ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Αριθµός Έγκρισης:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Αριθµός Έγκρισης:"

Transcript

1 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1

2 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η εξασφάλιση του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) ότι το έργο που θα παραλάβει είναι σύµφωνο µε τις εγκεκριµένες µελέτες και τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη καθώς και ότι είναι ποσοτικά και ποιοτικά ελεγµένο (βλ. και ΟΕΜΚ-Β-1, Κεφ. 6.1, 6.2, 6.3 και 6.5). 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η πράξη αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις εργολαβίες της Υπηρεσίας που διέπονται ως προς την εκτέλεσή τους από το Ν 1418/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Υπεύθυνοι για την εφαρµογή είναι: Ο ιευθυντής της Υπηρεσίας: όσον αφορά στην εποπτεία εφαρµογής της πράξης, τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και την έκδοση αποφάσεων αρµοδιότητας Προϊσταµένης Αρχής. Ο Προϊστάµενος της ιευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών: όσον αφορά στον έλεγχο αρµοδιότητας ιευθύνουσας Υπηρεσίας, και την έκδοση διαταγών, βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών και τη σύνταξη εισηγήσεων για τις εργολαβίες της Υπηρεσίας. Ο Επιβλέπων Μηχανικός: όσον αφορά στην παρακολούθηση των προϋποθέσεων διενέργειας της προσωρινής παραλαβής (σύνταξη τελικής επιµέτρησης, προθεσµίες υποβολής ενστάσεων, εισηγήσεις κτλ.), την παράστασή του κατά την παραλαβή και την υλοποίηση των σχετικών οδηγιών της ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο έργο που επιβλέπει. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής: όσον αφορά στην πρωτοβουλία και την ευθύνη για τη σύγκληση και τις ενέργειες της Επιτροπής. 4. ΟΡΙΣΜΟΙ Βεβαίωση περάτωσης εργασιών: βεβαίωση που εκδίδεται από τον Προϊστάµενο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µε την οποία αποδεικνύεται η περάτωση των εργασιών από πλευράς Αναδόχου. Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή του έργου, προσωρινή ή οριστική, ενέχει όµως ιδιαίτερη σηµασία, διότι αποτελεί αφετήριο γεγονός της προθεσµίας για τη διενέργεια της προσωρινής και στη συνέχεια της οριστικής παραλαβής του έργου. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής: είναι το κείµενο, στο οποίο καταγράφεται το αποτέλεσµα του ε- λέγχου της καταλληλότητας ενός έργου, µε το οποίο παραλαµβάνεται προσωρινά ως προς την ποιότητά του και οριστικά ως προς τις ποσότητες των εργασιών, προκειµένου να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ΚτΕ. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης ή εγγύησης: είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µετά από την περάτωση των εργασιών και µέχρι το χρόνο της οριστικής παραλαβής του έργου, κατά το οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται να το συντηρεί, να το επιθεωρεί τακτικά και, γενικά, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο, µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή, η τελική επιµέτρηση, διαφορετικά από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή συντάχθηκε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο η τελική επιµέτρηση (άρθρο 54, παρ. 1, Π 609/85). 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 5.1 Βεβαίωση περάτωσης των εργασιών Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο Επιβλέπων Μηχανικός αναφέρει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέ- 2 από 2 Έκδοση : 0 2

3 πονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση (βλ. έντυπο ΠΚ14/Ε1). Σε περίπτωση που, κατά την εκτίµηση του Επιβλέποντος, οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο Προϊστάµενος της ιευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει την ως άνω βεβαίωση, η οποία καθορίζει τον ακριβή χρόνο περάτωσης των εργασιών του έργου (βλ. έντυπο ΠΚ14/Ε2). Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών εκδίδεται µε πρωτοβουλία της αρ- µόδιας Υπηρεσίας και δεν απαιτείται για την έκδοση της η σύµπραξη του Αναδόχου ή η υποβολή σχετικής προς τούτο αίτησης. Επίσης η βεβαίωση αυτή δεν κοινοποιείται στον Ανάδοχο ( ΕφΘεσ 179/90 Ν Ε Τοµ. 2, 46/1). Πάντως, αν ο Ανάδοχος περατώσει τις εργασίες πριν από τη λήξη των προθεσµιών, µπορεί να ζητήσει αυτός την έκδοση της βεβαίωσης από την αρµόδια Υπηρεσία (άρθρο 52, παρ. 1, Π 609/85). Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί, διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο Προϊστάµενος της ιευθύνουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά από την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης (άρθρο 52, παρ. 2, Π 609/85). Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις περί ακαταλληλότητας υλικών, ελαττωµάτων, παράλειψης συντήρησης, καθώς και αυτές σχετικά µε την έκπτωση του Αναδόχου (άρθρο 53, παρ. 3, Π 609/85). 5.2 ιαδικασία προσωρινής παραλαβής Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή. Η Επιτροπή αυτή είναι τριµελής έως επταµελής αποτελούµενη από τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα µε τη φύση του έργου (άρθρο 53, παρ. 1, Π 609/85). Της Επιτροπής Παραλαβής προΐσταται ο Πρόεδρός της, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία και την ευθύνη για τη σύγκληση και τις ενέργειες της Επιτροπής. Στην Επιτροπή Παραλαβής, οποιασδήποτε σύνθεσης (τριµελούς ή και µεγαλύτερης), τουλάχιστον ο Πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της ιευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 11, παρ. 2, Ν 1418/84). Στην προσωρινή παραλαβή καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος. Αν όµως παρά τη νόµιµη κλήτευσή του ο Ανάδοχος απουσιάζει, η παραλαβή διεξάγεται νόµιµα και χωρίς την παρουσία αυτού (άρθρο 53, παρ. 3, Π 609/85). Για την υλοποίηση των προηγουµένων, µετά από την έγκριση της τελικής επιµέτρησης (βλ. και κατωτέρω παρ. 5.4) ο Επιβλέπων Μηχανικός αποστέλλει έγγραφο προς τη ιευθύνουσα Υπηρεσία µε αίτηµα τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Ο Προϊστάµενος της ιευθύνουσας Υπηρεσίας χρεώνει το έγγραφο στον αρ- µόδιο µηχανικό του τµήµατός του, που θα αναλάβει την επίσπευση των διαδικασιών. Ο εν λόγω µηχανικός, µετά από συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο, συντάσσει την αίτηση σύστασης της Επιτροπής προς την Προϊσταµένη Αρχή (βλ. έντυπο ΠΚ14/Ε3). Με την παραλαβή της σχετικής αίτησης της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο ιευθυντής της Υπηρεσίας µεριµνά για την έκδοση Απόφασης Σύστασης της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής (βλ. έντυπο ΠΚ14/Ε4), την κοινοποιεί µέσω του πρωτοκόλλου στην ιευθύνουσα Υπηρεσία, στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής, στον Επιβλέποντα και, µέσω του τελευταίου, στον Ανάδοχο του έργου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει εγγράφως τα µέλη, τον Ανάδοχο και τον Επιβλέποντα για την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλισης της Επιτροπής (βλ. έντυπο ΠΚ14/Ε5). Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής πηγαίνει στον τόπο του έργου όσες φορές κριθεί αναγκαίο και αφού το ελέγξει, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής, τον Ανάδοχο και τον Επιβλέποντα (βλ. έντυπο ΠΚ14/Ε6 και παρ. 5.3 κατωτέρω). Κατά την προσωρινή παραλαβή, η Επιτροπή (άρθρο 53, παρ. 2, Π 609/85): παραλαµβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν την τελική επιµέτρηση µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, 3 από 3 Έκδοση : 0 3

4 αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεστεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων (σύµφωνα µε τον τελευταίο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου) ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων, ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου έχουν πραγµατοποιηθεί επαρκείς ποιοτικές δοκιµές σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη, και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή προς αποκατάσταση διότι είναι ελαττωµατικές ή παραδεκτές µεν αλλά µε µείωση της τιµή τους, ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα του µητρώου του έργου, διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο έργο έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ενηµερωµένος σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 7 του Π 305/96 και τέλος, προβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει απαραίτητο. 5.3 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής Για την προσωρινή παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής Παραλαβής, από τον τελευταίο επιβλέψαντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον Ανάδοχο που παραδίδει το έργο (άρθρο 53, παρ. 1, Π 609/85). Στο πρωτόκολλο αναγράφονται όλα τα στοιχεία και οι παρατηρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω, συµπεριλαµβανοµένης της διαπίστωσης ότι έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας κατά τα νόµιµα. Στη συνέχεια υποβάλλεται για έγκριση στην Προϊστα- µένη Αρχή και από το χρόνο της έγκρισής του θεωρείται ότι έχει συντελεστεί η προσωρινή παραλαβή. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής µέχρι να αποκατασταθούν πλήρως από τον Ανάδοχο τα τυχόν ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση πρέπει να χωρήσει µέσα σε ένα µήνα από την πλήρη αποκατάσταση (άρθρο 53, παρ. 3, Π 609/85). Σε κάθε περίπτωση, η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, δεδοµένου ότι η σχετική εξουσία της δεν υποβάλλεται σε κανένα περιορισµό από το νόµο. Στα πλαίσια της εξουσίας της αυτής, η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να απορρίψει το πρωτόκολλο, να το αναπέµψει για λόγους νοµικούς ή ουσιαστικούς στην Επιτροπή Παραλαβής προς νέα κρίση ή και να το τροποποιήσει η ίδια ( ΕφΑθ 1892/88 ι ικ 1, 881 και ΕφΑθ 855/98 ι ικ 10, 1001, ΣτΕ 358/93, ΣτΕ 2235/90 ι ικ 2, 1120). Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής είναι µονοµερής διοικητική πράξη, για την κατάρτιση της οποίας δεν είναι αναγκαία η σύµπραξη του Αναδόχου (άρθρο 53, παρ. 3, Π 609/85). Έτσι, αν ο Ανάδοχος δεν παραστεί κατά την προσωρινή παραλαβή ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, η συντέλεση της προσωρινής παραλαβής δεν εµποδίζεται και το πρωτόκολλο εγκρίνεται κανονικά από την Προϊσταµένη Αρχή, έστω και χωρίς τη σύµπραξη του Αναδόχου ( ΕφΑθ 1892/88 ι ικ 1, 881). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παραστεί κατά την προσωρινή παραλαβή ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο του κοινοποιείται, σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω για τη διαδικασία των κοινοποιήσεων (άρθρο 53, παρ. 3 και άρθρο 29, παρ. 1, Π 609/85). Το γεγονός της σύµπραξης ή µη του Αναδόχου κατά τη διαδικασία της προσωρινής παραλαβής δεν στερείται παντελώς εννόµων συνεπειών. Συγκεκριµένα, επειδή το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής θεωρείται πράξη της ιευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 53, παρ. 3, Π 609/85), είναι δυνατή η υποβολή κατ' αυτού ένστασης, ώστε να κινηθεί η σχετική ενδικοφανής διαδικασία. Η ένσταση υποβάλλεται εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την υπογραφή του πρωτοκόλλου µε επιφύλαξη ή από την κοινοποίησή του στον Ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτός δεν παρέστη κατά την προσωρινή παραλαβή ή αρνήθηκε να υπογράψει το πρωτόκολλο (άρθρο 53, παρ. 3, Π 609/85 και άρθρο 12, παρ. 1, Ν 1418/84). Κατά συνέπεια, εάν ο Ανάδοχος υπογράψει ανεπιφύλακτα το πρωτόκολλο, στερείται του δικαιώµατος να υποβάλει κατ' αυτού ένσταση ( ΕφΑθ 1892/88 ι ικ 1, 881). Η Προϊσταµένη Αρχή στα πλαίσια της δικαιοδοτικής επί της ένστασης εξουσίας της, µπορεί και να ακυρώσει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, αν διαπιστώσει οποιαδήποτε νοµική πληµµέλεια σ' αυτό ( ΕφΑθ 1892/88 ι ικ 1, 881). Η έγκριση, απόρριψη ή παράλειψη έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής (ή οριστικής) παραλαβής συνιστά πράξη ή παράλειψη της Προϊσταµένης Αρχής και εποµένως, επί των διαφορών που αναφύονται κατά την έγκριση των πρωτοκόλλων αυτών ή περί την επέλευση ή µη της αυτοδίκαιης παραλαβής, δεν χωρεί ένσταση αλλά προ- 4 από 4 Έκδοση : 0 4

5 βλέπεται απευθείας αίτηση θεραπείας ενώπιον του αρµοδίου οργάνου (ΣτΕ 6076/96 (Τµ. Α') ι ικ 10, 1351 και άρθρο 12, παρ. 3, Ν 1418/84). Για την υλοποίηση των προηγουµένων, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής στον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου. Εάν το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και δεν περιέχει παρατηρήσεις από την Επιτροπή, ο Επιβλέπων το διαβιβάζει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και εκείθεν, µε µέριµνα του Προϊσταµένου της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του αρµοδίου µηχανικού του τµήµατος, υποβάλλεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής στην Προϊσταµένη Αρχή για έγκριση. Εάν ο Ανάδοχος δεν έχει υπογράψει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, ο Επιβλέπων κοινοποιεί το πρωτόκολλο στον Ανάδοχο µε απόδειξη (άρθρο 53, παρ. 3 και άρθρο 29, παρ. 1, Π 609/85). Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής µε επιφύλαξη, ο Επιβλέπων αναµένει επί δεκαπενθήµερο την τυχόν υποβολή ένστασης εκ µέρους του Αναδόχου (παρ. 3, άρθρο 53, Π 609/85 και άρθρο 12, παρ. 1, Ν 1418/84). Εάν υποβληθεί ένσταση, αυτή, µαζί µε την εισήγηση της Επιτροπής επί της ένστασης και µε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής διαβιβάζονται στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και εκείθεν αποστέλλονται στην Προϊσταµένη Αρχή για εκδίκαση της ένστασης του Αναδόχου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του Ν 1418/84. Εάν η Επιτροπή διατυπώσει παρατηρήσεις για κακοτεχνίες ή παραλείψεις στην κατασκευή του έργου ή ελλείψεις στο ΦΑΥ, ο Επιβλέπων δίδει εντολή στον Ανάδοχο για την άρση των κακοτεχνιών ή τη συµπλήρωση των παραλείψεων. Ο Επιβλέπων παρακολουθεί και διαπιστώνει την άρση των κακοτεχνιών ή τη συµπλήρωση των παραλείψεων και στέλνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, µαζί µε έγγραφη βεβαίωση περί άρσης των παρατηρήσεων, στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και εκείθεν αποστέλλονται στην Προϊσταµένη Αρχή για έγκριση. Στη συνέχεια, µε µέριµνα του ιευθυντή της Υπηρεσίας συντάσσεται η Απόφαση Έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (βλ. έντυπο ΠΚ14/Ε7), η οποία κοινοποιείται στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο. 5.4 Χρόνος διενέργειας της προσωρινής παραλαβής Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργείται µέσα σε έξι µήνες από την κατά τα άνω έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο η τελική επιµέτρηση του έργου µέσα σε δύο µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του, διαφορετικά από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή συντάχθηκε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο η τελική επιµέτρηση. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την προτεινόµενη ΓΣΥ (άρθρο 10), η έννοια της τελικής επιµέτρησης διαστέλλεται και περιλαµβάνει και το Μητρώο του Έργου και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια τριάντα ηµέρες µετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. Σ' αυτή την περίπτωση, η παραλαβή καλείται αυτοδίκαιη ή πλασµατική προσωρινή παραλαβή (άρθρο 53, παρ. 4, Π 609/85). Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, παρά την όχληση του Αναδόχου ο φορέας κατασκευής του έργου δεν προβεί στην παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) του έργου, επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες στην παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν 1418/84 πειθαρχικές ποινές. Εάν, όµως, µέσα στην παραπάνω τριακονθήµερη προθεσµία, απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο η όχληση του Αναδόχου, δηµιουργείται από την απορριπτική πράξη διαφωνία ως προς τη συντέλεση ή µη της αυτοδίκαιης προσωρινής παραλαβής. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ειδικά για την περίπτωση αυτή η υποβολή ένστασης από µέρους του Αναδόχου. Η συντέλεση της παραλαβής αναστέλλεται µέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο επίλυση της διαφοράς που προέκυψε µε την υποβολή της ένστασης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν υποβάλει ένσταση κατά της απορριπτικής της όχλησής του πράξης, η προσωρινή παραλαβή δεν συντελείται αυτοδίκαια µε την πάροδο της κατά τα άνω τριακονθήµερης προθεσµίας ( ΕφΑθ 2974/91 ι ικ 4, 883). Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, ο χρόνος συντέλεσης της προσωρινής παραλαβής αναβάλλεται σε περίπτωση που διαπιστωθούν πληµµέλειες στην κατασκευή του έργου από την Επιτροπή Παραλαβής και δοθεί ειδική εντολή προς αποκατάσταση τους. Στην περίπτωση αυτή, η συνεπαγόµενη τη συντέλεση της προσωρινής παραλαβής έ- 5 από 5 Έκδοση : 0 5

6 γκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, αναβάλλεται για ένα µήνα µετά την πλήρη αποκατάσταση των πληµµελειών. Εξυπακούεται ότι, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, αναβάλλεται και η συντέλεση της αυτοδίκαιης προσωρινής παραλαβής, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Εάν ο Ανάδοχος αµφισβητήσει την ύπαρξη των πληµµελειών και υποβάλει ένσταση, η συντέλεση, αυτοδίκαιη ή µη, της προσωρινής παραλαβής δεν µπορεί να γίνει πριν τη δικαστική επίλυση της διαφοράς. Εάν στη συνέχεια ο Ανάδοχος δικαιωθεί δικαστικώς και ακυρωθούν οι σχετικές διαπιστωτικές των πληµµελειών πράξεις, ο χρόνος συντέλεσης της παραλαβής δεν επηρεάζεται από τη διαπίστωση των πληµµελειών, οπότε, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, η προσωρινή παραλαβή θεωρείται αναδροµικά συντελεσθείσα από του χρόνου κατά τον οποίο θα επέρχετο η κατά το νόµο αυτοδίκαιη συντέλεσή της, εάν δεν είχαν εν τω µεταξύ µεσολαβήσει οι ακυρωθείσες διαπιστωτικές των πληµµελειών πράξεις. Εάν, όµως, επικυρωθεί δικαστικώς η διαπιστωτική των πληµµελειών πράξη ή ο Ανάδοχος δεν υποβάλει ένσταση και δεν κινηθεί η σχετική ενδικοφανής και εν συνεχεία δικαστική διαδικασία, ο χρόνος συντέλεσης της αυτοδίκαιης προσωρινής παραλαβής παρατείνεται αναλόγως µέχρι την αποκατάσταση των πληµµελειών και την εν συνεχεία άπρακτη πάροδο της τριακονθήµερης προθεσµίας από την υποβολή της κατά τα άνω οχλήσεως από τον Ανάδοχο προς τον ΚτΕ για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής (ΣτΕ 1422/92 Ελ 34, 811, ι ικ 6, 1246 και ΠεντΕφΑθ 11084/87 Ελ 33, 866). Τα ανωτέρω αναφερόµενα περί προσωρινής παραλαβής έχουν ανάλογη εφαρµογή και στις περιπτώσεις παραλαβής τµηµάτων έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης του αναδόχου κτλ (άρθρο 53, παρ. 5, Π 609/85). 5.5 Χρόνος εγγύησης του έργου Εάν κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης απαιτηθεί να εκτελεσθούν εργασίες για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που εµφανίσθηκαν στο µεταξύ, οι εργασίες αυτές εκτελούνται είτε από τον Ανάδοχο µετά από έγκριση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και µε καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης προς αυτόν είτε από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραµελεί την υποχρέωση του να συντηρεί το έργο, οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες συντήρησης εκτελούνται από τον ΚτΕ µε αντίστοιχη χρέωση του Αναδόχου (άρθρο 54, παρ. 1, 2 και 3, Π 609/85). Ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται κατ' αρχήν από το νόµο σε δεκαπέντε µήνες. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί µε τη σύµβαση να ορίζεται µεγαλύτερος ή µικρότερος χρόνος εγγύησης, ανάλογα µε τη φύση των εργασιών και το µέγεθος του έργου (άρθρο 54, παρ. 1, Π 609/85). 5.6 ιοικητική παραλαβή για χρήση Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν συνεπάγεται έννοµες συνέπειες για τα µέρη, ούτε αποτελεί αφετήριο γεγονός προθεσµιών. Με τη διοικητική παραλαβή είναι δυνατόν να δοθεί το ολοκληρωµένο έργο ή τµήµα αυτού στο κοινό προς χρήση, πριν από τη διενέργεια της προσωρινής (ή οριστικής) παραλαβής, οι οποίες µπορεί να παρελκυστούν εξαιτίας νοµικών σκοπιµοτήτων ασχέτων προς το κατά πόσο το έργο είναι ολοκληρωµένο και είναι δυνατή η πραγ- µατική χρήση αυτού. Η διοικητική παραλαβή για χρήση µπορεί να γίνει είτε για ολόκληρο το έργο είτε για αυτοτελή τµήµατα του. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της είναι η περάτωση των εργασιών του έργου ή των αυτοτελών τµηµάτων του αντίστοιχα, εφόσον προβλέπεται τέτοια παραλαβή από τη σύµβαση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στη σύµβαση, η παραλαβή για χρήση µπορεί να γίνει µε απόφαση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 56, παρ. 2, Π 609/85). Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο (πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση) µεταξύ του Προϊσταµένου της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, του Επιβλέποντα και του Αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε Υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής του, συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας αυτής. Αν ο Ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία των λόγων µη υπογραφής του από τον Ανάδοχο και στη συνέχεια του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών (άρθρο 56, παρ. 1, Π 609/85). 6 από 6 Έκδοση : 0 6

7 Κατ' εξαίρεση το έργο µπορεί να παραδοθεί για χρήση χωρίς να λάβει χώρα η παραπάνω διαδικασία της διοικητικής παραλαβής του, αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου ή αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών (άρθρο 56, παρ. 3, Π 609/85). Επειδή ακριβώς η διοικητική παραλαβή προς χρήση δεν συνδυάζεται µε την επέλευση οιασδήποτε έννοµης συνέπειας συνυφασµένης µε την παραλαβή του έργου, η διενέργειά της δεν αναπληρώνει ούτε την προσωρινή ούτε την οριστική παραλαβή του έργου (άρθρο 56, παρ. 4, Π 609/85). 6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΚ14/Ε1 Έκθεση περάτωσης εργασιών ΠΚ14/Ε2 ΠΚ14/Ε3 ΠΚ14/Ε4 ΠΚ14/Ε5 ΠΚ14/Ε6 ΠΚ14/Ε7 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών Αίτηση σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Έργου Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Απόφαση Έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής 7. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οριστική παραλαβή. 7 από 7 Έκδοση : 0 7

8 8 από 8 Έκδοση : 0 8

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.170 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 5

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.170 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 5 Κωδικός: Δ.TTY.170 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 5 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η εξασφάλιση ότι το έργο που θα παραληφθεί είναι σύμφωνο με τις εγκεκριμένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της πράξης αυτής είναι η αντίκρουση των ενδίκων µέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα διαδικασία αφορά στη σύνταξη και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 8 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη υπογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι να διασφαλιστεί ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η εµπρόθεσµη και ορθή εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη διάλυση µίας εργολαβίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.160 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 7

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.160 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 7 Κωδικός: Δ.TTY.160 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 7 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η σύννομη, έγκαιρη και έντεχνη υλοποίηση των ανατιθεμένων εργολαβιών κατασκευής μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 20ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την 3η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2012.

Πρακτικό της με αριθμό 20ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την 3η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης (µε διασταλτική έννοια, λόγω της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 7 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Για την κατασκευή των έργων µέσω εργολαβιών απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΡΙΣΗ ΠΠΑΕ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΔΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

EΓΚΡΙΣΗ ΠΠΑΕ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΔΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ 12-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 EΓΚΡΙΣΗ ΠΠΑΕ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΔΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α. Δημόσια έργα-νομοθεσία Ν.1418/84 περί Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ : 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΑΠΡ 13 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Βέροια 20-05-2015 Αρ. πρωτ.δ.υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ? : ΤΗΛΕΦΩΝΟ ( : Fax : e-mail : Βικέλα 4, 59100Βέροια ΣΕΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική 16PROC005323502 2016-11-01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 0 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ). Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Ο.ΔΔ Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Ο.ΔΔ Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1 Κωδικός: Ο.ΔΔ.120.03 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Η παρούσα οδηγία περιγράφει όλες τις συντονισμένες ενέργειες για την διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Π: 28/2017 ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο συγγραφής Στην παρούσα Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 4072 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. : Αριστογείτονος 19

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 22/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2678 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 126783/TY 8545 (3-12-2012)

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 22/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα 26/05/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα 26/05/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 26/05/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176 71 Καλλιθέα : 213 1604529

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 18/04/2016. Αριθμός απόφασης: 1520 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα, 18/04/2016. Αριθμός απόφασης: 1520 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο 17-10-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

γ. Της ΠΟΛ 1064/ Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/ τ. Β / ).

γ. Της ΠΟΛ 1064/ Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/ τ. Β / ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 03-07-2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 3638 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΚΑΤ-075 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 31-07-2017 Αριθμός απόφασης: 4169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. ΤΗΛ.:

Αρ. Πρωτ.: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. ΤΗΛ.: ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αρµόδιος: Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ ΤΗΛ.: 2132123010 Πειραιάς Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604565 Fax : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΠΑΛΗ - ΖΑΙΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου Ιουλιανού 2 & Αρμενοπούλου Θεσσαλονίκη 546 35 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΤΕΔ/ΥΔΕ/Ε-84/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-5-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 98 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής Αυτή η ΓΣΥ αφορά το έργο «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3527

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3527 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3527 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41607 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 / 2016 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8-4-2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/07/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 2131604526 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 31/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3257 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3948 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 Αριθ. απόφασης: 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/07/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3661 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνω τις εξής παρατηρήσεις επί του σχεδίου του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ):

Σημειώνω τις εξής παρατηρήσεις επί του σχεδίου του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ): ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε κ. Γ. Γάγαλη. Θεσσαλονίκη 6. 4. 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει όλες τις συντονισμένες ενέργειες για την διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17/8/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17/8/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 17/8/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Ιουλίου Αριθ. Πρωτ. : ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ 71122/3754/1876

Αθήνα, 20 Ιουλίου Αριθ. Πρωτ. : ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ 71122/3754/1876 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41606 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3512 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3512 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3512 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 172/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ν. 2522/97) ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: OP-ΕΟΑΕ-CNS-095

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ν. 2522/97) ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: OP-ΕΟΑΕ-CNS-095 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: OP-ΕΟΑΕ-CNS-095 REV. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ A 22/12/2000 1 Η ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα