ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ CEN/TS Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και επιβατών- αγαθών- Μέρος 76: Εκκένωση ατόµων µε ειδικές ανάγκες χρησιοποιώντας ανελκυστήρες Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts ΕΛΟΤ CEN/TS Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Υφιστάµενοι ανελκυστήρες - Μέρος 83: Κανόνες για την βελτίωση της αντίστασης έναντι βανδαλισµού Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 83: Rules for the improvement of the resistance against vandalism ΕΛΟΤ CEN/TS 1187 Μέθοδοι δοκιµής για εξωτερική έκθεση στεγών σε φωτιά Test methods for external fire exposure to roofs ΕΛΟΤ CEN/TS Είδη κιγκαλερίας, εξαρτήµατα για παράθυρα και µπαλκονόπορτες- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής- Μέρος 14: Στερεωτικά φύλλων Building hardware, fittings for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 14: Sash fasteners ΕΛΟΤ CEN/TS Συστήµατα Παροχής Αερίου-Κατευθυντήριες γραµµές για συστήµατα διαχείρισης ικτύων ιανοµής Αερίου Gas Supply Systems - Guidelines for Management systems for Gas Distribution Network ΕΛΟΤ ΕΝ [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/04 Χαρακτηρισµός αποβλήτων - Καθοδήγηση για την επιλογή και εφαρµογή µεθόδων διαλογής Characterization of waste - Guidance on selection and application of screening methods CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 - Characterization of waste - On-site verification CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01 - Characterization of waste - Screening methods for elemental composition by X-ray fluorescence spectrometry for onsite verification ΕΛΟΤ CEN/TS Χαρακτηρισµός αποβλήτων- ειγµατοληψία και ανάλυση ασθενών κυανιούχων οξέων που εκχέονται σε κλειστούς υδάτινους αποδέκτες Characterization of waste - Sampling and analysis of weak acid dissociable cyanide discharged into tailings ponds ΕΛΟΤ ΕΝ [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/27 Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής του µαρµάρου σε υδροθερµικούς κύκλους Natural stone test methods - Determination of resistance of marble to thermal and moisture cycles ΕΛΟΤ CEN/TS ιαλειτουργικότητα βιοµετρικών προφίλ - Βέλτιστες πρακτικές για τη λήψη σταθερών δεκαδακτυλικών αποτυπωµάτων Biometrics Interoperability profiles - Best Practices for slap tenprint captures CLC/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01 Οµοαξονικά καλώδια για δίκτυα καλωδίων διανοµής - Μέρος 8:Επισκευή και αντικατάσταση των κατεστραµµένων θαµµένων καλωδίων Coaxial cables used in cabled distribution networks - Part 8: Repair and substitute of damaged buried cables ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 1

2 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ανελκυστήρες για τη µεταφορά προσώπων και αγαθών - Μέρος 21: Καινούργιοι ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών σε υφιστάµενα κτίρια Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings ΕΛΟΤ EN 397:2012+A1 Βιοµηχανικά κράνη ασφαλείας Industrial safety helmets ΕΛΟΤ EN Ε3 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 1 : Πυροσβεστικές φωλιές µε ηµιάκαµπτο σωλήνα Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose ΕΛΟΤ EN Ε3 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 2 : Πυροσβεστικές φωλιές µε επιπεδούµενους εύκαµπτους σωλήνες Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose ΕΛΟΤ EN Μέθοδοι δοκιµής για βοηθητικά στοιχεία τοιχοποιίας - Μέρος 14: Προσδιορισµός της αρχικής διατµητικής αντοχής µεταξύ του προκατασκευασµένου µέρους σύµµικτου υπέρθυρου και της υπερκείµενης τοιχοποιίας Methods of test for ancillary components for masonry - Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it ΕΛΟΤ EN 966:2012+A1 Κράνη για αεραθλήµατα Helmets for airborne sports ΕΛΟΤ EN 1078:2012+A1 Κράνη για ποδηλάτες και για χρήστες τροχοπέδιλων και πατινιών Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates ΕΛΟΤ EN A1 Υδραυλικά συστήµατα επιφανειών για θέρµανση και ψύξη που λειτουργούν µε νερό -Μέρος 2: Ενδοδαπέδια θέρµανση: Μέθοδοι επιβεβαίωσης για τον προσδιορισµό της θερµικής απόδοσης µε υπολογισµούς και µεθόδους δοκιµής Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods ΕΛΟΤ EN 1730 Ε2 Έπιπλα - Τραπέζια - Μέθοδοι δοκιµών για προσδιορισµό ευστάθειας, ανθεκτικότητας και αντοχής Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06 οκιµές για τον προσδιορισµό των χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χηµική ανάλυση Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06 ιατάξεις µείωσης θoρύβoυ oδικής κυκλoφoρίας - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ακουστικής επίδοσης - Μέρος 1: Ενδογενή χαρακτηριστικά ηχοαπορρόφησης Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/07 ιατάξεις µείωσης θoρύβoυ oδικής κυκλoφoρίας - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ακουστικής επίδοσης - Μέρος 2: Ενδογενή χαρακτηριστικά ηχοµόνωσης αερόφερτου ήχου υπό συνθήκες διάχυτου ηχητικού πεδίου Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/07 (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 2

3 ιατάξεις µείωσης θoρύβoυ oδικής κυκλoφoρίας - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ακουστικής επίδοσης - Μέρος 6: Ενδογενή χαρακτηριστικά - Επιτόπιες τιµές ηχοµόνωσης αερόφερτου ήχου υπό συνθήκες άµεσου ηχητικού πεδίου Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions ΕΛΟΤ EN 1839 Ε2 Προσδιορισµός των ορίων έκρηξης για αέρια και ατµούς Determination of explosion limits of gases and vapours ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών - Γενικές απαιτήσεις- Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 1: Basic safety requirements ΕΛΟΤ EN 1957 Ε2 'Επιπλα-Κρεβάτια και στρώµατα- Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό λειτουργικών χαρακτηριστικών και κριτήρια αξιολόγησης Furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of functional characteristics and assessment criteria ΕΛΟΤ EN 2115 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά- Κράµα αλουµινίου 2117-Τ42- Σύρµατα για συµπαγείς ήλους - D <= 10 mm Aerospace series - Aluminium alloy 2117-T42 - Wire for solid rivets - D <= 10 mm ΕΛΟΤ EN 2116 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά - Kράµα αλουµινίου 2017Α-T42 - Σύρµατα για συµπαγείς ήλους - D <= 10 mm Aerospace series - Aluminium alloy 2017A-T42 - Wire for solid rivets - D <= 10 mm ΕΛΟΤ EN 2117 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά- Κράµα αλουµινίου AL-P5056A (5056A)-H32- Σύρµατα για συµπαγείς ήλους - D <= 10 mm Aerospace series - Aluminium alloy AL-P5056A (5056A)-H32 - Wire for solid rivets - D <= 10 mm ΕΛΟΤ EN 2133 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά - Επικαδµίωση χαλύβων µε προδιαγεγραµµένη αντοχή εφελκυσµού <= 1450 ΜΡα, χαλκού, κραµάτων χαλκού και κραµάτων νικελίου Aerospace series - Cadmium plating of steels with specified tensile strength <= MPa, copper, copper alloys and nickel alloys ΕΛΟΤ EN 2205 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- L1502 (25CrMo4) MPa <= Rm <= MPa - Bars - De <= 40 mm Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) MPa <= Rm <= MPa - Bars - De <= 40 mm ΕΛΟΤ EN 2209 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PL1502 (25CrMo4) MPa <= Rm <= MPa - Ελάσµατα, ταινίες και πλάκες - 0,5 mm <= a <= 20 mm Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) MPa <= Rm <= MPa - Sheets, strips and plates - 0,5 mm <= a <= 20 mm ΕΛΟΤ EN 2213 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL1505 (15CrMoV6)- Από τήξη στον αέρα - Με βαφή και ανόπτηση - Ράβδοι- De <= 16 mm MPa <= Rm <= Mpa Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted - Hardened and tempered - Bars - De <= 16 mm MPa<= Rm <= MPa ΕΛΟΤ EN 2234 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, πυράντοχα - Tεχνική προδιαγραφή Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Technical specification ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λαµπτήρες πυράκτωσης- Μέρος 001: Τεχνικές προδιαγραφές Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 001: Technical specification (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 3

4 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 011: Λυχνία, κωδικός 85 - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 011: Lamp, code 85 - Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/02 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες πυράκτωσης- Μέρος 012: Λυχνία, κωδικός 95 - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 012: Lamp, code 95 - Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες πυράκτωσης - Μέρος 013: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 013: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 014: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 014: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες πυράκτωσης- Μέρος 015: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 015: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 016: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 016: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες πυράκτωσης- Μέρος 017: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 017: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 018: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 018: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 019: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 019: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες πυράκτωσης- Μέρος 020: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 020: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 051: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 051: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 052: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 052: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 053: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 053: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης- Μέρος 054: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 054: Lamp, code Product standard (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 055: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 055: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 056: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 056: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 057: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 057: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 058: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 058: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης- Μέρος 059: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 059: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 060: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 060: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 061: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 061: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 062: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 062: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 063: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 063: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 064: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 064: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 065: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 065: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 066: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 066: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 067: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 067: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 068: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 068: Lamp, code Product standard (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 5

6 ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 069: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 069: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 070: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 070: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 071: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 071: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 072: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 072: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 073: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 073: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 074: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 074: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 075: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 075: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 076: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 076: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 077: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 077: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης- Μέρος 078: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 078: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 079: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 079: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 080: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 080: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 081: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 081: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 082: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 082: Lamp, code Product standard (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 6

7 ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 083: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 083: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 084: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 084: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 085: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 085: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης -Μέρος 086: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 086: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 087: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 087: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 088: Λυχνία, κωδικός Α Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 088: Lamp, code A Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 089: Λυχνία, κωδικός Α Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 089: Lamp, code A Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 090: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 090: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 091: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 091: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 092: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 092: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 093: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 093: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 094: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 094: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 095: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 095: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 096: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 096: Lamp, code Product standard (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 7

8 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 097: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 097: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 098: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 098: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 099: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 099: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 100: Λυχνία, κωδικός Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 100: Lamp, code Product standard ΕΛΟΤ EN 2241 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Κάλυκες λαµπτήρων - ιαστάσεις Aerospace series - Lamp caps - Dimensions ΕΛΟΤ EN 2242 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά - Συσφιξη ηλεκτρικών καλωδίων µε αγωγούς καθορισµένους απο τα EN 2083, EN 4434 και EN 2346 Aerospace series - Crimping of electric cables with conductors defined by EN 2083, EN 4434 and EN 2346 ΕΛΟΤ EN 2245 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Αγωγοί για υγρά και αέρια- Ορισµοί Aerospace series - Pipelines for liquids and gases - Definitions ΕΛΟΤ EN 2252 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL1505 (15CrMoV6) MPa <= Rm <= MPa - Σφυρήλατα- De <+ 100 mm Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) MPa <= Rm <= MPa - Forgings - De <= 100 mm ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια γενικής χρήσης - Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 002: Γενικά Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 C and 260 C - Part 002: General ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά Ηλεκτρικά καλώδια για γενική χρήση- Θερµοκρασίες λειτουργίας - 55 C και 260 C - Μέρος 009:Oικογένεια DRA, σύνολα απλού και πολλαπλού πυρήνα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 C and 260 C - Part 009: DRA family, single and multicore assembly - Product standard ΕΛΟΤ EN 2283 Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - οκιµές καλωδιώσεων αεροσκαφών Aerospace series - Testing of aircraft wiring ΕΛΟΤ EN 2311 Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - ακτύλιοι µε χιτώνιο αυτολύπανσης - Τεχνική προδιαγραφή Aerospace series - Bushes with self-lubricating liner - Technical specification ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ηλεκτρονόµους και διακόπτες - Μέρος 201: Οπτικός έλεγχος Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 201: Visual inspection (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ηλεκτρονόµους και διακόπτες - Μέρος 304: Χρόνος λειτουργίας και ανακούφισης Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 304: Operate and release time ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού πολυµερισµού - Μέρος 001: Βασικές απαιτήσεις Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Part 001: Basic requirements ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού πολυµερισµού - Μέρος 002: Υψηλή αντίσταση σε χηµικά Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Part 002: High chemical resistance ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού πολυµερισµού - Μέρος 003: Ευέλικτης και υψηλής αντοχής υγρό για τα εσωτερικά Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Part 003: Flexible and high fluid resistance for interior ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού πολυµερισµού - Μέρος 004: Υψηλή ελαστικότητα Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Part 004: High flexibility ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Υπόστρωµα ανθεκτικό στη διάβρωση δύο συστατικών ψυχρού πολυµερισµού- Μέρος 003: Υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα ρευστά Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromated two component cold curing primer - Part 003: High corrosion and fluid resistance ΕΛΟΤ EN 2438 Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PL2102 (35NiCr6) MPa <= Rm <=1 100 MPa - Bars - De <= 40 mm Aerospace series - Steel FE-PL2102 (35NiCr6) MPa <= Rm <= MPa - Bars - De <= 40 mm ΕΛΟΤ EN 2439 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL2102 (34NiCr6) MPa <= Rm < MPa - Σφυρήλατα- De <= 40 mm Aerospace series - Steel FE-PL2102 (34NiCr6) MPa <= Rm <= MPa - Forgings - De <= 40 mm ΕΛΟΤ EN 2446 Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PL1503 (35CrMo4) MPa <= Rm <= MPa - Bars - De <= 25 mm Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) MPa <= Rm <= MPa - Bars - De <= 25 mm ΕΛΟΤ EN 2448 Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PL1503 (35CrMo4) MPa <= Rm <= MPa - Bars - De <=40 mm Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) MPa <= Rm <= MPa - Bars - De <= 40 mm ΕΛΟΤ EN 2460 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1901 (X12CrNi13) MPa <= Rm <=800 MPa - Bars - De <= 70 mm Aerospace series - Steel FE-PM1901 (X12CrNi13) MPa <= Rm <= 800 MPa - Bars - De <= 70 mm ΕΛΟΤ EN 2461 Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PM1901 (X12CrNi13) MPa <= Rm<= 800 MPa - Σφυρήλατα - De <=70 mm Aerospace series - Steel FE-PM1901 (X12CrNi13) MPa <= Rm <= 800 MPa - Forgings - De <= 70 mm ΕΛΟΤ EN 2466 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PA3901 (X2CrNi19-11) -Ανοπτηµένος-Σφυρήλατα- De <= 100 mm (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 9

10 Aerospace series - Steel FE-PA3901 (X2CrNi19-11) - Softened - Forgings - De <= 100 mm ΕΛΟΤ EN 2481 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL2108 (35NiCrMo16) MPa <= Rm <= MPa - Σφυρήλατα - De <= 75 mm Aerospace series - Steel FE-PL2108 (35NiCrMo16) MPa <= Rm <= MPa - Forgings - De <= 75 mm ΕΛΟΤ EN 2482 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL2108 (35NiCrMo16) MPa <= Rm <= MPa - Ράβδοι- De <= 100 mm Aerospace series - Steel FE-PL2108 (35NiCrMo16) MPa <= Rm <= MPa - Bars - De <= 100 mm ΕΛΟΤ EN 2483 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL2108 (35NiCrMo16) MPa <= Rm <= MPa - Σφυρήλατα - De <= 100 mm Aerospace series - Steel FE-PL2108 (35NiCrMo16) MPa <= Rm <= MPa - Forgings - De <= 100 mm ΕΛΟΤ EN 2491 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Ξηρά λιπαντικά από δισουλφίδιο του µολυβδενίου - Μέθοδοι επικάλυψης Aerospace series - Molybdenum disulphide dry lubricants - Coating methods ΕΛΟΤ EN 2535 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26 Αεροδιαστηµική σειρά - Εναπόθεση κενού του καδµίου Aerospace series - Vacuum deposition of cadmium ΕΛΟΤ EN 2543 Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE-PL1502 (25CrMo4) - Ανοπτηµένο - Ελασµα και ταινία-0,3 mm <= a <= 2 mm - για περικόχλιο ασφαλείας σε στρέψη Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - Annealed - Sheet and strip - 0,3 mm <= a <= 2 mm - For prevailing torque nuts ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιµών- Μέρος 214:Κεραυνικό πλέγµα, παλµός ρεύµατος και τάσης Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 214: Lightning strike, current and voltage pulse ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 307: Αλατονέφωση Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 307: Salt mist ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 402: Πλήγµα Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 402: Shock ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 403: Hµιτovειδείς και τυxαίες δovήσεις Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 403: Sinusoidal and random vibration ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, µονόκλωνα και πολύκλωνα για γενική χρήση - Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 002: Θωρακισµένα και επενδεδυµένα - Γενικά Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 C and 260 C - Part 002: Screened and jacketed - General ΕΛΟΤ EN 2755 Αεροδιαστηµική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα απο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση µε αυτολυπαινόµενο υπόστρωµα- Αυξανόµενου φορτίου σε θερµοκρασία περιβάλλοντος- Τεχνική προδιαγραφή (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 10

11 Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Elevated load at ambient temperature - Technical specification ΕΛΟΤ EN 2756 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες πυράκτωσης- Μέθοδοι δοκιµών Aerospace series - Lamps, incandescent - Test methods ΕΛΟΤEN 2757 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά - Σύστηµα συγκολλητικών υλών- Μέθοδος δοκιµής- Προσδιορισµός υπολειµµάτων εγχυτήρων απο ξήρανση και ανάφλεξη Aerospace series - Structural adhesives system - Test method - Determination of the drying and ignition residues of primers ΕΛΟΤ EN 2812 Aerospace series - Απογύµνωση των ηλεκτρικών καλωδίων Aerospace series - Stripping of electric cables ΕΛΟΤ EN 2817 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Με κατεργασία διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Ράβδος για µηχανουργική κατεργασία - a or D <= 200 mm - Rm <=1 070 Mpa Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for machining - a or D <= 200 mm - Rm <= MPa ΕΛΟΤ EN 2824 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά Συµπεριφορά σε καύση των µη µεταλλικών υλικών υπό την επίδραση της ακτινοβολίας θερµότητας και φλογών- Προσδιορισµός της πυκνότητας του καπνού και αερίων συστατικών στον καπνό των υλικών- Συσκευές εξοπλισµού δοκιµών και µέσα ενηµέρωσης Aerospace series - Burning behaviour of non-metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density and gas components in the smoke of materials - Test equipment apparatus and media ΕΛΟΤ EN 2825 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά Συµπεριφορά στην καύση των µη µεταλλικών υλικών υπό την επίδραση της ακτινοβολίας θερµότητας και φλογών- Προσδιορισµός της πυκνότητας του καπνού Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density ΕΛΟΤ EN 2826 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά - Συµπεριφορά στην καύση των µη µεταλλικών υλικών υπό την επίδραση της ακτινοβολίας θερµότητας και φλογών- Προσδιορισµός των εξαρτηµάτων υγραερίου στον καπνό Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of gas components in the smoke ΕΛΟΤ EN 2835 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Χλωροπρενίου (CR)- Αντοχή στη θερµοκρασία- Σκληρότητα 40 IRHD Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 40 IRHD ΕΛΟΤ EN 2836 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Χλωροπρενίου (CR)- Αντοχή στη θερµοκρασία- Σκληρότητα 50 IRHD Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 50 IRHD ΕΛΟΤ EN 2837 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Χλωροπρενίου (CR) - Αντοχή στη θερµοκρασία - Σκληρότητα 60 IRHD Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 60 IRHD ΕΛΟΤ EN 2838 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό χλωροπρενίου- Αντίσταση θερµότητας- Σκληρότητα 70 IRHD Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 70 IRHD ΕΛΟΤ EN 2839 (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 11

12 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό χλωροπρενίου- Αντίσταση θερµότητας- Σκληρότητα 80 IRHD Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 80 IRHD ΕΛΟΤ EN 2840 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 50 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 50 IRHD ΕΛΟΤ EN 2841 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 60 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 60 IRHD ΕΛΟΤ EN 2842 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 70 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 70 IRHD ΕΛΟΤ EN 2843 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 80 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 80 IRHD ΕΛΟΤ EN 2844 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 90 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 90 IRHD ΕΛΟΤ EN 2845 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- Σκληρότητα 50 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 50 IRHD ΕΛΟΤ EN 2846 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- Σκληρότητα 60 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 60 IRHD ΕΛΟΤ EN 2847 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- Σκληρότητα 70 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 70 IRHD ΕΛΟΤ EN 2848 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- Σκληρότητα 80 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 80 IRHD ΕΛΟΤ EN 2849 Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- Σκληρότητα 90 IRHD Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 90 IRHD ΕΛΟΤ EN 2852 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά Περικόχλια, εξαγωνικά, απλά, κανονικού ύψους, επί κανονικών επιπέδων, απο χάλυβα ανθεκτικό στη θερµοκρασία παθητικοποιηµένα - Ταξινόµηση 1100 Mpa /650 C Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height, normal across flats, heat resisting steel passivated - Classification: MPa/650 C ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για γενική χρήση- ιατοµές ίση και µεγαλύτερη απο 9mm² - Θερµοκρασίες λειτουργίας - 55 C και 260 C - Μέρος 002: Γενικός Aerospace series - Cables, electrical for general purpose - Cross sections equal to and greater than 9 mm² - Operating temperatures between - 55 C and 260 C - Part 002: General (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 12

13 ΕΛΟΤ EN ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για γενική χρήση- ιατοµές ίση και µεγαλύτερη απο 9mm²- Θερµοκρασίες λειτουργίας - 55 C και 260 C - Μέρος 003: Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Cables, electrical for general purpose - Cross sections equal to and greater than 9 mm² - Operating temperatures between - 55 C and 260 C - Part 003: Product standard ΕΛΟΤ EN 2863 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28 Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια, αγκυρωµένα, αυτοασφαλιζόµενα, σταθερά, γωνίας 90, µε λοξότµηση, από χάλυβα ανθεκτικό στη θερµοκρασία, µε λίπανση MoS2 - Ταξινόµηση: MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 315 C Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90 corner, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: MPa (at ambient temperature) / 315 C ΕΛΟΤ EN 2883 Αεροδιαστηµική σειρά - Εξαγωνικά περικόχλια, αυτοασφαλιζόµενα, µε λοξότµηση και δακτύλιο συγκράτησης, από χάλυβα υψηλών θερµοκρασιών, µε λίπανση MoS2 - Ταξινόµηση: MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 315 C Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: MPa (at ambient temperature) / 315 C ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά -Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 001: Τεχνική προδιαγραφή Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 001: Technical specification ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά -Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 002: Προδιαγραφή επίδοσης και διευθετήσεις επαφής Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 002: Specification of performance and contact arrangements ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 003: Ρευµατοδότης µε τετράγωνη φλάντζα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 003: Square flange receptacle - Product standar ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 009: Προστατευτικό κάλυµµα για υποδοχέα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 004: Jam-nut mounted receptacle - Product stand ΕΛΟΤ EN Ε3 Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 005: Ερµητικός ρευµατοδότης µε τετράγωνη φλάντζα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 005: Hermetic square flange receptacle - Product standard ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 009: Προστατευτικό κάλυµµα για υποδοχέα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 009: Protective cover for receptacle - Product standard (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 13

14 ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 011: Οµοίωµα υποδοχέα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 011: Dummy receptacle - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα,πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 012: Αντιπερικόχλιο για υποδοχείς - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 012: Jam-nut for jamnut receptacles - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα,πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 013: Στεγανό δακτυλίδι- O για υποδοχέα περικοχλίου- Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 013: O-ring seal for jamnut receptacles - Product standard ΕΛΟΤ EN εροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C to 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή, - Μέρος 014: Τετράγωνη φλάντζα ρευµατοδότη µε ολοκληρωµένο παρελκόµενο- Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 014: Square flange receptacle with integrated accessory - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C µέχρι 175 C συνεχώς,200 C συνεχώς,260 C κορυφή - Μέρος 015: Ρευµατοδότης τοποθετηµένος µε αυτασφαλιζόµενο περικόχλιογια ολοκληρωµένα παρελκόµενα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 015: Jam-nut mounted receptacle with integrated accessory - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 C µέχρι 175 C συνεχώς, 200 C συνεχώς, 260 C κορυφή - Μέρος 016: Ρευµατολήπτης µε ολοκληρωµένα παρελκόµενα - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 C to 175 C continuous, 200 C continuous, 260 C peak - Part 016: Plug with integrated accessory - Product standard ΕΛΟΤ EN 3034 Αεροδιαστηµική σειρά- Εξαγωνικά περικόχλια, αυτοασφαλιζόµενα, µε δακτύλιο συγκράτησης, από χάλυβα υψηλών θερµοκρασιών FE-PA92HT (A286, µε επένδυση αργύρου - Ταξινόµηση: MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) /425 C Aerospace series - Nuts, self-locking, hexagonal with captive washer - In heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver coated - Classification: MPa/425 C ΕΛΟΤ EN 3052 Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, κανονικό κορµό µε µικρή ανοχή και κοντό σπείρωµα από χάλυβα υψηλών θερµοκρασιών ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιηµένοι - Ταξινόµηση: MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) /425 C Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance normal shank, short thread, in heat and corrosion resisting steel, passivated - Classification: MPa (at ambient temperature) / 425 C ΕΛΟΤ EN 3102 Αεροδιαστηµική σειρά - Σφραγιστικά - Μέθοδοι δοκιµών - Προσδιορισµός της ευκαµψίας σε χαµηλή θερµοκρασία Aerospace series - Sealants - Test methods - Determination of low-temperature flexibility ΕΛΟΤ EN 3115 (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 14

15 Αεροδιαστηµική σειρά - Kράµα αλουµινίου 7050-T73 - Σύρµατα για συµπαγείς ήλους - D <= 10 mm Aerospace series - Aluminium alloy 7050-T73 - Wire for solid rivets - D <= 10 mm ΕΛΟΤ EN 3120 Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου TI-P Eν ψυχρώ και µειωµένης καταπόνησης- Σωλήνας χωρίς ραφή για συστήµατα πίεσης- 4 mm<= D <=51 mm MPa <= Rm <= Mpa Aerospace series - Titanium alloy TI-P Cold worked and stress relieved - Seamless tube for pressure systems - 4 mm <= D <= 51 mm MPa <= Rm <= MPa ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 001: Τεχνικές προδιαγραφές Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 001: Technical specification ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 014: Ηλεκτρικές επαφές, αρσενικές, τύπου A µε σύσφιξη, κατηγορίας S- Πρότυπο προϊόντος erospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 014: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 015: Ηλεκτρικές επαφές, θηλυκές, τύπου A µε σύσφιξη, κατηγορίας S- Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 015: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 026: Ηλεκτρικές επαφές, αρσενικές, τύπου A µε σύσφιξη, κατηγορίας R- Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 026: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 032: Ηλεκτρικές επαφές, οµοαξονικές, µεγέθους 5,αρσενικές, τύπου D µε σύσφιξη, κατηγορίας R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 032: Contacts, electrical, coaxial, 50 ohms, size 5, male, type D, crimp, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 033: Επαφές, ηλεκτρικές οµοαξονικές, 50 ohms, µεγέθους 5, θηλυκές, τύπου D, µε σύσφιξη, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 033: Contacts, electrical, coaxial, 50 ohms, size 5, female, type D, crimp, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 035: Ηλεκτρικές επαφές,τριαξονικές, µεγέθους 08, θηλυκές, τύπου D µε σύσφιξη, κατηγορίας R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 035: Contacts, electrical, triaxial, size 08, female, type D, crimp, class R- Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 063: Επαφές, ηλεκτρικές οµοαξονικές, 50 ohms, µεγέθους 1, αρσενικές, τύπου D, συγκολλούµενες, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 063: Contacts, electrical, coaxial, 50 ohms, size 1, male, type D, solder, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 064: Επαφές, ηλεκτρικές οµοαξονικές, 50 ohms, µεγέθους 1, θηλυκές, τύπου D, συγκολλούµενες, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 064: Contacts, electrical, coaxial, 50 ohms, size 1, female, type D, solder, class R - Product standard (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 15

16 ΕΛΟΤ EN ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 067: Επαφές, ηλεκτρικές οµοαξονικές, µεγέθους 08, αρσενικές, τύπου D, συγκολλούµενες, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 067: Contacts, electrical, coaxial, size 08, male, type D, solder, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 068: Επαφές, ηλεκτρικές οµοαξονικές, µεγέθους 08, θηλυκές, τύπου D,συγκολλούµενες, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 068: Contacts, electrical, coaxial, size 08, female, type D, solder, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 069:Επαφές, ηλεκτρικές, οµοαξονικές, µεγέθους 16, θηλυκές, τύπου D, συγκολλούµενες, κατηγορίας P - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 069: Contacts, electrical, coaxial, size 16, female, type D, solder, class P - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 074: Ηλεκτρικές επαφές, τετράγωνες, µεγέθους 8,αρσενικές, τύπου Ε µε σύσφιξη, κατηγορίας R- Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 074: Contacts, electrical, quadrax, size 8, male, type E, crimp, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 075: Επαφές, ηλεκτρικές τετραγωνισµένες, µεγέθους 08, θηλυκές, τύπου Ε, µε σύσφιξη, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 075: Contacts, electrical, quadrax, size 8, female, type E, crimp, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 076: Ηλεκτρικές επαφές, αρσενικές, τύπου A µε σύσφιξη, κατηγορίας R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 076: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά -Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 077: Ηλεκτρικές επαφές, θηλυκές, τύπου A µε σύσφιξη, κατηγορίας R - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 077: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class R - Product standard ΕΛΟΤ EN 3182 Αεροδιαστηµική σειρά - Ενσφαιροι τριβείς, συµπαγείς επικαδµιωµένοι, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, για έλεγχο καλωδίου τροχαλιών - ιαστάσεις και φορτία Aerospace series - Ball bearings, rigid in corrosion resisting steel cadmium plated, for control cable pulleys - Dimensions and loads ΕΛΟΤ EN 3197 Αεροδιαστηµική σειρά - Σχεδιασµός και εγκατάσταση αεροπορικών ηλεκτρικών και οπτικών συστηµάτων διασύνδεσης Aerospace series - Design and installation of aircraft electrical and optical interconnection systems ΕΛΟΤ EN 3226 Αεροδιαστηµική σειρά - Εξαγωνικά επίπεδα περικόχλια, κανονικού ύψους, µε κανονικές επιφάνειες για κλειδί, απο επικαδµιωµένο χάλυβα- Ταξινόµηση MPa/235 C Nuts, hexagon, plain, normal height, normal across flats, steel, cadmium plated - Classification MPa/235 C ΕΛΟΤ EN 3227 Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια, εξαγωνικά, απλά, κανονικού ύψους, επί κανονικών επιπέδων, χαλύβδινα, επικαδµιωµένα, σπείρωµα αριστερά - Ταξινόµηση 1100 Mpa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 235 C Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height, normal across flats, in steel, cadmium plated, left hand thread - Classification: MPa (at ambient temperature) / 235 C (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 16

17 ΕΛΟΤ EN 3238 Αεροδιαστηµική σειρά - Μεταλλικά υλικά - Μέθοδος δοκιµής - οκιµή διάτµησης για σύρµατα και ήλους Aerospace series - Metallic materials - Test method - Shear test for wires and rivets ΕΛΟΤ EN 3264 Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Σύνδεσµοι σωληνώσεων 8 30 από κράµα τιτανίου - Με περικόχλιο µε σύρµα επώθησης Aerospace series - Pipe coupling 8 30' in titanium alloy - Thrust wire nuts ΕΛΟΤ EN 3274 Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Σύνδεσµοι σωληνώσεων Σπείρωµα - Γεωµετρικές διαµορφώσεις Aerospace series - Pipe coupling 8 30' - Thread end - Geometric configuration ΕΛΟΤ EN 3278 Αεροδιαστηµική σειρά - Χιτώνια, σωληνοειδή, µε προεξέχουσα κεφαλή, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιηµένα, (πάχους τοιχώµατος 0,25 mm) Aerospace series - Sleeves, tubular, protruding head, in corrosion resisting steel, passivated (0,25 mm wall thickness) ΕΛΟΤ EN 3280 Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Εύκαµπτοι ή αυτορρυθµιζόµενοι τριβείς κυλίσεως για αεροπορικές κατασκευές - Τεχνική προδιαγραφή Aerospace series - Bearings, airframe rolling, rigid or self-aligning - Technical specification ΕΛΟΤ EN 3310 Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα τιτανίου TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Χωρίς θερµική κατεργασία- Προϊόντα για σφυρηλάτηση για ανοπτηµένα σφυρήλατα- D <= 360 mm Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Not heat treated - Forging stock, for annealed forgings - De <= 360 mm ΕΛΟΤ EN 3312 Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα τιτανίου Ti-6Al-4V - Ανοπτηµένα - Σφυρήλατα - De <=150 mm Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Forgings De <= 150 mm ΕΛΟΤ EN 3323 Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες, διπλής εξαγωνικής κεφαλής, λεπτό κορµό και µακρύ σπείρωµα από χάλυβα FE- PM 38 (FV 535) ανθεκτικό στη θερµότητα - Ταξινόµηση: 1000 MPa / 550 C Aerospace series - Bolts with double hexagon head, relieved shank long thread, - In heat resisting steel FE-PM 38 (FV 535) - Classification: MPa/550 C ΕΛΟΤ EN 3329 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL1503 (35CrMo4) - Ανοπτηµένο- Ελασµα και ταινία -0,3 mm <= a <= 2 mm - για περικόχλιο ασφαλείας σε στρέψη Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - Annealed - Sheet and strip - 0,3 mm <= a <= 2 mm - For prevailing torque nut ΕΛΟΤ EN 3330 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL1503 (35CrMo4)- Ανοπτηµένος- Ράβδοι και σύρµατα- De <= 40 mm - για περικόχλιο ασφαλείας σε στρέψη Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - Annealead - Bar and wire - De <= 40 mm - For prevailing torque nuts ΕΛΟΤ EN 3351 Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου Ti-4Al-4Mo-2Sn - Με κατεργασία διαλυτοποίησης και γήρανσης - Σφυρήλατα - De <= 150 mm Aerospace series - Titanium alloy Ti-4Al-4Mo-2Sn - Solution treated and aged - Forgings - De <= 150 mm ΕΛΟΤ EN 3354 Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµατα τιτανίου Ti-6Al-4V - Ανοπτηµένα- Φύλλο για υπερπλαστική διαµόρφωση -a <= 6mm Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Sheet for superplastic forming - a <= 6 mm (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 17

18 ΕΛΟΤ EN 3355 Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Ανοπτηµένο-Εξηλασµένες διατοµές- De? 150 mm MPa? Rm? Mpa Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Extruded section - De <= 150 mm MPa <= Rm < MPa ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ακροδέκτες και ενώσεις επι της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών- Μέρος 002: Γενικά και κατάλογος προτύπων προιόντων Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 002: General and list of product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Aκροδέκτες και ενώσεις επ'ι της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών - Μέρος 007: Επινικελωµένοι ακροδέκτες αλουµινίου για σύσφιξη σε επινικελωµένο καλώδιο αλουµινίου για σειρές κοχλιών σε ίντσες - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 007: Nickel plated aluminium terminal lugs for crimping on nickel plated aluminium cable for inch series studs - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Aκροδέκτες και ενώσεις επί της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών - Μέρος 008: Επινικελωµένοι χάλκινοι ακροδέκτες για χάλκινους επινικελωµένους αγωγούς για σειρές κοχλιών σε ίντσες για θερµοκρασίες µεγαλύτερης των 340 C - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 008: Copper lugs nickel plated ring shaped for copper conductors nickel plated for inch series studs up to 340 C - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ακροδέκτες και ενώσεις επι της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών- Μέρος 010: Ακροδέκτες, δακτυλιοειδή, επικασσιτερωµένα για σύσφιξη αγωγών χαλκού, θερµοκρασίας µεγαλύτερης των 150 C για µετρικές και σε ίντσες σειρές κοχλιών - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 010: Terminal lugs, ring shaped, tin plated, for crimping on copper conductors, temperature up to 150 C for metric and inch stud series - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ακροδέκτες και ενώσεις επι της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών- Μέρος 011: Ακροδέκτες,δακτυλιοειδή, επινικελωµένοι,για σύσφιξη αγωγών χαλκού, θερµοκρασίας µεγαλύτερης των 260 C για µετρικές και σε ίντσες σειρές κοχλιών - Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 011: Terminal lugs, ring shaped, nickel plated, for crimping on copper conductors, temperature up to 260 C for metric and inch stud series - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ακροδέκτες και ενώσεις επι της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών- Μέρος 014: Ενώσεις επι της γραµµής, µε µόνωση και στεγανά για σύσφιξη αγωγών χαλκού, θερµοκρασίας µεγαλύτερης των 200 C Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 014: In-line splices, insulated and sealed, for crimping on copper conductors, temperature up to 200 C - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων- Μέρος 002: Γενικά Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 002: General ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µεταφορά σηµάτων - Μέρος 006: Απλή πλέξη- 78 Ohms, τύπος ΧΜ- Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 006: Single braid - 78 Ohms - Type XM - Product standard ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µεταφορά σηµάτων - Μέρος 007: ιπλή πλέξη - 77 Ohms, τύπος WW- Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 007: Double braid - 77 Ohms - Type WW - Product standard (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 18

19 ΕΛΟΤ EN ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικό καλώδιο για µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων- Μέρος 008: Απλή πλέξη - Star Quad 100 ohms- τύπου KD- Πρότυπο προϊόντος Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 008: Single braid - Star Quad 100 ohms - Type KD - Product standard ΕΛΟΤ EN 3382 Αεροδιαστηµική σειρά - ακτύλιοι συγκράτησης, αξονικής τοποθέτησης εσωτερικού τύπου,από φωσφορούχο χάλυβα Aerospace series - Rings retaining, internal, axial mounting, steel, phosphated ΕΛΟΤ EN 3383 Αεροδιαστηµική σειρά - ακτύλιοι συγκράτησης, αξονικής τοποθέτησης εσωτερικού τύπου, από χάλυβα επικαδµιωµένο εν κενώ Aerospace series - Rings retaining, internal, axial mounting, steel, vacuum cadmium plated ΕΛΟΤ EN 3384 Αεροδιαστηµική σειρά - ακτύλιοι συγκράτησης, αξονικής τοποθέτησης εξωτερικού τύπου,από φωσφορούχο χάλυβα Aerospace series - Rings retaining, external, axial mounting, steel, phosphated ΕΛΟΤ EN 3385 Αεροδιαστηµική σειρά - ακτύλιοι συγκράτησης, αξονικής τοποθέτησης εξωτερικού τύπου, από χάλυβα επικαδµιωµένο εν κενώ Aerospace series - Rings retaining, external, axial mounting, steel, vacuum cadmium plated ΕΛΟΤ EN 3386 Αεροδιαστηµική σειρά - ακτύλιοι συγκράτησης, ακτινικής τοποθέτησης, από φωσφορούχο χάλυβα Aerospace series - Rings retaining, radial mounting, steel, phosphated ΕΛΟΤ EN 3388 Αεροδιαστηµική σειρά - Εξωτερικές κοχλιωτές συνδέσεις µε βάση κράµα νικελίου ανθεκτικό στη θερµότητα NI- PH2601 (Inconel 718)- Ταξινόµηση MPa/650 C - Προαιρετική µέθοδος παραγωγής- Τεχνική προδιαγραφή Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718) - Classification MPa/650 C - Manufacturing method optional - Technical specification ΕΛΟΤ EN 3389 Αεροδιαστηµική σειρά - Εξωτερικές κοχλιωτές συνδέσεις µε βάση κράµα νικελίου ανθεκτικό στη θερµότητα NI- PH1302 (Waspaloy)- Ταξινόµηση MPa/730 C - Προαιρετική µέθοδος παραγωγής- Τεχνική προδιαγραφή Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy) - Classification: MPa/730 C - Manufacturing method optional - Technical specification ΕΛΟΤ EN 3417 Αεροδιαστηµική σειρά - Συµπαγείς ήλοι κοινής κεφαλής, από κράµα µε βάση το νικέλιο NI-P11, µετρική σειρά Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in nickel base alloy NI-P11, metric series ΕΛΟΤ EN 3456 Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου TI-P64001 (Ti-6Al-4V) -Ανοπτηµένα- Φύλλο και ταινία, κυλινδρισµένα εν θερµώ - a <= 6 mm Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Sheet and strip, hot rolled - a <= 6 mm ΕΛΟΤ EN 3456 Αεροδιαστηµική σειρά -Κράµα τιτανίου TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Ανοπτηµένο-Φύλλα και ταινίες, κυλινδρισµένα εν θερµώ - a <= 6 mm Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Sheet and strip, hot rolled - a <= 6 mm ΕΛΟΤ EN 3459 Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα τιτανίου TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Με κατεργασία διαλυτοποίησης και γήρανσης- Πλάκες- 6 mm < a <= 50 mm Aerospace series - Titanium alloy TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Solution treated and aged - Plate - 6 mm < a <= 50 mm ΕΛΟΤ EN 3464 Ε2 (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 19

20 Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου Ti-6Al-4V - Ανοπτηµένο- Πλάκα - 6 mm < a <= 100 mm Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Plate - 6 mm < a <=100 mm ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 307: Τάση απόσβεσης κορώνας Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 307: Corona extinction voltage ΕΛΟΤ EN Ε3 Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 407: Ευφλεκτότητα Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability ΕΛΟΤ EN Ε3 Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 505: οκιµή εφελκυσµού σε αγωγούς και πλεκτά καλώδια Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 505: Tensile test on conductors and strands ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 515:Αντίσταση σύνθλιψης Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use - Test methods - Part 515: Crush resistance ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 604: Αντίσταση στην πρόοδο του ηλεκτρικού τόξου σε συνθήκες ξηρασίας Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 604: Resistance to dry arc propagation ΕΛΟΤ EN Ε2 Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 605: οκιµή βραχυκύκλωσης σε συνθήκες υγρασίας Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 605: Wet short circuit test ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 809:Ανισορροπία αντίστασης Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 809: Resistance unbalance ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµών- Μέρος 810: οµική απώλεια επιστροφής Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 810: Structural return loss ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 811: Εξασθένηση της ασυµµετρίας Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 811: Unbalance attenuation ΕΛΟΤ EN Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 812: Απώνεια επιστροφής (VSWR) Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 812: Return loss (VSWR) ΕΛΟΤ EN 3479 Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) Αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Με θερµική διεργασία διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Πλάκες - 6 mm < a <= 20 mm MPa <= Rm <= Mpa Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Plate - 6 mm < a <= 20 mm MPa <= Rm <= MPa ΕΛΟΤ EN 3528 (c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ Α 20

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Rod End > Spherical Bearings Product Overview

Rod End > Spherical Bearings Product Overview Rod End > Spherical Bearings Product Overview Table of Contents FMW3E_.4 / NSA8143 FMW3F_.4 / NSA8149 REM REF Page IV-3-4 IV-5-6 IV-7-8 IV-9-10 FMW3E_.4 / NSA8143 Rod End > Spherical Bearings Schematic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ Light Fittings escription: Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. Range: Pressure Rating: Materials: Barbed series from Ø 16mm up to Ø 25mm,

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Fittings - Εξαρτήματα

Fittings - Εξαρτήματα ittings - Εξαρτήματα Saddles PN6, PN, PN16 Compression ittings PN16 Compression ittings PN Lock Type ittings PN6 Connection ittings PN Layflat ittings PN Σέλλες PN6, PN, PN16 Κοχλιωτά Εξαρτήματα PΝ16 Κοχλιωτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec.

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. PRODUCT DETAIL Electrical Characteristics μh L (Min) Q MHz (Min) SRF Ω DCR IDC ma TEST FREQ: MHz TEST LEVEL: 100 mv Test Instruments HP4291

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Spherical Bearings Product Overview

Spherical Bearings Product Overview Spherical Bearings Product Overview Table of Contents EN4613 R EN4613 S EN4614 R EN4614 S FMGB....4 FMGN....4 FMGS....4 FMGU....4 EN2584 / FRE EN2585 / FRL EN3048 EN4037 EN4038 EN4039 FRA EN2335 EN4265

Διαβάστε περισσότερα

Outer diameter (mm) ca.

Outer diameter (mm) ca. ........ Sz JZD...... SKW PRAKAB Products 1 CHKH R, 1 CXKH R Energy cable : TP PRAKAB 02/99 5. edition Rated voltage: 0.6/1 kv Usage: The cables are specified for stationary distribution of electrical

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-04-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 04 Τεχνικά Έργα από Άοπλο και Οπλισµένο Σκυρόδεµα 03 Κατασκευές από σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 28210 / 82496 Φ. : 900 / 02 / 13 Σ. : 152 Σούδα : 31 Μαΐου 2013 Συνημμένα : Μία Τεχνική Προδιαγραφή ( Φ. 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.3.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί 4.3.1.1 Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων (1) Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Interference Suppression Capacitor

Interference Suppression Capacitor MOLDED BOX CONSTRUCTION, SUPPRESSION CAPACITOR, RADIAL LEAD FEATURES UL, CSA, VDE, CQC, CE, ENEC APPROVALS X2 SAFETY CAP CLASSIFICATION FOR USE IN ACROSS-THE-LINE APPLICATIONS METALLIZED POLYPROPYLENE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

FT-63 SINGLE TURN CERMET TRIMMERS. F T E T V 5 k Ω ( ) FEATURES PART NUMBER DESIGNATION

FT-63 SINGLE TURN CERMET TRIMMERS. F T E T V 5 k Ω ( ) FEATURES PART NUMBER DESIGNATION SINGLE TURN FT-6 RoHS compliant INTERNAL STRUCTURE 4 5 8 6 FEATURES 4 5 6 8 Part name Housing Rotor Wiper O ring Resistive element Terminal pin Adhesive Base element Electrode Material PBT Polybutyleneterephthalate

Διαβάστε περισσότερα

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors SERIES Subminiature Coaxial Connectors FEATURES Subminiature coaxial connectors with 50Ω impedance for applications up to 4GHz. Suited for cables with dielectric diameters of up to 1.5mm. The connectors

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης Ball Valves - Valves Solvent Cement Jointed Fittings BSP Threaded Fittings Adaptor Fittings Βάνες - Βαλβίδες Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-07 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 07 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series Features 1. RoHS & Halogen-Free (HF) compliant 2. IA size: 0603, 0805, 1206, 1812 3. Hold current ratings from 0.05 to 3A 4. Voltage ratings from 6V computer and electronic applications to 60V 5. Small

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 2: Σκληρομέτρηση Μεταλλικών Υλικών Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Melf Carbon Film Resistor MMC Series

Melf Carbon Film Resistor MMC Series Melf Resistor Melf Carbon Film Resistor MMC Series Coating color: Beige Features - Tolerance up to ±2%. - Wide resistance range:1ω to 10MΩ. Type Dimension TYPE L D C S 0102 2.00±0.10 1.30±0.10 0.55±0.10

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ). Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας Παράλληλα με την εξωτερική κεραυνική κάλυψη, επιβάλλεται, βάσει του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to PPM/ C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 02 Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων 03 Εγκατάσταση Συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas ΕΝ 1341: 2001 ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 2013 ΑΡ.ΔΗΛΩΣΗΣ: 01/2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το παράρτημα III Κανονισμού (EU) Νο.305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE According to Annex III of Regulation (EU) No.305/2011

Διαβάστε περισσότερα

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product: Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of Thick Film Chip Resistor-SMDC Series 1. Scope -This specification applies to all

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 01 ίκτυα Πυρόσβεσης Υγρού Τύπου 01 Πυροσβεστικές Φωλεές

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Νέα πειραµατικά στοιχεία

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Νέα πειραµατικά στοιχεία Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Νέα πειραµατικά στοιχεία Περιεχόµενα παρουσίασης των νέων δοκιµών πυρκαγιάς οκιµές πραγµατικής κλίµακας στα πλαίσια των FRACOF ( οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Part I: Interception and Arrester system components.

Part I: Interception and Arrester system components. Μέρος Ι: Εξαρτήματα Συλλεκτηρίου Συστήματος και Αγωγών Καθόδου. Part I: Interception and Arrester system components. Τίτλος Αγωγοί Conductors Title Αγωγοί μονόκλωνοι κυκλικής διατομής Solid Round Conductors

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings HDPE-00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης HDPΕ-00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Rod End > Ball Bearings Product Overview

Rod End > Ball Bearings Product Overview Product Overview Table of Contents EN4035 EN4036 FC...M / FCN...M ASNA2579E NSA8159 REP / RAP REP...F Page Il-3-4 Il-5-6 Il-7-8 Il-9-10 Il-11-12 Il-13-14 Il-15-16 EN4035 EN4035 L 06 P K A T Surface Treatment

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ελληνικός όρος αδρανή αερακτικό υλικό άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο άντληση αντοχή αξιολόγηση, εκτίμηση απογραφή, κατάλογος αρχή αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)»

Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)» Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)» 1. Εισαγωγή Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

1/10page. Standard number MW35C. Date of publish 01/01/2014. Date of Revision. Approved. Approval Examination Issue. Publish

1/10page. Standard number MW35C. Date of publish 01/01/2014. Date of Revision. Approved. Approval Examination Issue. Publish 1/10page Standard name MW35C Standard number CX14010701 Date of publish 01/01/2014 Date of Revision Approved Publish Approval Examination Issue Yonghong WAN Mingsheng LIU Ping HUANG 2/10page Revision form

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 06-04-01-00 06 Εργα αεροδροµίων 04 Υποδοµή σήµανσης αεροδροµίων 01 Εγκατάσταση χωνευτών πλευρικών φανών διαδρόµου υψηλής φωτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor

Current Sensing Chip Resistor Features -3 atts power rating in 1 att size, 1225 package -Low CR of ±100 PPM/ C -Resistance values from 1m to 1 ohm -High purity alumina substrate for high power dissipation -Long side terminations with

Διαβάστε περισσότερα

Offshore (IEC) 1/2013

Offshore (IEC) 1/2013 Offshore (IEC) 1/2013 Contents 0,6/1kV cables LKM-SHF2 & LKM-SHF2 FLEX...4 LKMM-SHF2...8 LKSM-SHF2 & LKSM-SHF2 FLEX...10 LKMSM-SHF2...14 LKSM-EMC-SHF2...16 LKSM-VFD-SHF2...20 0,6/1kV FR cables LKM-FRSHF2...22

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-13-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 13 Εξοπλισµοί Ανωδοµών Λιµενικών Εργων 02 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Περιπτώσεις 14/11/2014 Ημερίδα Βιωσιμότητα Μεταλλικών Κατασκευών ΑΚΖ 2 14/11/2014 Ημερίδα Βιωσιμότητα Μεταλλικών Κατασκευών ΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ή Εταιρικό προφιλ

Περιεχόμενα ή Εταιρικό προφιλ Περιεχόμενα ή Εταιρικό προφιλ Hanger bolts with nuts and EPDM-sealing washers Ντιζοστρίφωνα με παξιμάδι και ελαστική ροδέλα Item.- No. LM LH M M 2 0 2 0 2 0 3 00 9022 0 9022 9022 9022 2 9022 0 90222 90222

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 9: Φέρουσες κατασκευές αλουµινίου

ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 9: Φέρουσες κατασκευές αλουµινίου ΗΜΕΡΙ Α ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΩΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 9: Φέρουσες κατασκευές αλουµινίου X.K.MΠΑΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Το αλουµίνιο που ως χηµικό στοιχείο αποµονώθηκε για πρώτη φορά από τον

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 03 ικλείδες Χυτοσιδηρές Τύπου Πεταλούδας

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά 15/05/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 7982

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά 15/05/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 7982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά 15/05/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 7982 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

Part III: Equipotential bonding system components.

Part III: Equipotential bonding system components. Μέρος IIΙ: Εξαρτήματα Ισοδυναμικών Συνδέσεων. Part III: Equipotential bonding system components. Τίτλος Γέφυρες Ισοδυναμικών Συνδέσεων Equipotential bonding Title bar 182903025 Ms/eNi 170x50x50, κράματος

Διαβάστε περισσότερα