Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2"

Transcript

1 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στα πλεονεκτήματα των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα, καθώς και με την ανάπτυξη και το άνοιγμα νέων αγορών. Οι ενέργειες αυτές συμπληρώνουν και ενισχύουν επωφελώς τις ενέργειες των κρατών μελών. (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στα πλεονεκτήματα των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα, λαμβανομένων υπόψη των αναγνωρισμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο συστημάτων ποιότητας που παρέγουν προστιθέμενη αξία στα ευρωπαϊκά προϊόντα, καθώς και με την ανάπτυξη και το άνοιγμα νέων αγορών. Οι ενέργειες αυτές συμπληρώνουν και ενισχύουν επωφελώς τις ενέργειες των κρατών μελών. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές συνήθως δεν γνωρίζουν καλά τους κανόνες και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που οφείλουν να τηρούν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Για να ανπμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να καταδειχθεί ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα πληρούν τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων, υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, υγείας των φυτών, καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Επομένως, η πολιτική ενημέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και προώθησής τους είναι σημαντική για να κατανοήσουν και να ευαισθητοποιηθούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Επιπλέον, εκτιμάται όπ πρέπει να δοθεί προσοχή στα προϊόντα που έχουν υπαχθεί στα αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση συστήματα ποιότητας. Τροπολογία 2 Αιπολογική σκέψη 7 (7) Η ενημέρωση σχετικά με τους οίνους της Ένωσης και η προώθησή τους συγκαταλέγονται μεταξύ των εμβληματικών μέτρων των προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα που εντάσσονται στην ΚΓΠ. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η επιλεξιμότητα των οίνων που μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος μόνο στην περίπτωση των οίνων που συνδέονται με άλλο γεωργικό προϊόν ή προϊόν διατροφής. (7} Η ενημέρωση σχετικά με τους οίνους της Ένωσης και η προώθησή τους συγκαταλέγονται μεταξύ των έμβλημα τικών μέτρων των προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα που εντάσσονται στην ΚΓΠ. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η επιλεξιμότητα των οίνων που μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος μόνο στην περίπτωση των οίνων που συνδέονται με άλλο γεωργικό προϊόν ή προϊόν διατροφής.

2 Πιστεύουμε ότι ο αμπελοοινικός τομέας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά απ ό,τι τα λοιπά γεωργικά προϊόντα και πρέπει να υπαχθεί πλήρως στον κατάλογο των επιλέξιμων προϊόντων, και όχι μόνο για τις περιπτώσεις γενικών εκστρατειών ενημέρωσης που συνδέονται με άλλα προϊόντα. Ο οίνος θα ήταν το μόνο ευρωπαϊκό προϊόν που δεν θα μπορούσε να επωφεληθεί από εκστρατείες προώθησης που αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο αυτόν. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί ένας κλάδος που κατέχει καθοριστική θέση στην ευρωπαϊκή παραγωγή. Τροπολογία 3 Αιτιολογική σκέψη 8 (8) Την περίοδο , μόλις το 30 % του προϋπολογισμού των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί, με στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75 % των εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη. (8) Την περίοδο , μόλις το 30 % του προϋπολογισμού των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 διατέθηκε για ενέργειες με στόχο τις αγορές τρίτων χωρών, παρόλο που οι αγορές αυτές παρέχουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για να ενθαρρυνθεί,-με στόχο να φθάσει σε ποσοστό 75 % των εκτιμώμενων δαπανών, η υλοποίηση περισσότερων ενεργειών ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες χώρες, κυρίως με μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα καλούνται σήμερα να ανταγωνιστούν τα προϊόντα τρίτων χωρών, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά, ενώ παράλληλα υποχρεούνται να τηρούν τις πολυάριθμες και απαιτητικές προδιαγραφές της Ένωσης. Σε όλα αυτά, πρέπει να προστεθούν οι διαφορετικές μορφές και συνθήκες παραγωγής που ισχύουν τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, που δεν πρέπει να παραβλέπονται. Κρίνεται ότι δεν θα έπρεπε να ορίζονται ποσοστά για τις δαπάνες που προορίζονται για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης και προώθησής τους σε τρίτες χώρες. Τροπολογία 4 Αιτιολογική σκέψη 9 (9) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των υλοποιούμενων ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης, θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται επί του παρόντος από επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις. Για να αυξηθεί ο αριθμός και να βελτιωθεί η ποιότητα των προτεινόμενων ενεργειών, είναι σκόπιμο να επεκταθεί το φάσμα των δικαιούχων στις οργανώσεις παραγωγών. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να συμπληρώνει τα εν λόγω προγράμματα αναλαμβάνοντας ενέργειες με δική της πρωτοβουλία, κυρίως για να συμβάλει στο άνοιγμα νέων αγορών. (9) Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των υλοποιούμενων ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης, θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται επί του παρόντος από επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις. Για να αυξηθεί ο αριθμός και να βελτιωθεί η ποιότητα των προτεινόμενων ενεργειών, είναι σκόπιμο να επεκταθεί το φάσμα των δικαιούχων στις οργανώσεις παραγωγών και στις ΜΜΕ που είναι μέρη αυτών, υπό τον όρο η προώθηση να κατευθύνεται στα αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να συμπληρώνει τα εν λόγω προγράμματα αναλαμβάνοντας ενέργειες με δική της πρωτοβουλία, κυρίως για να συμβάλει στο άνοιγμα νέων αγορών. Πιστεύουμε πως δεν πρέπει να παραμελούνται οι ΜΜΕ όσον αφορά την ιδιότητα του δικαιούχου, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 90 % της βιομηχανίας γεωργικών ειδών διατροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνδέονται περισσότερο με το αγροτικό και περιφερειακό περιβάλλον, και επομένως πρέπει να είναι εκείνες που θα επωφελούνται περισσότερο από τα σχετικά μέτρα.

3 Τροπολογία 5 Αιτιολογική σκέψη 11 (11) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης, η εκτέλεσή τους θα πρέπει να ανατεθεί σε δεόντως επιλεγμένους εκτελεστικούς οργανισμούς. (11) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης, η εκτέλεσή τους θα πρέπει να ανατεθεί σε δεόντως επιλεγμένους εκτελεστικούς οργανισμούς, που να διαθέτουν κατηρτισμένο προσωπικό, με ειδίκευση στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης. Είναι σημαντικό οι δεόντως επιλεγμένοι εκτελεστικοί οργανισμοί να έχουν προσωπικό που θα έχει ειδικευθεί ώστε να προσφέρει τεχνική υποστήριξη που θα συνδράμει στην ανάπτυξη των προγραμμάτων προώθησης, όπως έπρατταν μέχρι σήμερα τα κράτη μέλη. Τροπολογία 6 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Η Ένωση είναι προσηλωμένη στον στόχο της να απλουστεύσει το ρυθμιστικό περιβάλλον της ΚΓΠ. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί και στον κανονισμό για τις ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και προώθησής τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι αρχές της διοικητικής διαχείρισης των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης, με σκοπό την απλούστευσή τους και την παροχή στην Επιτροπή της δυνατότητας να θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για την υποβολή και την επιλογή των προτάσεων προγραμμάτων. (14) Η Ένωση είναι προσηλωμένη στον στόχο της να απλουστεύσει το ρυθμιστικό περιβάλλον της ΚΓΠ. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί και στον κανονισμό για τις ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και προώθησής τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι αρχές της διοικητικής διαχείρισης των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης, με σκοπό την απλούστευσή τους και την παροχή στην Επιτροπή της δυνατότητας να θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για την υποβολή και την επιλογή των προτάσεων προγραμμάτων, χάρη στη δυνατότητα θέσπισης εκτελεστικών πράξεων που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή των κρατών μελών με τη συνεργασία των ευρωπαϊκών περιφερειών. Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει τους κανόνες και τις διαδικασίες που θα διέπουν την παρουσίαση και την επιλογή των προτάσεων προγραμμάτων από κοινού με τα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα λάβουν υπόψη πιο συγκεκριμένα κριτήρια, σε συνάρτηση με τις διάφορες καταστάσεις και συνθήκες που ισχύουν στα εδάφη τους. Δεν πιστεύουμε ότι για να απλουστευθεί η διαδικασία επιλογής πρέπει να αποκλεισθούν από αυτήν τα κράτη μέλη. Τροπολογία 7 Αιτιολογική σκέψη 16 (16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους των ενεργειών, ώστε αυτές να αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης και θα μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση. (16) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα κριτήρια χρηματοδότησης των ενεργειών. Κατά κανόνα, η Ένωση θα πρέπει να επιβαρύνεται μόνο με μέρος του κόστους των ενεργειών, ώστε αυτές να αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από τις ενδιαφερόμενες προτείνουσες οντότητες. Ορισμένες διοικητικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού, που δεν συνδέονται με την εφαρμογή της ΚΓΠ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης και θα μπορούν να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να συγχρηματοδοτούν εθελουσίως ένα μέρος των δαπανών των προγραμμάτων.

4 Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να συγχρηματοδοτούν τα απλά προγράμματα, επειδή ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες του κλάδου δεν διαθέτουν πάντοτε τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να υλοποιήσουν τέτοιου είδους εκστρατείες προώθησης. Επιπλέον, σύμφωνα με την υφιστάμενη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης, μπορούν να επωφεληθούν μόνο οι Ευρωπαίοι παραγωγοί που διαθέτουν υψηλούς οικονομικούς πόρους για προγράμματα προώθησης. Τροπολογία 8 Άρθρο 2 Ενέργειες στην εσωτερική αγορά Ενέργειες στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες Επιλέξιμες ενέργειες στην εσωτερική αγορά είναι οι ακόλουθες: α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες επιδιώκεται να επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη γνησιότητα, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων ή την προστασία του περιβάλλοντος β) οι ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 4 θέματα. Επιλέξιμες ενέργειες στην εσωτερική αγορά είναι οι ακόλουθες: α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες επιδιώκεται να επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής αγροτικής παραγωγής στην Ένωση, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων ή την προστασία του περιβάλλοντος β) οι ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 4 θέματα. Δεν πρέπει να εισάγεται διάκριση μεταξύ των δράσεων που απευθύνονται στην εσωτερική και στην εξωτερική αγορά. Προτείνεται να συγχωνευθούν τα άρθρα 2 και 3 σε ένα ενιαίο άρθρο. Τροπολογία 9 Άρθρο 2 Ενέργειες σε τρίτες χώρες Ενέργειες σε τρίτες χώρες Επιλέξιμες ενέργειες σε τρίτες χώρες είναι οι ακόλουθες: α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες επιδιώκεται να επισημανθούν τα χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής καθώς και σχετικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 4 θέματα β) οι ενέργειες προώθησης με τις οποίες επιδιώκεται να αυξηθούν οι πωλήσεις γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής καταγωγής της ΕΕ. Επιλέξιμες ενέργειες σε τρίτες χώρες είναι οι ακόλουθες: α) οι ενέργειες ενημέρωσης με τις οποίες επιδιώκεται να επισημανθούν τα χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής καθώς και σχετικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 4 θέματα β οι ενέργειες προώθησης με τις οποίες επιδιώκεται να αυξηθούν οι πωλήσεις γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής καταγωγής της ΕΕ. Δεν πρέπει να εισάγεται διάκριση μεταξύ των δράσεων που απευθύνονται στην εσωτερική και στην εξωτερική αγορά. Προτείνεται να συγχωνευθούν τα άρθρα 2 και 3 σε ένα ενιαίο άρθρο.

5 Τροπολογία 10 Άρθρο 5 Επιλέξιμα προϊόντα και θέματα 1. Τα ακόλουθα προϊόντα μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 και παραδείγματα για την επεξήγηση των μεθόδων παραγωγής και των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 στοιχείο α): α) τα γεωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM (2011)416] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του καπνού β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου γ) τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη προστατευόμενη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιλέξιμα προϊόντα και θέματα 1. Τα ακόλουθα προϊόντα μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 και παραδείγματα για την επεξήγηση των μεθόδων παραγωγής και των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 στοιχείο α): α) τα γεωργικά αγροτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η Συνθήκη»), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [C0M (2011)416] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του καπνού β) τα προϊόντα διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά αγροτικά προϊόντα και αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο Ι του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου γ) τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη προστατευόμενη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. δ) ο οίνος με ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη προστατευόμενη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και ο οίνος που προέρχεται από βιολογική καλλιέργεια μπορεί να επωφεληθεί από δράσεις ενημέρωσης και προώθησης. 2. Ο οίνος μπορεί να αποτελεί το αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης, υπό τον όρο ότι το σχετικό πρόγραμμα καλύπτει και άλλα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β). 2 Ο οίνος μπορεί να αποτελεί το αντικείμενο ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης, υπό τον όρο ότι το σχετικό πρόγραμμα καλύπτει και άλλα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β). Πιστεύουμε ότι ο αμπελοοινικός τομέας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά απ ό,τι τα λοιπά γεωργικά προϊόντα. Ο κλάδος του ευρωπαϊκού οίνου είναι αναγνωρισμένος κλάδος, που πρέπει να προστατευθεί λόγω της σημασίας του στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, αλλά και της αναγνώρισής του εκτός της Ένωσης. Τροπολογία 11 Άρθρο 8 Πρόγραμμα εργασιών 1. Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες. Οι προς επίτευξη στόχοι θα καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Πρόγραμμα εργασιών 1. Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες. Οι προς επίτευξη στόχοι θα καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

6 2. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικής πράξης, πρόγραμμα εργασιών το οποίο αναφέρει τους επιδιωκόμενους στόχους, τις προτεραιότητες, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες της εφαρμογής και το συνολικό ποσό του σχεδίου χρηματοδότησης. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης, περιγραφή των ενεργειών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης. 2. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικής πράξης, πρόγραμμα εργασιών το οποίο αναφέρει τους επιδιωκόμενους στόχους, τις προτεραιότητες, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες της εφαρμογής και το συνολικό ποσό του σχεδίου χρηματοδότησης. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης, περιγραφή των ενεργειών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που διατίθεται για κάθε είδος ενέργειας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Κατά την κατάρτιση του εν λόγω προγράμματος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ειδικά φυσικά μειονεκτήματα των ορεινών, των νησιωτικών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 3. Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία εξέτασης του άρθρου 24 παράγραφος Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 πρόγραμμα εργασιών εφαρμόζεται με τη δημοσίευση από την Επιτροπή: α) για τα απλά προγράμματα, πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους όρους συμμετοχής και τα βασικά κριτήρια επιλογής β) για τα πολυπρογράμματα, πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σύμφωνα με το μέρος I τίτλος VI του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/ Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 πρόγραμμα εργασιών εφαρμόζεται με τη δημοσίευση από την Επιτροπή: α) για τα απλά προγράμματα, πρόσκλησης δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που περιλαμβάνει περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους όρους συμμετοχής και τα βασικά κριτήρια επιλογής β) για τα πολυπρογράμματα, πρόσκλησης δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σύμφωνα με το μέρος I τίτλος VI του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στα πιο πάνω σημεία α) και β) λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά φυσικά μειονεκτήματα των ορεινών, των νησιωτικών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Η Επιτροπή διεκδικεί υπερβολικές εξουσίες κατά τη διαδικασία απόφασης όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών. Ο ισχύων κανονισμός επιτρέπει τη δημοσίευση δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ώστε να μη χρειάζεται οι υποψήφιοι να περιμένουν τόσο καιρό για να επαναλάβουν την αίτηση. Τροπολογία 12 Άρθρο 12 Επιλογή των απλών προγραμμάτων Επιλογή των απλών προγραμμάτων 1. Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων για απλά προγράμματα, κατόπιν της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α). 1. Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων για απλά προγράμματα, κατόπιν της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α). 2. Η Επιτροπή αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, σχετικά με τα επιλεγόμενα απλά προγράμματα, τυχόν τροποποιήσεις τους και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος Η Επιτροπή υιοθετεί εκτελεστικές πράξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη και στις ευρωπαϊκές περιφέρειες να συμμετέχουν στην αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων για απλά προγράμματα.

7 3. Η Επιτροπή αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, σχετικά με τα επιλεγόμενα απλά προγράμματα, τυχόν τροποποιήσεις τους και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2. Δεν είναι αποδεκτό να αποκλείονται τα κράτη μέλη από την αξιολόγηση και επιλογή των απλών προγραμμάτων. Η δημόσια διοίκηση των κρατών μελών πρέπει να είναι ενεργό μέλος στην επιλογή αυτή, δεδομένου ότι σε αυτήν ακριβώς θα ανατεθεί η εκτέλεση, η παρακολούθηση και ο έλεγχός τους, σύμφωνα με το άρθρο 14. Τροπολογία 13 Άρθρο 13 Οργανισμοί επιφορτισμένοι με την εκτέλεση των απλών προγραμμάτων Οργανισμοί επιφορτισμένοι με την εκτέλεση των απλών προγραμμάτων Η προτείνουσα οντότητα επιλέγει, μέσω διαδικασίας διαγωνισμού με τα ενδεδειγμένα μέσα, τους οργανισμούς που εκτελούν τα επιλεγόμενα απλά προγράμματα, κυρίως για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεση των ενεργειών. Η προτείνουσα οντότητα επιλέγει, μέσω διαδικασίας διαγωνισμού με τα ενδεδειγμένα μέσα, τους ειδικευμένους οργανισμούς που εκτελούν τα επιλεγόμενα απλά προγράμματα, κυρίως για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεση των ενεργειών. Τα περιφερειακά γραφεία προώθησης ή οι υπηρεσίες προώθησης των περιφερειών μπορούν να προβαίνουν σε αναγνώριση των εθνικών συλλογικών ενεργειών που αφορούν τα περιφερειακά εδάφη και των ενεργειών επικοινωνίας σχετικά με την προέλευση. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη συμμετοχή των κρατών μελών και τη συνεργασία των περιφερειών στις δράσεις ενημέρωσης και προώθησης. Προτείνεται λοιπόν να προστεθεί η συνδρομή περιφερειακών γραφείων και υπηρεσιών προώθησης. Τα γραφεία αυτά προτείνονται ως αποτελεσματικοί και ευέλικτοι φορείς προκειμένου να χρηματοδοτούν και να βοηθούν στην εκτέλεση των προγραμμάτων και όχι με στόχο να χρηματοδοτούνται τα ίδια μέσω των πόρων αυτών. Τροπολογία 14 Άρθρο 15 παράγραφος 1 1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων για στήριξη δαπανών. Το υπόλοιπο ποσοστό των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις προτείνουσες οντότητες. 1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στα απλά προγράμματα δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων για στήριξη δαπανών. Η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται στο 75 % για τα προγράμματα που αφορούν εξόχως απόκεντρες περιοχές της. Τα κράτη μέλη και οι ευρωπαϊκές περιφέρειες δύνανται επίσης να χρηματοδοτούν, σε εθελοντική βάση, ένα μέρος των δαπανών των προγραμμάτων, μέχρι ποσοστού 20 %. Το υπόλοιπο ποσοστό των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις προτείνουσες οντότητες.

8 Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αποκλεισθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησης των απλών προγραμμάτων από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ορισμένοι καίριοι παράγοντες του κλάδου δεν διαθέτουν πάντοτε τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να υλοποιήσουν τέτοιου είδους εκστρατείες προώθησης, που μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις οι ΜΜΕ θα ήταν εκείνες που θα ζημιωθούν περισσότερο, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να καταλήξουν να συμμετέχουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, αυτό μπορεί να προκαλέσει μείωση της συμμετοχής στα προγράμματα, πράγμα που θα ήταν αντίθετο προς τους στόχους. Κρίθηκε κατάλληλο ένα ποσοστό 20 %, ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τα έξοδα προώθησης. Τροπολογία 15 Άρθρο 23 παράγραφος 2 2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα, αρχόμενο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα, αρχόμενο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να δίνεται στην Επιτροπή αόριστο χρονικό διάστημα για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων. Καλύτερα να διαγραφεί η πτυχή αυτή από την παράγραφο 2. Τροπολογία 16 Άρθρο 27 Έκθεση Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου [2020], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από κατάλληλες προτάσεις. Έκθεση Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου [2020], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από κατάλληλες προτάσεις. Επιπλέον, υποβάλλεται ενδιάμεση έκθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου Κρίνεται σκόπιμο να παρουσιάσει η Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ούτως ώστε, στην περίπτωση που θα χρειαστούν βελτιώσεις και προσαρμογές, να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί για τα τέλη του Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Ram0n Luis VALCARCEL SISO

Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I

Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I P7_TA(2014)0362 Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, L 317/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

DGB 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 2013/0398 (COD) PE-CONS 90/14 AGRI 310 AGRIFIN 67 AGRIORG 75 CODEC 1092

DGB 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 2013/0398 (COD) PE-CONS 90/14 AGRI 310 AGRIFIN 67 AGRIORG 75 CODEC 1092 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2013/0398 (COD) PE-CONS 90/14 Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) AGRI 310 AGRIFIN 67 AGRIORG 75 CODEC 1092 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 20.5.2015 B8-0362/58 58 Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Έχει διαπιστωθεί µια τάση µείωσης της κατανάλωσης, ιδίως νωπών οπωροκηπευτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2015 EL L 266/3 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1829 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2013 (OR. en) 16591/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0398 (COD) AGRI 769 AGRIFIN 195 AGRIORG 170 CODEC 2667 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2011 COM(2011) 663 τελικό 2011/0290 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 8.3.2016 EP-PE_TC1-COD(2014)0014 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Μαρτίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/361 361 Αιτιολογική σκέψη 115 (115) Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να

Διαβάστε περισσότερα

DGD 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2014/0014 (COD) PE-CONS 75/15 AGRI 682 AGRIFIN 118 AGRIORG 100 CODEC 1759

DGD 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2014/0014 (COD) PE-CONS 75/15 AGRI 682 AGRIFIN 118 AGRIORG 100 CODEC 1759 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2014/0014 (COD) PE-CONS 75/15 AGRI 682 AGRIFIN 118 AGRIORG 100 CODEC 1759 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0380/3. Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

A8-0380/3. Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 6.12.2017 A8-0380/3 Τροπολογία 3 Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Έκθεση A8-0380/2017 Albert Deß Τροποποιήσεις διαφόρων κανονισμών στον τομέα της γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγµατεύσεων)

Κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγµατεύσεων) P7_TA(2013)0085 Κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγµατεύσεων) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Mαρτίου 2013 σχετικά µε την έναρξη διοργανικών διαπραγµατεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.8.2016 COM(2016) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου 19.9.2014 2013/0435(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 22.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/43 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/417. Τροπολογία. Britta Reimers εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/417. Τροπολογία. Britta Reimers εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 6.3.2013 B7-0080/417 417 Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) 2011/0281(COD) 2013/2529(RSP)

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου cor02 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

Έγγραφο συνόδου cor02 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 2.6.2016 cor02 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 380 final 2015/0165 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 για το καθεστώς βάσει του άρθρο 2 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 2016/0182 (COD) PE-CONS 16/17 EF 45 ECOFIN 198 CONSOM 78 CODEC 377

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 2016/0182 (COD) PE-CONS 16/17 EF 45 ECOFIN 198 CONSOM 78 CODEC 377 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 2016/0182 (COD) PE-CONS 16/17 EF 45 ECOFIN 198 CONSOM 78 CODEC 377 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.7.2008 COM(2008) 442 τελικό 2008/0146 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 614/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 όσον αφορά την εφαρμογή ορισμένων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ του Συμβουλίου για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000) Kοινοτική Nοµοθεσία Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές κριτηρίων επιλογής συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΠΑΑ

Βασικές αρχές κριτηρίων επιλογής συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΠΑΑ Βασικές αρχές κριτηρίων επιλογής συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΠΑΑ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τι είναι τα κριτήρια επιλογής;;; Βασικές προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 906 τελικό 2011/0445 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.12.2010 COM(2010) 772 τελικό 2010/0372 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0378(COD) 4.7.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-16 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE605.971v01-00) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.6.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του αυστριακού Oμοσπονδιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

8.2 Περιγραφή του Μέτρου Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση Άρθρο 27 και Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη

Διαβάστε περισσότερα