ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών..."

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών Σεισμοί και Γεωλογία Γιατί μελετάμε τους σεισμούς Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο Σεισμοί και λιθοσφαιρικές πλάκες Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο Η σεισμικότητα της Ελληνικής χερσονήσου το Ελληνικό τόξο Μορφοτεκτονικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού τόξου Σεισμοτεκτονικά στοιχεία στο Ελληνικό τόξο Τεκτονική επαρχία Ι ΒΔ Ελλάδα Τεκτονική επαρχία ΙΙ - Κεντρική Ελλάδα Τεκτονική επαρχία ΙΙΙ ΝΔ Ελλάδα Τεκτονική επαρχία IV Κεντρικό Αιγαίο Τεκτονική επαρχία V ΝΑ-Αιγαίο Τεκτονική επαρχία VI Βόρειο Αιγαίο Συμπεράσματα για την παραμόρφωση κατά μήκος του Ελληνικού τόξου Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών Η Νεοτεκτονική, η Σεισμοτεκτονική, η Παλαιοσεισμολογία και η Αρχαιοσεισμολογία ως κλάδοι των επιστημών της Γης Νεοτεκτονική-Σεισμοτεκτονική Παλαιοσεισμολογία Αρχαιοσεισμολογία Η γεωλογική συμβολή στην ερμηνεία των σεισμών Η ιδιαιτερότητα της γεωλογίας των σεισμών Ο σεισμός ως σύνθετο φυσικό φαινόμενο Η εφήμερη φύση των στοιχείων του σεισμού Το γεωλογικό επίπεδο παρατήρησης _CONTENTS_GEOLOGIA.indd ix

2 x ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. Τεχνικές Ανάλυσης Ενεργών Δομών Γεωδαιτικές παρατηρήσεις -τεκτονική γεωδαισία Μικρής κλίμακας γεωδαισία Μεγάλης κλίμακας γεωδαισία Μεγάλης κλίμακας γεωδαισία -Η παραμόρφωση στο Βόρειο Αιγαίο Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Συμβολομετρία ραντάρ συνθετικού ανοίγματος κεραίας (InSAR) Βασικές αρχές της μεθόδου InSAR Η χρήση της συμβολομετρίας InSAR στη γεωλογία των σεισμών Τηλεπισκόπηση με χρήση ακτίνων laser (LIDAR) Η θεωρία των μορφοκλασματικών συνόλων ή φράκταλς Η αρχή της αυτοομοιότητας στις γεωεπιστήμες Μορφοκλασματικά σύνολα (φράκταλς) Ορισμός κλασματικής κατανομής ΜΕΡΟΣ 2 5. Βασικές Έννοιες Τεκτονικής & Ρήγματα Ορισμοί Δύναμη, Τάση και Παραμόρφωση Δύναμη και Τάση Παραμόρφωση Τάση: αίτιο ή αποτέλεσμα της παραμόρφωσης; Διακλάσεις & Ρήγματα Ασυνέχειες Τεκτονικές διακλάσεις Χαρακτηριστικά των επιφανειών διάκλασης Ρήγματα βασικές έννοιες Ταξινόμηση ρηγμάτων Κινηματική των ρηγμάτων Ο προσδιορισμός του πεδίου τάσης με χρήση γραμμώσεων ολίσθησης επί των επιπέδων των ρηγμάτων Βασικές θεωρητικές αρχές Μέθοδοι ανάλυσης πεδίου τάσεων Παράμετροι που καθορίζουν το πεδίο τάσεων _CONTENTS_GEOLOGIA.indd x

3 xi 6.8. Τύποι πεδίων τάσης Προβλήματα προσδιορισμού του πεδίου των τάσεων από γεωλογικά δεδομένα Παραμόρφωση και Ρήγματα Ανάπτυξη και διεύρυνση των ρηγμάτων Πετρώματα Ρηξιγενών ζωνών Χαρακτηριστικά ζωνών διάρρηξης Σχηματισμός πετρωμάτων ζωνών διάρρηξης Πετρώματα ζωνών διάρρηξης σε ενεργά ρήγματα Σεισμοί και Ρήγματα Ο κύκλος του σεισμού Σεισμοί και ρήγματα με ελαστική επαναφορά Σεισμοί και εναλλακτικά μοντέλα δραστηριότητας ρηγμάτων Η σεισμική διάρρηξη στο εσωτερικό της Γης: Φραγμοί και Εμπόδια Φραγμοί και Εμπόδια Μοντέλα συμπεριφοράς ενεργών ρηγμάτων ΜΕΡΟΣ 3 9. Γεωμορφολογική έκφραση ρηγμάτων Γεωμορφολογία ενεργών ρηγμάτων Γεωμορφές κατά μήκος ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης Γεωμορφές κατά μήκος κανονικών ρηγμάτων Γεωμορφές που προέρχονται από δομές συμπίεσης Παλαιοσεισμολογική έκφραση ρηγμάτων Βασικές αρχές της παλαιοσεισμολογίας Στόχοι και σκοποί της παλαιοσεισμολογίας Πιστοποίηση παλαιοσεισμών σε εκσκαφές Παλαιοσεισμολογική έρευνα στους διάφορους τύπους ρηγμάτων Παλαιοσεισμολογία ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης Παλαιοσεισμολογία κανονικών ρηγμάτων Παλαιοσεισμολογία ανάστροφων ρηγμάτων Ανάπτυξη των εδαφών και παλαιοσεισμολογία _CONTENTS_GEOLOGIA.indd xi

4 xii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. Tεκτονική Γεωμορφολογία Τεκτονική Γεωμορφολογία Ενεργός τεκτονική Γεωμορφολογικές Αρχές Η εξέλιξη του ανάγλυφου Οι διαδικασίες εξέλιξης του ανάγλυφου Περιθώρια λεκανών και λεκάνες δεύτερης τάξης Εξέλιξη και διεργασίες σε μικρής κλίμακας ρηξιγενή πρανή Εξέλιξη και διεργασίες σε μεγάλης κλίμακας ρηξιγενή πρανή Η επίπτωση της ενεργού τεκτονικής στα ποτάμια συστήματα Γεωμορφές που δείχνουν επίπτωση της τεκτονικής στα ποτάμια Αλλαγές στο δίκτυο απορροής των ποταμών Τύπος καναλιών σε λεκάνες κατάκλυσης και ενεργά ρήγματα Ποτάμια απορροή και ενεργός τεκτονική Ποτάμιες αναβαθμίδες Ποσοτική Γεωμορφολογία Μορφοτεκτονική Μαθηματική θεώρηση της γεωμορφολογίας Αποτύπωση της ενεργού τεκτονικής στην ποτάμια απορροή Μέθοδοι ποσοτικής γεωμορφολογίας Γραμμικοί μορφομετρικοί δείκτες Δείκτης Μέγιστης Υψομετρικής Διαφοράς Λεκάνης Δείκτης Βαθμού Ανάγλυφου Δείκτης Διακλάδωσης Δείκτης Λόγου Μηκών Δείκτης Κλασματικής Διάστασης Δείκτης Καμπυλότητας Υδατορεύματος Χωρικοί μορφομετρικοί δείκτες Δείκτης Πυκνότητας Απορροής Δείκτης Συχνότητας Διακλάδωσης Δείκτης Αριθμού Τραχύτητας Ανάγλυφου Δείκτης Σχήματος Λεκάνης Απορροής Δείκτης Επιμήκυνσης και Κυκλικότητας Λεκάνης Τεκτονικοί μορφομετρικοί δείκτες Δείκτης Ασυμμετρίας Λεκάνης Απορροής Δείκτης εγκάρσιας τοπογραφικής συμμετρίας Δείκτης Μήκους - Κλίσης Ρέματος Δείκτης Δαντέλωσης Ορεογραφικού Μετώπου _CONTENTS_GEOLOGIA.indd xii

5 xiii Δείκτης Λόγου Πλάτους προς Ύψος Κοιλάδας Δείκτης Υψομετρικού Ολοκληρώματος Δείκτης Τριγωνικών Γεωμορφών Σύγκριση των μορφομετρικών δεικτών ΜΕΡΟΣ Δευτερογενείς Επιπτώσεις των Σεισμών Ρευστοποιήσεις-Ορισμοί Γεωγραφική κατανομή ρευστοποιήσεων στην Ελλάδα Γεωλογικές συνθήκες για την εκδήλωση ρευστοποιήσεων Αναγνώριση συν-σεισμικών ρευστοποιήσεων Κατολισθήσεις Κατολισθήσεις - ορισμοί και ταξινομήσεις Ταξινόμηση των κατολισθήσεων Κατολισθήσεις στη διάρκεια σεισμών Ενεργά ρήγματα και κατολισθήσεις Τσουνάμι Σεισμική επικινδυνότητα και Γεωλογία Σεισμών Βασικές έννοιες - ορισμοί Χαρακτηρισμός σεισμικών μεγεθών Χαρακτηριστικός σεισμός Μέγιστος σεισμός ή πιθανολογούμενος σεισμός Μέγιστος αξιόπιστος σεισμός Tυχαίος σεισμός Κλίμακες μέτρησης του σεισμικού μεγέθους Τοπικό μέγεθος (M L ) Επιφανειακό μέγεθος (M S ) Μέγεθος κυμάτων χώρου (m b, B ) Μέγεθος σεισμικής ροπής (Mw ή M) Κλιμακωτές σχέσεις Μέθοδος προσδιορισμού μέγιστου αναμενόμενου σεισμού Μέθοδος συσχέτισης μεγέθους σεισμού μήκους συν-σεισμικής διάρρηξης Μέθοδος συσχέτισης μετατόπισης και μήκους διάρρηξης _CONTENTS_GEOLOGIA.indd xiii

6 xiv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέθοδος συσχέτισης μεγέθους σεισμού και της απόστασης εδαφικών αστοχιών από την πηγή Υπολογισμός του μεγέθους του σεισμού από την επιφάνεια διάρρηξης Μέθοδος της σεισμικής ροπής Μέθοδος του ρυθμού παραμόρφωσης Φάσματα απόκρισης της σεισμικής κίνησης Τρόποι προσέγγισης μεγεθών σεισμών και επικινδυνότητας Προσέγγιση με βάση τον χαρακτηρισμό της πηγής Γενική προσέγγιση Συγκριτική προσέγγιση Προσέγγιση με βάση δενδροδιαγράμματα Χρόνος επανάληψης σεισμών Ρυθμός ολίσθησης ρηγμάτων Υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης με βάση τη στρωματογραφία Υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης με βάση παλαιοσεισμολογικά δεδομένα Υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης με βάση την ιστορική σεισμικότητα Υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης με βάση τη γεωδαισία Μέθοδοι εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας Μέθοδος αιτιοκρατικής εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας Μέθοδος πιθανολογικής εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας Εκτίμηση και διαχείριση σεισμικού κινδύνου Χαρτογραφικές έννοιες Χαρτογραφικές προβολές Συστήματα αναφοράς Τοπογραφικοί χάρτες Γεωλογικοί χάρτες Εισαγωγή Σύνθεση γεωλογικών χαρτών Η σημασία και οι χρήσεις των γεωλογικών χαρτών Γεωλογική χαρτογράφηση Τεχνικές γεωλογικής χαρτογράφησης Κύριες δομές που αναγνωρίζονται στο ύπαιθρο Στρώση _CONTENTS_GEOLOGIA.indd xiv

7 xv Διακλάσεις Αναγνώριση και χαρτογράφηση ενεργών ρηγμάτων Αποτύπωση ρηγμάτων στο γεωλογικό χάρτη Αποτύπωση ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης Αποτύπωση κανονικών ρηγμάτων Αποτύπωση ανάστροφων ρηγμάτων Βιβλιογραφικές Αναφορές Ελληνικές Βιβλιογραφικές αναφορές Ευρετήριο όρων και εννοιών _CONTENTS_GEOLOGIA.indd xv

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοδυναμική εξέλιξη της πεδιάδας των Καλαβρύτων στο Ολόκαινο

Μορφοδυναμική εξέλιξη της πεδιάδας των Καλαβρύτων στο Ολόκαινο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μορφοδυναμική εξέλιξη της πεδιάδας των Καλαβρύτων στο Ολόκαινο ΜΙΣΥΡΗ ΖΩΗ Α.Μ. 07060 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ρ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ CAMBRIDGE ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΒΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΛΤΗ Μ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΠΩΝ «JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS FOR (E)TRAINING ON NATURAL RISKS - CIVIL PROTECTION AND FOR PROMOTING ACCESS

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ. Ευρύτερη περιοχή

ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ. Ευρύτερη περιοχή Εξερευνήστε το τοπίο, τα πετρώματα και τη φύση στην ευρύτερη περιοχή του Βίκου-Αώου. Γνωρίστε την ιστορία και τον πολιτισμό της. Ευρύτερη περιοχή ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΤΟΠΩΝ-ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα