ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και"

Transcript

1 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 39/2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της Σύνθεση ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Μέλη : Χρυσαφούλα Αυγερινού, Θεόδωρος Ψυχογιός, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και Δήμητρα Κεφάλα, Νομικοί Σύμβουλοι Εισηγητής: Παναγιώτης Πανάγος, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Αριθμός ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ Ε 2010/ της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων / Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας / Διεύθυνσης Φορολογίας ΕισΟδήματος / Τμήμα Β' του Υπουργείου Οικονομικών. Περίληψη: Ερωτάται ποιος είναι ο νομικός τύπος εταιρείας η οποία συνεστήθη συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από τον ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημoσiευτη ΕΠΕ), καθώς K~Ι για την ευθύνη του διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας για τα ποσά που βεβαιώθηκαν εις βάρος της, κατόπιν ελέγχου. 1

2 r,!' :, :.; Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Τμήμα, γνωμοδότησε ως ακολούθως: Α' 1. Στο άρθρο 6 του Υ. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» (ΦΕΚ Α' 91), που φέρει τον τίτλο «Σύστασις της εταιρείας», ορίζεται ότι: «Η εταιρική σύμβασις καταρτίζεται μόvοv διά συμβολαιογραφικού εγγράφου». Στο άρθρο του ίδιου νόμου, όπως ο τίτλος και ΟΙ παράγραφοι 1,2,4 και 6 τόυ αυτού αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Π.δ 419/196,(ΦΕΚ Α' 197), οι παρ.7 και προστέθηκαν με το άρθρο 5 του ίδιου π.δ/τος και όπως στην παράγραφο 2 προστέθηκαν δύο τελευταία εδάφια με το άρθρο 16 παρ.3γτου ν. 3661/200,( ΦΕΚΑ 9), ορίζεται ότι: «1. Αγτίγραφο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται με επιμέλεια καθε εταίρου ή διαχειριστή και υποχρεωτικά από το Συμβολαιογράφο, μέσα σε ΈVα μήvα από TηV κατάρτισή της, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει TηV εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιρειώv ΠεριoρισμΈVηςΕυθύvης. 2. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάvες της εvδιαφερόμεvης Εταιρείας, δημοσιεύεται, στο Τεύχος Αvωvύμωv Εταιρειώv και Εταιρειώv ΠεΡΙOρισμΈVηςευθύvης της Εφημερίδας της Κυβέρvησης αvακοίvωση για τηv καταχώρηση στο οικείο Μητρώο EraιpIdlvΠεριoρισμΈVηςEυθύVΗςτωv πράξεωv και τωv στοιχείωv που υπoβάmovται σε δημοσιότητα, ΤΡOΠOΠOlOυμΈVης αvάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/196 ''Σχέσειςκράτους - πολίτη, καθιέρωση vέου τύπου ταυτότητας και άμες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 75/196). Κατ' εξαίρεση ΟΙ αρχικές και τρσπoπoιημέvεςαπό τηv συvέλευση τωv EτoίpωV ετήσιες οικοvομικές Kατaστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το οχετικό πιστοποιητικό &ιiέyχoυ,δημoσιεύovται στο ΣΎVoλό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστοv nρiv από τη συvεδρίαση της σuvέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή. Η βεβαίωση του EΘVΙKOύΤυπογραφείου, σtηv οποία αvαγράφεται ο αριθμός και η ημερσμηvία του ΦύΜου της Εφημερίδας της Κυβερvήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη της εταιρικής σύμβασης, μαζί με το αvτίγρaφo της εταιρικής σύμβασης vομίμωςεπιkυρωμέvoαπό το αρμόδιο Πρωτοδικείο, πρσσκoμίζovται από κάθε εταίρο ή διαχειριστή εvώπιοv τωv αρμόδιωv. apxdlv και παvτός τρίτου σuvαμασσομέvου αυτούς για κάθε vόμιμηχρήση προς απόδειξη της ΈVαρξηςλειτουργίας της επιχείρησης. EVΤΌςrPIdJv(3) εργασίμωv ημερώv το αργότερο από Tηv ημερσμηvία παραλαβής της με 2 \\,, ~; -.. \., ~

3 περίληψης της εταιρικής σύμβασης, το Εθvικό Τυπογραφείο αvαρτά στηv ιστοσελίδα του περίληψη της εταιρικής σύμβασης, καθώς και τη σχετική βεβαίωση με TOVαριθμό και τηv ημερομηvία του ΦύΜου Εφημερίδας της Κυβερvήσεως στο οποίο αυτή δημοσιεύεται.. 3.Από της ισχύος του παρόvτoς vόμου το κατά το β.δ. της 16/22 lαvουαρίου 1930 Δελτίοv Αvωvύμωv Εταιρειώv θα φέρη Tov τίτλοv 'Έφημερίς της Κυβερvήσεως - Δελ τίοv Αvωvύμωv Εταιρειώv και Εταιρειώv ΠεριωρισμΈVης Ευθύvης': 4. Ο Γραμματέας κάθε Πρωτοδικείου τηρεί Μητρώο Εταιρειώv ΠεριoρισμΈVηςΕυθύvης, που αποτελείται από: α) το βιβλίο μητρώου, β) τη μερίδα κάθε Εταιρείας, γ) το φάκελλο τηςεταιρείας, και δ) το ευρετήριο τωv εταιρειώv. Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται με χροvολογική.σειρά η επωvυμία κάθε Εταιρείας περιoρισμέvης Ευθύvης. Οι KαταXωριζόμεvεςΕταιρείες S. Προ της συvτελέσεως τωv ως άvω διατυπώσεωv ουδείς τωv εταίρωv δύvαται va υπαvαχωρήση της εταιρείας. Ο θάvατος η πτώχευσις ή η απαγόρευσις πvός τωv εταίρωv δεv αποτελεί κώλυμα διά τηv εvέργειαv τωv διατυπώσεωv τούτωv....». Περαιτέρω στο άρθρο ΒΑ, του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 6 του Π.δ. 419/196, ορίζεται ότι: «1. Η Εταιρεία δεv μπορεί va αvτltάξειστους τρίτους πς πράξεις ή τα στοιχεία για τα οποία δεv τηρήθηκε η δημοσίευση που προβλέπει η παραγρ. 2 του άρθρου, εκτός ov αποδείξει όπ οι τρίτοι τα γvώριζαv. Πράξεις ή στοιχεία που έxouv δημοσιευθεί δεv αvπτάσσovται στους τρίτους npiv περάσουv δέκα πέvτε(15) ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσοv οι τρίτοι αποδεικvύουv όπ δεv ήταv δuvατόv va τα γvωρίζουv. 2. Οι τρίτοι μπορούv va επιkαλoύvται πράξεις ή στοιχεία, για τα οποία δεv ολοκληρώθηκαv οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου, εκτός εάv η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά αvίσχυρα.». Στο άρθρο δε 9 του ίδιου νόμου, που φέρει τον τίτλο «Προσωπικότης της εταιρείας», ορίζεται όη: «1.Μόvοv από της συvτελέσεως τωv Εv τω ΠΡOηγOυμΈVω αρθρ. διaτυπώσεωv η εταιρεία κτάται vομικήv προσωπικότητα. 2. Οι επ' οvόματι.της εταιρείας προ της κατά το άρθρο παρ. 2 δημοσιεύσεως συμβληθέvτες ευθύvοvται απεριορίστως και εις ολόκληροv. Ευθύvεται όμως μόvη η εταιρεία διά τας ρητώς επ' οvόματι αύτης προ του χρόvου τούτου γεvoμέvας πράξεις εάv εvτός τριώv μηvώv από της δημοσιεύσεως ταύτης αvελήφθησαv υπ' αυτής αι εvτεύθεv υποχρεώσεις». 3

4 ,,. Εξάλλου, στο άρθρο 20 του Εμπορικού Νόμου (β.δ. της 19 Απριλίου/1 Μaίου 135) ορίζεται ότι: «Ομόρρυθμος Eivoι η συσταιvομέvη μεταξύ δύο ή και πomώ~ σκοπόv εχόvτωv va συvεμπορεύωvται υπό επωvυμίαv εταιρικήv». Στο άρθρο 39 oρίζεrαι ότι: «Αι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι ΕΤαιρείαιπρέπει va απoδεικvύωvται δι' εyγράφω~ δημοσίωv ή ιδιoγράφω~ φυλaπομέvωv εις Tqv TεAEuraiav ταύτηv περίπτωσιv τωv διατάξεωv του άρθρου 1325 του πολιτικού vόμου» και στο άρθρο 42, του ιδίου vόμου, ορίζεται ότι: «Η περίληψις τωv καταστατικώv εγγράφωv τωv ομορρύθμωv και ετερορρύθμωv εταιρειώv πρέπει va παραδίδεται, εvτός δεkαπέvτε ημερώv από της χροvολογίας του εγγράφου, εις το γραφείοv του εμπθροδικείου του vομού, όπου ευρίσκεταιτο εμπορικόv της εταιρείας κατάστημα, δια va avτιγραφή εις το βιβλίοv και, ΤOΙXOKoMηθ~va μείvη τρεις ολόκληρους μήvας εκτεθειμέvοv εις το ακροατήριον. Η αθέτησις τωv διατυπώσεωv τούτωv επιφέρει ακύρωσιv ως προς τους συvεταίρους. Ούτοι όμως δεv δύvαvται va προτείvωσιv Tqv έμειψιv καμμιάς αυτώv κατά τρίτου τιvός"». Τέλοζ, στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 του ν. 223/1994 (Κώδικας Φορολογίας Eισoδήμaτoς, ΦΕΚ Α' 151) ορίζεται ότι: «...2. Τα πρόσωπα που Eivoι διευθυvτές,διαχειριστές και γεvιkάεvτεταλμέvoι στη διοίκηση του vομικού προσώπου, κατά το χρόvο της διάλυσης τωv λοιπώv vομικώv προσώπωv του όρθρου 101, ευθύvοvται προσωπικώς και αμηλεγγύως για TηVπληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα vομικά πρόσωπα σύμφωvα με TΌVπαρόvτα, καθώς και τωv φόρωv που παραkρατoύvται,αvεξάρτητα από το χρόvο βεβαίωσής τους», στην παράγραφο δε 3, του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρο 22 του v. 264/199 (ΦΕΚ Α' 23) ορίζεται ότι: «3. Τα πρόσωπα που αvαφέροvται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύvοvται προσωπικώς και amηλεγγύως για τους παραkρατoύμεvoυς φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας 7Όυ vομικού προσώπου που εkπρoσωπoύ~ ως εξής: α) Av έχει yiveiη παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που Eίxav μία από τις ως άvω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά. β) Av δεν έχει γίvει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που Eίxavμία από τις πιο πάvω ιδιότητες κατά το xpόvo που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου». 2. Από την ερμηνεία των προπαρατεθεισών διατάξεων του ν. 3190/1955, κατ' αρχάς, συνάγεrαι ότι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποκτά νομική προσωπικότητα, 4 ~/ \~ ι

5 όταν ολοκληρωθούν ΟΙ διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου του νόμου αυτού, δηλαδή με τη δημοσίευση περίληψης της ιδρυτικής της πράξης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν δε, πριν την ως άνω ολοκλήρωση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αναπτύξει οικονομική-εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται μεν ως νομικό πρόσωπο, από τον χρόνο της καταθέσεως και καταχωρήσεως, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της ιδρυτικής της πράξεως, πλην, όμως, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως Ε.Π.Ε., έστω κι αν εμφανιζόταν στις συναλλαγές ως Ε.Π.Ε. Εφ' όσον, όμως, λειτούργησε, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του καταστατικού της στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, έως τη δημοσίευση περίληψης της ιδρυτικής της πράξης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., πρέπει να γίνει δεκτό ότι, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, λειτούργησε ως «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία (πρβλ. ΣτΕ 652/2006, ΑΠ 12/200, 160/2006, Ολ.ΑΠ 2/2003 κλπ., ad hoc ΕφΠειρ. 435/1999). Τούτο διότι, ο συγκεκριμένος εταιρικός τύπος της προσωπικήςομόρρυθμης εταιρείας, προϋποθέτει ελάχιστες διατυπώσεις δημοσιότητας (δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, κατ' άρθρο 42του Ε.Ν.), ενώ παρέχει την ισχυρότερη δυνατή προστασία στους συναλλασσόμενους με την εταιρεία, ενόψει της προσωπικήςαπεριόριστης και εις ολόκληρον ευθύνης των εταίρων, για τις υποχρεώσειςτης (άρθρο 22 του Ε.Ν.). Επιχείρημα δε υπέρ της ως άνω απόψεως παρέχει και το άρθρο 9 του ν. 3190/1955, κατά το οποίο οι συμβληθέντες στο όνομα της εταιρείας, πριν την δημοσίευση της ιδρυτικής της πράξης στα βιβλία του Πρωτοδικείου της έδρας της, ευθύνovται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που γεννήθηκαν από τη συναλλακτική της.qράση έως τον χρόνο της δημοσίευσης -' στα εν λόγω βιβλία, πολλώ δε μάλλον εάν χωρήσει η δημοσίευση στα βιβλία του Πρωτοδικείου. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, εταιρεία, η οποία συνεστήθη συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες, από το άρθρο παρ. 2 του ν. 3190/1955, διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημ?σίευτη ΕΠΕ), αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπικήομόρρυθμη εταιρεία. Ως προς το ζήτημα δε της ευθύνης του διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας, για τα ποσά φόρου κλπ., που βεβαιώθηκαν εις βάρος της, κατόπιν ελέγχου, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του καταστατικού της στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, έως τη δημοσίευση περίληψης της ιδρυτικής της πράξης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις που διέπουν τις ομόρρυθμες εταιρείες και οι σχετικές φορολογικές διατάξεις. Επομένως,σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις εν λόγω προσωπικέςεταιρείες, τα ιδρυτικά μέλη και διαχειριστές της «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπικήςεταιρείας, κατά το δημοσιευμένο στα βιβλία του Πρωτοδικείου της έδρας της καταστατικού της, ευθύνovταl προσωπικά απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στο όνομα 5

6 της εταιρείας, από την άσκηση της εμπορικής της δραστηριότητας, καθ' όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατελούν εταίροι αυτής και μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων - δημοσιότητας του άρθρου του ν. 3190/1955, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευση της περίληψης της ιδρυτικής της πράξης της εταιρείας στο Τεύχος Α.Ε.και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η απεριόριστη δε και εις ολόκληρον προσωπική ευθύνη των προσώπων που συνεβλήθησαν αίρεται μόνον εάν η εταιρεία αναλάβει μέσα σε τρεις μήνες, από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις και τη λοιπή οικονομική δραστηριότητα της «f)/ πράγμασι» προσωπικής εταιρείας (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 2190/1955). Σε περίπτωση δε κατά την οποία,-κατά το χρόνικό διάστημα που λεπουργεί η Ε.Π.Ε ως «εν τοις πράγμασl» (de factό) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία, τροποποιηθεί το καταστατικό της (ως προς την επωνυμία της εταιρείας, την κυριότητα των εταιρικών μεριδίων κλπ.), για την ταυτότητα του νομικού ως άνω λόγου, μόνο από τον χρόνο καταχωρήσεως του τροποποιηθέντος καταστατικού της στο Τεύχος \ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παράγονται έννομες συνέπειες, f)/ώ για το χρονικό διάστημα από την τροποποίηση του καταστατικού έως την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μεταβολή που έχει συντελεσθεί ισχύει μόνο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (άρθρα 42 και 46 του Ε.Ν.), αφού τρίτοι δf)/ γνωρίζουν ούτε μπορούν να πληροφορηθούν το γεγονός της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας. Συνεπώς, ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα που συνεβλήθησαν ως εταίροι κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, για τις έναντι των τρίτων υποχρεώσεις 'της εταιρείας, ανεξαρτήτως εάν χωρήσουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, οι οποίες ισχύουν μόνο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα εκτιθέμf)/α στο ανωτέρω ερώτημα: «...Κατά εταιρείας περιoρισμέvης ευθύνης έxouvβεβaιωθεί ποσά συvολικού ύψους ,74 ευρώ, πλέοv ΠΡοσαυξι]σεωv,έπειτα από TOVτακτικό έιlεrιroπου διεvεpγήθηkεμε TηVαπό εvτoλή ειι4χου, και αφορούv φόρο εισοδήματος, Φ.Π.Α. και ΚΒΣ τωv ετώv Η εv λόγω ΕΠΕ, συατάθηκε με το από συμβόλαιο, το οποίο κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, αλλά δα δημοσιεύτηκε ατο Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερvήσεως μέχρι τηv κοιvοποίηση τωv φύμωv εα4χου ( ). ΠαράΜηλα, έχει υποβληθεί δήλωση ΈVαpξηςδραστηριότητας στη Δ.ο. Υ. Κομοτηvής, αποκτήθηκε ΑΦΜ ως ΕΠΕ και θεωρήθηκαv βιβλία και στοιχεία. Στηv εταιρεία αυτή εμφαvιζόταv εταίρος, με ποσοστό συμμετοχής 99,67%, διαχειριστής και κατά σuvέπεια εκπρόσωπος η ΧΓ., ΕVώ το υπόλοιπο 0,33% αvήkεστηv ΕΦ. Η ΧΓ. με το από συμβολαιογραφικό έγγραφο όρισε ειδικό πληρεξούσιο και διαχειριστή της εταιρείας rov σύζυγο της-εγ. Στη συvέχεια, με Tηv από

7 Ι J 1995 πράξη τροποποίησης καταστατικού, άμαξε η επωvυμία της επιχείρησης και αποφασίσθηκε η μεταβίβαση όλωγ τωv μεριδίωv της ΧΓ. σtovσύζυγό της ΕΓ., ο οποίος ορίσθηκε διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας, χωρίς VGέxOuV τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύαταση της Εv λόγω ΕΠΕ Σημειώvεται επίσης, ότι η πράξη τροποποίησης του κσταστατικού κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης μετά από τέσσερα χρόγια με αριθμό f κστάθεσης, τηv , αμά δεv δημοσιεύτηκε στο τεύχοςαε και ΕΠΕ τής Εφημερίδας της Κυβερvήσεως, ούτε δηλώθηκε η μεταβολή αυτή στο τμήμα μητρώου της Δ.ο. Υ. Μετά τηv κοιvοποίηση τωv aχετικώv πράξεωv στο όvομα της εταιρείας, με συvυπδxρεoυς Tηv ΧΓ. και TOV σύζυγο προσφυγές, της ΕΓ., και TηV οριστικοποίηση τους, δεδoμέvoυότι δεv ασκήθηκαv εμπρόθεσμες ακολούθησε η δημοσίευση του καταστατικού σύστασης της ΕΠΕστο ΦΕΚ'ΤΑΕ-ΕΠξ στις και η δημοσίευση της τροποποίησης αυτού στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠξ στις Στη ΣΥVέχεια,η Δ.ο. Υ. Κομοτηvής με μηvυτήριααvαφορά άσκησε ΠOΙVΙKήδίωξη κατά του ΕΓ./ της ΧΓ. και της ΕΦ., για μη υποβολή δηλώσεωv και μη καταβολή ΦΠΑ. Η πolvική υπόθεση εκδικάσθηκε και πf.δικαστήριο καταδίκασε TOVΕΓ., εvώ αθώωσε τα άμα μέλη, με τηv αιτιολογία ότι αυτός ασκούσε πραγματική διοίκηση της εταιρείας. Επίσης, κατά τωv εκδοθέvτωv φύμωv ελέyχo~ ασκήθηκαv εκπρόθεσμες προσφυγές τόσο από TηVΧΓ., η οποία επικαλέσθηκε ότι βρίσκεται σε διάσταση με το σύζυγο της (δεv προκύπτει από τα τμήματα Μητρώου και Εισοδήματος της Δ.ο. Υ.), όσο και από TOVΕΓ. στο ΤριμελέςΔιοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηvής. ι Το ΕVλόγω Δικαστήριο εξέδωσε επί τωv προσφυγώv της ΧΓ. απορριπτικές απf?φάσεις,οι οποίες τις έκριvαv απαράδεκτες ελλείψει ΕVVόμOυσυμφέρOVΤoς, δεδoμέvoυ. ότι δεv εκπροσωπούσε πλέοv TηVεταιρεία, και αφετέρου εκπρόθεσμες....». Υποβάλλεται δε το ερώτημα αναφορικά με τον τύπο (νομική μορφή) που θα πρέπει να θεωρηθεί ότι λειτουργούσε η εταιρεία (ΕΠΕ ή άλλη μορφή), κατά τον κρίσιμο χρόνο της έκδοσης των φύλλων ελέ:-{χου ήτοι την , και αναφορικά με την ύπαρξη ή μη υποχρέωσης της Γ.Χ., για την καταβολή των οφειλόμενων φόρων, δεδομένου ότι είχε μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια και είχε παραπηθεί από την διαχείριση, πριν από την κοινοποίηση των φύλλων ελέ:-{χου, χωρίς ωστόσο και αυτή η αλλαγή να έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Ενόψει, εnoμένωζι του δοθέντος πραγματικού και σύμφωνα με την ως άνω ερμηνεία των προπαρατεθεισών διατάξεων, κατά την ομόφωνη γνώμη των μελών του Τμήματος, με την οποία _. -_..- συντάχθηκε και ο εισηγητής, επί του ανωτέρω ερωτήματος αρμόζει η απάντηση ότι: Εταιρεία, η οποίο συνεστήθη συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από τον ν. 3190/1955 διaτuπώσεις δημοσιότητας (αδημoσiευτη ΕΠΕ), an~d..ei «~"-τolς πράγμασι»-(de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία. Τα ιδρυτικά δέ-μέ'λητης- ~~'-~olς~'ρόγμασι» (de 7

8 facto) προοωπικής εταιρείας, κατά το δημoolεuμένoστα βιβλίατου Πρωτοδικείου της έδρας της κσταστατικό της, ευθύνονται προοωπικά απεριόριστα και εις ολόκληρον YIdης υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στο όνομα της εταιρείας, από την άσκηση της εμπορικής της " δραστηριότητας, καθ' όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατελούν εταίροι αυτής και μέχρι την ολοκλήρωσητων διατυπώσεων δημoolότητοζτης ιδρuτικής της πράξης της εταιρέίας. Τυχόν δε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,,κάτά το χρονικό διάστημα (που λειτουργεί ως de facto προσωπική εταιρεία, παράγει έννομες συνέπειες μόνο από τον χρόνο τηρήσεως των διατυπώσεων δημoolότητας της τροποποίησης κα( συνεπ~ ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα που συνεβλήθησαν cqς εταίροι,. κατά το παραπάνω' χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολών στο καταστατικό τηζ ετ~ιρείας, οι οποίες ισχύουν δημocnότητας. μόνο μεταξύ των ΆUμβαλ/Oμένωνμερών, εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις, 4. Κατόπιν τω ανωτέρω, επί των. τεθέντων ερωτημάτων, το Α' Τμήμα του Ν.Σ.Κ γνωμοδότησε ομ vtj, τήρησε ης απαπούμενες από τον ν. 3190/1955 πράγμασι» (de όη εταιρεία, η οποία συνεστήθη συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν διατυπώσεις δημοσιότητας, αποτελεί «εν τοις facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία. Τα lδρuτιkάδε μέλη της, κατά το' δημocnεuμένοστα βιβλία,του αρμόδιου Πρωτοδικείου,καταστατικό της, ευθύνονται προσωπικά απεριόριστα και εις ολόκληρον για ης υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν 6:r9 όνομα της εταιρείας. ι,. Τυχόν δε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, κατά το χρονικό διάστημα που - "'..' λειτουργεί ως de facto προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία, παράγει έννoμξ~ συνέπειεζ, μόνο από τον χρόνο τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας της τροποποίησης και συνεπώς, ευθύνονται απεριόριατακαι εις ολόκληρον οι σύμβληθέντες ως εταίροι,,,:--~.~ετα~λών ι ανεξαρτήτως τυχόν στο καταστατικό της εταιρείας, οι οποίες ισχύουν μόνο μεταξύ των συμβαλλομένων --,~_,bi~..yι εάν_δ...ευ.mρ_rteq~~ιqιgτu~.ς pπμpgιότητας. ':' :.,'., ". '.. Ό'«:'~:ΆΆ:-:-_~_;Ίf"':<.,~-- ' " -,. Ι Ι\. Γί νu-α/.. αλο ~[ιn1 AenVOL, ~g ~ Ο ΥΦVf\οvγ[οl Of'α/JOL{ltel\ Vno(p"cPH Δlfλlι+rΡΙΟ'2 toy~tf1jtl

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ.

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη Τηλέφωνο : 213 15 14 303 210 38 43 391 Fax : 210 38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα : Υπ' αριθ. πρωτ. ΓρΓΓΓ000727ΕΞ 2012/12-6-12/ΓΓΠΣ Υπουργείου Οικονομικών.

Ερώτημα : Υπ' αριθ. πρωτ. ΓρΓΓΓ000727ΕΞ 2012/12-6-12/ΓΓΠΣ Υπουργείου Οικονομικών. Γν.ΝΣΚ 443/2012 (Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Συνεδρίαση της 8ης Αυγούστου 2012 ΣΥΝΘΕΣΗ : Ποοεδοεύων : Ιωάννης Τρϊαντος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των παρισταμένων Νομικών Συμβούλων του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 17 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3853 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα