ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης"

Transcript

1 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Μάρτιος 2011

2 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του...3 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...3 III. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του Σ...3 IV. Ανάδειξη υποψήφιων µελών του Σ...4 V. Λειτουργία του Σ...4 VI. Αξιολόγηση του Σ...4 Μέρος B Εσωτερικός έλεγχος...5 I. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου...5 Μέρος Γ Αµοιβές...6 I. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών...6 Μέρος Σχέσεις µε τους µετόχους...7 I. Επικοινωνία µε τους µετόχους...7 II. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων...7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...8 Αρµοδιότητες του Σ...8 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...8 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...9 III. Συνεδριάσεις ιοικητικού Συµβουλίου...10 IV. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του προέδρου του Σ...11 V. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του Σ...11 VI. Αξιολόγηση του Σ...12 VII. Άλλα ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα...12 VIII. Εσωτερικός Έλεγχος...14 IX. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών...15 X. Επικοινωνία µε τους µετόχους...15 XI. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων...16

3 2 Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης συντάχθηκε από την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρία τόσο αυτοβούλως όσο και κατ επιταγή της κείµενης νοµοθεσίας. Κατά την κατάρτιση του λήφθηκε υπόψη το σχέδιο Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης για τις Εισηγµένες Εταιρίες που κυκλοφόρησε προς διαβούλευση ο ΣΕΒ το Νοέµβριο του 2010, οι Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης του ΟΟΣΑ που δηµοσιεύθηκε το 2004 καθώς και οι γενικώς παραδεγµένες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζονται εντός των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Κώδικα Βασικός στόχος του παρόντος Κώδικα είναι η εκπαίδευση και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρµόζει µια σύγχρονη εταιρία. Ένας άλλος στόχος του Κώδικα είναι η βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτών ή θεσµικών µετόχων, Ελλήνων και αλλοδαπών, και η ενίσχυση της συµµετοχής τους στις εταιρικές υποθέσεις. Κεντρικό στόχο του Κώδικα αποτελεί και η δηµιουργία ενός προσβάσιµου και κατανοητού συστήµατος αναφοράς για εισηγµένες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται πλέον να δηµοσιοποιούν σε ετήσια βάση πληροφορίες για την εταιρική τους διακυβέρνηση σύµφωνα µε τον Νόµο 3873/2010. Ο Νόµος αυτός επιβάλλει στις εταιρείες, των οποίων οι κινητές αξίες είναι δεκτές για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, να συντάσσουν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, που θα πρέπει να αποτελεί ειδικό τµήµα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισής τους. Η δήλωση αυτή πρέπει κατ ελάχιστον να παρέχει πληροφορίες για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρία επιπλέον των προβλέψεων του νόµου, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να περιέχει αναφορά στο συγκεκριµένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρία και, στο βαθµό που η εταιρία αποφασίζει να αποκλίνει από ορισµένα µέρη του σχετικού Κώδικα ή να µην εφαρµόσει κάποιες από τις διατάξεις του, να αιτιολογεί τους λόγους της απόκλισης ή της µη εφαρµογής.

4 3 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ Το Σ πρέπει να ασκεί αποτελεσµατικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της εταιρίας και όλων των µετόχων, διασφαλίζοντας ότι η ιοίκηση εφαρµόζει την εταιρική στρατηγική. Πρέπει ακόµα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας και των αλλοδαπών µετόχων. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Σ πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα µέρη, των οποίων τα συµφέροντα συνδέονται µε εκείνα της εταιρίας, όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόµενοι και οι κοινωνικές οµάδες που επηρεάζονται άµεσα από τη λειτουργία της εταιρίας στο βαθµό που δεν προκύπτει σύγκρουση µε το εταιρικό συµφέρον. II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ Το µέγεθος και η σύνθεση του Σ πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το Σ πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. III. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του προέδρου του Σ Ο Πρόεδρος προΐσταται του Σ. Πρέπει να έχει τις αρµοδιότητες του καθορισµού της ηµερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του Σ, αλλά και της αποτελεσµατικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των µελών του Σ, καθώς και της αποτελεσµατικής επικοινωνίας του µε όλους τους µετόχους, µε γνώµονα τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των συµφερόντων όλων των µετόχων. IV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του Σ Κάθε µέλος του Σ πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην εταιρία. Τα µέλη του Σ πρέπει να ενεργούν µε ακεραιότητα και προς το συµφέρον της εταιρίας, και να διαφυλάσσουν την εµπιστευτικότητα των µη δηµοσίως διαθέσιµων πληροφοριών. εν πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισµού µε την εταιρία και πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δηµιουργεί ή φαίνεται να δηµιουργεί σύγκρουση ανάµεσα στα προσωπικά τους συµφέροντα και εκείνα της εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής θέσεων στο Σ ή στη ιοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα µέλη του Σ πρέπει να συνεισφέρουν την εµπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή. Πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελµατικών δεσµεύσεων (ιδιαίτερα συµµετοχές σε Σ άλλων εταιρειών) µόνο στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως µελών του Σ. Τέλος, τα µέλη του Σ πρέπει να επιδιώκουν να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Σ, καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται.

5 4 V. Ανάδειξη υποψήφιων µελών του Σ Η ανάδειξη υποψηφίων για το Σ πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και µε αντικειµενικά κριτήρια. Το Σ πρέπει να διασφαλίζει την οµαλή διαδοχή των µελών του, καθώς και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη επιτυχία της επιχείρησης. VI. Λειτουργία του Σ Το Σ πρέπει να συνέρχεται µε την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη ιοίκηση πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσµατικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρµοδιότητές του. VII. Αξιολόγηση του Σ Το Σ πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του.

6 5 Μέρος B Εσωτερικός έλεγχος I. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου Το Σ πρέπει να παρουσιάζει στους µετόχους και το κοινό µια σαφή αξιολόγηση της πραγµατικής θέσης και των προοπτικών της εταιρίας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται. Το Σ πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, καθώς και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. Πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιµετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συµµόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων. Το Σ µέσω της επιτροπής ελέγχου πρέπει επίσης να αναπτύσσει άµεση και τακτική επαφή µε τους τακτικούς ελεγκτές, προκειµένου να λαµβάνει τακτική ενηµέρωση από τους τελευταίους σε σχέση µε την ορθή λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.

7 6 Μέρος Γ Αµοιβές I. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών Το επίπεδο και η διάρθρωση των αµοιβών πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραµονή των µελών του Σ, των διοικητικών στελεχών και των εργαζοµένων στην εταιρία, που προσθέτουν αξία στην εταιρία µε τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εµπειρία τους. Το ύψος των αµοιβών πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρία. Το Σ πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου µε τον οποίο η εταιρία αµείβει τα στελέχη της, και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσµατική διοίκηση της εταιρίας.

8 7 Μέρος Σχέσεις µε τους µετόχους I. Επικοινωνία µε τους µετόχους Το Σ πρέπει να µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους της εταιρίας, ιδιαίτερα δε µε εκείνους που έχουν σηµαντικές συµµετοχές και µακροπρόθεσµη προοπτική. II. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων Το Σ πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης, και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το Σ πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη συµµετοχή των µετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των µετόχων µειοψηφίας, των αλλοδαπών µετόχων και όσων διαµένουν σε αποµονωµένες περιοχές. Το Σ πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους µε την εταιρία.

9 8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρµοδιότητες του Σ I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ Το Σ ασκεί την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την εταιρία µέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό της ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής συνέλευσης. εν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του Σ, καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Σ. Το Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρίας, καθώς αφενός µεν ενόψει του γεγονότος ότι πλειοψηφία των µελών του είναι κάτοικοι νοµού Ηρακλείου, είναι ευχερής η σύγκλιση του Σ, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρίας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος. Το Σ δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Σ και προετοιµάζει προτάσεις προς το Σ όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της εταιρίας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή κα διαµορφωµένη. Το Σ µπορεί, αποκλειστικά και εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής ανάθεσης. Ενδεικτικά οι αρµοδιότητες του Σ δύναται να περιλαµβάνουν. την έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της εταιρίας, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις µείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις, την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της εταιρίας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασµού της διαδοχής, τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης ιοίκησης και την εναρµόνιση των αµοιβών των ανώτατων στελεχών µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της εταιρίας και των µετόχων της, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρίας, των συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαµβάνουν δηµοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ αφενός της εταιρίας και αφετέρου της ιοίκησής της, των µελών του Σ ή των κύριων µετόχων (συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µε άµεση ή έµµεση εξουσία να διαµορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συµπεριφορά του Σ), καθώς και την κατάλληλη αντιµετώπιση τέτοιων συγκρούσεων για το σκοπό αυτό, το Σ πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών όλων των εµπλεκόµενων

10 9 µερών (συµπεριλαµβανοµένων και των συναλλαγών που πρέπει να υποβάλλονται στους µετόχους προς έγκριση), µε γνώµονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συµφερόντων, τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσµατικής διαδικασίας συµµόρφωσης της εταιρίας µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς, την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης της εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και τη διατύπωση, διάδοση και εφαρµογή των βασικών αξιών και αρχών της εταιρίας, που διέπουν τις σχέσεις της µε όλα τα µέρη, των οποίων τα συµφέροντα συνδέονται µε αυτά της εταιρίας. II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ Το µέγεθος και η σύνθεση του Σ πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το Σ πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. Το Σ πρέπει να αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) µέλη. Τα µέλη του Σ πρέπει να εκλέγονται από τους µετόχους µε µέγιστη θητεία τεσσάρων (5) χρόνων, χωρίς όµως να αποκλείεται η επανεκλογή τους. Πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των µελών σε µία και µόνη Γενική Συνέλευση, και η διαδοχή των µελών του Σ να συντελείται σταδιακά. Τα ονόµατα των µελών του Σ που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά στοιχεία, καθώς και από την άποψη του Σ σχετικά µε την ανεξαρτησία των προτεινόµενων µελών, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στον Νόµο και τον Κώδικα, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθήσει τους µετόχους να λάβουν απόφαση βάσει εµπεριστατωµένης άποψης. Τουλάχιστον το ένα τρίτο του Σ πρέπει να αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη και 2 από τα µέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, απαλλαγµένα από συγκρούσεις συµφερόντων µε την εταιρία, και από στενούς δεσµούς µε τη ιοίκηση, τους βασικούς µετόχους ή την εταιρία. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη δεν επιτρέπεται να κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ούτε να έχουν σχέση εξάρτησης µε την εταιρία ή µε πρόσωπα που συνδέονται µε την εταιρία. Τα ανεξάρτητα µέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το Σ πρέπει να καθορίσει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Στο πλαίσιο του καθορισµού της ανεξαρτησίας, τόσο των υποψηφίων όσο και των εν ενεργεία µελών του, το Σ πρέπει να θεωρεί ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το µέλος:

11 10 διατελεί (κατά τον Νόµο 3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του Σ της εταιρίας ή θυγατρικής της εντός των προηγούµενων τριών (3) ετών, λαµβάνει ή έχει λάβει από την εταιρία, εντός του 12µήνου που προηγήθηκε του διορισµού του, οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση εκτός από την αµοιβή του ως µέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, έχει (κατά τον Νόµο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούµενου έτους ουσιώδη επιχειρηµατική σχέση µε την εταιρία ή µε θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σηµαντικός πελάτης, προµηθευτής ή σύµβουλος της εταιρίας, ή ως εταίρος, µέτοχος ή µέλος του Σ, ή ως ανώτατο στέλεχος νοµικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση µε την εταιρία ή µε θυγατρική της, έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της εταιρίας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην εταιρία ή θυγατρική της, έχει (κατά τον Νόµο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθµού ή συζυγική σχέση µε µη ανεξάρτητο µέλος του Σ, ανώτατο στέλεχος, σύµβουλο ή σηµαντικό µέτοχο της εταιρίας ή θυγατρικής της, ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων προσώπων, πάνω από 10% των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας ή εκπροσωπεί σηµαντικό µέτοχο της εταιρίας ή θυγατρικής της, έχει υπηρετήσει στο Σ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης εκλογής του. III. Συνεδριάσεις ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον µια φορά το τρίµηνο, έκτακτα όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του καθώς και όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από µέλη του.σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε την απαραίτητη συχνότητα που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική επιτέλεση των καθηκόντων του. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία του αριθµού των παρόντων ή και των νόµιµα εκπροσωπούµενων µελών του. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο αυτού, είτε τον αναπληρωτή του και τον Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου, κάθε ένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσµατα αυτών.

12 11 IV. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του προέδρου του Σ Ο Πρόεδρος προΐσταται του Σ. Πρέπει να έχει τις αρµοδιότητες του καθορισµού της ηµερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του Σ, αλλά και της αποτελεσµατικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των µελών του Σ, καθώς και της αποτελεσµατικής επικοινωνίας του µε όλους τους µετόχους, µε γνώµονα τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των συµφερόντων όλων των µετόχων. V. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του Σ Κάθε µέλος του Σ πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην εταιρία. Τα µέλη του Σ πρέπει να ενεργούν µε ακεραιότητα και προς το συµφέρον της εταιρίας και να διαφυλάσσουν την εµπιστευτικότητα των µη δηµοσίως διαθέσιµων πληροφοριών. Το Σ πρέπει να υιοθετήσει, ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της εταιρίας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στην εταιρία, αλλά και πολιτικές προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν διαδικασίες, οι οποίες να ορίζουν µε ποιον τρόπο τα µέλη του Σ, καθώς και τρίτα πρόσωπα, στα οποία το Σ έχει αναθέσει αρµοδιότητές του, πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στο Σ τυχόν συµφέροντά τους σε εταιρικές συναλλαγές ή άλλη ενδεχόµενη σύγκρουση συµφερόντων µε την εταιρία ή θυγατρικές της. Το Σ δεν έχει υιοθετήσει ως ένα µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στη Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί. Άλλες επαγγελµατικές δεσµεύσεις των µελών του Σ (συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) θα πρέπει να γνωστοποιούνται πριν από το διορισµό τους στο Σ και εφεξής στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Αλλαγές σχετικά µε τις παραπάνω δεσµεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο Σ µόλις προκύψουν. Τα µη εκτελεστικά µέλη του Σ θα πρέπει κατά το διορισµό τους να διασφαλίσουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα µέλη του Σ δεν πρέπει να συµµετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγµένων εταιρειών. Ο διορισµός εκτελεστικού µέλους του Σ ως µη εκτελεστικού µέλους σε εταιρία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεµένη, θα πρέπει να εγκρίνεται από το Σ. Αρµοδιότητες εκτελεστικών µελών: Εκ των µελών του, το ιοικητικό συµβούλιο ορίζει, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό, τα εκτελεστικά µέλη του και αναθέτει σε ένα ή περισσότερα από αυτά, σε άλλα όργανα ή στελέχη της εταιρίας ή τρίτους (κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω προς τούτο) τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης της εταιρίας και µέρος των εξουσιών του. Αρµοδιότητες µη εκτελεστικών µελών: Εκ των του ιοικητικού Συµβουλίου το Σ ορίζει, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό, τα µη εκτελεστικά µέλη του που είναι επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων,

13 12 συµµετέχουν σε τυχόν συµβούλια και επιτροπές και είναι ιδιαίτερα επιφορτισµένα µε την προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Τα µη εκτελεστικά µέλη διατηρούν ανεξαρτησία στη διερεύνηση των θεµάτων που εξετάζουν, µε στόχο την παροχή ουσιαστικού έργου και τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ του ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών και διαχειριστών. Τα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τόσο τη λειτουργία και τα αντικείµενα της εταιρίας όσο και την ευρύτερη αγορά του κλάδου και για το λόγο αυτό τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Γενικότερα, κάθε µη εκτελεστικό µέλος φροντίζει για τη διαρκή επιµόρφωση του, ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στην εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρίας. Τουλάχιστον δύο εκ των εκτελεστικών µελών ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα τα οποία δύνανται, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο, να υποβάλλουν, χωριστά ή από κοινού, προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, αναφορές και εκθέσεις, ξεχωριστές από αυτές του ιοικητικού Συµβουλίου. VI. Αξιολόγηση του Σ Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του Σ και των επιτροπών του πρέπει να λαµβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια και να στηρίζεται σε συγκεκριµένη διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να προΐσταται ο Πρόεδρος, και τα αποτελέσµατά της να συζητούνται από το Σ, ενώ σε συνέχεια της αξιολόγησης, o Πρόεδρος πρέπει να λαµβάνει µέτρα για την αντιµετώπιση των διαπιστωµένων αδυναµιών. Το Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σηµασίας η συνδροµή εκ µέρους του Αντιπροέδρου, του προέδρου του Σ στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων. VII. Άλλα ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη συγκρότηση επιτροπών αρµοδίων για θέµατα προσωπικού, προγραµµατισµού, ελέγχου ή µε άλλες αρµοδιότητες όπως κρίνει απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας. Οι λεπτοµερείς όροι εντολής, η σύνθεση, η θητεία, η προεδρία και η συχνότητα αναφορών προς το ιοικητικό Συµβούλιο τέτοιων επιτροπών ορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά το χρόνο διορισµού τους. Οι επιτροπές έχουν συµβουλευτική αρµοδιότητα και θα υποβάλλουν τις συστάσεις τους στο ιοικητικό Συµβούλιο για εύθετη και εξέταση και δράση. Κατ εξαίρεση, το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αναθέτει σε αυτές εκτελεστικές ή / και αποφασιστικές αρµοδιότητες στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από το νόµο και το καταστατικό. Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή Έλεγχου είναι επιτροπή του ιοικητικού Συµβουλίου και συγκροτείται µε σκοπό την υποβοήθηση του για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονοµικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης τη συµµόρφωση της και των θυγατρικών της µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη διαδικασία του

14 13 συστήµατος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας κατόπιν σχετικής πρότασης του Σ Η Επιτροπή Έλεγχου αποτελείται από ένα µη εκτελεστικό µέλος και δύο ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεων της και έχει εµπειρία/γνώση χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών θεµάτων. Η Επιτροπή Έλεγχου συνεδριάζει όσες φόρες κρίνεται αναγκαίο τουλάχιστον όµως τέσσερις φορές το χρόνο µετά από πρόσκληση του Πρόεδρου και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της εταιρίας χωρίς την παρουσία των µελών της ιοίκησης της εταιρίας τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο. Κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Έλεγχου είναι οι ακόλουθες : Παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Παρακολουθεί τα πορίσµατα ελέγχου των Εποπτικών και Φορολογικών Αρχών συµπεριλαµβανοµένων και των απαντήσεων της ιοίκησης της εταιρίας. Εξετάζει την Επάρκεια του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρίας κάθε δυο χρόνια. Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Παρακολουθεί την διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των εξαµηνιαίων και ετησίων ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας οι οποίες καταρτίζονται βάση των ιεθνών Χρηµατοοικονοµικών Ελεγκτικών Προτύπων (IFRS) και εισηγείται την έγκριση η µη αυτών στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. Επισκοπεί τα σηµαντικότερα θέµατα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης λογιστικής και των σηµειώσεων των οικονοµικών καταστάσεων, εστιάζοντας σε περιοχές και µεθόδους µε περιθώριο υποκειµενικής ερµηνείας που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Επισκοπεί οποιοδήποτε φορολογικό η νοµικό θέµα που µπορεί να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις. Εξετάζει µε τη ιοίκηση της Εταιρίας τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς Ελεγκτές µε την επάρκεια των πληροφοριακών συστηµάτων της Εταιρίας συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών ρίσκων και θεσπισµένων ελέγχων για την ελαχιστοποίηση αυτών. Συστήνει το νοµικό ελεγκτή η το ελεγκτικό γραφείο (ο Ελεγκτής) στο ιοικητικό Συµβούλιο, προκειµένου το τελευταίο να υποβάλει την πρόταση του για τον ορισµό νοµικού ελεγκτή η ελεγκτικού γραφείου στη Γενική Συνέλευση. ιασφαλίζει την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα του Ελεγκτή, ιδίως µέσω εξέτασης της συµµόρφωσης του αντίστοιχου γραφείου ως προς την εναλλαγή των ελεγκτών, του ύψους της αµοιβής που καταβάλλεται από την εταιρία και την παροχή άλλων υπηρεσιών (πχ συµβουλευτικών) από το νοµικό ελεγκτή η το ελεγκτικό γραφείο. Ενηµερώνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο από τον Ελεγκτή η το ελεγκτικό γραφείο για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την πορεία και τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού έλεγχου. Στο πλαίσιο αυτής της ενηµέρωσης λαµβάνει έκθεση µε τις αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως µε τις αδυναµίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική

15 14 πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ιασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στο ιοικητικό Συµβούλιο του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή ενεργώντας ως ο βασικός σύνδεσµος τους. Συναντάται µε τον ελεγκτή (µε η χωρίς την παρουσία της ιοίκησης ) για να συζητήσει όλα τα παραπάνω θέµατα, τυχόν διαφωνίες που µπορεί να προκύψουν µεταξύ αυτού και της ιοίκησης της εταιρίας, καθώς και όποιες σηµαντικές αλλαγές που µπορεί να προκύψουν στο πλάνο έλεγχου του. ιασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και την ανεµπόδιστη πρόσβαση του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή ενεργώντας ως ο βασικός σύνδεσµος τους. Συναντάται µε τον Ελεγκτή (µε η χωρίς την παρουσία της ιοίκησης ) για να συζητήσει όλα τα παραπάνω θέµατα, τυχόν διαφωνίες που µπορεί να προκύψουν µεταξύ αυτού και της ιοίκησης της εταιρίας, καθώς και οποίες σηµαντικές αλλαγές µπορεί να προκύψουν στο πλάνο ελέγχου του. ιασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Έλεγχου και την ανεµπόδιστη πρόσβαση του εσωτερικού ελεγκτή σε οποιαδήποτε πληροφορία και στο ανθρωπινό δυναµικό της εταιρίας. Προτείνει στο ιοικητικό Συµβούλιο τον διορισµό, αντικατάσταση και παύση του Εσωτερικού Ελεγκτή ενώ είναι υπεύθυνη για την περιοδική αξιολόγηση της απόδοσης του. Εγκρίνει το καταστατικό λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικοί Έλεγχου καθώς και τις οποίες τροποποιήσεις του. Εγκρίνει το Ετήσιο πλάνο Έλεγχου και προτείνει να περιληφθούν σε αυτό, αν κριθεί απαραίτητο, επιπλέον περιοχές έλεγχου. Παράλληλα, ενηµερώνεται για οποιοδήποτε ανατιθέµενο special project αλλά και για οποιαδήποτε απόκλιση από το ετήσιο Πλάνο Έλεγχου. Εγκρίνει το ήδη συµφωνηµένο µε τη ιοίκηση της Εταιρίας προϋπολογισµό του Ετησίου Πλάνου Έλεγχου. Εξετάζει θέµατα στελέχωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, χρηµατοδότησης αυτής, εκπαίδευσης των µελών της και της γενικότερης επαγγελµατικής προόδου τους. Λαµβάνει και εξετάζει τις περιοδικές εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και επιβλέπει την πορεία εφαρµογής των υιοθετηµένων από τη ιοίκηση εισηγήσεων του εσωτερικοί ελεγκτή, όπως αυτές διατυπώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις. εν υφίσταται ειδικός κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείµενες διατάξεις. εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή Ελέγχου για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν της αποτελεσµατική λειτουργία της. VIII. Εσωτερικός Έλεγχος Ο αντικειµενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη της ιοίκησης της εταιρίας στην εκπλήρωση των στόχων της. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο Εσωτερικός Έλεγχος υποβάλλει προς την ιοίκηση Εκθέσεις (αναφορές), µε τεκµηριωµένες προτάσεις για τη βελτίωση, την αντιµετώπιση και επίλυση των διαπιστούµενων δυσλειτουργιών, αδυναµιών, λαθών και παραλείψεων, θεµάτων σύγκρουσης συµφερόντων, µη αποδοτικότητας και αναποτελεσµατικότητας των συστηµάτων όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας που ελέγχονται.

16 15 Τα βασικά καθήκοντα, οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και ο τρόπος λειτουργίας της πρέπει να περιγράφονται σε σχετικό κανονισµό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση από το Σ της εταιρίας. Κάθε διαχειριστική χρήση, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου το πρόγραµµα Έργων Ελέγχου που θα ακολουθήσει η οποία το εγκρίνει, ενηµερώνοντας το Σ της Εταιρίας. Η Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ενηµερώνει την Επιτροπή Ελέγχου για το έργο της µέσω αντίστοιχων τακτικών αναφορών που καταρτίζει και υποβάλλει στο Σ σε τριµηνιαία βάση, σε κάθε διαχειριστική χρήση. IX. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών Η διαδικασία καθορισµού των αµοιβών πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα, διαφάνεια και επαγγελµατισµό, και να είναι απαλλαγµένη από συγκρούσεις συµφερόντων. εν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητα τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών µελών του Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεων της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και λειτουργίας της εταιρίας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα. Κριτήριο για την παροχή αµοιβών σε µέλη Σ, διευθυντικά στελέχη και λοιπό προσωπικό της εταιρίας πρέπει να είναι η δηµιουργία µακροπρόθεσµης εταιρικής αξίας, η προώθηση της αξιοκρατίας καθώς και η επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στην βραχυπρόθεσµη και την µακροπρόθεσµη απόδοση τους. Κατ αυτό τον τρόπο η εταιρία επιτυγχάνει να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη µε κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες. Η βασική ευθύνη του Σ σχετικά µε την παροχή αµοιβών στα µέλη του συνίσταται στον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών. Αναλυτικότερα όσον αφορά τα εκτελεστικά µέλη του Σ η αµοιβή τους πρέπει να συνδέεται µε την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της εταιρίας και την επίτευξη αυτών µε απώτερο σκοπό την δηµιουργία µακροπρόθεσµης αξίας στην εταιρία. Ως προς τα µη εκτελεστικά µέλη προτείνεται η αµοιβή τους να αντανακλά το χρόνο απασχόλησης τους και τις αρµοδιότητες τους. Ενώ συνιστάται η αµοιβή τους να µην συναρτάται άµεσα µε την απόδοση της εταιρίας ούτως ώστε να µην αποθαρρύνεται η τυχόν διάθεση εναντίωσης στην διοίκηση αναφορικά µε θέµατα ανάληψης αυξηµένων επιχειρηµατικών κινδύνων. Οι αµοιβές των εκτελεστικών µελών του Σ προ-εγκρίνονται από το Σ ενώ η οριστική έγκριση τόσο για τις αµοιβές των εκτελεστικών όσο και για τις αµοιβές των µη εκτελεστικών µελών παρέχεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. X. Επικοινωνία µε τους µετόχους Το Σ πρέπει να µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους της εταιρίας, ιδιαίτερα δε µε εκείνους που έχουν σηµαντικές συµµετοχές και µακροπρόθεσµη προοπτική. Ο Πρόεδρος του Σ πρέπει να είναι διαθέσιµος για συναντήσεις µε µετόχους της εταιρίας µε σηµαντικές συµµετοχές, και να συζητά µαζί τους ζητήµατα που αφορούν στη διακυβέρνηση της εταιρίας. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι απόψεις των µετόχων γνωστοποιούνται στο Σ.

17 16 Η εταιρία θα πρέπει να διατηρεί ενεργό ιστότοπο, στον οποίο να δηµοσιεύει περιγραφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιµες για τους µετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες. XI. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, συγκαλούµενο από το ιοικητικό Συµβούλιο και δικαιούµενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, στο οποίο δικαιούνται να συµµετέχουν οι µέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νοµίµως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, σύµφωνα µε την εκάστοτε προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία. Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η εταιρία πρέπει να αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά µε: την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν, τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου, την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του Σ και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της σύγκλησης. Ο Πρόεδρος του Σ της εταιρίας, ο ιευθύνων Σύµβουλος ή ο Γενικός ιευθυντής, ο Οικονοµικός ιευθυντής, και οι Πρόεδροι των επιτροπών του Σ, καθώς και ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός θα πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση επί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι µέτοχοι. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος ορίζει και αυτόν που θα εκτελεί χρέη προσωρινού γραµµατέα. Μετά την επικύρωση του πίνακα των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αµέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τον γραµµατέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας. Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων και των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση

18 17 της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο της εταιρίας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, µεταφρασµένη στην αγγλική, εφόσον το τελευταίο επιβάλλεται από τη µετοχική σύνθεση της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας πρέπει να µπορεί να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος που εµφανίζεται µε την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυµεί. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων γίνεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.. 4 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 ΙΙΙ. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ.... 4 IV. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα...σ. 2 Εισαγωγή...σ. 3 Μέρος Α Συλλογικά όργανα της εταιρείας...σ. 4 I. Διοικητικό Συμβούλιο...σ. 4 1. Ρόλος...σ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα I. Εισαγωγικό Σημείωμα II. Γενικές αρχές 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ 2. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Γενικές αρχές 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 4 3. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3-5 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 Εισαγωγή σ. 2 Περιεχόµενα Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρµοδιότητες του.σ. σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του.σ. σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μάιος 2016 1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Μάιος 2016Περιεχόμενα Προοίμιο - Εισαγωγη... 3 Γενικές αρχές... 4 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 Εισαγωγή...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...5 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου...5 2. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...6 3. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών 1 Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω: α) Αναφορά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχτηκε από την Εταιρία «QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «εταιρία») και καταγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 1. Ρόλος και αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Σχέδιο προς διαβούλευση Νοέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 I. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 3 III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί... 3 2. Γενικές Οδηγίες... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ \ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΣ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 6913 /16.12.2016 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο Σελ. 1 1. Ρόλος και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 1 2. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 3 3. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ. ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία

ΚΩΔΙΚΑΣ. ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 31/3/2011 1/4/2011 31/03/2011 Σελίδα 1 από 23 Πίνακας Αναθεωρήσεων Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης Αριθμός Σελίδας Αριθμός Έκδοσης Παλαιός Νέος Λεπτομέρειες Αλλαγών Έγκριση Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή κανόνων και μεθόδων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τη διαφάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΜΕΡΟΣ A: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( Σ) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ...4 I. ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ: «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:406501000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 29 Μαΐου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα