ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης."

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. Με την 65/10 Εγκύκλιό µας σας κοινοποιήσαµε, για αρχική ενηµέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115A / ), οι οποίες αφορούν θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. Με τις ανωτέρω διατάξεις από 1/1/2011 ρυθµίζεται σε νέα βάση η αρµοδιότητα, επαναπροσδιορίζονται οι συντάξιµες αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης, αυξάνεται η µείωση από 3% σε 6% στις περιπτώσεις ταυτόχρονης καταβολής κατ επιλογή του ασφαλισµένου της τµηµατικής σύνταξης του συµµετέχοντα οργανισµού µε αυτή του απονέµοντα, και από 15/7/2010 αλλάζει ο τρόπος διακανονισµού του ποσού των συντάξεων αναπηρίας. Για την εφαρµογή των παραπάνω σας παρέχουµε τις παρακάτω οδηγίες: I. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Αρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν. /τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 9 του Ν. 1405/1983 και το άρθρο 14 του Ν. 1902/1990, το οποίο καθόριζε τον αρµόδιο οργανισµό για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στους ασφαλισµένους που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν οργανισµούς είτε κύριας είτε επικουρικής ασφάλισης. Με τις διατάξεις αυτές, που ισχύουν από 1/1/2011, διατηρείται η αρµοδιότητα για την κρίση του δικαιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος (όπως ίσχυε µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1902/90) ενώ επέρχεται διαφοροποίηση στην αρµοδιότητα για την κρίση του δικαιώµατος σύνταξης λόγω αναπηρίας και θανάτου. Αναλυτικά διακρίνουµε τα εξής: Κρίση από τον τελευταίο φορέα σε Α φάση Αρµόδιος ασφαλιστικός οργανισµός για να κρίνει αίτηµα ασφαλισµένου ή µελών της οικογένειάς του, που ζητούν την εφαρµογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης είναι ο τελευταίος οργανισµός. Για να χορηγήσει όµως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισµός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: 1. Να πραγµατοποιήθηκαν στην ασφάλισή του πέντε (5) έτη ή χίλιες πεντακόσιες (1500) ηµέρες εργασίας, εκ των οποίων είκοσι 20 µήνες ή 500 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για κρίση του δικαιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος. Για κρίση του δικαιώµατος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου, πρέπει να πραγµατοποιήθηκαν στην ασφάλισή του σαράντα (40) µήνες ή χίλιες (1000) ηµέρες εργασίας εκ των οποίων δώδεκα (12) µήνες ή 300 ηµέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης και 2. να πληρούνται οι διατάξεις της νοµοθεσίας του. Εάν στη νοµοθεσία ασφαλιστικών οργανισµών υπάρχουν διατάξεις που θέτουν ειδικές προϋποθέσεις για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, οι προϋποθέσεις αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη. Ενδεικτικά αναφέρουµε ειδικές διατάξεις που αφορούν: στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσµού, στην συµπλήρωση του ορίου ηλικίας σε δεδοµένο χρόνο σε σχέση µε τον χρόνο διακοπής της απασχόλησης στην παραγραφή κ.λπ. Γενικά όµως, περιλαµβάνονται κάθε είδους προϋποθέσεις που περιορίζουν την θεµελίωση του δικαιώµατος. Όχι όµως χρονικές προϋποθέσεις που είναι θεµελιωτικές του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος της αναπηρίας και του θανάτου. Κρίση από τον προηγούµενο φορέα

2 Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν πραγµατοποίησε τον αριθµό ηµερών εργασίας που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή 1500 ηµέρες, από τις οποίες 500 την τελευταία 5ετία για το γήρας, 1000 ηµέρες από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία για αναπηρία και θάνατο) ή τις έχει πραγµατοποιήσει αλλά, δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η νοµοθεσία του τελευταίου οργανισµού, τότε δικαιούται σύνταξη αυτός ή τα µέλη της οικογένειάς του από τον οργανισµό στην ασφάλιση του οποίου πραγµατοποίησε τον περισσότερο χρόνο, εκτός από τον τελευταίο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διαβιβαστεί η αίτηση από τον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισµό, στον οργανισµό µε τις περισσότερες ηµέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης είναι: Ο ασφαλισµένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος να έχει συµπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νοµοθεσία του τελευταίου ασφαλιστικού οργανισµού. Ο ασφαλισµένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας να έχει κριθεί ανάπηρος µε το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του τελευταίου ασφαλιστικού οργανισµού. Για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου των µελών της οικογένειας του ασφαλισµένου δεν απαιτείται καµία προϋπόθεση. Για να δικαιωθεί ο ασφαλισµένος ή τα µέλη της οικογένειάς του από τον οργανισµό στην ασφάλιση του οποίου πραγµατοποίησε τον περισσότερο χρόνο (στον οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται ο τελευταίος οργανισµός), πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας του. Κρίση από τους προηγούµενους φορείς κατά φθίνουσα σειρά αριθµού ηµερών εργασίας Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νοµοθεσίας του οργανισµού στην ασφάλιση του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι περισσότερες ηµέρες εργασίας, τότε η αίτηση διαβιβάζεται για κρίση στους άλλους οργανισµούς που ασφαλίστηκαν κατά φθίνουσα σειρά αριθµού ηµερών εργασίας εκτός από τον τελευταίο. Επισηµαίνουµε ότι για να διαβιβαστεί η αίτηση του ασφαλισµένου από τον οργανισµό µε τις περισσότερες ηµέρες εργασίας στον επόµενο κατά φθίνουσα σειρά αριθµού ηµερών εργασίας οργανισµό, δεν είναι απαραίτητο ο ασφαλισµένος να έχει συµπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπονται από την νοµοθεσία του ή να έχει κριθεί ανάπηρος µε το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του διότι η προϋπόθεση αυτή απαιτείται να υπάρχει µόνο στον τελευταίο οργανισµό. Κρίση από τον τελευταίο φορέα σε Β φάση Αν τελικά δεν συγκεντρώνει ο ασφαλισµένος τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όλων των ασφαλιστικών οργανισµών που ασφαλίστηκε διαδοχικά, τότε καθίσταται αρµόδιος και πάλι ο τελευταίος οργανισµός εφόσον ο ασφαλισµένος πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του: 1000 ηµέρες εργασίας ή σαράντα (40) µήνες ασφάλισης, από τις οποίες 300 ηµέρες εργασίας ή δώδεκα (12) µήνες ασφάλισης αντίστοιχα, την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για κρίση δικαιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος 300 ηµέρες εργασίας οποτεδήποτε για κρίση δικαιώµατος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου. Τελικά, ο αρµόδιος για την απονοµή της σύνταξης οργανισµός θα υπολογίζει ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 περ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3863/10, σαν χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του τόσο για την θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για τον καθορισµό του ποσού της σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσµέτρηση µόνο µέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισµού. Στις σελίδες παραθέτουµε γραφική απεικόνιση των προαναφερόµενων. II. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ TON ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αρθρο 1 παρ.2 α και παρ. 5 του Ν.3232/04 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.3863/2010. Ως γνωστόν, για τον προσδιορισµό της ασφαλιστικής κλάσης (Α.Κ.) λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές των καλύτερων πέντε ετών της τελευταίας δεκαετίας πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη, εφόσον όµως ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει κατά το διάστηµα αυτό τουλάχιστον ηµέρες εργασίας.

3 ιαφορετικά γίνεται αναδροµή στην αµέσως προηγούµενη χρονική περίοδο µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των ηµερών εργασίας. Α. Όταν το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1405/83, ο απονέµων οργανισµός θεωρεί ότι ο χρόνος ασφάλισης σ αυτόν και στους άλλους οργανισµούς διανύθηκε στην ασφάλισή του και για τον λόγο αυτό στις περιπτώσεις αυτές, που το Ίδρυµα είναι ο απονέµων οργανισµός, κατά τον προσδιορισµό της ασφαλιστικής κλάσης θα υπολογίζονται οι αποδοχές που εµπίπτουν στην 10ετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης ή των τελευταίων ηµερών εργασίας (Η.Ε.), ανεξάρτητα αν αυτές προέρχονται από ασφάλιση σε Ταµεία Μισθωτών ή Ταµεία Αυτοτελώς Απασχολούµενων (εγκ. 152/1967). Όταν πρόκειται για Ταµεία Αυτοτελώς Απασχολούµενων οι εισφορές της κρίσιµης περιόδου θα µετατρέπονται σε αποδοχές, µε βάση τις εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που ισχύουν κατά την αυτή χρονική περίοδο για τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εγκ. 25/86). Όταν ο χρόνος ασφάλισης στα Ταµεία Αυτοτελώς Απασχολούµενων είναι µέχρι και την 31/3/1976 το ποσοστό ασφαλίστρου καθορίζεται σε 12,75%. Από 1/4/ /9/1990 το ποσοστό ασφαλίστρου είναι 14,25% Από 1/10/ /6/1991 το ποσοστό ασφαλίστρου είναι 15,75% Από 1/7/ /12/1992 το ποσοστό ασφαλίστρου είναι 17,25% Από 1/1/1993 και µετά το ποσοστό ασφαλίστρου είναι 20% Β. Όταν το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1405/83 όπως ισχύουν και του άρθρου 1 του Ν.3232/04, για την εξεύρεση της ασφαλιστικής κλάσης λαµβάνονται υπόψη αποδοχές µόνο από παροχή εξαρτηµένης εργασίας υποχρεωτικά ασφαλιστέας στο Ίδρυµα (εγκ.69/79, όπως γινόταν). Ειδικότερα διακρίνουµε τα εξής: Β1. Όταν το Ίδρυµα είναι τελευταίος και απονέµων οργανισµός, ο υπολογισµός του ποσού της σύνταξης θα γίνεται µε βάση την ασφαλιστική κλάση, στην οποία θα κατατάσσεται ο ασφαλισµένος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1976/91 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 50 παρ.1 του Ν.2084/92, και για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2005 και µετά µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.9 του Ν.3029/02 (εγκ. 15/92, 96/02). Για τους ασφαλισµένους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά την 1/1/93, ο υπολογισµός των αποδοχών θα γίνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2084/92 (εγκ.75/02, 9/10). Β2. Όταν το Ίδρυµα είναι απονέµων σαν προηγούµενος του τελευταίου οργανισµός, για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2011 και µετά, ο υπολογισµός του ποσού της σύνταξης θα γίνεται µε βάση την ασφαλιστική κλάση στην οποία θα κατατάσσεται ο ασφαλισµένος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν.3232/04 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 3863/10. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν.3863/10 επαναπροσδιορίζονται, µε ορισµένους συντελεστές, οι συντάξιµες αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης, ώστε εκτός από την επικαιροποίηση αυτών µε τον µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή, να συµπεριλαµβάνεται η εξέλιξη των εισοδηµάτων και η αναβάθµιση της ασφαλιστικής κλάσης των ασφαλισµένων. Έτσι ορίστηκε ότι οι αποδοχές που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της ασφαλιστικής κλάσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µας, θα αναπροσαρµόζονται µε το λόγο του µέσου ετήσιου είκτη Τιµών Καταναλωτή (.Τ.Κ.) του εκεµβρίου του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης, προς το µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή του εκεµβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι αναπροσαρµοζόµενες αποδοχές και στη συνέχεια, θα επαναπροσδιορίζονται µε ορισµένους συντελεστές, τους οποίους θα αναφέρουµε ως Συντελεστές Ωρίµανσης (Σ.Ω.), που θα αντιστοιχούν στα έτη (ακέραιος αριθµός) που πραγµατοποιήθηκαν στην ασφάλιση άλλου οργανισµού από την διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα µέχρι το προηγούµενο έτος υποβολής της αίτησης. Οι Συντελεστές Ωρίµανσης καταχωρούνται στον παρακάτω πίνακα: Έτη ασφάλισης έως Έτη ασφάλισης έως Έτη ασφάλισης έως Συντελεστής Συντελεστής τη συνταξιοδότηση τη συνταξιοδότηση τη συνταξιοδότηση Συντελεστής 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,165

4 10 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,438 Για τον προσδιορισµό της ασφαλιστικής κλάσης θα εργαζόµαστε ως εξής: Οι αποδοχές της δεκαετίας πριν από τη διακοπή της απασχόλησης στο Ίδρυµα ή των τελευταίων Η.Ε. (περιορισµένες στο 25πλάσιο της εκάστοτε ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης), θα λαµβάνονται υπόψη αναπροσαρµοσµένες για κάθε έτος, µε το λόγο του µέσου ετήσιου είκτη Τιµών Καταναλωτή του εκεµβρίου του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης, προς το µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή του εκεµβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι αναπροσαρµοζόµενες αποδοχές. To σύνολο των αναπροσαρµοσµένων αποδοχών, θα διαιρείται µε το σύνολο των ηµερών εργασίας που πραγµατοποίησε ο ασφαλισµένος µέσα στην κρίσιµη χρονική περίοδο, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από ηµέρες εργασίας και το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύπτει, θα πολλαπλασιάζεται µε τον Συντελεστή Ωρίµανσης που θα αντιστοιχεί στα έτη (ακέραιος αριθµός) που πραγµατοποιήθηκαν στην ασφάλιση άλλου οργανισµού, από την διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα µέχρι το προηγούµενο έτος υποβολής της αίτησης. Στη συνέχεια µε βάση το επαναπροσδιορισµένο µέσο ηµεροµίσθιο θα προβαίνουµε σε κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση, µε βάση τους πίνακες εκεµβρίου που ισχύουν κατά το έτος πριν την υποβολή της αίτησης. Για τον προσδιορισµό των συνολικών αποδοχών των ασφαλισµένων που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά την 1/1/93, θα λαµβάνονται οι αποδοχές αυξηµένες για κάθε ηµερολογιακό έτος, πλην των αποδοχών του τελευταίου πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ηµερολογιακού έτους, µε τον λόγο του µέσου ετήσιου είκτη Τιµών Καταναλωτή του εκεµβρίου του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης, προς το µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή του εκεµβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι αναπροσαρµοσµένες αποδοχές και στη συνέχεια θα επαναπροσδιορίζονται µε ορισµένους συντελεστές, τους οποίους θα αναφέρουµε ως Συντελεστές Ωρίµανσης (Σ.Ω.), που θα αντιστοιχούν στα έτη (ακέραιος αριθµός) που πραγµατοποιήθηκαν στην ασφάλιση άλλου οργανισµού από την διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα µέχρι το προηγούµενο έτος υποβολής της αίτησης. Επισηµαίνεται ότι, κατά την εύρεση της τµηµατικής µας σύνταξης που αντιστοιχεί στο αυτοτελές δικαίωµα η ασφαλιστική κλάση θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας µας (παρ. Β1). Παράδειγµα: Ασφαλισµένη πραγµατοποίησε: α) στην ασφάλιση του ΙΚΑ Η.Ε. χρονικής περιόδου και β) στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Η.Ε.( 4έτη και 4 µήνες) χρονικής περιόδου Την 19/1/2011 που συµπληρώνει το 61 έτος της ηλικίας της υποβάλλει στο ΟΑΕΕ αίτηση για σύνταξη γήρατος µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και συνυπολογισµό του χρόνου ασφάλισής της στο ΙΚΑ. Ο ΟΑΕΕ απορρίπτει το αίτηµά της γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η νοµοθεσία του και το διαβιβάζει στο Ίδρυµα για κρίση. Κατά την εξέταση του αιτήµατός της σαν προηγούµενος οργανισµός το Ίδρυµα είναι αρµόδιο για να της χορηγήσει σύνταξη. Η ασφαλιστική κλάση προσδιορίζεται ως εξής: Οι αποδοχές των τελευταίων Η.Ε. της περιόδου θα ληφθούν προσαρµοσµένες για κάθε έτος µε τους αντίστοιχους συντελεστές. Έτος Ηµέρες Ασφάλισης Ετήσιες Αποδοχές (σε Ευρώ) ,76 X ,08 X ,64 X Λόγος ΤΚ ( ΤΚ2010) 66,818 ( ΤΚ1995) Γ ΤΚ2010) 61,338 ( ΤΚ1994) Γ ΤΚ2010) 55,322 ( ΤΚ1993) Ετήσιες αναπροσαρµοσµένες αποδοχές (σε Ευρώ) 4.118, , ,67

5 ,28 X ,01 X Γ ΤΚ2010) 48,354 ( ΤΚ1992) Γ ΤΚ2010) 41,728 ( ΤΚ1991) , ,19 Συν: ,80 To σύνολο των αναπροσαρµοσµένων αποδοχών θα διαιρεθεί µε τις Η.Ε. και το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύψει θα πολλαπλασιαστεί µε τον Συντελεστή Ωρίµανσης 1,082 που αντιστοιχεί στα 4 έτη που πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από την διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα (1995) µέχρι το προηγούµενο έτος της υποβολής της αίτησης (2010) ,80 Ευρώ: 1000 = 40,96 Ευρώ (µέσο ηµεροµίσθιο) 40,96 Ευρώ X 1,082 = 44,32 Ευρώ Στη συνέχεια το επαναπροσδιορισµένο µέσο ηµεροµίσθιο 44,32 Ευρώ το κατατάσσουµε στην 13 η Ασφαλιστική Κλάση, µε βάση τους πίνακες του εκεµβρίου του έτους 2010 Β3. Όταν το Ίδρυµα είναι συµµετέχων οργανισµός, θα γνωρίζουµε στον απονέµοντα οργανισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 α του Ν.3232/04, τις συντάξιµες αποδοχές του χρόνου διακοπής της ασφάλισης, όπως προβλέπονται από τη νοµοθεσία µας, αναπροσαρµοσµένες µε τον µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή όλων των ετών που έχουν µεσολαβήσει από τη διακοπή της ασφάλισης µέχρι το προηγούµενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.3863/10, ο απονέµων οργανισµός, τις παραπάνω αναπροσαρµοσµένες συντάξιµες αποδοχές µε τον µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή, θα τις πολλαπλασιάζει µε τον Συντελεστή Ωρίµανσης που θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης (ακέραιος αριθµός) που πραγµατοποιήθηκαν στην ασφάλιση άλλου οργανισµού, από την διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα µέχρι το προηγούµενο έτος υποβολής της αίτησης. Για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών εργαζόµαστε ως εξής: Οι αποδοχές της δεκαετίας ή των τελευταίων Η.Ε. (περιορισµένες στο 25πλάσιο της εκάστοτε ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) πριν από τη διακοπή της απασχόλησης στο Ίδρυµα, θα ληφθούν υπόψη αναπροσαρµοσµένες για κάθε έτος, µε το λόγο του τεκµαρτού ηµεροµισθίου (Τ.Η.) της 15 ης ασφαλιστικής κλάσης του εκεµβρίου του έτους διακοπής της ασφάλισης στο Ίδρυµα, προς το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ίδιας ασφαλιστικής κλάσης του εκεµβρίου του έτους στο οποίο ανάγονται οι αναπροσαρµοζόµενες αποδοχές. Αποδοχές που ανάγονται σε χρονικό διάστηµα προ του έτους 1975, θα αναπροσαρµόζονται κατά το λόγο του Τ.Η. της 15 ης ασφαλιστικής κλάσης του εκεµβρίου του έτους 1975, προς το Τ.Η. της ίδιας κλάσης του έτους 1975, δεδοµένου ότι πριν το έτος 1975 δεν είχαµε αναπροσαρµογή των τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων. To σύνολο των αναπροσαρµοσµένων αποδοχών θα διαιρείται µε το σύνολο των ηµερών εργασίας που πραγµατοποίησε ο ασφαλισµένος µέσα στην κρίσιµη χρονική περίοδο, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από 1000 ηµέρες εργασίας και µε το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύπτει, θα προβαίνουµε σε τελική κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση, µε βάση τους πίνακες εκεµβρίου που ισχύουν κατά τη διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα. To 25πλάσιο της κλάσης, στην οποία έγινε η κατάταξη, θα αποτελεί τις συντάξιµες αποδοχές του ασφαλισµένου. Τις παραπάνω συντάξιµες αποδοχές θα γνωρίζουµε στον απονέµοντα οργανισµό, επικαιροποιηµένες, µε τον λόγο του µέσου ετήσιου είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους του χρόνου υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης προς το µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή του έτους διακοπής της ασφάλισης και στη συνέχεια, ο απονέµων οργανισµός, θα τις πολλαπλασιάζει µε τον Συντελεστή Ωρίµανσης, που θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης, που πραγµατοποιήθηκαν από την διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα, µέχρι το προηγούµενο έτος υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που όλες οι αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστηµα πριν την 31/12/1975, θα αθροίζονται όλες µαζί, το άθροισµά τους θα διαιρείται µε το σύνολο των ηµερών εργασίας που πραγµατοποίησε ο ασφαλισµένος µέσα στην κρίσιµη χρονική περίοδο και µε το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύπτει, θα γίνεται κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση µε βάση τον πίνακα εκεµβρίου To 25πλάσιο της κλάσης στην οποία έγινε η κατάταξη, θα αποτελεί τις συντάξιµες αποδοχές του ασφαλισµένου. Τις παραπάνω συντάξιµες αποδοχές θα τις επικαιροποιούµε µε τον λόγο του µέσου ετήσιου είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους του χρόνου υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης προς το µέσο

6 ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή του έτους διακοπής της ασφάλισης, προκειµένου να τις γνωρίζουµε στον απονέµοντα οργανισµό ο οποίος στη συνέχεια θα τις πολλαπλασιάζει µε τον Συντελεστή Ωρίµανσης, που θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν από την διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα, µέχρι το προηγούµενο έτος υποβολής της αίτησης. Τα παραπάνω θα εφαρµόζονται και για τους ασφαλισµένους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά την 1/1/1993. Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1/1/2011 για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Σας κοινοποιούµε στην σελίδα 32 σχετικό πίνακα που εµφανίζει τη εξέλιξη του µέσου ετήσιου είκτη Τιµών Καταναλωτή από το έτος 1959 µέχρι και το έτος Παράδειγµα: Ασφαλισµένος πραγµατοποίησε: α) στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η.Ε. από το έτος 1969 µέχρι το έτος 1984 και β) στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Η.Ε. από το έτος 1985 µέχρι το έτος Υποβάλλει αίτηση για σύνταξη γήρατος στον ΟΑΕΕ τον Ιανουάριο του έτους Οι συντάξιµες αποδοχές του υπολογίζονται ως εξής: Οι αποδοχές των τελευταίων Η.Ε. της περιόδου θα ληφθούν αναπροσαρµοσµένες για κάθε έτος µε τους παρακάτω συντελεστές: Έτος Ηµέρες Ασφάλισης Ετήσιες Αποδοχές (σε Ευρώ) ,33 X ,11 X ,48 X ,42 X Λόγος Τ.Η. 15 ης Α.Κ (ΤΗ 15 ης ΑΚ1984) 8,77 (ΤΗ 15 ης ΑΚ 1984) 8.77 (ΤΗ 15 ης ΑΚ1984) 7,37 (ΤΗ 15 ης ΑΚ 1983) 8.77 (ΤΗ 15 ης ΑΚ1984) 6,15 (ΤΗ 15 ης ΑΚ 1982) 8.77 (ΤΗ 15 ης ΑΚ 1984) 4,82 (ΤΗ 15 ης ΑΚ 1981) Ετήσιες Αναπροσαρµοσµένες αποδοχές (σε Ευρώ) 2.078, , , ,42 Συν: ,29 To σύνολο των αναπροσαρµοσµένων αποδοχών θα διαιρεθεί µε τις Η.Ε. και µε το µέσο ηµεροµίσθιο που θα προκύψει, θα προβούµε σε κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση µε βάση τους πίνακες που ισχύουν το εκέµβριο του έτους ,29 Ευρώ: = 7,68 Ευρώ. To µέσο ηµεροµίσθιο 7,68 Ευρώ κατατάσσεται στην 13 η Α.Κ. της οποίας το 25πλάσιο είναι 188,55 Ευρώ. `Αρα οι συντάξιµες αποδοχές του είναι 188,55 Ευρώ. Οι συντάξιµες αποδοχές θα επικαιροποιηθούν µε τον λόγο του.τ.κ. του έτους 2010 προς τον.τ.κ. του έτους ,55 X 117,207/13,154 = 1.680,05 Ευρώ To ποσό των 1.680,05 Ευρώ είναι οι αναπροσαρµοσµένες συντάξιµες αποδοχές βάσει του.τ.κ. τις οποίες θα γνωρίσουµε στον ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ, το ποσό των συντάξιµων αποδοχών 1.680,05 Ευρώ, θα το πολλαπλασιάσει µε τον Συντελεστή Ωρίµανσης 1,614 που αντιστοιχεί σε 25 έτη ασφάλισης που πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, από την διακοπή της ασφάλισης στο Ίδρυµα (1984) µέχρι το προηγούµενο έτος της υποβολής της αίτησης (2010) και το τελικό ποσό των συντάξιµων αποδοχών θα διαµορφωθεί σε 2.711,60 Ευρώ.

7 Όµως, επειδή το ποσό των 2.711,60 Ευρώ ξεπερνά το ποσό των 2.432,25 Ευρώ (ανώτατο όριο αποδοχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) θα περιοριστεί στο ποσό των 2.432,25 Ευρώ και εποµένως το ποσό των συντάξιµων αποδοχών του Ιδρύµατος προσδιορίζεται σε 2.432,25 Ευρώ. III. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. Αρθρο 5 παρ. 3 του Ν.3863/2010 Ως γνωστόν, µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3232/04, ο απονέµων οργανισµός υπολογίζει τόσο το τµήµα σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισής του, όσο και το τµήµα της σύνταξης που αναλογεί στους συµµετέχοντες οργανισµούς (εγκ. 66/04). Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 α, 5, 12 β και 13 (β εδάφιο) του Ν.3232/04 καθορίστηκαν ποιες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης όταν οι χρόνοι που συνυπολογίζονται διανύθηκαν σε οργανισµούς κύριας ασφάλισης µισθωτών. Ο υπολογισµός του ποσού της σύνταξης σε αυτές τις περιπτώσεις πραγµατοποιείται, βάσει των αποδοχών των ασφαλισµένων που λαµβάνονται υπόψη για την απονοµή της σύνταξης, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κάθε οργανισµού αναπροσαρµοσµένες µε το µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε εξαίρεση το ηµόσιο, για το οποίο ως προς την αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.. 166/2000) κατά περίπτωση. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.3863/10, επαναπροσδιορίζονται οι συντάξιµες αποδοχές βάσει των οποίων θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης, ώστε, εκτός από την επικαιροποίηση αυτών µε βάση τον µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή, να υπολογίζεται πλέον και η εξέλιξη των εισοδηµάτων και η αναβάθµιση της ασφαλιστικής κλάσης των ασφαλισµένων. Προκειµένου να γίνει αυτό, ορίστηκε ότι οι συντάξιµες αποδοχές των φορέων ασφάλισης µισθωτών που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 α, 5, 12 β και 13 (β εδάφιο) του Ν.3232/04, θα πολλαπλασιάζονται για κάθε έτος που πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση άλλου οργανισµού από την διακοπή της ασφάλισης σε αυτούς µέχρι το προηγούµενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης, µε ορισµένους συντελεστές οι οποίοι θα µεταβάλλονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης από την ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση την εξέλιξη των συντελεστών ωρίµανσης µισθών και ηµεροµισθίων. Ο πολλαπλασιασµός µε τους συντελεστές θα ισχύει και για το ηµόσιο, πέραν της αναπροσαρµογής των συντάξιµων αποδοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.. 166/2000), ώστε να υπολογιστεί η ωρίµανση των µισθών. Οι συντελεστές που προαναφέρθηκαν θα χαρακτηρίζονται Συντελεστές Ωρίµανσης και καταχωρούνται στον πίνακα της σελίδας 7. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, όταν το Ίδρυµα είναι απονέµων οργανισµός και συµµετέχων οργανισµός Ταµείο Μισθωτών, τότε κατά τον υπολογισµό της τµηµατικής σύνταξης του συµµετέχοντα µε βάση το ποσοστό του, το ποσό των συντάξιµων αποδοχών που θα µας γνωρίζει ο συµµετέχων οργανισµός θα πολλαπλασιάζεται µε τον Συντελεστή Ωρίµανσης (Σ.Ω.) που θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης (ακέραιος αριθµός) που πραγµατοποιήθηκαν από την διακοπή της ασφάλισης σ αυτόν µέχρι το προηγούµενο έτος υποβολής της αίτησης. Στην συνέχεια τις επαναπροσδιοριζόµενες Συντάξιµες Αποδοχές του συµµετέχοντα θα τις πολλαπλασιάζουµε µε το ποσοστό του (2% για το NAT, 2,86% για το ηµόσιο και λοιπούς φορείς ασφάλισης µισθωτών) για κάθε έτος ασφάλισης, προκειµένου να προσδιορίζουµε την τµηµατική του σύνταξη. Ευνόητο είναι ότι θα γίνεται υπολογισµός της τµηµατικής σύνταξης του συµµετέχοντα µε βάση τον επιµερισµό του Κατωτάτου Ορίου του και του αυτοτελούς δικαιώµατός του (που θα µας γνωρίζει ο συµµετέχων οργανισµός) και επιλογή του συµφερότερου - µεγαλύτερου ποσού τµηµατικής σύνταξης για τον ασφαλισµένο. Τα ανωτέρω ισχύουν για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2011 και µετά. Παράδειγµα Ασφαλισµένη πραγµατοποίησε: α) στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η.Ε. τη χρονική περίοδο 1/ /2010 και β) στην ασφάλιση του ηµοσίου Η.Ε. τη χρονική περίοδο 8/1985-7/1993 συνολικά Η.Ε.

8 Υποβάλλει αίτηση για σύνταξη γήρατος στο Ίδρυµα, που είναι ο τελευταίος ασφαλιστικός της φορέας, την 18/2/2011, που συµπληρώνει το 60 έτος της ηλικίας της, µε συνυπολογισµό του χρόνου ασφάλισής της στο ηµόσιο µε τις διατάξεις της ιαδοχικής Ασφάλισης. Κατατάσσεται στην 24 η Α.Κ., και το Γ.Λ.Κ. µας γνωστοποιεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3232/2004, τις παραπάνω ηµέρες εργασίας και το ποσό των συντάξιµων αποδοχών που ανέρχεται σε 850,00 Ευρώ. Η τµηµατική σύνταξη του Ιδρύµατος προκύπτει από το Επιµερισµό των Οργανικών ιατάξεων (συµφερότερη από τον επιµερισµό του Κ.Ο. αυτοτελές δικαίωµα δεν έχει) και ανέρχεται σε: Ε.Ο..: 847,77 x = 539,49 Ευρώ Για τον υπολογισµό της τµηµατικής σύνταξης του Γ.Λ.Κ εργαζόµαστε ως εξής : To ποσό των συντάξιµων αποδοχών του Γ.Λ.Κ. 850,00 Ευρώ πολλαπλασιάζεται µε τον Συντελεστή Ωρίµανσης 1,319 που αντιστοιχεί σε 14 έτη ασφάλισης που πραγµατοποίησε στην ασφάλιση του Ιδρύµατος από την διακοπή της ασφάλισης στο ηµόσιο (1993), µέχρι το προηγούµενο έτος (2010) της υποβολής της αίτησης και διαµορφώνεται σε 1.121,15 Ευρώ. 850,00 X 1,319 = 1.121,15 Ευρώ Με βάση τις επαναπροσδιοριζόµενες αποδοχές 1.121,15 Ευρώ υπολογίζουµε την τµηµατική σύνταξη του Γ.Λ.Κ. µε βάση το ποσοστό του (2,286% ) και είναι συµφερότερη από τον επιµερισµό του Κ.Ο. (αυτοτελές δικαίωµα δεν έχει) : ,15 x x 2,286% = 205,04 Ευρώ To άθροισµα των τµηµατικών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Γ.Λ.Κ. (539, ,04) ανέρχεται σε 744,53 Ευρώ, επανεντάσσεται στην 22 η Α.Κ. και χορηγείται το ποσό των 772,80 Ευρώ. Χωρίς τον Συντελεστή Ωρίµανσης (Σ.Ω.) η συµµετοχή του Γ.Λ.Κ. θα ήταν: 850,00 X x 2,286% = 155,45 Ευρώ 300 και το άθροισµα των τµηµατικών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Γ.Λ.Κ. (539, ,45) θα ανερχόταν σε 694,94 Ευρώ, θα επανεντασσόταν στην 20 η Α.Κ. και θα χορηγούνταν το ποσό των 709,07 Ευρώ. Στο παραπάνω παράδειγµα είναι προφανής η ωφέλεια της ασφαλισµένης από την θέσπιση των Συντελεστών Ωρίµανσης µε τον νέο νόµο, µε τον οποίο έγινε προσπάθεια να εξοµαλυνθούν οι ανισότητες που προέκυπταν κατά την απονοµή της σύνταξης µε τις διατάξεις της ιαδοχικής Ασφάλισης. IV. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΑΕΕ Αρθρο 5 παρ. 4 Ν.3863/10 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1γ του Ν.3232/04 που αφορούν τον υπολογισµό της τµηµατικής σύνταξης του συµµετέχοντα οργανισµού, καθορίστηκαν τα ποσοστά επί των συντάξιµων αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης και µέχρι 35 έτη, σε 2% για το ΤΣΑ, 2,85% για το ΤΑΕ και 3% για το ΤΕΒΕ. Μετά τη σύσταση του ΟΑΕΕ (άρθρο 1 του Ν.2676/99) και την κατάργηση των οργανισµών ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ από την έναρξη λειτουργίας του νέου οργανισµού (1/1/2007), δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης και τα χορηγούµενα επιδόµατα, την εφαρµογή των καταστατικών διατάξεων των καταργηθέντων Ταµείων ή των καταστατικών διατάξεων του ΟΑΕΕ (άρθρο 7 παρ.1 του Ν.2676/99 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3552/07). Κατ εφαρµογή των ανωτέρω, τα ποσά πού ορίστηκαν µε το άρθρο 1 παρ.1γ του Ν.3232/04 εξακολουθούν να ισχύουν, µόνο στην περίπτωση, που ο συµµετέχων οργανισµός είναι ο ΟΑΕΕ και επιλεγούν από τους ασφαλισµένους οι καταστατικές διατάξεις των καταργηθέντων Ταµείων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3863/10, στην περίπτωση που συµµετέχων οργανισµός είναι ο ΟΑΕΕ αλλά επιλεγούν για τη συνταξιοδότηση οι καταστατικές του διατάξεις και όχι οι αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο, το ποσοστό επί των συντάξιµων αποδοχών, για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης και µέχρι τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, καθορίζεται σε 2%.

9 Εποµένως όσες συνταξιοδοτικές αποφάσεις είχαν εκδοθεί µε επιφύλαξη για την συµµετοχή του ΟΑΕΕ σύµφωνα µε τις οδηγίες της 49/09 Εγκυκλίου µας, θα εξεταστούν µε βάση τα προαναφερόµενα. V. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Αρθρο 69 του Ν.2084/92, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.3232/04 και τροποποιήθηκε το εδάφιο β µε το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3863/10 Οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.2084/92 προβλέπουν πότε επιβαρύνονται οι συµµετέχοντες οργανισµοί µε την δαπάνη της συνταξιοδότησης. Σύµφωνα µ αυτές, ο συµµετέχων οργανισµός επιβαρύνεται µε τη δαπάνη συνταξιοδότησης, όταν ο ασφαλισµένος συµπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του, οπότε και καταβάλλεται σ αυτόν το ποσό της σύνταξης που του αναλογεί και γίνεται η απόδοση της σχετικής επιβάρυνσης. Αν ο Οργανισµός που απονέµει τη σύνταξη, χορηγεί σύνταξη σε ηλικία µικρότερη από την ηλικία µε την οποία συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στον Κανονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο συµµετέχων Οργανισµός επιβαρύνεται µε τη δαπάνη συνταξιοδότησης, όταν ο ασφαλισµένος συµπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για τη συνταξιοδότηση των υπαγόµενων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, οπότε και καταβάλλεται στον ασφαλισµένο το ποσό της σύνταξης που του αναλογεί και γίνεται η απόδοση της σχετικής επιβάρυνσης (εγκ.43/93, 44/98, 33/01). Με το άρθρο 1 παρ.4 εδάφιο β του Ν.3232/04 δόθηκε η δυνατότητα, κατ επιλογή του ασφαλισµένου, µε αίτηση που υποβάλλει στον απονέµοντα οργανισµό, η τµηµατική σύνταξη του συµµετέχοντα οργανισµού να καταβληθεί ταυτόχρονα µε αυτή του απονέµοντα, µειωµένη όµως κατά 3% για κάθε χρόνο που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση των ορίων ηλικίας, των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.2084/92. Με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3863/10, αντικαταστάθηκε το παραπάνω εδάφιο και ορίζεται ότι, η ταυτόχρονη καταβολή του τµηµατικού ποσού σύνταξης του συµµετέχοντα µε αυτό του απονέµοντα οργανισµού, πάντοτε κατ επιλογή του ασφαλισµένου, θα συνεπάγεται µείωση της σύνταξης κατά 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση των ορίων ηλικίας των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.2084/92. Όταν το Ίδρυµα απονέµει σύνταξη σε όριο ηλικίας µικρότερο από το όριο µε το οποίο συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στον Κανονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, δηλαδή το 60ό έτος για τους άνδρες και το 55 για τις γυναίκες και όπως αυτό διαµορφώνεται από 1/1/2011 (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν.3863/10) και ο συνταξιούχος µε αίτησή του δηλώσει ότι επιθυµεί η τµηµατική σύνταξη του συµµετέχοντα οργανισµού καταβληθεί ταυτόχρονα µε αυτή του Ιδρύµατος τότε αυτή θα µειωθεί κατά 0,5% για κάθε µήνα που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας όπως αυτά διαµορφώνονται κατά την θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Παραδείγµατα: 1) `Ανδρας 58 ετώνικα-εταμ : Η.Ε.Αίτηση: 2 ος /2011 ΟΑΕΕ: Η.Ε. Σύνολο: Η.Ε. Κατοχύρωση - θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος το 2011 µε ηµέρες εργασίας και πλήρη σύνταξη στο 58ο έτος της ηλικίας του. Τελευταίος και απονέµων οργανισµός το Ίδρυµα. Ο ΟΑΕΕ µας γνωρίζει ότι η τµηµατική σύνταξή του θα καταβληθεί στο 60ό έτος της ηλικίας του. Ο ασφαλισµένος µε Υ.. δηλώνει ότι επιθυµεί ταυτόχρονη την καταβολή της τµηµατικής σύνταξης του ΟΑΕΕ µε αυτή του Ιδρύµατος. Εποµένως η τµηµατική σύνταξη του ΟΑΕΕ θα µειωθεί κατά 12%. 2) Μητέρα ανηλίκου 50 ετώνικα-εταμ: Η.Ε. Αίτηση: 1 ος /2011 ΟΑΕΕ: Η.Ε. Σύνολο: Η.Ε.

10 Κατοχύρωση - θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος το 2010 σαν µητέρα ανηλίκου τέκνου µε ηµέρες εργασίας και µειωµένη σύνταξη στο 50ό έτος της ηλικίας της. Τελευταίος και απονέµων οργανισµός το Ίδρυµα. Ο ΟΑΕΕ µας γνωρίζει ότι η τµηµατική σύνταξή της θα καταβληθεί στο 55ο έτος της ηλικίας της. Η ασφαλισµένη µε Υ.. δηλώνει ότι επιθυµεί ταυτόχρονη την καταβολή της τµηµατικής σύνταξης του ΟΑΕΕ µε αυτή του Ιδρύµατος. Εποµένως η τµηµατική σύνταξη του ΟΑΕΕ θα µειωθεί κατά 30 %. 3) Μητέρα ανηλίκου 52 ετώνικα-εταμ: Η.Ε. Αίτηση: 1 ος /2011 ΟΑΕΕ: Η.Ε. Σύνολο: Η.Ε. Κατοχύρωση - θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος το 2011 σαν µητέρα ανηλίκου τέκνου µε ηµέρες εργασίας και µειωµένη σύνταξη στο 52ο έτος της ηλικίας της. Τελευταίος και απονέµων οργανισµός το Ίδρυµα. Ο ΟΑΕΕ µας γνωρίζει ότι η τµηµατική σύνταξή της θα καταβληθεί στο όριο ηλικίας που ισχύει για τις ασφαλισµένες που κατοχυρώνουν -θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2011 µε τις διατάξεις των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων δηλαδή στο 56ο έτος της ηλικίας της. Η ασφαλισµένη µε Υ.. δηλώνει ότι επιθυµεί ταυτόχρονη την καταβολή της τµηµατικής σύνταξης του ΟΑΕΕ µε αυτή του Ιδρύµατος. Εποµένως η τµηµατική σύνταξη το ΟΑΕΕ θα µειωθεί κατά 24 %. Τα όρια ηλικίας συµµετοχής του Ιδρύµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.2084/92 είναι για τους άνδρες το 60 έτος της ηλικίας τους, ενώ για τις γυναίκες και για τις περιπτώσεις εφαρµογής των διατάξεων των ηµερών εργασίας, το όριο ηλικίας όπως αυτό διαµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/10. Τα παραπάνω ισχύουν για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2011 και µετά. VI. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Αρθρο 75 παρ. 7 του Ν.3863/10 Ως γνωστόν, µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3232/04 ορίστηκε ο τρόπος προσδιορισµού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, των οργανισµών που απονέµουν την σύνταξη µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, από και προς τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς που συµµετέχουν στη δαπάνη συνταξιοδότησης, καθώς και ο χρόνος απόδοσης των οφειλόµενων ποσών. Με τις παραπάνω διατάξεις αντιµετωπίζονται µε το ίδιο τρόπο όλες οι περιπτώσεις, άσχετα από τον ασφαλιστικό κίνδυνο που προκάλεσε την συνταξιοδότηση (γήρας, οριστική αναπηρία, θάνατος). ιαφοροποίηση υπήρχε µόνο στην αντιµετώπιση των περιπτώσεων χορήγησης συντάξεων αναπηρίας που δεν ήταν οριστικές, όπου διενεργούνταν ένας διαφορετικός τρόπος διακανονισµού. Με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 7 του Ν.3863/10 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 εδάφιο β του Ν.3232/04 µε τις οποίες ορίστηκε, ότι, επί των µη οριστικών συντάξεων αναπηρίας, το ποσό της επιβάρυνσης του συµµετέχοντα οργανισµού θα καθορίζεται από το γινόµενο του ποσού της σύνταξης αναπηρίας που αντιστοιχεί στον συµµετέχοντα φορέα και των µηνών καταβολής της σύνταξης, στους οποίους προστίθενται και οι µήνες που αντιστοιχούν στα δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα και Επιδόµατος Αδείας. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν µεταφερόταν ο χρόνος στον απονέµοντα φορέα και δεν εφαρµόζονταν οι διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου, όπου ο συνταξιούχος µετά το διακανονισµό θεωρείται οριστικά συνταξιούχος του απονέµοντα οργανισµού.

11 Πλέον, από 15/7/2010 και στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης αναπηρίας θα εφαρµόζεται ο τρόπος διακανονισµού απαιτήσεων και υποχρεώσεων µεταξύ των οργανισµών όπως ισχύει για τις συντάξεις γήρατος και θανάτου (δηλαδή οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3232/04). To ποσό επιβάρυνσης του συµµετέχοντα οργανισµού θα προκύπτει από το γινόµενο του ποσού της καταβαλλόµενης σύνταξης µε το ποσό της τµηµατικής σύνταξης του συµµετέχοντα, δια του αθροίσµατος των τµηµατικών συντάξεων (ΙΚΑ και συµµετέχοντα πριν την επανένταξη), επί τον αριθµό 14 (αριθµός καταβαλλόµενων συντάξεων ετησίως) και τον αναλογιστικό συντελεστή αναπηρίας που αντιστοιχεί στην ηλικία του συνταξιούχου κατά την ηµεροµηνία της αίτησης για σύνταξη. Στις περιπτώσεις υπολογισµού του ποσού της σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1405/83, το ποσό της επιβάρυνσης του συµµετέχοντα οργανισµού θα προκύπτει από το γινόµενο του ποσού της καταβαλλόµενης σύνταξης µε τον αριθµό των ηµερών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν στην ασφάλιση του συµµετέχοντα οργανισµού, δια του συνολικού αριθµού ηµερών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικά, επί τον αριθµό 14 (αριθµός καταβαλλόµενων συντάξεων ετησίως) και τον αναλογιστικό συντελεστή αναπηρίας που αντιστοιχεί στην ηλικία του συνταξιούχου κατά την ηµεροµηνία της αίτησης για σύνταξη. Τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται για όλες της περιπτώσεις των συντάξεων αναπηρίας, από 15/7/2010, είτε πρόκειται για πρωτοείσακτες περιπτώσεις (απονοµή) είτε για παρατάσεις, ή µονιµοποιήσεις. Στις περιπτώσεις παράτασης ή µονιµοποίησης της σύνταξης αναπηρίας, ο αναλογιστικός συντελεστής αναπηρίας, θα αντιστοιχεί στην ηλικία του συνταξιούχου κατά την ηµεροµηνία της παράτασης ή της µονιµοποίησης. Παράδειγµα: Η.Γ.: 19/6/ η ΑΚ ΙΚΑ χρον. περ. 9/86-7/ HE ΟΑΕΕ (ΤΈΒΕ) γρον. περ. 4/93-6/ HE Σύνολο: 3.017HE 1. Σύνταξη βαριάς αναπηρίας 30/10/ /10/2008 µε ποσό ίσο µε το ποσό της πλήρους σύνταξης. Τµηµατική σύνταξη ΙΚΑ: 264,51 Ευρώ Τµηµατική σύνταξη ΟΑΕΕ: Ευρώ Συνολικό ποσό σύνταξης: 438,83 Ευρώ Επανένταξη στην 19 η ΑΚ µε 442,20 Ευρώ, πλην όµως καταβάλλεται το ποσό του Κ.Ο. 445,37 ευρώ. Επιβάρυνση ΟΑΕΕ: 445,37 X 174,32/438,83 X 28 (µήνες) = 4.953,76 Ευρώ 2. Παράταση σύνταξης βαριάς αναπηρίας 1/11/ /10/2010. Επιβάρυνση ΟΑΕΕ: 445,37 X 174,32/438,83 X 28 (µήνες) = 4.953,76 Ευρώ 3. Επειδή κατά την παράταση της σύνταξης συνήθους αναπηρίας (1/11/ /10/2012) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3232/04 η επιβάρυνση του ΟΑΕΕ θα γίνει σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. Παράταση σύνταξης συνήθους αναπηρίας 1/11/ /10/2012. Καταβαλλόµενο ποσό σύνταξης συνήθους αναπηρίας (όπως έχει διαµορφωθεί µε τις εκάστοτε αναπροσαρµογές των συντάξεων και πιθανή αυξητική ή µειωτική µεταβολή της οικογενειακής του κατάστασης) : 365,13 Ευρώ. Επιβάρυνση ΟΑΕΕ: 365,13 X 174,32/438,83 X 14 x 20,833 (Αναλογιστικός Συντελεστής λόγω αναπηρίας άνδρα που αντιστοιχεί στην ηλικία της ηµεροµηνίας 1/11/2010 δηλ. 46ετών) = ,69 Ευρώ.

12 Ο ανωτέρω, από 1/11/2010 θεωρείται οριστικά συνταξιούχος του Ιδρύµατος, παύει κάθε υποχρέωση του ΟΑΕΕ προς αυτόν και δεν είναι πλέον δυνατή η αποδέσµευση του χρόνου του ΟΑΕΕ από τον συνολικό χρόνο της ιαδοχικής Ασφάλισης. VII. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΕΑΜ από Αρθρο 5 παρ.3 του Ν. 3863/2010 Με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 3232/04 καθορίστηκε ότι για τους οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης εξακολουθούν να εφαρµόζονται, ως προς τον τρόπο υπολογισµού του ποσού της σύνταξης, οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν..4202/61 και του άρθρου 11 του Ν. 1405/83, όπως ισχύουν. Ωστόσο προβλέφθηκε η αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών του χρόνου διακοπής της ασφάλισης µε το µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή (εγκ. 110/04). Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 του Ν. 3863/10 επαναπροσδιορίζονται, µε ορισµένους συντελεστές, οι συντάξιµες αποδοχές των φορέων ασφάλισης µισθωτών που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 1 του Ν. 3232/04, ώστε εκτός από την επικαιροποίηση αυτών µε το µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή, να υπολογίζεται πλέον και η εξέλιξη των εισοδηµάτων και η αναβάθµιση της ασφαλιστικής κλάσης των ασφαλισµένων. Εποµένως, όταν το ΕΤΕΑΜ είναι απονέµων σαν προηγούµενος του τελευταίου οργανισµός ή συµµετέχων οργανισµός και το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1405/83, τότε οι συντάξιµες αποδοχές που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης και οι οποίες αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 3232/04 µε το µέσο ετήσιο είκτη Τιµών Καταναλωτή θα επαναπροσδιορίζονται πλέον και µε τους Συντελεστές Ωρίµανσης - όπως καταχωρούνται στον πίνακα της σελίδας 7- που αντιστοιχούν στα έτη ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν στο ΕΤΕΑΜ από τη διακοπή της ασφάλισης σ αυτό µέχρι το προηγούµενο έτος υποβολής της αίτησης. VIII. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 75 παρ. 2 και 7 του Ν.3863/10 Α. Από 1/1/2011 µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.3863/10 καταργείται η παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.825/1978, στην οποία υπήρχαν πολλοί περιορισµοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία. Εποµένως για τη συνταξιοδότηση µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του Ν.3863/10, από 1/1/2011 και µετά, θα λαµβάνονται ως χρόνοι ασφάλισης, εκτός από τους αναφερόµενους στο Γ99/1/12/ Γενικό Έγγραφο της /νσης Εσόδων -Ασφάλισης και: α) χρόνος ασφάλισης από αυτοτελή απασχόληση β) χρόνος ασφάλισης άνω των 300 ηµερών κατ έτος Β. Με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 7 καταργείται η παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.3232/04 που αφορά την έκδοση του ελτίου ιαδοχικής Ασφάλισης, λόγω έλλειψης υποδοµής, διοικητικού µηχανισµού και ενοποιηµένου µηχανογραφικού αρχείου των ασφαλισµένων όλων των οργανισµών. Επίσης καταργείται η παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 3232/04 σχετικά µε την µηχανογραφική εφαρµογή απονοµής συντάξεων µε τη ιαδοχική Ασφάλιση, διότι εντάχθηκε µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της χαρτογράφησης επιχειρησιακών λειτουργιών και σχεδιασµού των πληροφοριακών συστηµάτων του χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης. Γ. Τέλος, καταργείται και το εδάφιο β παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3232/2004 που αφορά τον διακανονισµό των ποσών των συντάξεων αναπηρίας, οι οποίες δεν ήταν οριστικές και εφαρµόζονται όσα αναφέρουµε στο κεφάλαιο VI. IX. ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Αρθρο 5 παρ. 8 του Ν.3863/2010 Με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 8 του άρθρου 5 ορίζεται ότι, οι διατάξεις της ιαδοχικής Ασφάλισης εφαρµόζονται σε πρόσωπα που κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση του Υπουργού ή του Υφυπουργού και των αιρετών προέδρων κοινοτήτων, δηµάρχων και νοµαρχών.

13 Με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 8 του άρθρου 5, παρέχεται η δυνατότητα στα παραπάνω πρόσωπα να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους κλάδους κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας στους οποίους ήταν ασφαλισµένα πριν από την εκλογή τους. Εναλλακτικά, µπορούν να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους στους ανωτέρω κλάδους οποτεδήποτε. To δικαίωµα των ενδιαφεροµένων να υποβάλλουν σχετικό αίτηµα δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. Οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους (εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη) από τους ενδιαφερόµενους. Τέλος σας γνωρίζουµε ότι θα επανέλθουµε µε νεώτερες οδηγίες µας, αφού λάβουµε διευκρινήσεις επί ερωτηµάτων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/3/2011 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: Σ22/1 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης».

ΘΕΜΑ:«Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 11 / 3 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/1 Πληροφορίες : Μ. Πολυχρονοπούλου ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις µετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και

Εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις µετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και Εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις µετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και υπολογισµός της επιβάρυνσης του συµµετέχοντα οργανισµού στις περιπτώσεις παράτασης της

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007 Αριθ. Πρωτ.: Σ64/4/

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007 Αριθ. Πρωτ.: Σ64/4/ Αναπροσαρµογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων µισθών και τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2007. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ.Πολυχρονοπούλου ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ. Σπυριδάκης ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005. γ.για τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη λόγω

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005. γ.για τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη λόγω /ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ ΕΤΕΑΜ,(τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3385/05.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2005 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3232/04 ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 1408/71 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: "Προσαύξηση κατωτάτου ορίου σύνταξης για χρόνο ασφάλισης επί πλέον των 4500 ημερών". Σ Χ Ε Τ.: Η με αρ.38/93 Εγκύκλιος

Θ Ε Μ Α: Προσαύξηση κατωτάτου ορίου σύνταξης για χρόνο ασφάλισης επί πλέον των 4500 ημερών. Σ Χ Ε Τ.: Η με αρ.38/93 Εγκύκλιος Θ Ε Μ Α: "Προσαύξηση κατωτάτου ορίου σύνταξης για χρόνο ασφάλισης επί πλέον των 4500 ημερών". Σ Χ Ε Τ.: Η με αρ.38/93 Εγκύκλιος Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ.4 του Ν.2084/92 προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ 4202/61 (Διαδοχικής Ασφάλισης) στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).» Σχετ.: Η 37/98 Εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ 4202/61 (Διαδοχικής Ασφάλισης) στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).» Σχετ.: Η 37/98 Εγκύκλιος. ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ 4202/61 (Διαδοχικής Ασφάλισης) στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).» Σχετ.: Η 37/98 Εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας κοινοποιούμε εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 4 / 12 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/ 8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σύνθετο είναι το «παζλ» για τη χορήγηση σύνταξης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η σχετική απόφαση δεν εκδίδεται πάντα από το τελευταίο Ταμείο. Στην περίπτωση που οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ανανεωμένος αυτός συνοπτικός ασφαλιστικός οδηγός έχει ως σκοπό την πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.1681/119 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Νέος τρόπος υπολογισµού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 36/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σ64/6 ΑΡ:39 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ.Παναγοπούλου Αριθµ.Τηλεφώνου:2105215191

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23.8. 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 181 ΑΡ. 52 Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 04 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22 / 6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 27 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων ΙΟΙΚΗΣΗ Aθήνα 29/5/2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & TOΟ/ΦΑ/2327 ΑΡ: 43 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. /νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Στο ως άνω άρθρο και ειδικότερα στην περ. γ' της παρ. 1, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Φεβρουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα: Συνοπτική παρουσίαση... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ.2 και 37 του ν.4387/2016 (Α 85) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.19 13:59:41 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3-3-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ - Υπολογισμός ποσού σύνταξης με τις διατάξεις του συγχωνευθέντος Ταμείου»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ - Υπολογισμός ποσού σύνταξης με τις διατάξεις του συγχωνευθέντος Ταμείου» ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ - Υπολογισμός ποσού σύνταξης με τις διατάξεις του συγχωνευθέντος Ταμείου» ΣΧΕΤ. : Η εγκ. 7/2001. Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου διαταγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση προβλημάτων που προέκυψαν από την συγχώνευση του ΤΑΤ & ΜΓΤ στο ΙΚΑ. ΣΧΕΤ: Οι αριθ. 12/93 και 75/93 εγκύκλιοι.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση προβλημάτων που προέκυψαν από την συγχώνευση του ΤΑΤ & ΜΓΤ στο ΙΚΑ. ΣΧΕΤ: Οι αριθ. 12/93 και 75/93 εγκύκλιοι. ΘΕΜΑ: Ρύθμιση προβλημάτων που προέκυψαν από την συγχώνευση του ΤΑΤ & ΜΓΤ στο ΙΚΑ. ΣΧΕΤ: Οι αριθ. 12/93 και 75/93 εγκύκλιοι. Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων με τις οποίες σας δώσαμε οδηγίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 17/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29 / 9 /2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ22/3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215280-81

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25.2.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ /ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. - 1221 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2004)...71

7. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2004)...71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ι.Κ.Α. ΑΠΟ 1/1/2004-31/12/2004...2 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Ε....44 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ(1965-1990) ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ) Αθήνα, 29 /12/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ29/17) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Χ. Τσαμπανάκη Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑ Ασφαλισμένοι πριν την 01.01.2014 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΤΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 Α Ν Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

β) Το Ίδρυμα θα συμμετέχει στην δαπάνη συνταξιοδότησης για τους άνδρες

β) Το Ίδρυμα θα συμμετέχει στην δαπάνη συνταξιοδότησης για τους άνδρες Θ Ε Μ Α : «Συμμετοχή του ΙΚΑ στην δαπάνη συνταξιοδότησης ασφαλισμένων, που ζητούν σύνταξη με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, όταν το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με το άρθρο 15 του Ν. 1902/90.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-11 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 19717 / 1127 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Μάρτιος 2018

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Μάρτιος 2018 Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Μάρτιος 2018 ύψους της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας των μισθωτών σύμφωνα ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 11/7/2016 Αριθµ. Πρωτ. T01/652/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής :

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : 1) Συνταξιοδότηση με 37ετία. Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής και υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΜΕΛ-ΩΣΦ Αθήνα, 16/8/2011 Α. Π. Φ.80000/οικ /1227

Α Α: 4ΑΜΕΛ-ΩΣΦ Αθήνα, 16/8/2011 Α. Π. Φ.80000/οικ /1227 Α Α: 4ΑΜΕΛ-ΩΣΦ Αθήνα, 16/8/2011 Α. Π. Φ.80000/οικ. 18510/1227 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ : ΚΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2016 1 Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015 και του ν. 4387/2016 Με την ψήφιση του ν. 4336/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών.

αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. Αρ.Πρ. Σ33/4/14.03.07 Νέος τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο.

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα