ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Ομίλου, ενδέχεται να διαμορφωθούν συνθήκες, από τις οποίες να προκύπτουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων είτε έκτακτα είτε σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στις περιπτώσεις όπου οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα των πελατών του, ο Όμιλος έχει ως κύρια και βασική επιδίωξη τη διακρίβωση και διαχείριση των καταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID). Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την Πολιτική που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τη διατήρηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών για τη διακρίβωση, διαχείριση και παρακολούθηση υφιστάμενων και δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» αναφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις εταιρείες του Ομίλου της, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του ν. 3606/2007 ή άλλων νόμων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οποίους ενσωματώθηκε η Οδηγία MiFID στα επιμέρους κράτη μέλη. Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IX. Οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» καλύπτουν, για την εφαρμογή της παρούσας, και τα υποκαταστήματα της Τράπεζας ή εταιρειών του Ομίλου στην αλλοδαπή. Στόχος της Πολιτικής είναι να προσφέρει καθοδήγηση σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους των εταιρειών του Ομίλου για το πως ορίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, πως μπορούν να αναγνωριστούν και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν λαμβάνουν χώρα. Συγκεκριμένα, ο στόχος της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι να χαρτογραφήσει τον τρόπο, με τον οποίο ο Όμιλος: εντοπίζει καταστάσεις, στις οποίες μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για τα συμφέροντα του πελάτη, υιοθετεί κατάλληλες διαδικασίες, μηχανισμούς και συστήματα για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων, και σχεδιάζει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα με στόχο την πρόληψη τυχόν ζημιών στα συμφέροντα των πελατών από τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. 2. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Ορισμοί Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείες του Ομίλου και ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID), και στο σύνολο του προσωπικού τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό που απασχολείται στους τομείς των επενδύσεων, των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, στους πελάτες του Ομίλου περιλαμβάνονται: οι υφιστάμενοι πελάτες του Ομίλου και οι οι νέοι πελάτες Περαιτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως "καλυπτόμενα πρόσωπα" νοούνται: 1

2 οι διευθυντές, οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, οι συνεταίροι, τα μέλη του Δ.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι της Τράπεζας, προκειμένου περί συνδεδεμένων αντιπροσώπων της Τράπεζας, οι διευθυντές, οι μέτοχοι, οι εταίροι, τα μέλη του Δ.Σ., και τα διευθυντικά στελέχη αυτών, οι διευθυντές ή ισοδύναμα πρόσωπα, τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι των θυγατρικών της Τράπεζας (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), οι διευθυντές ή ισοδύναμα πρόσωπα, και τα διευθυντικά στελέχη των συνδεδεμένων αντιπροσώπων των θυγατρικών της Τράπεζας (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), οι υπάλληλοι της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) και των συνδεδεμένων αντιπροσώπων τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου τους, το οποίο συμμετέχει επίσης στην παροχή και άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) ή στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπό τους, στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης, με σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκ μέρους της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα). Ως «συνδεόμενα πρόσωπα» με ένα καλυπτόμενο πρόσωπο θεωρούνται τα εξής: ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος του προσώπου αυτού που εξομοιώνεται με σύζυγο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα εξαρτώμενα τέκνα και τα εξαρτώμενα θετά τέκνα του καλυπτόμενου προσώπου, οι λοιποί συγγενείς του καλυπτόμενου προσώπου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία της σχετικής προσωπικής συναλλαγής, διέμεναν, επί ένα τουλάχιστον έτος, στην ίδια οικογενειακή στέγη με το καλυπτόμενο πρόσωπο. Περαιτέρω, στην παρούσα Πολιτική ως «προσωπική συναλλαγή» νοείται συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα, η οποία διενεργείται από ή για λογαριασμό καλυπτόμενου προσώπου, εφόσον πληρούται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: Το καλυπτόμενο πρόσωπο ενεργεί εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων, τις οποίες ασκεί υπό την ιδιότητα αυτή. Η συναλλαγή πραγματοποιείται για λογαριασμό ενός εκ των κάτωθι: του καλυπτόμενου προσώπου, οποιουδήποτε συνδεόμενου προσώπου με το καλυπτόμενο πρόσωπο, προσώπου, του οποίου η σχέση με το καλυπτόμενο πρόσωπο είναι τέτοια, ώστε το καλυπτόμενο πρόσωπο να έχει ένα άμεσο ή έμμεσο ουσιώδες συμφέρον που επηρεάζεται από το αποτέλεσμα της συναλλαγής, πέραν της αμοιβής ή της προμήθειας για την εκτέλεση της συναλλαγής. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «χρηματοοικονομικός αναλυτής» νοείται το καλυπτόμενο πρόσωπο που εκπονεί το ουσιώδες μέρος της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Ειδικά για τους σκοπούς του Κεφαλαίου 10.8 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, ως «έρευνα στον τομέα των επενδύσεων» νοείται η έρευνα ή άλλη πληροφορία, η οποία: 1. συνιστά ή συνεπάγεται, ρητά ή έμμεσα, μια επενδυτική στρατηγική σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία ή τιμή τέτοιων μέσων, 2. προορίζεται για διαύλους επικοινωνίας ή για το κοινό, 2

3 3. χαρακτηρίζεται ή περιγράφεται ως έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή με παρόμοιους όρους, ή παρουσιάζεται ως αντικειμενική ή ανεξάρτητη επεξήγηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη σύσταση, και 4. εάν η εν λόγω σύσταση απευθυνόταν σε πελάτη, δε θα συνιστούσε παροχή επενδυτικών συμβουλών. Επενδυτικές συστάσεις που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας θεωρούνται επικοινωνία μάρκετινγκ και πρέπει να περιέχουν σαφή και εμφανή δήλωση ότι αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και ότι δεν έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας. Γενικές συστάσεις (π.χ. για βιομηχανίες, κατηγορίες τύπων ενεργητικού ή τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων) δεν θεωρούνται επενδυτικές συστάσεις. 3. Προσδιορισμός καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 3.1. Ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων Ως σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται η σύγκρουση που αναφύεται κατά την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας σε πελάτη σε οποιονδήποτε τομέα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οποία δύναται να ωφελήσει τον Όμιλο ή άλλο πελάτη για λογαριασμό, του οποίου ενεργεί ο Όμιλος, και ενδέχεται να αποφέρει σημαντικές ζημίες στα συμφέροντα του πελάτη, στον οποίο παρέχεται η επενδυτική υπηρεσία Παραδείγματα καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις, όπου ο Όμιλος ή καλυπτόμενο πρόσωπο: είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημία εις βάρος του πελάτη, έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του πελάτη, συμφέρον, το οποίο είναι διαφορετικό από το συμφέρον του πελάτη στην έκβαση αυτή, έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή άλλης ομάδας πελατών εις βάρος των συμφερόντων του πελάτη, ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πελάτη, λαμβάνει ή θα λάβει από τρίτο πρόσωπο αντιπαροχή σχετιζόμενη με υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη, υπό τη μορφή υπηρεσιών, αγαθών ή χρημάτων, πέραν της συνήθους προμήθειας ή αμοιβής για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 4. Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις: Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων του Ομίλου και των συμφερόντων ενός πελάτη ή μιας ομάδας πελατών. Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων ενός πελάτη ή μιας ομάδας πελατών και των συμφερόντων άλλου πελάτη ή άλλης ομάδας πελατών. Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων ενός υπαλλήλου ή μιας ομάδας υπαλλήλων του Ομίλου ή ενός καλυπτόμενου προσώπου και των συμφερόντων του Ομίλου ή/και των πελατών του. 5. Εντοπισμός, πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει σειρά οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών για τους διαφορετικούς τύπους σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προσδιοριστεί, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις στο μέλλον και να μπορεί να διαχειριστεί, ελέγξει και προλάβει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των πελατών Ανεξαρτησία, ξεχωριστή εποπτεία και διαχωρισμός λειτουργιών Ο Όμιλος δεσμεύεται να εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό κάθε διοικητικής μονάδας θα ενεργεί ανεξάρτητα σε ότι αφορά στα συμφέροντα των αντίστοιχων πελατών. 3

4 Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο Όμιλος λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ξεχωριστής εποπτείας και διαχωρισμού των λειτουργιών των υπαλλήλων του, προκειμένου να αποτρέπεται η ταυτόχρονη εμπλοκή ενός υπαλλήλου σε διαφορετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή πιθανόν να παρεμποδίσει τη σωστή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Επιπλέον, ο Όμιλος λαμβάνει μέτρα για την ξεχωριστή εποπτεία και το λειτουργικό διαχωρισμό των μονάδων του Ομίλου που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες, τα συμφέροντα των οποίων μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με εκείνα άλλων πελατών (ή ομάδας πελατών) ή με τα συμφέροντα του Ομίλου Άρνηση παροχής υπηρεσίας Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ο Όμιλος ήδη ενεργεί για λογαριασμό ενός πελάτη, είναι πιθανόν να μην κρίνεται σκόπιμο να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου πελάτη, αν είναι προφανές ότι ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο Όμιλος δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις όπου ο Όμιλος δεν είναι δυνατό να αποτρέψει ή να διαχειριστεί επιτυχώς μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενδέχεται να αρνηθεί να παράσχει την υπηρεσία που του έχει ζητηθεί ή να επιλέξει να μην παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξ αρχής Διαχείριση απόρρητων / εμπιστευτικών πληροφοριών Ως απόρρητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής νοούνται οι εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν υφιστάμενο ή πιθανό πελάτη ή χρηματοπιστωτικά μέσα και δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ενημερώνει τον Πελάτη ότι τα προσωπικά του δεδομένα που θα περιέρχονται στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης, βάσει των παρόντων όρων (π.χ. στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης, τηλεφώνου, δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα ή και από τρίτους, που εκτελούν την επεξεργασία κατ εντολή και για λογαριασμό της, ως εξής: Σκοπός επεξεργασίας: α) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συμβατικών σχέσεων, που δημιουργούνται με την αποδοχή των παρόντων, β) προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της, γ) προώθηση πωλήσεων ή / και υπηρεσιών, μετά από συγκατάθεση του Υποκειμένου, που δίδεται στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Αποδέκτες των δεδομένων: α) Η Τράπεζα ή / και οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος με την Τράπεζα φορέας που τυχόν αναλάβει την επεξεργασία των στοιχείων με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της σύμβασης, β) Θυγατρικές της Τράπεζας ή / και συνδεδεμένες με την Τράπεζα επιχειρήσεις, εντός του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που βρίσκονται σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, γ) Διατραπεζικά Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών, με σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών μέσω διατραπεζικών συστημάτων, δ) Τρίτοι, ενεργούντες κατ εντολή της Τράπεζας, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή, την έρευνα αγοράς ή / και προώθηση πωλήσεων και υπηρεσιών της Τράπεζας ή συνδεδεμένων μ αυτήν επιχειρήσεων. Η Τράπεζα γνωστοποιεί στον Πελάτη τα δικαιώματά του που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Ν. 2472/97, και συγκεκριμένα: ότι δικαιούται να έχει πρόσβαση, έναντι χρηματικού ποσού που έχει καθορίσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η Τράπεζα και 4

5 να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωσή του, και ότι δικαιούται να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση, έναντι του άνω χρηματικού ποσού, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρήση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, με επιφύλαξη των συνεπειών που προβλέπονται παραπάνω στην παράγραφο 2, απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο επεξεργασίας της Τράπεζας Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και η διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους πελάτες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αποτελεί μια από τις κύριες αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες του Ομίλου. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα που χρειάζεται να γνωρίζουν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός του Ομίλου («Need to Know Policy»). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η κατάχρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η ως άνω πολιτική της απολύτως απαραίτητης πληροφόρησης διασφαλίζεται, επίσης, από τα συστήματα πληροφορικής του Ομίλου, τα οποία δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγματοποίηση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες / στα δεδομένα εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εντός του Ομίλου Εφαρμογή σινικών τειχών («Chinese Walls») μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων Με σκοπό την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα σύστημα σινικών τειχών («Chinese Walls»), σχεδιασμένο ώστε να προλαμβάνει τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ μονάδων και εταιρειών του Ομίλου. Η λειτουργία του συστήματος αυτού δεν περιλαμβάνει μόνο τον διαχωρισμό των δεδομένων και των συστημάτων πληροφορικής, αλλά και τον φυσικό διαχωρισμό των διαφόρων μονάδων, ούτως ώστε τα απασχολούμενα σε κάθε μονάδα πρόσωπα να μην έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο εργασίας άλλης μονάδας. Μέσω της καθιέρωσης και της εφαρμογής των «Chinese Walls», ο Όμιλος δημιουργεί εμπόδια διάχυσης της πληροφορίας, για να εξασφαλίσει ότι οι κρίσιμες πληροφορίες που διαθέτει μια μονάδα ή εταιρεία του Ομίλου δεν χρησιμοποιούνται από άτομα σε άλλη μονάδα ή εταιρεία, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός του Ομίλου. Περαιτέρω, τα σινικά τείχη αποτελούν βασικό εργαλείο για την πρόληψη των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτροπή εσωτερικών συναλλαγών ή χειραγώγησης της αγοράς. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή συστήματος σινικών τειχών παρέχει στον Όμιλο και τους υπαλλήλους του τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες επενδυτικές υπηρεσίες, χωρίς να επηρεάζονται από άλλες πληροφορίες που διαθέτει ο Όμιλος και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων Μέτρα για αποφυγή ανάρμοστης επιρροής Η Τράπεζα λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό της άσκησης ανάρμοστης επιρροής στον τρόπο με τον οποίο ένα καλυπτόμενο πρόσωπο παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή ασκεί σχετικές δραστηριότητες Πολιτικές & διαδικασίες 5

6 Ο Όμιλος λαμβάνει μέτρα και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τον προσδιορισμό των μέσων αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα: Αμοιβές προσωπικού Δώρα και προσωπικά οφέλη Προσωπικές συναλλαγές Δευτερεύουσες δραστηριότητες και εξωτερική απασχόληση Αμοιβές προσωπικού Ο Όμιλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε η αμοιβή, ο τρόπος αξιολόγησης και οι ανατεθείσες αρμοδιότητες να μην ενθαρρύνουν συμπεριφορές του προσωπικού που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων Δώρα & προσωπικές ωφέλειες Η αποδοχή και η προσφορά δώρων και άλλων προσωπικών ωφελειών ρυθμίζεται από τις σχετικές πολιτικές και τις διαδικασίες του Ομίλου, οι οποίες είναι σχεδιασμένες, ούτως ώστε να αποτρέπεται η χρήση από καλυπτόμενο πρόσωπο της θέσης του εντός του Ομίλου, με σκοπό να προσποριστεί προσωπικές ωφέλειες για το ίδιο ή συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο Δώρα που λαμβάνονται από τους υπαλλήλους Τα καλυπτόμενα πρόσωπα, ως αναφέρονται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να αποδέχονται δώρα αξίας και δώρα υπό μορφή χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξαρτήτως ποσού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται δώρα προώθησης χαμηλής αξίας, όπως π.χ. είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας που προσφέρει το δώρο (έως 100). Εφόσον το καλυπτόμενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η αποδοχή ενός δώρου είναι σύμφωνη με την Πολιτική του Ομίλου, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από την Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου (ΚΣΟ) Δώρα που προσφέρονται σε πελάτες και συνεργάτες Επιτρέπεται να προσφέρονται δώρα στους πελάτες και στους συνεργάτες του Ομίλου, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής προέγκρισης από την αρμόδια διοικητική Μονάδα του Ομίλου. Αρχείο των δώρων που παρέχονται σε πελάτες κατά τα ανωτέρω τηρείται από το Marketing & Επικοινωνία Ομίλου. Σε περιπτώσεις που ένα καλυπτόμενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η προσφορά ενός δώρου είναι σύμφωνη με την Πολιτική του Ομίλου, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από την ΚΣΟ. Από την υποχρέωση λήψης προέγκρισης κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται προωθητικά δώρα χαμηλής αξίας, όπως είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο του Ομίλου (έως 100) Προσωπικές συναλλαγές Ο Όμιλος έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των συναλλαγών του προσωπικού. Σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες, τα καλυπτόμενα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να διενεργούν συναλλαγές, οι οποίες: είναι αντίθετες προς την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς, τους αποσπούν από τα καθήκοντα της θέσης εργασίας τους, δημιουργούν κίνδυνο για τη φήμη του Ομίλου. Περαιτέρω, απαγορεύεται στα καλυπτόμενα πρόσωπα να χρησιμοποιούν πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως εμπιστευτικές για τη διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν, 6

7 επίσης, να διασφαλίζουν ότι η διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών δεν επιφέρει ζημία στους πελάτες του Ομίλου. Αναφορικά με τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόμενων προσώπων ισχύουν οι ακόλουθοι βασικοί κανόνες: Δεν επιτρέπονται συναλλαγές που : συνεπάγονται την κατάχρηση ή αθέμιτη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών ή σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3340/2005. αντιβαίνουν ή είναι πιθανό ότι θα αντέβαιναν σε υποχρέωση που υπέχει ο Όμιλος δυνάμει του ν. 3606/2007. Περιορισμοί βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα και τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα οφείλουν να αποφεύγουν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση πληροφοριών αναφορικά με επενδυτικές προθέσεις πελάτη. Αν ένα καλυπτόμενο πρόσωπο διαθέτει πληροφορίες ότι ο Όμιλος έχει λάβει εντολή από έναν πελάτη ή θα πραγματοποιήσει μια συναλλαγή για λογαριασμό ενός πελάτη, οφείλει να απέχει από τη διενέργεια αντίστοιχης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό, έως ότου η εν λόγω εντολή εκτελεστεί ή ακυρωθεί. Δεν επιτρέπεται το καλυπτόμενο πρόσωπο να βοηθά ή να συμβουλεύει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εκτελέσει συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα η οποία, εάν ήταν προσωπική συναλλαγή του καλυπτόμενου προσώπου, θα ενέπιπτε στις ανωτέρω συναλλαγές. Ο Όμιλος τηρεί αρχείο με τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόμενων προσώπων που ανήκουν στο προσωπικό του Ομίλου. Ειδικότερα στην περίπτωση των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης, ο Όμιλος λαμβάνει μέριμνα για να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση στην οποία ανατίθεται η δραστηριότητα διατηρεί αρχείο προσωπικών συναλλαγών καλυπτόμενων προσώπων και ότι θα του παρέχει τις πληροφορίες αυτές άμεσα εφόσον ζητηθούν Εκπαίδευση & επικοινωνία Ο Όμιλος παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα. Ειδικότερα, αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού, υιοθετούνται τα ακόλουθα μέτρα: Ο Όμιλος ενισχύει την αφύπνιση της συνείδησης του προσωπικού σε ότι αφορά καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες μέσω του εσωτερικού δικτύου, εσωτερικών σεμιναρίων, ανοιχτών συζητήσεων κ.λπ. Ο Όμιλος αναπτύσσει την ικανότητα του προσωπικού να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μέσω της επιμόρφωσης και της συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη, εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες και την ΚΣΟ. Στα προγράμματα εκπαίδευσης και προετοιμασίας νέων υπαλλήλων έχει ληφθεί η κατάλληλη πρόνοια ώστε να καλύπτονται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Η ΚΣΟ διασφαλίζει ότι όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα γνωρίζουν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων Παρακολούθηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες σχεδιασμένες, ούτως ώστε όποιες πιθανές συγκρούσεις προκύπτουν από τις εργασίες του Ομίλου να εντοπίζονται και να διευθετούνται. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων προσδιορίζονται μέσω των σχετικών διαδικασιών και καταγράφονται σε αρχείο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 9 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων. 7

8 Επιπρόσθετα, η ΚΣΟ εξετάζει καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την παροχή νέων επενδυτικών υπηρεσιών ή συνδέονται με νέα επενδυτικά προϊόντα, σε συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες για το σχεδιασμό των νέων υπηρεσιών/προϊόντων Μονάδες του Ομίλου. Η ΚΣΟ σε ό,τι αφορά την Τράπεζα, και οι εκάστοτε Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε ό,τι αφορά τις θυγατρικές της, διενεργούν, περιοδικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική στα ακόλουθα : Δώρα και παροχές Ορθή εκτέλεση των εντολών των πελατών Χρεώσεις και προμήθειες 6. Ενημέρωση πελατών για καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, κρίνεται ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί επαρκώς η αποτροπή ή η πλήρης διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, ο Όμιλος ενημερώνει τους πελάτες, προτού προβεί σε σχετική πράξη για λογαριασμό τους, αναφορικά με τη φύση και την πηγή τέτοιων καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται σε σταθερό μέσο, εφόσον ο πελάτης του Ομίλου δεν έχει συναινέσει σε άλλο τρόπο ενημέρωσης, και περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη (ιδιώτη επαγγελματία επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου), ώστε να είναι σε θέση να λάβει εμπεριστατωμένη απόφαση για την παρεχόμενη επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία, στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συμφερόντων. 7. Αντιπαροχές Ως αντιπαροχή θεωρείται οποιαδήποτε αμοιβή, προμήθεια ή μη χρηματικό όφελος που καταβάλετε ή λαμβάνεται από τον πελάτη, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τρίτο πρόσωπο στο πλαίσιο παροχής επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές του Ομίλου, δεκτές μπορούν να γίνουν αντιπαροχές μόνο εφόσον : Καταβάλλονται ή λαμβάνονται νομίμως από τον πελάτη ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στο πλαίσιο παροχής συγκεκριμένης επενδυτικής υπηρεσίας Συνδέονται με εύλογες αμοιβές που διευκολύνουν ή είναι αναγκαίες για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, έξοδα φύλαξης, έξοδα διακανονισμού, έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, τέλη ή πόροι εποπτικών αρχών, δικηγορικές αμοιβές κ.τ.λ.). Αντιπαροχές από ή προς τρίτα πρόσωπα ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών γίνονται δεκτές μόνο εφόσον γνωστοποιηθούν προηγουμένως στον πελάτη, με ακριβή και κατανοητό τρόπο, και εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αποσκοπούν στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, και δεν εμποδίζουν τον Όμιλο να συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη. 8. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων Ο Όμιλος εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες και οργανωτικές διαδικασίες, προκειμένου να διαχειριστεί τις συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό που εμπλέκεται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων (ιδίως, χρηματοοικονομικοί αναλυτές) είναι οι ακόλουθοι: 8

9 Η εποπτεία υπαλλήλων που εμπλέκονται στην έρευνα επενδύσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται από πρόσωπα που απασχολούνται σε άλλες μονάδες του Ομίλου, των οποίων οι λειτουργίες μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με την αντικειμενικότητα της παρεχόμενης επενδυτικής έρευνας. Ειδικότερα, ένα πρόσωπο του οποίου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των προσώπων, στα οποία διαδίδεται η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων που έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε μονάδα ή εταιρεία του Ομίλου, δε δύναται να είναι υπεύθυνο για: τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, την επιτήρηση των καθημερινών εργασιών των χρηματοοικονομικών αναλυτών, τον καθορισμό/έγκριση του μισθού των προσώπων που διενεργούν έρευνα στον τομέα των επενδύσεων. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων οφείλουν να απέχουν, μέχρι τη δημοσίευση της έρευνας, από τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, με τα οποία μπορεί να σχετίζεται η έρευνα. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές οφείλουν να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε οικονομικά κίνητρα και αντιπαροχές που αφορούν τη δημοσίευση έρευνας. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές οφείλουν να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλη ωφέλεια από τον εκδότη ενός προϊόντος, χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου με τη δημοσίευση μιας έρευνας και να μην προσφέρουν ή να δέχονται αντιπαροχές για τη δημοσίευση μιας ευνοϊκής έρευνας. Δεν επιτρέπεται στους χρηματοοικονομικούς αναλυτές να υπόσχονται σε οποιονδήποτε εκδότη προϊόντος ότι θα δημοσιεύσουν μια ευνοϊκή έρευνα. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων οφείλουν να μη διενεργούν προσωπικές συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την έρευνα, οι οποίες να είναι αντίθετες στα αποτελέσματα και τις συστάσεις της εν λόγω δημοσιευμένης έρευνας. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα που εμπλέκονται στην εκπόνηση έρευνας επενδύσεων διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσχέδιο της έρευνας πριν την δημοσιοποίησή της. Ο Όμιλος παρέχει εκπαίδευση για την αναγνώριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν ειδικά σε περιπτώσεις ερευνών στον τομέα των επενδύσεων, σε χρηματοοικονομικούς αναλυτές, και γενικότερα σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την έρευνα. Επιπρόσθετα, τα καλυπτόμενα πρόσωπα που εμπλέκονται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους τους για κάθε περίπτωση που εντοπίζουν και ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Οι ανωτέρω κανόνες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου η έρευνα επενδύσεων που δημοσιεύεται έχει πραγματοποιηθεί από άλλα άτομα ή οργανισμούς, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Το άτομο ή ο οργανισμός που έχει διεξάγει την έρευνα επενδύσεων δεν έχει καμία σχέση με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συστάσεις της συγκεκριμένης έρευνας δεν έχουν τροποποιηθεί από τον Όμιλο. Ο Όμιλος δεν εμφανίζεται ως ο παραγωγός της έρευνας. Πριν από τη δημοσίευση της έρευνας, ο Όμιλος έχει επαληθεύσει ότι το άτομο ή οργανισμός που έχει διεξάγει την έρευνα εφαρμόζει τους ίδιους ή παρόμοιους κανόνες συμμόρφωσης με τον Όμιλο. 9. Τήρηση αρχείου & περιοδικές αναθεωρήσεις Ο Όμιλος τηρεί αρχείο καταγραφής σύγκρουσης συμφερόντων, στο οποίο καταχωρούνται οι περιπτώσεις όπου έχει ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων, οι δραστηριότητες/ υπηρεσίες, στο πλαίσιο διενέργειας των οποίων ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την πρόληψη και τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών. Αρμόδιοι για την τήρηση και 9

10 ενημέρωση του ως άνω αρχείου είναι για μεν την Τράπεζα η ΚΣΟ, ενώ για τις θυγατρικές της που εμπίπτουν στην παρούσα Πολιτική οι εκάστοτε Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η ΚΣΟ είναι επίσης, αρμόδια για την αξιολόγηση της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων σε τακτές περιόδους, προκειμένου να διαπιστώνει αν και με ποιόν τρόπο θα πρέπει να αναθεωρηθεί η Πολιτική, ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα τους στόχους της. Εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. Piraeus Bank (Cyprus) Ltd 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων 10.1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ATTICA BANK 1. Εισαγωγή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ATTICA BANK Η ATTICA BANK και οι Θυγατρικές της Εταιρείες παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Σελίδα 1 Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 και τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν κατά τη διαχείριση των Α/Κ ή / και ΟΕΕ της Εταιρίας ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της Εταιρείας ανακύπτουν αντιτιθέμενα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοέµβριος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και µε τα διεθνή αναγνωρισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: ΔΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 115 26 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πολιτική (στο εξής «η Πολιτική Αποδοχών») καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Τα βασικά στοιχεία μεταρρύθμισης που επιφέρει η MiFID II / MiFIR σε θέματα Τι προσδοκάται από την παροχή επενδυτικών συμβουλών - Αντιπαροχές Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ . ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα... 0 1. Σκοπός της παρούσας πληροφόρησης... 3 2. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τη δραστηριότητά της.... 3 2.1. Η Εταιρία και η εποπτεία αυτής...

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση σύμφωνα με τα άρθρα 80 έως 87 του N.4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, Ν.4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη «Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Κανόνων για τις Προσωπικές Συναλλαγές»

Περίληψη «Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Κανόνων για τις Προσωπικές Συναλλαγές» Περίληψη «Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Κανόνων για τις Προσωπικές Συναλλαγές» 1.1. Σκοπός Ο Όμιλος Eurobank, στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας καθορίζονται ορισµένες αρχές, τις οποίες οι επιµέρους διαµεσολαβητές µπορούν να επιλέξουν οικειοθελώς να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές ill"ηροφορίες και των Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Κώδικα

περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές illηροφορίες και των Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Κώδικα Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3643 Κ.Λ.Π. 447/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 447 ΟΔΗΓΙΑ 5/2005 ΤΗΣ ΕΙΠΤΡΟΠΗΣ ΚEΦAΛAL4.ΓOPAΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥl\ffiEΡΙΦΟΡ ΛΣ ΣΥΜΉΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools 1 Σκοπός Ο παρών Κανονισμός θεσπίζει την εφαρμογή του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3471/2006 και 3917/2011). Στα πλαίσια αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1. ΣΤΟΧΟΙ Με την παρούσα καθορίζεται η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αποδοχές του προσωπικού της, σύμφωνα με τα άρθρα 23Α & 23Β του Ν. 4099/2012, τις από 14/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών», στα πλαίσια συμμόρφωσης με την απόφαση 8/459/27.12.2007 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 ΜΕΡΟΣ ΙΙ Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003 Συνοπτικός Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν το εδάφιο 3 του άρθρου 41 και το άρθρο 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ L 035 της 11.2. 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

107051/ 05.10.2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

107051/ 05.10.2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα