ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ"

Transcript

1 585 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5 Ομάδα 1η: Ενσώματα και άϋλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία 7 Ομάδα 2η: Αποθέματα 22 Ομάδα 3η: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 30 Ομάδα 4η: Καθαρή θέση 38 Ομάδα 5η: Υποχρεώσεις 42 Ομάδα 6η: Έξοδα και ζημίες 51 Ομάδα 7η: Έσοδα και κέρδη 71 Ομάδα 8η: Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και αποτελέσματα περιόδου 84 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΜΑΔΑ 1η) 90 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 10 Γη 92 Γενικά ερί εδαφικών εκτάσεων 92 Αγορά εδαφικής έκτασης 92 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων γηπέδων 93 Αποτίμηση των εδαφικών εκτάσεων 93 Πώληση εδαφικής έκτασης όταν αυτή θεωρείται "πάγιο στοιχείο" για την επιχείρηση που προβαίνει στην πώληση 94 Φορολογία κερδών από πώληση εδαφικών εκτάσεων 95 Λογιστικός χειρισμός μεταβίβασης συντελεστή δόμησης 96 Παράδειγμα αγοράς εδαφικής έκτασης που θα χρησιμοποιηθεί ως πάγιο στοιχείο για την επιχείρηση που την αγοράζει 97 Παράδειγμα πώλησης εδαφικής έκτασης από επιχείρηση, που την εμφάνιζε στα λογιστικά της βιβλία ως πάγιο στοιχείο 101

2 586 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση 105 Γενικά περί διαμορφώσεων γης υποκείμενων σε απόσβεση 105 Παράδειγμα ιδιοκατασκευής μαντρότειχου (περίφραξης οικοπέδου), όταν η κατασκευή του ολοκληρώνεται μέσα στο ίδιο έτος, που άρχισε να κατασκευάζεται 106 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 12 Κτήρια - τεχνικά έργα 108 Γενικά περί κτηρίων - τεχνικών έργων 108 Αγορά κτηρίων και τεχνικών έργων 109 Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων 110 Απόσβεση εισφοράς χρήσης ακινήτου σε εταιρία 112 Κατασκευή κτηρίων ή τεχνικών έργων σε οικόπεδα τρίτων - υπολογισμός αποσβέσεών τους 112 Αποτίμηση κτηρίων - τεχνικών έργων 113 Πώληση κτηρίων και τεχνικών έργων 114 Φορολογία κερδών από πώληση κτηρίων και τεχνικών έργων 115 Παράδειγμα αγοράς διαμερίσματος από επιχείρηση που θα το χρησιμοποιήσει ως λογιστικό της γραφείο 116 Παράδειγμα απόσβεσης δαπανών κατασκευής που πραγματοποιούνται σε ξένο οίκημα 121 Ανέγερση κτηρίου ή τεχνικού έργου σε οικόπεδο τρίτου (παράδειγμα) 125 Παράδειγμα πώλησης ακινήτου (κτηρίου κλπ.) από επιχείρηση, που το εμφανίζει στα λογιστικά της βιβλία, ως πάγιο στοιχείο 129 Παράδειγμα απόκτησης ακινήτου από αντιπαροχή οικοπέδου που έχει δοθεί σε εργολάβο κατασκευαστή 134 Παράδειγμα ιδιοκατασκευής αποθηκευτικού χώρου 138 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 13 Μηχανολογικός εξοπλισμός 142 Γενικά περί μηχανολογικού εξοπλισμού 142 Αγορά μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανολογικών εξοπλισμών 143 Μηχανήματα εκτός εκμετάλλευσης 144 Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 145 Αποσβέσεις μηχανημάτων για τα οποία παρακρατείται η κυριότητα μέχρι αποπληρωμής του τιμήματος 146 Αποσβέσεις μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα τρίτων 146 Καταστροφή ή αχρήστευση μηχανήματος 147 Αξία αποτίμησης των μηχανημάτων κατά την απογραφή τέλους χρήσης 147 Πώληση μηχανήματος 147 Φορολογία κερδών από πώληση μηχανημάτων 149 Παράδειγμα πώλησης μηχανήματος που έχει αποσβεστεί πλήρως 150 Παράδειγμα πώλησης μηχανήματος με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι αποπληρωμής του τιμήματος 153 Παράδειγμα αντικατάστασης παραγωγικού μηχανήματος εργοστασίου που είχε αποσβεσθεί πλήρως με άλλο καινούργιο μηχάνημα 164

3 587 Χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών από αγορά παγίων 168 1ο Παράδειγμα: Αφορά χειρισμό χρεωστικής συναλλαγματικής διαφοράς και τόκων, που προκύπτουν λόγω αγοράς παγίου στοιχείου με δάνειο σε ξένο νόμισμα 168 2ο Παράδειγμα: Αφορά χειρισμό συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από αγορά πάγιων στοιχείων 175 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:14 Μεταφορικά μέσα 176 Γενικά περί μεταφορικών μέσων 176 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 176 Παράδειγμα αντικατάστασης παλαιού αυτοκινήτου με καινούργιο 177 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 15 Λοιπός εξοπλισμός 188 Γενικά περί λοιπού εξοπλισμού 188 Αποτίμηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 189 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 189 Αγορές και πωλήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 190 Παράδειγμα αγοράς επίπλων και στη συνέχεια αντικατάστασή τους με άλλα έπιπλα 191 Λογιστικές ενέργειες για την αγοραπωλησία των καινούργιων επίπλων 195 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 16 Επενδύσεις σε ακίνητα Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων 196 Απομειώσεις ορυχείων, μεταλλείων και λατομείων 196 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 197 Αποσβέσεις ζώντων ζώων 197 Αποσβέσεις δέντρων και φυτών 198 Παράδειγμα προσδιορισμού του κόστους κτήσης βιολογικών παγίων 199 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 18 ϋλα 201 Γενικά 201 Υπεραξία της επιχείρησης 202 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 202 Παραχωρήσεις δικαιωμάτων κτλ. 203 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΑ 2η) 204 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 20 Εμπορεύματα 205 Γενικά περί εμπορευμάτων 205 Λειτουργία του λογαριασμού 20 "Εμπορεύματα" 205 Αγορές εμπορευμάτων 206 Εκπτώσεις αγορών 206 Αποτίμηση αποθεμάτων εμπορεύσιμων αγαθών - απογραφή 207 Αποτίμηση απαξιωθέντων εμπορευμάτων 208 Παράδειγμα αγοράς εμπορευμάτων επί πιστώσει και με αποδοχή συναλλαγματικών 211

4 588 Παράδειγμα αγοράς αγαθών από παραγγελιοδόχο στο όνομά του, αλλά για λογ/σμό όμως του "παραγγελέα" (δηλαδή του προσώπου που δίνει την παραγγελία με προμήθεια π.χ. 20%) 215 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 21 Προϊόντα 219 Γενικά περί προϊόντων 219 Λειτουργία του λογ/σμου 21 "προϊόντα" 219 Αποτίμηση αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων και ημιτελών - απογραφή 219 Τί λέμε συμπαράγωγα προϊόντα και πως τα αποτιμούμε 220 Τί λέμε ελλατωματικά προϊόντα και πως τα αποτιμούμε 221 Υποπροϊόντα και υπολείμματα (λογ. 21) 222 Γενικά περί υποπροϊόντων και υπολειμμάτων 222 Λειτουργία του λογ. 21 "Υποπροϊόντα και υπολείμματα" 222 Αποτίμηση αποθεμάτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων - απογραφή 222 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντα 223 Γενικά περί βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 223 Λειτουργία του λογ. 22 "βιολογικά περιουσιακά στοιχεία" 223 Αποτίμηση αποθεμάτων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 223 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 23 Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολ/ματα στο στάδιο της κατεργασίας) 224 Γενικά περί παραγωγής σε εξέλιξη 224 Λειτουργία του λογ. 23 "παραγωγή σε εξέλιξη" 224 Αποτίμηση αποθεμάτων παραγωγής σε εξέλιξη - απογραφή 224 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 24 Πρώτες ύλες και υλικά 225 Γενικά περί α υλών και υλικών 225 Λειτουργία του λογ. 24 α' ύλες και υλικά 225 Αποτίμηση αποθεμάτων α' υλών και υλικών 226 Παράδειγμα αγοράς α ύλης με μετρητά, επιταγές πληρωτέες και με αποδοχή έντοκης συναλλαγματικής 227 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 25 Υλικά συσκευασίας 231 Λειτουργία των υλικών συσκευασίας 231 Αποτίμηση των υλικών συσκευασίας - απογραφή 232 Λειτουργία των επιστρεπτέων από τους πελάτες υλικών συσκευασίας 232 Παρακολούθηση εμπορεύσιμων αγαθών που βρίσκονται σε τρίτους 233 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 26 Ανταλλακτικά παγίων 233 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 27 Λοιπά αποθέματα 233 Γενικά περί λοιπών αποθεμάτων 233 Παράδειγμα χρησιμοποίησης υλικών συσκευασίας της επιχείρησης από προμηθευτές της 235 Παράδειγμα λογιστικής διακίνησης υλικών συσκευασίας που επιστρέφονται από τους πελάτες (όταν κατά την έκδοση του παραστατικού προστίθεται και Φ.Π.Α. πάνω στην αξία των υλικών συσκευασίας, που πρόκειται να επιστραφούν) 243 Παράδειγμα τακτοποίησης ποσοτικής διαφοράς που προκύπτει από απογραφή εμπορεύσιμου αγαθού, όταν τηρείται προαιρετικά και βιβλίο αποθήκης 248

5 589 Παράδειγμα παράδοσης εμπορεύσιμου αγαθού σε άλλον για να το χρησιμοποιήσει ως "πάγιο στοιχείο" 253 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΜΑΔΑ 3η) 254 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 30 Πελάτες 255 Πότε ο πελάτης θεωρείται αφερέγγυος 256 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 258 Παράδειγμα χαρακτηρισμού ενός πελάτη ως επισφαλή ή ανεπίδεκτο είσπραξης - σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες 260 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων 264 Παράδειγμα αποστολής συναλλαγματικών στην τράπεζα για είσπραξη 267 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 32 Χορηγηθέντα δάνεια 270 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 33 Λοιπές απαιτήσεις 272 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 34 Επενδύσεις 274 Φορολογία υπεραξίας μετοχών λόγω μεταβίβασης 277 Βιβλίο απογραφών(για τα χρεόγραφα) 278 Παράδειγμα αποτίμησης χρεογράφων (μετοχών και ομολογιών) που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο 278 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση 280 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 36 Συμμετοχές 281 Τι ονομάζονται συμμετοχές 281 Αγορά συμμετοχών 282 Πώληση συμμετοχών 282 Αποτίμηση συμμετοχών και επενδύσεων 282 Παράδειγμα συμμετοχής Ε.Α. σε Ε.Π.Ε. και διανομή των κερδών της Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις αυτές 284 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 37 Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου 294 Παράδειγμα χειρισμού δαπάνης με ημερομηνία 31.12, που κατά ένα μέρος είναι δουλευμένη και κατά ένα άλλο μέρος δεν είναι δουλευμένη 295 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 296 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 298

6 590 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 299 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΟΜΑΔΑ 4η) 299 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 40 Κεφάλαιο 300 Γενικά περί κεφαλαίου επιχειρήσεων 300 Λογιστικός χειρισμός της σύστασης ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 301 Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου 301 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 302 Φορολογία της μείωσης του κεφαλαίου 302 Παράδειγμα σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας με εισφορά από μέτοχο ολόκληρης ατομικής επιχείρησης που τη διατηρούσε μέχρι την ημέρα εκείνη 303 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 41 Υπέρ το άρτιο 307 Γενικά 307 Λογιστικός χειρισμός της διαφοράς υπέρ το άρτιο 307 Φορολογία της διαφοράς υπέρ το άρτιο 307 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 42 Καταθέσεις ιδιοκτητών 308 Γενικά περί καταθέσεων ιδιοκτητών για αύξηση του κεφαλαίου 308 Λογιστικός χειρισμός των ποσών που προορίζονται για αύξηση του κεφαλαίου 309 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 43 Ίδιοι τίτλοι 310 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 44 Διαφορές εύλογης αξίας 310 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 45 Συναλλαγματικές διαφορές 310 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 46 Αποθεματικά νόμων 311 Γενικά 311 Λογιστικός χειρισμός 311 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 47 Αφορολόγητα αποθεματικά 313 Γενικά 313 Λογιστικός χειρισμός 313 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά 313 Γενικά 313 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 49 Αποτελέσματα εις νέο 314 Γενικά περί αποτελεσμάτων εις νέο 314 Λογιστικός χειρισμός των αποτελεσμάτων εις νέο 314 Φορολογικά μεταχείριση των αποτελεσμάτων εις νέο 315 Παράδειγμα χειρισμού υπολοίπου κερδών ή ζημιών εις νέο 316 Παράδειγμα που αφορά σχηματισμένα αφορολόγητα αποθεματικά, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από το διενεργούμενο φορολογικό έλεγχο 317

7 591 Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού της διαφοράς που προκύπτει από τη μη αναγνώριση σχηματισμένου αφορολόγητου αποθεματικού, κατά τον φορολογικό έλεγχο 318 Παράδειγμα κεφαλαιοποίησης αποθεματικών Α.Ε., όταν στο κεφάλαιό της συμμετέχει και άλλη Α.Ε. 322 Παράδειγμα χειρισμού λογιστικών διαφορών που προκύπτουν λόγω χαρακτηρισμού μιας πάγιας επένδυσης ως δαπάνη χρήσης 329 Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού της διαφοράς που προκύπτει από φορολογικό έλεγχο 332 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ 5η) 334 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 50 Προμηθευτές 335 Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού "Προμηθευτές" 335 Αποτίμηση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 336 Λογιστικός χειρισμός των ειδών (υλικών) συσκευασίας που επιστρέφονται στους προμηθευτές 337 Πώληση προϊόντων παραγωγών -μελών για λογαριασμό τους από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 338 Παράδειγμα εξόφλησης υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 339 Παράδειγμα εισαγωγής από το εξωτερικό (από χώρα εκτός Ε.Ε.) εμπορεύσιμων αγαθών 340 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων 347 Λογιστικός χειρισμός των αξιογράφων εμπορικών υποχρεώσεων 347 Λογιστικοί χειρισμοί των τόκων που περιλαμβάνονται στα άληκτα γραμμάτια πληρωτέα 347 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 52 Τραπεζικά δάνεια 349 Λογιστικός χειρισμός για τις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες 349 Πρόσθετες διευκρινίσεις για το λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων σε τράπεζες 349 Παράδειγμα λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από επιχείρηση σε ξένο νόμισμα για απόκτηση πάγιου στοιχείου της, αποτίμησής του σε ευρώ με και χειρισμού της συναλλαγματικής διαφοράς που προκύπτει 350 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 53 Λοιπές υποχρεώσεις 357 Λογιστικός χειρισμός των λοιπών υποχρεώσεων 357 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 359 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 361 Λογιστικός χειρισμός του λογ. 55 "Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 361 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 56 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επόμενων χρήσεων 362 Λογιστικός χειρισμός του λογ. 56 "Δουλευμένα έσοδα και έξοδα επόμενων χρήσεων" 362

8 592 Παράδειγμα καταχώρησης μιας δαπάνης του Ο.Τ.Ε. στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης 364 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 57 Προβλέψεις 365 Τι είναι πρόβλεψη 365 Κατηγορίες προβλέψεων 365 Παράδειγμα πρόβλεψης για παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία του 367 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 58 Κρατικές επιχορηγήσεις 373 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού 374 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ - ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 375 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ (ΟΜΑΔΑ 6η) 375 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 60 Παροχές σε εργαζόμενους 377 Λογιστικός χειρισμός των παροχών σε εργαζόμενους 377 Φορολογική αναγνώριση των αμοιβών προσωπικού 379 Παράδειγμα λογιστικών εγγραφών που αφορούν τη μισθοδοτική κατάσταση 383 Παράδειγμα καταβολής μισθού σε μέλη του Δ.Σ., όταν τα πρόσωπα αυτά είναι ασφαλισμένα και στο ΙΚΑ 387 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 61 Ζημίες επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων 389 Παράδειγμα απομείωσης και αναστροφής 389 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 391 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 63 Ζημίες από διάθεση - απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 391 Φορολογικός χειρισμός του λογ Παράδειγμα καταβολής εκπρόθεσμων εισφορών και πρόστιμου στο ΙΚΑ 392 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 396 Λογιστικός χειρισμός του λογ. 64 "Διάφορα λειτουργικά έξοδα" 396 Αμοιβές για υπηρεσίες 396 Ενέργεια 397 Ύδρευση 397 Τηλεπικοινωνίες 397 Ενοίκια 397 Ασφάλιστρα 398

9 593 Μεταφορικά 398 Αναλώσιμα 399 Επισκευές και συντηρήσεις 399 Διαφήμιση και προβολή 399 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος) 400 Λοιπά έξοδα 400 Φορολογικός χειρισμός του λογ. 64 "Διάφορα λειτουργικά έξοδα" 402 Αμοιβές και έξοδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. 405 Τεκμαρτό ενοίκιο (μίσθωμα) από ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 407 Συναλλαγματικές διαφορές πιστώσεων ή δανείων σε ξένο νόμισμα 409 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ 410 Τί στοιχεία εκδίδονται όταν η επιχείρηση διαθέτει δώρα μικρής αξίας (μέχρι 10 ευρώ) στους πελάτες της καθώς και στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή της 410 Τι στοιχεία εκδίδονται όταν η επιχείρηση διαθέτει δώρα μεγάλης αξίας (πάνω από 10 ευρώ) στους πελάτες της ή στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα με σκοπό τη διαφημιστική προβολή της 410 Τί στοιχεία εκδίδονται, όταν η επιχείρηση διαθέτει δείγματα στους πελάτες της ή στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή των αντίστοιχων εμπορευμάτων ή προϊόντων της 412 Παράδειγμα καταβολής εξόδων ελέγχου και συντήρησης φορτηγού αυτοκινήτου της επιχείρησης 413 Παραδείγματα καταβολής ενοικίων 413 Παραδείγματα καταβολής των τελών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 417 Παράδειγμα αγοράς τροφής για το σκύλο του εργοστασίου 418 Παράδειγμα καταβολής εξόδων συντήρησης του κήπου του εργοστασίου 418 Παράδειγμα διάθεσης δώρων μικρής αξίας σε πελάτες (ή στο κοινό) με σκοπό την προβολή της επιχείρησης 420 Παράδειγμα διάθεσης δώρων αξίας πάνω από 10 ευρώ σε πελάτες (ή στο κοινό) με σκοπό την προβολή της επιχείρησης 421 Παράδειγμα χορήγησης δείγματος σε πελάτη 422 Παράδειγμα καταβολής εκπρόθεσμων εισφορών και πρόστιμου στο ΙΚΑ 424 Παράδειγμα συναλλαγματικών διαφορών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 427 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 433 Λογιστικός χειρισμός του λογ. 65 "Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα" 433 Φορολογικός χειρισμός του λογ. 65 "Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα" 433 Παράδειγμα καταχώρησης τόκων τραπεζικού δανείου 434 Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού των τόκων δανείων που πήρε η επιχείρηση για ίδρυση ή επέκταση του εργοστασίου της 436 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 66 Αποσβέσεις 443 Λογιστικός χειρισμός του λογ. 66 "Αποσβέσεις" 443 Φορολογικός χειρισμός του λογ. 66 "Αποσβέσεις" 443

10 594 Παράδειγμα υπολογισμού αποσβέσεων 444 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 67 Ασυνήθη έξοδα και ζημίες 445 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 68 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις προσωπικού) 445 Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού της διαφοράς από φορολογικό έλεγχο και του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από αυτόν (όταν η εταιρία δεν αποδέχεται τα ποσά αυτά και προσφεύγει στα φορολογικά δικαστήρια) 446 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 69 Φόρος εισοδήματος 453 Παράδειγμα τακτοποίησης ποσού αποσβέσεων που υπολογίσθηκε με μεγαλύτερο συντελεστή και στη συνέχεια δεν αναγνωρίσθηκε από το φορολογικό έλεγχο 455 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ (ΟΜΑΔΑ 7η) 457 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 459 Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 70 "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσίων" 459 Φορολογικός χειρισμός του λογ/σμού 70 "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών" 465 Παράδειγμα πώλησης εμπορευμάτων με μετρητά, επιταγές εισπρακτέες και συναλλαγματικές έντοκες εις διαταγήν της επιχείρησης, που πουλάει τα εμπορεύματα 466 Παράδειγμα πώλησης, αγαθών μέσω αντιπροσώπου 469 Παράδειγμα πώλησης προϊόντων επί πιστώσει και με συναλλαγματικές (ή με επιταγές) 473 Παράδειγμα πώλησης προϊόντων και έκδοση τιμολογίου με λανθασμένα στοιχεία 477 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 71 Λοιπά αποθέματα 479 Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού 71 "Λοιπά αποθέματα" 479 Παράδειγμα είσπραξης ενοικίων από εκμίσθωση ιδιόκτητης αποθήκης 482 Παράδειγμα λογιστικής απεικόνισης της καταστροφής εμπορεύσιμων αγαθών και πάγιων στοιχείων (από πυρκαγιά) που είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρία 484 Παράδειγμα με καταστραμένα πάγια στοιχεία αγορασμένα με leasing και με εμπορεύσιμα αγαθά τρίτων λόγω πυρκαγιάς 494 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 495 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 495 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 74 Έσοδα συμμετοχών 495 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 496 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων 496 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 496 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 78 Φόρος εισοδήματος έσοδο 496 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 497

11 595 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΟΜΑΔΑ 8η) 498 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή 499 Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού Πως απεικονίζεται ο λογ/σμός 80 στις λογιστικές καταστάσεις 500 Αυτοπαράδοση αγαθών - στοιχεία που εκδίδονται 501 Παράδειγμα διάθεσης αγαθών της παρ. 4 άρθρο 30 του Ν. 2859/00 από επιχείρηση που εμπορεύεται τέτοια αγαθά, για τις ανάγκες της (π.χ. για διαφημιστικούς λόγους) 503 Παράδειγμα διάθεσης αγαθών της παρ. 4 άρθρο 30 του Ν. 2859/00 από επιχείρηση, που παράγει τέτοια αγαθά, για τις ανάγκες της 506 Παράδειγμα ιδιοχρησιμοποίησης από μια επιχείρηση για τις ανάγκες της, αγαθών δικής της παραγωγής, που δεν περιλαμβάνονται στα αγαθά της παρ. 4 άρθρο 30 του Ν. 2859/00. (Δηλαδή αγαθά τέτοια, που αν η επιχείρηση τα αγοράσει από τρίτους για ικανοποίηση των αναγκών της, έχει δικαίωμα να εκπέσει το Φ.Π.Α. των αγορών αυτών από το Φ.Π.Α. των πωλήσεών της) 508 Παράδειγμα ιδιοχρησιμοποίησης από μια επιχείρηση, ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, αγαθού δικής της παραγωγής, που περιλαμβάνεται στα αγαθά της παρ. 4 άρθρο 30 Ν. 2859/ Παράδειγμα ιδιοχρησιμοποίησης από μια επιχείρηση, ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, εμπορεύσιμο αγαθό της που δεν περιλαμβάνεται στα αγαθά εκείνα της παρ. 4 άρθρο 30 του Ν. 2859/ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 81 Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης 515 Πως λειτουργεί ο λογ/σμός Πως απεικονίζεται ο λογ/σμός 81 στον ισολογισμό τέλους χρήσης 515 Ενσωμάτωση ισολογισμών υποκαταστημάτων εξωτερικού στον ισολογισμό της έδρας της επιχείρησης 516 Παράδειγμα μεταφοράς αποτελεσμάτων από το Υποκατάστημα στο Κεντρικό και καταχώρηση των ισολογισμών στα βιβλία του Υποκαταστήματος και του Κεντρικού (αυτοτελής λογιστική) 518 Παράδειγμα ανάλυσης διαφόρων γεγονότων και ενεργειών που αφορούν συναλλαγές Κεντρικού και Υποκαταστήματος, όταν το Υποκατάστημα τηρεί αυτοτελή λογιστική 520 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 82 Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου 528 Λογιστικός χειρισμός του λογ/σμού "Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών" 528 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΙ

12 596 Λογαριασμοί , και Λογαριασμοί και ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ. 535 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης 536 Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης χωρίς λογιστικές εγγραφές 540 Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές 542 Παράδειγμα υπολογισμού του φόρου σε συνεταιρισμούς 550 Παράδειγμα τροποποίησης από τη Γενική Συνέλευση της διανομής κερδών που πρότεινε για έγκριση το Διοικητικό Συμβούλιο 551 Παράδειγμα προσδιορισμού του κόστους παραγωγής, του κόστους πωληθέντων και του μικτού κέρδους βιοτεχνικής (ή βιομηχανικής) επιχείρησης χωρίς λογιστικές εγγραφές 556 Παράδειγμα διόρθωσης των αποτελεσμάτων χρήσης που προσδιορίσθηκαν λανθασμένα σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία 558 Παράδειγμα διανομής κερδών Α.Ε., όταν αυτά υπερκαλύπτονται από το φόρο εισοδήματος που αναλογεί σ' αυτά 563 Παράδειγμα πώλησης αγαθών σε τρίτους, χωρίς όμως να σταλούν τα αγαθά που πωλούνται, αλλά να παραμένουν στις αποθήκες του πωλητή για φύλαξη 565 Παράδειγμα απεικόνισης στα βιβλία της επιχείρησης προπωλήσεων, δηλαδή πωλήσεων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα, αλλά έχουν όμως υπογραφεί σχετικές συμφωνίες 569 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΙΔΙΟΤΥΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) 571 Γενικά θέματα που αφορούν τις Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. 571 Παράδειγμα λειτουργίας μιας Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. 572 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Γ.Λ.Σ. - Ε.Λ.Π. 577

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 22η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ(01.01.2015-31.12.2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 389,00 583,47

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 19η 1/1/ /12/2016.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 19η 1/1/ /12/2016. ΚΟΥΡΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 39526/53/Β/97/015 ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 20521130000. ΕΔΡΑ: ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 640 04 -Α.Φ.Μ. 094331821 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31-12-2016 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΝΗ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 21561/53/Β/90/010 ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 122717630000. ΕΔΡΑ: ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 640 04 -Α.Φ.Μ. 094245734 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31-12-2016 ΧΡΗΣΗ 26η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ για το έτος 2016 1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HUMANFACTOR MON ΕΠΕ (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία στο κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ.54642 ΑΦΜ: 800520068 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:127010604000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ 998598874 ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η 19305731000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ Β.1.1 Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β Γ.Ε.Μ.Η

Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β Γ.Ε.Μ.Η Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης)

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ 19326631000 ΑΦΜ.999842418-Ισολογισμός -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015 IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2015- Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.136,05 1.212,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ. 999124250 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 038794205000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2016 30/6/2015 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 167.630,23 167.630,23 Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

1.15. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών

1.15. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών ΟΜΑΔΑ-.5. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των - Σχέδιο λογαριασμών Οι μεταβολές σε σχέση με το προϊσχύον λογιστικό πλαίσιο του εντοπίζονται στα εξής:. Οι λογαριασμοί των παγίων διακρίνονται σε ιδιοχρησιμοποιούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Τηλέφωνο: 2103604815 Fax: 2103616464 Email: gemiepe@acci.gr Αθήνα, 16/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: 451622 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 09/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 Αεροπορίας 8 Αλιμος Αττικής ΤΚ 17455 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 23.386.409,64 24.043.118,50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431.

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,152,034.75 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1.

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1. MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52 Ενεργητικό Ισολογισμός (B.1.2) Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

, , , ,

, , , , Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ποσά σε ευρώ) Επωνυμία TPAΠEZA ΓAIOΔEΔOMENΩN ANΩNYMOΣ ETAIPIA KATAΓPAΦH KAI ΔIAXEI Α.Φ.Μ 998306010 Σημείωση 2015 2014 Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά

Ποσά ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 094412485 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.ΜΑΕ : 32663/02/Β/95/09 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 112300408000 Ποσά 31.12.2016 31.12.2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

VCSCOC LIMITED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Τ.Θ.4302) ΠΥΛΑΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ Γ.Ε.

VCSCOC LIMITED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Τ.Θ.4302) ΠΥΛΑΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ Γ.Ε. VCSCOC LIMITED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Τ.Θ.4302) 27-57001 - ΠΥΛΑΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 997807156 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ Γ.Ε.ΜΗ 59230804000 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Αποτέλεσμα περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 16 ης Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ με Α.Φ.Μ. : 094208775, Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα (με απλογραφικά βιβλία - τζίρος μικρότερος ή μεγαλύτερος των 150.000 ευρώ) 1 1ο Παράδειγμα Δεδομένα 31.12.2014: Υποχρεωτική απογραφή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 3 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Ερωτήσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη εισήγηση Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε.11285/67/Β/86/27- ΓΕΜΗ 123355999000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 879.895,72 854.503,99

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα