ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β"

Transcript

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:... Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Αρ.:... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δυο μέρη, ένα Φυσικής (65 μονάδες) και ένα Χημείας (35 μονάδες) τα οποία πρέπει να απαντηθούν χωριστά. Το δοκίμιο της Φυσικής αποτελείται από 13 δακτυλογραφημένες σελίδες. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. Α: ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΣ: Μέρος Α : Αποτελείται από τέσσερα (4) θέματα των πέντε (5) μονάδων. Να απαντηθούν όλα τα θέματα. 1. α) Ποιο φυσικό μέγεθος ονομάζουμε θερμοκρασία; β) α αναφέρε ε ο πους θερμομέ ρων. i ii... γ) Η θερμοκρασία ου ανθρώπινου σώμα ος είναι περίπου α) Ποια είναι η ιαφορά με αξ ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; 1

2 β) Σ ον Πίνακα I να σημειώσε ε με ποιες από ις πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες και ποιες μη ανανεώσιμες. (μ.4) ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ Γαιάνθρακας Πε ρέλαιο Βιομάζα Πυρηνικά κα σιμα Άνεμος Ήλιος Φυσικό αέριο Ζεσ ά πε ρώμα α ης Γης (Γεωθερμία) Πίνακας I 3. α) α γράψε ε μια ιαφορά με αξ φυσικών και χημικών φαινομένων. β) Σ ην πρώ η σ ήλη ου Πίνακα II φαίνον αι 8 περιγραφές φαινομένων. Σ η ε ερη σ ήλη ου ί ιου πίνακα να χαρακ ηρίσε ε ποιες από αυ ές ις περιγραφές είναι φυσικά φαινόμενα και ποιες χημικά φαινόμενα. (μ.4) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Το γάλα με α ρέπε αι σε γιαο ρ ι Το νερό με ρέπε αι σε πάγο Η σοκολά α λιώνει σ ην κα σαρόλα Το σκο ριασμα ης σι ερένιας πόρ ας Το οινόπνευμα εξαφανίζε αι από ο ανοιχ ό μπουκάλι Η όξινη βροχή ιαβρώνει α μάρμαρα ου Παρθενώνα Ο ιαχωρισμός άμμου και χαλικιών Η κα ση ου οινοπνε μα ος σ ο λ χνο ου εργασ ηρίου 2 Πίνακας II

3 4. Από ις περιγραφές ης ε ερης σ ήλης ου Πίνακα III να βρεί ε αν ο νερό Α,Β,Γ,Δ και Ε βρίσκε αι σ η στερεά, στην υγρή ή στην αέρια κα άσ αση (φάση) και να ο κα αγράψε ε σ ην ρί η σ ήλη ου ί ιου πίνακα. (μ.5) ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α Β Γ Δ Ε Δεν έχει σ αθερό σχήμα, εν έχει σ αθερό όγκο. Έχει σ αθερό όγκο, αλλά παίρνει ο σχήμα ου οχείου που ο περιβάλλει. Τα μόρια ου νερο εκ ελο ν μικρές αλαν ώσεις γ ρω από σ αθερές θέσεις. Έχει καθορισμένο σχήμα και ε συμπιέζε αι. Δε συμπιέζε αι και α μόρια ου αλλάζουν θέσεις κινο μενα με σχε ικά μεγάλες αχ η ες. Πίνακας III Μέρος Β : Να απαντήσετε μόνο τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) θέματα. Κάθε σωστό θέμα βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 1. α) α περιγράψε ε ένα απλό πείραμα που κάναμε σ ο εργασ ήριο και είξαμε ό ι α υγρά εν έχουν σ αθερό σχήμα. Τα όργανα που είχαμε σ η ιάθεση μας ή αν: ρία (3) οχεία ιαφορε ικο σχήμα ος και μια ποσό η α νερο β) i. Ποιο φαινόμενο ονομάζουμε υγροποίηση; 3

4 ii. α συμπληρώσε ε σ α βέλη ου πιο κά ω ιαγράμμα ος, ο όνομα ου φαινομένου (αλλαγή κα άσ ασης) που συν ελεί αι. Υ ρα μοί (αέρια φάση) iii. α εξηγήσε ε για ί ο χειμώνα α ζάμια ων παραθ ρων ου αυ οκινή ου θολώνουν (υγραίνον αι) από ην εσω ερική ους πλευρά. γ) i. α σχε ιάσε ε ην ελε θερη επιφάνεια ου νερο σ α σκέλη ης συσκευής που φαίνε αι σ ην Εικόνα 1. Για ο πρώ ο σκέλος από αρισ ερά, η επιφάνεια ου νερο είναι ή η σχε ιασμένη. Εικόνα 1 Συσκευή συγκοινωνούντων δοχείων ii. α αναφέρε ε μια εφαρμογή ων συγκοινωνο ν ων οχείων από ην καθημερινή ζωή. 4

5 2. α) α αναφέρε ε α ο όργανα μέ ρησης που χρειάζον αι για ον υπολογισμό ης πυκνό η ας μιας πέ ρας. i... ii... β) Μια ποσό η α νερο οποθε εί αι σ ην κα άψυξη ου ψυγείου και με α ρέπε αι σε πάγο. (μ.3) α γράψε ε ι αλλαγές θα συμβο ν (μικραίνει ή μεγαλώνει ή παραμένει ίδιος/α) i. σ η μάζα ου... ii. σ ον όγκο ου... iii. σ ην πυκνό η α ου... γ) i. α υπολογίσε ε ον όγκο ου ορθογώνιου παραλληλεπιπέ ου που φαίνε αι σ ην Εικόνα 2. Το μήκος ου είναι 200 cm, ο πλά ος ου 40 cm και ο ψος ου 0,5 m. Προσοχή, ο μήκος και ο πλά ος ίνον αι σε cm ενώ ο ψος ίνε αι σε m. 0,5 m 200 cm 40 cm Εικόνα 2 Ορθογώνιο Παραλληλεπίπεδο ii. Η μάζα ου ορθογωνίου παραλληλεπιπέ ου που φαίνε αι σ ην Εικόνα 2 είναι g. α ην με α ρέψε ε σε κιλά (kg).... iii. α βρεί ε ην πυκνό η α ου ορθογώνιου παραλληλεπιπέ ου ης Εικόνας 2. α φαίνε αι ο πος και όλες οι απαραί η ες πράξεις. 3. α) Τι είναι η αν λία κενο ; β) α εξηγήσε ε πώς εξαρτάται η πίεση σε ένα οχείο από ον αριθμό ων μορίων που περιέχον αι σε αυ ό. 5

6 γ) Ο κ ριος αμπής αξι ε ει καθημερινά από η ευκωσία μέχρι ην κορυφή ου Ολ μπου σ ο Τροό ος για να εργασ εί. Μια μέρα ό αν έφ ασε σ ον προορισμό ου παρα ήρησε μια αλλαγή σ ην κλειστή (αεροστεγώς) συσκευασία ων σιπς, που είχε μαζί ου σ ο αυ οκίνη ο. i. α υπογραμμίσεις ην πρό αση που περιγράφει αυ ό που παρα ήρησε ο κ ριος αμπής: Η συσκευασία ή αν λίγο συμπιεσμένη. Η συσκευασία ή αν λίγο φουσκωμένη. ii. α εξηγήσε ε για ί ο κ ριος αμπής παρα ήρησε αυ ή ην αλλαγή σ η συσκευασία ων κλεισ ών σίπς. ) Το 1654, ο Ο ο φον Γκέρικε πραγμα οποίησε ένα πείραμα. Αφαίρεσε όσο αέρα μπορο σε από ο εσω ερικό μιας σφαίρας, που απο ελεί ο από ο ημισφαίρια. Με ά ράβηξαν α 2 ημισφαίρια 16 άλογα, 8 από η μια μεριά και 8 από ην άλλη, όπως φαίνε αι σ ην Εικόνα 3 και εν κα άφεραν να α ανοίξουν. Το πείραμα αυ ό έγινε γνωσ ό ως Τα ημισφαίρια ου Μαγ εμβο ργου. i. Τι έ ειξε ο πείραμα με α περίφημα ημισφαίρια ου Μαγ εμβο ργου; Εικόνα 3 Το πείραμα των ημισφαιρίων του Μαγδεμβούργου ii. Σ η Σελήνη, που εν υπάρχει α μόσφαιρα, θα μπορο σε να πε χει αυ ό ο πείραμα; iii. α αναφέρε ε ένα παρά ειγμα (από η καθημερινή ζωή) που να κα α εικν ει ην παρξη ου αέρα πάνω σ η Γη. 6

7 ε) Σ ο εργασ ήριο πραγμα οποιήσαμε ένα μικρό πείραμα: αρχικά ραβήξαμε ο έμβολο μιας σ ριγγας προς α έξω, ώσ ε να εισχωρήσει σ αυ ή μια ποσό η α αέρα. Ακολο θως, κλείσαμε πολ καλά με ο άχ υλό μας ο σ όμιο ης σ ριγγας και σπρώξαμε ο έμβολο, όπως φαίνε αι σ ην Εικόνα 4. Εικόνα 4 Σύριγγα με Αέρα i. Τι έπαθε ο αέρας μέσα σ η σ ριγγα; ii. Τι έπαθαν σε μοριακό επίπε ο α σωμα ί ια που απο ελο ν ον αέρα; 4. α) α γράψε ε ι ονομάζε αι ιάχυση σ α υγρά και σ α αέρια. β) α συμπληρώσε ε ις παρακά ω προ άσεις: i. Η θερμό η α είναι μια μορφή... ii. Μια μονά α μέ ρησης ης θερμό η ας είναι... iii. Σ ο οινόπνευμα είναι αποθηκευμένη... ενέργεια. γ) Σ ην Εικόνα 5 φαίνε αι ένα κ κλωμα σ ο οποίο μια μπα αρία είναι ενωμένη με ένα λαμπ ήρα. α αναφέρε ε ις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν. Εικόνα 5 Κύκλωμα με μπαταρία και λαμπτήρα Η... ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σ η μπα αρία με α ρέπε αι σε... ενέργεια και σε.... 7

8 ) Σ ην Εικόνα 6 φαίνε αι μια με αλλική σφαίρα που αρχικά περνάει ε κολα μέσα από με αλλικό ακ λιο και αφο θερμανθεί εν μπορεί να περάσει από ον ί ιο ακ λιο. Εικόνα 6 Σφαίρα Πριν Τη Θέρμανση Σφαίρα Μετά Τη Θέρμανση α απαν ήσε ε ις παρακά ω ερω ήσεις χρησιμοποιών ας ις λέξεις: αυξήθηκε, μειώθηκε, παρέμεινε ίδιος/α. i. Τι έπαθε η μάζα ης σφαίρας;... ii. Τι έπαθε ο όγκος ης σφαίρας; iii. Τι συνέβη σ ην απόσ αση με αξ ων μορίων ης;... iv. Τι έπαθε η πυκνό η α ης σφαίρας;. 8

9 Μέρος Γ : Να απαντήσετε μόνο το ένα (1) από τα δύο (2) θέματα. Κάθε σωστό θέμα βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. 1. α) Σ ην Εικόνα 7, φαίνον αι ο οχεία Α και Β με θερμόμε ρα. Το μεγάλο δοχείο Β περιέχει 200 ml κρ ο νερό, ο μικρό δοχείο Α περιέχει 50 ml ζεσ ό νερό. Σ η συνέχεια οποθε ο με ο μικρό οχείο με ο ζεσ ό νερό σ ο μεγάλο οχείο με ο κρ ο νερό και με ράμε κάθε λεπτό η θερμοκρασία ου νερο σ α ο οχεία. Η θερμοκρασία ων ο σωμά ων σε σχέση με ο χρόνο παρουσιάζε αι σ η Γραφική Παράσταση Θερμοκρασίας Χρόνου ης Εικόνας 8. Α Β ml 200 ml 20 Εικόνα 7 Μικρό δοχείο με Ζεστό νερό τοποθετημένο σε Μεγάλο δοχείο με Κρύο Νερό Εικόνα 8 Γραφική Παράσταση Θερμοκρασίας Χρόνου. i. Από η γραφική παράσ αση θερμοκρασίας χρόνου να βρεί ε: ην αρχική θερμοκρασία ου Ζεσ ο νερο :... ην αρχική θερμοκρασία ου Κρ ου νερο :... ην ελική θερμοκρασία ου Ζεσ ο νερο :... ην αλλαγή σ η θερμοκρασία ου Κρ ου νερο μέχρι ο πέμπ ο (5 ο ) λεπ ό:... ποια χρονική σ ιγμή α ο οχεία ήρθαν σε θερμική επαφή;... ii. α αναφέρε ε έναν από ους λόγους που η θερμοκρασία ου ζεσ ο νερο άλλαξε περισσό ερο από η θερμοκρασία ου κρ ου νερο. 9

10 iii. α εξηγήσε ε ι συμβαίνει ό αν α ο οχεία με νερό που έχουν ιαφορε ική θερμοκρασία, έρθουν σε θερμική επαφή. ρησιμοποιήσ ε υποχρεωτικά ις έννοιες θερμό η α και θερμοκρασία για να απαν ήσε ε. β) i. α γράψε ε πώς συν έε αι η κίνηση ων σωμα ι ίων που απο ελο ν ένα σώμα με η θερμοκρασία ου σώμα ος. ii. Μία πολ ζεσ ή σφαίρα πέφ ει σε μία λεκάνη με νερό θερμοκρασίας 20 0 C. α εξηγήσε ε για ί η θερμοκρασία ης σφαίρας μειώνε αι, ενώ η θερμοκρασία ου νερο αυξάνε αι. Σ ην απάν ησή σας να αναφερθεί ε σ ην κίνηση και ην αλληλεπί ραση ων σωμα ι ίων που απο ελο ν α ο σώμα α. (μ.3) γ) Σ ην Εικόνα 9, φαίνον αι ο μικροσκοπικές ομές ης λης (Δομή α και Δομή β) ενός σώμα ος σε ιαφορε ικές θερμοκρασίες. Μελε ήσ ε ις ομές και απαν ήσ ε ις ερω ήσεις που ακολουθο ν: Δομή α Δομή β Εικόνα 9 Δομές της Ύλης Σώματος σε Διαφορετικές Θερμοκρασίες. i. Σε ποια κα άσ αση ης λης βρίσκε αι ο σώμα;... ii. Σε ποια από ις ο περιπ ώσεις (Δομή α ή Δομή β) ο σώμα είναι πιο ζεσ ό;... 10

11 ) α συμπληρώσε ε ο παρακά ω ιάγραμμα με αφοράς θερμό η ας για ην εξής περίπ ωση: Ένα πο ήρι με πολ ζεσ ό γάλα κρυώνει πάνω σ ο ραπέζι. 2. Σ ην Εικόνα 10, παρουσιάζε αι η γραφική παράσ αση θερμοκρασίας χρόνου ενός υλικο ο οποίο βρισκό αν αρχικά σ η στερεή κα άσ αση ης λης και θερμάνθηκε για 50 λεπ ά. Θ ( 0 C) Ζ Δ Ε Β Γ Α t (min) Χ Εικόνα 10 Γραφική Παράσταση Θερμοκρασίας Χρόνου. α) Μελε ήσ ε η γραφική παράσ αση και απαν ήσ ε ις ερω ήσεις που ακολουθο ν. i. Ποια είναι η αρχική θερμοκρασία ου υλικο ;... ii. Σε ποια ή ποιες κα ασ άσεις ης λης βρίσκε αι ο υλικό σ α ακόλουθα μήμα α ης γραφικής παράσ ασης: ΓΔ :... ΔΕ:... 11

12 iii. Ποια είναι η θερμοκρασία ήξης ου υλικο και ποια είναι η θερμοκρασία βρασμο ου; θερμοκρασία ήξης: θερμοκρασία βρασμο : iv. Ποια χρονική σ ιγμή άρχισε ο βρασμός; v. Πό ε σ ο οχείο υπερισχ ει η σ ερεή κα άσ αση, σ ο έκ ο (6 ο ) λεπ ό ή σ ο έκα ο (10 ο ) λεπ ό;... β) Σ ην Εικόνα 11 φαίνον αι απλωμένα ρο χα σ ην κρεμάσ ρα. Εικόνα 11 Απλωμένα ρούχα i. α αναφέρε ε ο λόγους που πρέπει να ισχ ουν ώσ ε α ρο χα να σ εγνώσουν πιο γρήγορα. ii. Τι ονομάζουμε εξά μιση; iii. α γράψε ε ο ιαφορές με αξ ης εξά μισης και ου βρασμο. 12

13 γ) Σ ην Εικόνα 12 φαίνε αι ένας ζυγός που έχει οποθε ημένα πάνω ου ο οχεία Α και Β. Μέσα σε αυ ά υπάρχει ποσό η α οινοπνε μα ος και ο ζυγός αρχικά ισορροπεί. Με ά από μία ώρα παρα ηρο με ό ι ο ζυγός εν ισορροπεί πλέον. Εικόνα 12 Ζυγός με δύο δοχεία γεμάτα με οινόπνευμα σε ισορροπία Α Α Β Β i. Σε ποια μεριά γέρνει ο ζυγός με ά από μία ώρα; (δεξιά ή αριστερά)... ii. α ικαιολογήσε ε ην απάν ησή σας.... Εισηγη ές Γεώργιος Παπασάββας Φρόσω Γιοσάκη Ο Διευθυν ής Αν ρέας Μα σάγκος 13

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης Συντονισµός: Βασιλική Περάκη Οµάδα Εργασίας: Βασιλική Περάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών ΦΥΣΙΚΑ 6 Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Για την ενέργεια γενικά

1.1 Για την ενέργεια γενικά 1 Μορφές ενέργειας ΣΧΗΜΑ 1 1.1 Για την ενέργεια γενικά Αν παρατηρήσεις καλά το σχήμα 1 και το σχήμα 2, θα δεις ότι ανάμεσα στο (α) και στο (β), στο καθένα, κάτι άλλαξε. Για να γίνει η άπνοια δυνατός άνεμος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό.

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό. Ερωτήσεις θεωρίας 1. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο προσπαθεί να ρίξει τρόφιμα σ ένα αποκλεισμένο από τα χιόνια μικρό χωριό. Για να το πετύχει πετάει παράλληλα προς το έδαφος σε αρκετά μεγάλο ύψος και με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών ΦΥΣΙΚΑ 1 Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

4 2 4.2.3 30/8/2006 04 6.6

4 2 4.2.3 30/8/2006 04 6.6 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Στ Δημοτικού

Μαθηματικά Στ Δημοτικού Μαθηματικά Στ Δημοτικού Τετράδιο εργασιών β τεύχος 10-0171_MATHIMATIKA_B_TEU_ST_DHM.indd 1 2/4/1 12:1 PM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα