ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του Ρόλος και Αρµοδιότητες του.σ Μέγεθος και σύνθεση του.σ Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του.σ Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του.σ Ανάδειξη υποψηφίων µελών του.σ Λειτουργία του.σ Αξιολόγηση του.σ.. 9 Μέρος Β Εσωτερικός Έλεγχος Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Μέρος Γ Αµοιβές Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών Μέρος Σχέσεις µε τους Μετόχους Επικοινωνία µε τους µετόχους Η Γενική Συνέλευση των µετόχων

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (στο εξής ο Κώδικας ) συντάχθηκε από την εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (στο εξής η Εταιρεία ) και καταγράφει τις πρακτικές βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία τόσο αυτοβούλως όσο και κατ επιταγή της κείµενης νοµοθεσίας. Ισχύει σε πλήρη αρµονία και συνεργασία µε το δηµοσιευµένο και κωδικοποιηµένο Καταστατικό της Εταιρίας καθώς και µε τους λοιπούς κανονισµούς της. Για την κατάρτιση του κώδικα λήφθηκε υπόψη ο Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης για τις Εισηγµένες Εταιρείες που κυκλοφόρησε ο Σ.Ε.Β τον Μάρτιο του Βασικός στόχος του παρόντος Κώδικα είναι: α. Η µελέτη και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής ιακυβέρνησης που πρέπει να εφαρµόζει µια επιχείρηση για την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης επιτυχίας της αλλά και της ανταγωνιστικότητάς της. β. Η βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτών ή θεσµικών µετόχων, Ελλήνων και αλλοδαπών. γ. Η δηµιουργία ενός κατανοητού συστήµατος αναφοράς πάνω στο οποίο θα βασιστεί η δήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης που σύµφωνα µε το νόµο 3873 / 2010 αποτελεί πλέον ειδικό τµήµα της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου. Η Εταιρική ιακυβέρνηση είναι ένα σύστηµα αρχών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Εταιρεία και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εταιρικών συµφερόντων καθώς και αυτών που αφορούν τα πρόσωπα που συνδέονται µε αυτήν, έχουν έννοµο συµφέρον στις δραστηριότητές της και περιλαµβάνει για παράδειγµα, πιστωτές, τράπεζες, δηµόσιο, µετόχους, διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Οι αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και επιδιώκουν την διαφάνεια στην διαχείριση, ώστε να παρέχονται ισότιµα σε όλους τους ενδιαφερόµενους οι πληροφορίες που τους δίνουν την δυνατότητα να έχουν ενεργό ρόλο στις δραστηριότητές της. 3

4 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο & τα Μέλη του 1. Ρόλος και αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο (στο εξής αποκαλούµενο.σ.) είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την διεύθυνση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και την πραγµάτωση των σκοπών της Εταιρείας, εντός των ορίων του νόµου και εξαιρουµένων των θεµάτων για τα οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το.Σ. πρέπει να ασκεί αποτελεσµατικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρίας και όλων των µετόχων, διασφαλίζοντας ότι η ιοίκηση ακολουθεί την εταιρική στρατηγική. Προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της δίκαιης και ισότιµης µεταχείρισης όλων των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας και των αλλοδαπών µετόχων. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το.σ. θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα µέρη, των οποίων τα συµφέροντα συνδέονται µε εκείνα της Εταιρίας, όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές και οι εργαζόµενοι που επηρεάζονται άµεσα από τη λειτουργία της Εταιρίας στο βαθµό που δεν προκύπτει σύγκρουση µε το εταιρικό συµφέρον. Προς επίτευξη των ανωτέρω προτεραιοτήτων, οι κύριες, µη εκχωρητέες, αρµοδιότητες του.σ. (µε την έννοια ότι η λήψη σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του.σ. ή σε περίπτωση ανάγκης, την εκ των υστέρων επικύρωση από το.σ.), περιλαµβάνουν: την έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις µείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις, την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασµού της διαδοχής, τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης ιοίκησης και την εναρµόνιση των αµοιβών των ανώτατων στελεχών µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της Εταιρείας και των µετόχων της, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαµβάνουν δηµοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της ιοίκησής της, των µελών του.σ. ή των κύριων µετόχων (συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µε άµεση ή έµµεση εξουσία να διαµορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συµπεριφορά του.σ.), καθώς και την κατάλληλη αντιµετώπιση τέτοιων συγκρούσεων. Για το σκοπό αυτό, το.σ. θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών µε γνώµονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συµφερόντων, τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσµατικής διαδικασίας κανονιστικής συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τις εκ νόµου και σχετικών κανονισµών υποχρεώσεις της, την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη και, τη διατύπωση, διάδοση και εφαρµογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της µε όλα τα µέρη, των οποίων τα συµφέροντα συνδέονται µε αυτά της Εταιρείας. 4

5 Η Εταιρία και τα κατά νόµο όργανα διοίκησης αυτής θα µεριµνούν ώστε οι ρόλοι τόσο του.σ. όσο και της ιοίκησης, να προσδιορίζονται και να τεκµηριώνονται µε σαφήνεια στο Καταστατικό της Εταιρείας ή / και στον Εσωτερικό Κανονισµό ή / και στα λοιπά εσωτερικά έγγραφα της εταιρίας µε ταυτόχρονη µέριµνα για την τακτική ενηµέρωση αυτών (εφόσον παρίσταται ανάγκη). Στα πλαίσια αυτά και κατά την ως άνω έννοια το.σ. θα µεριµνεί, εφόσον υπάρχει ανάγκη, για το συγχρονισµό του Καταστατικού της Εταιρίας µε τον παρόντα Κώδικα στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Το.Σ. θα υιοθετεί σαφή πολιτική ανάθεσης εξουσιών στη ιοίκηση, ο οποία περιλαµβάνει και κατάλογο των ζητηµάτων τα οποία το.σ. έχει την αρµοδιότητα να αποφασίζει. Με γνώµονα την καλύτερη άσκηση των αρµοδιοτήτων του.σ., την προετοιµασία των αποφάσεών του και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης των ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων, θεσπίζονται οι παρακάτω δύο (2) Επιτροπές: α) Επιτροπή Ελέγχου, υπεύθυνη για την παρακολούθηση της οικονοµικής πληροφόρησης, της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την εποπτεία και την παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεµάτων που αφορούν την αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία των νόµιµων ελεγκτών. Η ανωτέρω επιτροπή ορίζεται από το.σ. και στελεχώνεται από 3 µη εκτελεστικά µέλη, εκ των οποίων ένα αναλαµβάνει χρέη Προέδρου της Επιτροπής και τα υπόλοιπα δύο αποτελούν τα µέλη αυτής. β) Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων.Σ. και Αµοιβών, που προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή των µελών του.σ. στη προετοιµασία προτάσεων προς το.σ. όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών της Εταιρίας. Η ως άνω επιτροπή ορίζεται από το.σ. και στελεχώνεται από 3 µη εκτελεστικά µέλη, στη πλειονότητά τους ανεξάρτητα εκ των οποίων ένα αναλαµβάνει χρέη Προέδρου της Επιτροπής και τα υπόλοιπα 2 αποτελούν τα µέλη αυτής σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις οι οποίες ακολουθούν στον παρόντα Κώδικα. 2. Μέγεθος και σύνθεση του.σ. Το µέγεθος και η σύνθεση του.σ. πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το.Σ. θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. Η Εταιρία µεριµνά για την ύπαρξη επαρκούς αριθµού µη εκτελεστικών µελών στο.σ., αφενός προκειµένου να διασφαλιστεί επαρκής ισορροπία ως προς τη σύνθεση του.σ., αφετέρου δε προκειµένου να διασφαλιστεί το απαιτούµενο υψηλό επίπεδο προστασίας από ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων. Τα ανεξάρτητα µέλη είναι µη εκτελεστικά µέλη του.σ. που ικανοποιούν τα εκ του νόµου περί ανεξαρτησίας κριτήρια και κατά το νόµο εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το.Σ. θα πρέπει να αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη. Η Εταιρεία διοικείται βάσει Καταστατικού από.σ. που αποτελείται από τρία (3) (Ν / 1920 Αρ.18) έως επτά (7) µέλη. Η Εταιρία θα µεριµνήσει για την τροποποίηση του Καταστατικού της έτσι ώστε να αυξηθεί ο ελάχιστος και µέγιστος προβλεπόµενος αριθµός µελών του.σ. βάσει του παρόντος Κώδικα. Το.Σ. θα πρέπει να αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη (συµπεριλαµβανοµένων ανεξάρτητων µη εκτελεστικών) και από τουλάχιστον δύο (2) εκτελεστικά µέλη. Μεταξύ των µη εκτελεστικών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα µέλη (Ν / 2002 Αρ.3 Παρ.1), απαλλαγµένα από συγκρούσεις συµφερόντων µε την Εταιρεία και από στενούς δεσµούς µε την ιοίκηση, τους βασικούς µετόχους ή την Εταιρεία. Η ύπαρξη ανεξάρτητων µελών 5

6 δεν είναι υποχρεωτική όταν στο.σ. ορίζονται ρητά και συµµετέχουν ως µέλη εκπρόσωποι της µειοψηφίας των µετόχων (Ν / 2002 Αρ.3 Παρ.1). Κατά την διάρκεια της θητείας τους τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη δεν επιτρέπεται να κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ούτε να έχουν σχέση εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε πρόσωπα που συνδέονται µε την Εταιρεία. Τα ανεξάρτητα διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το.Σ. θα πρέπει να καθορίσει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας προτού προταθεί η εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στο πλαίσιο του καθορισµού της ανεξαρτησίας, τόσο των υποψηφίων όσο και των εν ενεργεία µελών του, το.σ. θεωρεί ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το µέλος: διατελεί (κατά τον Νόµο 3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του.σ. της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγούµενων τριών (3) ετών, λαµβάνει ή έχει λάβει από την Εταιρεία, εντός του 12µήνου που προηγήθηκε του διορισµού του, οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση εκτός από την αµοιβή του ως µέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, έχει (κατά τον Νόµο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούµενου έτους ουσιώδη επιχειρηµατική σχέση µε την Εταιρεία ή µε θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σηµαντικός πελάτης, προµηθευτής ή σύµβουλος της Εταιρείας, ή ως εταίρος, µέτοχος ή µέλος του.σ., ή ως ανώτατο στέλεχος νοµικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση µε την εταιρεία ή µε θυγατρική της, έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην εταιρεία ή θυγατρική της, έχει (κατά τον Νόµο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθµού ή συζυγική σχέση µε µη ανεξάρτητο µέλος του.σ., ανώτατο στέλεχος, σύµβουλο ή σηµαντικό µέτοχο της εταιρείας ή θυγατρικής της, ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων προσώπων, πάνω από 10% των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας ή εκπροσωπεί σηµαντικό µέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της, έχει υπηρετήσει στο.σ. για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης εκλογής του. Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη σύνθεση του.σ., καθώς και τα ονόµατα του Προέδρου του.σ., του Αντιπροέδρου, του ιευθύνοντος Συµβούλου, αλλά και των Προέδρων των επιτροπών του.σ. και των µελών τους. Ακόµη, στη δήλωση αυτή προσδιορίζονται και τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη που το.σ. θεωρεί ότι διατηρούν την ανεξαρτησία τους. Στη δήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης θα γνωστοποιείται η διάρκεια της θητείας των µελών του.σ. και περιλαµβάνεται σύντοµο βιογραφικό σηµείωµά τους. 3. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του.σ. Ο Πρόεδρος προΐσταται του.σ. Θα πρέπει να έχει τις αρµοδιότητες του καθορισµού της ηµερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του.σ., αλλά και της αποτελεσµατικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των µελών του.σ., καθώς και της αποτελεσµατικής επικοινωνίας του µε όλους του µετόχους, µε γνώµονα τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των συµφερόντων όλων των µετόχων. Ο Πρόεδρος διευκολύνει την αποτελεσµατική συµµετοχή των µη εκτελεστικών µελών του.σ. στις εργασίες του και διασφαλίζει εποικοδοµητικές σχέσεις µεταξύ των εκτελεστικών και των µη εκτελεστικών µελών. 6

7 4. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του.σ. Κάθε µέλος του.σ. πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην Εταιρία. Τα µέλη του.σ. πρέπει να ενεργούν µε ακεραιότητα και προς το συµφέρον της Εταιρίας και να διαφυλάσσουν την εµπιστευτικότητα των µη δηµοσίως διαθέσιµων πληροφοριών. εν πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισµού µε την Εταιρία και πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δηµιουργεί ή φαίνεται να δηµιουργεί σύγκρουση ανάµεσα στα προσωπικά τους συµφέροντα και εκείνα της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής θέσεων στο.σ. ή τη ιοίκηση ανταγωνιστικών εταιριών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα µέλη του.σ. πρέπει να συνεισφέρουν την εµπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντα τους τον αναγκαίο χρόνο και την απαραίτητη προσοχή. Πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελµατικών δεσµεύσεων (ιδιαίτερα συµµετοχές σε.σ. άλλων εταιριών) µόνο στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοση τους ως µελών του.σ. Τέλος, τα µέλη του.σ. πρέπει να επιδιώκουν να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του.σ., καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται. Το.Σ. υιοθετεί, ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στην Εταιρεία, αλλά και πολιτικές προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών. Οι πολιτικές αυτές περιλαµβάνουν διαδικασίες, οι οποίες ορίζουν µε ποιον τρόπο τα µέλη του.σ., καθώς και τρίτα πρόσωπα, στα οποία το.σ. έχει αναθέσει αρµοδιότητές του, θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στο.σ. τυχόν συµφέροντά τους σε εταιρικές συναλλαγές ή άλλη ενδεχόµενη σύγκρουση συµφερόντων µε την εταιρεία ή θυγατρικές της. Άλλες επαγγελµατικές δεσµεύσεις των µελών του.σ. (συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) γνωστοποιούνται πριν από το διορισµό τους στο.σ. και εφεξής στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Αλλαγές σχετικά µε τις παραπάνω δεσµεύσεις αναφέρονται στο.σ. µόλις προκύψουν. Τα µη εκτελεστικά µέλη του.σ. θα πρέπει κατά το διορισµό τους να διασφαλίσουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα µέλη του.σ. δεν πρέπει να συµµετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγµένων εταιρειών. Ο διορισµός εκτελεστικού µέλους του.σ. ως µη εκτελεστικού µέλους σε Εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεµένη, εγκρίνεται από το.σ. Η συχνότητα παράστασης κάθε µέλους.σ. κατ έτος στις συνεδριάσεις του.σ. και τις επιτροπές, στις οποίες συµµετέχει το κάθε µέλος, δηµοσιοποιείται στη δήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης. 5. Ανάδειξη υποψήφιων µελών του.σ. Η ανάδειξη υποψηφίων για το.σ. πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και µε αντικειµενικά κριτήρια. Το.Σ. πρέπει να διασφαλίζει την οµαλή διαδοχή των µελών του καθώς και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη επιτυχία της επιχείρησης. Τα µέλη του.σ. εκλέγονται από τους µετόχους µε θητεία πέντε (5) ετών (Ν / 1920 Αρ.19 Παρ.1), που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όµως να αποκλείεται η επανεκλογή τους. Θα πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των µελών σε µία και µόνη Γενική Συνέλευση, και η διαδοχή των µελών του.σ. να συντελείται σταδιακά. Η Εταιρία θα µεριµνήσει για την 7

8 τροποποίηση του Καταστατικού της έτσι ώστε να µειωθεί η θητεία των µελών του.σ. στα τέσσερα (4) χρόνια, βάσει του παρόντος Κώδικα. Τα ονόµατα των µελών του.σ. που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά στοιχεία, καθώς και από την άποψη του.σ. σχετικά µε την ανεξαρτησία των προτεινόµενων µελών, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στον Νόµο και τον Κώδικα, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθήσει τους µετόχους να λάβουν απόφαση βάσει εµπεριστατωµένης άποψης. Τα εκτελεστικά µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν την παραίτησή τους από το.σ. µετά την µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη των εκτελεστικών καθηκόντων τους. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών θα πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσµατικής και διαφανούς διαδικασίας για την ανάδειξη υποψήφιων µελών του.σ. Στις αρµοδιότητες της Επιτροπής συγκαταλέγονται: ο καθορισµός κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισµού των µελών του.σ., η περιοδική αξιολόγηση του µεγέθους και της σύνθεσης του.σ., καθώς και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετικά µε το επιθυµητό προφίλ του, η αξιολόγηση της υφιστάµενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων και εµπειρίας στο.σ., και µε βάση αυτή την αξιολόγηση, η σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων. Την ίδια αρµοδιότητα έχει η επιτροπή κατ αναλογία και για τα βασικά ανώτατα στελέχη η διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισµού και επιλογής υποψηφίων και η υποβολή προτάσεων στο Σ για την ανάδειξη των υποψήφιων µελών του. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών έχει τρία (3) µέλη, µη εκτελεστικά στη πλειονότητά τους. Προεδρεύεται από ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών θα δηµοσιοποιεί στον ιστότοπο της Εταιρείας τον Κανονισµό Λειτουργίας της στον οποίο εξηγούνται ο ρόλος και οι αρµοδιότητές της. Στη δήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης θα περιγράφεται το έργο της Επιτροπής και ο αριθµός των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών µπορεί να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικού συµβούλου και ως εκ τούτου θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. Η υποστήριξη του.σ., όσον αφορά στην ανάδειξη των υποψήφιων µελών του και τον καθορισµό της αµοιβής των εκτελεστικών µελών του µπορεί να ανατεθεί σε µία µόνο Επιτροπή του.σ. δηλαδή στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών. 6. Λειτουργία του.σ. Το.Σ. πρέπει να συνέρχεται µε την απαραίτητη βάσει Καταστατικού συχνότητα, τουλάχιστον µία φορά το µήνα, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντα του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη ιοίκηση πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσµατικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρµοδιότητες του. Το.Σ. διέπεται αναφορικά µε την λειτουργία του από κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να είναι σαφής και επαρκώς λεπτοµερής. Στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους, το.σ. υιοθετεί ένα ηµερολόγιο συνεδριάσεων και ένα 12µηνο πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, προκειµένου να διασφαλίζει τη σωστή, πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την επαρκή εξέταση όλων των θεµάτων, επί των οποίων λαµβάνει αποφάσεις. Το.Σ. υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό Γραµµατέα. Υπό την εποπτεία του Προέδρου, οι αρµοδιότητες του εταιρικού Γραµµατέα περιλαµβάνουν τη 8

9 διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάµεσα στο.σ. και τις Επιτροπές του, καθώς και µεταξύ της ανώτατης ιοίκησης και του.σ.. Ο εταιρικός Γραµµατέας διασφαλίζει την αποτελεσµατική οργάνωση των συνελεύσεων των µετόχων και την εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων µε το.σ., µε γνώµονα τη συµµόρφωση του.σ. µε τις νοµικές και καταστατικές απαιτήσεις. Τόσο ο διορισµός όσο και η ανάκληση του εταιρικού Γραµµατέα είναι υπόθεση του.σ. ως συλλογικού οργάνου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του.σ. και των Επιτροπών του καταγράφονται σε πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης µοιράζονται και εγκρίνονται στην επόµενη συνεδρίαση του.σ. και τηρούνται από τον εταιρικό Γραµµατέα. Τα µέλη του.σ. µεριµνούν τα ίδια για την τακτική ενηµέρωσή τους, αναφορικά µε τις επιχειρηµατικές εξελίξεις και τους σηµαντικότερους κινδύνους, στους οποίους είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία. Επίσης ενηµερώνονται έγκαιρα για τις αλλαγές στη νοµοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς. Τα µέλη του.σ. έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τη ιοίκηση µέσω του ιευθύνοντος Συµβούλου κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Παρέχεται η δυνατότητα στο.σ. να χρησιµοποιεί ανεξάρτητους συµβούλους µε έξοδα της Εταιρείας, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Για το σκοπό αυτό, τα µη εκτελεστικά µέλη έχουν το δικαίωµα να προτείνουν στον Πρόεδρο το διορισµό εξειδικευµένων συµβούλων. Στις Επιτροπές του.σ. θα παρέχονται επαρκείς πόροι για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων, στο βαθµό που χρειάζονται οι τελευταίοι. Για την πρόσληψη αυτή απαιτείται η σχετική ενηµέρωση του Προέδρου του.σ. και του ιευθύνοντος Συµβούλου και η υποβολή στο.σ. τακτικών εκθέσεων, σχετικών µε τη δραστηριότητα των συµβούλων. 7. Αξιολόγηση του.σ. Το.Σ. πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατικότητα των Επιτροπών του. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των Επιτροπών του λαµβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε (2) δύο χρόνια και στηρίζεται σε συγκεκριµένη διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή προΐσταται ο Πρόεδρος, και τα αποτελέσµατα της συζητούνται από το.σ. και ο Πρόεδρος λαµβάνει µέτρα για την αντιµετώπιση των αδυναµιών που διαπιστώθηκαν. Στα πλαίσια λειτουργίας της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων του.σ. θα πραγµατοποιούνται τακτικές συνεδριάσεις (χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών) προκειµένου να γίνεται η αξιολόγηση των εκτελεστικών µελών και να καθορίζονται οι αµοιβές τους. Το.Σ. περιγράφει συνοπτικά στην ετήσια δήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης τη διαδικασία αξιολόγησης των επιτροπών του. 9

10 Μέρος Β Εσωτερικός Έλεγχος 1. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Το.Σ. πρέπει να παρουσιάζει στους µετόχους και το κοινό µια σαφή αξιολόγηση της πραγµατικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρίας και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται. Επίσης πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου καθώς και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. Πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιµετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συµµόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων. Το.Σ. µέσω της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει επίσης να αναπτύσσει άµεση και τακτική επαφή µε τους τακτικούς ελεγκτές, προκειµένου να λαµβάνει τακτική ενηµέρωση από τους τελευταίους σε σχέση µε την ορθή λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Το.Σ., µε την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο, και διασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Επίσης ορίζει τη διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, η οποία περιλαµβάνει το πεδίο εφαρµογής και τη συχνότητα των εκθέσεων που λαµβάνει και εξετάζει το.σ. κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τη διαδικασία της ετήσιας αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Το.Σ. έχει συστήσει µονάδα εσωτερικού ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας, που λειτουργεί σύµφωνα µε γραπτό κανονισµό λειτουργίας και διασφαλίζει την καταλληλότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η µονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές µονάδες και αναφέρεται διοικητικά στο ιοικητικό Συµβούλιο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου του.σ. Το.Σ. προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η αξιολόγηση περιλαµβάνει την εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων και της αποτελεσµατικότητας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, την επάρκεια των εκθέσεων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου προς την επιτροπή ελέγχου του.σ., καθώς και την ανταπόκριση και την αποτελεσµατικότητα της ιοίκησης σχετικά µε εντοπισµένα σφάλµατα ή αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Το.Σ. αναφέρει στη δήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης ότι έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που ενδεχοµένως αντιµετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται µε στόχο την υποστήριξη του.σ. στα καθήκοντά του σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριµελής και αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη, στη πλειονότητά τους ανεξάρτητα. Τουλάχιστον ένα (1) µέλος της έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. Προεδρεύεται από το ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. Οι κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι παρακάτω: Όσον αφορά το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήµατα πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου: 10

11 παρακολουθεί τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. Επίσης, επιβλέπει κάθε επίσηµη ανακοίνωση που αφορά στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας, και εξετάζει τα βασικά σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις από πλευράς ιοίκησης, εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους της Εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει σε περιοδική βάση το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιµετωπίζονται και δηµοσιοποιούνται µε ορθό τρόπο, εξετάζει συγκρούσεις συµφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο.σ. σχετικές αναφορές, εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόµενο των διαδικασιών εκείνων, σύµφωνα µε τις οποίες το προσωπικό της Εταιρείας µπορεί, υπό εχεµύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόµενες παρανοµίες και παρατυπίες σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήµατα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης. Η Επιτροπή Ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την αποτελεσµατική και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητηµάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιµετώπισή τους. Όσον αφορά την εποπτεία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: εξασφαλίζει τη λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου, προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισµό λειτουργίας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, και εξετάζει τις τριµηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της µονάδας, διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο.σ. το διορισµό και την ανάκληση του επικεφαλής της µονάδας εσωτερικού ελέγχου. Όσον αφορά την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά µε τον διορισµό, τον επαναδιορισµό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την έγκριση της αµοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή, εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειµενικότητα και την αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελµατικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα, Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά της. Τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των µελών της ιοίκησης. Τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται γραπτώς στον Κανονισµό Λειτουργίας της, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιµος στον ιστότοπο της Εταιρείας. Στη δήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης περιγράφεται το έργο της Επιτροπής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και ο αριθµός των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση που ο τακτικός ελεγκτής παρέχει και µη ελεγκτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση, θα πρέπει να εξηγείται στους µετόχους στη δήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης µε ποιον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και η ανεξαρτησία του ελεγκτή. Η Επιτροπή Ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. 11

12 Μέρος Γ Αµοιβές 1. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών Ο παρών Κώδικας στοχεύει στη δηµιουργία πλαισίου καθορισµού των αµοιβών των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του.σ. αντικατοπτρίζοντας τη βέλτιστη πρακτική των Ευρωπαϊκών Κωδίκων και των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαδικασία καθορισµού των αµοιβών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα, διαφάνεια και επαγγελµατισµό και να είναι απαλλαγµένη από συγκρούσεις συµφερόντων. Ως εκ τούτου η διαδικασία αυτή ανατίθεται στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών του.σ. αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, στη πλειονότητά τους ανεξάρτητα. Το επίπεδο και η διάρθρωση των αµοιβών πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραµονή των εκτελεστικών µελών του.σ., των διοικητικών στελεχών και των εργαζοµένων στην Εταιρία, που προσθέτουν αξία σε αυτή µε τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εµπειρία τους. Το ύψος των αµοιβών πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην Εταιρία. Το.Σ. πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου µε τον οποίο η Εταιρία αµείβει τα στελέχη της και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσµατική διοίκηση της Εταιρίας. Για τα Εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Η αµοιβή των εκτελεστικών µελών του.σ. συνδέεται µε την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας και την πραγµάτωση αυτών, µε τελικό στόχο τη δηµιουργία µακροπρόθεσµης αξίας στην εταιρεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα σε: σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός µισθός), µεταβλητά στοιχεία συνδεόµενα µε την απόδοση, όπως το ετήσιο χρηµατικό bonus και, όταν αυτό θεωρείται απαραίτητο, τα µακροπρόθεσµα κίνητρα συνδεδεµένα µε µετοχές (π.χ. παροχή δωρεάν δεσµευµένων µετοχών, δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών και παρεµφερών τίτλων), άλλες συµβατικές ρυθµίσεις, όπως σύνταξη, αποζηµίωση λόγω αποχώρησης, σηµαντικές πρόσθετες παροχές (συµπεριλαµβανοµένων παροχών σε είδος) και άλλες αποζηµιώσεις. Εάν χορηγούνται δικαιώµατα προαίρεσης, δεν θα πρέπει να ωριµάζουν σε διάστηµα µικρότερο από τρία (3) χρόνια από την ηµεροµηνία χορήγησης. Οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του.σ. θα πρέπει να προβλέπουν ότι το.σ. µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που τυχόν έχει απονεµηθεί, λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγουµένων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού. Η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του.σ. εγκρίνεται από το.σ. µετά από πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών. Κατά τον προσδιορισµό της αµοιβής των εκτελεστικών µελών του, το.σ. να λαµβάνει υπόψη: τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους, την επίδοσή τους σε σχέση µε προκαθορισµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, την οικονοµική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της Εταιρείας, το ύψος των αµοιβών για παρόµοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε οµοειδείς εταιρείες. 12

13 Κατά τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών του µελών και βασικών ανωτάτων στελεχών, το.σ. λαµβάνει µεταξύ άλλων υπόψη του το ύψος των αµοιβών των εργαζοµένων στην Εταιρεία και σε ολόκληρο τον όµιλο. Επιτροπή Αµοιβών Το.Σ. συστήνει βάσει των ανωτέρω 3µελή Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στη πλειονότητά τους µέλη του.σ. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αµοιβών είναι: η υποβολή προτάσεων στο.σ. σχετικά µε την αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του, συµπεριλαµβανοµένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται µε τη διανοµή µετοχών, η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο.σ., όσον αφορά στο συνολικό µέγεθος των ετήσιων µεταβλητών (δηλαδή εκτός του µισθού) αµοιβών στην επιχείρηση, η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο.σ. (και µέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά µε τα προγράµµατα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών ή χορήγησης µετοχών, η υποβολή προτεινόµενων στόχων απόδοσης σχετικά µε τις µεταβλητές αµοιβές µελών.σ. ή στόχων συνδεδεµένων µε προγράµµατα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης ή µετοχών, η τακτική επανεξέταση του µισθού των εκτελεστικών µελών τού.σ. και άλλων όρων των συµβάσεών τους µε την Εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων, η υποβολή προτάσεων στο.σ. για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόµενη µε τις αµοιβές, η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αµοιβών. Η Επιτροπή θα συνέρχεται µε τέτοια συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά της. Θα δηµοσιοποιεί στον ιστότοπο της Εταιρείας τον Κανονισµό Λειτουργίας της, στον οποίο να εξηγούνται ο ρόλος και οι αρµοδιότητές της. Στη δήλωση της Εταιρικής ιακυβέρνησης της Εταιρείας, θα πρέπει να περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Αµοιβών και αναφέρεται ο αριθµός των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους. Η Επιτροπή Αµοιβών µπορεί να ζητά τις υπηρεσίες εξωτερικού συµβούλου και ως εκ τούτου θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. Μη εκτελεστικά µέλη του Σ Η αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών του.σ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µετά από πρόταση του.σ. και αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως µη εκτελεστικών µελών, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Επίσης, δεν περιλαµβάνει bonus, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών ή αποζηµιώσεις που συναρτώνται µε την απόδοση. Το.Σ. προσδιορίζει και προτείνει στους µετόχους το σύνολο της ετήσιας αµοιβής των µελών του καθώς και τυχόν πρόσθετη σταθερή αµοιβή για τη συµµετοχή ή την προεδρία τους στις επιτροπές του.σ. 13

14 Μέρος Σχέσεις µε τους Μετόχους 1. Επικοινωνία µε τους µετόχους Με σκοπό τη διευκόλυνση της ενηµέρωσης και της συµµετοχής των µετόχων η Εταιρία είναι αποφασισµένη να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Ως εκ τούτου θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός περιεκτικού και ενηµερωµένου ιστότοπου είναι αναγκαία για την έγκαιρη, εύκολη και ανέξοδη επικοινωνία µε τους µετόχους της. Το.Σ. πρέπει να µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους της Εταιρίας, ιδιαίτερα δε µε εκείνους που έχουν σηµαντικές συµµετοχές και µακροπρόθεσµη προοπτική. Ο Πρόεδρος του.σ. θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για συναντήσεις µε µετόχους της Εταιρείας, και συζητά µαζί τους ζητήµατα που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι απόψεις των µετόχων γνωστοποιούνται στο.σ. Η Εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί ενεργό ιστότοπο, στον οποίο να δηµοσιεύει περιγραφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιµες για τους µετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες. 2. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων Το.Σ. πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το.Σ. πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη συµµετοχή των µετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των µετόχων µειοψηφίας, των αλλοδαπών µετόχων και όσων διαµένουν σε αποµονωµένες περιοχές. Το.Σ. πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογο τους µε την Εταιρία. Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στην ελληνική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά µε: την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν, τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου, την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του Σ και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και 14

15 το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της σύγκλησης. Η Εταιρεία θα διαθέτει αποτελεσµατικούς και ανέξοδους τρόπους ψηφοφορίας, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων. Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων και των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο της εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του.σ. της Εταιρείας ή ο ιευθύνων Σύµβουλος ή ο Γενικός ιευθυντής κατά περίπτωση και οι Πρόεδροι των επιτροπών του.σ. καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής και ο Τακτικός Ελεγκτής θα πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση επί θεµάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι µέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει µέσα από τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης να διατίθεται επαρκής χρόνος για την υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους. 15

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Μάρτιος 2011 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του...3 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...3 III.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί... 3 2. Γενικές Οδηγίες... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω: α) Αναφορά στον

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.. 4 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 Εισαγωγή...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...5 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου...5 2. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...6 3. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα...σ. 2 Εισαγωγή...σ. 3 Μέρος Α Συλλογικά όργανα της εταιρείας...σ. 4 I. Διοικητικό Συμβούλιο...σ. 4 1. Ρόλος...σ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Σχέδιο προς διαβούλευση Νοέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 1. Ρόλος και αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών 1 Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 I. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 3 III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3-5 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα Δήλωση...3 Εισαγωγή Προοίμιο...4 Γενικές Αρχές...6 Ι. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ...6 ΙΙ. Μέγεθος και Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ \ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΣ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 6913 /16.12.2016 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.1 Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Α.2 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχτηκε από την Εταιρία «QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «εταιρία») και καταγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ. ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία

ΚΩΔΙΚΑΣ. ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...3 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 5η / ΣΕΛ.: 1 ΑΠΟ 39

ΕΚΔΟΣΗ 5η / ΣΕΛ.: 1 ΑΠΟ 39 ΕΚΔΟΣΗ 5η / 01-02-2011 ΣΕΛ.: 1 ΑΠΟ 39 ΓΕΝΙΚΑ Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, θεσπίστηκε αρχικά από την Εταιρεία σε συμμόρφωση με τις επιταγές της Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήλωση (disclaimer) Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούµενες από την Εταιρία βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τοµείς της λειτουργίας της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 31/3/2011 1/4/2011 31/03/2011 Σελίδα 1 από 23 Πίνακας Αναθεωρήσεων Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης Αριθμός Σελίδας Αριθμός Έκδοσης Παλαιός Νέος Λεπτομέρειες Αλλαγών Έγκριση Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 0012/00008800/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. VCW Attachment:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Ετήσια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Ετήσια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Σπύρος Λορεντζιάδης Επιτροπή Ελέγχου - Ορισμός Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) είναι Επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ και απαρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα