(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α)."

Transcript

1 ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη πωλούνται πρώτα κατά συνέπεια το τελικό απόθεμα αποτελείται από τις τελευταίες αγορές, αντίθετες παραδοχές υιοθετεί η μέθοδος LIFO με συνέπεια τα αποθέματα τέλους να αποτελούνται από τις τελευταίες αγορές. Στη συνέχεια οι τιμές του τελικού αποθέματος συγκρίνονται με τις τρέχουσες και για την αποτίμηση του τελικού αποθέματος επιλέγεται η μικρότερη μεταξύ της τρέχουσας και της τιμής κτήσης. Σε συνθήκες πληθωρισμού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο FIFO η αποτίμηση γίνεται με είτε με τις τιμές των τελευταίων αγορών είτε με τη τρέχουσα που είναι ήδη αυξημένη λόγω πληθωρισμού. Αντίθετα επιλέγοντας τη μέθοδο LIFO η αποτίμηση των τελικών αποθεμάτων θα γίνει με τις τιμές των αρχικών αγορών που θα είναι οπωσδήποτε μικρότερες από η τρέχουσα, η οποία θα είναι αυξημένη λόγω πληθωρισμού. Κατά συνέπεια εάν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος LIFO οι τιμές αποτίμησης δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές. (Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). Β. Η μέθοδος απόσβεσης δεν συνδέεται από την ύπαρξη ή όχι πληθωρισμού. Γ. Ακολουθώντας το κανόνα της αποτίμησης των αποθεμάτων στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας σε περιόδους πληθωρισμού καταλήγουμε να αποτιμώνται τα τελικά αποθέματα σε τιμές που είναι χαμηλότερες της τρέχουσας. Άρα οι τιμές αποτίμησης δεν είναι αντιπροσωπευτικές. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

2 Ερώτημα 2 Α. Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης αποτελούνται από δαπάνες που γίνονται μια φορά π.χ. έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης ή έξοδα αναδιοργάνωσης, αλλά η ωφέλεια τους διασπείρεται σε πολλές χρήσεις, δηλαδή παράγουν έσοδα όχι μόνο τη στιγμή που γίνονται αλλά και σε επόμενες χρήσης. Σύμφωνα με την αρχή συσχέτισης των εσόδων εξόδων τα έσοδα των επόμενων χρήσεων θα πρέπει να συσχετιστούν με τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Για να επιτευχθεί η συσχέτιση τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης αποσβένονται διαχρονικά δηλαδή επιμερίζονται στις επόμενες χρήσεις. Δεν ισχύει το ίδιο με τα έξοδα της χρήσης τα οποία γίνονται σε μια χρήση και η ωφέλεια τους εξαντλείται στη χρήση που πραγματοποιούνται. (Πηγή: Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, ΕΑΠ Τόμος Β) Β. Σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας πρέπει να επιλέγεται εκείνος ο λογιστικός χειρισμός που οδηγεί στη μικρότερη δυνατή επίδραση στη καθαρή περιουσία, δηλαδή στη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση του ενεργητικού και στη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση των υποχρεώσεων. Ο λόγος που ακολουθείται αυτή η αρχή είναι για να μην δημιουργούνται αυξημένες προσδοκίες στους λήπτες των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων, τράπεζες, πιστωτές, υποψήφιοι επενδυτές κ.λ.π. (Πηγή: Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ε. Σακέλλης Τόμος Α) Γ. Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και οι ανεπείδεκτες είσπραξης αποτιμούνται στην ονομαστική αξία δηλαδή στο ιστορικό κόστος, οι λόγοι που προτιμάται η ονομαστική αξία έναντι της παρούσας μπορούν να συνοψισθούν στους παρακάτω: Προσδιορίζεται αντικειμενικά Είναι επαληθεύσιμο Είναι σύμφωνο με την αρχή της συντηρητικότητας Αντίθετα η παρούσα αξία υπολογίζεται με βάση ένα προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο αποτελεί εκτίμηση και δεν πληροί τα παραπάνω χαρακτηριστικά. (Πηγή: Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ε. Σακέλλης Τόμος Α) ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

3 ΘΕΜΑ 2. Υπολογισμός ποσών προσωρινού ισοζυγίου Για τον υπολογισμό των ποσών.99, 3.99 & 4.99 πρέπει να υπολογίσουμε τις αποσβέσεις των παγίων από την ημερομηνία αγοράς τους μέχρι την Υπολογισμός.99 Αποσβεστέα αξία = Αξία κτήσης Υπολειμματική = = Ποσοστό απόσβεσης = / Έτη Ωφέλιμης Ζωής = / 30 = 3,33% Αποσβέσεις βάση της σταθερής μεθόδου: /0-3/2/2007 =20000*3,33%*3/2 =.000, =20000*3,33% = 4.000, =20000*3,33% = 4.000, =20000*3,33% = 4.000,00 Σύνολο αποσβεσμένων λογ/σμός ,00 Υπολογισμός 4.99 Υπολογισμός αποσβέσεων επίπλων βάση της σταθερής μεθόδου Αποσβστέα αξία = Ποσοστό απόσβεσης = / Έτη Ωφέλιμης Ζωής = / 0 = 0% /9-3/2/2008 =75000*0%*4/ =75000*0% =75000*0% 7500 Σύνολο αποσβεσμένων επίπλων 7500 Υπολογισμός αποσβέσεων μηχανών γραφείου βάση της σταθερής μεθόδου Αποσβεστέα αξία = Ποσοστό απόσβεσης = / Έτη Ωφέλιμης Ζωής = / 0 = 0% /9-3/2/2008 =36000*0%*4/2 200 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

4 2009 =36000*0% =36000*0% 3600 Σύνολο αποσβεσμένων μηχανών γραφέιου 8400 Σύνολο αποσβεσμένων 4.99 = = Υπολογισμός 3.99 Υπολογισμός αποσβέσεων φορτηγών βάση της φθίνουσας μεθόδου: Ποσοστό απόσβεσης = / Έτη Ωφέλιμης Ζωής = / 0 = 0% Απόσβεση Αναπόσβεστο /9-3/2/2008 =(3*0%)*30000*4/ =(3*0%)* =(3*0%)* Σύνολο αποσβεσμένων φορτηγών 6770 Για τον υπολογισμό των λογαριασμών 20.00, , θα χρησιμοποιήσουμε τα αναλυτικά στοιχεία των αγορών και των αποθεμάτων αρχής. Ο λογαριασμός Αρχικό απόθεμα υπολογίζεται ως εξής: Μονάδες Τιμή /Μονάδα Σύνολο Απογραφή 48 * 4,5 = 6.38 Ο λογαριασμός Αγορές χρήσης υπολογίζεται ως εξής: Μονάδες Τιμή /Μονάδα Σύνολο η αγορά 3500 * 4,8 = η αγορά 5335 * 5,2 = η αγορά 4667 * 5,4 = η αγορά 6835 * 5,8 = η αγορά 367 * 6,2 = η αγορά 4000 * 6,5 = σύνολο Συνεπώς ο λογαριασμός Εμπορεύματα = 6, = Ο υπολογισμός του λογαριασμού 50.0 Προμηθευτές εξωτερικού γίνεται ως εξής $ * 0,68 /$ = ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

5 Ο υπολογισμός του λογαριασμού 65.0 αφορά του τόκους του μακροπρόθεσμου δανείου της περιόδου / 3/7 ο οποίος γίνεται ως εξής: * 8% * 7/2 = ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

6 2. Μετά τους παραπάνω υπολογισμού το προσωρινό ισοζύγιο έχει ως εξής: Κωδικός Τίτλος Λογαριασμού Υπόλοιπα.00 Κτίρια Εγκαταστάσεις- Τεχνικά Έργα Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυμούλκες Ειδικής Χρήσης Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς Έπιπλα Μηχανές Γραφείου (τύπου ΓΓ) Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός Εμπόρευμα Αρχικό απόθεμα Αγορές χρήσης Διάφορα αναλώσιμα υλικά Πελάτες εσωτερικού Πελάτης Β Επισφαλείς πελάτες Επισφαλής πελάτης Γ Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (Προμηθευτής ΗΗ) Μετοχές εισηγμένες στο Χρημτ/ριο εταιριών. Εσωτ.(ΑΛΟΥΜΥΛ) Έξοδα επόμενων χρήσεων Προπληρωμένα ασφάλιστρα Ταμείο Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Υπόλοιπο κερδών εις νέον Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτη Γ) Τράπεζες - Λογαριασμοί Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές Εσωτερικού Προμηθευτές Εξωτερικού Προμηθευτής WW ($ * 0,68/$) Γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε ευρώ Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες Δικαιούχοι αμοιβών Φ.Π.Α. (πιστωτικό) Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού Φόρος μισθωτών υπηρεσιών ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

7 55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού Τηλεπικοινωνίες Λοιπές Παροχές Τρίτων Φόροι - τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Υλικά άμεσης ανάλωσης Τόκοι & Έξοδα Λοιπών Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Πωλήσεις Εσωτερικού Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα Έξοδα προηγούμενων χρήσεων ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

8 3. Οι εγγραφές των λογιστικών γεγονότων και οι των αποτελεσμάτων της απογραφής ακολουθούν στο ημερολόγιο Λογαριασμοί/ Ημερομηνία Χρέωση Πίστωση -Οκτ 3.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Πωλήσεις Εσωτερικού Φ.Π.Α Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων 900 Πώληση σε Μ 4.02 Μηχανές Γραφείου (τύπου ΓΓ) Φ.Π.Α Ταμείο Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους Αγορά μηχανών γραφείου ΩΩ 5-Οκτ 3.02 Γραμμάτια σε τράπεζα για εγγύηση Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Εκχώρηση γραμματίων σε Θεσ/νικη 8-Οκτ Τηλεπικοινωνίες Φ.Π.Α Λοιπές υποχρεώσεις.845 Λογαριασμοί ΟΤΕ -Νοε 66.0 Αποσβέσεις επίπλων Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός.500 Καταλογισμός αποσβέσεων πωληθέντων μηχανών Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός 4.99 εξοπλισμός Μηχανές Γραφείου (τύπου ΓΓ) Μεταφορά αποσβεσμένων πωληθέντων επίπλων Ταμείο Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Μηχανές Γραφείου (τύπου ΓΓ) Φ.Π.Α Καταλογισμός ζημιάς πωληθέντων μηχανών 4-Νοε Λοιπές υποχρεώσεις Ταμείο.845 Εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ 5.00 Γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ Νοε Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων Τράπεζα Θεσ/νικη Αγορές χρήσης Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων Φ.Π.Α ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

9 Γραμμάτια πληρωτέα Αγορά εμπορευμάτων με γραμμάτια 6-Νοε Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (Προμηθευτής ΗΗ) Προμηθευτές Εσωτερικού Επιστροφή ανείσπρακτων γραμματίων 3.0 Γραμμάτια σε καθυστέρηση Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Γράμματια ΗΗ 20-Νοε Προμηθευτές Εσωτερικού Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους Εξόφληση Κ με γραμμάτια πελατείας 29-Νοε Επισφαλείς πελάτες Πελάτης Β Χαρακτηρισμός Β ως επισφαλή 83. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη για πελάτη Β -Δεκ 0.02 Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη Εμπορεύματα ΖΗΤΑ ΑΕ προς πώληση 5-Δεκ Αγορές χρήσης Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων Φ.Π.Α Γραμμάτια πληρωτέα Αγορά εμπορευμάτων από Κ 20-Δεκ Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη Πώληση εμπορευμάτων ΖΗΤΑ ΑΕ Ταμείο Προμήθειες - Μεσιτείες Φ.Π.Α. 460 Προμήθεια για πώληση εμπορευμάτων ΖΗΤΑ ΑΕ 27-Δεκ Προμηθευτής WW ($ * 0,68/$) Συναλλαγματικές διαφορές Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ Εξόφληση WW 28-Δεκ Ταμείο Πωλήσεις Εσωτερικού Φ.Π.Α Πώληση με μετρητά 30-Δεκ Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες Ταμείο Εξόφήση οφειλόμενων αποδοχών προσωπικού 3-Δεκ Ασφάλιστρα Προπληρωμένα ασφάλιστρα ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

10 Καταλογισμός δεδουλευμένων ασφαλίστρων 65.0 Τόκοι & Έξοδα Λοιπών Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Καταλογισμός δεδουλεμένων τόκων μακροπρόθεσμου δανείου Υλικά άμεση ανάλωσης Διάφορα αναλώσιμα υλικά Καταλογισμός αναλωθέντων υλικών Πελάτες εσωτερικού Επισφαλής πελάτης Γ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτη Γ) Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 4.00 Αντιλογισμός πρόβλεψης επισφαλών πελατών 66.0 Αποσβέσης κτιρίων Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα Καταλογισμός αποσβέσεων ακινήτων χρήσης Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς Καταλογισμός αποσβέσεων μεταφορικών μέσων χρήσης Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός Καταλογισμός αποσβέσεων επίπλων χρήσης Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός Καταλογισμός αποσβέσεων μηχανών γραφείου χρήσης 68.0 Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφρων Προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων.500 Αποτίμηση χρεογράφων ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

11 Προσαρμοσμένο ισοζύγιο Λογαριασμός Υπόλοιπο 0.02 Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη -.00 Κτίρια Εγκαταστάσεις- Τεχνικά Έργα Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυμούλκες Ειδικής Χρήσης Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς Έπιπλα Μηχανές Γραφείου (τύπου ΓΓ) Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός Εμπόρευμα Αρχικό απόθεμα Αγορές χρήσης Διάφορα αναλώσιμα υλικά Πελάτες εσωτερικού Πελάτης Β Επισφαλείς πελάτες Επισφαλής πελάτης Γ Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (Προμηθευτής ΗΗ) Γραμμάτια σε τράπεζα για εγγύηση Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (Προμηθευτής ΗΗ) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων Γραμμάτια σε καθυστέρηση Μετοχές εισηγμένες στο Χρημτ/ριο εταιριών. Εσωτ.(ΑΛΟΥΜΥΛ) Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων Έξοδα επόμενων χρήσεων Προπληρωμένα ασφάλιστρα Ταμείο Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Υπόλοιπο κερδών εις νέον Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτη Γ) Τράπεζες - Λογαριασμοί Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές Εσωτερικού Προμηθευτές Εξωτερικού Προμηθευτής WW ($ * 0,68/$) Γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε ευρώ ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

12 52.00 Τράπεζα Θεσ/νικη Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες Δικαιούχοι αμοιβών Λοιπές υποχρεώσεις Φ.Π.Α. (πιστωτικό) Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού Φόρος μισθωτών υπηρεσιών Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού Τηλεπικοινωνίες Ασφάλιστρα Λοιπές Παροχές Τρίτων Φόροι - τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Υλικά άμεσης ανάλωσης Τόκοι & Έξοδα Λοιπών Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφρων Πωλήσεις Εσωτερικού Προμήθειες - Μεσιτείες Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Συναλλαγματικές διαφορές Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Υπολογισμός κόστους πωληθέντων και μικτού κέρδους Κόστος πωληθέντων Αρχικό απόθεμα 6.38,00 Πλέον Αγορές χρήσης ,00 Μείον Τελικό απόθεμα 40.82,00 Κόστος πωληθέντων ,00 Μικτό κέρδος Πωλήσεις ,00 Μείον Κόστος πωληθέντων ,00 Μικτό κέρδος ,00 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

13 Τα αποθέματα τέλους που θα εμφανιστούν στον ισολογισμό ανέρχονται σε ΘΕΜΑ 3 Υπολογισμός κόστους πωληθέντων: Αρχικό απόθεμα Πλέον Αγορές χρήσης Μείον Εκπτώσεις αγορων Μείον Επιστροφές αγορών Μείον Αποθέματα τέλους Κόστος πωληθέντων Φύλλο μερισμού εξόδων Χρηματοοικ Ποσά Διοίκηση Διάθεση ονομική Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού Τηλεπικοινωνίες Λοιπές παροχές τρίτων Ασφάλιστρα Έξοδα προβολής Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Αποσβέσεις Κτιρίων - Εγκτατ/σεις κτιρίων - Τεχνικών 66.0 έργων Αποσβέσεις ανυψωτικού μηχανήματος Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

14 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως ΩΜΕΓΑ ΑΕ Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΜΕΙΟΝ:.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως Έσοδα χρεογράφων Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 7.45 Έκτακτα αποτελέσματα 2. Έκτακτα κέρδη Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη).545 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων Ποσά κλειόμενης χρήσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο Μείον:. Φόρος εισοδήματος.349 Κέρδη προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:.τακτικό αποθεματικό Πρώτο μέρισμα Υπόλοιπο κερδών εις νέο Σύνολο ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

15 ΩΜΕΓΑ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 200 (η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 200) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία ιι Ενσώματες ακινητοποιήσεις. Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχανήματα- Τεχνικές εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα Ι. Εμπορεύματα Δ ΙΙ Απαιτήσεις. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις Γραμμάτια εισπαρκτέα Μείον: Γραμμάτια μεταβιβασμένα ΙΙΙ Χρεόγραφα. Μετοχές IV Διαθέσιμα. Ταμείο Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 800 Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών 800 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

17 Ι Κεφάλαιο. Καταβεβλημένο ΙΙ Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο IV Αποθεματικά κεφάλαια. Τακτικό αποθεματικό Ειδικά αποθεματικά V Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο Β Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+AV) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2. Λοιπές προβλέψεις 0 λόγω εξόδου από ην υπηρεσία Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών Δ ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Προμηθευτές Γραμμάτια πληρωτέα Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι 2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Ασφαλιστικοί οργανισμοί Μερίσματα πληρωτέα.538. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος 1/1/2011-30/9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.....3 Ισολογισμός..............3 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων..........4 Κατάσταση Ταμειακών ροών..............5

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 METLIFE ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α.Μ.Α.Ε. 26529/06/Β/92/10 Γ.Ε.Μ.Η. 918601000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα