ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:"

Transcript

1 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚ : ΘΕΜΑ : Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 34 παρ.3 και 4 του ν. 4024/2011 ΣΧΕΤ : ΕΓΚ. ΙΠΙ /Β.10 Ε.Ε./2/οικ (Α Α : 457ΒΧ-Ν1Κ). Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε το άρθρο 34 (παρ. 3,4,8) του ν. 4024/2011: «3. Η σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζοµένων στους φορείς της προηγούµενης παραγράφου λύεται αυτοδικαίως εκ του νόµου, όταν συντρέξουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωµα αυτό αποκτάται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µέχρι και την Οι εργαζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου τίθενται αυτοδικαίως, µε την παρέλευση εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε εργασιακή εφεδρεία και µέχρι την κατά την προηγούµενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας τους. 8.Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες, προκειµένου για εργαζόµενους της παραγράφου 4.

2 Επιπλέον, σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΙΠΙ /Β.10 Ε.Ε./2/οικ (Α Α : 457ΒΧ-Ν1Κ), στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης αυτής εµπίπτουν α) το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι ΑΧ, β) το µόνιµο προσωπικό, που υπάγεται στο κοινό ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ. πρώην ΤΑΠ- ΟΤΕ ) και οι οποίοι συνταξιοδοτούνται όχι µε βάση τις διατάξεις του ηµοσίου αλλά µε βάση τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού τους φορέα, το οποίο προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί µέχρι 31/12/2013 µε πλήρη σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω), υπολείπεται από αυτήν (την πλήρη συνταξιοδότηση) το µέγιστο 2 έτη τόσο για τη συµπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούµενων ετών ασφάλισης όσο και για τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας (όταν αυτό απαιτείται). ιευκρινίζουµε εδώ ότι µε βάση τη βούληση του νοµοθέτη για άµεση-πλήρη συνταξιοδότηση µε 35 (ή παραπάνω) έτη ασφάλισης αµέσως µετά την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης εργασίας ή της υπαλληλικής σχέσης, απαιτείται κατά τη λύση της να έχουν συµπληρώσει τα ανωτέρω πρόσωπα αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας ( όπου αυτό απαιτείται), όσο και τον χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται για άµεση λήψη πλήρους σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης µέχρι και την Αντίστροφα, για να τεθεί το ανωτέρω προσωπικό σε εργασιακή εφεδρεία απαιτείται να του υπολείπονται µέχρι maximum δύο (2) έτη τόσο για τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω) όσο και για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτό απαιτείται). Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση προσώπων εκ των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ήτοι χρόνος ασφάλισης, που δεν υπολείπεται των 35 ετών ασφάλισης και όριο ηλικίας, αν αυτό απαιτείτο), κατά την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του ν /2011, η σχέση εργασίας τους ή η υπαλληλική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως. Για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω προβλέψεων παραθέτουµε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης [(χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν µπορεί να είναι λιγότερος από 35 έτη ασφάλισης) και όριο ηλικίας (όπου αυτό απαιτείται) ανά ασφαλιστικό φορέα], όπως αυτές έχουν καθορισθεί µε βάση το ν. 3863/2010 και διαµορφώνονται µεταβατικά µέχρι το έτος Επιπλέον, παραθέτουµε ενδεικτικά παραδείγµατα για την µεγαλύτερη κατανόηση και ορθή εφαρµογή τους. A. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Οι συνταξιοδοτούµενοι (άνδρες και γυναίκες) λόγω 35ετίας στην µικτή ασφάλιση του Ιδρύµατος ( παρ.1. άρθρου 10 του ν. 3863/2010). Λόγω της αύξησης από του χρόνου ασφάλισης η σύνταξη θα αντιστοιχεί σε περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης.

3 Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι ηµέρες ασφάλισης, όπως διαµορφώνονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα : ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Η.Ε. (*) (*) Όταν ο εργαζόµενος συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης, κατοχυρώνει τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ηµέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης. Παράδειγµα : ασφαλισµένος που συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι και 58 ο έτος) Για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτείται ο ασφαλισµένος να έχει πραγµατοποιήσει τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και να έχει συµπληρώσει ηµερολογιακά το όριο ηλικίας. Για τη συµπλήρωση του χρόνου ασφάλισης λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, όσο και οποιοσδήποτε άλλος πλασµατικός χρόνος έχει αναγνωρισθεί ή συνυπολογίζεται ως συντάξιµος µέχρι την τη θέση του εργαζόµενου σε εφεδρεία µε βάση τις διατάξεις του ν. 4024/2011. Παραδείγµατα : α) Εργαζόµενος µε σχέση εργασίας Ι ΑΧ που την έχει συµπηρώσει ηµέρες πραγµατικής ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά την ίδια ηµεροµηνία είναι 57 ετών. Με δεδοµένο ότι εντός του 2011 έχει συµπληρώσει και το απαιτούµενο όριο ηλικίας (δηλαδή 58 ο ), η σύµβαση εργασίας του ανωτέρω λύεται αυτοδικαίως. β) Εργαζόµενος µε σχέση εργασίας Ι ΑΧ που την 27 η /10/2011 έχει συµπληρώσει ηµέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών. Ο ανωτέρω µε δεδοµένο ότι συµπληρώνει τις απαιτούµενες για κατοχύρωση ηµέρες ασφάλισης εντός του έχει κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους 2011 (ως ο πίνακας ανωτέρω). εδοµένου ότι συµπληρώνει αυτές αθροιστικά µέχρι 31/12/2013, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και µέχρι την αθροιστική συµπλήρωσή τους (στο παράδειγµά µας µέχρι 27/10/2013, όταν συµπληρώνει το απαιτούµενο 58 ο έτος). γ) Εργαζόµενος µε σχέση εργασίας Ι ΑΧ που την έχει ηµέρες ασφάλισης και είναι 54 ετών Με δεδοµένα ότι : α) σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα το έτος 2011 απαιτούνται ηµέρες ασφάλισης και 58 ο έτος της ηλικίας και β) ο ανωτέρω µέχρι

4 δεν συµπληρώνει το απαιτούµενο όριο ηλικίας (58 ο ) δεν τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία δ) Εργαζόµενη µε σχέση εργασίας Ι ΑΧ που την 27/10/2011 έχει συµπληρώσει ηµέρες εργασίας (και κατά τη συµπλήρωση των ηµερών ασφάλισης είχε ανήλικο παιδί )και είναι 54 ετών. Επειδή έχει κατοχυρώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης ως µητέρα ανήλικου τέκνου (δηλαδή στο 55 ο έτος της ηλικίας), ενώ παραλληλα µέχρι συµπληρώνει και τα ηµέρες ασφάλισης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 η σύνταξη πρέπει να αντισοιχεί στα 35 έτη), η εργαζόµενη αυτή τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία µέχρι τη συµπλήρωση των ηµερών ασφάλισης και αµέσως µετά λύεται αυτοδικαίως η σχέση Ι ΑΧ συνταξιοδοτούµενη από το κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε 35 έτη ασφάλισης. 2. Οι συνταξιοδοτούµενοι λόγω 35ετίας που έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον ηµέρες εργασίας στον Κανονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι ηµέρες ασφάλισης, όπως διαµορφώνονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα : ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η.Ε. (*) ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 7500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 55 & 9µήνες 56 & 6 µήνες 57 & 3 µήνες ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ (*) Όταν ο εργαζόµενος συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης, κατοχυρώνει τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ηµέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης. Παράδειγµα : ασφαλισµένος που συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι και 55 ο έτος και 9 µήνες ) Επισηµαίνουµε ότι για τη λήψη πλήρους σύνταξης µε τις ανωτέρω διατάξεις απαιτείται πέραν της ηµερολογιακής συµπλήρωσης του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας όπως αυτό διαµορφώνεται κατ έτος σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί οπωσδήποτε και µέχρι τη θέση των εργαζόµενων σε εφεδρεία οι ηµέρες ασφάλισης στον ΚΒΑΕ. Η ασφάλιση στον ΚΒΑΕ µπορεί να χωρήσει µόνο κατόπιν πραγµατικής απασχόλησης στον ΚΒΑΕ και εποµένως µόνο ο χρόνος που υπολείπεται από τα 7500 έως και τα ηµεροµίσθια µπορεί να συµπληρωθεί µε το χρόνο της εφεδρείας ή µε οποιαδήποτε άλλο πραγµατικό χρόνο ή χρόνο προαιρετικής ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού ή µε πλασµατικό χρόνο που έχει κατά την έναρξη της εφεδρείας αναγνωρισθεί ως συντάξιµος.

5 3. Γυναίκες ασφαλισµένες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης του παρακάτω πίνακα : ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Η.Ε. (*) ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ , (*) Όταν η εργαζόµενη συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης, κατοχυρώνει τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ηµέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης. Παράδειγµα : ασφαλισµένος που συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι και 58 ο έτος) Παράδειγµα : α) Γυναίκα µε σχέση εργασίας Ι ΑΧ ασφαλισµένη στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που την 27 η /10/2011 έχει συµπληρώσει ηµέρες ασφάλισης και κατά το ίδιο έτος είναι 57 ετών. Η ανωτέρω έχει κατοχυρώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις του 2011 (ως ο ανωτέρω πίνακας). Επειδή συµπληρώνει αθροιστικά τόσο το χρόνο ασφάλισης (10.400) όσο και την ηλικία (58 ο ) που απαιτούνται το έτος 2011 µέχρι , τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία µέχρι τη συµπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων. Επισηµαίνεται και στο σηµείο αυτό ότι για την πλήρη συνταξιοδότηση απαιτείται τόσο να έχει συµπληρωθεί ηµερολογιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως αυτό διαµορφώνεται στο αντίστοιχο έτος όσο και να έχουν πραγµατοποιηθεί οι απαιτούµενες στο αντίστοιχο ίδιο έτος ηµέρες ασφάλισης. Για τη συµπλήρωση των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης καθώς και κάθε πλασµατικός χρόνος που έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιµος µέχρι τη θέση των εργαζόµενων σε εφεδρεία. Σε όλες τις ανωτέρω 1, 2 και 3 περιπτώσεις εξυπακούεται ότι η τυχόν αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 συνυπολογίζεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για τη συµπλήρωση των απαιτούµενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Παράδειγµα : Εργαζόµενος µε σχέση εργασίας Ι ΑΧ που την 27 η /11/2011 έχει συµπληρώσει ηµέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών.

6 Ο ανωτέρω µε δεδοµένο ότι συµπληρώνει τις απαιτούµενες για κατοχύρωση ηµέρες ασφάλισης πέραν του 2013 δεν καταλαµβάνεται από τις διατάξεις της εργασιακής εφεδρείας. Εφόσον όµως ο ίδιος έχει αναγνωρίσει εντός του όπως δικαιούται σύµφωνα µε το ν. 3863/2010 και ν. 3996/11 χρόνο ασφάλισης 4 ετών ή ηµερών, τότε δεδοµένου ότι συνυπολογιζόµενων και αυτών των ηµερών ασφάλισης θα έχει συµπληρώσει ηµέρες- θα έχει κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους 2011 ( ήτοι 58 ετών και ηµέρες ασφάλισης, ως ο σχετικός πίνακας ανωτέρω). εδοµένου ότι συµπληρώνει αυτές αθροιστικά µέχρι 31/12/2013, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και µέχρι την αθροιστική συµπλήρωσή τους (στο παράδειγµά µας µέχρι 15/11/2013, όταν συµπληρώνει το απαιτούµενο 58 ο έτος). Β. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ τ. ΕΙ ΙΚA ΤΑΜΕΙΑ Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των τ. Ειδικών Ταµείων του άρθρου 2 του ν. 3029/2002) για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης είναι οι παρακάτω : 1. Ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1982 Έτη ασφάλισης Όριο ηλικίας 35 χωρίς όριο ηλικίας 2. Ασφαλισµένοι από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 Έτος συµπλήρωσης 35 ετών Απαιτούµενα έτη ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης Απαιτούµενο όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης Παράδειγµα : µόνιµος υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (προερχόµενος από το συγχωνευθέν ΤΑΠ-ΟΤΕ) ηλικίας 53 ετών, ασφαλισµένος για πρώτη φορά την 30/11/1978 και µε ασφάλιση στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ. εδοµένου ότι η ανωτέρω κατηγορία εργαζοµένων συνταξιοδοτούνται µε βάση τις προϋποθέσεις του (πρώην) ΤΑΠ-ΟΤΕ (ήτοι, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα), ο

7 ασφαλισµένος του παραδείγµατός µας συνταξιοδοτείται µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας. Κατά συνέπεια, εφόσον του υπολείπονται λιγότερα από 2 έτη ασφάλισης για τη συµπλήρωση των απαιτούµενων 35 ετών ασφάλισης έως την (την 30/11/2011 έχει 33 έτη ασφάλισης), τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία µέχρι τη συµπλήρωση αυτών και αµέσως µετά λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση συνταξιοδοτούµενος άµεσα για 35 έτη ασφάλισης. Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Ασφαλισµένοι του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών & Θεσσαλονίκης καθώς και του Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, υπό τις παρακάτω σωρευτικά εφαρµοζόµενες προϋποθέσεις: i. απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.ΤΑ. πρώτου και δεύτερου βαθµού και τις επιχειρήσεις τους, στα Ν.Π.Ι.. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π... ή σε Ο.Τ.Α., όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 και ii. συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης µε 35 έτη ασφάλισης µέχρι , σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τον κάθε φορέα, ως εξής: Ασφαλισµένοι του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών & Θεσσαλονίκης θεµελιώνουν δικαίωµα, ως εξής: Έτος συµπλήρωσης 35 ετών Υπαγωγή στην ασφάλιση µέχρι Συντ.χρόνος Όριο ηλικίας Υπαγωγή στην ασφάλιση από την µέχρι Συντ.χρόνος Όριο ηλικίας Α.Ο.Η Α.Ο.Η Α.Ο.Η Ασφαλισµένοι του Τοµέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών Υπαλλήλων Τύπου Έτος συµπλήρωσης 35 ετών Υπαγωγή στην ασφάλιση µέχρι Συντ.χρόνος Όριο ηλικίας Υπαγωγή στην ασφάλιση από την µέχρι Συντ.χρόνος Όριο ηλικίας

8 . ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕ Ε ΤΣΑΥ) Ασφαλισµένοι στους Τοµείς Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.) και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ε.Τ.Α.Α. (αρχιτέκτονες, µηχανικοί κ.λπ. που είναι µέλη του Τ.Ε.Ε. ιατροί, φαρµακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι) εδοµένου ότι από 1/1/2011 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση 35ετίας για τους ανωτέρω Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. έχουν µεταβληθεί, προκειµένου τα εν λόγω πρόσωπα να ενταχθούν σε καθεστώς εφεδρείας, θα πρέπει να πληρούν µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες είναι οι εξής: 1. Άνδρες Έτος συµπλήρωσης 35 ετών Απαιτούµενα έτη ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης Απαιτούµενο όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης Επισηµαίνουµε ότι οι ασφαλισµένοι που έχουν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης µέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας, χωρίς να απαιτούνται αυξηµένες προϋποθέσεις. 2. Γυναίκες Έτος συµπλήρωσης 35 ετών Απαιτούµενα έτη ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης Απαιτούµενο όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης Όπως και στην περίπτωση των ανδρών, οι ασφαλισµένες που έχουν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης µέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση του 58 ου έτους της ηλικίας, χωρίς να απαιτούνται αυξηµένες προϋποθέσεις. Σας εφιστούµε την προσοχή ότι για τα έτη , οι ασφαλισµένοι ακολουθούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το έτος κατά το οποίο συµπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης.

9 Για παράδειγµα, γυναίκα η οποία συµπληρώνει 35ετία το 2011 θα συνταξιοδοτηθεί µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν το 2011 (36 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών), ακόµη και εάν οι προϋποθέσεις πληρούνται το 2012 ή το Στο χρόνο ασφάλισης συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ασφάλισης στον οικείο φορέα, χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε άλλο φορέα και το ηµόσιο, καθώς και χρόνος που έχει αναγνωριστεί (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, πλασµατικός κ.λπ.). Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλισµένοι του Ε.Τ.Α.Α. (µηχανικοί και υγειονοµικοί που δεν εξαιρούνται από το καθεστώς της εφεδρείας), θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει µέχρι 31/12/2011 το 58 ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 56 ο οι γυναίκες, και 35 έτη ασφάλισης, προκειµένου να εφαρµοστούν σε αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4024/2011. Εσωτερική διανοµή 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2.Γραφείο κ. Γεν.Γραµµατέως 3. Γραφεία Γεν. /ντριών 4. /νση ΚΑΑ 5. /νση Πρόσθετης Ασφάλισης 6. /νση ΚΑΜ ( Όλα τα Τµήµατα) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική /νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΣΕΛΙΔΕΣ

συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΣΕΛΙΔΕΣ Οδηγός συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 80 ΣΕΛΙΔΕΣ Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών»

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών» ΑΔΑ: 45Ο74691ΩΓ-ΗΟ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΙΟΙ. µπορούν να φύγουν τώρα πριν από τα 60 #183

ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΙΟΙ. µπορούν να φύγουν τώρα πριν από τα 60 #183 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 06.10.2014 #183 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ για τα νέα «παράθυρα» σε ΙΚΑ - ηµόσιο - ΕΚΟ - τράπεζες - ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ Πώς θα αντιµετωπίσετε τα «γκρίζα» σηµεία στις προϋποθέσεις για την 35ετία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΙΚΑ και κάθε ειδικού Ταμείου καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους: Γήρας, αναπηρία, θάνατος. Για κάθε ένα κίνδυνο εξ αυτών υπάρχουν ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 60 ο έτος της ηλικίας.

προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 60 ο έτος της ηλικίας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κ.Ν. 5945/34, Ν. 982/79, Ν. 1902/90, Ν. 2084/92, Ν. 2150/93, Ν. 3232/04, Ν. 3518/06, Ν. 3655/08, Ν.3863/10, Ν. 3996/11 κλπ. ΑΝ ΡΕΣ 1. Όσοι µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ειδικά Ταμεία (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ μέχρι 31/12/1982 Με τις ρυθμίσεις από το 2011 και μετά Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα