Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής"

Transcript

1 Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ ΑΘΗΝΑ 1926

2 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ ι α ν ο λ ο γ ι κ ή Εταιρεία ένεκαινίασε διαλέξεις επιστημονικός. Κατά την πρώτην διάλεξιν, ιήν 5 'Απριλίου μετ' είσήγησιν του προέδρου κ. Σπ. Παπαφράγκου ό επίτιμος πρόεδρος Μακαριώτατος Μητροπολίτης 'Αθηνών κ. Χρυσόστομος ώμίλησε περί της αποφάσεως της 'Εταιρείας προς ένίσχνσιν της 'Ορθοδόξου εικονογραφίας. Κατόπιν έδωκε τον λόγον είς τον καθηγητών κ. Άδ. Αδαμαντίου, ό όποιος ανέπτυξε θέμα σχετικόν Ιδίως προς την ζφγραφικήν και προς την σπουδαίοιάτην ταύτην άπόφασιν. Ή ομιλία του κ. 'Αδαμαντίου, ήχο εν συντόμφ και κατά τά κυρία σημεία ή έξης : ] e Ή Βυζαντινή τέχνη, όπως και καθόλου δ Βυζαντινός πολιτισμός, είναι συνέχεια καΐ έξέλιξις το Ελληνιστικού πολιτισμού" καΐ τέχνης. Άπο τον 'Αλέξανδρον Εως τον Κωνσταντίνον διήλθ-ον ΐξ αιώνες, διανεμόμενοι προ Χρίστου καΐ μετά Χριστόν, κατά τους οποίους διεπλάσθησαν δλα τα στοιχεία, τα όποια διεμόρφωσαν τον Βυζαντινον πολιτισμόν καΐ τήν Βυζαντινήν τέχνην. Είναι βέβαιον, δτι ή Βυζαντινή τέχνη είχε απέραντον ποικιλίαν, μεγάλην ζωήν και, σημαντικήν ανάπτυξιν, δπως καΐ ή παλαιά 'Ελληνιστική τέχνη, έκ τής οποίας προήλθε. Άλλα τήν Βυζαντινήν τέχνην δεν τήν γνορίζομεν επαρκώς. Πολύ περισσότερα, ως φαίνεται, είναι τα μνημεία αυτής, τα όποια άπωλέσθησαν, άπο τα μνημεία και λείψανα, τα όποια σήμερον έχομεν καΐ δυνάμεθ-α να μελετήσωμεν. Διότι ποίαν άξίαν ώς ύλικον έρεύνης δύνανται να Ιχουν αί δλίγαι σωζόμεναι έκκλησίαι, OLÌ δλίγαι σωζόμεναι γραφικαΐ παραστάσεις καΐ τα πενιχρά μάρμαρα, τα ελάχιστα καΐ σποραδικά έργα μικροτεχνίας απέναντι τοο μεγάλου αριθμού κχΐ τής μεγαλοπρεπείας τών εκκλησιών, τών γραφικών έργων, καΐ ιδίως τών πολυποικίλων μικροτεχνημάτων, τα οποία μετ' άληθοος εκπλήξεως άναγινώσκομεν είς τους Βυζαντινούς συγγραφείς ; Είναι γνωστόν, δτι ή Βυζαντινή τέχνη δέν ήτο μόνον τέχνη 'Εκκλησιαστική, άλλα καΐ κατά μέγα μέρος τέχνη κοσμική. ΚαΙ τήν μέν κοσμικήν Βυζαντινήν τέχνην πολύ ολίγον, άληίκστερον δέ, ουδόλως γνωρίζομεν έξ υπαρχόντων μνημείων, παρά μόνον διαβλέπομεν αυτήν είς τάς περιγραφας Βυζαντινών συγγραφέων. Καί, ώς είκός, δέν δυνάμεθ-α

3 80 να δμιλήσωμεν περί αυτής μέ πλήρη έπιστημονικήν πεποίθηση, διότι μόνον τα σωζόμενα έργα τέχνης είναι εκείνα, τα όποια μας δίδουν τήν άλήθ-ή καΐ άψευδή γνώσιν της τέχνης, μόνη ή άμεσος μέ τα μνημεία τέχνης επικοινωνία μας κάμνε, να γεφυρώνωμεν τήν άπόστασιν των αιώνων καΐ να κρίνωμεν ασφαλώς περί της τέχνης του παρελθόντος. Άλλα καΐ αυτή ή εκκλησιαστική τέχνη, τήν οποίαν γνωρίζομεν οπωσδήποτε καλύτερον, καΐ αυτή πολύ ατελώς είναι γνωστή είς ημάς, διότι καΐ αυτής πολύ ολίγα λείψανα έχουσι περισωθεί. Άρκεΐν'άναγνώσωμεν τους Βυζαντινούς συγγραφείς, δια να θρηνήσωμεν πραγματικώς τήν άπώλειαν τών λαμπρότατων καΐ πολυαριθμοτάτων μνημείων Βυζαντινής τέχνης. Αναφέρω τα Ώάττι,Ί της Κωνσταντινουπόλεως, το ηερϊ Κτισμάτων του Προκοπίου τήν *Εη&εαιν Βασιλείου τάξεως του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, τοο Παύλου Σιλεντιαρίου τήν περιγραφήν τής Άγ. Σοφίας του Κωνσταντίνου Ροδίου τ?)ν περί γραφήν τών Άγ. Αποστόλων καΐ πλείστα άλλα κείμενα, είς τα όποια γίνεται λόγος περί Ιργων Βυζαντινής τέχνης. Έξαιρέτως δέ θλιβερά ό'ιά τήν ίστορίαν του πολιτισμού καΐ τής τέχης είναι ή απώλεια τών απειραρίθμων καΐ παμποικίλων μικροτεχνημάτων, τα όποια έκόσμουν τους ναούς καΐ τα παλάτια τής Κωνσταντινουπόλεως, καΐ τα όποια άπωλέσθησαν δια παντός χωρίς ν' αφήσουν είς ημάς ίχνος τής ποικι- Xoxèyyox) και θαυμαστής καλλιτεχνίας και τεχνικής των επεξεργασίας. Άρκεΐ να εϊπω, δτι κατά τήν άπαισίαν άλωσιν τής Κο>νσταντινουπόλεως υπό τών Λατίνων τό 1204 έγινε τόση καταστροφή τών έργων τούτων υπό τών Φράγκων, τόση δέ διασπορά αυτών είς δλην τήν Δύσιν, ώστε έγράφη έκτοτε δλέκληρος βιβλιοθγ^κη περί αυτών. Δια να δείξω οποία ήτο ή κοσμική τέχνη έν τω Βυζα,/τίω, πόσον θαυμαζομένη, πόσον πλουσία καΐ επιβλητική αναφέρω το μέγα ψηφιδωτόν, τό όποιον υπήρχε είς τήν Χαλκήν, προθάλαμον παλατιού του Ιουστινιανού εσς τήν Κωνσταντινούπολη. Ό Προκόπιος περιγράφει ζωηρότατα τό ψηφιδωτδν τούτο, τό όποιον άπο τήν περιγραφήν δεικνύεται ως ϊργον εξαιρετικώς άξιοθαύμαστον. Το ψηφιδωτον έκόσμει δλόκληρον τήν οροφην τής Χάλκης, ήτο δηλαδή πολύ έκτεταμένον καΐ παρίστανε εκτάκτως πολυσύνθετον παράστασιν. Μέ σπανίαν ζωηρότητα έξεικονίζοντο αί μάχαι τοϋ 'Ιουστινιανού εις τήν Άφρικήν καΐ τήν Ίταλίαν, αλώσεις πόλεων, αί νϊκαι, ή θριαμβευτική επιστροφή τών στρατηγών καΐ τοΰ στρατοο. Είς το μέσον του ψηφιδωτοο είκονίζετο δ 'Ιουστινιανός καΐ ή θεοδ(όρα υποδεχόμενοι τους θριαμβεύοντας στρα-

4 81 τηγους εν μέσω των μεγιστάνων καΐ τής συγκλήτου. Τα πρόσωπα πάντων κατέλαμπον άπο την ευχαρίστησα του θριάμβου καΐ ήτο μεγάλη ή κίνησις καΐ ή χαρά, ή οποία άνεδίδετο άπό δλον το ψηφιδωτόν. Ό Προκόπιο:, δ οποίος περιγράφει ταΰτα, βεβαίως εΐχεν ΐδει το ψηφιδωτόν, ήτο δέ άνθρωπος μεγάλης παιδείας καΐ βεβαίως ή περιγραφή του δέν δύναται να ΘεωρηΘή πολύ υπερβολική. Βεβαίως πολλά τοιαύτα έργα ψηφιδογραφίας έστόλιζον τα παλάτια τής Κωνσταντινουπόλεως καΐ τα άλλα μεγάλα οικοδομήματα της Αυτοκρατορίας. Έχομεν δέ και άλλων πολλών ψηφιδωτών περιγραφάς, επίσης καΐ πολλών άλλων έργων τέχνης περιγραφάς, μνείαν δέ απειραρίθμων άλλων έργων. Είναι λοιπόν βέβαιον, δτι δέν δυνάμεθα να θεωρήσωμεν, δη κατέχομεν πλήρη καΐ βαθειαν γνώσιν της Βυζαντινής τέχνης. Άλλα καΐ έξ δσων γνωρίζομεν περί αυτής πάλιν έμβαθύνοντες δφείλομεν να τήν θεωρήσωμεν κατ' άλλον τρόπον, ή ως συνήθως, ως τέχνην, ή οποία έλαβε τοιαύτην άνάπτυξιν καΐ έξέλιξιν, ώστε δπήρξεν ή μεγάλη οδηγός καΐ πρόδρομος της τέχνης της 'Αναγεννήσεως καΐ επομένως της νεωτέρας Ευρωπαϊκής τέχνης. Είναι άναμφισβήτητον, δτι ή Βυζαντινή τέχνη είναι άμεσος κατ' ευθείαν απόγονος της Ελληνιστικής, ώσΐε είναι- αυτή ή αρχαία Ελληνική τέχνη καΐ δια τούτο διετήρησε δια μέσου της 'Αλεξανδρείας καΐ της Ρώμης το κάλλος τής αρχαίας Ελλάδος. Εις πάσαν δμως τήν έξέλιξιν αυτής βλέπομεν να επικρατούν δύο ρεύματα, το Έλληνιστικόν ρεΰμα καΐ έξ άλλου το Άναιολικόν. Διότι ή 'Αλεξανδρινή τέχνη είχεν επηρεασθεί υπό τής τέχνη; των παλαιών 'Ανατολικών λαών. Άλλα κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον νέα έπήλθ-εν άναβίωσις τοο πνεύματος τής Ανατολικής τέχνης, δια τη; Περσίας, των Σασσανιδών καΐ δια τών 'Αράβων. Ή 'Ανατολική δ' αυ:η έπίδρασις παλαιά καΐ νέα, είναι καταφανής είς còv δρον ίερατικον χαρακτήρα, τόν οποίον εκ ταύτης προσέλαβεν ή Βυζαντινή τέχνη. 'Επίσης καΐ εις άλλα χαρακτηριστικά αύτη;. Όσάκις δμως ίπηρ/^ετο άναγέννησις της Βυζαντινής τέχνης, δπως κατά τήν εποχήν τών Μακεδόνων βασιλέων και, ίδίω; κατά τήν έποχήν τών Παλαιολόγων, τότε αναφαίνονται πολύ επικρατέστερα τα στοιχεία τής Ελληνιστικής τέχνης. Άν παραβάλη τις τάς τοιχογραφίας τοϋ Μυστρά μέ τα πλούΐΐα αρχιτεκτονήματα, μέ τήν χάριν καΐ ποικιλίαν μορφών καί συνθέσεως, μέ τας είδυλλιακας σκηνάς, βεβαιοΰται αμέσως περί της άμεσου σχέσεως αυτής μέ Πομπηϊανας ήτοι Άλεξανδρινας ζωγραφιάς. G

5 82 Δι* να δείξω τήν άνάμιξιν ταύτην 'Ανατολικής καΐ 'Ελληνιστικές επιδράσεως αναφέρω ψηφιδωτά τοο έν Κωνσταντινουπόλει Καχριέ-τζαμί, εις τα όποια έχομεν έν μια καΐ τη αυτή παραστάσει δύο προοπτικάς, μίαν, κατά τήν οποίαν τα αντικείμενα έχουν άντίστροφον προοπτικήν, δηλ. τα είς το πρώτον έδαφος είνε μικρότερα των απομεμακρυσμένων καΐ παραπλεύρως βλέπομεν Βυζαντινά οικήματα κατά τήν ουνή&η, ατελή μέν, άλλ' οπωσδήποτε προοπτικήν. Ή Βυζαντινή λοιπόν τέχνη διετήρησε δλας ταο μεγάλας προόδους, τας οποίας έδημιούργησεν ή Ελληνιστική τέχνη. 'Ακόμη καΐ ως προς τήν τεχνικήν αμφιβάλλω αν ή τέχνη της 'Αναγεννήσεως (έκτος τής ελαιογραφίας) ευρέ τι νεώτερον. Αυτή ή τεχνική τής τοιχογραφίας είναι αναμφισβητήτως Ελληνιστική παραδοθείσα δια τής Βυζαντινής εις τον νεώτερον κόσμον. Δεν εξετάζω ένταΰθα ούτε είναι δ σκοπός μου να εξετάσω τας διαφόρους καλλιτεχνικας λεπτομέρειας των παλαιοτέρων ζωγράφων τής 'Αναγεννήσεως, Σδίως των προραφακλιτικών μέ τάς Βυζαντινάς τοιχογραφίας καΐ κυρίως τοο Μυστρα. Πρώτος δ Jiotto διέρρηξε τήν παλαιοτέραν παράδοσιν (άρχαΐ του ΙΔ' αίώνος). Ιδίως δμως πολύ αργότερα κατηυθύνθη προς τους μεγάλους δρόμους αυτής. Άλλα καΐ αν πολύ àpyà. κατώρθωσεν ή Ευρωπαϊκή τέχνη να εΰρη νέας δδούς, δεν πρέπει να λησμονείται δτι ή Ελληνιστική καΐ ή δια ταύτης έξελιχθείσα Βυζαντινή τέχνη ύπήρξεν δ μέγας διδάσκαλος καΐ οδηγός αυτής». * * Έτέραν διάλεξιν έποιήσατο δ γεν. γραμματεύς τής ημετέρας 'Εταιρείας κ. 'Αλέξ. Φιλαδελφεύς, κατά τήν 19ην 'Απριλίου, ήμέραν Δευτέραν έν τω Παρνασσώ, περί τών έν Ελλάδι περιφανέστερων Βυζαντινών μνημείων. Ελλείψει χάρου ή διάλεξις αϋτη δημοσιευθ-ήσεται ε?ς το προσεχές «Δελτίον».

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ιεζεκιήλ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Σελ. 132-140 ΑΘΗΝΑ 1933 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ έπί δεμάτων τεθέντων νπ Αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών

Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών Στέφανος ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ. 44-53

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 80-86 ΑΘΗΝΑ 1960 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Το Βυζαντινον

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση. Καθηγ. Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης

Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση. Καθηγ. Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση. Καθηγ. Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατε, Άγιε Καθηγούμενε, Κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, της πολιτείας, του λαού, Αγαπητοί συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ 1919 : Τα ελληνικά στρατεύματα κάνουν απόβαση στην Σμύρνη. Με την απελευθέρωση της πόλης κλίμα ενθουσιασμού επικρατεί σ όλο τον ελληνισμό. Λίγες εβδομάδες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Μετάφραση Κων. Νικολακοπούλου, Δρος Θεολογίας, Λ\\ ^. ι. ΐ ' - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1992 Φωτοστοιχειοθεσία-Φιλμς-Μοντάζ-Εξώφυλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Μετά τον Πανσέληνον, του οποίου μόνον το όνομα, εν γένει, γνωρίζομεν, ο διασημότερος έλλην ζωγράφος ήτο ο Θεοτοκόπουλος. Τούτου όμως ούτε το όνομα καλογνωρίζομεν ένεκα συγχύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ*

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΔΑΤΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΪ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ* 'Αμέσως μετά την άφιξη του Όθωνα ('Ιανουάριος 1833), ή 'Αντιβασιλεία με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ Κοσµάς Τουλούµης ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ Σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα και, κυρίως, µετά τις ανακαλύψεις και τις ερµηνείες του Ερρίκου Σλήµαν το 1876, οι Μυκήνες γνώρισαν ηµέρες µεγαλείου και δόξας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν Λευκωσία, τῆ 6ῃ Μαρτίου, 2014 * ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, * Η ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΚΟΡΣΙΚΗΝ, * Ο ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ἀγαπηταί Κυρίαι καί Κύριοι,

Ἐν Λευκωσία, τῆ 6ῃ Μαρτίου, 2014 * ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, * Η ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΚΟΡΣΙΚΗΝ, * Ο ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ἀγαπηταί Κυρίαι καί Κύριοι, Ἐν Λευκωσία, τῆ 6ῃ Μαρτίου, 2014 ΘΕΜΑ: * ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, * Η ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΚΟΡΣΙΚΗΝ, * Ο ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ἀγαπηταί Κυρίαι καί Κύριοι, Κατά τήν περυσινήν διάλεξιν διά τήν Γαλλοφωνίαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι κοινή διαπίστωση, ότι οι Διάλογοι, διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί, γίνονται στις ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του βιβλίου «Μελέτες» της Chiara Lubich. Κωνσταντινούπολις, 14 Μαρτίου 2015. Εισήγησις π. Νικολάου Wyrwoll

Παρουσίαση του βιβλίου «Μελέτες» της Chiara Lubich. Κωνσταντινούπολις, 14 Μαρτίου 2015. Εισήγησις π. Νικολάου Wyrwoll Παρουσίαση του βιβλίου «Μελέτες» της Chiara Lubich Κωνσταντινούπολις, 14 Μαρτίου 2015 Εισήγησις π. Νικολάου Wyrwoll Μεγάλη όντως η τιμή και η χαρά μου να ομιλώ σήμερον, ημέραν κοιμήσεως της Κιάρας (Φωτεινής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Το Πρωτείο του πάπα και η κοσμική του δύναμη. Ο Ρωμαίος ποντίφηξ σύμφωνα με την Α Σύνοδο του Βατικανού (1870) έχει «την πλήρη και υπέρτατη εξουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ Εισαγωγή ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Α\ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ["Ολοι είχαμε υπόψη ότι στο διάστημα τής ρωσικής κατοχής του Πόντου καί τής Τραπεζούντας είχε εκεί έκδοθεΐ περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905

Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905 Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ. 15-25 ΑΘΗΝΑ 1906 ΤΗΣ mimmi ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Αρχιμ. Ευάγγελος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. 33-68 ΑΘΗΝΑ 1938 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών «Καλλιεργεί την κριτική σκέψη των φοιτητών του το ελληνικό πανεπιστήμιο;» Εκατόν εξήντα οκτώ και πλέον χρόνια έχουν περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1 ΟΙ «ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» ΤΟΥ ΑΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ (Σημεία επαφής και στοιχεία παράλληλα) Μια πνευματική ενασχόληση μου με υποχρέωσε να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΑΙ - ΓΕΥΓΕΛΗ Οί σύλλογοι των ελληνικών κοινοτήτων έν Μακεδονία άποτελούν σπουδαΐον καί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ* Δ. Κυρτάτας. 'Η δουλεία στην αρχαιότητα 195 έργου του βρίσκονται στην παρουσίαση των ιστορικών δεδομένων. Σε σχέση με τις γνώσεις των μελετητών του περασμένου αιώνα, ή πρόοδος πού έχει συντελεστεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ E.I.E. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΛΡΙΤΣΑΚΗ ΘΗΝΑΙ 19 74 ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! 1912-1913 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΗ Ι.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! 1912-1913 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΗ Ι. "Ιστωρ 2 / 1990 ΠΗΓΕΣ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! 1912-1913 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΗ Ι. ΚΑΠΙΔΑΚΗ Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης Σ τίς παραμονές των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη 1 Άρθρο στα 1900 του Ι. Χατζηδακη, προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Κρήτης, που επί Κρητικής Πολιτείας ίδρυσε την Αρχαιολογική Υπηρεσία Κρήτης και το Μουσείο Ηρακλείου, με τον τίτλο «Αρχαιολογικαί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th.

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. Εικόνα και Ποιμαντική Επικοινωνία Η λειτουργία της εικόνας στα ποιμαντικά κείμενα του περιοδικού «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» από της ιδρύσεώς του το 1952 μέχρι το έτος 2007 Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, 1905-1911

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, 1905-1911 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, 1905-1911 Τό κείμενο πού ακολουθεί είναι αυτοτελές τμήμα ευρύτερης άδημοσίευτης μελέτης γιά τήν παρουσία τής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα