L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013"

Transcript

1 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 1 ), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 3 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Όλο και περισσότερο, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν επίσης κοινωνικούς στόχους και όχι μόνο οικονομικές αποδόσεις, αναδύεται μια αγορά κοινωνικών επενδύσεων στην Ένωση, η οποία αποτελείται εν μέρει από επενδυτικά ταμεία που στοχεύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Τα εν λόγω επενδυτικά ταμεία παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις που ενεργούν ως παράγοντες ώθησης της κοινωνικής αλλαγής, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα, παραδείγματος χάριν βοηθώντας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης και συμβάλλοντας σε πολύτιμο βαθμό στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που καθορίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». (2) Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που θεσπίστηκε ( 1 ) ΕΕ C 175 της , σ. 11. ( 2 ) ΕΕ C 229 της , σ. 55. ( 3 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με θέμα «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας». (3) Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο κανόνων σχετικά με τη χρήση της ονομασίας «EuSEF» για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και ειδικότερα με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ταμείων που λειτουργούν υπό την ονομασία αυτή, με τους επιλέξιμους επενδυτικούς τους στόχους, τα επενδυτικά εργαλεία που δύνανται να χρησιμοποιούν και τις κατηγορίες επενδυτών που είναι επιλέξιμοι να επενδύουν σε αυτά μέσω ενιαίων κανόνων στην Ένωση. Αν δεν διαμορφωθεί αυτό το κοινό πλαίσιο, υπάρχει κίνδυνος τα κράτη μέλη να λάβουν αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο τα οποία θα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο και θα δημιουργούν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς τα ταμεία που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Ένωση θα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαφορετικές ποιοτικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση χαρτοφυλακίου, τους επενδυτικούς στόχους και τους επιλέξιμους επενδυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών και να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την επενδυτική πρόταση που συνδέεται με τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. Επιπροσθέτως, οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν τις επενδυτικές προτάσεις διάφορων ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. Είναι απαραίτητο να αρθούν σημαντικά εμπόδια για τη διασυνοριακή συγκέντρωση κεφαλαίων από τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των ταμείων και να προλαμβάνονται στο μέλλον οποιαδήποτε περαιτέρω πιθανά εμπόδια για τις συναλλαγές και σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για τον παρόντα κανονισμό. (4) Είναι απαραίτητο να εκδοθεί κανονισμός για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων όσον αφορά τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο οποίος θα επιβάλλει αντίστοιχες υποχρεώσεις στους διαχειριστές τους σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συγκεντρώνουν κεφάλαια σε όλη την Ένωση με χρήση της ονομασίας «Eu SEF». Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν στα εν λόγω ταμεία. Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υφιστάμενα εθνικά συστήματα που επιτρέπουν επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις και που δεν χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF».

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/19 (5) Ο καθορισμός των ποιοτικών απαιτήσεων για τη χρήση της ονομασίας «EuSEF» με τη μορφή κανονισμού διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν άμεσα για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χρησιμοποιώντας αυτήν την ονομασία. Έτσι διασφαλίζονται επίσης ενιαίοι όροι χρήσης της ονομασίας, με την πρόληψη τυχόν αποκλινουσών εθνικών απαιτήσεων ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης μιας οδηγίας στο αντίστοιχο εθνικό δίκαιο. Οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που χρησιμοποιούν αυτήν την ονομασία θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σε όλη την Ένωση, γεγονός που θα ενισχύει επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ο παρών κανονισμός μειώνει την κανονιστική πολυπλοκότητα και το κόστος συμμόρφωσης των διαχειριστών με συχνά αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες που διέπουν τα εν λόγω ταμεία, ιδίως όσον αφορά τους διαχειριστές που επιθυμούν να συγκεντρώνουν κεφάλαια σε διασυνοριακή βάση. Συμβάλλει επίσης στην εξάλειψη στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό. (6) Θα πρέπει ένα ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να μπορεί να έχει είτε εξωτερική είτε εσωτερική διαχείριση. Όταν το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις έχει εσωτερική διαχείριση, το ταμείο είναι επίσης ο διαχειριστής και θα πρέπει επομένως να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις για διαχειριστές δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να καταχωρίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ένα ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις με εσωτερική διαχείριση δεν θα πρέπει πάντως να μπορεί να είναι ο εξωτερικός διαχειριστής άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). ΟΣΕΚΑ, υπό τον όρο της αδειοδότησής τους βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. (8) Επιπλέον, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε διαχειριστές εκείνων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. O υπολογισμός του ορίου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι ο ίδιος με αυτόν του ορίου του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. (9) Ωστόσο, οι διαχειριστές που καταχωρίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και των οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στο σύνολό τους αυξάνονται μεταγενεστέρως και υπερβαίνουν το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και οι οποίοι υπόκεινται ως εκ τούτου σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF» σε σχέση με την εμπορική προώθηση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Ένωση, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία και ότι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις για τη χρήση της ονομασίας «EuSEF» που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό επί μονίμου βάσεως σε σχέση με το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις. Τούτο ισχύει τόσο στα υφιστάμενα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις όσο και στα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις που ιδρύονται μετά την υπέρβαση του ορίου. (7) Για να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ότι ο παρών κανονισμός ισχύει μόνο για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πέραν των ΟΣΕΚΑ, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ( 1 ), οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Ένωση και είναι καταχωρισμένοι από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ( 2 ), εφόσον οι εν λόγω διαχειριστές διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. Εντούτοις, οι εξωτερικοί διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίοι έχουν καταχωριστεί βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να μπορούν να διαχειρίζονται ( 1 ) ΕΕ L 302 της , σ. 32. ( 2 ) ΕΕ L 174 της , σ. 1. (10) Στην περίπτωση που οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF», ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες και οι γενικοί κανόνες της Ένωσης. (11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη φύση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, ιδίως σχετικά με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις επιτρέπεται να επενδύουν, καθώς και σχετικά με τα επενδυτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι δυνατή η χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που επιδιώκουν άλλες, λιγότερο εξειδικευμένες, επενδυτικές στρατηγικές, όπως, παραδείγματος χάριν, τις εξαγορές, που ο παρών κανονισμός δεν επιδιώκει να προωθήσει.

3 L 115/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12) Για να διασφαλιστεί η απαραίτητη σαφήνεια και βεβαιότητα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να προβλέπει ενιαία κριτήρια για την αναγνώριση κοινωνικών επιχειρήσεων ως επιλέξιμων εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ως κοινωνική επιχείρηση θα πρέπει να ορίζεται ο φορέας στην κοινωνική οικονομία του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου παρά η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά και χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως για να επιτύχει κοινωνικούς στόχους. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, επιδιώκοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και των ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων στους οποίους επενεργούν οι οικονομικές δραστηριότητές της. (13) Καθώς βασικός στόχος των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και όχι η μεγιστοποίηση των κερδών τους, ο παρών κανονισμός θα πρέπει μόνον να προωθεί στήριξη προς εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες εστιάζουν στην επίτευξη μετρήσιμου και θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Ο μετρήσιμος και θετικός κοινωνικός αντίκτυπος θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες που διαφορετικά είναι αποκλεισμένοι ή την επανένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων στην αγορά εργασίας παρέχοντας απασχόληση, κατάρτιση ή άλλη στήριξη. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κέρδη τους για να επιτύχουν τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο τους, η δε διαχείρισή τους γίνεται με λογοδοσία και διαφάνεια. Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις επιθυμεί να διανείμει κέρδη στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να εφαρμόζει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για τον τρόπο διανομής των κερδών. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να ορίζουν ότι αυτή η διανομή κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο της εταιρείας κοινωνικού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις. (14) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος επιχειρήσεων υπό διάφορες νομικές μορφές που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή αγαθά σε ευάλωτα, περιθωριοποιημένα, μειονεκτούντα ή κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνεται η πρόσβαση σε στέγαση, η περίθαλψη, η υποστήριξη ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, η παιδική μέριμνα, η πρόσβαση σε απασχόληση και σε κατάρτιση, καθώς και η διαχείριση εξαρτήσεων. Επίσης στις κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό τους στόχο, οι δραστηριότητες των οποίων δύναται, ωστόσο, να μην περιλαμβάνονται στο πεδίο της παροχής κοινωνικών αγαθών ή υπηρεσιών. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνεται η κοινωνική και η επαγγελματική ένταξη μέσω πρόσβασης σε απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα, ιδίως λόγω ανεπαρκών προσόντων ή κοινωνικών ή επαγγελματικών προβλημάτων που οδηγούν σε αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν επίσης να αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος με αντίκτυπο στην κοινωνία, όπως την καταπολέμηση της ρύπανσης, την ανακύκλωση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. (15) Σύμφωνα με τον στόχο της σαφούς οριοθέτησης των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και για να διασφαλιστεί η εστίαση στην παροχή κεφαλαίου σε κοινωνικές επιχειρήσεις, τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι τα ταμεία που προτίθενται να επενδύουν ελάχιστο ποσοστό ύψους 70 % του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους στους εν λόγω οργανισμούς. Τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να μπορούν να επενδύουν περισσότερο από το 30 % του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου τους που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους σε περιουσιακά στοιχεία πέραν των ειδικών επενδύσεων. Τούτο σημαίνει ότι ενώ το όριο 30 % θα πρέπει να είναι το μέγιστο όριο για μη ειδικές επενδύσεις σε μόνιμη βάση, το όριο 70 % θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για ειδικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια ζωής του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις. Τα εν λόγω όρια θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών και των συμμετοχών σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίσει τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των αναφερθέντων ορίων επενδύσεων. (16) Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να προάγει την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ένωση. Οι επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες μπορούν να φέρουν περισσότερα κεφάλαια στα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουν οφέλη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ένωση. Εντούτοις, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο παρών κανονισμός να ευνοεί επενδύσεις σε εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες εταιρείες χαρτοφυλακίου οι οποίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη κατάλληλων ρυθμίσεων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και κάθε άλλου κράτους μέλους στο οποίο σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή από έλλειψη αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. (17) Ένα ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις θα πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να έχει συσταθεί στην Ένωση προκειμένου να δικαιούται να χρησιμοποιεί την ονομασία «EuSEF» όπως θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός δύο ετών από την ημέρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, να επανεξετάσει τον περιορισμό όσον αφορά τη χρήση της ονομασίας «EuSEF» σε εταιρείες που έχουν συσταθεί στην Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία κατά την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/21 (18) Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του ταμείου. Αυτές οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του εν λόγω ταμείου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζονται οι επόμενες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία. Οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται σύμφωνα με τα κριτήρια και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή στα καταστατικά έγγραφά του. να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτού του ορίου, καθώς αυτά τα διαθέσιμα δεν πρέπει να θεωρούνται επενδύσεις. Τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να επενδύουν κατά τρόπο συνεπή προς τη δεοντολογική επενδυτική στρατηγική τους, παραδείγματος χάριν δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν επενδύσεις που χρηματοδοτούν βιομηχανίες όπλων, που υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή που προκαλούν ανεξέλεγκτη διάθεση ηλεκτρονικών αποβλήτων. (19) Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χρηματοδοτικών αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η επίτευξη σαφήνειας σχετικά με τους τύπους των μέσων που θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις για την εν λόγω χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει ενιαίους κανόνες για τα επιλέξιμα μέσα που χρησιμοποιούνται από τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων, στα οποία περιλαμβάνονται τίτλοι εταιρικού κεφαλαίου και οιονεί εταιρικού κεφαλαίου, χρεωστικοί τίτλοι, όπως γραμμάτια και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι, επενδύσεις σε άλλα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, εξασφαλισμένα και μη δάνεια και επιχορηγήσεις. Για να προληφθεί η διάχυση των επενδύσεων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να έχουν την άδεια να επενδύουν μόνον σε άλλα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις όταν αυτά τα άλλα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν έχουν τα ίδια επενδύσει περισσότερο από 10 % του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου τους που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους σε άλλα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. (20) Οι βασικές δραστηριότητες των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι να παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω πρωτογενών επενδύσεων. Τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα πρέπει ούτε να συμμετέχουν σε συστημικά σημαντικές τραπεζικές δραστηριότητες εκτός του συνήθους κανονιστικού τους πλαισίου προληπτικής εποπτείας (του ονομαζόμενου «σκιώδους τραπεζικού συστήματος») ούτε να εφαρμόζουν τυπικές στρατηγικές ιδιωτικού εταιρικού κεφαλαίου, όπως οι μοχλευμένες εξαγορές. (21) Για να διατηρήσουν την απαραίτητη ευελιξία στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορούν να επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία πέραν των ειδικών επενδύσεων, στο μέτρο που αυτές οι άλλες επενδύσεις δεν υπερβαίνουν το όριο του 30 % για μη ειδικές επενδύσεις. Συμμετοχές σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών δεν θα πρέπει (22) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ονομασία «EuSEF» είναι αξιόπιστη και εύκολα αναγνωρίσιμη από επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, μόνο οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις που συμμορφώνονται με τα ενιαία ποιοτικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF» κατά την εμπορική προώθηση ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σε όλη την Ένωση. (23) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν διακριτό και αναγνωρίσιμο προφίλ το οποίο ανταποκρίνεται στον σκοπό τους, θα πρέπει να προβλέπονται ενιαίοι κανόνες για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους και τις επενδυτικές τεχνικές που επιτρέπεται να εφαρμόζουν τα εν λόγω ταμεία. (24) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη συστημικών κινδύνων και ότι, κατά τις επενδυτικές τους δραστηριότητες, αυτά τα ταμεία επικεντρώνονται στην υποστήριξη εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μόχλευσης στο επίπεδο του ταμείου. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να έχουν την άδεια να δανείζονται, να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα ή να παρέχουν εγγυήσεις στο επίπεδο του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, μόνο υπό τον όρο ότι παρόμοια δάνεια, ομόλογα ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του ταμείου και, κατά συνέπεια, δεν αυξάνουν την έκθεση του ταμείου πέρα από το δεσμευμένο κεφάλαιό του. Οι ταμειακές προκαταβολές από επενδυτές του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις που καλύπτονται πλήρως από κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις των εν λόγω επενδυτών δεν αυξάνουν την έκθεση του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και θα πρέπει επομένως να επιτρέπονται. Επίσης, για να είναι σε θέση το ταμείο να καλύπτει έκτακτες ανάγκες ρευστότητας που μπορεί να ανακύπτουν μεταξύ της κλήσης για καταβολή του δεσμευμένου κεφαλαίου από τους επενδυτές και της πραγματικής λήψης του στους λογαριασμούς του ταμείου, θα πρέπει να επιτρέπεται βραχυπρόθεσμος δανεισμός υπό τον όρο ότι το ποσό ενός τέτοιου δανεισμού δεν υπερβαίνει το δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του.

5 L 115/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25) Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπορική προώθηση ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις μόνο σε επενδυτές που διαθέτουν την πείρα, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σε θέματα επενδύσεων και να αξιολογούν ορθά τους κινδύνους που ενέχουν αυτά τα ταμεία και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Ως εκ τούτου, τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να προωθούνται εμπορικά μόνο σε επενδυτές που είναι επαγγελματίες επενδυτές ή που δύνανται να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ( 1 ). Ωστόσο, για να διασφαλιστεί επαρκώς ευρεία βάση επενδυτών για επενδύσεις σε ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει και ορισμένοι άλλοι επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια. Για τους εν λόγω άλλους επενδυτές θα πρέπει να προβλέπονται ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική προώθηση ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο σε επενδυτές που έχουν το απαραίτητο προφίλ για να πραγματοποιούν τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες αποκλείουν την εμπορική προώθηση μέσω της χρήσης προγραμμάτων περιοδικής αποταμίευσης. Επιπλέον, επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που συμμετέχουν στη διαχείριση ενός διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι δυνατές όταν γίνονται στα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις που διαχειρίζονται, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά είναι επαρκώς ενήμερα σε επενδυτικά θέματα για να συμμετέχουν σε τέτοιες επενδύσεις. (26) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις που εκπληρώνουν ενιαία ποιοτικά κριτήρια σχετικά με τη συμπεριφορά τους στην αγορά χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF», θα πρέπει να θεσπίζονται κανόνες για την επαγγελματική δεοντολογία και τη σχέση των εν λόγω διαχειριστών με τους επενδυτές τους. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει επίσης να προβλέπονται ενιαίοι όροι αντιμετώπισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων από τους εν λόγω διαχειριστές. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες και όρους, ο διαχειριστής θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει την ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. (27) Όταν ένας διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις προτίθεται να αναθέσει αρμοδιότητες σε τρίτους, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στο ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και τους επενδυτές του δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από μια τέτοια ανάθεση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του διαχειριστή σε τρίτους. Επιπλέον, ο διαχειριστής δεν θα πρέπει να αναθέτει αρμοδιότητες στον βαθμό που, ( 1 ) ΕΕ L 145 της , σ. 1. ουσιαστικά, δεν θα μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και θα έχει μετατραπεί σε οντότητα χωρίς ουσιαστική αρμοδιότητα. Ο διαχειριστής θα πρέπει να παραμένει ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την ορθή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί και για τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων δεν θα πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας του διαχειριστή και, ειδικότερα, δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση της δραστηριότητας του διαχειριστή ή της διαχείρισης του ταμείου, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών του. (28) Η δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου επιπροσθέτως της παραγωγής οικονομικών αποδόσεων για τους επενδυτές αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των επενδυτικών ταμείων που στοχεύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις, το οποίο τους επιτρέπει να διακρίνονται από άλλους τύπους επενδυτικών ταμείων. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ότι ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις θα πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες μέτρησης του θετικού κοινωνικού αντικτύπου που θα επιτευχθεί από επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. (29) Επί του παρόντος τα ταμεία που επιδιώκουν κοινωνικά αποτελέσματα ή κοινωνικό αντίκτυπο τυπικά αξιολογούν και αντιπαραβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που επιδιώκουν. Υπάρχει ευρύ φάσμα διαφόρων ειδών κοινωνικών αποτελεσμάτων ή αντικτύπων που μπορεί να επιδιώκει μια κοινωνική επιχείρηση. Έχουν ήδη αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι προσδιορισμού και μέτρησης των κοινωνικών αποτελεσμάτων και αντικτύπων. Παραδείγματος χάριν μια επιχείρηση που επιδιώκει την πρόσληψη ατόμων που μειονεκτούν μπορεί να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προσληφθέντων προσώπων που διαφορετικά δεν θα έβρισκαν απασχόληση και μια επιχείρηση που επιδιώκει να βελτιώσει την αποκατάσταση κρατουμένων που πρόκειται να ελευθερωθούν μπορεί να αξιολογεί τις επιδόσεις της σε σχέση με τα ποσοστά υποτροπής. Τα ταμεία βοηθούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις για την προετοιμασία και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους στόχους και τα επιτεύγματά τους και τη συλλογή πληροφοριών για τους επενδυτές. Ενώ οι πληροφορίες για τα κοινωνικά αποτελέσματα και τον αντίκτυπο είναι πολύ σημαντικές για τους επενδυτές, είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών επιχειρήσεων και διαφόρων ταμείων τόσο λόγω των διαφορών στα κοινωνικά αποτελέσματα ή τον αντίκτυπο που επιδιώκονται, όσο και λόγω της ποικιλίας των σημερινών προσεγγίσεων. Για να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη δυνατή συνοχή και συγκρισιμότητα των πληροφοριών αυτών σε μακροπρόθεσμη βάση και η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες για τη λήψη των πληροφοριών, είναι σκόπιμο να θεσπίζονται κατ εξουσιοδότηση πράξεις σε αυτόν τον τομέα. Οι κατ εξουσιοδότηση αυτές πράξεις θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη σαφήνεια για τις εποπτικές αρχές, τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/23 (30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της ονομασίας «EuSEF», θα πρέπει να θεσπιστούν επίσης ποιοτικά κριτήρια σχετικά με την οργάνωση κάθε διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν ενιαίες, αναλογικές απαιτήσεις για την ανάγκη διατήρησης επαρκών τεχνικών και ανθρώπινων πόρων. (31) Για να εξασφαλισθεί η σωστή διαχείριση του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και η ικανότητα των διαχειριστών τους να καλύπτουν δυνητικούς κινδύνους από τις δραστηριότητές τους, θα πρέπει να καθοριστούν ενιαίες, αναλογικές απαιτήσεις για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις με σκοπό τη διατήρηση επαρκών ιδίων κεφαλαίων. Το ύψος αυτών των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να είναι επαρκές για να διασφαλίζει τη συνέχεια και τη σωστή διαχείριση του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις. (32) Για σκοπούς προστασίας των επενδυτών, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις αποτιμούνται καταλλήλως. Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει, ως εκ τούτου, να περιέχουν διατάξεις για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζονται η ακεραιότητα και η διαφάνεια της αποτίμησης. ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερης συνέπειας και συγκρισιμότητας των εν λόγω πληροφοριών. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία για τα κριτήρια και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή συγκεκριμένων εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ως επενδυτικών στόχων. Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που θα επιτευχθεί από την επενδυτική πολιτική και τον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησής του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις εν λόγω επενδύσεις, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις που δεν επενδύονται σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιλογής τους. (36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων απαιτήσεων που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να εποπτεύει τη συμμόρφωση του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις με τις ενιαίες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για τον σκοπό αυτό, οι διαχειριστές που σκοπεύουν να προωθήσουν εμπορικά τα ταμεία τους υπό την ονομασία «EuSEF» θα πρέπει να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σχετικά με την πρόθεση αυτή. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καταχωρίσει τον διαχειριστή εάν έχουν παρασχεθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και εάν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η καταχώριση αυτή θα πρέπει να έχει ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση. (33) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF» λογοδοτούν επαρκώς για τις δραστηριότητές τους, θα πρέπει να καθοριστούν ενιαίοι κανόνες για τις ετήσιες εκθέσεις. (37) Για να διευκολύνεται η διασυνοριακή εμπορική προώθηση του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, η καταχώριση του διαχειριστή θα πρέπει να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό. (34) Μολονότι περιλαμβάνονται διασφαλίσεις στον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλιστεί ότι γίνεται ορθή χρήση των πόρων, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επαγρυπνούν όσον αφορά την τήρηση των εν λόγω διασφαλίσεων. (35) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της ονομασίας «EuSEF» για τους επενδυτές, είναι ανάγκη η ονομασία να χρησιμοποιείται μόνο από διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και που χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την επενδυτική πολιτική τους και τους επενδυτικούς τους στόχους. Θα πρέπει συνεπώς να καθοριστούν ενιαίοι κανόνες για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που επιβάλλονται σε διαχειριστές σε σχέση με τους επενδυτές τους. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις, έτσι (38) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες είναι αναγκαίο να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής. (39) Για την αποτελεσματική εποπτεία των προβλεπόμενων απαιτήσεων στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να θεσπιστεί επίσης μια διαδικασία αποστολής διασυνοριακών ειδοποιήσεων μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών, η οποία θα ενεργοποιείται με την καταχώριση του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις στο κράτος μέλος καταγωγής του.

7 L 115/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (40) Για να διατηρηθούν συνθήκες διαφάνειας για την εμπορική προώθηση ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σε όλη την Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) («ΕΑΚΑΑ») που έχει συγκροτηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον διατήρησης κεντρικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλους τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα οποία αυτοί διαχειρίζονται, και τα οποία έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. (45) Πληροφορίες εποπτείας θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής και της ΕΑΚΑΑ. (46) Η αποτελεσματική κανονιστική συνεργασία μεταξύ των οντοτήτων που έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό απαιτεί την τήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικού απορρήτου από όλες τις συναφείς εθνικές αρχές και την ΕΑΚΑΑ. (41) Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και τεκμηριωμένους λόγους που την οδηγούν να πιστεύει ότι ο διαχειριστής του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς της, θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. (42) Εάν ο διαχειριστής του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις εμμένει σε ενέργειες που έρχονται σαφώς σε σύγκρουση με τον παρόντα κανονισμό, παρά τη λήψη των μέτρων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή επειδή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν προβαίνει σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα που χρειάζονται για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύεται στον εν λόγω διαχειριστή να προωθεί περαιτέρω στην αγορά τα οικεία ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις εντός του κράτους μέλους υποδοχής. (43) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων κριτηρίων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει κατάλογο των εποπτικών εξουσιών που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές. (44) Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη επιβολή του, ο παρών κανονισμός προβλέπει διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα στην περίπτωση παράβασης των βασικών διατάξεών του, ήτοι των κανόνων για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, για τις ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με την ταυτότητα των επιλέξιμων επενδυτών και για τη χρήση της ονομασίας «Eu SEF» μόνο από καταχωρισμένους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η παράβαση αυτών των βασικών διατάξεων θα πρέπει να συνεπάγεται, κατά περίπτωση, απαγόρευση χρήσης της ονομασίας και διαγραφή του εν λόγω διαχειριστή από το μητρώο. ( 1 ) ΕΕ L 331 της , σ. 84. (47) Η συμβολή των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς για κοινωνικές επενδύσεις θα εξαρτηθεί από την υιοθέτηση της ονομασίας «EuSEF» από τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, την αναγνώριση της ονομασίας από τους επενδυτές και την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος για κοινωνικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, που βοηθάει τις εν λόγω επιχειρήσεις να κάνουν χρήση των επιλογών χρηματοδότησης που προβλέπονται. Προς τούτο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων, μεταξύ άλλων, οι παράγοντες της αγοράς, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, η Επιτροπή και άλλες σχετικές οντότητες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. (48) Προκειμένου να προσδιορισθούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τον προσδιορισμό των τύπων αγαθών και υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που ενσωματώνουν κοινωνικό στόχο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύνανται να διανεμηθούν κέρδη σε ιδιοκτήτες και επενδυτές, τους τύπους σύγκρουσης συμφερόντων τις οποίες πρέπει να αποφεύγουν οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με αυτές, τα στοιχεία των διαδικασιών μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου που επιτυγχάνεται από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο και τη διαδικασία για την παροχή πληροφοριών στους επενδυτές. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας υπόψη πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης και κώδικες δεοντολογίας. Στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες όσον αφορά κατ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τα στοιχεία των διαδικασιών μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου που επιτυγχάνεται από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων και η ΕΑΚΑΑ. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/25 (49) Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτική εναρμόνιση και υψηλό επίπεδο εποπτείας σε όλη την Ένωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για φορέα με ιδιαιτέρως εξειδικευμένη τεχνογνωσία, θα ήταν αποδοτικό και ενδεδειγμένο να ανατεθούν στην ΕΑΚΑΑ η κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνουν επιλογές πολιτικής, και η υποβολή τους στην Επιτροπή. (50) Στην Επιτροπή θα πρέπει να δοθεί η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον της κατάρτισης εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη μορφή της αποστολής ειδοποιήσεων που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. (51) Εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τον παρόντα κανονισμό ώστε να αξιολογήσει τις εξελίξεις της αγοράς των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Η επανεξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει γενική έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των κανόνων του παρόντος κανονισμού και με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις. (52) Πέραν αυτών, εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει να επανεξετάζει τη σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, ιδίως εκείνους που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Ειδικότερα, αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να αφορά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να αξιολογεί κατά πόσο είναι απαραίτητο να επεκταθεί το πεδίο για να επιτρέπει στους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF». Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις. (53) Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τυχόν εμπόδια που μπορεί να έχουν εμποδίσει την απορρόφηση των κονδυλίων από τους επενδυτές, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων σε θεσμικούς επενδυτές άλλου κανονισμού, προληπτικής φύσεως, που μπορεί να ισχύει για αυτούς. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία για την αξιολόγηση της συμβολής της ονομασίας «EuSEF» σε άλλα προγράμματα της Ένωσης, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», που επιδιώκουν επίσης την υποστήριξη της καινοτομίας στην Ένωση. (54) Σε σχέση με την εξέταση από την Επιτροπή των εμποδίων φορολογίας στις διασυνοριακές επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» και στο πλαίσιο της επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την ανάληψη ισοδύναμης εξέτασης των πιθανών φορολογικών εμποδίων για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να αξιολογήσει πιθανά φορολογικά κίνητρα που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ένωση. (55) Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό και πόρους τις οποίες συνεπάγεται η ανάληψη των εξουσιών και καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. (56) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που έχουν αναγνωριστεί ιδίως στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7) και της επιχειρηματικής ελευθερίας (άρθρο 16). (57) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ) διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που διορίζουν τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 2 ) διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. (58) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις με καθορισμό πλαισίου καταχώρισης των διαχειριστών τέτοιων ταμείων, που διευκολύνει έτσι την εμπορική προώθηση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σε όλη την Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού, ( 1 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31. ( 2 ) ΕΕ L 8 της , σ. 1.

9 L 115/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός προβλέπει ενιαίες απαιτήσεις και όρους για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF» σε σχέση με την εμπορική προώθηση ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. σχέση με την εμπορική προώθηση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Ένωση, υπό τον όρο ότι, επί μονίμου βάσεως σε σχέση με τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία διαχειρίζονται: α) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ και β) εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα άρθρα 3, 5 και 10, το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) του παρόντος κανονισμού. Προβλέπει επίσης ενιαίους κανόνες για την εμπορική προώθηση ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σε επιλέξιμους επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τα επιλέξιμα επενδυτικά μέσα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την οργάνωση, τη δεοντολογία και τη διαφάνεια των διαχειριστών που προωθούν εμπορικά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Άρθρο 2 1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 3. Όταν οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι εξωτερικοί διαχειριστές και έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15, δύνανται επιπροσθέτως να διαχειρίζονται οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), με την επιφύλαξη της αδειοδότησης βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Άρθρο 3 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων»: ΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, α) τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τους δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, β) «ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις»: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που: β) έχουν συσταθεί στην Ένωση, γ) υπόκεινται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και δ) διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. 2. Όταν το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίοι έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15 αυξάνεται μεταγενεστέρως για να υπερβεί το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και όταν οι διαχειριστές αυτοί υπόκεινται ως εκ τούτου σε αδειοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF» σε i) προτίθεται να επενδύει ελάχιστο ποσοστό 70 % του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του σε περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν ειδικές επενδύσεις, που υπολογίζονται με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών και των συμμετοχών σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, εντός χρονικού πλαισίου που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφά του, ii) δεν χρησιμοποιεί πάνω από 30 % του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του ταμείου και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων, που υπολογίζονται με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών και των συμμετοχών σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, iii) έχει συσταθεί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους,

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 γ) «διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις»: νομικό πρόσωπο με κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα τη διαχείριση τουλάχιστον ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, δεν συμπεριλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δ) «εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις»: οργανισμός που: i) όταν πραγματοποιείται επένδυση από το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 14 και 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ii) έχει πρωταρχικό στόχο του την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντίκτυπου σύμφωνα με το καταστατικό του, τον κανονισμό του ή οποιοδήποτε άλλο καταστατικό έγγραφο για τη σύσταση της επιχείρησης, στην περίπτωση που η επιχείρηση: έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, για να εξασφαλίσει ότι η τρίτη χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πολυμερών φορολογικών συμφωνιών, ε) «ειδικές επενδύσεις»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα: παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά σε ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα, μειονεκτούντα ή κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα, i) τίτλος εταιρικού κεφαλαίου ή οιονεί εταιρικού κεφαλαίου που: χρησιμοποιεί μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο ή παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη αποκλειστικά σε κοινωνικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στις δύο πρώτες περιπτώσεις, iii) χρησιμοποιεί τα κέρδη του πρωτίστως για να επιτύχει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο του σύμφωνα με το καταστατικό του, τον κανονισμό του ή οποιοδήποτε άλλο καταστατικό έγγραφο για τη σύσταση της επιχείρησης και σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες του, που ορίζουν την περίπτωση διανομής κερδών σε μετόχους και ιδιοκτήτες, εξασφαλίζοντας ότι η ενδεχόμενη διανομή κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο του, iv) η διαχείρισή του πραγματοποιείται κατά τρόπο υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων, των πελατών και των συμφεροντούχων που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκδίδεται από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τον αποκτά απευθείας το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, εκδίδεται από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ως αντάλλαγμα χρεογράφου εταιρικού κεφαλαίου το οποίο έχει εκδοθεί από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ή εκδίδεται από οργανισμό ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία είναι θυγατρική του, και αποκτάται από το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ως αντάλλαγμα για τίτλο εταιρικού κεφαλαίου που εκδίδεται από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, v) είναι εγκατεστημένος εντός της επικράτειας κράτους μέλους ή σε τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα: ii) εξασφαλισμένοι ή μη εξασφαλισμένοι χρεωστικοί τίτλοι εκδιδόμενοι από εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις,

11 L 115/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης iii) μερίδια ή μετοχές ενός ή περισσότερων άλλων ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν έχουν τα ίδια επενδύσει περισσότερο από 10 % του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου τους που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους σε ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, iv) εξασφαλισμένα ή μη δάνεια που χορηγούνται από το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ια) πλαισίου που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, να αποκτήσει δικαίωμα ή να πραγματοποιήσει εισφορά κεφαλαίου σε αυτό το ταμείο, «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει συσταθεί ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και υπόκειται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, v) οποιουδήποτε άλλου είδους συμμετοχή σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, στ) «σχετικές δαπάνες»: τέλη, επιβαρύνσεις και έξοδα που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές και για τα οποία υπάρχει συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και των επενδυτών του, ιβ) «κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος καταγωγής, στο οποίο ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις προωθεί εμπορικά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ζ) «εταιρικό κεφάλαιο»: δικαίωμα ιδιοκτησίας σε επιχείρηση, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι μετοχές ή άλλων μορφών συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, τα οποία εκδίδονται στους επενδυτές του, ιγ) «αρμόδια αρχή»: η εθνική αρχή την οποία ορίζει το κράτος μέλος καταγωγής, βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, για την ανάληψη του καθήκοντος καταχώρισης των διαχειριστών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. η) «οιονεί εταιρικό κεφάλαιο»: τύπος χρηματοδοτικού μέσου που αποτελεί συνδυασμό εταιρικού κεφαλαίου και χρεωστικών τίτλων, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη, θ) «εμπορία» ή «εμπορική προώθηση»: άμεση ή έμμεση προσφορά ή τοποθέτηση, με πρωτοβουλία του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή εξ ονόματός του, μεριδίων ή μετοχών ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις το οποίο διαχειρίζεται, σε επενδυτές εγκατεστημένους ή με εγκατεστημένο γραφείο στην Ένωση, ι) «δεσμευμένο κεφάλαιο»: οποιαδήποτε δέσμευση σύμφωνα με την οποία ένας επενδυτής υποχρεούται, εντός του χρονικού Σε σχέση με το στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, εφόσον η νομική μορφή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και το διευθυντικό όργανο του ταμείου δεν διορίζει εξωτερικό διαχειριστή, το ίδιο το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις καταχωρίζεται ως διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 15. Ένα ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις το οποίο καταχωρίζεται ως εσωτερικός διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις δεν καταχωρίζεται ως εξωτερικός διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 2. Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 26, που προσδιορίζουν τους τύπους υπηρεσιών ή αγαθών και τις μεθόδους παραγωγής υπηρεσιών ή αγαθών που ενσωματώνουν κοινωνικό στόχο αναφερόμενο στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο ii) του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να διανεμηθούν κέρδη σε ιδιοκτήτες και επενδυτές.

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ «EuSEF» Άρθρο 4 Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο δικαιούνται να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF» για την εμπορική προώθηση ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Άρθρο 5 1. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις διασφαλίζουν ότι, κατά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός των ειδικών επενδύσεων, δεν χρησιμοποιείται ποσοστό πέραν του 30 % του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του για την απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Το όριο του 30 % υπολογίζεται με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών. Για τον υπολογισμό αυτού του ορίου δεν λαμβάνονται υπόψη συμμετοχές σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, καθώς τα μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών δεν πρέπει να θεωρούνται επενδύσεις. 2. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν χρησιμοποιούν στο επίπεδο του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε μέθοδο βάσει της οποίας θα αυξηθεί η έκθεση του ταμείου πέρα από το επίπεδο του δεσμευμένου κεφαλαίου του, είτε μέσω δανεισμού διαθεσίμων ή χρεογράφων είτε μέσω της συμμετοχής σε παράγωγες θέσεις ή με άλλα μέσα. 3. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δύνανται μόνον να δανείζονται, να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα, ή να παρέχουν εγγυήσεις στο επίπεδο του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, εφόσον τέτοια δάνεια, ομόλογα ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του ταμείου. 2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που συμμετέχουν στη διαχείριση ενός διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις όταν οι επενδύσεις αυτές γίνονται στα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία διαχειρίζονται. Άρθρο 7 Για το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις που διαχειρίζονται, οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις οφείλουν: α) να ενεργούν εντίμως, δίκαια και με τη δέουσα δεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους, β) να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών που μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τα συμφέροντα των επενδυτών και των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, γ) να εκτελούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες έτσι ώστε να προωθούν τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίες έχουν επενδύσει, καθώς και να προωθούν με τον βέλτιστο τρόπο τα συμφέροντα των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία διαχειρίζονται και των επενδυτών τους, καθώς και την ακεραιότητα της αγοράς, δ) να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και τη συνεχή παρακολούθηση επενδύσεων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και του θετικού κοινωνικού αντικτύπου τους, ε) να διαθέτουν επαρκή γνώση και κατανόηση των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στις οποίες επενδύουν, Άρθρο 6 1. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις προωθούν εμπορικώς μερίδια και μετοχές των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις αποκλειστικά σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή που δύνανται, εάν ζητηθεί, να αντιμετωπιστούν ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή σε άλλους επενδυτές, στην περίπτωση που: α) δεσμεύονται να επενδύσουν ελάχιστο ποσό EUR και β) δηλώνουν εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από τη σύμβαση που θα συναφθεί για τη δέσμευση επένδυσης, ότι έχουν λάβει γνώση των κινδύνων που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη δέσμευση. στ) να αντιμετωπίζουν τους επενδυτές τους ισότιμα, ζ) να εξασφαλίζουν ότι κανένας επενδυτής δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, εκτός εάν αυτό γνωστοποιείται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις. Άρθρο 8 1. Όταν ένας διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις αναθέτει αρμοδιότητες σε τρίτους, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στο ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή τους επενδυτές του δεν επηρεάζεται. Ο διαχειριστής δεν αναθέτει αρμοδιότητες σε τέτοια έκταση που, κατ ουσίαν, να μην μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και σε βαθμό ώστε να μετατρέπεται σε οντότητα χωρίς ουσιαστική αρμοδιότητα.

13 L 115/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η όποια ανάθεση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και ιδίως δεν αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση της δραστηριότητας του εν λόγω διαχειριστή ή της διαχείρισης του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών του. κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων δεν επαρκούν ώστε να διασφαλίζουν εύλογα την πρόληψη των κινδύνων πρόκλησης ζημίας στα συμφέροντα των επενδυτών. Ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις γνωστοποιεί με σαφήνεια τον χαρακτήρα γενικά ή τα αίτια της σύγκρουσης συμφερόντων στους επενδυτές πριν αναλάβουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση εκ μέρους τους. Άρθρο 9 1. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις εντοπίζουν και αποφεύγουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και, όταν αυτές δεν δύναται να αποφευχθούν, διαχειρίζονται, παρακολουθούν και, σύμφωνα με την παράγραφο 4, γνωστοποιούν αμέσως τις εν λόγω περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να προλαμβάνουν την πιθανότητα πρόκλησης δυσμενών επιπτώσεων στα συμφέροντα των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και των επενδυτών τους και να διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία διαχειρίζονται. 2. Ειδικότερα, οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις εντοπίζουν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που δύναται να ανακύψουν μεταξύ: α) των διαχειριστών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, των προσώπων που διοικούν ουσιαστικά την επιχείρηση των εν λόγω διαχειριστών, εργαζομένων ή οποιουδήποτε προσώπου που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή ελέγχεται από τους εν λόγω διαχειριστές, και του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις το οποίο διαχειρίζονται οι εν λόγω διαχειριστές ή των επενδυτών του, β) ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή των επενδυτών του και ενός άλλου ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις το οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος διαχειριστής ή των επενδυτών του, 5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 26 οι οποίες προσδιορίζουν: α) τους τύπους σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι διαχειριστές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις όσον αφορά τις δομές και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Άρθρο Οι διαχειριστές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις χρησιμοποιούν για κάθε ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις το οποίο διαχειρίζονται, διαδικασίες μέτρησης του βαθμού στον οποίο οι εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στις οποίες επενδύει το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, επιτυγχάνουν το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν δεσμευθεί να επιτυγχάνουν. Οι διαχειριστές εξασφαλίζουν ότι αυτές οι διαδικασίες είναι σαφείς και διαφανείς και περιλαμβάνουν δείκτες στους οποίους μπορεί, ανάλογα με τον κοινωνικό στόχο και τη φύση της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, να περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα: α) απασχόληση και αγορά εργασίας, γ) του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή των επενδυτών του και ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ του οποίου τη διαχείριση έχει ο ίδιος διαχειριστής, ή των επενδυτών του. β) προδιαγραφές και δικαιώματα που σχετίζονται με την ποιότητα της εργασίας, γ) κοινωνική ένταξη και προστασία συγκεκριμένων ομάδων, 3. Οι διαχειριστές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις διατηρούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και Γνωστοποιήσεις περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, πραγματοποιούνται στην περίπτωση που τα οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει ο διαχειριστής ταμείου δ) ισότητα μεταχείρισης, ισότητα ευκαιριών και απουσία διακρίσεων, ε) δημόσια υγεία και ασφάλεια, στ) πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και στα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης και οι συνέπειες σε αυτά.

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/31 2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 26 για τον καθορισμό των στοιχείων των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τους διάφορους οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Άρθρο Ανά πάσα στιγμή, οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και χρησιμοποιούν κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία διαχειρίζονται. που πληροί τις προϋποθέσεις κατά το τέλος της ζωής του και, κατά περίπτωση, τα διανεμηθέντα κέρδη κατά τη διάρκεια ζωής του. Περιλαμβάνει τους ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις. Η ετήσια έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα αναφοράς και τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ των διαχειριστών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και των επενδυτών. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις κοινοποιούν την έκθεση στους επενδυτές, εάν τους ζητηθεί. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι επενδυτές δύναται να συμφωνήσουν μεταξύ τους πρόσθετες γνωστοποιήσεις. 2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 2. Στους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις εναπόκειται, ανά πάσα στιγμή, να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να αιτιολογούν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους με σκοπό να διατηρούν την επιχειρησιακή συνέχεια και να κοινοποιούν το συλλογισμό τους όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους αυτά τα κεφάλαια είναι επαρκή όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14. Άρθρο Οι κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και εξασφαλίζουν ορθή και διαφανή διεργασία αποτίμησης. 2. Οι διαδικασίες αποτίμησης που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σωστά και ότι η αξία ενεργητικού υπολογίζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 3. Για να εξασφαλισθεί συνέπεια στην αποτίμηση των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, η ΕΑΚΑΑ εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν κοινές αρχές για τη μεταχείριση των επενδύσεων στις επιχειρήσεις αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τον πρωταρχικό στόχο τους που συνίσταται στην επίτευξη μετρήσιμου θετικού κοινωνικού αντικτύπου και τη χρήση των κερδών τους κατά πρώτο και κύριο λόγο για την επίτευξη του εν λόγω αντικτύπου. α) στοιχεία, κατά περίπτωση, των συνολικών κοινωνικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσω της επενδυτικής πολιτικής και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αυτών των αποτελεσμάτων, β) δήλωση οποιωνδήποτε αποεπενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε σχέση με εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, γ) περιγραφή της περίπτωσης που αποεπενδύσεις σε σχέση με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις που δεν επενδύονται σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν λάβει χώρα βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ), δ) σύνοψη των δραστηριοτήτων που έχει πραγματοποιήσει ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις σε σχέση με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), ε) πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τον σκοπό των λοιπών επενδύσεων πέραν των ειδικών επενδύσεων στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 5 παράγραφος 1. Άρθρο Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για κάθε ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, και βρίσκεται υπό τη διαχείρισή τους, εντός έξι μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Η έκθεση περιγράφει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους. Κοινοποιεί επίσης τα κέρδη του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας 3. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως διεξάγεται λογιστικός έλεγχος του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις. Ο λογιστικός έλεγχος επιβεβαιώνει ότι τηρούνται στο όνομα του ταμείου μετρητά και περιουσιακά στοιχεία και ότι ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις τηρεί και ενημερώνει κατάλληλα αρχεία και πραγματοποιεί ελέγχους όσον αφορά τη χρήση οποιασδήποτε εντολής και τον έλεγχο των μετρητών και των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και των επενδυτών του.

15 L 115/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην περίπτωση που ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ( 1 ) όσον αφορά ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύναται να παρέχονται είτε ξεχωριστά είτε ως πρόσθετη ενότητα στην ετήσια οικονομική έκθεση. Άρθρο Πριν από τη λήψη της επενδυτικής τους απόφασης, οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις διαβιβάζουν, σε σχέση με τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία διαχειρίζονται, στους επενδυτές τους, σε σαφή και κατανοητή μορφή, τα ακόλουθα στοιχεία: vi) οποιωνδήποτε επιβαλλόμενων επενδυτικών περιορισμών, δ) στοιχεία σχετικά με το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στον οποίο στοχεύει η επενδυτική στρατηγική του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εύλογων προβλέψεων των εν λόγω αποτελεσμάτων και πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις του παρελθόντος στο πεδίο αυτό, ε) πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου, στ) περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων πέραν των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και της διαδικασίας και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή αυτών των περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών, α) την ταυτότητα του εν λόγω διαχειριστή και οποιωνδήποτε άλλων παρόχων υπηρεσιών συμβεβλημένων με τον εν λόγω διαχειριστή για τη διαχείρισή τους, καθώς και περιγραφή των καθηκόντων τους, β) την ποσότητα ιδίων κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή του ο εν λόγω διαχειριστής, καθώς και λεπτομερή δήλωση από την οποία να τεκμηριώνεται για ποιο λόγο ο διαχειριστής αυτός θεωρεί τα εν λόγω κεφάλαια επαρκή για τη διατήρηση κατάλληλων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση των ταμείων του κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, γ) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής και των στόχων του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής: i) των τύπων των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες προτίθεται να επενδύσει, ii) οιωνδήποτε άλλων ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις στα οποία προτίθεται να επενδύσει, iii) των τύπων εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες οιοδήποτε άλλο ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο σημείο ii), προτίθεται να επενδύσει, iv) των μη ειδικών επενδύσεων τις οποίες προτίθεται να διενεργήσει, v) των τεχνικών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει και ( 1 ) ΕΕ L 390 της , σ. 38. ζ) περιγραφή του προφίλ κινδύνου του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και όλων των κινδύνων που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία δύναται να επενδύει το ταμείο ή με τις επενδυτικές τεχνικές που δύναται να χρησιμοποιεί, η) περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και της μεθοδολογίας αποτίμησης των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, θ) περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ι) περιγραφή όλων των σχετικών δαπανών και των ανώτατων ποσών αυτών, ια) κατά περίπτωση, τις οικονομικές επιδόσεις του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις στο παρελθόν, ιβ) τις υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης και τις άλλες δραστηριότητες στήριξης που ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις παρέχει ή οργανώνει μέσω τρίτων ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση, ή σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις τις συνεχιζόμενες εργασίες των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίες επενδύει το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή, στην περίπτωση που δεν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες ή δεν εκτελούνται δραστηριότητες, εξήγηση του γεγονότος αυτού,

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/33 ιγ) περιγραφή των διαδικασιών βάσει των οποίων το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να αλλάξει την επενδυτική του στρατηγική ή την επενδυτική του πολιτική ή και τις δύο. α) την ταυτότητα των προσώπων που ουσιαστικά ασκούν το έργο της διοίκησης των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, 2. Όλες οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες πρέπει να είναι εύλογες, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές. Πρέπει να τηρούνται επικαιροποιημένες και να επανεξετάζονται τακτικά όπου χρειάζεται. β) την ταυτότητα των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις των οποίων μερίδια ή μετοχές προωθούνται εμπορικά και τις επενδυτικές τους στρατηγικές, γ) πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ, 3. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση ( 1 ) ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο όσον αφορά το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δύναται να παρέχονται ξεχωριστά ή στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου. 4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 26 οι οποίες προσδιορίζουν: α) το περιεχόμενο των πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως στ) και στο στοιχείο ιβ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, β) τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως στ) και στο στοιχείο ιβ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να παρουσιάζονται κατά τρόπο ενιαίο ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός συγκρισιμότητας. δ) κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις προτίθεται να προωθήσει εμπορικά κάθε ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ε) κατάλογο των κρατών μελών όπου ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις έχει συστήσει, ή προτίθεται να συστήσει, ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. 2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής καταχωρίζει το διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα πρόσωπα που όντως ασκούν δραστηριότητες διαχείρισης του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις έχουν επαρκώς καλή φήμη και εμπειρία σε σχέση και με τις επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθεί ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, β) οι απαιτούμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 πληροφορίες είναι πλήρεις, ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την ονομασία «EuSEF» για την εμπορική προώθηση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τους ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους για την πρόθεσή τους αυτή και παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: ( 1 ) ΕΕ L 345 της , σ. 64. γ) τα μέτρα που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 είναι κατάλληλα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ, δ) ο κατάλογος που κοινοποιείται σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παραγράφου 1 αποκαλύπτει ότι όλα τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του παρόντος κανονισμού.

17 L 115/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η καταχώριση βάσει του παρόντος άρθρου έχει ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και επιτρέπει στους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις να εμπορεύονται ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό την ονομασία «EuSEF» σε όλη την Ένωση. Άρθρο 16 Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην περίπτωση που προτίθενται: α) να προωθήσουν εμπορικά ένα νέο ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή β) να προωθήσουν εμπορικά υφιστάμενο ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις σε κράτος μέλος που δεν αναφέρεται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) κατάλογο. του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 διαδικασία. Άρθρο 18 Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων, δημοσίως προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, στην οποία περιέχονται όλοι οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, που είναι καταχωρισμένοι στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 15, και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία αυτοί προωθούν εμπορικώς, καθώς και τις χώρες στις οποίες προωθούνται εμπορικώς τα εν λόγω ταμεία. Άρθρο Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής εποπτεύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Άρθρο Αμέσως μετά την καταχώριση ενός διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, η προσθήκη νέου ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, η προσθήκη νέας έδρας για τη σύσταση ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή η προσθήκη νέου κράτους μέλους στην αγορά του οποίου προτίθεται να προωθήσει εμπορικώς ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί το γεγονός στα κράτη μέλη που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στην ΕΑΚΑΑ αντίστοιχα. 2. Τα κράτη μέλη υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού δεν επιβάλλουν στον διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εμπορική προώθηση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τους και δεν απαιτούν οποιαδήποτε έγκριση της εμπορικής προώθησης πριν από την έναρξή της. 2. Όταν υπάρχουν σαφείς και βάσιμοι λόγοι που οδηγούν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής να πιστεύει ότι ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς της, ενημερώνει αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. H αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 3. Εάν ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις εμμένει σε ενέργειες που έρχονται σαφώς σε σύγκρουση με τον παρόντα κανονισμό, παρά τη λήψη των μέτρων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή επειδή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν προβαίνει σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης στον διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να προωθεί περαιτέρω στην αγορά το οικείο ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις του εντός του κράτους μέλους υποδοχής. 3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ώστε να καθοριστεί το μορφότυπο της ειδοποίησης δυνάμει του παρόντος άρθρου. 4. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως τις 16 Φεβρουαρίου Ανατίθενται εξουσίες στην Επιτροπή για την έκδοση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 Άρθρο 20 Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, οι εν λόγω αρχές θα έχουν την εξουσία: α) να ζητούν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, υπό οποιαδήποτε μορφή, και να λαμβάνουν το έγγραφο ή αντίγραφό του,

18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/35 β) να απαιτούν την παροχή πληροφοριών χωρίς καθυστέρηση από το διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, β) προωθεί εμπορικώς, κατά παράβαση του άρθρου 6, μερίδια και μετοχές ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις σε μη επιλέξιμους επενδυτές, γ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, δ) να διενεργούν επιτοπίως επιθεωρήσεις κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ε) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, γ) χρησιμοποιεί τη ονομασία «EuSEF» χωρίς να είναι καταχωρισμένος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 15, δ) χρησιμοποιεί την ονομασία «EuSEF» για την εμπορική προώθηση ταμείων που δεν έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii), ε) έχει επιτύχει καταχώριση μέσω ψευδών δηλώσεων ή οιωνδήποτε άλλων παράτυπων τρόπων, κατά παράβαση του άρθρου 15, στ) δεν ενεργεί έντιμα, δίκαια και με τη δέουσα δεξιότητα, μέριμνα ή επιμέλεια κατά την εκτέλεση της δραστηριότητάς του, κατά παράβαση του άρθρου 7 στοιχείο α), στ) να εκδίδουν εντολή ώστε να διασφαλίζεται ότι ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι απέχει από οποιαδήποτε επανάληψη συμπεριφοράς που δύναται να συνιστά παράβαση του παρόντος κανονισμού. Άρθρο Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. ζ) δεν εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών, κατά παράβαση του άρθρου 7 στοιχείο β), η) επανειλημμένως δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 όσον αφορά την ετήσια έκθεση, θ) επανειλημμένως δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση να ενημερώνει τους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, κατά περίπτωση: 2. Έως τις 16 Μαΐου 2015 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 κανόνες. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. α) λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις συμμορφώνεται με τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7 στοιχεία α) και β) και τα άρθρα 13, 14 και 15 του παρόντος κανονισμού, Άρθρο Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει, τηρώντας παράλληλα την αρχή της αναλογικότητας, τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στην περίπτωση που ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις: α) δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, κατά παράβαση του άρθρου 5, β) απαγορεύει τη χρήση της ονομασίας «EuSEF» και διαγράφει το διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις από το μητρώο. 3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και την ΕΑΚΑΑ χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τη διαγραφή του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις από το μητρώο που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

19 L 115/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το δικαίωμα εμπορικής προώθησης ενός ή περισσότερων ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό την ονομασία «EuSEF» στην Ένωση παύει να ισχύει αμέσως με τη λήψη της απόφασης της αρμόδιας αρχής που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2. ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, στον βαθμό που η διαφωνία δεν έχει σχέση με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) ή το άρθρο 3 στοιχείο δ) σημείο i) του παρόντος κανονισμού. Άρθρο Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους για την επιτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/ Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία και τεκμήριο που απαιτείται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδιαίτερα για να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού. Άρθρο Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για τις αρμόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ, καθώς και οι εντεταλμένοι από τις αρμόδιες αρχές ή από την ΕΑΚΑΑ ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή εμπιστευτικών πληροφοριών τις οποίες λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση γνωστοποίησης σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή υπό την οποία οι εν λόγω διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν δύναται να αναγνωριστούν μεμονωμένα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που καλύπτονται από το ποινικό δίκαιο και των περιπτώσεων ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή η ΕΑΚΑΑ δεν εμποδίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης που ισχύουν για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. 3. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ή η ΕΑΚΑΑ λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 2, δύναται να τις χρησιμοποιούν μόνο κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους και για το σκοπό της εκτέλεσης διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών. Άρθρο 25 Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σχετικά με εκτίμηση, δράση ή παράλειψη μιας από τις αρμόδιες αρχές σε τομείς στους οποίους ο παρών κανονισμός απαιτεί συνεργασία ή συντονισμό μεταξύ αρμοδίων αρχών από πλείονα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να φέρουν το θέμα ενώπιον της ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Η εξουσία έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από τις 15 Μαΐου Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσιών εντός διαστήματος εννέα μηνών πριν από το τέλος της τετραετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου. 3. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 5, στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 δύναται να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 4. Μόλις εκδώσει μια κατ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 5. Οι κατ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 2 ή το άρθρο 14 παράγραφος 4 τίθενται σε ισχύ μόνο, εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/37 Άρθρο H Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η επανεξέταση περιλαμβάνει γενική έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των κανόνων του παρόντος κανονισμού και με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων: α) του βαθμού στον οποίο η ονομασία «EuSEF» έχει χρησιμοποιηθεί από διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σε διάφορα κράτη μέλη, είτε σε εγχώρια είτε σε διασυνοριακή βάση, θ) της δυνατότητας επέκτασης της εμπορικής προώθησης ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σε ιδιώτες επενδυτές, ι) της σκοπιμότητας να συμπεριλαμβάνονται τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις στα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ια) της σκοπιμότητας συμπλήρωσης του παρόντος κανονισμού με καθεστώς θεματοφυλάκων, β) της γεωγραφικής και τομεακής κατανομής των επενδύσεων που έχουν αναληφθεί από τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, γ) της σκοπιμότητας των απαιτήσεων περί παροχής πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 14, ιδιαίτερα του κατά πόσο οι πληροφορίες επαρκούν για να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση επένδυσης, δ) της χρήσης των διάφορων ειδικών επενδύσεων από ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και του αντικύπου που αυτή έχει στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση, ιβ) εξέτασης των πιθανών φορολογικών εμποδίων για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης των πιθανών φορολογικών κινήτρων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ένωση, ιγ) εκτίμησης τυχόν εμποδίων που μπορεί να έχουν εμποδίσει την επένδυση σε επιχειρήσεις με την ονομασία «EuSEF», περιλαμβανομένων των επιπτώσεων άλλων νομοθετημάτων της Ένωσης προληπτικής φύσεως σε θεσμικούς επενδυτές. 2. Η επανεξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται ως εξής: ε) της σκοπιμότητας της θέσπισης ευρωπαϊκής σήμανσης για τις «κοινωνικές επιχειρήσεις», α) έως τις 22 Ιουλίου 2017 για τα στοιχεία α) έως ε) και τα στοιχεία ζ) έως ιγ) και στ) της δυνατότητας να επιτρέπεται στα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF», λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία κατά την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής όσον αφορά μέτρα που σκοπεύουν να ενθαρρυνθούν τις τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, ζ) της πρακτικής εφαρμογής των κριτηρίων αναγνώρισης επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και των σχετικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση και του θετικού κοινωνικού τους αντικτύπου, η) μιας ανάλυσης των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να μετρήσουν τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που παράγεται από τις επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, και μιας εκτίμησης της σκοπιμότητας θέσπισης εναρμονισμένων προτύπων για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου σε ενωσιακό επίπεδο κατά τρόπο συνεπή προς την κοινωνική πολιτική της Ένωσης, β) έως τις 22 Ιουλίου 2015 για το στοιχείο στ). 3. Σε συνέχεια της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και μετά από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν απαιτείται, από νομοθετική πρόταση. Άρθρο Έως τις 22 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή αρχίζει να επανεξετάζει τη σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, ιδίως εκείνους που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Η επανεξέταση αυτή αφορά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Συγκεντρώνει στοιχεία για την αξιολόγηση του κατά πόσο είναι απαραίτητο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής ώστε να επιτρέπεται στους διαχειριστές που διαχειρίζονται ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας των οποίων το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, να καταστούν διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα