ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα."

Transcript

1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆ ἐσωτερικῆ γαλήη Θεέ μου, κᾶε με ὰ ἔχω εὐγέεια. Ὅτα ο ἱ πόρτε δίπλα μου βροτοῦ, βοήθησέ με ὰ μιλ ῶ ἤρεμα. Ὅτα ο ἱ ἀπαιτήσει τῶ ἄλλω ξεπεροῦ τὴ ἀτοχή μου, δῶ σε γλυκύτητα στ ὴ φωή μου. Ὅτα ἔχω ὰ κάω μ ὲ τοὺ ἄλλου πο ὺ μ ὲ πληγώου, δῶσε μου τὴ σιωπ ὴ τῆ ταπειοφροσύη. Νἆαι ἡ φωή μου ἁπαλ ὴ ὅτα ὑπογραμμίζει, ἆαι τρυφερ ὴ ὅ τα ὑποδεικύει, ἔτσι πο ὺ ὰ ἐγγίζει χωρὶ ὰ ξεσκίζει. Ν ὰ εἰσχωρεῖ στὴ καρδι ὰ χωρὶ ὰ ματώει. Ἂ ἔχω θεέ μου, ἰσορροπία στὶ μικρὲ ἀαποδιὲ κα ὶ στ ὰ μεγάλα προβλήματα. Ἂ συειδητοποιήσω πῶ ἡ εὐγέεια εἶαι ἡ δύαμη καὶ ὄχι ὁ πόλεμο πο ὺ καταρρακώει τὴ ἀξιοπρέπεια τῶ ἄλλω καὶ θάβει τὴ δική μου ὑπόληψη. Ἂ μὴ κατααλίσκω πολύτιμη ἐέργεια μ ὲ τὴ διαπεραστική, ἄ γρια φωή μου, πο ὺ μόο θύελλε ξεσηκώει κα ὶ καμία λύση δὲ δίει. Μαλάκωσε, Σ ὲ παρακαλ ῶ, τὶ τραχιὲ ἄκρε το ῦ χαρακτῆρα μου, ποὺ ἀπομακρύου τοὺ δικού μου ἀπ ὸ τ ὴ φωλιά του. Προτο ῦ σερβίρω τὴ συταγ ὴ το ῦ σωστο ῦ, ἂ ἔρθω στ ὴ θέση τοῦ ἄλλου γι ὰ ὰ προλάβω τὸ ἑαυτό μου ὰ μ ὴ χειροομε ῖ ἀ εξέλεγκτα, ἀλλ ὰ ὰ καταοε ῖ γι ὰ ὰ βοηθήσει. Ο ἱ εὐγεικοί μου τρόποι, ἂ δημιουργοῦ κλίμα εὔκρατο στ ὸ σπιτικό μου γι ὰ ὰ εὐδοκιμοῦ ο ἱ καρπο ὶ το ῦ Πααγίου Σου Πεύματο. Σ ὲ παρακαλ ῶ, Θεέ μου, γέμισε τ ὸ εἶαι μου μ ὲ τὴ Παρουσία Σου, γι ὰ ὰ μπορ ῶ ἀληθι ὰ ὰ χαμογελ ῶ κα ὶ ο ἱ ἄλλοι ὰ ἐ κτοώοται

2 ἀπ ὸ τὴ ἔταση πο ὺ τοὺ δημιουργε ῖ ἡ καθημερι ὴ ζωή. Βοήθησέ με ὰ ἔχω τὴ δύαμη, εἰλικρι ὰ ὰ ἐπαι ῶ τ ὰ σωστ ὰ τῶ ἄλλω, γι ὰ ἀρχίσου ἀγαποῦ τ ὸ τέλειο, τ ὸ σεμό, τ ὸ ὡραῖο. Ἂ μποροῦσα ἄχω ἔτοη πευματικότητα ἀλλ ὰ διακριτικὴ παρουσία γι ὰ ὰ διψάσου τ ὸ Ἅγιο κα ὶ ὰ ἀαζητήσου Ἐσέα! Ἂ μὴ ἐξάπτωμαι ὅτα δὲ συμφωοῦ μαζί μου, ἀλλ ὰ ὰ χαίρωμαι τὴ ὀτότητα πο ὺ ἀποκτοῦ. Ἂ μὴ ἀπομακρύωμαι ἀπ ὸ ἀγαπημέα μου πρόσωπα, ὅτα ζοῦ τὴ ἀεξαρτησία πο ὺ δικαιοῦται, ἀλλ ὰ μέσα στὸ δρόμο Σου. Ἂ μὴ ὑπεθυμίζω, Κύριε, λάθη παλιά, γι ὰ ὰ μποροῦ ὰ ξααρχίζου τὸ ὡραῖο του ἀγῶα. Ἂ ἔχω τὴ σοφία ὰ μὴ κάω συγκρίσει, γι ὰ ὰ μὴ μειώω τὴ αὐτοπεποίθησή του. Κα ὶ ὅτα τ ὸ πρόγραμμα τῆ ἡμέρα μου παραβιάζεται, ἂ ἔχω τὴ εὐελιξία ὰ προσαρμόζωμαι χωρὶ ὰ στεοχωρ ῶ. Μο ῦ εἶ πε, Κύριε, πὼ ἡ εὐγέεια εἶαι συώυμη τῆ ἀγάπη. Δὲ μο ῦ μέει, λοιπό, παρ ὰ μέτρο ἀαφορᾶ μου ἆαι ὁ Ὕμο τῆ ἀγάπη τοῦ Ἀποστόλου Σου, κι ἔτσι μ ὲ τὴ ψυχ ὴ γεμάτη ἀπ ὸ τ ὴ δική Σου ἀ γάπη, ὰ φέρωμαι εὐγεικά. Βοήθησε, Κύριε! Ἐπίκλησι βοηθεία παρ ὰ Θεοῦ Ο ὐ μὴ δ ὲ ἀλλ ὰ ἑγ ὼ δεηθήσομαι Κυρίου, Κυρίου δ ὲ τῶ πάτω δεσπότη ἐπικαλέσομαι, τὸ ποιοῦτα μεγάλα κα ὶ ἀεξιχίαστα, ἐδοξότατα κα ὶ ἐξαίσια, ὧ οὔκ ἐστι ἀριθμό, τὸ διδότα ὑετὸ ἐπ ὶ τὴ γῆ, ἀποστέλλοτα ὕδωρ ἐπ ὶ τὴ ὑπ οὐραό, τὸ ποιοῦτα ταπειοὺ εἰ ὕ ψο, κα ὶ ἀπολωλότα ἐξεγείροτα διαλλάσσοτα βουλὰ παούργω, κα ὶ ο ὐ μ ὴ ποιήσουσι α ἱ χεῖ ρε αὐτῶ ἀληθέ. Ὁ καταλαμβάω σοφοὺ ἐ τ ῇ φροήσει, βουλὴ δ ὲ πολυπλόκω ἐ ξέστησε - ἡμέρα συατήσεται αὐτοῖ σκότο, τ ὸ δ ὲ μεσημβριὸ ψηλαφήσαισα ἴσα υκτί. Ἀπολοῦτο δὲ ἐ πολέμ ῳ, ἀδύατο δ ὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸ δυάστου. Εἴη δ ὲ ἀδυάτ ῳ ἐλπί, ἀδίκου δ ὲ στόμα ἐμφραχθείη. Μακάριο δ ὲ ἄθρωπο, ὃ ἤλεγξε ὁ Κύριο, ουθέτημα δ ὲ Πατοκράτορο μὴ ἀπααίου. Αὐτὸ γὰρ ἀλγεῖ ποιε ῖ κα ὶ πάλι ἀποκαθίστησι ἔπαισε, κα ὶ α ἱ χεῖρε αὐτοῦ ἰάσατο. Ἑξάκι ἐξ ἀαγκῶ σ ὲ ἐξαλεῖται, ἐ δ ὲ τ ῷ ἑβδόμ ῳ ο ὐ μ ὴ ἅψηταί σου κακό. Ἐ λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θαάτου, ἐ πολέμ ῳ δ ὲ ἐκ χειρὸ σιδήρου λύσει σε. Ἀπ ὸ μάστιγο γλώσση σὲ κρύψει, κα ὶ ο ὐ μ ὴ φοβηθῇ ἀπ ὸ κακῶ ἐρχομέω. Ἀδίκω κα ὶ ἀόμω καταγελάσ ῃ, ἀπ ὸ δὲ θηρίω ο ὐ μ ὴ φοβηθῇ. Θῆρε γὰρ ἔγριοι εἰρηεύσουσί σοι. Εἶτα γώσ ῃ ὅτι εἰρηεύσει σου ὁ οἶκο, ἡ δ ὲ δίαιτα τῆ σκηῆ σου ο ὐ μ ὴ ἁμάρτ ῃ. Γώσ ῃ δ ὲ ὅτι πολ ὺ τ ὸ σπέρμα σου, τ ὰ δὲ τέκα σου ἔσται ὥσπερ τ ὸ παμβάτατο το ῦ ἀγρο ῦ. Ἐλεύση δ ὲ ἐ τάφ ῳ ὥσπερ σῖτο ὥ ριμο κατ ὰ καιρὸ θεριζόμεο ἡ ὥσπερ θημωι ὰ ἅλωο καθ ὥρα συγκομισθεῖσα. Ἰδο ὺ ταῦ τα

3 οὖτο ἐξιχιάσαμε, ταῦτά ἐστι ἃ ἀκηκόαμε σ ὺ δ ὲ γῶθι σεαυτ ῷ ε ἴ τι ἔ πραξα.. ( ὅπου καὶ ποιοῦμε τ ὸ σημεῖο το ῦ Σταυρο ῦ) Βοήθησέ με Κύριε: Βοήθησέ με Κύριε Τὴ ὥρα το ῦ ΠΑΘΟΥΣ, διότι σκοτίζεται ὁ οῦ μου. Τὴ ὥρα το ῦ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ, διότι παραλύει ἡ θέλησή μου. Τὴ ὥρα το ῦ ΠΟΝΟΥ, διότι κατακαίοται τ ὰ σωθικά μου. Τὴ το ῦ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ, διότι δὲ ἐλέγχω τὶ ἀπόψει μου. Τὴ ὥρα τῆ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ, διότι ομίζω πὼ χάεται τ ὸ πᾶ. Τὴ ὥρα το ῦ ΘΥΜΟΥ, διότι δὲ ξέρω τί κάω. Τὴ ὥρα τῆ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ, διότι μπορ ῶ ὰ πουληθ ῶ κα ὶ στ ὸ διάβολο Τὴ ὥρα το ῦ ΦΟΒΟΥ, διότι τ ὰ ἔχω χαμέα. Τὴ ὥρα τῆ ΧΑΡΑΣ, διότι μπορε ῖ ὰ μὴ ἀτέξω στ ὸ βάρο τη. Τὴ ὥρα τῆ ΑΓΑΠΗΣ γι ὰ ὰ εἶαι γήσια. Προσευχ ὴ μεταοία Θεέ μου, λυπᾶμαι γι ὰ ὅλε μου τὶ ἁμαρτίε μ ὲ ὅλη μου τὴ καρδιά. Διαλέγοτα ὰ κάω τ ὸ λάθο κα ὶ ἀποτυγχάοτα ὰ κάω τ ὸ σωστό. Ἁμάρτησα ἀπέατί Σου τὸ ὁποῖο θ ὰ ἔπρεπε ὰ ἀγαπ ῶ πάω ἀπ ὸ ὅλα τ ὰ πράγματα. Εἰλικρι ὰ σκοπεύω, μ ὲ τὴ βοήθειά Σου, ὰ ἀκολουθήσω τὸ Νόμο Σου. Ν ὰ μὴ ἁμαρτάω πι ὰ κα ὶ ὰ ἀποφύγω ὁτιδήποτε μ ὲ ὁδηγε ῖ στὴ ἁμαρτία. Ὁ Σωτήρα μα Ἰησοῦ Χριστὸ ὑπέφερε κα ὶ πέθαε κα ὶ Ἀαστήθηκε γι ὰ ἐμᾶ. Στ ὸ Ὄομά Του, Θεέ μου, δεῖξε ἔλεο.

4 Ἀμή. Ψαλμ ο 118 Αλληλούϊα. ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ ἄμωμ οι ἐ ὁδῷ οἱ πορευόμ εοι ἐ όμ ῳ Κυρίου. μ ακάριοι οἱ ἐξερευῶτε τὰ μ αρτύρια αὐτοῦ ἐ ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσουσι αὐτό. οὐ γὰρ οἱ ἐργαζόμ εοι τὴ ἀομ ία ἐ ταῖ ὁδοῖ αὐτοῦ ἐπορεύθησα. σὺ ἐετείλω τὰ ἐτολά σου τοῦ φυλάξασθαι σφόδρα. ὄφελο κατευθυθείησα αἱ ὁδοί μ ου τοῦ φυλάξασθαι τὰ δικαιώμ ατά σου. τότε οὐ μ ὴ αἰσχυθῶ ἐ τῷ μ ε ἐπιβλέπει ἐπὶ πάσα τὰ ἐτολά σου. ἐξομολογήσομ αί σοι ἐ εὐθύτητι καρδία ἐ τῷ μεμ αθηκέαι μ ε τὰ κρίμ ατα τῆ δικαιοσύη σου. τὰ δικαιώμ ατά σου φυλάξω μ ή μ ε ἐγκαταλίπῃ ἕω σφόδρα. Ε τίι κατορθώσει εώτερο τὴ ὁδὸ αὐτοῦ; ἐ τῷ φυλάξασθαι τοὺ λόγου σου. ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μ ου ἐξεζήτησά σε μὴ ἀπώσῃ μ ε ἀπὸ τῶ ἐτολῶ σου. ἐ τῇ καρδίᾳ μ ου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου, ὅπω ἂ μ ὴ ἁμ άρτω σοι. εὐλογητὸ εἶ, Κύριε δίδαξό μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. ἐ τοῖ χείλεσί μ ου ἐξήγγειλα πάτα τὰ κρίμ ατα τοῦ στόμ ατό σου. ἐ τῇ ὁδῷ τῶ μ αρτυρίω σου ἐτέρφθη ὡ ἐπὶ πατὶ πλούτῳ. ἐ ταῖ ἐτολαῖ σου ἀδολεσχήσω καὶ καταοήσω τὰ ὁδού σου. ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου μ ελετήσω, οὐκ ἐπιλήσομ αι τῶ λόγω σου. Αταπόδο τῷ δούλῳ σου ζήσομ αι καὶ φυλάξω τοὺ λόγου σου. ἀποκάλυψο τοὺ ὀφθαλμ ού μ ου, καὶ καταοήσω τὰ θαυμ άσια ἐκ τοῦ όμ ου σου. πάροικο ἐγώ εἰμ ι ἐ τῇ γῇ μ ὴ ἀποκρύψῃ ἀπ ἐμοῦ τὰ ἐτολά σου. ἐπεπόθησε ἡ ψυχή μ ου τοῦ ἐπιθυμ ῆσαι τὰ κρίμ ατά σου ἐ πατὶ καιρῷ. ἐπετίμ ησα ὑπερηφάοι ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίοτε ἀπὸ τῶ ἐτολῶ σου. περίελε ἀπ ἐμ οῦ ὄειδο καὶ ἐξουδέωσι, ὅτι τὰ μ αρτύριά σου ἐξεζήτησα. καὶ γὰρ ἐκάθισα ἄρχοτε καὶ κατ ἐμ οῦ κατελάλου, ὁ δὲ δοῦλό σου ἠδολέσχει ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου. καὶ γὰρ τὰ μ αρτύριά σου μ ελέτη μού ἐστι, καὶ αἱ συμ βουλίαι μ ου τὰ δικαιώμ ατά σου. Εκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μ ου ζῆσό μ ε κατὰ τὸ λόγο σου. τὰ ὁδού μ ου ἐξήγγειλα, καὶ ἐπήκουσά μ ου δίδαξό μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. ὁδὸ δικαιωμ άτω σου συέτισό μ ε, καὶ ἀδολεσχήσω ἐ τοῖ θαυμ ασίοι σου. ἐύσταξε ἡ ψυχή μ ου ἀπὸ ἀκηδία βεβαίωσό μ ε ἐ τοῖ λόγοι σου. ὁδὸ ἀδικία ἀπόστησο ἀπ ἐμ οῦ καὶ τῷ όμ ῳ σου ἐλέησό μ ε. ὁδὸ ἀληθεία ᾑρετισάμ η καὶ τὰ κρίμ ατά σου οὐκ ἐπελαθόμ η. ἐκολλήθη τοῖ μ αρτυρίοι σου, Κύριε μ ή μ ε καταισχύῃ. ὁδὸ ἐτολῶ σου ἔδραμ ο, ὅτα ἐπλάτυα τὴ καρδία μ ου. Νομ οθέτησό μ ε, Κύριε, τὴ ὁδὸ τῶ δικαιωμ άτω σου, καὶ ἐκζητήσω αὐτὴ διαπατό. συέτισό μ ε, καὶ ἐξερευήσω τὸ όμ ο σου καὶ φυλάξω αὐτὸ ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μ ου. ὁδήγησό μ ε ἐ τῇ τρίβῳ τῶ ἐτολῶ σου, ὅτι αὐτὴ ἠθέλησα. 36 κλῖο τὴ καρδία μ ου εἰ τὰ μ αρτύριά σου καὶ μ ὴ εἰ πλεοεξία. ἀπόστρεψο τοὺ ὀφθαλμ ού μ ου τοῦ μ ὴ ἰδεῖ μ αταιότητα, ἐ τῇ ὁδῷ σου ζῆσό μ ε. στῆσο τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιό σου εἰ τὸ φόβο σου. περίελε τὸ ὀειδισμ ό μ ου, ὃ ὑπώπτευσα ὅτι τὰ κρίμ ατά σου χρηστά. ἰδοὺ ἐπεθύμ ησα τὰ ἐτολά σου ἐ τῇ

5 δικαιοσύῃ σου ζῆσό μ ε. Καὶ ἔλθοι ἐπ ἐμ ὲ τὸ ἔλεό σου, Κύριε, τὸ σωτήριό σου κατὰ τὸ λόγο σου. καὶ ἀποκριθήσομ αι τοῖ ὀειδίζουσί μ οι λόγο, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοῖ λόγοι σου. καὶ μ ὴ περιέλῃ ἐκ τοῦ στόμ ατό μ ου λόγο ἀληθεία ἕω σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τοῖ κρίμ ασί σου ἐπήλπισα. καὶ φυλάξω τὸ όμο σου διαπατό, εἰ τὸ αἰῶα καὶ εἰ τὸ αἰῶα τοῦ αἰῶο. καὶ ἐπορευόμ η ἐ πλατυσμ ῷ, ὅτι τὰ ἐτολά σου ἐξεζήτησα. καὶ ἐλάλου ἐ τοῖ μ αρτυρίοι σου ἐατίο βασιλέω καὶ οὐκ ᾐσχυόμ η. καὶ ἐμ ελέτω ἐ ταῖ ἐτολαῖ σου, ἃ ἠγάπησα σφόδρα. καὶ ἦρα τὰ χεῖρά μ ου πρὸ τὰ ἐτολά σου ἃ ἠγάπησα, καὶ ἠδολέσχου ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου. Μήσθητι τῶ λόγω σου τῷ δούλῳ σου, ὧ ἐπήλπισά μ ε. αὕτη μ ε παρεκάλεσε ἐ τῇ ταπειώσει μ ου, ὅτι τὸ λόγιό σου ἔζησέ μ ε. ὑπερήφαοι παρηόμ ου ἕω σφόδρα, ἀπὸ δὲ τοῦ όμ ου σου οὐκ ἐξέκλια. ἐμ ήσθη τῶ κριμ άτω σου ἀπ αἰῶο, Κύριε, καὶ παρεκλήθη. ἀθυμ ία κατέσχε μ ε ἀπὸ ἁμ αρτωλῶ τῶ ἐγκαταλιμ παότω τὸ όμ ο σου. ψαλτὰ ἦσά μ οι τὰ δικαιώμ ατά σου ἐ τόπῳ παροικία μ ου. 55 ἐμ ήσθη ἐ υκτὶ τοῦ ὀόμ ατό σου, Κύριε, καὶ ἐφύλαξα τὸ όμ ο σου. 56 αὕτη ἐγεήθη μ οι, ὅτι τὰ δικαιώμ ατά σου ἐξεζήτησα. Μερί μ ου εἶ, Κύριε, εἶπα τοῦ φυλάξασθαι τὸ όμ ο σου. ἐδεήθη τοῦ προσώπου σου ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐλέησό μ ε κατὰ τὸ λόγιό σου. διελογισάμ η τὰ ὁδού σου καὶ ἐπέστρεψα τοὺ πόδα μ ου εἰ τὰ μ αρτύριά σου. ἡτοιμ άσθη καὶ οὐκ ἐταράχθη τοῦ φυλάξασθαι τὰ ἐτολά σου. σχοιία ἁμ αρτωλῶ περιεπλάκησά μ οι, καὶ τοῦ όμ ου σου οὐκ ἐπελαθόμ η. μ εσούκτιο ἐξηγειρόμ η τοῦ ἐξομ ολογεῖσθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίμ ατα τῆ δικαιοσύη σου. μ έτοχο ἐγώ εἰμ ι πάτω τῶ φοβουμέω σε καὶ τῶ φυλασσότω τὰ ἐτολά σου. τοῦ ἐλέου σου, Κύριε, πλήρη ἡ γῆ τὰ δικαιώμ ατά σου δίδαξό μ ε. Χρηστότητα ἐποίησα μ ετὰ τοῦ δούλου σου, Κύριε, κατὰ τὸ λόγο σου. χρηστότητα καὶ παιδεία καὶ γῶσι δίδαξό μ ε, ὅτι ταῖ ἐτολαῖ σου ἐπίστευσα. πρὸ τοῦ μ ε ταπειωθῆαι ἐγὼ ἐπλημμ έλησα, διὰ τοῦτο τὸ λόγιό σου ἐφύλαξα. χρηστὸ εἶ σύ, Κύριε, καὶ ἐ τῇ χρηστότητί σου δίδαξό μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. ἐπληθύθη ἐπ ἐμ ὲ ἀδικία ὑπερηφάω, ἐγὼ δὲ ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μ ου ἐξερευήσω τὰ ἐτολά σου. ἐτυρώθη ὡ γάλα ἡ καρδία αὐτῶ, ἐγὼ δὲ τὸ όμ ο σου ἐμ ελέτησα. ἀγαθό μ οι ὅτι ἐταπείωσά μ ε, ὅπω ἂ μ άθω τὰ δικαιώμ ατά σου. ἀγαθό μ οι ὁ όμ ο τοῦ στόμ ατό σου ὑπὲρ χιλιάδα χρυσίου καὶ ἀργυρίου. Αἱ χεῖρέ σου ἐποίησά μ ε καὶ ἔπλασά με συέτισό μ ε καὶ μαθήσομ αι τὰ ἐτολά σου. οἱ φοβούμ εοί σε ὄψοταί μ ε καὶ εὐφραθήσοται, ὅτι εἰ τοὺ λόγου σου ἐπήλπισα. ἔγω, Κύριε, ὅτι δικαιοσύη τὰ κρίμ ατά σου, καὶ ἀληθείᾳ ἐταπείωσά μ ε. γεηθήτω δὴ τὸ ἔλεό σου τοῦ παρακαλέσαι μ ε κατὰ τὸ λόγιό σου τῷ δούλῳ σου. ἐλθέτωσά μ οι οἱ οἰκτιρμ οί σου, καὶ ζήσομ αι, ὅτι ὁ όμ ο σου μ ελέτη μ ού ἐστι. αἰσχυθήτωσα ὑπερήφαοι, ὅτι ἀδίκω ἠόμ ησα εἰ ἐμ έ ἐγὼ δὲ ἀδολεσχήσω ἐ ταῖ ἐτολαῖ σου. ἐπιστρεψάτωσά μ ε οἱ φοβούμ εοί σε καὶ οἱ γιώσκοτε τὰ μ αρτύριά σου. γεηθήτω ἡ καρδία μ ου ἄμωμ ο ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου, ὅπω ἂ μ ὴ αἰσχυθῶ. Εκλείπει εἰ τὸ σωτήριό σου ἡ ψυχή μ ου, εἰ τοὺ λόγου σου ἐπήλπισα. ἐξέλιπο οἱ ὀφθαλμ οί μ ου εἰ τὸ λόγιό σου λέγοτε πότε παρακαλέσει μ ε ; ὅτι ἐγεήθη ὡ ἀσκὸ ἐ πάχῃ τὰ δικαιώμ ατά σου οὐκ ἐπελαθόμ η. πόσαι εἰσὶ αἱ ἡμ έραι τοῦ δούλου σου; πότε ποιήσει μ οι ἐκ τῶ καταδιωκότω με κρίσι; διηγήσατό μ οι παράομ οι ἀδολεσχία, ἀλλ οὐχ ὡ ὁ όμ ο σου, Κύριε. πᾶσαι αἱ ἐτολαί σου ἀλήθεια ἀδίκω κατεδίωξά μ ε, βοήθησό μ οι. παρὰ βραχὺ συετέλεσά μ ε ἐ τῇ γῇ, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐγκατέλιπο τὰ ἐτολά σου. κατὰ

6 τὸ ἔλεό σου ζῆσό μ ε, καὶ φυλάξω τὰ μ αρτύρια τοῦ στόμ ατό σου. Εἰ τὸ αἰῶα, Κύριε, ὁ λόγο σου διαμ έει ἐ τῷ οὐραῷ. εἰ γεεὰ καὶ γεεὰ ἡ ἀλήθειά σου ἐθεμ ελίωσα τὴ γῆ καὶ διαμ έει. τῇ διατάξει σου διαμέει ἡμ έρα, ὅτι τὰ σύμ πατα δοῦλα σά. εἰ μ ὴ ὅτι ὁ όμ ο σου μ ελέτη μ ού ἐστι, τότε ἂ ἀπωλόμ η ἐ τῇ ταπειώσει μ ου. εἰ τὸ αἰῶα οὐ μ ὴ ἐπιλάθωμ αι τῶ δικαιωμ άτω σου, ὅτι ἐ αὐτοῖ ἔζησά μ ε. σό εἰμ ι ἐγώ, σῶσό μ ε, ὅτι τὰ δικαιώμ ατά σου ἐξεζήτησα. ἐμ ὲ ὑπέμ εια ἁμ αρτωλοὶ τοῦ ἀπολέσαι μ ε τὰ μ αρτύριά σου συῆκα. πάση συτελεία εἶδο πέρα πλατεῖα ἡ ἐτολή σου σφόδρα. Ω ἠγάπησα τὸ όμ ο σου, Κύριε ὅλη τὴ ἡμ έρα μ ελέτη μού ἐστι. ὑπὲρ τοὺ ἐχθρού μ ου ἐσόφισά μ ε τὴ ἐτολή σου, ὅτι εἰ τὸ αἰῶα ἐμ ή ἐστι. ὑπὲρ πάτα τοὺ διδάσκοτά μ ε συῆκα, ὅτι τὰ μ αρτύριά σου μ ελέτη μ ού ἐστι. ὑπὲρ πρεσβυτέρου συῆκα, ὅτι τὰ ἐτολά σου ἐξεζήτησα. ἐκ πάση ὁδοῦ ποηρᾶ ἐκώλυσα τοὺ πόδα μ ου, ὅπω ἂ φυλάξω τοὺ λόγου σου. ἀπὸ τῶ κριμ άτω σου οὐκ ἐξέκλια, ὅτι σὺ ἐομ οθέτησά μ ε. ὡ γλυκέα τῷ λάρυγγί μ ου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μ έλι τῷ στόμ ατί μ ου. ἀπὸ τῶ ἐτολῶ σου συῆκα διὰ τοῦτο ἐμ ίσησα πᾶσα ὁδὸ ἀδικία. Λύχο τοῖ ποσί μ ου ὁ όμο σου καὶ φῶ ταῖ τρίβοι μ ου. ὤμ οσα καὶ ἔστησα τοῦ φυλάξασθαι τὰ κρίματα τῆ δικαιοσύη σου. ἐταπειώθη ἕω σφόδρα Κύριε, ζῆσό μ ε κατὰ τὸ λόγο σου. τὰ ἑκούσια τοῦ στόμ ατό μ ου εὐδόκησο δή, Κύριε, καὶ τὰ κρίμ ατά σου δίδαξό μ ε. ἡ ψυχή μ ου ἐ ταῖ χερσί σου διαπατό, καὶ τοῦ όμ ου σου οὐκ ἐπελαθόμ η. ἔθετο ἁμ αρτωλοὶ παγίδα μ οι, καὶ ἐκ τῶ ἐτολῶ σου οὐκ ἐπλαήθη. ἐκληροόμ ησα τὰ μ αρτύριά σου εἰ τὸ αἰῶα, ὅτι ἀγαλλίαμ α τῆ καρδία μ ού εἰσι. ἔκλια τὴ καρδία μ ου τοῦ ποιῆσαι τὰ δικαιώμ ατά σου εἰ τὸ αἰῶα δι ἀτάμ ειψι. Παραόμ ου ἐμ ίσησα, τὸ δὲ όμ ο σου ἠγάπησα. βοηθό μ ου, καὶ ἀτιλήπτωρ μ ου εἶ σύ εἰ τοὺ λόγου σου ἐπήλπισα. ἐκκλίατε ἀπ ἐμ οῦ, ποηρευόμ εοι, καὶ ἐξερευήσω τὰ ἐτολὰ τοῦ Θεοῦ μ ου. ἀτιλαβοῦ μ ου κατὰ τὸ λόγιό σου, καὶ ζῆσό μ ε, καὶ μ ὴ καταισχύῃ μ ε ἀπὸ τῆ προσδοκία μ ου. βοήθησό μ οι, καὶ σωθήσομ αι καὶ μ ελετήσω ἐ τοῖ δικαιώμ ασί σου διαπατό. ἐξουδέωσα πάτα τοὺ ἀποστατοῦτα ἀπὸ τῶ δικαιωμ άτω σου, ὅτι ἄδικο τὸ ἐθύμημ α αὐτῶ. παραβαίοτα ἐλογισάμη πάτα τοὺ ἁμ αρτωλοὺ τῆ γῆ διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰ μ αρτύριά σου. καθήλωσο ἐκ τοῦ φόβου σου τὰ σάρκα μ ου ἀπὸ γὰρ τῶ κριμ άτω σου ἐφοβήθη. Εποίησα κρῖμ α καὶ δικαιοσύη μ ὴ παραδῷ μ ε τοῖ ἀδικοῦσί μ ε. ἔκδεξαι τὸ δοῦλό σου εἰ ἀγαθό μ ὴ συκοφατησάτωσά μ ε ὑπερήφαοι. οἱ ὀφθαλμ οί μ ου ἐξέλιπο εἰ τὸ σωτήριό σου καὶ εἰ τὸ λόγιο τῆ δικαιοσύη σου. ποίησο μ ετὰ τοῦ δούλου σου κατὰ τὸ ἔλεό σου καὶ τὰ δικαιώμ ατά σου δίδαξό μ ε. δοῦλό σού εἰμ ι ἐγώ συέτισό μ ε, καὶ γώσομ αι τὰ μ αρτύριά σου. καιρὸ τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ διεσκέδασα τὸ όμ ο σου. διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰ ἐτολά σου ὑπὲρ χρυσίο καὶ τοπάζιο. διὰ τοῦτο πρὸ πάσα τὰ ἐτολά σου κατωρθούμ η, πᾶσα ὁδὸ ἄδικο ἐμ ίσησα. Θαυμ αστὰ τὰ μ αρτύριά σου διὰ τοῦτο ἐξηρεύησε αὐτὰ ἡ ψυχή μ ου. ἡ δήλωσι τῶ λόγω σου φωτιεῖ καὶ συετιεῖ ηπίου. τὸ στόμ α μ ου ἤοιξα καὶ εἵλκυσα πεῦμ α, ὅτι τὰ ἐτολά σου ἐπεπόθου. Επίβλεψο ἐπ ἐμ ὲ καὶ ἐλέησό μ ε κατὰ τὸ κρίμ α τῶ ἀγαπώτω τὸ ὄομ ά σου. τὰ διαβήμ ατά μ ου κατεύθυο κατὰ τὸ λόγιό σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω μ ου πᾶσα ἀομ ία. λύτρωσαί μ ε ἀπὸ συκοφατία ἀθρώπω, καὶ φυλάξω τὰ ἐτολά σου. τὸ πρόσωπό σου ἐπίφαο ἐπὶ τὸ δοῦλό σου καὶ δίδαξό μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. διεξόδου ὑδάτω κατέδυσα οἱ ὀφθαλμοί

7 μ ου, ἐπεὶ οὐκ ἐφύλαξα τὸ όμ ο σου. Δ ίκαιο εἶ, Κύριε, καὶ εὐθεῖαι αἱ κρίσει σου. ἐετείλω δικαιοσύη τὰ μ αρτύριά σου καὶ ἀλήθεια σφόδρα. ἐξέτηξέ μ ε ὁ ζῆλό σου, ὅτι ἐπελάθοτο τῶ λόγω σου οἱ ἐχθροί μ ου. πεπυρωμ έο τὸ λόγιό σου σφόδρα, καὶ ὁ δοῦλό σου ἠγάπησε αὐτό. εώτερο ἐγώ εἰμ ι καὶ ἐξουδεωμ έο τὰ δικαιώμ ατά σου οὐκ ἐπελαθόμ η. ἡ δικαιοσύη σου δικαιοσύη εἰ τὸ αἰῶα, καὶ ὁ όμ ο σου ἀλήθεια. θλίψει καὶ ἀάγκαι εὕροσά μ ε αἱ ἐτολαί σου μ ελέτη μ ου. δικαιοσύη τὰ μ αρτύριά σου εἰ τὸ αἰῶα συέτισό μ ε, καὶ ζήσομ αι. Εκέκραξα ἐ ὅλῃ καρδίᾳ μ ου ἐπάκουσό μ ου, Κύριε, τὰ δικαιώμ ατά σου ἐκζητήσω. ἐκέκραξά σοι σῶσό μ ε, καὶ φυλάξω τὰ μ αρτύριά σου. προέφθασα ἐ ἀωρίᾳ καὶ ἐκέκραξα, εἰ τοὺ λόγου σου ἐπήλπισα. προέφθασα οἱ ὀφθαλμ οί μ ου πρὸ ὄρθρο τοῦ μ ελετᾶ τὰ λόγιά σου. τῆ φωῆ μ ου ἄκουσο, Κύριε, κατὰ τὸ ἔλεό σου, κατὰ τὸ κρῖμ ά σου ζῆσό μ ε. προσήγγισα οἱ καταδιώκοτέ μ ε ἀομ ίᾳ, ἀπὸ δὲ τοῦ όμ ου σου ἐμ ακρύθησα. ἐγγὺ εἶ, Κύριε, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἀλήθεια. κατ ἀρχὰ ἔγω ἐκ τῶ μ αρτυρίω σου, ὅτι εἰ τὸ αἰῶα ἐθεμ ελίωσα αὐτά. Ιδε τὴ ταπείωσί μ ου καὶ ἐξελοῦ μ ε, ὅτι τοῦ όμ ου σου οὐκ ἐπελαθόμ η. κρῖο τὴ κρίσι μ ου καὶ λύτρωσαί μ ε διὰ τὸ λόγο σου ζῆσό μ ε. μ ακρὰ ἀπὸ ἁμ αρτωλῶ σωτηρία, ὅτι τὰ δικαιώμ ατά σου οὐκ ἐξεζήτησα. οἱ οἰκτιρμ οί σου πολλοί, Κύριε κατὰ τὸ κρῖμ ά σου ζῆσό μ ε. πολλοὶ οἱ ἐκδιώκοτέ μ ε καὶ θλίβοτέ μ ε ἐκ τῶ μ αρτυρίω σου οὐκ ἐξέκλια. εἶδο ἀσυετοῦτα καὶ ἐξετηκόμ η, ὅτι τὰ λόγιά σου οὐκ ἐφυλάξατο. ἴδε, ὅτι τὰ ἐτολά σου ἠγάπησα Κύριε, ἐ τῷ ἐλέει σου ζῆσό μ ε. ἀρχὴ τῶ λόγω σου ἀλήθεια, καὶ εἰ τὸ αἰῶα πάτα τὰ κρίματα τῆ δικαιοσύη σου. Αρχοτε κατεδίωξά μ ε δωρεά, καὶ ἀπὸ τῶ λόγω σου ἐδειλίασε ἡ καρδία μ ου. ἀγαλλιάσομ αι ἐγὼ ἐπὶ τὰ λόγιά σου ὡ ὁ εὑρίσκω σκῦλα πολλά. ἀδικία ἐμ ίσησα καὶ ἐβδελυξάμ η, τὸ δὲ όμ ο σου ἠγάπησα. ἑπτάκι τῆ ἡμ έρα ᾔεσά σε ἐπὶ τὰ κρίμ ατα τῆ δικαιοσύη σου. εἰρήη πολλὴ τοῖ ἀγαπῶσι τὸ όμ ο σου, καὶ οὐκ ἔστι αὐτοῖ σκάδαλο. προσεδόκω τὸ σωτήριό σου, Κύριε, καὶ τὰ ἐτολά σου ἠγάπησα. ἐφύλαξε ἡ ψυχή μ ου τὰ μ αρτύριά σου καὶ ἠγάπησε αὐτὰ σφόδρα. ἐφύλαξα τὰ ἐτολά σου καὶ τὰ μ αρτύριά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ὁδοί μ ου ἐατίο σου, Κύριε. Εγγισάτω ἡ δέησί μ ου ἐώπιό σου, Κύριε κατὰ τὸ λόγιό σου συέτισό μ ε. εἰσέλθοι τὸ ἀξίωμ ά μ ου ἐώπιό σου, Κύριε κατὰ τὸ λόγιό σου ῥῦσαί μ ε. ἐξερεύξαιτο τὰ χείλη μ ου ὕμ ο, ὅτα διδάξῃ μ ε τὰ δικαιώμ ατά σου. φθέγξαιτο ἡ γλῶσσά μ ου τὰ λόγιά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ἐτολαί σου δικαιοσύη. γεέσθω ἡ χείρ σου τοῦ σῶσαί μ ε, ὅτι τὰ ἐτολά σου ᾑρετισάμ η. ἐπεπόθησα τὸ σωτήριό σου, Κύριε, καὶ ὁ όμ ο σου μ ελέτη μ ού ἐστι. ζήσεται ἡ ψυχή μου καὶ αἰέσει σε, καὶ τὰ κρίμ ατά σου βοηθήσει μ οι. ἐπλαήθη ὡ πρόβατο ἀπολωλό ζήτησο τὸ δοῦλό σου, ὅτι τὰ ἐτολά σου οὐκ ἐπελαθόμ η. Σχέδιο Ἁπλῆ καὶ Ἐγκαρδίου Προσευχῆ Ἀάλυση ἢ «Παραλλαγέ» τοῦ «Ἐλέησό μ ε» Κύριε Ἰησο ῦ Χριστέ, Υ ἱὲ κα ὶ Λόγε το ῦ Θεο ῦ το ῦ ζῶτο, ὁ ἐλθὼ εἰ τὸ κόσμο ἁμαρτωλοὺ σῶσαι, ὧ πρῶτο εἶμαι ἐγ ὼ - ὡ θέλει κα ὶ ὡ οἶδα, -δι ὰ τῶ εὐχῶ τῆ Πααγία σου Μητρό, το ῦ Ἁγίου Νικολάου κα ὶ τῶ Ἁγίω Πάτω- ἐλέησό με τὸ ἁμαρτωλ ὸ κα ὶ ταλαίπωρο.

8 Σ ὲ παρακαλ ῶ παρ ὰ πολύ, λυπήσου με, Χριστέ μου. Συχώρεσε ὅλε μου τὶ ἐ λόγ ῳ, ἔργ ῳ καὶ κατ ὰ διάοια ἁμαρτίε ἀπ ὸ τ ὴ γέησή μου μέχρι τ ὴ στιγμ ὴ αὐτή, ὅλα μου τ ὰ λάθη κα ὶ τὶ παραλείψει, τὴ ἄγοια κα ὶ τ ὴ εότητά μου. Ὦ Κύριε Ἰησο ῦ Χριστέ μου, σ ὲ ἱκετεύω, προστάτεψέ με ἀπ ὸ τὴ πλάη, ἀπ ὸ πάση ἐ πηρεία το ῦ Ποηρο ῦ, ἀπ ὸ τ ὰ πάθη κα ὶ τὶ ἀδυαμίε μου. Δῶσ μου τ ὴ δύαμη κα ὶ τ ὴ θέληση ὰ μὴ ξααμαρτήσω ποτέ. Προστάτεψέ με ἀπ ὸ τοὺ λογισμοὺ τῆ ποηρία κα ὶ τῆ ματαιοδοξία, ἀπὸ τὴ ἀργολογία κα ὶ τὴ κατάκριση. Ἄοιξε τ ὰ μάτια τῆ ψυχῆ μου - φώτισε τ ὸ σκοτάδι το ῦ οό μου. Κύριε κα ὶ Δέσποτα τῆ ζωῆ μου, κἂ θέλω, κἂ μ ὴ θέλω, σῶσό με. Σ ὲ θερμοπαρακαλ ῶ, μὴ ἐπιτρέψῃ ὰ κολασθ ῶ - γλύτωσέ με ἀπ ὸ τ ὴ φρικτ ὴ θέα κα ὶ τ ὰ φοβερ ὰ ύχια τοῦ μισόκαλου Ἐχθρο ῦ. Δὲ θέλω, Χριστέ μου, ὰ χωρισθ ῶ ποτε ἀπ ὸ κοτά σου, ἀπ ὸ τὴ εὐ λογία κα ὶ τὸ φωτισμό σου, ὅπου ἀαπαύεται κι εὐφραίεται ἡ ψυχή μου. Ὦ Κύριέ μου, δό μου μετάοια. Πάρε με κοτά σου σ ὲ καλ ὴ ὥρα, ὰ ἀπολαύσω τ ὸ ἄῤῥητο φῶ κα ὶ τ ὰ αἰώια ἀγαθά σου. Παραχώρησέ μου κατ ἄκρα οἰκοομία κα ὶ συγκατάβαση, τὸ ἔ σχατο τόπο το ῦ Παραδείσου. Ὁ Θεὸ ἱλάσθητί μοι τ ῷ ἁμαρτωλ ῷ. Μήσθητί μου, Κύριε, ἐ τῇ Βασιλεί ᾳ σου. Οἰκοόμησέ με, Χριστέ μου - ἐλάφρυε τὸ σταυρό μου - δό μου δύαμη ὰ τὸ σηκώσω ἀδρεία κα ὶ ὑπομοετικά. Μὴ ἐπιτρέψῃ ὰ περιπλαηθ ῶ σ ὲ δρόμου ἀ πωλεία - φύλαξε μ ὲ ἀπ ὸ τ ὴ μ ὴ κατ ὰ Θεὸ λύπη - μὴ ἀφήσῃ ὰ μ ὲ παρασύρη ὁ ἄθεο κα ὶ μάταιο κόσμο. Λυπήσου με, Χριστέ μου, Σωτῆρα κα ὶ Λυτρωτά μου, μ ὴ μ ἐγκαταλείψῃ ποτέ. Δό μου πίστη δυατ ὴ κα ὶ προσευχ ὴ καθαρή, ταπείωση κα ὶ διάκριση, συέση κα ὶ φροήση, εὐλάβεια καὶ κατάυξη, θεῖο ζῆλο ὰ τηρ ῶ τὶ ἐτολέ σου κα ὶ ἀγάπη ἀιδιοτελ ὴ πρὸ ὅλου τοὺ ἀθρώπου. Φώτισέ με ὰ γωρίσω τὴ ἀθλιότητά μου - δό μου δάκρυα ὰ κλάψω τὶ ἁ μαρτίε μου. Δό μου ἀδρεία κα ὶ ἀτοχ ὴ σωματικ ὴ κα ὶ πευματική. Δό μου θάῤῥο, ἐ λπίδα, αἰσιοδοξία, αὐτογωσία, αὐτομεμψία, αὐτοπεποίθηση. Γέμισέ με χάρε κι εὐλογίε. Μ ὲ τὴ εὐλογία σου κα ὶ τ ὴ συμπαραστάσή σου, κάε με ἄξιο τῶ καιρῶ δοῦ λό σου. Χρησιμοποίησέ με γι ὰ τ ὴ σωτηρία κα ὶ ἄλλω ἀδελφῶ. Φώτισε τὸ πευματικό μου Πατέρα ὰ μ ὲ οἰκοομε ῖ καὶ ὰ μ ὲ ὁδηγε ῖ σωστά. Γώρισέ μου συεργάτε καλοὺ κα ὶ φίλου πευματικού. Ὦ Κύριε Ἰησο ῦ Χριστέ, ἐλέησε κα ὶ προστάτεψε ὅλου τοὺ Ὀ ρθοδόξου Χριστιαού, φώτισε τοὺ ἁπαταχο ῦ τῆ γῆ Ἕλληε ὰ φροτίσουε γι ὰ τὴ Αἰωιότητα μέσ ῳ τῆ Ὀ ρθοδόξου Ἐκκλησία μα, εἰρήευσε τὸ κόσμο ὅλο κα ὶ ὁδήγησέ τοε κοτά σου. Μήσθητι, Κύριε, καὶ πάτω τῶ ἐτειλαμέω ἑμο ὶ τ ῷ ἀαξί ῳ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶ. Ὁδήγησε στ ὴ σωτηρία ὅ σου μ ὲ ἀγαποῦ ἢ μισοῦ, κα ὶ ὅσου μ ὲ ἔχου ἀδικήσει. Προστάτεψε ἀπ ὸ τοὺ ἐχθροὺ κα ὶ τὸ Ἀτίχριστο τὴ Πατρίδα μα κα ὶ τοὺ ἀδικουμέου. Οἰκοόμησε τὶ χῆρε, τ ὰ ὀρφαά, τοὺ έου, τοὺ φτωχού, τοὺ πολυτέκου, τοὺ ἀσθεεῖ, τοὺ κατακοίτου, τοὺ ὀ χλουμέου ὑπ ὸ πευμάτω ἀκαθάρτω, κα ὶ τοὺ ὅπου γῆ ἀλυτρώτου ἀδελφού μου. Φώτισε κι εὐ λόγησε τοὺ Ὀρθοδόξου Κληρικοὺ κα ὶ Μοαχού. Ἀάπαυσε ὅλου τοὺ Ὀ ρθοδόξου Χριστιαού, τοὺ ἀπ ὸ περάτω ἕω περάτω τῆ Οἰκουμέη κα ὶ ἀπ ἀρχῆ μέχρι τῶ ἐ σχάτω κεκοιμημέου. Μήσθητι, Κύριε, κα ὶ τῶ δούλω Σου (μημοεύουμε ὀόματα). Παάγιο Πεῦμα, θησαυρ ὲ τῶ ἀγαθῶ κα ὶ παταχο ῦ παρό, ἡ θεία Χάρι ἡ τ ὰ ἀσθεῆ θεραπεύουσα κα ὶ τ ὰ ἐλλείποτα ἀαπληροῦσα, Παράκλητε ἀγαθέ, ἐλθ ὲ κα ὶ σκήωσο ἐ ἑμοὶ τ ῷ ἁμαρτωλ ῷ - γέμισέ με χάρε κι εὐλογίε, κα ὶ κάε με ἄξιο τῶ καιρῶ δοῦλό σου. Ἄοιξε τὰ μάτια τῆ ψυχῆ μου, φώτισε τ ὸ σκοτάδι το ῦ οό μου, θρόιασε μέσα στὴ καρδία μου τ ὴ θεία χάρη Σου, γι ὰ ἄ μαι στερεὸ στὴ πίστη κα ὶ πλήρη θείου φωτισμο ῦ. Ὦ Χριστ ὲ κα ὶ Πααγία μου! Σ ὲ ὑπερευχαριστ ῶ, πο ὺ μ ὲ ἔφερε στ ὸ δρόμο τῆ σωτηρία καὶ χαίρεται ἡ ψυχή μου. Σ εὐχαριστ ῶ γι ὰ ὅλα τ ὰ καλά πο ὺ μο ῦ χει δώσει, πο ὺ τ ὰ ξέρω ἢ δὲ τὰ ξέρω. Σ εὐχαριστ ῶ, Χριστέ μου, κα ὶ γι ὰ ὅλα τ ὰ κακά, πο ὺ ἀπ ὸ ἀγάπη ἔχει ἐπιτρέψει ὰ πάθω γι ὰ τὴ ὠφέλεια τῆ ψυχῆ μου. Πάτω ἕεκε ἂ εἶαι δοξασμέο τ ὸ ἅγιο ὄ ομά Σου. Δόξα Σοι, Κύριε Πατοδύαμε. Δόξα Σοι, αἰώιε Βασιλε ῦ. Τριὰ Ἁγία, δόξα Σοι!

9 Ἱερομ όαχο Μάξιμ ο Ἁγιορείτη. Ἕτεραι Προσευχαὶ εἰ τοὺ Ἁγίου Ἀγγέλου Ἄαρχε Λόγε, ἱεραῖ δεήσεσι, τῶ Χερουβεὶμ Σεραφείμ, Ἐξουσιῶ Θρόω, κα ὶ θείω Δυάμεω, Ἀγγέλω Ἀρχαγγέλω τε, Ἀρχῶ Κυριοτήτω, τ ὰ σ ὰ ἐλέη τ ὰ πλούσια, δώρησαι ἡμῖ ὡ φιλάθρωπο. Ἐκ τῶ σκαδάλω το ῦ ἐχθρο ῦ, ὦ Σεραφεὶμ ῥύσασθέ με, Ἐξουσίαι Χερουβεὶμ ἱ κετεύω, Κυριότητε, Ἀρχα ὶ κα ὶ Θρόοι κα ὶ Ἀρχάγγελοι, σὺ τοῖ Ἀγγέλοι πᾶσι, τὸ Λυτρωτὴ ἱκετεύσατε. Νοεραί σε Δυάμει, ῦ καθικετεύουσι εὔσπλαχε Κύριε, Ἐξουσίαι Θρόοι, Σεραφεὶ μ Κυριότητε Ἄγγελοι, σὺ τοῖ Ἀρχαγγέλοι κα ὶ ταῖ Ἀρχαῖ Ἵλεῳ ἔσο τ ῷ λα ῷ σου, κα ὶ σῶ σο ὡ εὔσπλαγχο. Ῥυσθῆαι με τῆ ἐκε ῖ, ἀποκειμέη κολάσεω, δεήθητε Χερουβείμ, Θρόοι Κυριότητε, Ἄ γγελοι Ἀρχάγγελοι, Ἀρχα ὶ κα ὶ Δυάμει, τὸ Δεσπότη πάση κτίσεω. Φωτὸ φῶτα δεύτερα, το ῦ πρώτου ὄτε, ἅγιοι Ἄγγελοι, ἐ μεθέξει ἀΰλ ῳ κα ὶ παολβίῳ καταφαιδρύεσθε ὅθε κραυγάζω Τὸ οῦ μου φωτίσατε, ἐσκοτισμέο ἀε ὶ βίου τοῖ πάθεσι. Ὡ θεῖαι Ἐξουσίαι κα ὶ Χερουβείμ, Σεραφεὶμ Κυριότητε Ἄγγελοι Θρόοι, Ἀρχα ὶ πᾶσαι καὶ Δυάμει παευκλεεῖ, κα ὶ ἱερο ὶ Ἀρχάγγελοι, δέησι ποιεῖτε πρὸ τὸ Θεό, καλῶ ἡμᾶ βιῶ σαι, τυχεῖ τε σωτηρία, κα ὶ τῶ δειῶ ἀπολυτρώσασθαι. Ἀρχάγγελοι Ἄγγελοι Ἀρχαί, Θρόοι Κυριότητε, τ ὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ, κα ὶ πολυόμματα Χερουβείμ, τ ὰ θεῖα τῆ σοφία ὄργαα, Δυάμει Ἐξουσίαι θειότατοι, Χριστ ῷ πρεσβεύσατε δωρηθῆαι, ταῖ ψυχαῖ ἡμῶ τὴ εἰρήη κα ὶ τ ὸ μέγα ἔλεο. Πᾶσαι α ἱ οὐράιαι δυάμει τῶ ἁγίω Ἀγγέλω κα ὶ Ἀρχαγγέλω, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶ τῶ ἁμαρτωλῶ. Ἄγγελο εἰρήη, πιστὸ ὁδηγό, φύλακα τῶ ψυχῶ κα ὶ τῶ σωμάτω ἡμῶ, παρ ὰ το ῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Ἁγίου Νικολάου Βελιμ ίροβιτ, Ἐπισκόπου Ἀχρίδο (1880 5/18 Μαρτίου 1956) Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μ ου, ὦ Κύριε! Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγ ὼ τοὺ εὐλογ ῶ κα ὶ δὲ τοὺ καταριέμαι. Οἱ ἐχθρο ὶ μ ὲ ἔχου ὁδηγήσει μέσα στὴ ἀγκάλη Σου περισσότερο ἀπ ὸ ὅτι ο ἱ φίλοι μου. Ο ἱ φίλοι μὲ ἔχου προσδέσει στὴ γ ῆ, ἐ ῷ ο ἱ ἐχθρο ὶ μ ὲ ἔχου λύσει ἀπ ὸ τὴ γ ῆ κα ὶ ἔχου συτρίψει ὅ λε τὶ φιλοδοξίε μου στὸ κόσμο. Ο ἱ ἐχθρο ὶ μ ὲ ἀποξέωσα ἀπ ὸ τὶ ἐ γκόσμιε πραγματικότητε κα ὶ μ ὲ ἔκαα ἕα ξέο κα ὶ ἄσχετο κάτοικο το ῦ κόσμου. Ὅπω ἀκριβῶ ἕα κυηγημέο ζῷ ο βρίσκει ἀσφαλέστερο καταφύγιο ἀπ ὸ ἕα μ ὴ κυηγημέο, ἔτσι κα ὶ ἐγ ὼ καταδιωγμέο ἀπ ὸ τοὺ

10 ἐχθρού, ἔχω εὔρει τ ὸ ἀσφαλέστερο καταφύγιο προφυλασσόμεο ὑπ ὸ τ ὸ σκήωμά Σου, ὁποῦ οὔτε φίλοι, οὔτε ἐχθρο ὶ μποροῦ ἀπωλέσου τὴ ψυχή μου. Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγ ὼ τοὺ εὐλογ ῶ κα ὶ δὲ τοὺ καταριέμαι. Λυτο ὶ μᾶλλο παρ ὰ ἐγώ, ἔχου ὁμολογήσει τὶ ἁμαρτίε μου ἐώπιο το ῦ κόσμου. Αὐτο ὶ μὲ ἔχου μαστιγώσει κάθε φορ ὰ πο ὺ ἐγ ὼ εἶχα διστάσει ὰ μαστιγωθ ῶ. Μ ὲ ἔ χου βασαίσει κάθε φορ ὰ πο ὺ ἐγ ὼ εἶχα προσπαθήσει ἀποφύγω τ ὰ βάσαα. Αὐτο ὶ μ ὲ ἔχου ἐπιπλήξει κάθε φορὰ πο ὺ ἐγ ὼ εἶχα κολακεύσει τὸ ἑαυτό μου. Αὐτο ὶ μ ὲ ἔχου κτυπήσει κάθε φορ ὰ πο ὺ ἐγ ὼ εἶ χα παραφουσκώσει μ ὲ ἀλαζοεία. Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγ ὼ τοὺ εὐλογ ῶ κα ὶ δὲ τοὺ καταριέμαι. Κάθε φορ ὰ πο ὺ εἶχα κάει τὸ ἑαυτό μου σοφό, αὐτο ὶ μ ὲ ἀποκάλεσα ἀόητο. Κάθε φορ ὰ ποὺ εἶχα κάει τὸ ἑαυτό μου δυατό, αὐτο ὶ μ ὲ περιγέλασα σὰ ὰ ἤμου ᾶο. Κάθε φορ ὰ ποὺ θέλησα ὰ καθοδηγήσω ἄλλου, αὐτο ὶ μ ὲ ἔσπρωξα στ ὸ περιθώριο. Κάθε φορ ὰ πο ὺ εἶ χα σκεφθε ῖ ὅτι θ ὰ κοιμόμου εἰρηικά, αὐτο ὶ μ ὲ ξύπησα ἀπ ὸ τὸ ὕπο. Κάθε φορ ὰ ποὺ προσπάθησα ὰ κτίσω σπίτι γι ὰ μία μακρ ὰ κα ὶ ἤρεμη ζωή, αὐτο ὶ τ ὸ κατεδάφισα κα ὶ μὲ ἔβγαλα ἔξω. Στ ἀλήθεια ο ἱ ἐχθροί μου μ ὲ ἔχου ἀποσυδέσει ἀπ ὸ τὸ κόσμο κα ὶ ἅπλωσα τὰ χέρια μου στ ὸ κράσπεδο το ῦ ἱματίου Σου. Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Πλήθυέ του κα ὶ κᾶε του ἀκόμη πι ὸ σκληροὺ ἐατίο μου. Ὥστε ἡ καταφυγή μου σ ὲ σέα ὰ μ ὴ ἔχει ἐπιστροφή, ὥστε κα ὶ κάθε ἐ λπίδα μου στοὺ ἀθρώπου ὰ διαλυθε ῖ ὡ ἱστὸ ἀράχη, ὥστε ἀπόλυτη εἰρήη ἀρχίσει ὰ βασιλεύει στὴ ψυχή μου, ὥστε ἡ καρδιά μου ὰ γίει ὁ τάφο τῶ δυ ὸ κακῶ διδύμω μου ἀδελφῶ τῆ ἀλαζοεία κα ὶ το ῦ θυμο ῦ. Ὥστε ὰ μπορέσω ὰ ἀποθηκεύσω ὅλου τοὺ θησαυρού μου ἐ οὐραοῖ ὥστε ὰ μπορέσω γι ὰ πάτα ὰ ἐλευθερωθ ῶ ἀπ ὸ τὴ αὐταπάτη, ἡ ὁποία μὲ περιέπλεξε στ ὸ θαατηφόρο δίχτυ τῆ ἀπατηλῆ ζωῆ. Εὐλόγησε τοὺ ἐχθρού μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγ ὼ τοὺ εὐλογ ῶ κα ὶ δὲ τοὺ καταριέμαι. Οἱ ἐχθρο ὶ μ ὲ δίδαξα ὰ μάθω - αὐτ ὸ πο ὺ δύσκολα μαθαίει καεὶ - ὅτι ὁ ἄθρωπο δὲ ἔ χει ἐχθροὺ στὸ κόσμο ἐκτὸ ἀπ ὸ τὸ ἑαυτό του. Μισε ῖ κάποιο τοὺ ἐχθρού του μόο ὅ τα ἀποτυγχάει ἀαγωρίσει ὅτι δὲ εἶαι ἐχθρο ὶ ἀλλ ὰ σκληρο ὶ κα ὶ ἄσπλαχοι φίλοι. Εἶ αι πράγματι δύσκολο γι ὰ μέα ὰ π ῶ ποιὸ μο ῦ ἔκαε περισσότερο καλ ὸ κα ὶ ποιὸ μο ῦ ἔ καε περισσότερο κακ ὸ στὸ κόσμο- ο ἱ ἐχθρο ὶ ἢ ο ἱ φίλοι; Γι αὐτ ὸ εὐλόγησε, ὦ Κύριε, κα ὶ τοὺ φίλου μου κα ὶ τοὺ ἐχθρού μου... elias.com

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ) 1) ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ (αποσπάσµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 109 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) Τη Μεγάλη Τετάρτη ενθυμούμεθα την αμαρτωλή γυναίκα, που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου (Ματθ. 26,6-16). Το γεγονός αυτό έγινε λίγο πριν από το Πάθος

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001 - Γέροντα, τα ζώα πώς καταλαβαίνουν την καλωσύνη ενός άνθρωπου; -

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

Ιω 9, 1 Καθώς πήγαινε στον δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. 2 Τον ρώτησαν οι μαθητές του: ". Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε

Ιω 9, 1 Καθώς πήγαινε στον δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. 2 Τον ρώτησαν οι μαθητές του: . Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ: Ο Ιησούς διώχνει το σκοτάδι και χαρίζει το αληθινό φως της ζωής Ιω 9, 1 Καθώς πήγαινε στον δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. 2 Τον ρώτησαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριον του Θανάτου

Το Μυστήριον του Θανάτου ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Έτος 2ο Περίοδος Α Του Πρωτ. Γεωργίου Ατσαλάκη ΩΡΑ Α) Εσπερινός και Παρακλήσεις στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα