ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Τηλ: FΑΧ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα Αρ. Πρωτ: 17γ/08/53/Φ.Ν.223 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα διανομής ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σας στέλνουμε συνημμένα την υπ' αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότηση του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την οποία και αποδεχόμαστε. Με την ανωτέρω γνωμοδότηση γίνεται ομόφωνα δεκτό ότι: α) Η αμοιβή για τη σύνταξη των τειχών δημοπράτησης της αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακού έργου υπολογίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της αρχιτεκτονικής μελέτης και μόνον αυτόν. β) Οι προβλεπόμενες ποσοστιαίες μειώσεις των αμοιβών των μελετητών που αφορούν σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα ημοσίων Επενδύσεων εφαρμόζονται επί του αθροίσματος των αμοιβών της (κυρίως) αρχιτεκτονικής μελέτης και των οικείων τευχών δημοπράτησης. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότηση του Ν. Σ. Κ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ Ε 2.Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε κ.ι.τσακλίδη 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΓΓ Ε 4.Γραφείο κ.γεν.γραμματέα της ΓΓΣ Ε 5. Γραφεία κ.κ. Γεν. /ντών της ΓΓ Ε 6. /νση 17(10) Β. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΠΟΥΛΟΥ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜ3ΟΥΛΟΥ ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 363/2002 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ Α' Συνεδρίαση Σύνθεση Προεδρεύων: Κων/νος Βαλτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κράτους Νομικοί Σύμβουλοι: ημήτριος Λάκκας, Ηλίας Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Νικόλαος Κατσίμπας, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, ημήτριος Αναστασόπουλος. Βασίλειος Σουλιώτης, Χρήστος Παπαδόπουλος Εισηγητής: Θεόδωρος Ρεντζεπέρης. Αριθμ. Ερωτημ.: 17γ/64/7/Φ.Ν.223/ της /νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης ( Ι7). της Γεν. Γρ. ημοσίων Έργων. Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν: α) Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακού έργου υπολογίζεται σύμφωνα με το συνολικό προϋπολογισμό του κτιρίου ή κάθε κτιρίου χωριστά - σε περίπτωση μελέτης περισσοτέρων του ενός ανεξαρτήτων κτιρίων-αφού αθροισθούν δηλαδή και οι ΓΝΩΜ 4870

3 προϋπολογισμοί της φέρουσας κατασκευής και των εγκαταστάσεων ή σύμφωνα μόνο με τον προϋπολογισμό της αρχιτεκτονικής μελέτης και β) Η έκπτωση υπέρ του ημοσίου, για τα χρηματοδοτούμενα από τις δημόσιες επενδύσεις ή άλλες πηγές που υπάγονται στην ίδια ρύθμιση έργα, εφαρμόζεται επί του αθροίσματος της αμοιβής ανά κατηγορία τεχνικής μελέτης μετά των αντιστοίχων τευχών δημοπράτησης ή χωριστά επί της προκύπτουσας αμοιβής για τη σύνταξη της (κυρίως) τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.. ' Επί των ερωτημάτων αυτών το Α-Τμήμα του Ν.Σ.Κράτους γνωμοδότησε ως κατωτέρω: Ι. α) Με το άρθρο 59 του από 17-7/ Ν. /τος όπως η παράγραφος 2, αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του Ν /53 ορίσθηκε ότι με Β. /τα, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου ημοσίων Έργων, κανονίζεται η οφειλόμενη από τους εργοδότες αμοιβή, στους μηχανικούς γενικά και αρχιτέκτονες, οι οποίοι εκπονούν μελέτες οποιωνδήποτε έργων και σαυτούς που αναλαμβάνουν την εφαρμογή τους και την εποπτεία εκτέλεσης τους. Η προκύπτουσα αμοιβή αποτελεί κατώτερη διατίμηση υποχρεωτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο κανονισμός των αμοιβών για μελέτες έργων του ημοσίου και των ΝΠ γίνεται με αποφάσεις που εκδίδονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και ημοσίων Έργων, οι οποίοι μπορούν να ορίσουν κατώτερη, αλλά οπωσδήποτε όχι ανώτερη, από την αμοιβή που ισχύει για τα ιδιωτικά έργα. β) Σε εκτέλεση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων εκδόθηκαν το Π.. 696/74, (Α 301) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Π.. 515/89 (Α 219), με το οποίο καθορίσθηκαν γενικά οι αμοιβές και προδιαγραφές για την εκπόνηση κ.λ.π. των μελετών και η υπ'αριθμ. Γ2/0/1/Ί61/ (Β. 1253/ ) κοινή απόφαση των προ ολίγου αναφερθέντων Υπουργών, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της τταρ.1 του άρθρου μόνου, από την υπ'αριθμ. 17α/01/120/Φ.4-8/ (Β.701) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩ Ε, στην οποία ορίζεται ότι: Ορίζουμε τις αμοιβές για τις μελέτες κ.λ.π. έργων Προγράμματος ημοσίων Επενδύσεων κατώτερες από τις αντίστοιχες νόμιμες αμοιβές για ιδιωτικά έργα, κατά τα παρακάτω ποσοστά: α) Για μελέτες ύψους αμοιβής μέχρι δραχμές κατά ποσοστό 5%. β) Για το τμήμα της αμοιβής από μέχρι δραχμές, κατά ποσοστό 10% γ) Για το υπόλοιπο τμήμα της αμοιβής, δηλαδή από /001 δραχμές και πάνω,

4 κατά ποσοστό 15%. Ωσαύτως, στο άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 696/74 επαναλαμβάνεται, ως εκ περισσού, ότι οι αμοιβές οι οποίες προκύπτουν κατ' εφαρμογή των εις αυτό διαλαμβανομένων διατάξεων αποτελούν τα κατώτατα όρια αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών, ενώ όπως παγίως γίνεται δεκτό οι διατάξεις αυτές είναι δημόσιας τάξης των οποίων δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί η εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΑΚ (ΑΠ 514/73, ΝοΒ 21,1415, ΑΠ 1269/78, ΑΠ 153/79, ΝοΒ 27,1114, Εφ.ΑΘ. 39/81, Γνωμ/σεις Ν.Σ.κρ. 675/80, 473/81, 797/88, 477/90, 428/89, κλπ). γ) Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: 1 παρ. 2. Ειδικώτερον αι δια των διατάξεων του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αναφέρονται εις: α. Τας Τοπογραφικός, Κτηματογραφικσς και Χαρτογραφικός Εργασίας. β- Υ- δ. Εις την μελέτην, επίβλεψη, παραλαβήν και εκτίμησιν Κτιριακών Έργων, των μελετών των έργων τούτων διακρινομένων εις: χώρου. δα. Αρχιτεκτονικήν δβ. Φερούσης Κατασκευής δγ. Εγκαταστάσεων και δδ. Υποδομής, διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος δ) Εξάλλου, στο άρθρο 2 παρ.. 1 του αυτού Π.Δ/τος ορίζεται ότι: 2. παρ. 1. Η αμοιβή Α για την εκπόνηση των μελετών των αναφερομένων στο άρθρο 1 κατηγοριών έργων και εργασιών καθορίζεται κατά τμήματα και κεφάλαια του παρόντος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α. Σε ποσοστά επί τοις εκατό του προϋπολογισμού (Σ) των μελετωμένων έργων που υπολογίζονται βάσει τύπου β- γ δ. Παρ. 2. Ο: αμοιβές Α για τις μελέτες που υπολογίζονται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου (εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προκύπτουν από τον τύπο: β Α = Σ λ 100 λ ΓΝΏΜ 4870-

5 όπου:...(ακολουθεί ανάλυση του οικείου τύπου). ΙΙ. α./ Τέλος, στα άρθρα 80, 83 παρ. 3, 4, 5 και 6 και 100 παρ. 1,2 και 4 του ίδιου Π. /τος αναγράφεται ότι: Αρθρ Εκάστη μελέτη Κτιριακού έργου διακρίνεται εις: α. Την αρχιτεκτονικήν μελέτην. β. Την μελέτην της φερούσης κατασκευής. γ. Τας μελετάς των εγκαταστάσεων... δ. Τας μελέτας των έργων υποδομής και διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου, εφ ού ανεγείρεται το Κτιριακόν Έργον. 2. Εκάστη μελέτη των εγκαταστάσεων κτιριακού έργου περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των κάτωθι ανεξαρτήτων μελετών: α. Εγκαταστάσεων ύδρευσης β. Εγκαταστάσεων αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων φ γ. Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δ. Εγκαταστάσεων Κεντρικής θέρμανσης ε. Εγκαταστάσεων Κλιματισμού στ. Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων ζ. Ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών μη περιλαμβανομένων στις ανωτέρω κατηγορίες. Αρθρ Η αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης Κτιριακού έργου υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης περιλαμβάνοντος και τους προϋπολογισμούς φερούσης κατασκευής και εγκαταστάσεων. 4. Η αμοιβή των μελετών φερούσης κατασκευής Κτιριακού έργου υπολογίζεται βάσει του αντιστοίχου προϋπολογισμού δαπάνης αυτής. 5. Η αμοιβή των μελετών εγκσταστάσεων κτιριακού έργου υπολογίζεται κεχωρισμένως δι έκαστον ανεξαρτήτων είδους εγκαταστάσεως όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 2 του αρθρ. 80 και επί τη βάσει του προϋπολογισμού εκάστου είδους. 6. Ο Μελετητής της αρχιτεκτονικής μελέτης υποχρεούται όπως παρέχει στοιχεία εις τους Μελετητάς της φερούσης κατασκευής και των εγκαταστάσεων, εις δε τα ποσοστά της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης περιλαμβάνεται και η υποχρέωσις αύτη. Αρθρ Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των συγκοινωνιακών. Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων καθορίζεται με βάση το γενικό τύπο του αρθρ. 2 με συντελεστές κ=0,5 μ=10,0 ΓΝΏΜ4870

6 2. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή κατανέμεται κατά τεύχη ως εξής: Για την Τεχνική Περιγραφή 5% Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές 35% Για την ανάλυση Τιμών 25% Για το Τιμολόγιο Μελέτης 13% Για το Τιμολόγιο Προσφοράς 1% Για τις Συγγραφές Υποχρεώσεων 10% Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης 5% Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς 1% Για την Διακήρυξη Δημοπρασίας 5% 4. Προκειμένου περί μελετών κτιριακών έργων, η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται χωριστά ανά προϋπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκαταστάσεων, εκάστη μελέτη υποδομής του οικοπέδου, μελέτη διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου) έστω και εάν πρόκειται περί του αυτού Μελετητή. III. α) Από τις προαναφερθείσες διατάξεις και ιδία από το άρθρο 83 παρ.3 του ΠΔ 696/74, προκύπτει ότι, ναι μεν για τον προσδιορισμό της αμοιβής του μελετητή της αρχιτεκτονικής μελέτης αθροίζονται οι προϋπολογισμοί της φέρουσας κατασκευής και των εγκαταστάσεων, προφανώς ενόψη του γεγονότος ότι ο άνω μελετητής υποχρεούται να παρέχει στοιχεία στους λοιπούς μελετητές, υποκείμενος δηλαδή σε πρόσθετη απασχόληση κατά την παρ.δ του ίδιου άρθρου, πλην όμως, κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 104 παρ.4 του ίδιου Π.Δ. η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης προσδιορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμού της αρχιτεκτονικής μελέτης - και μόνον αυτής - και τούτο δικαιολογείται και από το ότι, η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της αρχιτεκτονικής μελέτης δεν συναρτάται ούτε αλληλοεπηρεάζεται από τα τεύχη δημοπράτησης της φέρουσας κατασκευής και των εγκαταστάσεων (Contra Πεντ. Εφ. Θρ. 370/87 θεωρώντας ότι η αμοιβή για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της αρχιτεκτονικής μελέτης πρέπει να υπολογισθεί όπως και η αμοιβή για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης). Συνεπώς, επί του πρώτου ερωτήματος η προσήκουσα απάντηση, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος είναι ότι, η αμοιβή νια τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακού έργου υπολογίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της αρχιτεκτονικής μελέτης και μόνον αυτόν. ΓΝΩΜ 4870-

7 β/ Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την επίσης αναφερθείσα Γ2/0/1/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ημοσίων "Έργων, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με τη 17α/ 01/120/Φ. 4-8/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ..Ε., η προβλεπόμενη ποσοστιαία μείωση των αμοιβών των μελετητών που αφορούν σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα ημοσίων Επενδύσεων, αφορά στο σύνολο της αμοιβής κάθε μελετητή ανά κατηγορία τεχνικής μελέτης και δεδομένου ότι τα τεύχη δημοπράτησης των αρχιτεκτονικών μελετών δεν αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία (μελέτης) - έστω και αν η σχετική αμοιβή καθορίζεται χωριστά σε σχέση με την αμοιβή της κυρίως αρχιτεκτονικής μελέτης - αλλά αποτελούν ουσιαστικά τμήμα της. η προσήκουσα απάντηση επί του δευτέρου ερωτήματος, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος είναι ότι οι πιο πάνω μειώσεις θα εφαρμοσθούν επί του αθροίσματος των αμοιβών της (κυρίως) αρχιτεκτονικής μελέτης και οικείων τευχών δημοπράτησης. Αθήνα, 18/6/2002 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο! Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΛΤΗΣ Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

8 ΓΝΩΜ 4X70"

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 Αθήνα, 13 / 12 72002 Αρ.Πρωτ.Δ17γ/09/94/ΦΝ 241. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 Αθήνα, 13 / 12 72002 Αρ.Πρωτ.Δ17γ/09/94/ΦΝ 241. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &ΚΩΔ/ΣΗΣ(Δ17) ΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ. Δ/νση Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κωδ. 101 78 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1779/Β8δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η αρμοδιότητα του ΤΕΕ να υπολογίζει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή (διατίμηση), να τη διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Εισηγητική Έκθεση Νόµου Ν 2728/1953 περί προδιαγραφών έργων και κώδικα αµοιβών 25 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Π 696/1974 «Αµοιβαί Μηχανικών» 31 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 Σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - Υποβλητέα δικαιολογητικά - Αμοιβή Μηχανικών - Χαρτοσήμανσις Μελετών - Φορολογικαί επιβαρύνσεις - Απαλλαγαί - Δικαίωμα Υπογραφής Μελέτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΣ 444/2005 ΤΜΗΜΑ Α' Συνεδρίαση της 5 ης Οκτωβρίου 2005. Σύνθεση Προεδρεύων : Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ Π.. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων»

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τρίπολη 10-06-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27635 Ταχ. Διεύθυνση :Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002728368 2015-04-24

15PROC002728368 2015-04-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 4537/24-04 - 2015 ΑΡ, ΣΥΣΤΗΜ ΕΣΗΔΗΣ :2795 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 2 3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 4 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1.A. Ειδική Εκθεση διαχειριστικού ελέγχου της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» οικονομικών ετών 2000-2002 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του ελέγχου, τόπος και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα