ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα."

Transcript

1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆ ἐσωτερικῆ γαλήη Θεέ μου, κᾶε με ὰ ἔχω εὐγέεια. Ὅτα ο ἱ πόρτε δίπλα μου βροτοῦ, βοήθησέ με ὰ μιλ ῶ ἤρεμα. Ὅτα ο ἱ ἀπαιτήσει τῶ ἄλλω ξεπεροῦ τὴ ἀτοχή μου, δῶ σε γλυκύτητα στ ὴ φωή μου. Ὅτα ἔχω ὰ κάω μ ὲ τοὺ ἄλλου πο ὺ μ ὲ πληγώου, δῶσε μου τὴ σιωπ ὴ τῆ ταπειοφροσύη. Νἆαι ἡ φωή μου ἁπαλ ὴ ὅτα ὑπογραμμίζει, ἆαι τρυφερ ὴ ὅ τα ὑποδεικύει, ἔτσι πο ὺ ὰ ἐγγίζει χωρὶ ὰ ξεσκίζει. Ν ὰ εἰσχωρεῖ στὴ καρδι ὰ χωρὶ ὰ ματώει. Ἂ ἔχω θεέ μου, ἰσορροπία στὶ μικρὲ ἀαποδιὲ κα ὶ στ ὰ μεγάλα προβλήματα. Ἂ συειδητοποιήσω πῶ ἡ εὐγέεια εἶαι ἡ δύαμη καὶ ὄχι ὁ πόλεμο πο ὺ καταρρακώει τὴ ἀξιοπρέπεια τῶ ἄλλω καὶ θάβει τὴ δική μου ὑπόληψη. Ἂ μὴ κατααλίσκω πολύτιμη ἐέργεια μ ὲ τὴ διαπεραστική, ἄ γρια φωή μου, πο ὺ μόο θύελλε ξεσηκώει κα ὶ καμία λύση δὲ δίει. Μαλάκωσε, Σ ὲ παρακαλ ῶ, τὶ τραχιὲ ἄκρε το ῦ χαρακτῆρα μου, ποὺ ἀπομακρύου τοὺ δικού μου ἀπ ὸ τ ὴ φωλιά του. Προτο ῦ σερβίρω τὴ συταγ ὴ το ῦ σωστο ῦ, ἂ ἔρθω στ ὴ θέση τοῦ ἄλλου γι ὰ ὰ προλάβω τὸ ἑαυτό μου ὰ μ ὴ χειροομε ῖ ἀ εξέλεγκτα, ἀλλ ὰ ὰ καταοε ῖ γι ὰ ὰ βοηθήσει. Ο ἱ εὐγεικοί μου τρόποι, ἂ δημιουργοῦ κλίμα εὔκρατο στ ὸ σπιτικό μου γι ὰ ὰ εὐδοκιμοῦ ο ἱ καρπο ὶ το ῦ Πααγίου Σου Πεύματο. Σ ὲ παρακαλ ῶ, Θεέ μου, γέμισε τ ὸ εἶαι μου μ ὲ τὴ Παρουσία Σου, γι ὰ ὰ μπορ ῶ ἀληθι ὰ ὰ χαμογελ ῶ κα ὶ ο ἱ ἄλλοι ὰ ἐ κτοώοται

2 ἀπ ὸ τὴ ἔταση πο ὺ τοὺ δημιουργε ῖ ἡ καθημερι ὴ ζωή. Βοήθησέ με ὰ ἔχω τὴ δύαμη, εἰλικρι ὰ ὰ ἐπαι ῶ τ ὰ σωστ ὰ τῶ ἄλλω, γι ὰ ἀρχίσου ἀγαποῦ τ ὸ τέλειο, τ ὸ σεμό, τ ὸ ὡραῖο. Ἂ μποροῦσα ἄχω ἔτοη πευματικότητα ἀλλ ὰ διακριτικὴ παρουσία γι ὰ ὰ διψάσου τ ὸ Ἅγιο κα ὶ ὰ ἀαζητήσου Ἐσέα! Ἂ μὴ ἐξάπτωμαι ὅτα δὲ συμφωοῦ μαζί μου, ἀλλ ὰ ὰ χαίρωμαι τὴ ὀτότητα πο ὺ ἀποκτοῦ. Ἂ μὴ ἀπομακρύωμαι ἀπ ὸ ἀγαπημέα μου πρόσωπα, ὅτα ζοῦ τὴ ἀεξαρτησία πο ὺ δικαιοῦται, ἀλλ ὰ μέσα στὸ δρόμο Σου. Ἂ μὴ ὑπεθυμίζω, Κύριε, λάθη παλιά, γι ὰ ὰ μποροῦ ὰ ξααρχίζου τὸ ὡραῖο του ἀγῶα. Ἂ ἔχω τὴ σοφία ὰ μὴ κάω συγκρίσει, γι ὰ ὰ μὴ μειώω τὴ αὐτοπεποίθησή του. Κα ὶ ὅτα τ ὸ πρόγραμμα τῆ ἡμέρα μου παραβιάζεται, ἂ ἔχω τὴ εὐελιξία ὰ προσαρμόζωμαι χωρὶ ὰ στεοχωρ ῶ. Μο ῦ εἶ πε, Κύριε, πὼ ἡ εὐγέεια εἶαι συώυμη τῆ ἀγάπη. Δὲ μο ῦ μέει, λοιπό, παρ ὰ μέτρο ἀαφορᾶ μου ἆαι ὁ Ὕμο τῆ ἀγάπη τοῦ Ἀποστόλου Σου, κι ἔτσι μ ὲ τὴ ψυχ ὴ γεμάτη ἀπ ὸ τ ὴ δική Σου ἀ γάπη, ὰ φέρωμαι εὐγεικά. Βοήθησε, Κύριε! Ἐπίκλησι βοηθεία παρ ὰ Θεοῦ Ο ὐ μὴ δ ὲ ἀλλ ὰ ἑγ ὼ δεηθήσομαι Κυρίου, Κυρίου δ ὲ τῶ πάτω δεσπότη ἐπικαλέσομαι, τὸ ποιοῦτα μεγάλα κα ὶ ἀεξιχίαστα, ἐδοξότατα κα ὶ ἐξαίσια, ὧ οὔκ ἐστι ἀριθμό, τὸ διδότα ὑετὸ ἐπ ὶ τὴ γῆ, ἀποστέλλοτα ὕδωρ ἐπ ὶ τὴ ὑπ οὐραό, τὸ ποιοῦτα ταπειοὺ εἰ ὕ ψο, κα ὶ ἀπολωλότα ἐξεγείροτα διαλλάσσοτα βουλὰ παούργω, κα ὶ ο ὐ μ ὴ ποιήσουσι α ἱ χεῖ ρε αὐτῶ ἀληθέ. Ὁ καταλαμβάω σοφοὺ ἐ τ ῇ φροήσει, βουλὴ δ ὲ πολυπλόκω ἐ ξέστησε - ἡμέρα συατήσεται αὐτοῖ σκότο, τ ὸ δ ὲ μεσημβριὸ ψηλαφήσαισα ἴσα υκτί. Ἀπολοῦτο δὲ ἐ πολέμ ῳ, ἀδύατο δ ὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸ δυάστου. Εἴη δ ὲ ἀδυάτ ῳ ἐλπί, ἀδίκου δ ὲ στόμα ἐμφραχθείη. Μακάριο δ ὲ ἄθρωπο, ὃ ἤλεγξε ὁ Κύριο, ουθέτημα δ ὲ Πατοκράτορο μὴ ἀπααίου. Αὐτὸ γὰρ ἀλγεῖ ποιε ῖ κα ὶ πάλι ἀποκαθίστησι ἔπαισε, κα ὶ α ἱ χεῖρε αὐτοῦ ἰάσατο. Ἑξάκι ἐξ ἀαγκῶ σ ὲ ἐξαλεῖται, ἐ δ ὲ τ ῷ ἑβδόμ ῳ ο ὐ μ ὴ ἅψηταί σου κακό. Ἐ λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θαάτου, ἐ πολέμ ῳ δ ὲ ἐκ χειρὸ σιδήρου λύσει σε. Ἀπ ὸ μάστιγο γλώσση σὲ κρύψει, κα ὶ ο ὐ μ ὴ φοβηθῇ ἀπ ὸ κακῶ ἐρχομέω. Ἀδίκω κα ὶ ἀόμω καταγελάσ ῃ, ἀπ ὸ δὲ θηρίω ο ὐ μ ὴ φοβηθῇ. Θῆρε γὰρ ἔγριοι εἰρηεύσουσί σοι. Εἶτα γώσ ῃ ὅτι εἰρηεύσει σου ὁ οἶκο, ἡ δ ὲ δίαιτα τῆ σκηῆ σου ο ὐ μ ὴ ἁμάρτ ῃ. Γώσ ῃ δ ὲ ὅτι πολ ὺ τ ὸ σπέρμα σου, τ ὰ δὲ τέκα σου ἔσται ὥσπερ τ ὸ παμβάτατο το ῦ ἀγρο ῦ. Ἐλεύση δ ὲ ἐ τάφ ῳ ὥσπερ σῖτο ὥ ριμο κατ ὰ καιρὸ θεριζόμεο ἡ ὥσπερ θημωι ὰ ἅλωο καθ ὥρα συγκομισθεῖσα. Ἰδο ὺ ταῦ τα

3 οὖτο ἐξιχιάσαμε, ταῦτά ἐστι ἃ ἀκηκόαμε σ ὺ δ ὲ γῶθι σεαυτ ῷ ε ἴ τι ἔ πραξα.. ( ὅπου καὶ ποιοῦμε τ ὸ σημεῖο το ῦ Σταυρο ῦ) Βοήθησέ με Κύριε: Βοήθησέ με Κύριε Τὴ ὥρα το ῦ ΠΑΘΟΥΣ, διότι σκοτίζεται ὁ οῦ μου. Τὴ ὥρα το ῦ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ, διότι παραλύει ἡ θέλησή μου. Τὴ ὥρα το ῦ ΠΟΝΟΥ, διότι κατακαίοται τ ὰ σωθικά μου. Τὴ το ῦ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ, διότι δὲ ἐλέγχω τὶ ἀπόψει μου. Τὴ ὥρα τῆ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ, διότι ομίζω πὼ χάεται τ ὸ πᾶ. Τὴ ὥρα το ῦ ΘΥΜΟΥ, διότι δὲ ξέρω τί κάω. Τὴ ὥρα τῆ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ, διότι μπορ ῶ ὰ πουληθ ῶ κα ὶ στ ὸ διάβολο Τὴ ὥρα το ῦ ΦΟΒΟΥ, διότι τ ὰ ἔχω χαμέα. Τὴ ὥρα τῆ ΧΑΡΑΣ, διότι μπορε ῖ ὰ μὴ ἀτέξω στ ὸ βάρο τη. Τὴ ὥρα τῆ ΑΓΑΠΗΣ γι ὰ ὰ εἶαι γήσια. Προσευχ ὴ μεταοία Θεέ μου, λυπᾶμαι γι ὰ ὅλε μου τὶ ἁμαρτίε μ ὲ ὅλη μου τὴ καρδιά. Διαλέγοτα ὰ κάω τ ὸ λάθο κα ὶ ἀποτυγχάοτα ὰ κάω τ ὸ σωστό. Ἁμάρτησα ἀπέατί Σου τὸ ὁποῖο θ ὰ ἔπρεπε ὰ ἀγαπ ῶ πάω ἀπ ὸ ὅλα τ ὰ πράγματα. Εἰλικρι ὰ σκοπεύω, μ ὲ τὴ βοήθειά Σου, ὰ ἀκολουθήσω τὸ Νόμο Σου. Ν ὰ μὴ ἁμαρτάω πι ὰ κα ὶ ὰ ἀποφύγω ὁτιδήποτε μ ὲ ὁδηγε ῖ στὴ ἁμαρτία. Ὁ Σωτήρα μα Ἰησοῦ Χριστὸ ὑπέφερε κα ὶ πέθαε κα ὶ Ἀαστήθηκε γι ὰ ἐμᾶ. Στ ὸ Ὄομά Του, Θεέ μου, δεῖξε ἔλεο.

4 Ἀμή. Ψαλμ ο 118 Αλληλούϊα. ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ ἄμωμ οι ἐ ὁδῷ οἱ πορευόμ εοι ἐ όμ ῳ Κυρίου. μ ακάριοι οἱ ἐξερευῶτε τὰ μ αρτύρια αὐτοῦ ἐ ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσουσι αὐτό. οὐ γὰρ οἱ ἐργαζόμ εοι τὴ ἀομ ία ἐ ταῖ ὁδοῖ αὐτοῦ ἐπορεύθησα. σὺ ἐετείλω τὰ ἐτολά σου τοῦ φυλάξασθαι σφόδρα. ὄφελο κατευθυθείησα αἱ ὁδοί μ ου τοῦ φυλάξασθαι τὰ δικαιώμ ατά σου. τότε οὐ μ ὴ αἰσχυθῶ ἐ τῷ μ ε ἐπιβλέπει ἐπὶ πάσα τὰ ἐτολά σου. ἐξομολογήσομ αί σοι ἐ εὐθύτητι καρδία ἐ τῷ μεμ αθηκέαι μ ε τὰ κρίμ ατα τῆ δικαιοσύη σου. τὰ δικαιώμ ατά σου φυλάξω μ ή μ ε ἐγκαταλίπῃ ἕω σφόδρα. Ε τίι κατορθώσει εώτερο τὴ ὁδὸ αὐτοῦ; ἐ τῷ φυλάξασθαι τοὺ λόγου σου. ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μ ου ἐξεζήτησά σε μὴ ἀπώσῃ μ ε ἀπὸ τῶ ἐτολῶ σου. ἐ τῇ καρδίᾳ μ ου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου, ὅπω ἂ μ ὴ ἁμ άρτω σοι. εὐλογητὸ εἶ, Κύριε δίδαξό μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. ἐ τοῖ χείλεσί μ ου ἐξήγγειλα πάτα τὰ κρίμ ατα τοῦ στόμ ατό σου. ἐ τῇ ὁδῷ τῶ μ αρτυρίω σου ἐτέρφθη ὡ ἐπὶ πατὶ πλούτῳ. ἐ ταῖ ἐτολαῖ σου ἀδολεσχήσω καὶ καταοήσω τὰ ὁδού σου. ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου μ ελετήσω, οὐκ ἐπιλήσομ αι τῶ λόγω σου. Αταπόδο τῷ δούλῳ σου ζήσομ αι καὶ φυλάξω τοὺ λόγου σου. ἀποκάλυψο τοὺ ὀφθαλμ ού μ ου, καὶ καταοήσω τὰ θαυμ άσια ἐκ τοῦ όμ ου σου. πάροικο ἐγώ εἰμ ι ἐ τῇ γῇ μ ὴ ἀποκρύψῃ ἀπ ἐμοῦ τὰ ἐτολά σου. ἐπεπόθησε ἡ ψυχή μ ου τοῦ ἐπιθυμ ῆσαι τὰ κρίμ ατά σου ἐ πατὶ καιρῷ. ἐπετίμ ησα ὑπερηφάοι ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίοτε ἀπὸ τῶ ἐτολῶ σου. περίελε ἀπ ἐμ οῦ ὄειδο καὶ ἐξουδέωσι, ὅτι τὰ μ αρτύριά σου ἐξεζήτησα. καὶ γὰρ ἐκάθισα ἄρχοτε καὶ κατ ἐμ οῦ κατελάλου, ὁ δὲ δοῦλό σου ἠδολέσχει ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου. καὶ γὰρ τὰ μ αρτύριά σου μ ελέτη μού ἐστι, καὶ αἱ συμ βουλίαι μ ου τὰ δικαιώμ ατά σου. Εκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μ ου ζῆσό μ ε κατὰ τὸ λόγο σου. τὰ ὁδού μ ου ἐξήγγειλα, καὶ ἐπήκουσά μ ου δίδαξό μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. ὁδὸ δικαιωμ άτω σου συέτισό μ ε, καὶ ἀδολεσχήσω ἐ τοῖ θαυμ ασίοι σου. ἐύσταξε ἡ ψυχή μ ου ἀπὸ ἀκηδία βεβαίωσό μ ε ἐ τοῖ λόγοι σου. ὁδὸ ἀδικία ἀπόστησο ἀπ ἐμ οῦ καὶ τῷ όμ ῳ σου ἐλέησό μ ε. ὁδὸ ἀληθεία ᾑρετισάμ η καὶ τὰ κρίμ ατά σου οὐκ ἐπελαθόμ η. ἐκολλήθη τοῖ μ αρτυρίοι σου, Κύριε μ ή μ ε καταισχύῃ. ὁδὸ ἐτολῶ σου ἔδραμ ο, ὅτα ἐπλάτυα τὴ καρδία μ ου. Νομ οθέτησό μ ε, Κύριε, τὴ ὁδὸ τῶ δικαιωμ άτω σου, καὶ ἐκζητήσω αὐτὴ διαπατό. συέτισό μ ε, καὶ ἐξερευήσω τὸ όμ ο σου καὶ φυλάξω αὐτὸ ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μ ου. ὁδήγησό μ ε ἐ τῇ τρίβῳ τῶ ἐτολῶ σου, ὅτι αὐτὴ ἠθέλησα. 36 κλῖο τὴ καρδία μ ου εἰ τὰ μ αρτύριά σου καὶ μ ὴ εἰ πλεοεξία. ἀπόστρεψο τοὺ ὀφθαλμ ού μ ου τοῦ μ ὴ ἰδεῖ μ αταιότητα, ἐ τῇ ὁδῷ σου ζῆσό μ ε. στῆσο τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιό σου εἰ τὸ φόβο σου. περίελε τὸ ὀειδισμ ό μ ου, ὃ ὑπώπτευσα ὅτι τὰ κρίμ ατά σου χρηστά. ἰδοὺ ἐπεθύμ ησα τὰ ἐτολά σου ἐ τῇ

5 δικαιοσύῃ σου ζῆσό μ ε. Καὶ ἔλθοι ἐπ ἐμ ὲ τὸ ἔλεό σου, Κύριε, τὸ σωτήριό σου κατὰ τὸ λόγο σου. καὶ ἀποκριθήσομ αι τοῖ ὀειδίζουσί μ οι λόγο, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοῖ λόγοι σου. καὶ μ ὴ περιέλῃ ἐκ τοῦ στόμ ατό μ ου λόγο ἀληθεία ἕω σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τοῖ κρίμ ασί σου ἐπήλπισα. καὶ φυλάξω τὸ όμο σου διαπατό, εἰ τὸ αἰῶα καὶ εἰ τὸ αἰῶα τοῦ αἰῶο. καὶ ἐπορευόμ η ἐ πλατυσμ ῷ, ὅτι τὰ ἐτολά σου ἐξεζήτησα. καὶ ἐλάλου ἐ τοῖ μ αρτυρίοι σου ἐατίο βασιλέω καὶ οὐκ ᾐσχυόμ η. καὶ ἐμ ελέτω ἐ ταῖ ἐτολαῖ σου, ἃ ἠγάπησα σφόδρα. καὶ ἦρα τὰ χεῖρά μ ου πρὸ τὰ ἐτολά σου ἃ ἠγάπησα, καὶ ἠδολέσχου ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου. Μήσθητι τῶ λόγω σου τῷ δούλῳ σου, ὧ ἐπήλπισά μ ε. αὕτη μ ε παρεκάλεσε ἐ τῇ ταπειώσει μ ου, ὅτι τὸ λόγιό σου ἔζησέ μ ε. ὑπερήφαοι παρηόμ ου ἕω σφόδρα, ἀπὸ δὲ τοῦ όμ ου σου οὐκ ἐξέκλια. ἐμ ήσθη τῶ κριμ άτω σου ἀπ αἰῶο, Κύριε, καὶ παρεκλήθη. ἀθυμ ία κατέσχε μ ε ἀπὸ ἁμ αρτωλῶ τῶ ἐγκαταλιμ παότω τὸ όμ ο σου. ψαλτὰ ἦσά μ οι τὰ δικαιώμ ατά σου ἐ τόπῳ παροικία μ ου. 55 ἐμ ήσθη ἐ υκτὶ τοῦ ὀόμ ατό σου, Κύριε, καὶ ἐφύλαξα τὸ όμ ο σου. 56 αὕτη ἐγεήθη μ οι, ὅτι τὰ δικαιώμ ατά σου ἐξεζήτησα. Μερί μ ου εἶ, Κύριε, εἶπα τοῦ φυλάξασθαι τὸ όμ ο σου. ἐδεήθη τοῦ προσώπου σου ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐλέησό μ ε κατὰ τὸ λόγιό σου. διελογισάμ η τὰ ὁδού σου καὶ ἐπέστρεψα τοὺ πόδα μ ου εἰ τὰ μ αρτύριά σου. ἡτοιμ άσθη καὶ οὐκ ἐταράχθη τοῦ φυλάξασθαι τὰ ἐτολά σου. σχοιία ἁμ αρτωλῶ περιεπλάκησά μ οι, καὶ τοῦ όμ ου σου οὐκ ἐπελαθόμ η. μ εσούκτιο ἐξηγειρόμ η τοῦ ἐξομ ολογεῖσθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίμ ατα τῆ δικαιοσύη σου. μ έτοχο ἐγώ εἰμ ι πάτω τῶ φοβουμέω σε καὶ τῶ φυλασσότω τὰ ἐτολά σου. τοῦ ἐλέου σου, Κύριε, πλήρη ἡ γῆ τὰ δικαιώμ ατά σου δίδαξό μ ε. Χρηστότητα ἐποίησα μ ετὰ τοῦ δούλου σου, Κύριε, κατὰ τὸ λόγο σου. χρηστότητα καὶ παιδεία καὶ γῶσι δίδαξό μ ε, ὅτι ταῖ ἐτολαῖ σου ἐπίστευσα. πρὸ τοῦ μ ε ταπειωθῆαι ἐγὼ ἐπλημμ έλησα, διὰ τοῦτο τὸ λόγιό σου ἐφύλαξα. χρηστὸ εἶ σύ, Κύριε, καὶ ἐ τῇ χρηστότητί σου δίδαξό μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. ἐπληθύθη ἐπ ἐμ ὲ ἀδικία ὑπερηφάω, ἐγὼ δὲ ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μ ου ἐξερευήσω τὰ ἐτολά σου. ἐτυρώθη ὡ γάλα ἡ καρδία αὐτῶ, ἐγὼ δὲ τὸ όμ ο σου ἐμ ελέτησα. ἀγαθό μ οι ὅτι ἐταπείωσά μ ε, ὅπω ἂ μ άθω τὰ δικαιώμ ατά σου. ἀγαθό μ οι ὁ όμ ο τοῦ στόμ ατό σου ὑπὲρ χιλιάδα χρυσίου καὶ ἀργυρίου. Αἱ χεῖρέ σου ἐποίησά μ ε καὶ ἔπλασά με συέτισό μ ε καὶ μαθήσομ αι τὰ ἐτολά σου. οἱ φοβούμ εοί σε ὄψοταί μ ε καὶ εὐφραθήσοται, ὅτι εἰ τοὺ λόγου σου ἐπήλπισα. ἔγω, Κύριε, ὅτι δικαιοσύη τὰ κρίμ ατά σου, καὶ ἀληθείᾳ ἐταπείωσά μ ε. γεηθήτω δὴ τὸ ἔλεό σου τοῦ παρακαλέσαι μ ε κατὰ τὸ λόγιό σου τῷ δούλῳ σου. ἐλθέτωσά μ οι οἱ οἰκτιρμ οί σου, καὶ ζήσομ αι, ὅτι ὁ όμ ο σου μ ελέτη μ ού ἐστι. αἰσχυθήτωσα ὑπερήφαοι, ὅτι ἀδίκω ἠόμ ησα εἰ ἐμ έ ἐγὼ δὲ ἀδολεσχήσω ἐ ταῖ ἐτολαῖ σου. ἐπιστρεψάτωσά μ ε οἱ φοβούμ εοί σε καὶ οἱ γιώσκοτε τὰ μ αρτύριά σου. γεηθήτω ἡ καρδία μ ου ἄμωμ ο ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου, ὅπω ἂ μ ὴ αἰσχυθῶ. Εκλείπει εἰ τὸ σωτήριό σου ἡ ψυχή μ ου, εἰ τοὺ λόγου σου ἐπήλπισα. ἐξέλιπο οἱ ὀφθαλμ οί μ ου εἰ τὸ λόγιό σου λέγοτε πότε παρακαλέσει μ ε ; ὅτι ἐγεήθη ὡ ἀσκὸ ἐ πάχῃ τὰ δικαιώμ ατά σου οὐκ ἐπελαθόμ η. πόσαι εἰσὶ αἱ ἡμ έραι τοῦ δούλου σου; πότε ποιήσει μ οι ἐκ τῶ καταδιωκότω με κρίσι; διηγήσατό μ οι παράομ οι ἀδολεσχία, ἀλλ οὐχ ὡ ὁ όμ ο σου, Κύριε. πᾶσαι αἱ ἐτολαί σου ἀλήθεια ἀδίκω κατεδίωξά μ ε, βοήθησό μ οι. παρὰ βραχὺ συετέλεσά μ ε ἐ τῇ γῇ, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐγκατέλιπο τὰ ἐτολά σου. κατὰ

6 τὸ ἔλεό σου ζῆσό μ ε, καὶ φυλάξω τὰ μ αρτύρια τοῦ στόμ ατό σου. Εἰ τὸ αἰῶα, Κύριε, ὁ λόγο σου διαμ έει ἐ τῷ οὐραῷ. εἰ γεεὰ καὶ γεεὰ ἡ ἀλήθειά σου ἐθεμ ελίωσα τὴ γῆ καὶ διαμ έει. τῇ διατάξει σου διαμέει ἡμ έρα, ὅτι τὰ σύμ πατα δοῦλα σά. εἰ μ ὴ ὅτι ὁ όμ ο σου μ ελέτη μ ού ἐστι, τότε ἂ ἀπωλόμ η ἐ τῇ ταπειώσει μ ου. εἰ τὸ αἰῶα οὐ μ ὴ ἐπιλάθωμ αι τῶ δικαιωμ άτω σου, ὅτι ἐ αὐτοῖ ἔζησά μ ε. σό εἰμ ι ἐγώ, σῶσό μ ε, ὅτι τὰ δικαιώμ ατά σου ἐξεζήτησα. ἐμ ὲ ὑπέμ εια ἁμ αρτωλοὶ τοῦ ἀπολέσαι μ ε τὰ μ αρτύριά σου συῆκα. πάση συτελεία εἶδο πέρα πλατεῖα ἡ ἐτολή σου σφόδρα. Ω ἠγάπησα τὸ όμ ο σου, Κύριε ὅλη τὴ ἡμ έρα μ ελέτη μού ἐστι. ὑπὲρ τοὺ ἐχθρού μ ου ἐσόφισά μ ε τὴ ἐτολή σου, ὅτι εἰ τὸ αἰῶα ἐμ ή ἐστι. ὑπὲρ πάτα τοὺ διδάσκοτά μ ε συῆκα, ὅτι τὰ μ αρτύριά σου μ ελέτη μ ού ἐστι. ὑπὲρ πρεσβυτέρου συῆκα, ὅτι τὰ ἐτολά σου ἐξεζήτησα. ἐκ πάση ὁδοῦ ποηρᾶ ἐκώλυσα τοὺ πόδα μ ου, ὅπω ἂ φυλάξω τοὺ λόγου σου. ἀπὸ τῶ κριμ άτω σου οὐκ ἐξέκλια, ὅτι σὺ ἐομ οθέτησά μ ε. ὡ γλυκέα τῷ λάρυγγί μ ου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μ έλι τῷ στόμ ατί μ ου. ἀπὸ τῶ ἐτολῶ σου συῆκα διὰ τοῦτο ἐμ ίσησα πᾶσα ὁδὸ ἀδικία. Λύχο τοῖ ποσί μ ου ὁ όμο σου καὶ φῶ ταῖ τρίβοι μ ου. ὤμ οσα καὶ ἔστησα τοῦ φυλάξασθαι τὰ κρίματα τῆ δικαιοσύη σου. ἐταπειώθη ἕω σφόδρα Κύριε, ζῆσό μ ε κατὰ τὸ λόγο σου. τὰ ἑκούσια τοῦ στόμ ατό μ ου εὐδόκησο δή, Κύριε, καὶ τὰ κρίμ ατά σου δίδαξό μ ε. ἡ ψυχή μ ου ἐ ταῖ χερσί σου διαπατό, καὶ τοῦ όμ ου σου οὐκ ἐπελαθόμ η. ἔθετο ἁμ αρτωλοὶ παγίδα μ οι, καὶ ἐκ τῶ ἐτολῶ σου οὐκ ἐπλαήθη. ἐκληροόμ ησα τὰ μ αρτύριά σου εἰ τὸ αἰῶα, ὅτι ἀγαλλίαμ α τῆ καρδία μ ού εἰσι. ἔκλια τὴ καρδία μ ου τοῦ ποιῆσαι τὰ δικαιώμ ατά σου εἰ τὸ αἰῶα δι ἀτάμ ειψι. Παραόμ ου ἐμ ίσησα, τὸ δὲ όμ ο σου ἠγάπησα. βοηθό μ ου, καὶ ἀτιλήπτωρ μ ου εἶ σύ εἰ τοὺ λόγου σου ἐπήλπισα. ἐκκλίατε ἀπ ἐμ οῦ, ποηρευόμ εοι, καὶ ἐξερευήσω τὰ ἐτολὰ τοῦ Θεοῦ μ ου. ἀτιλαβοῦ μ ου κατὰ τὸ λόγιό σου, καὶ ζῆσό μ ε, καὶ μ ὴ καταισχύῃ μ ε ἀπὸ τῆ προσδοκία μ ου. βοήθησό μ οι, καὶ σωθήσομ αι καὶ μ ελετήσω ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου διαπατό. ἐξουδέωσα πάτα τοὺ ἀποστατοῦτα ἀπὸ τῶ δικαιωμ άτω σου, ὅτι ἄδικο τὸ ἐθύμημ α αὐτῶ. παραβαίοτα ἐλογισάμη πάτα τοὺ ἁμ αρτωλοὺ τῆ γῆ διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰ μ αρτύριά σου. καθήλωσο ἐκ τοῦ φόβου σου τὰ σάρκα μ ου ἀπὸ γὰρ τῶ κριμ άτω σου ἐφοβήθη. Εποίησα κρῖμ α καὶ δικαιοσύη μ ὴ παραδῷ μ ε τοῖ ἀδικοῦσί μ ε. ἔκδεξαι τὸ δοῦλό σου εἰ ἀγαθό μ ὴ συκοφατησάτωσά μ ε ὑπερήφαοι. οἱ ὀφθαλμ οί μ ου ἐξέλιπο εἰ τὸ σωτήριό σου καὶ εἰ τὸ λόγιο τῆ δικαιοσύη σου. ποίησο μ ετὰ τοῦ δούλου σου κατὰ τὸ ἔλεό σου καὶ τὰ δικαιώμ ατά σου δίδαξό μ ε. δοῦλό σού εἰμ ι ἐγώ συέτισό μ ε, καὶ γώσομ αι τὰ μ αρτύριά σου. καιρὸ τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ διεσκέδασα τὸ όμ ο σου. διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰ ἐτολά σου ὑπὲρ χρυσίο καὶ τοπάζιο. διὰ τοῦτο πρὸ πάσα τὰ ἐτολά σου κατωρθούμ η, πᾶσα ὁδὸ ἄδικο ἐμ ίσησα. Θαυμ αστὰ τὰ μ αρτύριά σου διὰ τοῦτο ἐξηρεύησε αὐτὰ ἡ ψυχή μ ου. ἡ δήλωσι τῶ λόγω σου φωτιεῖ καὶ συετιεῖ ηπίου. τὸ στόμ α μ ου ἤοιξα καὶ εἵλκυσα πεῦμ α, ὅτι τὰ ἐτολά σου ἐπεπόθου. Επίβλεψο ἐπ ἐμ ὲ καὶ ἐλέησό μ ε κατὰ τὸ κρίμ α τῶ ἀγαπώτω τὸ ὄομ ά σου. τὰ διαβήμ ατά μ ου κατεύθυο κατὰ τὸ λόγιό σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω μ ου πᾶσα ἀομ ία. λύτρωσαί μ ε ἀπὸ συκοφατία ἀθρώπω, καὶ φυλάξω τὰ ἐτολά σου. τὸ πρόσωπό σου ἐπίφαο ἐπὶ τὸ δοῦλό σου καὶ δίδαξό μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. διεξόδου ὑδάτω κατέδυσα οἱ ὀφθαλμοί

7 μ ου, ἐπεὶ οὐκ ἐφύλαξα τὸ όμ ο σου. Δ ίκαιο εἶ, Κύριε, καὶ εὐθεῖαι αἱ κρίσει σου. ἐετείλω δικαιοσύη τὰ μ αρτύριά σου καὶ ἀλήθεια σφόδρα. ἐξέτηξέ μ ε ὁ ζῆλό σου, ὅτι ἐπελάθοτο τῶ λόγω σου οἱ ἐχθροί μ ου. πεπυρωμ έο τὸ λόγιό σου σφόδρα, καὶ ὁ δοῦλό σου ἠγάπησε αὐτό. εώτερο ἐγώ εἰμ ι καὶ ἐξουδεωμ έο τὰ δικαιώμ ατά σου οὐκ ἐπελαθόμ η. ἡ δικαιοσύη σου δικαιοσύη εἰ τὸ αἰῶα, καὶ ὁ όμ ο σου ἀλήθεια. θλίψει καὶ ἀάγκαι εὕροσά μ ε αἱ ἐτολαί σου μ ελέτη μ ου. δικαιοσύη τὰ μ αρτύριά σου εἰ τὸ αἰῶα συέτισό μ ε, καὶ ζήσομ αι. Εκέκραξα ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μ ου ἐπάκουσό μ ου, Κύριε, τὰ δικαιώμ ατά σου ἐκζητήσω. ἐκέκραξά σοι σῶσό μ ε, καὶ φυλάξω τὰ μ αρτύριά σου. προέφθασα ἐ ἀωρίᾳ καὶ ἐκέκραξα, εἰ τοὺ λόγου σου ἐπήλπισα. προέφθασα οἱ ὀφθαλμ οί μ ου πρὸ ὄρθρο τοῦ μ ελετᾶ τὰ λόγιά σου. τῆ φωῆ μ ου ἄκουσο, Κύριε, κατὰ τὸ ἔλεό σου, κατὰ τὸ κρῖμ ά σου ζῆσό μ ε. προσήγγισα οἱ καταδιώκοτέ μ ε ἀομ ίᾳ, ἀπὸ δὲ τοῦ όμ ου σου ἐμ ακρύθησα. ἐγγὺ εἶ, Κύριε, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἀλήθεια. κατ ἀρχὰ ἔγω ἐκ τῶ μ αρτυρίω σου, ὅτι εἰ τὸ αἰῶα ἐθεμ ελίωσα αὐτά. Ιδε τὴ ταπείωσί μ ου καὶ ἐξελοῦ μ ε, ὅτι τοῦ όμ ου σου οὐκ ἐπελαθόμ η. κρῖο τὴ κρίσι μ ου καὶ λύτρωσαί μ ε διὰ τὸ λόγο σου ζῆσό μ ε. μ ακρὰ ἀπὸ ἁμ αρτωλῶ σωτηρία, ὅτι τὰ δικαιώμ ατά σου οὐκ ἐξεζήτησα. οἱ οἰκτιρμ οί σου πολλοί, Κύριε κατὰ τὸ κρῖμ ά σου ζῆσό μ ε. πολλοὶ οἱ ἐκδιώκοτέ μ ε καὶ θλίβοτέ μ ε ἐκ τῶ μ αρτυρίω σου οὐκ ἐξέκλια. εἶδο ἀσυετοῦτα καὶ ἐξετηκόμ η, ὅτι τὰ λόγιά σου οὐκ ἐφυλάξατο. ἴδε, ὅτι τὰ ἐτολά σου ἠγάπησα Κύριε, ἐ τῷ ἐλέει σου ζῆσό μ ε. ἀρχὴ τῶ λόγω σου ἀλήθεια, καὶ εἰ τὸ αἰῶα πάτα τὰ κρίματα τῆ δικαιοσύη σου. Αρχοτε κατεδίωξά μ ε δωρεά, καὶ ἀπὸ τῶ λόγω σου ἐδειλίασε ἡ καρδία μ ου. ἀγαλλιάσομ αι ἐγὼ ἐπὶ τὰ λόγιά σου ὡ ὁ εὑρίσκω σκῦλα πολλά. ἀδικία ἐμ ίσησα καὶ ἐβδελυξάμ η, τὸ δὲ όμ ο σου ἠγάπησα. ἑπτάκι τῆ ἡμ έρα ᾔεσά σε ἐπὶ τὰ κρίμ ατα τῆ δικαιοσύη σου. εἰρήη πολλὴ τοῖ ἀγαπῶσι τὸ όμ ο σου, καὶ οὐκ ἔστι αὐτοῖ σκάδαλο. προσεδόκω τὸ σωτήριό σου, Κύριε, καὶ τὰ ἐτολά σου ἠγάπησα. ἐφύλαξε ἡ ψυχή μ ου τὰ μ αρτύριά σου καὶ ἠγάπησε αὐτὰ σφόδρα. ἐφύλαξα τὰ ἐτολά σου καὶ τὰ μ αρτύριά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ὁδοί μ ου ἐατίο σου, Κύριε. Εγγισάτω ἡ δέησί μ ου ἐώπιό σου, Κύριε κατὰ τὸ λόγιό σου συέτισό μ ε. εἰσέλθοι τὸ ἀξίωμ ά μ ου ἐώπιό σου, Κύριε κατὰ τὸ λόγιό σου ῥῦσαί μ ε. ἐξερεύξαιτο τὰ χείλη μ ου ὕμ ο, ὅτα διδάξῃ μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. φθέγξαιτο ἡ γλῶσσά μ ου τὰ λόγιά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ἐτολαί σου δικαιοσύη. γεέσθω ἡ χείρ σου τοῦ σῶσαί μ ε, ὅτι τὰ ἐτολά σου ᾑρετισάμ η. ἐπεπόθησα τὸ σωτήριό σου, Κύριε, καὶ ὁ όμ ο σου μ ελέτη μ ού ἐστι. ζήσεται ἡ ψυχή μου καὶ αἰέσει σε, καὶ τὰ κρίμ ατά σου βοηθήσει μ οι. ἐπλαήθη ὡ πρόβατο ἀπολωλό ζήτησο τὸ δοῦλό σου, ὅτι τὰ ἐτολά σου οὐκ ἐπελαθόμ η. Σχέδιο Ἁπλῆ καὶ Ἐγκαρδίου Προσευχῆ Ἀάλυση ἢ «Παραλλαγέ» τοῦ «Ἐλέησό μ ε» Κύριε Ἰησο ῦ Χριστέ, Υ ἱὲ κα ὶ Λόγε το ῦ Θεο ῦ το ῦ ζῶτο, ὁ ἐλθὼ εἰ τὸ κόσμο ἁμαρτωλοὺ σῶσαι, ὧ πρῶτο εἶμαι ἐγ ὼ - ὡ θέλει κα ὶ ὡ οἶδα, -δι ὰ τῶ εὐχῶ τῆ Πααγία σου Μητρό, το ῦ Ἁγίου Νικολάου κα ὶ τῶ Ἁγίω Πάτω- ἐλέησό με τὸ ἁμαρτωλ ὸ κα ὶ ταλαίπωρο.

8 Σ ὲ παρακαλ ῶ παρ ὰ πολύ, λυπήσου με, Χριστέ μου. Συχώρεσε ὅλε μου τὶ ἐ λόγ ῳ, ἔργ ῳ καὶ κατ ὰ διάοια ἁμαρτίε ἀπ ὸ τ ὴ γέησή μου μέχρι τ ὴ στιγμ ὴ αὐτή, ὅλα μου τ ὰ λάθη κα ὶ τὶ παραλείψει, τὴ ἄγοια κα ὶ τ ὴ εότητά μου. Ὦ Κύριε Ἰησο ῦ Χριστέ μου, σ ὲ ἱκετεύω, προστάτεψέ με ἀπ ὸ τὴ πλάη, ἀπ ὸ πάση ἐ πηρεία το ῦ Ποηρο ῦ, ἀπ ὸ τ ὰ πάθη κα ὶ τὶ ἀδυαμίε μου. Δῶσ μου τ ὴ δύαμη κα ὶ τ ὴ θέληση ὰ μὴ ξααμαρτήσω ποτέ. Προστάτεψέ με ἀπ ὸ τοὺ λογισμοὺ τῆ ποηρία κα ὶ τῆ ματαιοδοξία, ἀπὸ τὴ ἀργολογία κα ὶ τὴ κατάκριση. Ἄοιξε τ ὰ μάτια τῆ ψυχῆ μου - φώτισε τ ὸ σκοτάδι το ῦ οό μου. Κύριε κα ὶ Δέσποτα τῆ ζωῆ μου, κἂ θέλω, κἂ μ ὴ θέλω, σῶσό με. Σ ὲ θερμοπαρακαλ ῶ, μὴ ἐπιτρέψῃ ὰ κολασθ ῶ - γλύτωσέ με ἀπ ὸ τ ὴ φρικτ ὴ θέα κα ὶ τ ὰ φοβερ ὰ ύχια τοῦ μισόκαλου Ἐχθρο ῦ. Δὲ θέλω, Χριστέ μου, ὰ χωρισθ ῶ ποτε ἀπ ὸ κοτά σου, ἀπ ὸ τὴ εὐ λογία κα ὶ τὸ φωτισμό σου, ὅπου ἀαπαύεται κι εὐφραίεται ἡ ψυχή μου. Ὦ Κύριέ μου, δό μου μετάοια. Πάρε με κοτά σου σ ὲ καλ ὴ ὥρα, ὰ ἀπολαύσω τ ὸ ἄῤῥητο φῶ κα ὶ τ ὰ αἰώια ἀγαθά σου. Παραχώρησέ μου κατ ἄκρα οἰκοομία κα ὶ συγκατάβαση, τὸ ἔ σχατο τόπο το ῦ Παραδείσου. Ὁ Θεὸ ἱλάσθητί μοι τ ῷ ἁμαρτωλ ῷ. Μήσθητί μου, Κύριε, ἐ τῇ Βασιλεί ᾳ σου. Οἰκοόμησέ με, Χριστέ μου - ἐλάφρυε τὸ σταυρό μου - δό μου δύαμη ὰ τὸ σηκώσω ἀδρεία κα ὶ ὑπομοετικά. Μὴ ἐπιτρέψῃ ὰ περιπλαηθ ῶ σ ὲ δρόμου ἀ πωλεία - φύλαξε μ ὲ ἀπ ὸ τ ὴ μ ὴ κατ ὰ Θεὸ λύπη - μὴ ἀφήσῃ ὰ μ ὲ παρασύρη ὁ ἄθεο κα ὶ μάταιο κόσμο. Λυπήσου με, Χριστέ μου, Σωτῆρα κα ὶ Λυτρωτά μου, μ ὴ μ ἐγκαταλείψῃ ποτέ. Δό μου πίστη δυατ ὴ κα ὶ προσευχ ὴ καθαρή, ταπείωση κα ὶ διάκριση, συέση κα ὶ φροήση, εὐλάβεια καὶ κατάυξη, θεῖο ζῆλο ὰ τηρ ῶ τὶ ἐτολέ σου κα ὶ ἀγάπη ἀιδιοτελ ὴ πρὸ ὅλου τοὺ ἀθρώπου. Φώτισέ με ὰ γωρίσω τὴ ἀθλιότητά μου - δό μου δάκρυα ὰ κλάψω τὶ ἁ μαρτίε μου. Δό μου ἀδρεία κα ὶ ἀτοχ ὴ σωματικ ὴ κα ὶ πευματική. Δό μου θάῤῥο, ἐ λπίδα, αἰσιοδοξία, αὐτογωσία, αὐτομεμψία, αὐτοπεποίθηση. Γέμισέ με χάρε κι εὐλογίε. Μ ὲ τὴ εὐλογία σου κα ὶ τ ὴ συμπαραστάσή σου, κάε με ἄξιο τῶ καιρῶ δοῦ λό σου. Χρησιμοποίησέ με γι ὰ τ ὴ σωτηρία κα ὶ ἄλλω ἀδελφῶ. Φώτισε τὸ πευματικό μου Πατέρα ὰ μ ὲ οἰκοομε ῖ καὶ ὰ μ ὲ ὁδηγε ῖ σωστά. Γώρισέ μου συεργάτε καλοὺ κα ὶ φίλου πευματικού. Ὦ Κύριε Ἰησο ῦ Χριστέ, ἐλέησε κα ὶ προστάτεψε ὅλου τοὺ Ὀ ρθοδόξου Χριστιαού, φώτισε τοὺ ἁπαταχο ῦ τῆ γῆ Ἕλληε ὰ φροτίσουε γι ὰ τὴ Αἰωιότητα μέσ ῳ τῆ Ὀ ρθοδόξου Ἐκκλησία μα, εἰρήευσε τὸ κόσμο ὅλο κα ὶ ὁδήγησέ τοε κοτά σου. Μήσθητι, Κύριε, καὶ πάτω τῶ ἐτειλαμέω ἑμο ὶ τ ῷ ἀαξί ῳ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶ. Ὁδήγησε στ ὴ σωτηρία ὅ σου μ ὲ ἀγαποῦ ἢ μισοῦ, κα ὶ ὅσου μ ὲ ἔχου ἀδικήσει. Προστάτεψε ἀπ ὸ τοὺ ἐχθροὺ κα ὶ τὸ Ἀτίχριστο τὴ Πατρίδα μα κα ὶ τοὺ ἀδικουμέου. Οἰκοόμησε τὶ χῆρε, τ ὰ ὀρφαά, τοὺ έου, τοὺ φτωχού, τοὺ πολυτέκου, τοὺ ἀσθεεῖ, τοὺ κατακοίτου, τοὺ ὀ χλουμέου ὑπ ὸ πευμάτω ἀκαθάρτω, κα ὶ τοὺ ὅπου γῆ ἀλυτρώτου ἀδελφού μου. Φώτισε κι εὐ λόγησε τοὺ Ὀρθοδόξου Κληρικοὺ κα ὶ Μοαχού. Ἀάπαυσε ὅλου τοὺ Ὀ ρθοδόξου Χριστιαού, τοὺ ἀπ ὸ περάτω ἕω περάτω τῆ Οἰκουμέη κα ὶ ἀπ ἀρχῆ μέχρι τῶ ἐ σχάτω κεκοιμημέου. Μήσθητι, Κύριε, κα ὶ τῶ δούλω Σου (μημοεύουμε ὀόματα). Παάγιο Πεῦμα, θησαυρ ὲ τῶ ἀγαθῶ κα ὶ παταχο ῦ παρό, ἡ θεία Χάρι ἡ τ ὰ ἀσθεῆ θεραπεύουσα κα ὶ τ ὰ ἐλλείποτα ἀαπληροῦσα, Παράκλητε ἀγαθέ, ἐλθ ὲ κα ὶ σκήωσο ἐ ἑμοὶ τ ῷ ἁμαρτωλ ῷ - γέμισέ με χάρε κι εὐλογίε, κα ὶ κάε με ἄξιο τῶ καιρῶ δοῦλό σου. Ἄοιξε τὰ μάτια τῆ ψυχῆ μου, φώτισε τ ὸ σκοτάδι το ῦ οό μου, θρόιασε μέσα στὴ καρδία μου τ ὴ θεία χάρη Σου, γι ὰ ἄ μαι στερεὸ στὴ πίστη κα ὶ πλήρη θείου φωτισμο ῦ. Ὦ Χριστ ὲ κα ὶ Πααγία μου! Σ ὲ ὑπερευχαριστ ῶ, πο ὺ μ ὲ ἔφερε στ ὸ δρόμο τῆ σωτηρία καὶ χαίρεται ἡ ψυχή μου. Σ εὐχαριστ ῶ γι ὰ ὅλα τ ὰ καλά πο ὺ μο ῦ χει δώσει, πο ὺ τ ὰ ξέρω ἢ δὲ τὰ ξέρω. Σ εὐχαριστ ῶ, Χριστέ μου, κα ὶ γι ὰ ὅλα τ ὰ κακά, πο ὺ ἀπ ὸ ἀγάπη ἔχει ἐπιτρέψει ὰ πάθω γι ὰ τὴ ὠφέλεια τῆ ψυχῆ μου. Πάτω ἕεκε ἂ εἶαι δοξασμέο τ ὸ ἅγιο ὄ ομά Σου. Δόξα Σοι, Κύριε Πατοδύαμε. Δόξα Σοι, αἰώιε Βασιλε ῦ. Τριὰ Ἁγία, δόξα Σοι!

9 Ἱερομ όαχο Μάξιμ ο Ἁγιορείτη. Ἕτεραι Προσευχαὶ εἰ τοὺ Ἁγίου Ἀγγέλου Ἄαρχε Λόγε, ἱεραῖ δεήσεσι, τῶ Χερουβεὶμ Σεραφείμ, Ἐξουσιῶ Θρόω, κα ὶ θείω Δυάμεω, Ἀγγέλω Ἀρχαγγέλω τε, Ἀρχῶ Κυριοτήτω, τ ὰ σ ὰ ἐλέη τ ὰ πλούσια, δώρησαι ἡμῖ ὡ φιλάθρωπο. Ἐκ τῶ σκαδάλω το ῦ ἐχθρο ῦ, ὦ Σεραφεὶμ ῥύσασθέ με, Ἐξουσίαι Χερουβεὶμ ἱ κετεύω, Κυριότητε, Ἀρχα ὶ κα ὶ Θρόοι κα ὶ Ἀρχάγγελοι, σὺ τοῖ Ἀγγέλοι πᾶσι, τὸ Λυτρωτὴ ἱκετεύσατε. Νοεραί σε Δυάμει, ῦ καθικετεύουσι εὔσπλαχε Κύριε, Ἐξουσίαι Θρόοι, Σεραφεὶ μ Κυριότητε Ἄγγελοι, σὺ τοῖ Ἀρχαγγέλοι κα ὶ ταῖ Ἀρχαῖ Ἵλεῳ ἔσο τ ῷ λα ῷ σου, κα ὶ σῶ σο ὡ εὔσπλαγχο. Ῥυσθῆαι με τῆ ἐκε ῖ, ἀποκειμέη κολάσεω, δεήθητε Χερουβείμ, Θρόοι Κυριότητε, Ἄ γγελοι Ἀρχάγγελοι, Ἀρχα ὶ κα ὶ Δυάμει, τὸ Δεσπότη πάση κτίσεω. Φωτὸ φῶτα δεύτερα, το ῦ πρώτου ὄτε, ἅγιοι Ἄγγελοι, ἐ μεθέξει ἀΰλ ῳ κα ὶ παολβίῳ καταφαιδρύεσθε ὅθε κραυγάζω Τὸ οῦ μου φωτίσατε, ἐσκοτισμέο ἀε ὶ βίου τοῖ πάθεσι. Ὡ θεῖαι Ἐξουσίαι κα ὶ Χερουβείμ, Σεραφεὶμ Κυριότητε Ἄγγελοι Θρόοι, Ἀρχα ὶ πᾶσαι καὶ Δυάμει παευκλεεῖ, κα ὶ ἱερο ὶ Ἀρχάγγελοι, δέησι ποιεῖτε πρὸ τὸ Θεό, καλῶ ἡμᾶ βιῶ σαι, τυχεῖ τε σωτηρία, κα ὶ τῶ δειῶ ἀπολυτρώσασθαι. Ἀρχάγγελοι Ἄγγελοι Ἀρχαί, Θρόοι Κυριότητε, τ ὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ, κα ὶ πολυόμματα Χερουβείμ, τ ὰ θεῖα τῆ σοφία ὄργαα, Δυάμει Ἐξουσίαι θειότατοι, Χριστ ῷ πρεσβεύσατε δωρηθῆαι, ταῖ ψυχαῖ ἡμῶ τὴ εἰρήη κα ὶ τ ὸ μέγα ἔλεο. Πᾶσαι α ἱ οὐράιαι δυάμει τῶ ἁγίω Ἀγγέλω κα ὶ Ἀρχαγγέλω, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶ τῶ ἁμαρτωλῶ. Ἄγγελο εἰρήη, πιστὸ ὁδηγό, φύλακα τῶ ψυχῶ κα ὶ τῶ σωμάτω ἡμῶ, παρ ὰ το ῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Ἁγίου Νικολάου Βελιμ ίροβιτ, Ἐπισκόπου Ἀχρίδο (1880 5/18 Μαρτίου 1956) Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μ ου, ὦ Κύριε! Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγ ὼ τοὺ εὐλογ ῶ κα ὶ δὲ τοὺ καταριέμαι. Οἱ ἐχθρο ὶ μ ὲ ἔχου ὁδηγήσει μέσα στὴ ἀγκάλη Σου περισσότερο ἀπ ὸ ὅτι ο ἱ φίλοι μου. Ο ἱ φίλοι μὲ ἔχου προσδέσει στὴ γ ῆ, ἐ ῷ ο ἱ ἐχθρο ὶ μ ὲ ἔχου λύσει ἀπ ὸ τὴ γ ῆ κα ὶ ἔχου συτρίψει ὅ λε τὶ φιλοδοξίε μου στὸ κόσμο. Ο ἱ ἐχθρο ὶ μ ὲ ἀποξέωσα ἀπ ὸ τὶ ἐ γκόσμιε πραγματικότητε κα ὶ μ ὲ ἔκαα ἕα ξέο κα ὶ ἄσχετο κάτοικο το ῦ κόσμου. Ὅπω ἀκριβῶ ἕα κυηγημέο ζῷ ο βρίσκει ἀσφαλέστερο καταφύγιο ἀπ ὸ ἕα μ ὴ κυηγημέο, ἔτσι κα ὶ ἐγ ὼ καταδιωγμέο ἀπ ὸ τοὺ

10 ἐχθρού, ἔχω εὔρει τ ὸ ἀσφαλέστερο καταφύγιο προφυλασσόμεο ὑπ ὸ τ ὸ σκήωμά Σου, ὁποῦ οὔτε φίλοι, οὔτε ἐχθρο ὶ μποροῦ ἀπωλέσου τὴ ψυχή μου. Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγ ὼ τοὺ εὐλογ ῶ κα ὶ δὲ τοὺ καταριέμαι. Λυτο ὶ μᾶλλο παρ ὰ ἐγώ, ἔχου ὁμολογήσει τὶ ἁμαρτίε μου ἐώπιο το ῦ κόσμου. Αὐτο ὶ μὲ ἔχου μαστιγώσει κάθε φορ ὰ πο ὺ ἐγ ὼ εἶχα διστάσει ὰ μαστιγωθ ῶ. Μ ὲ ἔ χου βασαίσει κάθε φορ ὰ πο ὺ ἐγ ὼ εἶχα προσπαθήσει ἀποφύγω τ ὰ βάσαα. Αὐτο ὶ μ ὲ ἔχου ἐπιπλήξει κάθε φορὰ πο ὺ ἐγ ὼ εἶχα κολακεύσει τὸ ἑαυτό μου. Αὐτο ὶ μ ὲ ἔχου κτυπήσει κάθε φορ ὰ πο ὺ ἐγ ὼ εἶ χα παραφουσκώσει μ ὲ ἀλαζοεία. Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγ ὼ τοὺ εὐλογ ῶ κα ὶ δὲ τοὺ καταριέμαι. Κάθε φορ ὰ πο ὺ εἶχα κάει τὸ ἑαυτό μου σοφό, αὐτο ὶ μ ὲ ἀποκάλεσα ἀόητο. Κάθε φορ ὰ ποὺ εἶχα κάει τὸ ἑαυτό μου δυατό, αὐτο ὶ μ ὲ περιγέλασα σὰ ὰ ἤμου ᾶο. Κάθε φορ ὰ ποὺ θέλησα ὰ καθοδηγήσω ἄλλου, αὐτο ὶ μ ὲ ἔσπρωξα στ ὸ περιθώριο. Κάθε φορ ὰ πο ὺ εἶ χα σκεφθε ῖ ὅτι θ ὰ κοιμόμου εἰρηικά, αὐτο ὶ μ ὲ ξύπησα ἀπ ὸ τὸ ὕπο. Κάθε φορ ὰ ποὺ προσπάθησα ὰ κτίσω σπίτι γι ὰ μία μακρ ὰ κα ὶ ἤρεμη ζωή, αὐτο ὶ τ ὸ κατεδάφισα κα ὶ μὲ ἔβγαλα ἔξω. Στ ἀλήθεια ο ἱ ἐχθροί μου μ ὲ ἔχου ἀποσυδέσει ἀπ ὸ τὸ κόσμο κα ὶ ἅπλωσα τὰ χέρια μου στ ὸ κράσπεδο το ῦ ἱματίου Σου. Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Πλήθυέ του κα ὶ κᾶε του ἀκόμη πι ὸ σκληροὺ ἐατίο μου. Ὥστε ἡ καταφυγή μου σ ὲ σέα ὰ μ ὴ ἔχει ἐπιστροφή, ὥστε κα ὶ κάθε ἐ λπίδα μου στοὺ ἀθρώπου ὰ διαλυθε ῖ ὡ ἱστὸ ἀράχη, ὥστε ἀπόλυτη εἰρήη ἀρχίσει ὰ βασιλεύει στὴ ψυχή μου, ὥστε ἡ καρδιά μου ὰ γίει ὁ τάφο τῶ δυ ὸ κακῶ διδύμω μου ἀδελφῶ τῆ ἀλαζοεία κα ὶ το ῦ θυμο ῦ. Ὥστε ὰ μπορέσω ὰ ἀποθηκεύσω ὅλου τοὺ θησαυρού μου ἐ οὐραοῖ ὥστε ὰ μπορέσω γι ὰ πάτα ὰ ἐλευθερωθ ῶ ἀπ ὸ τὴ αὐταπάτη, ἡ ὁποία μὲ περιέπλεξε στ ὸ θαατηφόρο δίχτυ τῆ ἀπατηλῆ ζωῆ. Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγ ὼ τοὺ εὐλογ ῶ κα ὶ δὲ τοὺ καταριέμαι. Οἱ ἐχθρο ὶ μ ὲ δίδαξα ὰ μάθω - αὐτ ὸ πο ὺ δύσκολα μαθαίει καεὶ - ὅτι ὁ ἄθρωπο δὲ ἔ χει ἐχθροὺ στὸ κόσμο ἐκτὸ ἀπ ὸ τὸ ἑαυτό του. Μισε ῖ κάποιο τοὺ ἐχθρού του μόο ὅ τα ἀποτυγχάει ἀαγωρίσει ὅτι δὲ εἶαι ἐχθρο ὶ ἀλλ ὰ σκληρο ὶ κα ὶ ἄσπλαχοι φίλοι. Εἶ αι πράγματι δύσκολο γι ὰ μέα ὰ π ῶ ποιὸ μο ῦ ἔκαε περισσότερο καλ ὸ κα ὶ ποιὸ μο ῦ ἔ καε περισσότερο κακ ὸ στὸ κόσμο- ο ἱ ἐχθρο ὶ ἢ ο ἱ φίλοι; Γι αὐτ ὸ εὐλόγησε, ὦ Κύριε, κα ὶ τοὺ φίλου μου κα ὶ τοὺ ἐχθρού μου... elias.com

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖ ο Ότι το θείο είαι ακατάληπτο και ότι δε πρέπει α

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Πρόλογος Αυτά φωνάζει και λέει συνέχεια ο μοναδικός πραγματικός Πατέρας όλου του κόσμου, ο ουράνιος Θεός μας. Λέει σ όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά Του: «Αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου

Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου του David Batty Εγχειρίδιο Μαθητών Έκδοση 5 Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου Εγχειρίδιο Μαθητών 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014. Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα

I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014. Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014 Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Είμαστε μικροί εθελοντές Είμαστε μικροί εθελοντές τον κόσμο βοηθάμε, πολύ τον αγαπάμε και αντάλλαγμα ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 1 ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ www.prophet-elias.com 2 ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Θεοτόκε, Παρθένε» Το άλµα έχει γίνει βήµα, η φλόγα έχει αλλάξει πλέον σχήµα. Ξεφλουδίζω την ψυχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των έντρων Απ τους Κέδρους του Λιβάνου στην ελιά της προσευχής απ του «εγώ» την άδεια χώρα ως την

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνθρωπος κοιτάζει το πρόσωπο, ο Θεός βλέπει την καρδιά

Ο άνθρωπος κοιτάζει το πρόσωπο, ο Θεός βλέπει την καρδιά Ο άνθρωπος κοιτάζει το πρόσωπο, ο Θεός βλέπει την καρδιά Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Και αφού μπήκε στο πλοίο πέρασε διά μέσου της λίμνης στο απέναντι μέρος και ήλθε στη δική του πόλη. Και να έφεραν

Διαβάστε περισσότερα

υγκέντρωση απογεύματος αββάτου 2 Απριλίου 2011 Αντιμετωπίστε το μέλλον με πίστη Από τον Πρεσβύτερο Ράσελ Νέλσον Σης Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

υγκέντρωση απογεύματος αββάτου 2 Απριλίου 2011 Αντιμετωπίστε το μέλλον με πίστη Από τον Πρεσβύτερο Ράσελ Νέλσον Σης Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων υγκέντρωση απογεύματος αββάτου 2 Απριλίου 2011 Αντιμετωπίστε το μέλλον με πίστη Από τον Πρεσβύτερο Ράσελ Νέλσον Σης Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, σας ευχαριστώ για την

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος???

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος??? "Mythodea" ["Μυθοδία", δηλαδή "Λόγος Δία" ή "Μυθωδία", δηλαδή "Ωδή (προς) Δία"] συναυλία η οποία έλαβε χώρα στις 28.06.2001, στον ενεργειακό χώρο των στηλών του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ στην Αθήνα. Αλλά ας τα πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα