Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)"

Transcript

1 TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2016

2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στο σύγγραμμα: Καραγιώργος, Θ. (2016). «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργος. Σελίδα 2 από 32

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ασκήσεις Εισαγωγικές... 5 Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Κατάρτισης Ισολογισμού... 6 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Προσδιορισμού Αποτελέσματος Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 3 από 32

4 4. Ασκήσεις Επαναληπτικές Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 4 από 32

5 Ασκήσεις Εισαγωγικές Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης της «Δραγκίογλου Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2015: Ταμείο ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Δάνεια τραπεζών ,00 Κτίρια τεχνικά έργα ,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.000,00 Λοιπές απαιτήσεις 5.000,00 Γραμμάτια πληρωτέα 6.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Προμηθευτές? Ζητείται ο υπολογισμός του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Άσκηση 2 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης της «Μασούρας Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2015: Γήπεδα ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,00 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή (τελικό απόθεμα) ,00 Πελάτες ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Επιταγές πληρωτέες 8.000,00 Βραχυπρόθεσμο δάνειο 2.000,00 Ζητείται ο υπολογισμός του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Άσκηση 3 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της «Ελευθεριάδης ΑΕ», όπως είχαν την 31/12/2015 και ζητείται ο υπολογισμός του λογαριασμού που λείπει: Χρηματικά Διαθέσιμα ,00 Εδαφικές Εκτάσεις ,00 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ,00 Μεταφορικά μέσα ,00 Υλικά συσκευασίας (τελικό απόθεμα) ,00 Πρώτες ύλες και υλικά (τελικό απόθεμα) ,00 Έσοδα από συμμετοχές εισπρακτέα ,00 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων 6.000,00 Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό ,00 Κεφάλαιο? Μακροπρόθεσμο δάνειο ,00

6 1. Ασκήσεις Κατάρτισης Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Ισολογισμού Άσκηση 4 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης «Καραβασίλης Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2015: Γη ,00 Επενδύσεις σε ακίνητα ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Προμηθευτές ,00 Γραμμάτια εισπρακτέα ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Πελάτες ,00 Τραπεζικά δάνεια ,00 Ταμείο ,00 Γραμμάτια πληρωτέα ,00 Ασφάλιστρα πληρωτέα 4.000,00 Έξοδα επόμενων χρήσεων 3.000,00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 2.000,00 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,00 Ζητείται να βρεθεί ο λογαριασμός που λείπει και να καταρτιστεί ο Ισολογισμός. Άσκηση 5 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης της «Επιτρόπου ΑΕ», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2015: Κτίρια ,00 Προϊόντα (τελικό απόθεμα) ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Δουλευμένα έσοδα περιόδου ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Μεταφορικά Μέσα ,00 Δαπάνες ανάπτυξης 8.000,00 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,00 Αφορολόγητα Αποθεματικό ,00 Ταμείο ,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες (τελικό απόθεμα) ,00 Εμπορικές απαιτήσεις 8.000,00 Προκαταβολές σε προσωπικό 5.000,00 Ενοίκια επόμενων χρήσεων 4.000,00 Εγγυήσεις ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Χρεωστικοί τίτλοι 8.000,00 Φ.Π.Α ,00 Ζητείται να βρεθεί ο λογαριασμός που λείπει και να καταρτιστεί ο Ισολογισμός. Σελίδα 6 από 32

7 Άσκηση 6 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης της «Μπάκας Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2015: Ενοίκια πληρωτέα ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων ,00 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 3.000,00 Αποθεματικά καταστατικού ,00 Γραμμάτια εισπρακτέα ,00 Λοιπά ταμειακά ισοδύναμα? Τραπεζικά δάνεια 4.000,00 Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένες οντότητες ,00 Επισφαλείς πελάτες ,00 Ταμείο ,00 Καταθέσεις ιδιοκτητών ,00 Εμπορικές υποχρεώσεις ,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισμός και να υπολογιστεί ο λογαριασμός που λείπει. Άσκηση 7 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της «Ευθυμιάδης Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2015 και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού. Έξοδα επόμενων χρήσεων ,00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 3.000,00 Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση ,00 Μακροπρόθεσμο δάνειο από τράπεζα ,00 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 4.000,00 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος) 6.000,00 Συμμετοχές σε θυγατρικές ,00 Χρεόγραφα ,00 Φήμη και πελατεία ,00 Ενοίκια προπληρωμένα ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Ταμείο ,00 Παροχές σε εργαζόμενους ,00 Έσοδα προεισπραχθέντα 4.000,00 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 8.000,00 Αποσβέσεις υπεραξίας 2.500,00 Σωρευμένες αποσβέσεις υπεραξίας 5.000,00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.000,00 Αμοιβές για υπηρεσίες 5.000,00 Προκαταβολές πελατών 4.000,00 Τόκοι τραπεζικών δανείων 5.000,00 Πωλήσεις ,00 Σελίδα 7 από 32

8 Άσκηση 8 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της «Πλακίδης Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2015 και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού. Κτίρια ,00 Αυτοκίνητα ,00 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - μη συνδεδεμένες ,00 οντότητες Τακτικό Αποθεματικό ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Δαπάνες ανάπτυξης ,00 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων ,00 Καταθέσεις ιδιοκτητών ,00 Μικτές αποδοχές ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Πελάτες ,00 Δάνειο από τράπεζα ,00 Ενοίκια ,00 Εμπορεύματα (αρχικό απόθεμα) ,00 Εμπορεύματα (αγορές) ,00 Ταμείο ,00 Εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ,00 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων ,00 Έξοδα επόμενων χρήσεων ,00 Προβλέψεις 5.000,00 Έσοδα επόμενων χρήσεων ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Αποθεματικά νόμων 6.000,00 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4.000,00 Πωλήσεις ,00 Χρεόγραφα ,00 Λοιπές παροχές 2.000,00 Επενδύσεις σε ακίνητα 5.000,00 Εμπορικές απαιτήσεις 7.000,00 Λοιπά έξοδα ,00 Διαφήμιση 5.000,00 Υπέρ το άρτιο ,00 Επισκευές και συντηρήσεις 5.000,00 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 5.000,00 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 4.000,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.000,00 Σελίδα 8 από 32

9 Άσκηση 9 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της «Περτσινίδης Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2015 και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού. Έσοδα εισπρακτέα ,00 Αποθεματικά ,00 Μεταφορικά ,00 Επισκευές και συντηρήσεις ,00 Κρατικές επιχορηγήσεις 3.000,00 Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Επιταγές Πληρωτέες ,00 Ασφάλιστρα προπληρωμένα ,00 Κεφάλαιο? Εμπορεύματα (αγορές) ,00 Εμπορεύματα (αρχικό απόθεμα) ,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 8.000,00 Δίδακτρα προεισπραχθέντα 5.000,00 Πωλήσεις ,00 Εργοδοτικές εισφορές 7.000,00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,00 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Λοιπά συνήθη έσοδα 8.000,00 Αφορολόγητα Αποθεματικά 2.000,00 Άσκηση 10 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της «Γαλακτόπουλος Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2015 και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού. Έπιπλα ,00 Εμπορεύματα (αγορές) ,00 Εμπορεύματα (αρχικό απόθεμα) ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Πωλήσεις ,00 Επενδύσεις σε ακίνητα ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Ασφάλιστρα ,00 Κεφάλαιο? Λοιπές Προβλέψεις 3.000,00 Αποσβεσμένα έπιπλα ,00 Έξοδα ΔΕΗ 7.000,00 Εργοδοτικές εισφορές 4.000,00 Αποσβέσεις επίπλων 9.000,00 Ταμείο ,00 Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό 5.000,00 Διαφημίσεις 5.000,00 Τόκοι - έσοδα ,00 Υπεραξία ,00 Σελίδα 9 από 32

10 Άσκηση 11 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης της «Τσερμεντζέλης Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2015. Ταμείο ,00 Εμπορεύματα (αγορές) ,00 Εμπορεύματα (αρχικό απόθεμα) ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Λοιπές απαιτήσεις ,00 Προμηθευτές ,00 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ,00 Κρατικές επιχορηγήσεις 5.000,00 Γραμμάτια εισπρακτέα (λήξης 3 μηνών) ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Προκαταβολές από πελάτες 4.000,00 Προκαταβολές σε προμηθευτές ,00 Πωλήσεις ,00 Πελάτες ,00 Έσοδα εισπρακτέα ,00 Έξοδα πληρωτέα ,00 Ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού. Άσκηση 12 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της «Δημόπουλος Α.Ε.» όπως είχαν την 31/12/2015 και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού. Πωλήσεις Εμπορευμάτων ,00 Αποσβέσεις κτιρίων 5.000,00 Αμοιβές προσωπικού ,00 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.000,00 Αποσβεσμένα κτίρια ,00 Τραπεζικά δάνεια - μη συνδεδεμένες οντότητες 4.000,00 Κτίρια ,00 ΦΠΑ 6.000,00 Αποθεματικά νόμων 4.000,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες (τελικό απόθεμα) 8.000,00 Μετοχές (λήξης 5 ετών) ,00 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές ,00 Επισφαλείς πελάτες ,00 Προκαταβολές προσωπικού ,00 Εμπορεύματα (αγορές) ,00 Εμπορεύματα (αρχικό απόθεμα) ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Τόκοι - έξοδα 5.000,00 Καταθέσεις ιδιοκτητών ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Σελίδα 10 από 32

11 Άσκηση 13 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της «Πιπελού», όπως είχαν την 31/12/2015 και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού. Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Εμπορεύματα (αρχικό απόθεμα) ,00 Εμπορεύματα (αγορές) ,00 Είδη συσκευασίας (τελικό απόθεμα) ,00 Πωλήσεις ,00 Φ.Π.Α. (πιστωτικό υπόλοιπο) ,00 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,00 Πελάτες ,00 Δαπάνες ανάπτυξης 9.000,00 Ενοίκια προπληρωμένα 8.000,00 Κεφάλαιο? Προβλέψεις ,00 Γραμμάτια εισπρακτέα (λήξης 3 ετών) ,00 Έξοδα πληρωτέα 8.000,00 Αυτοκίνητα ,00 Ύδρευση 8.000,00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων ,00 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα ,00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.000,00 Λοιπά Έσοδα ,00 Χρεόγραφα ,00 Ενέργεια ,00 Άσκηση 14 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της «Τανιμανίδης ΑΕ» και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού. Γήπεδα ,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Τηλεπικοινωνίες 5.000,00 Μεταφορικά μέσα ,00 Λοιπές προβλέψεις 4.000,00 Υποπροϊόντα και υπολείμματα (τελικό απόθεμα) ,00 Κρατικές επιχορηγήσεις ,00 Προκαταβολές από πελάτες 5.000,00 Προκαταβολές σε προμηθευτές ,00 Έξοδα πληρωτέα ,00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,00 Αναλώσιμα υλικά (τελικό απόθεμα) ,00 Φ.Π.Α. (χρεωστικό υπόλοιπο) ,00 Κεφάλαιο ; Εμπορεύματα (αγορές) ,00 Πωλήσεις ,00 Εμπορεύματα (αρχικό απόθεμα) ,00 Σελίδα 11 από 32

12 2. Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Άσκηση 15 Στην Ιωαννίδης Α.Ε. το 2015 διαδραματίζονται τα παρακάτω γεγονότα: 1. Κατατίθενται ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 300 τοις μετρητοίς. 3. Αγοράζονται εμπορεύματα από τον Παχούμη αξίας επί πιστώσει. 4. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 500 το μισό τοις μετρητοίς και το μισό με πίστωση. 5. Πωλούνται εμπορεύματα στον Γεωργίου αξίας 400 τοις μετρητοίς. 6. Πωλούνται εμπορεύματα στον Πετρά αξίας επί πιστώσει. 7. Πωλούνται εμπορεύματα στον Βασιλείου αξίας 400 το μισό τοις μετρητοίς και το μισό με πίστωση. Ζητούνται οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Άσκηση 16 Στην Μπάκας Α.Ε. κατά την διαχειριστική περίοδο 2015 διαδραματίζονται τα παρακάτω γεγονότα: 1. Κατατίθενται από τον Μπάκα ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Καταθέτονται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Αγοράζονται μηχανήματα αξίας 400 τοις μετρητοίς 4. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, το μισό τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο με πίστωση. 5. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 300 επιπλέον ΦΠΑ 13% το μισό τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο με πίστωση. 6. Καταβάλλονται για ΟΤΕ επιπλέον ΦΠΑ 24% μέσω του όψεως. 7. Καταβάλλονται για ασφάλιστρα μέσω του όψεως. 8. Πληρώνονται ενοίκια αξίας μέσω του όψεως. 9. Προπληρώνονται ασφάλιστρα μέσω του όψεως 600. Ζητούνται οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Σελίδα 12 από 32

13 Άσκηση 17 Δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της «Κουκουμάκας ΑΕ» 1. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, το ½ με γραμμάτια σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο τοις μετρητοίς. 2. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 300 επιπλέον ΦΠΑ 24%, το 1/3 τοις μετρητοίς, το 1/3 με πίστωση και το υπόλοιπο με αποδοχή επιταγών. 3. Κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Λαμβάνεται δάνειο μέσω του όψεως από την τράπεζα. 5. Ειδοποιεί η τράπεζα ότι έχει υπολογίσει τόκους υπέρ της επιχείρησης. 6. Καταλογίζονται σε βάρος δανείου τόκοι αξίας Καταβάλλονται για ασφάλιστρα μέσω του όψεως. Ζητείται: Η ημερολογιακή εγγραφή των παραπάνω γεγονότων. Άσκηση 18 Δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της «Μεσάικος ΑΕ» 1. Κατατίθενται από τον Μεσάικο ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, 100 τοις μετρητοίς, 200 με πίστωση και το υπόλοιπο με αποδοχή επιταγών. 3. Αγοράζονται μηχανήματα επιπλέον ΦΠΑ 24% αξίας 400, 400 τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο με πίστωση. 4. Κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Λαμβάνεται μέσω του όψεως δάνειο από την τράπεζα. 6. Ειδοποιεί η τράπεζα ότι έχει υπολογίσει τόκους 400 υπέρ της επιχείρησης. 7. Καταβάλλονται για διαφημίσεις μέσω του όψεως. 8. Πληρώνονται έξοδα μεταφοράς μέσω του όψεως αξίας Πληρώνονται μέσω του όψεως επισκευές και συντηρήσεις αξίας 400. Ζητείται: 1. Η ημερολογιακή εγγραφή των παραπάνω γεγονότων. 2. Η παρακολούθηση του Γενικού Καθολικού. Σελίδα 13 από 32

14 Άσκηση 19 Ο ισολογισμός της «Ρίζος ΑΕ» είχε την 31/12/2015 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 (σε ) Π+ΚΘ Κεφάλαιο ,00 Γη ,00 Δάνεια τραπ ,00 Ακίνητο ,00 Γραμ. πληρ ,00 Mηχανήματα ,00 Γραμ. εισπρ ,00 Ταμείο ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά την διάρκεια της χρήσης 2016 δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24% 100 τοις μετρητοίς, 300 με πίστωση και το υπόλοιπο με επιταγές αποδοχής της επιχείρησης. 2. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, 200 επί πιστώσει, 100 τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Εισπράττονται οι επιταγές. 4. Εισπράττονται από δίδακτρα μέσω του όψεως. 5. Καταβάλλονται στην Δ.Ε.Η. 200 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επιπλέον Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 50 για Δήμο και ΕΡΤ και Δημοτικά Τέλη. 6. Καταβάλλονται 300,00 στον προμηθευτή έναντι του λογαριασμού του. 7. Εξοφλούνται οι επιταγές μέσω του όψεως. 8. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις (για τα ακίνητα 4% συντελεστής απόσβεσης και για τα μηχανήματα 10% συντελεστής απόσβεσης) Ζητείται: 1. Να γίνει η ημερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. Σελίδα 14 από 32

15 Άσκηση 20 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, 200 επί πιστώσει, 100 τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο με έκδοση γραμματίων σε διαταγή της επιχείρησης. 2. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 200 επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, 180 επί πιστώσει, 50 τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο με επιταγές που αποδέχεται η επιχείρηση. 3. Επιστρέφονται στον προμηθευτή εμπορεύματα αξίας 100 επιπλέον Φ.Π.Α. 24%. 4. Προμηθευτής μας χορηγεί έκπτωση 50 επιπλέον Φ.Π.Α. 24%. 5. Λαμβάνεται δάνειο αξίας Καταλογίζονται σε βάρος δανείου τόκοι αξίας Υπολογίζονται τόκοι υπέρ της επιχείρησης αξίας Καταβάλλονται για έξοδα ΟΤΕ επιπλέον ΦΠΑ 24% μέσω του όψεως. 9. Καταβάλλονται ως προκαταβολή στο προσωπικό της επιχείρησης μέσω του όψεως. 10. Ο προμηθευτής εισπράττει την απαίτησή του. Ζητείται: Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων Άσκηση 21 Δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της «Ελεκίδης ΑΕ»: 1. Κατατίθενται ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Καταθέτονται στην τράπεζα από το ταμείο της επιχείρησης. 3. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας μέσω του όψεως. 4. Προπληρώνονται ενοίκια αξίας Καταβάλλονται ως προκαταβολή στο προσωπικό της επιχείρησης μέσω του όψεως. 6. Εισπράττονται ως προκαταβολή από πελάτη για μελλοντική του αγορά από την επιχείρηση. 7. Εισπράττονται κρατικές επιχορηγήσεις μέσω του όψεως. Ζητείται: 1. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 2. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό Σελίδα 15 από 32

16 Άσκηση 22 Ο ισολογισμός της «Καραβασίλης ΑΕ» είχε την 31/12/2015 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 (σε ) Π+ΚΘ Ακίνητο ,00 Κεφάλαιο ,00 Ταμείο ,.00 Δάνεια τραπ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα για το 2016: 1. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% επί πιστώσει. 2. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% επί πιστώσει. 3. Καταβάλλονται για δημοτικούς φόρους μέσω του όψεως. 4. Αγοράζονται έπιπλα στις 25/05/15 αξίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% με αποδοχή συναλλαγματικής. 5. Επιστρέφουμε εμπορεύματα αξίας στους προμηθευτές (επιπλέον ΦΠΑ 24%). 6. Εισπράττονται από δίδακτρα μέσω του όψεως. 7. Καταβάλλονται για έξοδα ΟΤΕ επιπλέον ΦΠΑ 24% μέσω του όψεως. 8. Καταβάλλονται στον προμηθευτή έναντι του λογαριασμού του. 9. Εξοφλείται η ανωτέρω συναλλαγματική. 10. Εξοφλείται ο ίδιος προμηθευτής με αποδοχή μας συναλλαγματικής. 11. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις (για το ακίνητο 4% ο συντελεστής απόσβεσης και για τα έπιπλα 10% ο συντελεστής απόσβεσης) Ζητείται: 1. Να γίνει η ημερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. Σελίδα 16 από 32

17 Άσκηση 23 Δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της «Αδάμ ΑΕ.» 1. Εισφέρει ο επιχειρηματίας για το αρχικό κεφάλαιο. 2. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, 100 τοις μετρητοίς, 200 με αποδοχή επιταγών, 100 με αποδοχή γραμματίου και το υπόλοιπο με πίστωση. 3. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% το ¼ τοις μετρητοίς, το ¼ με έκδοση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης, το ¼ με κατάθεση στο λογαριασμό της επιχείρησης στην Τράπεζα και το υπόλοιπο με πίστωση. 4. Καταβάλλονται επιπλέον ΦΠΑ 24% στο λογιστή της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε μέσω του όψεως. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 5. Επιστρέφονται εμπορεύματα αξίας 50 επιπλέον ΦΠΑ 24% στον προμηθευτή. 6. Εξοφλείται η επιταγή αποδοχής της επιχείρησης. 7. Το γραμμάτιο αποδοχής μας έληξε και δεν μπορεί να εξοφληθεί. Για αυτό το λόγο αποδεχόμαστε νέο γραμμάτιο αξίας 150. Ζητούνται οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Άσκηση 24 Δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης «Γεωργούλας ΑΕ» 1. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24%, με πίστωση. 2. Αγοράζεται μηχάνημα στις 05/02/15 συνολικής αξίας (συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24%) με αποδοχή επιταγών. 3. Καταθέτονται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Ειδοποιεί η τράπεζα ότι έχει υπολογίσει τόκους υπέρ της επιχείρησης. 5. Εξοφλείται μέσω του όψεως μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 160 και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών 20. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε Εξοφλούνται οι εισφορές στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς μέσω του όψεως. 7. Καταβάλλονται στο Δημόσιο ο Φ.Μ.Υ μέσω του όψεως. 8. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις για το μηχάνημα (10% συντελεστής απόσβεσης) Ζητούνται οι ημερολογιακές εγγραφές. Σελίδα 17 από 32

18 Άσκηση 25 Δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της «Τσιώλας ΑΕ.» 1. Πωλούνται προϊόντα αξίας 400 (συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24%), 200 τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο με γραμμάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 2. Αγοράζονται έπιπλα συνολικής αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24% το ½ τοις μετρητοίς, και το υπόλοιπο με οπισθογράφηση συναλλαγματικών σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Η επιχείρηση μέσω του όψεως λαμβάνει δάνειο αξίας Υπολογίζονται τόκοι αξίας 500 σε βάρος δανείου. 5. Το δάνειο εξοφλείται. 6. Προεξοφλούνται μέσω του όψεως τα γραμμάτια στην Τράπεζα αντί Υπολογίζονται οι αποσβέσεις των επίπλων (εφάπαξ απόσβεση). Ζητούνται 1. Οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 2. Η παρακολούθηση του Γενικού Καθολικού Άσκηση 26 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Καταβάλλονται στον Ο.Τ.Ε. 200 για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών με Φ.Π.Α. 24% μέσω του όψεως. 2. Καταβάλλονται στην Δ.Ε.Η. 200 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 50 για Δήμο και Δημοτικά Τέλη μέσω του όψεως. 3. Αγοράζεται αριθμομηχανή αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, 100 με αποδοχή επιταγής από την επιχείρησης, 50 τοις μετρητοίς, 1.50 με πίστωση και το υπόλοιπο καλύπτεται από το λογαριασμό όψεως της εταιρείας. 4. Εξοφλείται ο ίδιος προμηθευτής με αποδοχή γραμματίων από την επιχείρηση. 5. Προπληρώνονται ενοίκια αξίας Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Εξοφλούνται τα γραμμάτια. 9. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις για την αριθμομηχανή (εφάπαξ απόσβεση). Σελίδα 18 από 32

19 Άσκηση 27 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Πωλούνται εμπορεύματα 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, 100 τοις μετρητοίς, 300 με πίστωση και το υπόλοιπο με γραμμάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 2. Εισπράττονται τα παραπάνω γραμμάτια 3. Ο πελάτης επιστρέφει εμπορεύματα αξίας 200 (επιπλέον ΦΠΑ 24%). 4. Αγοράζονται μηχανήματα στις 10/05/14 αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24%, 400 με πίστωση και το υπόλοιπο με μεταβίβαση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. 5. Επιστρέφονται στον προμηθευτή εμπορεύματα αξίας 200 επιπλέον ΦΠΑ 24%. 6. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση μέσω του όψεως με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 160 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 20. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α ανέρχονται σε Εξοφλούνται οι εισφορές στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς μέσω του όψεως. 8. Καταβάλλεται στο Δημόσιο ο Φ.Μ.Υ μέσω του όψεως. 9. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις των μηχανημάτων Άσκηση 28 Ζητείται να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Καταβάλλεται μέσω του όψεως η αμοιβή του λογιστή 600 επιπλέον Φ.Π.Α. 24%. (Υπολογίζεται παρακράτηση 20%). 2. Η επιχείρηση στις 15/07/15 αγοράζει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% με οπισθογράφηση επιταγών διαταγής επιχείρησης. 3. Προκαταβάλλονται στο προσωπικό 300 ως προκαταβολή επόμενου μήνα μέσω του όψεως. 4. Λαμβάνεται μέσω του όψεως δάνειο Καταλογίζονται σε βάρος δανείου τόκοι αξίας Προεξοφλούνται γραμμάτια αξίας στην Τράπεζα αντί Δίνεται προκαταβολή σε προμηθευτή αξίας μέσω του όψεως. 8. Πληρώνεται η παρακράτηση για τον λογιστή μέσω του όψεως. 9. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις για το επιβατικό αυτοκίνητο (συντελεστής απόσβεσης 10%) Σελίδα 19 από 32

20 Άσκηση 29 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Ο επιχειρηματίας εισφέρει ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 επιπλέον Φ.Π.Α. 24% με τον εξής διακανονισμό: 100 επί πιστώσει, 200 τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο με έκδοση γραμματίων σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 200 επιπλέον ΦΠΑ 24% με βάση τον παρακάτω διακανονισμό: 100 τοις μετρητοίς, 50 με αποδοχή από την επιχείρηση επιταγής, 50 με οπισθογράφηση (μεταβίβαση) επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο επί πιστώσει. 4. Εξοφλείται η ανωτέρω επιταγή. 5. Εισπράττονται τα ανωτέρω γραμμάτια 6. Εξοφλείται ο προμηθευτής με αποδοχή επιταγών από την επιχείρηση. 7. Η επιχείρηση χορηγεί σε πελάτη έκπτωση 70 επιπλέον Φ.Π.Α. 24%. 8. Ο πελάτης εξοφλεί την υποχρέωση του. 9. Καταβάλλονται στην Δ.Ε.Η. 250 μέσω του όψεως από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 70 για Δήμο και ΕΡΤ και Δημοτικά Τέλη. 10. Λαμβάνεται δάνειο αξίας Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας 100 Ζητείται η διενέργεια των παραπάνω λογιστικών εγγραφών. Άσκηση 30 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Εισπράττεται προκαταβολή από πελάτη αξίας Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 400 με ΦΠΑ 24%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 100 με πίστωση και το υπόλοιπο με γραμμάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Καταβάλλεται μέσω του όψεως η αμοιβή του λογιστή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.(Υπολογίζεται παρακράτηση 20%). 4. Προεξοφλούνται μέσω του όψεως τα γραμμάτια στην Τράπεζα αντί Αγοράζεται μηχάνημα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% με επιταγές που αποδέχεται η επιχείρηση. Σελίδα 20 από 32

21 6. Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστημα έναντι 200 μηνιαίως και επιπλέον καταβάλλει ως εγγύηση 500 από το λογαριασμό όψεως. Άσκηση 31 Ο ισολογισμός της «Τουλής Α.Ε.» είχε την 31/12/2015 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 (σε ) Π+ΚΘ Κτίρια ,00 Κεφάλαιο ,00 Εμπορεύματα (τ.α.) ,00 Αποθεματικά ,00 Ταμείο ,00 Επιταγές εισπρ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά τη διάρκεια του 2016 πραγματοποιούνται τα παρακάτω γεγονότα: 1. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 400 με ΦΠΑ 24%, 100 με αποδοχή από την επιχείρηση συναλλαγματικής, 100 με οπισθογράφηση επιταγής διαταγής της επιχείρησης και το υπόλοιπο επί πιστώσει. 2. Προπληρώνονται ενοίκια Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μεταβιβάζονται επιταγές αποδοχής πελάτης μας αξίας 100 σε προμηθευτή μας οπότε και μειώνεται η υποχρέωση μας. 5. Εξοφλείται ο προμηθευτής με γραμμάτια που αποδέχεται η επιχείρηση. 6. Εξοφλούνται τα γραμμάτια. 7. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις των κτιρίων (ποσοστό απόσβεσης 4%). Ζητείται: 1. Να γίνει η ημερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 4. Να καταρτιστεί το προσωρινό Ισοζύγιο. Σελίδα 21 από 32

22 Άσκηση 32 Ο ισολογισμός της «Γεωργίου Α.Ε.» είχε την 31/12/2015 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 (σε ) Π+ΚΘ Κτίρια ,00 Κεφάλαιο ,00 Εμπορεύματα (τα) ,00 Αποθεματικά ,00 Ταμείο ,00 Επιταγές εισπρακτ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά τη διάρκεια του 2016 πραγματοποιούνται τα παρακάτω γεγονότα: 1. Δίνεται προκαταβολή σε προμηθευτή αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 24%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 200 με αποδοχή από την επιχείρηση συναλλαγματικής και το υπόλοιπο με οπισθογράφηση επιταγών διαταγής της επιχείρησης. 3. Προπληρώνονται ενοίκια Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών μέσω του όψεως. 5. Εισπράττεται προκαταβολή από πελάτη αξίας Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστημα έναντι 300 μηνιαίως και καταβάλλει ως εγγύηση 900 από το λογαριασμό όψεως. 7. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 150 με πίστωση και το υπόλοιπο με γραμμάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 8. Το ανωτέρω γραμμάτιο έληξε και δεν μπορεί να εξοφληθεί από τον πελάτη. Για αυτό το λόγο εκδίδεται νέο γραμμάτιο αξίας Υπολογίζονται οι αποσβέσεις των κτιρίων (ποσοστό απόσβεσης 4%). Ζητείται: 1. Να γίνει η ημερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 4. Να καταρτιστεί το προσωρινό Ισοζύγιο. Σελίδα 22 από 32

23 3. Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Προσδιορισμού Αποτελέσματος Άσκηση 33 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο της «Τσιώλας ΑΕ» και ζητούνται οι εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Παροχές σε εργαζομένους 5.000,00 Έσοδα από ενοίκια ,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Πελάτες 5.000,00 ΦΠΑ 4.000,00 Φόροι Τέλη ,00 Διάφορα έξοδα ,00 Φορολογικά Πρόστιμα ,00 Οικόπεδα? Κέρδη από λαχείο ,00 Άσκηση 34 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο της «Τανιμανίδης ΑΕ» και ζητούνται οι εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αποσβέσεις επίπλων ,00 Αποσβεσμένα έπιπλα ,00 Έσοδα από ενοίκια ,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Πελάτες ,00 ΦΠΑ 4.000,00 Τόκοι πιστωτικοί ,00 Ενοίκια ,00 Διαφημίσεις ,00 Προσαυξήσεις ,00 Έπιπλα ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Επισκευές και συντηρήσεις 5.000,00 Λοιπά συνήθη έσοδα ,00 Λοιπά έξοδα και ζημιές ,00 Έκτακτα κέρδη ,00 Σελίδα 23 από 32

24 Άσκηση 35 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο της «Παπανικολάου ΑΕ» και ζητούνται οι εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 8.000,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Πελάτες ,00 ΦΠΑ 7.000,00 Φόροι Τέλη ,00 Προμηθευτές ,00 Ζημιές από πυρκαγιές ,00 Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 5.000,00 Αγορές εμπορευμάτων ,00 Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων ,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι , να διενεργηθούν οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος. Άσκηση 36 Σας δίνονται οι λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 1.500,00 Αγορές εμπορευμάτων ,00 Εκπτώσεις αγορών 1.500,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.000,00 Αμοιβές τρίτων 1.500,00 Υπεραξία 5.000,00 Πελάτες ; Μηχανήματα ,00 Αποσβεσμένα μηχανήματα ,00 Αποσβέσεις μηχανημάτων 5.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Έξοδα Πωλήσεων 1.500,00 Έκτακτα έξοδα ,00 Δαπάνες ανάπτυξης 5.000,00 Τόκοι - έσοδα 1.000,00 Με την υπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 3.000, ζητούνται οι εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος. Σελίδα 24 από 32

25 Άσκηση 37 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της «Αδάμ ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών 2.000,00 Οικόπεδα ; Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.500,00 Παροχές τρίτων 500,00 Διαφημίσεις 2.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Φορολογικά Πρόστιμα 4.000,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος. Άσκηση 38 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της «Τανιμανίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 2.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 8.000,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3.000,00 Τόκοι χρεωστικοί 5.000,00 Γη ,00 Κεφάλαιο? Ταμείο ,00 Άυλα πάγια στοιχεία ,00 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 5.000,00 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων 3.000,00 Τόκοι πιστωτικοί ,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 2.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Επιστροφές πωλήσεων 5.000,00 Ζημιά από πώληση παγίων ,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 3.000, να διενεργηθούν οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος. Σελίδα 25 από 32

26 Άσκηση 39 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών 1.000,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.500,00 Διάφορα έξοδα 500,00 Ασφάλιστρα 2.000,00 Οικόπεδα ; Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Επιστροφές πωλήσεων 2.000,00 Φορολογικά Πρόστιμα 4.000,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος. Άσκηση 40 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της «Καραβασίλης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 2.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 8.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 Άλλα λειτουργικά έσοδα ,00 Επιστροφές πωλήσεων 4.000,00 Φόροι Τέλη 1.000,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Εκπτώσεις πωλήσεων 3.000,00 Εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 Πιστωτικοί τόκοι ,00 Οικόπεδα ; ΦΠΑ 6.000,00 Ζημιά από πώληση παγίων ,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 3.000, να διενεργηθούν οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος. Σελίδα 26 από 32

27 4. Ασκήσεις Επαναληπτικές Άσκηση 41 Δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί της «Γεωργίου Α.Ε.» και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού στις 31/12/2016. Ταμείο Προπληρωμένα ενοίκια Γραμμάτια Πληρωτέα Μετοχικό Κεφάλαιο? Κτίρια Πωλήσεις Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβεσμένα Κτίρια Πιστωτές Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Πελάτες Έσοδα επόμενων χρήσεων Προκαταβολές από πελάτες Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Τακτικό Αποθεματικό Επιστροφές Πωλήσεων Προβλέψεις ΦΠΑ (πιστωτικό υπόλοιπο) Άσκηση 42 Δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί της «Μιντζιρίκης Α.Ε.» και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού στις 31/12/2016. Απαιτείται η συμπλήρωση του ποσού που παραλείπεται. Ταμείο Ενοίκια επόμενης χρήσης Κρατικές επιχορηγήσεις Μετοχικό Κεφάλαιο? Κτίρια Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβεσμένα Κτίρια Εμπορικές υποχρεώσεις Δουλευμένα έσοδα περιόδου Προεισπραχθέντα έσοδα Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεις σε ακίνητα Παροχές σε εργαζομένους Λοιπές παροχές Πωλήσεις Σελίδα 27 από 32

28 Άσκηση 43 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Ζησόπουλος Α.Ε και ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού στις 31/12/2016. Ανταλλακτικά παγίων ,00 Ομολογιακό Δάνειο 9.000,00 Λοιπά ενσώματα στοιχεία 3.000,00 Προκαταβολές από πελάτες 4.000,00 Προκαταβολές σε προμηθευτές ,00 Γραμμάτια Πληρωτέα (λήξης 5 ετών) ,00 Ενοίκια προπληρωμένα ,00 Κεφάλαιο? Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 3.000,00 Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ,00 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων 8.000,00 Έσοδα προεισπραχθέντα 5.000,00 Μετοχές (κατεχόμενες για έλεγχο) 7.000,00 Εργοδοτικές εισφορές 6.000,00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,00 Προκαταβολές προσωπικού ,00 Αφορολόγητα Αποθεματικά 2.000,00 Επισφαλείς Πελάτες 7.000,00 ΦΠΑ (πιστωτικο υπόλοιπο) 2.000,00 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 6.000,00 Χρεώστες 5.000,00 Πιστωτές ,00 Πωλήσεις ,00 Υπεραξία 8.000,00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων 5.000,00 Ασφάλιστρα 6.000,00 Προκαταβολές για αποθέματα 5.000,00 Αποσβεσμένα Αυτοκίνητα 6.000,00 Αυτοκίνητα ,00 Έξοδα ΟΤΕ 8.000,00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 3.000,00 Δάνειο 8.000,00 Λοιπά Έσοδα ,00 Επενδύσεις σε ακίνητα ,00 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα) ,00 Υλικά συσκευασίας (τελικό απόθεμα) 5.000,00 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ,00 Σελίδα 28 από 32

29 Άσκηση 44 Ζητείται η σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού στις 31/12/2016. Πιστωτές Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα πληρωτέα Φόροι-τέλη Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Κεφάλαιο? Προβλέψεις Δαπάνες ανάπτυξης Λοιπά άυλα Έσοδα επόμενων χρήσεων Εμπορεύματα (αρχικό απόθεμα) Εμπορεύματα (αγορές) Φ.Π.Α Εργοδοτικές εισφορές Ασφαλιστικοί οργανισμοί Προκαταβολές προσωπικού Προκαταβολές από πελάτες Προκαταβολές σε προμηθευτές Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) Μηχανήματα Αποθεματικά Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβεσμένα Μηχανήματα Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Έξοδα επόμενων χρήσεων Πωλήσεις εμπορευμάτων Αμοιβές και έξοδα τρίτων Σελίδα 29 από 32

30 Άσκηση 45 Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων (Δεν απαιτείται η σύνταξη του Γενικού Καθολικού). 1. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24%, 100 σε βάρος του λογαριασμού όψεως,150 με αποδοχή επιταγής από την επιχείρηση και το υπόλοιπο με πίστωση. 2. Προεξοφλούνται μέσω του όψεως γραμμάτια αξίας στην Τράπεζα αντί Πελάτης δίνει προκαταβολή αξίας μέσω του όψεως. 4. Επιστρέφονται εμπορεύματα σε προμηθευτή αξίας 100 επιπλέον ΦΠΑ 24%. 5. Μειώνεται η υποχρέωση σε προμηθευτή αξίας 50, με γραμμάτια που αποδέχεται η επιχείρηση. 6. Εξοφλείται ο προμηθευτής με μεταβίβαση σε αυτόν επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. Άσκηση 46 Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων (Δεν απαιτείται η σύνταξη του Γενικού Καθολικού) 1. Κατατίθενται στην τράπεζα από το ταμείο της επιχείρησης. 2. Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών Προκαταβάλλονται στο προσωπικό 200 ως προκαταβολή επόμενου μήνα. 4. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση μέσω του όψεως με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 220 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50. Οι εισφορές του εργοδότη, για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε Γραμμάτιο αποδοχής μας αξίας έληξε και δεν μπορεί να εξοφληθεί. Για αυτό το λόγο αποδεχόμαστε νέα συναλλαγματική αξίας Υπολογίζονται οι αποσβέσεις για μηχανήματα που αγοράστηκαν στις 10/08/15 αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% (συντελεστής απόσβεσης 10%). Σελίδα 30 από 32

31 Άσκηση 47 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24%, 100 με αποδοχή από την επιχείρηση επιταγής, 200 με οπισθογράφηση (μεταβίβαση) επιταγών σε διαταγή πιστώσει. της επιχείρηση και το υπόλοιπο επί 2. Μειώνεται η υποχρέωση σε προμηθευτή αξίας 50 με γραμμάτια που αποδέχεται η επιχείρηση. 3. Μειώνεται η υποχρέωση σε προμηθευτή αξίας 70 με μεταβίβαση σε αυτόν επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. 4. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις για μηχανήματα που αγοράστηκαν στις 25/10/15 αξίας συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 24% (συντελεστής απόσβεσης 10%). 5. Προκαταβάλλονται στο προσωπικό 200 ως προκαταβολή επόμενου μήνα. 6. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση μέσω του όψεως με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 220 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 460. Συμψηφίζεται η προκαταβολή. Άσκηση 48 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υπολογίζονται τόκοι υπέρ της επιχείρησης αξίας Γραμμάτιο αποδοχής πελάτη αξίας έληξε και δεν μπορεί να εξοφληθεί από τον πελάτη. Για αυτό το λόγο εκδίδεται νέο γραμμάτιο αξίας Η ενδεχόμενη διαφορά αποτελεί τόκο υπέρ της επιχείρησης. 4. Γραμμάτιο αποδοχής μας αξίας έληξε και δεν μπορεί να εξοφληθεί. Για αυτό το λόγο αποδεχόμαστε νέα συναλλαγματική αξίας Η ενδεχόμενη διαφορά αποτελεί τόκο σε βάρος της επιχείρησης της επιχείρησης. 5. Προκαταβάλλονται στο προσωπικό 200 ως προκαταβολή επόμενου μήνα. 6. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση μέσω του όψεως με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 250 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε Εξοφλείται η παρακράτηση του λογιστή μέσω του όψεως. Σελίδα 31 από 32

32 Άσκηση 49 Σας δίνονται οι λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 1.500,00 Αγορές εμπορευμάτων ,00 Προπληρωμένα ασφάλιστρα 3.000,00 Εκπτώσεις αγορών 1.500,00 Εκπτώσεις πωλήσεων 2.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.000,00 Αμοιβές τρίτων 2.000,00 Οικόπεδα? ΦΠΑ 5.000,00 Πελάτες 4.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 2.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Έξοδα Πωλήσεων 1.000,00 Έκτακτα έξοδα ,00 Έκτακτα έσοδα 4.000,00 Πιστωτικοί Τόκοι 2.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος. Άσκηση 50 Σας δίνονται οι λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της «Τζιλής ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων 1.000,00 Επιστροφές Πωλήσεων 2.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 Οικόπεδα ,00 ΦΠΑ 1.000,00 Φόροι - τέλη 1.000,00 Διαφημίσεις 2.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Πελάτες? Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Φορολογικά Πρόστιμα 4.000,00 Εκπτώσεις αγορών 2.000,00 Επισκευές και συντηρήσεις 3.000,00 Εκπτώσεις πωλήσεων 5.000,00 Κρατικές επιχορηγήσεις 5.000,00 Υπερ το άρτιο 5.000,00 Καταθέσεις ιδιοκτητών ,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος. Σελίδα 32 από 32

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση µε 40 εγγραφές ίδεται ο ισολογισµός έναρξης της επιχείρησης «Ε.Κ.» την 31/12/2017: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποιά από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΝΗ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 21561/53/Β/90/010 ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 122717630000. ΕΔΡΑ: ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 640 04 -Α.Φ.Μ. 094245734 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31-12-2016 ΧΡΗΣΗ 26η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 19η 1/1/ /12/2016.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 19η 1/1/ /12/2016. ΚΟΥΡΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 39526/53/Β/97/015 ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 20521130000. ΕΔΡΑ: ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 640 04 -Α.Φ.Μ. 094331821 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31-12-2016 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ για το έτος 2016 1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HUMANFACTOR MON ΕΠΕ (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία στο κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ 998598874 ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η 19305731000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ Β.1.1 Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β Γ.Ε.Μ.Η

Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β Γ.Ε.Μ.Η Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης)

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015 IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2015- Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.136,05 1.212,05

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1.

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1. MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52 Ενεργητικό Ισολογισμός (B.1.2) Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Τηλέφωνο: 2103604815 Fax: 2103616464 Email: gemiepe@acci.gr Αθήνα, 16/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: 451622 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 09/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 3 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Ερωτήσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη εισήγηση Τι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 22η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ(01.01.2015-31.12.2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 389,00 583,47

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2016 30/6/2015 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 167.630,23 167.630,23 Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4 Τ.Κ.: 55 133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ 19326631000 ΑΦΜ.999842418-Ισολογισμός -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (7 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (6 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ.54642 ΑΦΜ: 800520068 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:127010604000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: Αγλούπας Ανάργυρος Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810342135 E mail: agloupas@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 273 274 275 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 7 Υπαγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 Αεροπορίας 8 Αλιμος Αττικής ΤΚ 17455 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 23.386.409,64 24.043.118,50

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

FILMCO AE EMΠΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε 01/01/16-31/12/16 ΣΑΛΩΝΩΝ 36 ΦΟΥΡΕΖΙ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΕΜΗ

FILMCO AE EMΠΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε 01/01/16-31/12/16 ΣΑΛΩΝΩΝ 36 ΦΟΥΡΕΖΙ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΕΜΗ Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 2η Εταιρική χρήση (01 Ιανουαρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

, , , ,

, , , , Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ποσά σε ευρώ) Επωνυμία TPAΠEZA ΓAIOΔEΔOMENΩN ANΩNYMOΣ ETAIPIA KATAΓPAΦH KAI ΔIAXEI Α.Φ.Μ 998306010 Σημείωση 2015 2014 Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2016 εως 31/12/2016

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2016 εως 31/12/2016 IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2016- Εταιρικη χρηση από 01/01/2016 εως 31/12/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,060.05 1,136.05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα