Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)"

Transcript

1 Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1: Οι ρόλοι, τόσο του ΔΣ όσο και της Διοίκησης, προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με σαφήνεια στο καταστατικό της εταιρείας και ενδεχομένως στον εσωτερικό κανονισμό ή άλλα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας; Ερ.2: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της εταιρείας; Ερ.3: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και η λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις; Ερ.4: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η επιλογή και όποτε χρειάζεται η αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της εταιρείας; Ερ.5: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται ο έλεγχος απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης; Ερ.6: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων; Ερ.7: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του ΔΣ ή των κύριων μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του ΔΣ), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων για το σκοπό αυτό, το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συμφερόντων; Ερ.8: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας; Ερ.9: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη; Ερ.10: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της εταιρείας; Ερ.11: Το ΔΣ έχει υιοθετήσει σαφή πολιτική ανάθεσης εξουσιών στη Διοίκηση; Ερ.12: Στην πολιτική ανάθεσης εξουσιών της Εταιρείας περιλαμβάνεται κατάλογος των ζητημάτων για τα οποία το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.2: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Ερ.13: Η εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου; Ερ.14: Η εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για μέλη ΔΣ; Ερ.15: Η εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αμοιβών; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.2.1: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.16: Στο καταστατικό της Εταιρείας υπάρχει πρόβλεψη αναφορικά με το μέγεθος του ΔΣ σύμφωνα με την οποία το ΔΣ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 7 μέλη (ή και περισσότερα) και το πολύ 15 (ή και λιγότερα) μέλη; Ερ.17: Ποιο είναι το μέγιστο προβλεπόμενο (από το καταστατικό της Εταιρείας ή/ και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας) μέγεθος ΔΣ; Ερ.18: Ποιο είναι το ελάχιστο προβλεπόμενο (από το καταστατικό της Εταιρείας ή/ και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας) μέγεθος ΔΣ; Ερ.19: Ποιο είναι το μέγεθος ΔΣ της Εταιρείας σας; Ερ.20: Πόσα είναι τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.2.2: ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛEΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ερ.21: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) αποτελείται το ΔΣ; Ερ.22: Από πόσα εκτελεστικά μέλη αποτελείται το ΔΣ; Ερ.23: Ποιος είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; Ερ.24: Ποιος είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός εκτελεστικών μελών ΔΣ; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.2.3: ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ερ.25: Πόσα είναι τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ; Ερ.26: Ποιος είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ανεξάρτητων μελών ΔΣ; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.3: ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕΛΗ) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.3.1: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.27: Υπάρχει μέλος του ΔΣ που έχει οριστεί από την εταιρεία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος το οποίο να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας; Ερ.28: Τι ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αντιστοιχεί αθροιστικά στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη; Ερ.29: Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται να έχουν σχέση με συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα; Ερ.30: Το ΔΣ καθορίζει αν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων; Εάν το ΔΣ καθορίζει αν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, το καθορίζει με απόφαση σε συνεδρίασή του; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.3.2: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ερ.31: Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ έχουν υποβάλλει κατά την τελευταία χρήση, είτε ξεχωριστά είτε από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του ΔΣ προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας; Ερ.32: Πόσες σχετικές αναφορές ή εκθέσεις υποβλήθηκαν την τελευταία χρήση από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη; Ερ.33: Έχουν υποβληθεί σχετικές αναφορές ή εκθέσεις (από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) την τελευταία τριετία; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.3.3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ /ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερ.34: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να διατελεί (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή να έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του ΔΣ της

3 εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγουμένων τριών (3) ετών; Ερ.35: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να λαμβάνει ή έχει λάβει από την εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας; Ερ.36: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του ΔΣ, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της; Ερ.37: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην εταιρεία ή θυγατρική της; Ερ.38: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων προσώπων, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της εταιρείας ή θυγατρικής της; Ερ.39: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει υπηρετήσει στο ΔΣ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.4: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.4.1: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ερ.40: Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική για τη σύνθεση του ΔΣ και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών στην οποία υιοθετείται η αρχή της πολυμορφίας ως προς το φύλο καθώς και πολυμορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους; Ερ.41: Πόσοι άνδρες συμμετέχουν στο ΔΣ της Εταιρείας σας; Ερ.42: Πόσες γυναίκες συμμετέχουν στο ΔΣ ή/και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη (δηλαδή οι υπεύθυνοι των βασικών λειτουργιών της εταιρείας) της εταιρείας σας; Ερ.43: Προκύπτει από τα βιογραφικά σημειώματα του ΔΣ και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, η μέγιστη πολυμορφία, συμπεριλαμβανόμενης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων; Ερ.44: Περιέχεται στην πολιτική πολυμορφίας, ειδική αναφορά στο ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου; Ερ.45: Σύμφωνα με την πολιτική πολυμορφίας της εταιρείας, η επιλογή των μελών ΔΣ και των διευθυντικών στελεχών πραγματοποιείται με τρόπο που να διασφαλίζεται η δυνατότητα έκφρασης διαφορετικών οπτικών, που να αντανακλούν το κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της εταιρείας; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.5: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.5.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ Ερ.46: Η πολιτική πολυμορφίας της εταιρείας αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο; Ερ.47: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην πολιτική πολυμορφίας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, ως προς τη σύνθεση του ΔΣ και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών; Ερ.48: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στο ποσοστό

4 εκπροσώπησης κάθε φύλου στο ΔΣ και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη; Ερ.49: Περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του ΔΣ, καθώς και τα ονόματα του Προέδρου του ΔΣ, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου; Ερ.50: Περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τα ονόματα όλων των μελών των Επιτροπών ΔΣ; Ερ.51: Περιλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης το όνομα του Εταιρικού Γραμματέα (ή άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); Ερ.52: Το ΔΣ υποστηρίζεται από Εταιρικό Γραμματέα (ή από άλλο ανώτατο υπάλληλο ή νομικό σύμβουλο που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα), ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του; Ερ.53: Προσδιορίζονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που το ΔΣ θεωρεί ότι διατηρούν την ανεξαρτησία τους; Ερ.54: Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ γνωστοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ.55: Τα βιογραφικά των μελών του ΔΣ περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ.56: Η διάρκεια της θητείας του Εταιρικού Γραμματέα (ή άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα) γνωστοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ.57: Περιλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Εταιρικού Γραμματέα (ή άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); ΕΝΟΤΗΤΑ Α.6: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.6.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ Ερ.58: Το ΔΣ θεσπίζει και αποτυπώνει ρητά τις αρμοδιότητες του Προέδρου σε διάκριση από εκείνες του Διευθύνοντος Συμβούλου; (η ερώτηση αφορά και στις εταιρείες στις οποίες τα καθήκοντα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο). Ερ.59: Γνωστοποιούνται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στους μετόχους; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.6.2: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.60: Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ώστε τα μη εκτελεστικά μέλη να ενημερώνονται επαρκώς και εκ των προτέρων; Ερ.61: Ο Πρόεδρος φροντίζει ώστε να επιλύονται τυχόν διαφορές απόψεων μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; Ερ.62: Προβλέπεται η επίλυση διαφορών μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; Ερ.63: Δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών - συγκρούσεων μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; Ερ.64: Υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης του Προέδρου του ΔΣ; Ερ.65: Σε ποιο έγγραφο (δημόσιο ή εσωτερικό) προβλέπεται η αξιολόγηση του Προέδρου ΔΣ; Ερ.66: Πόσες φορές συνεδρίασε το ΔΣ κατά το τελευταίο έτος; Ερ.67: Σε πόσες συνεδριάσεις ΔΣ κατά το τελευταίο έτος έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη θέματα προς συζήτηση που τέθηκαν από τουλάχιστον ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ; Ερ.68: Σε πόσες συνεδριάσεις ΔΣ μειοψήφησε έστω και ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ;

5 Ερ.69: Πόσες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του ΔΣ, αποστέλλονται τα θέματα των συνεδριάσεων του ΔΣ στα μέλη του; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.6.3: ΟΡΙΣΜΟΣ & ΡΟΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ερ.70: Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ταυτίζονται; Εάν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ταυτίζονται, ορίζεται ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος; Ερ.71: Ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες; Ερ.72: Έχουν υποβληθεί αιτήματα προς συζήτηση προς το ΔΣ από τον ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο ή από ένα ή περισσότερα ανεξάρτητα μέλη; Ερ.73: Εάν ναι, έχει συγκληθεί το ΔΣ κατόπιν αιτήματος των προαναφερθέντων; Ερ.74: Προβλέπεται η διενέργεια συνεδριάσεων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στις οποίες προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος; Ερ.75: Πόσες φορές συνεδρίασε το ΔΣ κατά το τελευταίο έτος με τη συμμετοχή όλων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών; Ερ.76: Σε πόσες συνεδριάσεις του ΔΣ κατά το τελευταίο έτος έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη θέματα προς συζήτηση από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.7: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.7.1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ερ.77: Το ΔΣ έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας, πολιτικές που να εξασφαλίζουν ότι το ΔΣ διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το πρότυπο του συνετού επιχειρηματία; Εάν ναι, εφαρμόζονται οι εν λόγω πολιτικές και στις συναλλαγές των θυγατρικών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη; Ερ.78: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην πολιτική διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων της εταιρείας; Ερ.79: Η πολιτική διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων προβλέπει την εξέταση από την Επιτροπή Ελέγχου πριν τη σύναψη συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας (ή θυγατρικών της) και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων (εξαιρούμενων των θυγατρικών της) που δεν έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας; Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει διαδικασίες, οι οποίες να ορίζουν με ποιον τρόπο τα μέλη του ΔΣ, καθώς και τρίτα πρόσωπα, στα οποία το ΔΣ έχει αναθέσει αρμοδιότητές του, θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στο ΔΣ τυχόν συμφέροντά τους σε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών ή άλλη ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία ή θυγατρικές της; Ερ.80: Έχουν υιοθετηθεί από το ΔΣ πολιτικές προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.8: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.1: ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.81: Πριν το διορισμό των μελών του ΔΣ γνωστοποιούνται στο ΔΣ λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα); Ερ.82: Δημοσιοποιούνται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών ΔΣ; Ερ.83: Απαιτείται η ενημέρωση του ΔΣ για ενδεχόμενες μεταβολές των επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του; Ερ.84: Απαιτείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ να διασφαλίζουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους;

6 Ερ.85: Υπάρχει μέλος του ΔΣ που συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων από πέντε εισηγμένων εταιρειών; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.2: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΜΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ερ.86: Απαιτείται η έγκριση από το ΔΣ του διορισμού εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ως μη εκτελεστικού μέλους σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη; Πόσες εγκρίσεις παρείχε το ΔΣ σε μέλη του κατά την τελευταία χρήση; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.3: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ερ.87: Δημοσιοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους ΔΣ κατ έτος στις συνεδριάσεις του ΔΣ; Ερ.88: Δημοσιοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους ΔΣ κατ έτος στις συνεδριάσεις των επιτροπών στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος; Ερ.90: Πόσες συναντήσεις με την συμμετοχή όλων των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία χρήση; (εξαιρούνται οι συνεδριάσεις επιτροπών) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.4: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ & 12ΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΣ Ερ.91: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ; Ερ.92: Υιοθετείται από το ΔΣ, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, ημερολόγιο συνεδριάσεων; Ερ.93: Υιοθετείται από το ΔΣ, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, 12μηνο πρόγραμμα δράσης; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.5: ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ερ.94: Ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα καταγράφεται σε εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας (π.χ. καταστατικό, εσωτερικό κανονισμό κ.λπ.); Ερ.95: Ο Εταιρικός Γραμματέας, παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ; Ερ.96: Τα μέλη του ΔΣ έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραμματέα/ή ενός ανώτατου υπαλλήλου/ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα; Ερ.97: Οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των μελών του ΔΣ, αμέσως μετά την έναρξη της θητείας τους, και τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στην εταιρεία; Ερ.98: Ο Εταιρικός Γραμματέας διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των συνελεύσεων των μετόχων και την εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με το ΔΣ, με γνώμονα τη συμμόρφωση του ΔΣ με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις; Ερ.99: Το ΔΣ διορίζει και ανακαλεί τον Εταιρικό Γραμματέα; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.8.6: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ Ερ.100: Υφίστανται πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων του ΔΣ; Ερ.101: Υφίστανται πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων των επιτροπών του ΔΣ; Ερ.102: Τα πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ μοιράζονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ; Ερ.103: Τα πρακτικά συνεδριάσεων των επιτροπών του ΔΣ μοιράζονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ; Ερ.104: Παρίσταται ο Εταιρικός Γραμματέας του ΔΣ (ή άλλος ανώτατος υπάλληλος ή νομικός σύμβουλος που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα) στις συνεδριάσεις του ΔΣ; Ερ.105: Τα πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ συντάσσονται και τηρούνται από τον Εταιρικό Γραμματέα (ή από άλλο ανώτατο υπάλληλο ή

7 νομικό σύμβουλο που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); Ερ.106: Τα πρακτικά συνεδριάσεων των επιτροπών του ΔΣ τηρούνται από τον Εταιρικό Γραμματέα (ή από άλλο ανώτατο υπάλληλο ή νομικό σύμβουλο που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); ΕΝΟΤΗΤΑ Α.9: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.9.1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ / ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερ.107: Πόσα έτη είναι η μέγιστη θητεία των μελών του ΔΣ; Ερ.108: Πόσες φορές υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής των εκτελεστικών μελών του ΔΣ; Ερ.109: Πόσες φορές υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ; Ερ.110: Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση; Ερ.111: Έχει κατά το παρελθόν (την τελευταία 4ετία) προχωρήσει η εταιρεία στην αντικατάσταση του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση; Ερ.112: Υπάρχει ρητή πρόβλεψη ώστε να αποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση; Ερ.113: Ποιο είναι το ποσοστό των εκτελεστικών μελών του ΔΣ που παραμένει για δύο θητείες; Ερ.114: Ποιο είναι το ποσοστό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ που παραμένει για δύο θητείες; Ερ.115: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για εκλογή, συνοδεύονται από βιογραφικά σημειώματα με επαρκή στοιχεία; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.9.2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ/ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.116: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για εκλογή, συνοδεύονται από την άποψη του ΔΣ σχετικά με την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών, καθώς και λοιπές πληροφορίες; Ερ.117: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για επανεκλογή, συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά σημειώματα; Ερ.118: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για επανεκλογή, συνοδεύονται από την άποψη του ΔΣ σχετικά με την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών καθώς και λοιπές πληροφορίες; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.9.3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ερ.119: Τα εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν την παραίτησή τους από το ΔΣ μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη των εκτελεστικών καθηκόντων τους; Ερ.120: Πόσες παραιτήσεις έχουν υποβληθεί κατά την τελευταία θητεία του ΔΣ; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.9.4: ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Ερ. 121: Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: α) Ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του ΔΣ; β) Η υποβολή προτάσεων για την πολιτική ποικιλομορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων; γ) Η υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση πολιτικών για την επιδίωξη της ποικιλομορφίας μεταξύ των μελών του ΔΣ, περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων; δ) Η περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του ΔΣ, καθώς και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του; ε) Η αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων,

8 εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους, καθώς και μεταξύ των φύλων, και με βάση αυτή την αξιολόγηση, η σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων; στ) Η διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων; ζ) Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του; Ερ.122: Από πόσα μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ.123: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ.124: Ποια είναι η ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ.125: Πόσες συναντήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους; Ερ.126: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ.127: Δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της εταιρείας ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ.128: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ.129: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη διάρκεια του έτους; Ερ.130: Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων; Ερ.131: Η Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένο, εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες της; Ερ.132: Έγινε χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά την τελευταία χρήση; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.10: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.133: Το ΔΣ διασφαλίζει την ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του ΔΣ; Ερ.134: Το ΔΣ διασφαλίζει τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ; Ερ.135: Έχουν οργανωθεί από το ΔΣ προγράμματα επιμόρφωσης; Ερ.136: Πόσα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης κατά την τελευταία χρήση; Ερ.137: Πόσα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης κατά την τελευταία χρήση; Ερ.138: Γίνονται παρουσιάσεις από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για εταιρικά θέματα στα μέλη του ΔΣ (είτε στο πλαίσιο συνεδριάσεων, είτε εκτός); ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ Ερ.139: Τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν το management report; Ερ.140: Τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν πρόσθετα έγγραφα για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ερ.141: Τα μέλη του ΔΣ έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τη Διοίκηση μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου κάθε πληροφορία που θεωρούν

9 απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ερ.142: Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους με έξοδα της εταιρείας, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του; Ερ.143: Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να προτείνουν στον Πρόεδρο το διορισμό εξειδικευμένων συμβούλων; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.5: ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ερ.144: Παρέχονται επαρκείς πόροι στις επιτροπές ΔΣ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων, στο βαθμό που χρειάζονται οι τελευταίοι; Ερ.145: Για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στις επιτροπές του ΔΣ απαιτείται η σχετική ενημέρωση του Προέδρου του ΔΣ και η υποβολή στο ΔΣ τακτικών εκθέσεων, σχετικών με τη δραστηριότητα των συμβούλων; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ Ερ.146: Υφίσταται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου / ή και του εκτελεστικού Προέδρου, καθώς και των επιτροπών του; Ερ.147: Κάθε πότε πραγματοποιείται η αξιολόγηση του ΔΣ; Ερ.148: Πότε πραγματοποιήθηκε τελευταία φορά σχετική αξιολόγηση; Ερ.149: Υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των επιτροπών του; Ερ.150: Στη διαδικασία αξιολόγησης του ΔΣ και των επιτροπών του, προΐσταται ο Πρόεδρος και τα αποτελέσματά της συζητούνται από το ΔΣ; Ερ.151: Ο Πρόεδρος έλαβε μέτρα εντός της προηγούμενης χρήσης για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών που προέκυψαν από την αξιολόγηση; Ερ.152: Το ΔΣ αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του, ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου; Ερ. 153: Για ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις έγινε αξιολόγηση μέσω εξωτερικού συμβούλου - αξιολογητή (εσωτερικά - εξωτερικά / και ανά επιτροπή / ανά εκτελεστικό - μη εκτελεστικό); Πρόεδρος ΔΣ/Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικά μέλη ΔΣ Μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ Επιτροπή Αμοιβών Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Επιτροπή Ελέγχου Ερ.154: Υπάρχει συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του ΔΣ και των επιτροπών του στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.10.7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ερ.155: Τα μη εκτελεστικά μέλη συνέρχονται περιοδικά χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών και να καθορίζονται οι αμοιβές τους; Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (20%) ΕΝΟΤΗΤΑ Β.1: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

10 ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.1.1: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ερ.156: Το ΔΣ ορίζει διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου; Ερ.157: Στη διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνεται το πεδίο εφαρμογής και η συχνότητα των εκθέσεων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου που λαμβάνει και εξετάζει το ΔΣ κατά τη διάρκεια του έτους; Ερ.158: Υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου; Ερ.159: Πόσο συχνά αξιολογείται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.1.2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ερ.160: Η εταιρεία χρησιμοποιεί το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που προτείνεται από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο; Ερ. 161: Τι από τα ακόλουθα περιλαμβάνει η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου; Την εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων & της αποτελεσματικότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Την επάρκεια των εκθέσεων διαχείρισης κινδύνων & εσωτερικού ελέγχου προς την Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ Την ανταπόκριση & την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης σχετικά με τα εντοπισμένα σφάλματα ή αδυναμίες στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Άλλο, παρακαλούμε προσδιορίστε Ερ.162: Αναφέρεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ότι το ΔΣ έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου; ΕΝΟΤΗΤΑ Β.2: ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.2.1: ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ερ.163: Υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου; Ερ.164: Υφίσταται γραπτός κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον οποίο λειτουργεί; Ερ.165: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες; Ερ.166: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο; Ερ.167: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ; ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.1: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ερ.168: Από πόσα μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου; Ερ.169: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου; Ερ.170: Από πόσα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου; Ερ.171: Τουλάχιστον ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής;

11 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ερ.172: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος; Ερ.173: Όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήματα πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου: Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας και εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης Εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας (εκτός εάν αυτή η ευθύνη ανήκει ρητά στο ίδιο το ΔΣ ή σε κάποια άλλη επιτροπή του) Εξετάζει σε περιοδική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρείας και των θυγατρικών της με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη και υποβάλλει στο ΔΣ σχετικές αναφορές Στο βαθμό που απαιτείται από την πολιτική της εταιρείας, υποστηρίζει το ΔΣ ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της εταιρείας θα μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Ερ.174: Όσον αφορά στην εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: Εξασφαλίζει τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου Προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της μονάδας Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο ΔΣ το διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου Αξιολογεί τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου Άλλο, παρακαλούμε προσδιορίστε Ερ.175: Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: Μέσω του ΔΣ, κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά με το διορισμό, τον επαναδιορισμό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρεία από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ανεξάρτητα εάν

12 αυτές επιλύθηκαν στη συνέχεια ή έμειναν ανεπίλυτες Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή την έκθεσή του που αναφέρεται στις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν στις διαδικασίες της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.3: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Ερ.176: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου; Ερ.177: Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της εταιρείας; Ερ.178: Πόσες φορές συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου; Ερ.179: Πόσες φορές συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου με στόχο τη συνάντηση του τακτικού ελεγκτή της εταιρείας, χωρίς την παρουσία μελών της Διοίκησης; Ερ.180: Πόσες φορές συναντήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου με το management / οικονομική διεύθυνση της εταιρείας; Ερ.181: Περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ.182: Αναφέρεται ο αριθμός συναντήσεων κατά τη διάρκεια του έτους της Επιτροπής Ελέγχου στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ.183: Στην περίπτωση που ο τακτικός ελεγκτής παρέχει και μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση, εξηγείται στους μετόχους στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του ελεγκτή; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.5: ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ερ.184: Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων; Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ (20%) ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1.1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.185α: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τι ποσοστό αντιστοιχεί στο σταθερό μέρος (π.χ. βασικός μισθός); Ερ.185β: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τι ποσοστό αντιστοιχεί σε μεταβλητά στοιχεία συνδεόμενα με την απόδοση; Ερ.185γ: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τι ποσοστό αντιστοιχεί σε άλλες συμβατικές παροχές (όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές - συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος - και άλλες αποζημιώσεις); Ερ.186: Λαμβάνει υπόψη το ΔΣ κατά τον καθορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην εταιρεία και σε ολόκληρο τον όμιλο; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1.2: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.187α: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τι ποσοστό αντιστοιχεί στο σταθερό μέρος (π.χ. βασικός μισθός); Ερ.187β: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τι ποσοστό αντιστοιχεί σε μεταβλητά στοιχεία συνδεόμενα με την απόδοση; Ερ.187γ: Από το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων που παρέχονται στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τι ποσοστό

13 αντιστοιχεί σε άλλες συμβατικές παροχές (όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές - συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος - και άλλες αποζημιώσεις); ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1.3: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερ.188α: Χορηγούνται δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών; Ερ.188β: Ποιο είναι το ελάχιστο διάστημα ωρίμανσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (από την ημερομηνία χορήγησής τους); Ερ.189: Προβλέπεται στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δυνατότητα απαίτησης από το ΔΣ μέρους του bonus που τους έχει χορηγηθεί λόγω παραπτωμάτων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού; ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2.1: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ Ερ.190: Εγκρίνεται η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του ΔΣ από το ΔΣ μετά από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών (εφόσον υπάρχει ή από άλλο αντίστοιχο όργανο), χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών; Ερ.191: Εάν η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους εγκρίνεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση, έχει προηγηθεί σχετική πρόταση του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση; Ερ.192: Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες λαμβάνονται από το ΔΣ υπόψη για τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του; Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους Η επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους Η οικονομική κατάσταση, η απόδοση και οι προοπτικές της εταιρείας Το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες Άλλος, παρακαλώ προσδιορίστε ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2.2: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.193: Εγκρίνεται η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του ΔΣ; Ερ.194: Αντικατοπτρίζει η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών το χρόνο απασχόλησής τους στην εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους; Ερ.195: Το ύψος της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών) προσδιορίζεται: Ερ.196: Το ύψος της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων) είναι ίδιο για όλα τα μέλη; (δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν πρόσθετη αμοιβή για συμμετοχή ή προεδρία μελών σε επιτροπές) Ερ.197: Λαμβάνουν τα μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων) πρόσθετη σταθερή αμοιβή για τη συμμετοχή τους ή την προεδρία σε επιτροπές; Ερ.198: Περιλαμβάνονται bonus στην αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών; Ερ.199: Περιλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών στην αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών; Ερ.200: Περιλαμβάνονται αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση της εταιρείας στην αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2.3: ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Ερ.201: Από πόσα μέλη αποτελείται η Επιτροπή Αμοιβών;

14 Ερ.202: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Αμοιβών; Ερ.203: Από πόσα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Αμοιβών; Ερ.204: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος; Ερ.205: Πόσες γυναίκες συμμετέχουν στην Επιτροπή Αμοιβών; α) Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών; β) Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση; γ) Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών; δ) Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών ΔΣ ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών; ε) Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του ΔΣ και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων; στ) Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές; ζ) Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών; Ερ.206: Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών; α) Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών; β) Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση; γ) Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών; δ) Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών ΔΣ ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών; ε) Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του ΔΣ και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων; στ) Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές; ζ) Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2.5: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΡΓΟ & ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ερ.207: Πόσες φορές προβλέπεται να συνεδριάζει η Επιτροπή Αμοιβών; Ερ.208: Πόσες φορές συνήλθε η Επιτροπή Αμοιβών εντός της προηγούμενης χρήσης; Ερ.209: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών; Ερ.210: Είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της εταιρείας ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών;

15 Ερ.211: Περιγράφεται το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών στον ιστότοπο της εταιρείας; Ερ.212: Περιγράφεται το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ.213: Αναφέρεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αμοιβών κατά τη διάρκεια του έτους; Ερ.214: Αναφέρεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης το είδος των θεμάτων που συζήτησε η Επιτροπή Αμοιβών κατά τη διάρκεια του έτους; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2.6: ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Ερ.215: Έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή Αμοιβών να χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου; Ερ.216: Πόσες φορές, από τη σύσταση της Επιτροπής Αμοιβών, έχει γίνει χρήση υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου από την Επιτροπή Αμοιβών; Ερ.217: Πόσες φορές κατά την τελευταία χρήση, έγινε χρήση υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου από την Επιτροπή Αμοιβών; Ερ.218: Διατίθενται επαρκή κονδύλια εφόσον ζητηθούν στην Επιτροπή Αμοιβών για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της; Ερ.219: Έχουν παρασχεθεί μέχρι σήμερα κονδύλια προς την Επιτροπή Αμοιβών για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της (πέραν των αμοιβών των μελών της); Ερ.220: Έχουν παρασχεθεί κατά την τελευταία χρήση κονδύλια προς την Επιτροπή Αμοιβών για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της (πέραν των αμοιβών των μελών της); Ερ.221: Τι ποσό προβλέφθηκε για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της Επιτροπής Αμοιβών κατά την τελευταία χρήση (πέραν των αμοιβών των μελών της); ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.3: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ.3.1: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ.222: Συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η Έκθεση Αμοιβών των μελών ΔΣ; Ερ.223: Συμπεριλαμβάνει η Έκθεση Αμοιβών των μελών του ΔΣ τα κάτωθι στοιχεία; α) Την πολιτική και τις αρχές της εταιρείας για τη διαμόρφωση των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του ΔΣ; β) Τη μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης και υπολογισμού της μεταβλητής αμοιβής των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που έχουν ληφθεί υπόψη; γ) Τα κύρια στοιχεία των ατομικών συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της σύμβασης; δ) Τη συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε σε κάθε μέλος του ΔΣ για τις υπηρεσίες του προς την εταιρεία και προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναλυμένη σε μισθό, bonus και αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία, καθώς και περιγραφή του είδους και του ποσού άλλων αποζημιώσεων ή επιδομάτων που χορηγήθηκαν; ε) Τον αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών που χορηγήθηκαν σε κάθε στέλεχος κατά την εταιρική χρήση, την ημερομηνία κατοχύρωσης των μετοχών, την ημερομηνία και την τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης και την ημερομηνία λήξης των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των δικαιωμάτων που έχουν εξασκηθεί κατά την εταιρική χρήση; Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

16 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Δ.1.1: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ερ.224: Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, εφόσον υπάρχει, είναι διαθέσιμοι για συναντήσεις με μετόχους της εταιρείας ώστε να συζητούν μαζί τους ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση της εταιρείας; Ερ.225: Οι παραπάνω συναντήσεις/συζητήσεις έχουν τυπικό (π.χ. επίσημη πρόσκληση από τον πρόεδρο προς τους μετόχους, συμμετοχή μελών ΔΣ και άλλων μελών διοίκησης) ή άτυπο χαρακτήρα; Ερ.226α: Πόσες φορές εντός της τελευταίας χρήσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις/συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου ΔΣ ή του ανεξάρτητου Αντιπροέδρου και μετόχων για τη διακυβέρνηση της εταιρείας; Ερ.226β: Πόσες από αυτές τις συναντήσεις/συζητήσεις ζητήθηκαν από τους μετόχους; Σε ποιο εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας έχουν καταγραφεί οι εν λόγω συναντήσεις/συζητήσεις; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Δ.1.2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΣ Ερ.227: Γνωστοποιούνται στο ΔΣ από τον Πρόεδρο του ΔΣ οι απόψεις των μετόχων; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Δ.1.3: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) Ερ.228: Διατηρεί η εταιρεία ενεργό και ενημερωμένο ιστότοπο; Ερ.229: Περιλαμβάνει ο ιστότοπος της εταιρείας πληροφορίες για τα ακόλουθα; 1) Περιγραφή του συστήματος/ αρχών/ πρακτικών/πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης; 2) Σύνθεση του ΔΣ (ονόματα και ιδιότητες μελών); 3) Συνοπτικά βιογραφικά των μελών του ΔΣ; 4) Πληροφορίες για τις επιτροπές του ΔΣ (έργο, σύνθεση); 5) Τη διοικητική διάρθρωση της εταιρείας (οργανόγραμμα); 6) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ. ποσοστά σημαντικών μετόχων, θεσμικών επενδυτών, ιδιωτών επενδυτών, αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών κ.λπ.); 7) Στοιχεία επικοινωνίας για μετόχους και επενδυτές; 8) Εκθέσεις εταιρειών αξιολόγησης/επενδυτικών οίκων; 9) Στοιχεία για την μετοχή (τιμή, όγκος συναλλαγών κ.λπ.); 10) Οικονομικά στοιχεία (ετήσιες, ενδιάμεσες εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις ομίλου και θυγατρικών); 11) Ενημερωτικά έντυπα για την εταιρεία; 12) Δελτία τύπου και ανακοινώσεις; Ερ.230: Διαθέτει η εταιρεία χωριστή ενότητα στην εταιρική της ιστοσελίδα με στοιχεία και πληροφορίες προς μετόχους και επενδυτές; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Δ.1.4: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ερ.231: Αναρτώνται στον ιστότοπο της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά με: 1) Την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων; 2) Τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν; 3) Τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα

17 χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου; 4) Την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων; 5) Τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του ΔΣ και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών); 6) Το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης; Ερ.232: Υφίσταται πολιτική της εταιρείας σχετικά με την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους προς το ΔΣ; Ερ.233: Σε πόσες συνεδριάσεις του ΔΣ εντός της προηγούμενης χρήσης έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη θέματα που έχουν τεθεί από μετόχους; ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.2: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Δ.2.1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ερ.234: Παρέχει η εταιρεία δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου; Ερ.235: Έχει μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί σε Γενική Συνέλευση η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου; Ερ.236: Χρησιμοποιήθηκε κατά την τελευταία χρήση σε Γενική Συνέλευση η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου; Ερ.237: Παρέχει η εταιρεία δυνατότητα ψήφου δι αλληλογραφίας; Ερ.238: Έχει μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί σε Γενική Συνέλευση η δυνατότητα ψήφου δι' αλληλογραφίας; Ερ.239: Χρησιμοποιήθηκε κατά την τελευταία χρήση σε Γενική Συνέλευση η δυνατότητα ψήφου δι' αλληλογραφίας; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Δ.2.2: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ερ.240: Διατίθεται στον ιστότοπο της εταιρείας περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της; Ερ.241: Διατίθεται στον ιστότοπο της εταιρείας περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός 15 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της και στην αγγλική γλώσσα; Ερ.242: Διατίθενται στον ιστότοπο της εταιρείας τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της; Ερ.243: Διατίθενται στον ιστότοπο της εταιρείας τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός 15 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της και στην αγγλική γλώσσα; ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Δ.2.3: ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ερ.244: Παρίστανται στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας: 1) Ο Πρόεδρος του ΔΣ; 2) Ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του ΔΣ; 3) Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας; 4) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας; 5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της εταιρείας; 6) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών της εταιρείας; 7) Ο Εταιρικός Γραμματέας του ΔΣ (ή άλλος ανώτατος υπάλληλος ή νομικός σύμβουλος που

18 εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα) της εταιρείας; 8) Ο εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας; 9) Ο τακτικός ελεγκτής της εταιρείας; Ερ.245: Πόσες ερωτήσεις υποβλήθηκαν κατά την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους; Ερ.246: Σε πόσα θέματα της ημερήσιας διάταξης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την τελευταία χρήση σημαντικός μέτοχος δήλωσε: α) "Παρών/ούσα"; β) Καταψήφισε;

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί... 3 2. Γενικές Οδηγίες... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Αποδοχών Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Ρόλος της Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης Η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω: α) Αναφορά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Γενικές αρχές 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 4 3. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Μάρτιος 2011 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του...3 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...3 III.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 * Απαιτείται Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) Επωνυμία της Εταιρείας * Τόπος Γενικής Συνέλευσης * 1.Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 Εισαγωγή...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...5 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου...5 2. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...6 3. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.1 Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Α.2 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα...σ. 2 Εισαγωγή...σ. 3 Μέρος Α Συλλογικά όργανα της εταιρείας...σ. 4 I. Διοικητικό Συμβούλιο...σ. 4 1. Ρόλος...σ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα Δήλωση...3 Εισαγωγή Προοίμιο...4 Γενικές Αρχές...6 Ι. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ...6 ΙΙ. Μέγεθος και Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Σχέδιο προς διαβούλευση Νοέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1 από 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 3. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.. 4 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο Σελ. 1 1. Ρόλος και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 1 2. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 3 3. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση σύμφωνα με τα άρθρα 80 έως 87 του N.4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, Ν.4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 I. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 3 III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 1. Ρόλος της Επιτροπής Αμοιβών HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Η Επιτροπή Αμοιβών συστάθηκε για να διασφαλιστεί ότι η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή κανόνων και μεθόδων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τη διαφάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 ΙΙΙ. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ.... 4 IV. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017 FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2016 Επεξεργασία αυτής της φόρμας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2016 * Απαιτείται Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) 1.Όνομα εταιρείας * 2.Τόπος Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή») είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μάιος 2016 1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Μάιος 2016Περιεχόμενα Προοίμιο - Εισαγωγη... 3 Γενικές αρχές... 4 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα I. Εισαγωγικό Σημείωμα II. Γενικές αρχές 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ 2. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 1. Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Υποβολή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1. Ίδρυση / Αποστολή Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων («ΕΔΚ») της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ ( η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 20 ης Ιουλίου 2017, ώρα 11:00 πμ) (Β Επαναληπτική Γ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. 0047/00004837/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. MPT Attachment: 1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα