Υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Ανθή Χαραλάμπους Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Ανθή Χαραλάμπους Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών"

Transcript

1 Υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Ανθή Χαραλάμπους Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

2 Εταιρείες Πάροχοι Ενεργειακής Υπηρεσίας (ESCO) Η ESCO είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που διαθέτει: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση Οικονομική ικανότητα Τεχνική ικανότητα Άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί (ενεργειακοί ελεγκτές) Πολύ καλή γνώση της ενεργειακής αγοράς Εμπειρία στη σύναψη ΣΕΑ Νομικοί σύμβουλοι Άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί (ενεργειακοί ελεγκτές) Προβλέψεις ESCO

3 Οι ενεργειακές υπηρεσίες που παρέχονται από την ESCO (Ι) Πρώτο βήμα είναι να μπορεί να διενεργεί ενεργειακό ελέγχο από αδειούχο ενεργειακό ελεγκτή και η ετοιμασία έκθεσης Υπάρχει Κανονισμός που ρυθμίζει τα προσόντα του ενεργειακού ελεγκτή (ΚΔΠ 184/2012) Μητρώο ενεργειακών ελεγκτών τηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας (μέχρι σήμερα υπάρχουν 17 αδειούχοι ενεργειακοί ελεγκτές, ) Εγγραφή της στο Μητρώο ESCOs που ρυθμίζεται από την ΚΔΠ 2010/2014 (μέχρι σήμερα υπάρχει 1 αδειούχα ESCO στην Κύπρο, )

4 Οι ενεργειακές υπηρεσίες που παρέχονται από την ESCO (ΙΙ) Εκτέλεση έργων εξοικονόμησης ενέργειας Τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση εξοπλισμού Εγκατάσταση αποδοτικότερων συστημάτων παραγωγής ενέργειας Μερική ή ολική αναβάθμιση κτιριακού κελύφους Εγκατάσταση αποδοτικότερων συστημάτων φωτισμού Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης Οποιοδήποτε άλλο μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

5 Τι είναι η ΣΕΑ (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης) (I); Είναι ένα συμβόλαιο (έγγραφο) μεταξύ ενός πελάτη και της εταιρείας που παρέχει ενεργειακή υπηρεσία Για τις αναθέτουσες αρχές/φορείς (φορείς δημοσίου Ν12(Ι)/2006) θα πρέπει να τηρούνται οι όροι περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων Περιέχει ένα σαφή κατάλογο μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να εφαρμοστούν Χρονική διάρκεια της σύμβασης Υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου Τους κινδύνους που δεν αναλαμβάνει η ESCO

6 Τι περιλαμβάνει η ΣΕΑ (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης) (Ι); Περιγραφή του έργου και του επιλεγόμενου εξοπλισμού προς εγκατάσταση με σαφήνεια. Ιδιοκτησιακό καθεστώς του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. Εγγύηση για τον εξοπλισμό Ποιο από τα δύο μέρη αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας του εξοπλισμού Πρόνοιες για διακοπή της σύμβασης νωρίτερα από την προβλεπόμενη Πρόνοιες για συνθήκες που δεν μπορούν να ελέγξουν και να διαχειριστούν τα συμβαλλόμενα μέρη

7 Τι περιλαμβάνει η ΣΕΑ (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης) (ΙΙ); Πρόνοιες για αποζημιώσεις Την μεθοδολογία υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας (οι παραδοχές που περιελήφθησαν κατά τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου) Τη μεθοδολογία υπολογισμού της βάσης αναφοράς Πως θα γίνεται η μέτρηση και η επαλήθευση Τις τιμές ενέργειας (προβλέψεις κόστους ενέργειας) Επίπεδα άνεσης (π.χ. φωτισμός σε ένα γραφείο) Προβλεπόμενη αμοιβή και εγγυήσεις και τρόπος καταβολής της αμοιβής

8 Διαθέσιμα μοντέλα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Υπάρχουν 2 βασικά μοντέλα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη σχέση του πελάτη με την ESCO και τον χρηματοδότη. Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης (guaranteed savings contract) Σύμβαση εξοικονόμησης από κοινού (shared savings contract)

9 Α. Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης (guaranteed savings contract) (I) Διενέργεια ενεργειακού ελέγχου για εγγύηση απόδοσης εξοπλισμού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Πελάτης ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟ ESCO Χρηματοδότης

10 Α. Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης (guaranteed savings contract) (II) Η ESCO αναλαμβάνει τον κίνδυνο σχεδιασμού, εγκατάστασης και απόδοσης (εγγυημένης εξοικονόμησης). Η ESCO δεν αναλαμβάνει κανένα κίνδυνο δανεισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από τον πελάτη (ίδια κεφάλαια) ή από τρίτο μέρος (π.χ. τράπεζα). Συνήθως ο πελάτης δεν εξοφλεί όλο το ποσό του κόστους αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού στην ESCO, αλλά κρατά ένα μικρό μέρος να το αποδώσει όταν επαληθευτεί η εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας. Η κυριότητα του εξοπλισμού είναι στον πελάτη.

11 Α. Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης (guaranteed savings contract) (III) Στην περίπτωση που η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι η προβλεπόμενη, συνήθως, η ESCO καταβάλλει στον πελάτη τη διαφορά μεταξύ της επιτυγχανόμενης και της εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας. Αν η εξοικονόμηση υπερβεί το εγγυημένο επίπεδο τότε ο πελάτης οφείλει να δώσει μερίδιο στην ESCO (ποσοστό που έχει συμφωνηθεί από πριν) Η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται με βάση προσυμφωνημένο κόστος ενέργειας (π.χ. 28 cent/kwh). Τήρηση από πλευράς πελάτη της ίδιας ενεργειακής συμπεριφοράς.

12 Α. Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης (guaranteed savings contract) (VI) Αυτό το μοντέλο ΣΕΑ δίνει τη δυνατότητα για χαμηλότερο κόστος δανεισμού ή ευκολότερου δανεισμού μιας και η τράπεζα γνωρίζει την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Αυτό το μοντέλο ΣΕΑ δίνει τη δυνατότητα σε μικρότερες ESCO να συμμετέχουν. Αυτό το μοντέλο είναι κατάλληλο για οργανισμούς δημόσιου τομέα όπου ο χρηματοδότης θα μπορούσε να είναι ένα Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων. Το ιδανικότερο είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να βρίσκεται η Τράπεζα, ο Πελάτης και η ESCO.

13 Α. Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης (guaranteed savings contract) (V) ESCO Αναλαμβάνει τον κίνδυνο εγγυημένης απόδοσης εξοπλισμού Πελάτης Αναλαμβάνει τον κίνδυνο κόστους ενέργειας (αύξηση ή μείωση κόστους ενέργειας) Αναλαμβάνει την αποπληρωμή του δανείου (αν δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια) Χρηματοδότης Αναλαμβάνει τον κίνδυνο του δανεισμού και σωστής αποπληρωμής από τον πελάτη του δανείου

14 Β. Σύμβαση Εξοικονόμησης από Κοινού (shared savings contract) (I) Πελάτης Διενέργεια ενεργειακού ελέγχου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟ (%) ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ESCO ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟ Χρηματοδότης

15 Β. Σύμβαση Εξοικονόμησης από Κοινού ή διαμοιραζόμενου οφέλους (shared savings contract) (IΙ) Σε αυτό το μοντέλο ΣΕΑ η ESCO αναλαμβάνει και τον τεχνολογικό και τον δανειοληπτικό ή χρηματοδοτικό κίνδυνο. Η ESCO αποπληρώνει το δάνειο από την εξοικονόμηση που επέρχεται στον πελάτη. Το μερίδιο από την εξοικονόμηση που θα καταβάλλεται από τον πελάτη στην ESCO πρέπει να ξεπερνά το κόστος αποπληρωμής του δανείου. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στην ΣΕΑ από την ESCO, χωρίς ο πελάτης να έχει μεγάλη διαπραγματευτική ευελιξία.

16 Β. Σύμβαση Εξοικονόμησης από Κοινού ή διαμοιραζόμενου οφέλους (shared savings contract) (IIΙ) Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από τρίτους (π.χ. η ESCO να πάρει δάνειο από τράπεζα όταν δεν διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους ή να εξεύρει άλλους τρόπους χρηματοδότησης). Αυτό το μοντέλο ΣΕΑ είναι κατάλληλο για μεγαλύτερες και εδραιωμένες ESCO, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους λήψης δανείων. Η κυριότητα του εξοπλισμού παραμένει στην ESCO μέχρι τη λήξη της ΣΕΑ.

17 Β. Σύμβαση Εξοικονόμησης από Κοινού ή διαμοιραζόμενου οφέλους (shared savings contract) (IV) Αυτού του είδους ΣΕΑ μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα σε χώρες όπου ο τραπεζικός τομέας κατανοεί τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης η ESCO θα πρέπει να έχει και επαρκή τεχνική εξειδίκευση ώστε να εκτιμήσει σωστά τη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας.

18 Β. Σύμβαση Εξοικονόμησης από Κοινού ή διαμοιραζόμενου οφέλους (shared savings contract) (V) ESCO Αναλαμβάνει τον τεχνικό κίνδυνο και εκτίμηση της εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας Αναλαμβάνει την αποπληρωμή του δανείου (αν δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια) Πελάτης Αναλαμβάνει να καταβάλει συνήθως κάθε μήνα την συμφωνημένη εξοικονόμηση στην ESCO Χρηματοδότης Αναλαμβάνει τον κίνδυνο του δανεισμού και σωστής αποπληρωμής από του δανείου από την ESCO

19 Διαδικασία ολοκλήρωσης μίας ΣΕΑ Ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας Διαγωνισμός ESCO Ενεργειακός Έλεγχος (κατάλογος μέτρων) Σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης Σχεδιασμός έργου Υλοποίηση έργου Λειτουργία και συντήρηση Αξιολόγηση και επαλήθευση

20 Αξιολόγηση ενός έργου για σύναψη ΣΕΑ

21 Τα πιο σημαντικά κριτήρια για μία επιτυχημένη ΣΕΑ Η κατάσταση του κτιρίου και του εξοπλισμού Οι απαιτήσεις σε συντήρηση Η σημερινή χρήση και η μελλοντική χρήση Οι στόχοι για την κλιματική αλλαγή Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι Το σημερινό και μελλοντικό κόστος της ενέργειας

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Tel Fax: "Ενεργειακό Γραφείο" 22

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, Msc Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα