλ εηζνδεκάησλ. Υζηφζν ε εθξεθηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα δηνρεηεπζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, πιελ ησλ Ρξηθάισλ, ψζηε λα ππάξμεη ηζφξξνπε βηψζηκε αλάπηπμε θαη λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα θνξεζκνχ θαη δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Α Θνηλσληθή Ξνιηηηθή 17 απφ 109

18 Η. Θνηλσληθή Κέξηκλα Ν Γήκνο έρεη θαηαβάιεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ην νπνίν ζα πξνζθέξεη βνήζεηα θαη ζηήξηγκα, ζηηο θνηλσληθέο δνκέο πνπ είλαη απαξαίηεην, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο απνκφλσζεο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Ζ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ είλαη αξκφδηα γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γεκηνπξγεί ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηηο ππνδνκέο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηα δίθηπα ησλ πνιηηψλ (εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, θιπ) κε ζηφρν ηελ παξνρή ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. Πηφρνο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νκνγελνπνίεζε ηεο αζθνχκελεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θπξίσο ζηε δηάξθεηα θαη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Ξξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ν Γήκνο Μπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο λα γίλεη έλαο πην αλζξψπηλνο Γήκνο θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ πινπνίεζεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ παξαηεξνχληαη ηα εμήο : Πηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ιεηηνπξγεί ην Θέληξν γείαο Μπινθάζηξνπ, πνπ είλαη απνθεληξσκέλε κνλάδα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θνξίλζνπ θαη αλήθεη δηνηθεηηθά ζε απηφ. Ρν Θέληξν ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, δηαζέηεη αζζελνθφξν, αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα, θαξδηνγξάθνπο θιπ. Νη ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη είλαη παζνιφγνο γεληθήο ηαηξηθήο, παηδίαηξνο, νδνληίαηξνο θαη θαξδηνιφγνο. Δπίζεο ζηνλ Γήκν έρεη ζπζηαζεί ην Ππκβνύιην Ξξόιεςεο Ξαξαβαηηθόηεηαο ην νπνίν είλαη ζηειερσκέλν κε επηζηήκνλεο, νη νπνίνη νξγαλσκέλα βνεζνχλ ζπκβνπιεπηηθά θαη πξνιεπηηθά ζην ρψξν ηνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο εγθιήκαηνο. Ήδε κέζσ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνσζήζεθε θαη βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ δξφκν ε δεκηνπξγία Δηδηθνύ Πρνιείνπ γηα παηδηά κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο. Ν ξφινο ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ φπσο ε Βνήζεηα ζην Ππίηη είλαη ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ε βνήζεηα ζε δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο, ζε άηνκα ειηθησκέλα ή απνκνλσκέλα αιιά θαη ε αληίζηνηρε λνζειεπηηθή ππνζηήξημε. Ν Γήκνο, ζπλδέεη θαη πξνσζεί κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ηελ ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο ππεξεζίεο ψζηε λα εμαζθαιίζεη κηα νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα ρσξηά. Ξαξάιιεια, ζηνλ Γήκν ιεηηνπξγεί θαη ην ΘΓΑΞ (Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Ξαηδηώλ), ην νπνία είλαη ζηειερσκέλν κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ρα παηδηά ζε έλα επράξηζην θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ πέξαλ ηνπ θαζεκεξηλνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο θαληαζία θαη λα ζπκκεηέρνπλ νκαδηθά ζε καζήκαηα κνπζηθήο, εηθαζηηθψλ, ζεάηξνπ, θιπ. Ρφζν ε αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα παηδηά φζν θαη νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ παξνπζίαζαλ απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη (ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο Κνξκφιεο θαη ην φλεηξν ηνπ Πθηάρηξνπ, κνπζηθή, θαηαζθεπέο παηρληδηψλ, επαηζζεζία ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη εζεινληηζκνχ). 18 απφ 109

19 Πην Γήκν ιεηηνπξγνχλ δχν ( 2 ) ΘΑΞΖ, έλα ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Μπιφθαζηξν θαη έλα ζην Γεξβέλη, κε πινχζηα δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ δχν ( 2 ) βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, έλαο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Μπιφθαζηξν θαη έλαο ζην Γεξβέλη. ΗΗ. Δμππεξέηεζε ηνπ Ξνιίηε Πην Γήκν ιεηηνπξγνχλ δχν ( 2 ) ΘΔΞ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη δηεπθφιπλζε ηνπ πνιίηε ζηελ επαθή ηνπ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Πηα ΘΔΞ εξγάδνληαη 5 άηνκα. Ρν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο πεξηιακβάλεη επηθπξψζεηο εγγξάθσλ, απαληήζεηο ζε απνξίεο πνιηηψλ, έθδνζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, δηαθφξσλ πηζηνπνηεηηθψλ, θιπ κε ηειηθφ ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Ρελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηα ΘΔΞ θαηά κέζν φξν εμππεξεηνχλ 70 άηνκα εκεξεζίσο. Πηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα δηαξθή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ δξάζεηο: Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (ΘΔΞ). Ππκκεηνρή ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο. Ζ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ παηδεία θαη ηελ πγεία απνδεηθλχνληαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. Ππκκεηνρή καο ζην έξγν "δίθηπν ΠΕΔΜΗΠ". Πηφρνο ηνπ έξγνπ, κεηαμχ άιισλ, είλαη ε εχθνιε θαη γξήγνξε αλαδήηεζε απφ ηνλ Ξνιίηε πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. Κεραλνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ κε ηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Δπέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ. Α Ξνιηηηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε Ζ πνιηηηθή γηα ηελ απαζρφιεζε ζαθψο θαη απνηειεί κέξηκλα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, κε δεδνκέλα ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ ζε άιιεο ελφηεηεο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ε Γεκνηηθή Αξρή πξνζπάζεζε λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αγνξά ηεο πφιεο, κέζσ θάζεησλ θαη νξηδφληησλ ελεξγεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα : Πρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αλακφξθσζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ πεξηπάηνπ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ε λέα δηάηαμε εθηηκάηαη φηη ζα 19 απφ 109

20 βνεζήζεη θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ρψξσλ αλαςπρήο πνπ είλαη δηαηεηαγκέλα ζην παξαιηαθφ κέησπν. Πρεδηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δηελέξγεηα ηζφξξνπσλ βηψζηκσλ αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαη θπξίσο κφληκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ππκπεξαζκαηηθά ε δεκνηηθή αξρή έρεη ζρεδηάζεη θαη ζα πινπνηήζεη ζηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ ηεο Πρεδηαζκφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαη κφληκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζεσξψληαο ζηφρν θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο ε νπνία πιήηηεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ χθεζε θαη ζαλ κφλε δηέμνδν ζεσξεί ηελ δηελέξγεηα επελδχζεσλ θαη πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ απφ ηνλ Ηδησηηθφ Ρνκέα. Α Ξνιηηηθή γηα ηνλ Ξνιηηηζκφ, ηελ Ξαηδεία θαη ηνλ Αζιεηηζκφ Η. Ξνιηηηζκόο Πηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ε πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ Γήκνπ ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ε παξνρή επθαηξηψλ γηα ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ δεκνηψλ. Γεληθά ππάξρεη ζπγθέληξσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Μπιφθαζηξν θαη ζην Γεξβέλη, ελψ είλαη εμαηξεηηθά κεησκέλεο ζηελ νξεηλή θαη εκηνξεηλή δψλε. Ξνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Πην Γεξβέλη, απφ ην 1992, ιεηηνπξγεί ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γεξβελίνπ, κεηά ηελ δσξεά θηεξίνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα Ξαληαδφπνπινπ. Πην Μπιφθαζηξν ιεηηνπξγεί δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε θαη δσξεάλ ρξήζε internet. Αθφκε ιεηηνπξγεί ην Θέαηξν «Άγγεινο Πηθειηαλφο» ζην ρψξν ηνπ ΔΞΑΙ Μπινθάζηξνπ, ην αλνηθηφ ζέαηξν «Βαζίιεο Γεσξγηάδεο» ζηε Καξίλα Μπινθάζηξνπ θαη ην Γεκνηηθφ Ιανγξαθηθφ Κνπζείν Θακαξίνπ. Ρκήκαηα ρνξεπηηθά παηδηψλ θαη ελειίθσλ ιεηηνπξγνχλ ζην Μπιφθαζηξν θαη ζην Γεξβέλη, θαζψο επίζεο θαη θηιαξκνληθή. Πην Γεξβέλη ιεηηνπξγεί επίζεο ην Γεκνηηθφ Υδείν Δπξσζηίλεο κε πνιιά ηκήκαηα εθκάζεζεο νξγάλσλ, ηκήκα ρνξσδίαο θαη ηκήκαηα ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο. Γεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, εθηφο απηήο ζην Θέληξν Λεφηεηαο Μπινθάζηξνπ, ππάξρεη ζην Πηφκην. Ν ζεξηλφο Γεκνηηθφο θηλεκαηνγξάθνο ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην Γεξβέλη κε εμαηξεηηθή επηηπρία. Αθφκα ζηελ Ρ.Θ. Ξχξγνπ θαη ζην θηίξην ηνπ Ξχξγνπ ηνπ Θνξδή, ην νπνίν απνθαηαζηάζεθε απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΞΔΞ Ξεινπνλλήζνπ, θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν δίλνληαη δηαιέμεηο απφ αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο θαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο καο, ζηα πιαίζηα ηνπ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ. Πηνλ Γήκν, νη Πχιινγνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο εθδειψζεηο (πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο θ.ιπ.) είλαη αξθεηνί θαη ζα κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλα 20 απφ 109

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΤ HΛΗΓΑ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο ηα πλαίζια ηος σεδίος Γπάζηρ: «Δπάζειρ κοινωνικήρ ένηαξηρ εςάλωηων ομάδων Δήμος Ήλιδαρ» Αλαπηπμηαθή χκπξαμε: Γίθηπν ζπλεξγαζίαο Ήιηδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ Δ Η Π Α Γ Υ Γ Ζ 6 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 6 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 10 ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ... 15 ΔΛΝΡΖΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα