ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις"

Transcript

1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης αγοραστικής δύναμης από τους ιδιωτικούς φορείς στο Δημόσιο 1. Νομικά, τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του φόρου είναι ο χαρακτήρας του ως άμεσης χρηματικής παροχής του ιδιώτη προς το Κράτος, το υποχρεωτικό της παροχής, ο οριστικός χαρακτήρας της παροχής και η μονομέρεια της. 2 Το σύνολο των φόρων που εισπράττονται σ ένα Κράτος αποτελεί το φορολογικό σύστημα, το οποίο εκτός από την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Κράτους εξυπηρετεί και άλλους στόχους οικονομικής πολιτικής. 3 Επειδή η επιβολή του φόρου αποτελεί εκδήλωση της κρατικής εξουσίας, το ελληνικό Σύνταγμα επιβάλλει σχετικά ορισμένους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, οι συνταγματικές αρχές που αναφέρονται στην επιβολή του φόρου είναι : - Η αρχή της νομιμότητας του φόρου (άρθρο 78 Συντάγματος), σύμφωνα με την οποία κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο, που καθορίζει το υποκείμενο και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους στις οποίες επιβάλλεται ο φόρος. Τυπικός νόμος απαιτείται και για την κύρωση των διεθνών συνθηκών περί φορολογίας, που συνεπάγονται ατομική επιβάρυνση για τους Έλληνες (άρθρο 36 παρ. 2 Συντάγματος). Απόρροια της αρχής της νομιμότητας του φόρου είναι μεταξύ άλλων και η έλλειψη κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης όσον αφορά την επιβολή του φόρου και τη ρύθμιση των ουσιωδών στοιχείων του. - Η αρχή της μη αναδρομικής ισχύος των φορολογικών ρυθμίσεων (άρθρο 78 παρ. 2 Συντάγματος) με βάση την οποία φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δε μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή απαγορεύεται η αναδρομική επιβολή ή επαύξηση 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ Βλ. Κ. Φινοκαλιώτη, Φορολογικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 3 3 Βλ. Κ. Φινοκαλιώτη, ο.π. σελ. 63

2 2 φόρου, επιτρέπεται,όμως, η αναδρομική ισχύς διατάξεων που προβλέπουν απαλλαγή ή μείωση φόρου και - Η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης (άρθρο 4 παρ. 5 Συντάγματος), που αναλύεται στην αρχή της καθολικότητας του φόρου, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Έλληνες πρέπει να συμμετέχουν στα οικονομικά βάρη του Κράτους και στην αρχή της φορολογικής ισότητας σύμφωνα με την οποία η κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των πολιτών πρέπει να γίνεται με βάση την φοροδοτική τους ικανότητα. ΙΙ. Το Κράτος μεταβιβάζει ορισμένα από τα φορολογικά του έσοδα προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού. H υποχρέωση του Κράτους για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εκπλήρωση της αποστολής των ΟΤΑ προκύπτει από το άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος, με τη νέα του διατύπωση μετά την πρόσφατη αναθεώρηση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι : «Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα, που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης». Η προϊσχύσασα, τελευταία παράγραφος του άρθρου 102 ερμηνευόταν όχι ως διάταξη άμεσης εφαρμογής, αλλά ως κατευθυντήρια διάταξη. Με τη νέα ρύθμιση άλλαξε η νομική φύση της διάταξης αυτής και καθορίστηκε με πολύ πιο επιτακτικό τρόπο η υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει όλα τα αναγκαία κανονιστικά, νομοθετικά, διοικητικά και δημοσιονομικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, ενώ διατηρήθηκε σε ισχύ η ευχέρεια του νομοθέτη να επιβάλει και να εισπράττει φόρους και τέλη, που αποδίδονται στη συνέχεια στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού.

3 3 ΙΙΙ. Για να διασφαλιστεί η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ δεν αρκεί μόνο να διασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για τη λειτουργία τους, αλλά χρειάζεται οι ΟΤΑ να έχουν δυνατότητα επιβολής και είσπραξης εσόδων. Για το λόγο αυτό το άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος στο τελευταίο εδάφιο περιέχει μια νέα ρύθμιση με την οποία παρέχεται στους ΟΤΑ η εξουσία να επιβάλουν οι ίδιοι με πράξη τους και να εισπράττουν τοπικά έσοδα.σύμφωνα με την έκθεση του εισηγητή της πλειοψηφίας κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος Ευ. Βενιζέλου: «Τα τοπικά αυτά έσοδα χαρακτηρίζονται έτσι, πρώτον γιατί δεν είναι φόροι κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος και δεύτερον, γιατί δεν είναι απλά, κλασσικά ανταποδοτικά τέλη, μια που το ανταποδοτικό τέλος, όπως ακριβώς λέει και το όνομά του, επιβάλλεται και εισπράττεται ενόψει μιας πολύ συγκεκριμένης αντιπαροχής, μιας πολύ συγκεκριμένης υπηρεσίας δηλαδή, που παρέχεται από τον ΟΤΑ προς τους χρήστες της υπηρεσίας αυτής. Το τοπικό έσοδο είναι τοπικό, επιβάλλεται με κανονιστική πράξη του οικείου ΟΤΑ, εισπράττεται με τους μηχανισμούς τους δημοσιονομικούς του ΟΤΑ και δεν έχει άμεσα ανταποδοτικό χαρακτήρα, αλλά έχει έμμεσα, διότι προφανώς χρηματοδοτείται ο ΟΤΑ, για να παρέχει καλύτερης και αποτελεσματικότερης ποιότητας υπηρεσίες στους δημότες ή στους παρεπιδημούντες». 4 Το περιεχόμενο αυτής της νέας έννοιας απαιτείται να εξειδικευτεί με το νόμο,που προβλέπει η παραπάνω διάταξη, ο οποίος δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Η ανάγκη να έχουν οι Ο.Τ.Α. τέτοιες αρμοδιότητες τονίζεται και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας της 15 Οκτωβρίου 1985, που υπογράφτηκε στο Στρασβούργο και κυρώθηκε με το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ Α-114), ο οποίος στο άρθρο 9 παρ. 3 προβλέπει ότι : «Τουλάχιστον ένα μέρος των οικονομικών πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να προέρχεται από τοπικούς φόρους και τέλη των οποίων το ύψος έχουν το δικαίωμα να ορίζουν, μέσα στα όρια του νόμου». Η δυνατότητα επιβολής και είσπραξης εσόδων από τους Ο.Τ.Α επιτρέπει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α., ικανοποιεί το κριτήριο της υπευθυνότητας, καθιστώντας τις τοπικές αρχές ιδιαίτερα προσεκτικές στον καθορισμό του ύψους και της διάρθρωσης των δαπανών και τέλος είναι σύμφωνη και με το κριτήριο της αντιληπτικότητας, διότι οι δημότες αντιλαμβάνονται τη σχέση τοπικών φόρων τοπικών υπηρεσιών και κατά συνέπεια αυξάνεται η 4 βλ. Έκθεση του Εισηγητή της Πλειοψηφίας κατά την Αναθεώρηση του Συντάγματος Ευ. Βενιζέλου σε

4 4 ευαισθησία τους απέναντι στις τοπικές υποθέσεις, ενώ αντίθετα σε περίπτωση κρατικών επιχορηγήσεων δημιουργείται σύγχυση στους πολίτες, που αλλού πληρώνουν φόρους και από αλλού λαμβάνουν υπηρεσίες 5. Ήδη με την ισχύουσα νομοθεσία οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν ορισμένους φόρους, οι οποίοι επιβάλλονται με νόμο,καθώς και να επιβάλουν και να εισπράττουν ορισμένα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή οικονομικά βάρη που καταβάλλονται από τον πολίτη που επιδιώκει να απολαύσει ειδική αντιπαροχή από τον ΟΤΑ και διέπονται από τον κανόνα της αντιστοιχίας παροχής και αντιπαροχής. Η χρησιμοποίηση των όρων φόρος και τέλος στη νομοθεσία δεν είναι πάντοτε ορθή, υπάρχει δε η τάση να χαρακτηρίζονται ως τέλη ορισμένες οικονομικές επιβαρύνσεις, που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του φόρου. Τουλάχιστον μέχρι να καθοριστεί η έννοια του τοπικού εσόδου, το οποίο θα μπορεί να επιβληθεί με κανονιστική πράξη των δημοτικών και κοινοτικών οργάνων, η κατάταξη μιας οικονομικής επιβάρυνσης στις κατηγορίες φόρος ή τέλος θα συνεχίσει να έχει μεγάλη νομική σημασία δεδομένου ότι από τον σχετικό χαρακτηρισμό εξαρτάται αν είναι επιτρεπτή η επιβολή της επιβάρυνσης με κανονιστική διοικητική πράξη και αν οι συντελεστές πρέπει να επιβάλλονται κατ αντιστοιχία της ειδικής αντιπαροχής. IV. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στο Σύνταγμα προβλέπεται τόσο η είσπραξη φόρων από το Κράτος υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και η δυνατότητα επιβολής και είσπραξης εσόδων απευθείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έτσι δημιουργούνται σε συνταγματικό επίπεδο οι προϋποθέσεις για ουσιαστική οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Όμως, για να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με το αν η ισχύουσα νομοθεσία ικανοποιεί την παραπάνω συνταγματική επιταγή, πρέπει να εξεταστεί ποια φορολογικά έσοδα εισπράττουν σήμερα οι ΟΤΑ και ποια είναι η εξουσία που διαθέτουν σε σχέση με την επιβολή τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τους φόρους που εισπράττονται σήμερα αφενός από την Κεντρική Διοίκηση και αφετέρου από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να περιγραφεί συνολικά η διάρθρωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Εξάλλου, θα περιγραφούν οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την μεταβίβαση πόρων, που εισπράττονται κεντρικά, προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 5 βλ. Ν. Τάτσου, Φορολογική Αποκέντρωση, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 1987, σελ. 37

5 5 Μετά την παράθεση των νομικών αυτών διατάξεων θα γίνει δυνατό να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη προϋποθέσεων για πραγματική οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στους φόρους που εισπράττονται από την Κεντρική Διοίκηση, των οποίων περιγράφεται το υποκείμενο, το αντικείμενο και ο φορολογικός συντελεστής.στη συνέχεια, εξετάζεται το περιεχόμενο των διατάξεων, που επιβάλλουν την αποκέντρωση μέρους των φορολογικών εσόδων του Κράτους με σκοπό την κάλυψη αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, παρουσιάζονται ορισμένα έσοδα που εισπράττει το Κράτος υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο δεύτερο μέρος αντικείμενο εξέτασης είναι οι φόροι που εισπράττονται απευθείας από τους ΟΤΑ, των οποίων επίσης περιγράφεται το υποκείμενο, το αντικείμενο και ο φορολογικός συντελεστής. Εκτός από τους φόρους γίνεται αναφορά και στα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να γίνει δυνατή η διάκριση των δύο κατηγοριών εσόδων. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο γίνεται συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των διατάξεων που αφορούν την άσκηση της ταμειακής υπηρεσίας των ΟΤΑ, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο για την συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το εάν υπάρχουν ή όχι οι προϋποθέσεις για ουσιαστική οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. V. Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την σύνταξη της παρούσας εργασίας ήσαν δύο ειδών: Αφενός η πολυνομία που χαρακτηρίζει τη φορολογική νομοθεσία στο σύνολό της, καθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ δύσκολο τον εντοπισμό των πράγματι ισχυόντων κανόνων δικαίου και αφετέρου η ανυπαρξία πρόσφατων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα των Δήμων και Κοινοτήτων εμποδίζει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη συμμετοχή των εσόδων από φόρους που εισπράττονται απευθείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολο των εσόδων αυτής. Τα τελευταία σχετικά στοιχεία, που διαθέτει η Ε.Σ.Υ.Ε αναφέρονται στο οικονομικό έτος 1997, ενώ στην Έκθεση Εμπειρογνωμόνων για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος αναφέρονται και ορισμένα στοιχεία για το οικονομικό έτος 1998.

6 6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα περιγραφούν οι φόροι που εισπράττονται κεντρικά (Κεφάλαιο Α) και στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις διατάξεις που επιβάλουν τη μεταβίβαση μέρους των φορολογικών εσόδων του Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κεφάλαιο Β). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Ανάλογα με τη φορολογική βάση επί της οποίας επιβάλλονται, οι φόροι διακρίνονται σε φόρους εισοδήματος, που επιβάλλονται στο εισόδημα που αποκτά η φορολογούμενη μονάδα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, σε φόρους περιουσίας, οι οποίοι έχουν ως φορολογική βάση την κατοχή ή μεταβίβαση περιουσίας και σε φόρους στη δαπάνη, που επιβαρύνουν την καταναλωτική δαπάνη των υποκειμένων στο φόρο. Εκτός από τους φόρους που εισπράττει για την κάλυψη των αναγκών του το Κράτος έχει θεσμοθετήσει και φόρους υπέρ τρίτων. Οι φόροι επίσης διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα επιστημονικό κριτήριο, που να γίνεται κοινά αποδεκτό από τη βιβλιογραφία, στην παρούσα εργασία, όπου χρησιμοποιείται αυτή η διάκριση, ακολουθείται ο χαρακτηρισμός που έχουν οι φόροι στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2002, τα έσοδα από άμεσους φόρους συμμετείχαν στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού 2001 κατά 37,2% και τα έσοδα από έμμεσους φόρους κατά 53,5% 6 Α1. Οι φόροι εισοδήματος. Στην χώρα μας υπάρχουν τρία είδη φορολογίας εισοδήματος: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και η φορολογία πλοίων. Οι φόροι εισοδήματος κατατάσσονται στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0100). Η φορολογία εισοδήματος αποτελεί σήμερα την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδει το 35% των συνολικών εσόδων του ή 10% του ΑΕΠ. Απ αυτά το 20% των συνολικών φορολογικών εσόδων 6 βλ. Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2002, σελ. 26

7 7 αποδίδει ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, και το 13% αποδίδει ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. 7 Α1α. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). Ο νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα. Συγκεκριμένα, διατάξεις που τροποποιούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περιέχουν οι νόμοι 2386/96, 2390/96, 2459/97, 2515/97,2579/98, 2592/98,2642/98, 2648/98, 2725/99, 2740/99,2753/99, 2778/99, 2789/2000, 2836/2000, 2873/2000, 2874/2000, 2892//2001, 2948/2001, 2954/2001, 2990/2002 και 2992/2002. Υποκείμενο του φόρου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που απέκτησε εισόδημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς του καθώς και κάθε πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και απέκτησε εισόδημα είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπάγονται επίσης οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες καθώς και οι εταιρείες αστικού δικαίου. Αντικείμενο του φόρου είναι το συνολικό εισόδημα, που αποκτάται μέσα στο προηγούμενο της φορολογίας έτος από το υποκείμενο του φόρου. Τα φορολογητέα εισοδήματα είναι το εισόδημα από ακίνητα (Α, Β πηγή), από κινητές αξίες (Γ πηγή), από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ πηγή), από γεωργικές επιχειρήσεις (Ε πηγή), από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ πηγή) και από ελευθέρια επαγγέλματα και κάθε άλλη πηγή (Ζ πηγή). Οι παραπάνω κατηγορίες εισοδημάτων, περιλαμβάνουν τόσο πραγματικά εισοδήματα, όσο και τεκμαρτά εισοδήματα (π.χ. τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτων). Επίσης, το ύψος ορισμένων εισοδημάτων υπολογίζεται με ειδικό τρόπο (άρθρο 51 ν. 2238/94, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 ν. 2753/99). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν. 2238/94 οι καθαρές αμοιβές των ελευθέρων επαγγελματιών, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας, υπολογίζονται είτε λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, είτε εξωλογιστικά με την εφαρμογή των μοναδικών 7 Βλ. Έκθεση της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, Αθήνα, Μάρτιος 2002, σελ. 44,46,92.

8 8 συντελεστών καθαρών αμοιβών (ΑΥΟ Ε16382/ΠΟΛ371/ ) επί των ακαθαρίστων αμοιβών τους. Ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται στο μεγαλύτερο από τα δύο ποσά. Εξαιρούνται του λογιστικού προσδιορισμού οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες. Για ορισμένα ελευθέρια επαγγέλματα προβλέπεται και τρίτος τρόπος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματός τους με βάση τις σταθερές επαγγελματικές δαπάνες (άρθρο 51 ν. 2238). Με αντικειμενικό τρόπο προσδιορίζονται και τα γεωργικά εισοδήματα (άρθρο 6 ν. 2214/94). Ακόμη, προς σύλληψη της φορολογητέας ύλης τα άρθρα ν. 2238/94 καθιερώνουν τρόπο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος με βάση την τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με κριτήρια δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Με βάση τα άρθρα 16 και 17 ν. 2238/94, ως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 9 ν.2459/1997,4 ν. 2579/1998, 2 ν.2753/1999 και 5 ν. 2873/2000 ως τεκμήρια θεωρούνται η ετήσια δαπάνη για δευτερεύουσα κατοικία άνω των 100 τ.μ., η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η ετήσια δαπάνη με βάση τον κυβισμό των ιδιωτικής χρήσης δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινουμένων οχημάτων, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, ελικόπτερα ή ανεμόπτερα, η συνολική ετήσια δαπάνη για την απασχόληση οικιακών βοηθών, οδηγών,δασκάλων, κηπουρών και η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη με βάση τις δεξαμενές κολύμβησης. Επίσης, ως τεκμήριο θεωρούνται τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, πλοίων ή σκαφών αναψυχής, ακινήτων, κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας, για αγορά επιχειρήσεων ή για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου ατομικών επιχειρήσεων, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας ή την αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων, για την ανέγερση οικοδομών ή για κατασκευή πισίνας, για χορήγηση δανείων, για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες άνω των δρχ. και για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων. Με την φορολογία εισοδήματος, όμως, στην πραγματικότητα, δεν καλύπτεται το σύνολο του εισοδήματος κάθε υποκειμένου του φόρου, αφού πολλά εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Σημαντικές κατηγορίες τέτοιων εισοδημάτων αποτελούν οι τόκοι καταθέσεων, τα κέρδη ή οι ωφέλειες από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ή την εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιώματος, οι αποδοχές επαγγελματιών αθλητών, οι αμοιβές του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, οι αμοιβές των αξιωματικών και των κατώτερων πληρωμάτων του εμπορικού ναυτικού,οι αμοιβές

9 9 για εφημερίες ιατρών του Ε.Σ.Υ. και τα επιδόματα πολύτεκνης μητέρας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την φορολογία των τόκων καταθέσεων, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στο ποσό των τόκων που προκύπτουν και παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων (άρθρο 12 ν. 2238/94) 8. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού εισοδήματος αθροίζονται τα επιμέρους θετικά ή αρνητικά μεγέθη των εισοδημάτων από τις πιο πάνω πηγές. Τα εισοδήματα που αθροίζονται είναι τα καθαρά εισοδήματα, αφού ο νόμος αναγνωρίζει ορισμένα ποσά ως δαπάνες για την απόκτηση του εισοδήματος, οι οποίες αφαιρούνται από το ακαθάριστο δηλούμενο εισόδημα κάθε πηγής 9. Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται τα ποσά που ο νόμος αναγνωρίζει ως εκπίπτουσες δαπάνες (άρθρο 9 ν. 2238/94) 10 Το ποσό που προκύπτει κατ αυτόν τον τρόπο υπόκειται σε φόρο με βάση την κάθε φορά ισχύουσα φορολογική κλίμακα. Για το οικ. έτος 2002 (εισοδήματα 2001) ισχύει η ακόλουθη κλίμακα 11 : Κλιμάκιο Φορολογικ Φόρ Σύνο Σύνο εισοδήματος ός συντελεστής % ος λο λο φόρου κλιμακίου εισοδήματος Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 13 ν. 2238/94 «Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ή παραστατικών τίτλων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό" 9 Τέτοιες εκπτώσεις προβλέπονται για τα εισοδήματα από ακίνητα, τα εισοδήματα από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις και τα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα. 10 Οι δαπάνες που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, προβλέπονται στο άρθρο 8 ν. 2238/94 το οποίο έχει υποστεί πλήθος τροποποιήσεων (άρθρα 4 ν. 2390/96, 1 και 12 ν. 2459/97, 1 ν. 2579/98, 1 ν. 2753/99, 3 ν. 2873/2000, 37 ν. 2874/2000 και 5 ν. 2892/2001). Το παραπάνω άρθρο προβλέπει και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να συνοδεύουν την φορολογική δήλωση, ώστε να γίνει δυνατή η έκπτωση αυτών των δαπανών. 11 Για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2002 θα ισχύσει η κλίμακα του ν. 2992/02 η οποία παρατίθεται στο Παράρτημα 1.

10 ον Υπερβάλλ 42, Ειδικά, για φορολογούμενο με εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, το ποσό του πρώτου κλιμακίου της πιο πάνω κλίμακας, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά του, αυξάνεται κατά 880 ευρώ με ισόποση μείωση του ποσού του δευτέρου κλιμακίου. Ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα ισχύει για τους μονίμους κατοίκους των μικρών νησιών. Από τον φόρο που προκύπτει αφαιρείται ως tax credit ένα προκαθορισμένο ποσό για κάθε παιδί που βαρύνει τον φορολογούμενο. Τέλος, αφαιρούνται ο φόρος που έχει καταβληθεί ως προκαταβολή φόρου το προηγούμενο έτος, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την απόκτηση του εισοδήματος 12 και ο φόρος που έχει καταβληθεί αποδεδειγμένα στην αλλοδαπή. Μαζί με τον κύριο φόρο βεβαιώνεται και ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% στα εισοδήματα από ακίνητα και η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος. Τα εισοδήματα των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών και των κοινωνιών αστικού δικαίου που υπάγονται στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογούνται με συντελεστή 25% (άρθρο 24 ν. 2836/2000), ενώ τα εισοδήματα των κοινοπραξιών, των αστικών εταιρειών και των συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών φορολογούνται με συντελεστή 35%. Προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, από τα κέρδη αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο 50% των κερδών της 12 Κατά την απόκτηση πολλών κατηγοριών εισοδημάτων παρακρατείται φόρος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, που παρακρατείται από τον εργοδότη κατά την καταβολή μισθών και ο φόρος 20% που παρακρατείται από τις αμοιβές των ελευθέρων επαγγελματιών.

11 11 εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της (άρθρο 10 ν. 2238/94). Η απόδοση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι περιορισμένη σε σχέση με την αντίστοιχη απόδοση στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στο μεγάλο αριθμό δαπανών και εκπτώσεων, οι οποίες συχνά υιοθετούνται χωρίς να συνοδεύονται με εκτίμηση της απώλειας εσόδων που προκαλούν 14 καθώς και στο μικρό βαθμό συμμόρφωσης προς την φορολογική υποχρέωση, που προκαλείτο μέχρι πρόσφατα και από την έλλειψη εξειδικευμένων οργάνων φορολογικού ελέγχου, που επέτρεπε την δυνατότητα στους ανειλικρινείς φορολογούμενους να μην καταβάλουν το φόρο σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες. Ως προς το δεύτερο αυτό σημείο η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία του Σ.Δ.Ο.Ε. και των Ελεγκτικών Κέντρων ( ν. 2343/95) και τη μηχανοργάνωση των Δ.Ο.Υ. Το έτος 2000 ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων απέδωσε δις δρχ. (5.411,23 εκατ. ευρώ), ενώ για το έτος 2002 έχει προϋπολογιστεί η είσπραξη 6.465,65 εκατ. ευρώ. 15 Α1β. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων διέπεται από τα άρθρα ν. 2238/94, ως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις των ν. 2390/96, 2459/97, 2523/97, 2579/98, 2648/98, 2753/99, 2789/99, 2836/2000, 2873/2000, 2940/2001και ν. 2992/2002. Ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό από κάθε πηγή καθαρό εισόδημα που αποκτάται από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εκτός των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών), τις αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς. Επίσης, επιβάλλεται σε ορισμένα εισοδήματα των ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, υποκείμενα του φόρου είναι οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και 13 Έκθεση της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, Αθήνα, Μάρτιος 2002, σελ Βλ. ΙΟΒΕ, Ν. Τάτσου, Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Αθήνα 2001, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ Τα στοιχεία προέρχονται από τον κρατικό απολογισμό έτους 2000 και την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2002

12 12 εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελούσες ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιοδήποτε τύπο εταιρείας, οι αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 101 ν. 2238/94). Με το άρθρο 15 ν. 2992/2002 προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με το οποίο: «Επίσης σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό." Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα έχουν φορολογική υποχρέωση τόσο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην ημεδαπή όσο και για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, ενώ τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν από τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ( άρθρο 99 ν. 2238/94). Για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος των Ν.Π. αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα οι δαπάνες απόκτησης του εισοδήματος που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 ν. 2238/94, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα (παρ. 2 άρθρου 105 ν. 2238/94) 16 Ολόκληρο το φορολογητέο εισόδημα της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας φορολογείται στο όνομα του νομικού προσώπου, οι δε μέτοχοι λαμβάνουν τα μερίσματα από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Για τα εισοδήματα αυτά οι μέτοχοι δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος (άρθρο 114 ν. 2238/94). Το σύστημα της συνολικής φορολόγησης των κερδών στο όνομα του νομικού προσώπου, που έχει υιοθετηθεί για να αποφεύγεται η διπλή φορολογία των κερδών, μπορεί να έχει άδικα αποτελέσματα για τους μετόχους των οποίων ο οριακός φορολογικός συντελεστής του φόρου φυσικών προσώπων είναι μικρότερος από τον συντελεστή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ή αντίστροφα να ευνοεί όσους υπάγονται σε υψηλό συντελεστή ΦΕΦΠ Η παρ. 6 του άρθρου 105 ν προβλέπει και άλλες εκπτώσεις από το εισόδημα των ημεδαπών Α.Ε. 17 βλ. Έκθεση της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, Αθήνα, Μάρτιος 2002, σελ. 97. Πάντως στην έκθεση κρίνεται με πειστικά επιχειρήματα ότι ο τρόπος φορολόγησης των κερδών των νομικών προσώπων δεν πρέπει να αλλάξει.

13 13 Για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης αντικείμενο του φόρου είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει από την δραστηριότητά τους στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, μετά την αφαίρεση από τα συνολικά κέρδη επιχειρηματικής αμοιβής για τα φυσικά πρόσωπα, διαχειριστές εταίρους και μέχρι τρεις, οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρεία με το μεγαλύτερο ποσοστό (άρθρο 109 ν. 2238/94). Η επιχειρηματική αυτή αμοιβή φορολογείται στο όνομα των δικαιούχων αυτής ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και από το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα συνολικά εισοδήματά τους εκπίπτεται φόρος 20% που έχει παρακρατηθεί σε βάρος τους από το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής. Ο συντελεστής του φόρου είναι αναλογικός και είναι 35% με εξαίρεση τις Α.Ε. που δεν έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο χρηματιστήριο για τις οποίες ο συντελεστής είναι 37,5 % για το οικ. έτος 2002 και 35% για το οικ. έτος 2003 (άρθρο 109 ν. 2238/94, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 ν. 2873/2000). Το έτος 2000 ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων απέδωσε 1715 δις δρχ. (5.033,70 εκατ. ευρώ), ενώ για το έτος 2002 έχει προϋπολογιστεί η είσπραξη 4.578,14 εκατ. ευρώ 18. Α1γ. Φορολογία πλοίων Η φορολογία πλοίων ρυθμίζεται από το ν. 27/75. Σύμφωνα με τις διατάξεις του το εισόδημα του πλοιοκτήτη από την εκμετάλλευση πλοίου με ελληνική σημαία φορολογείται με ειδικό τρόπο με την επιβολή φόρου στο πλοίο βάσει της ηλικίας και της χωρητικότητάς του σε κόρους. Αυτό ισχύει για τα πλοία που νηολογήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 27/75, ενώ για τα πλοία που νηολογήθηκαν πριν, επιβάλλεται φόρος και εισφορά. Με την καταβολή του φόρου και της εισφοράς εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του πλοιοκτήτη, καθώς και των μετόχων ή εταίρων της πλοιοκτήτριας εταιρείας Για την επιβολή του ειδικού φόρου του ν. 27/75 τα πλοία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Ο φόρος για κάθε πλοίο Α κατηγορίας υπολογίζεται σε δολάρια με βάση την ηλικία και την ολική χωρητικότητα σε κόρους του πλοίου, ενώ για την Β κατηγορία ο φόρος υπολογίζεται κατά κόρον ολικής χωρητικότητας. 19 Το οικ. έτος 2000 ο φόρος πλοίων απέδωσε 6,98 δις δρχ. 18 Τα στοιχεία προέρχονται από τον κρατικό απολογισμό έτους 2000 και την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού Ο τρόπος υπολογισμού της φορολογίας πλοίων περιέχεται στο παράρτημα 1.

14 14 Επίσης, με το ν. 438/76 ρυθμίζονται θέματα φορολογίας των τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων. Εξ αυτών τα τουριστικά επαγγελματικά πλοία με ελληνική σημαία φορολογούνται με το δεκαπλάσιο του φόρου που προβλέπεται για τα πλοία Β κατηγορίας, ενώ τα ιδιωτικά τουριστικά με ελληνική σημαία φορολογούνται στο πενταπλάσιο του φόρου που προβλέπεται για τα πλοία Β κατηγορίας. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 ν. 2743/99 στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν ξένη σημαία επιβάλλεται ειδική ανταποδοτική εισφορά υπέρ του Δημοσίου, για τρίμηνη διάρκεια παραμονής, έναντι των διευκολύνσεων που τους παρέχονται κατά την παραμονή τους στη χώρα. Η εισφορά αυτή καθορίζεται σε δρχ. για κάθε μέτρο ολικού μήκους του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής και οφείλεται από τη συμπλήρωση του τριμήνου, τo οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα έως τη συμπλήρωση τρίμηνης παραμονής του στην Ελλάδα και έκτοτε από τη συμπλήρωση κάθε επόμενου τριμήνου. Δεν επιβάλλεται η εισφορά στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν σημαία Κράτους - Μέλους της ΕΕ, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, εκτός Ελβετίας, με την προϋπόθεση ότι στο έδαφος του κράτους,που τηρούνται τα νηολόγια στα οποία είναι νηολογημένα τα πλοία αυτά, εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το έσοδο από την εισφορά αυτή κατατάσσεται στα μη φορολογικά έσοδα (ΚΑΕ 3741 Παράβολα από κάθε αιτία). Α2. Η φορολογία κατοχής και μεταβίβασης περιουσίας. Φόροι μεταβίβασης περιουσίας που επιβάλλονται στην Ελλάδα είναι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων και η φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Φόρος κατοχής περιουσίας είναι ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Οι φόροι περιουσίας στη χώρα μας αποδίδουν έσοδα που ανέρχονται στο 1,9% του ΑΕΠ και στο 5,1% των συνολικών φορολογικών εσόδων του Δημοσίου. Ιδιαίτερα μικρή είναι η συμμετοχή των φόρων κατοχής περιουσίας, οι οποίοι αποφέρουν μόνο το 4% των συνολικών εσόδων από τους φόρους περιουσίας. Αντίθετα, μεγάλη είναι η συμβολή της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων Βλ. Έκθεση της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, Αθήνα, Μάρτιος 2002, σελ. 133.

15 15 A.2.α Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων Η φορολογία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 1521/50, όπως κυρώθηκε με το ν /50 και τροποποιήθηκε από τον ν. 2246/52, ν. 3300/55, ν. δ 3563/56,ν. 3717/57, 3765/57, 4242/62, ν.δ. 1084/71, ν.δ 329/74, ν. 12/75, ν. 231/75, ν. 289/76, ν. 542/77, ν. 814/78, ν. 1041/80, ν. 1078/80, ν. 1249/82, ν. 1326/83, ν. 1473/84, ν. 1563/85, ν. 1731/87, ν. 1828/89, ν. 1882/90, ν. 1914/90, ν. 2065/92, ν. 2214/94, ν. 2386/96, ν. 2459/97, ν. 2579/98, ν. 2648/98, ν. 2873/2000, ν. 2892/2001 και 2948/2001. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου με επαχθή αιτία επί της αξίας αυτού. Ως αξία του ακινήτου και του εμπραγμάτου δικαιώματος λογίζεται η αγοραία αξία αυτού (βάσει συγκριτικών στοιχείων) ή αυτή που προκύπτει από το αντικειμενικό ή μικτό σύστημα (άρθρο α ν. 1249/82) 21 κατά την ημέρα της μεταβίβασης. Η δήλωση ΦΜΑ υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης. Ο Φ.Μ.Α. βαρύνει τον αγοραστή του ακινήτου και ο συντελεστής του είναι 7% για το μέχρι ευρώ τμήμα της αγοραίας αξίας του ακινήτου και 9% για το επιπλέον ποσό και αυξάνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για τις περιοχές όπου λειτουργεί πυροσβεστική υπηρεσία. 22. Ο συντελεστής μειώνεται στο ¼ σε περίπτωση αυτούσιας διανομής ακινήτων, και σε περίπτωση διάλυσης Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΕΠΕ και μεταβίβασης της περιουσίας της στα μέλη της. Επίσης, ο συντελεστής μειώνεται στο μισό σε περίπτωση ανταλλαγής ακινήτων ίσης αξίας που βρίσκονται και τα δύο στην Ελλάδα και σε περίπτωση συγχώνευσης Α.Ε., που έχει σαν συνέπεια τη μεταβίβαση 21 Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το οποίο για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ' είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Η φορολογητέα αξία των μεταβιβαζόμενων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, είτε αυτές είναι εντός είτε εκτός σχεδίου πόλης, υπολογίζεται χωριστά για τα επί του οικοπέδου ή γηπέδου τυχόν υφιστάμενα κτίσματα και χωριστά για το οικόπεδο ή το γήπεδο, και για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα, κατά το οποίο λαμβάνονται υπόψη τιμές αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου, οι οποίες καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Ήδη με την Α.Υ.Ο /26361/ΠΟΛ. 1310/ εισήχθη αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών. 22 παρ. 11 άρθρου 2 ν. 2892/01 και άρθρο 1 ν.δ. 3563/56. Τα ποσά διαμορφώθηκαν σε ευρώ με το άρθρο 2 ν. 2948/2001.

16 16 ακινήτων. Οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά 40% για αγορά ακινήτων ή εμπραγμάτων έπ αυτών δικαιωμάτων, που πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3100 κατοίκων (ν. 2459/97 άρθρο 8). Οι κυριότερες απαλλαγές από τον Φ.Μ.Α. αφορούν την αγορά πρώτης κατοικίας (ν. 1078/80, ως τροποποιηθείς ισχύει) και τις συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων από επαγγελματίες αγρότες (ν. 634/77 όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 2520/97 και 2538/97). Η απαλλαγή πρώτης κατοικίας παρέχεται : α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας ευρώ. β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας ευρώ. Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας ευρώ, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας ευρώ. Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. 23 Για τη χορήγηση της απαλλαγής απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αγοράζεται οικία, διαμέρισμα ή οικόπεδο κατά πλήρη κυριότητα και ο αγοραστής, η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα, που πληρεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος, που πληρεί τις στεγαστικές τους ανάγκες. Ο Φ.Μ.Α. ανήκει στους έμμεσους φόρους μεταβίβασης και συγκέντρωσης κεφαλαίων και το έτος 2000 απέδωσε 126,8 δις δρχ. από τη μεταβίβαση οικοδομών και 83 δις δρχ. από μεταβίβαση γηπέδων και αγροκτημάτων (KAE ). 23 Τα ποσά διαμορφώθηκαν σε ευρώ με το άρθρο 2 ν. 2948/2001.

17 17 Α.2.β Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία Η φορολογία αυτή διέπεται από τον νέο κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (ν. 2961/2001, ΦΕΚ Α266/ ). Ο φόρος επιβάλλεται σε κάθε μορφής περιουσία που μεταβιβάζεται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. Υποκείμενο του φόρου είναι ο δικαιούχος της κτήσης (άρθρο 1 ν. 2961/2001). Στην φορολογία κληρονομιών η προθεσμία υποβολής δήλωσης είναι 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομουμένου, 24 ενώ στην φορολογία δωρεών και γονικών παροχών η δήλωση υποβάλλεται πριν την σύνταξη του σχετικού συμβολαίου ή στην περίπτωση άτυπης δωρεάς ή δωρεάς αιτία θανάτου, εντός 6μηνης προθεσμίας από τον χρόνο παράδοσης του αντικειμένου της δωρεάς ή από το χρόνο θανάτου του δωρητή. 25 Αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του δωρητή, του παρέχοντος ή του κληρονομουμένου. 26 Ο φόρος υπολογίζεται βάσει κλίμακας ανάλογα με την αξία της φορολογητέας περιουσίας και τον βαθμό συγγενείας μεταξύ κληρονομουμένου / κληρονόμου κλπ. 27. Στην αξία της κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής συνυπολογίζονται όλες οι προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές που έγιναν από τον ίδιο δικαιοπάροχο στον ίδιο δικαιοδόχο, εφόσον το δικαίωμα του δημοσίου γι αυτές δεν είναι παραγεγραμμένο. 28 Η γονική παροχή τυγχάνει ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης και ο σχετικός φόρος μειώνεται στο μισό του φόρου δωρεάς για την μέχρι ευρώ αξία αυτής. 29 Και στο φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών προβλέπονται ορισμένες απαλλαγές για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και για την απόκτηση γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 30 Με τον ίδιο νόμο ρυθμίζεται και η φορολογία κερδών από λαχεία και παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Ο φόρος ανέρχεται σε 10% επί των κερδών, μετά την αφαίρεση αφορολογήτου ποσού δρχ. ανά γραμμάτιο λαχείου ή στήλη ΠΡΟΠΟ κλπ. και 24 Άρθρο 62 ν. 2961/ Άρθρο 86 ν. 2961/ Άρθρα 66 και 87 ν. 2961/ Οι κλίμακες του φόρου περιέχονται στο παράρτημα 1 28 Άρθρα 4 και 36 ν. 2961/ Το ποσό αυτό ανέρχεται στα ευρώ όταν ο ένας από τους δύο γονείς έχει αποβιώσει (άρθρο 34 ν. 2961/2001) 30 Άρθρα 26 και 43 ν. 2961/2001

18 18 βαρύνει αυτόν που κέρδισε. Ο φόρος παρακρατείται από τα κέρδη και αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. του τόπου της κλήρωσης. 31 Η απόδοση της εξεταζόμενης φορολογίας (πλην της φορολογίας κερδών από λαχεία ) για το έτος 2002 προβλέπεται να ανέλθει σε 255 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 62% θα προέρχεται από το φόρο κληρονομιών και το 38% από το φόρο δωρεών και γονικών παροχών. 32 Το οικ. έτος 2000 απέδωσε 121,5 δις δρχ. Η φορολογία κληρονομιών, δωρεών κλπ και η φορολογία κερδών από λαχεία είμαι άμεσοι φόροι, εκ των οποίων ο πρώτος κατατάσσεται στους φόρους περιουσίας (ΚΑΕ 0210) και ο δεύτερος στις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων (ΚΑΕ 0143) Α.2.γ Ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (άρθρα ν. 2459/97, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 2515/97, 2579/98, 2648/98, 2676/99, 2682/99, 2753/99, 2873/2000, 2892/2000). Ο ΦΜΑΠ είναι ο μόνος φόρος κατοχής περιουσίας που εισπράττεται από το Δημόσιο. Ο φόρος επιβάλλεται στην μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα, και αποτελείται από ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα εκτός από την υποθήκη. 33 Ο φόρος καταβάλλεται ετησίως. Υποκείμενο του φόρου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Υπόχρεοι όμως σε υποβολή δήλωσης είναι τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει τα ευρώ, ή σε περίπτωση συζύγων τα ευρώ συνολικά. 34 Επίσης, υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης είναι όλα τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν ακίνητη περιουσία ή αν υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος. Κατ εξαίρεση, νομικά πρόσωπα που δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία και έχουν υποβάλει μια τουλάχιστον φορά δήλωση ΦΜΑΠ δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, εκτός εάν μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση Άρθρα 58 επ. και 91 επ. ν. 2961/01 32 Βλ. Έκθεση της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, Αθήνα, Μάρτιος 2002, σελ Άρθρο 21 ν. 2459/97 34 Άρθρο 26 παρ. 5 περ. α ν. 2459/97, ως έχει αντικατασταθεί με τα άρθρα 14 ν. 2579/98 και άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2892/ Άρθρο 26 παρ. 5 περ. β ν. 2459/97 ως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 άρθρου 13 ν. 2753/99

19 19 Ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων γίνεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα (άρθρα α ν. 1249/82 ) ή για όσα ακίνητα δεν έχουν υπαχθεί σ αυτό βάσει συγκριτικών στοιχείων. Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας παραμένει αφορολόγητο ποσό ευρώ για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Δεν φορολογούνται οι σύζυγοι αν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο είναι ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά τους και κατά ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά τους. Σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου, το αφορολόγητο ποσό του επιζώντος ή διαζευγμένου συζύγου προσαυξάνεται κατά ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά του και κατά ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά του, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα. Για τα ημεδαπά και τα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται σε ευρώ. Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω αφορολόγητων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο για μεν τα φυσικά πρόσωπα με βάση προοδευτική κλίμακα η οποία παρατίθεται στο παράρτημα 1, για δε τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 0,7% και για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναφέρονται παραπάνω με πάγιο συντελεστή 0,35% 36. Ο Φ.Μ.Α.Π. απέδωσε το οικ. έτος ,8 δις δρχ. και είναι άμεσος φόρος (ΚΑΕ 0220). Α.3. Οι φόροι δαπάνης Ο σημαντικότερος φόρος επί της δαπάνης που εισπράττεται στη χώρα μας είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος σύμφωνα με το προϋπολογισμό του έτους 2002 αναμένεται να αποφέρει έσοδα εκατ. Ευρώ. Άλλοι φόροι επί της δαπάνης είναι ο φόρος χαρτοσήμου, οι εναρμονιζόμενοι με βάση την κοινοτική νομοθεσία ειδικοί φόροι κατανάλωσης, καθώς και άλλοι φόροι, οι οποίοι επιβάλλονται σε ειδικές κατηγορίες συναλλαγών ή δαπάνης. Παρακάτω, θα αναφερθούμε ξεχωριστά στους φόρους καθώς και στις άλλες οικονομικές 36 Τα αφορολόγητα ποσά και οι συντελεστές του φόρου ορίζονται στο άρθρο 25 ν. 2459/97 ως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ. 1 άρθρου 14 ν. 2948/2001.

20 20 επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται στην κατοχή και τη μεταβίβαση αυτοκινήτων, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επιβάρυνση αυτού του οικονομικού αγαθού. Α.3.α. Φόρος προστιθέμενης αξίας Ο φόρος προστιθέμενης αξίας καθιερώθηκε στην χώρα μας από 1/1/1987 και στηρίζεται στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο. Η νομοθεσία περί Φ.Π.Α. έχει κωδικοποιηθεί με το ν. 2859/2000, ο οποίος έχει ήδη υποστεί τροποποιήσεις με διατάξεις των ν. 2873/2000 και 2954/2001. Ο κώδικας Φ.Π.Α. χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται οι ουσιαστικές διατάξεις του νόμου καθώς και οι διατάξεις των ειδικών καθεστώτων (άρθρα 1-47). Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται οι διαδικαστικές φορολογικές διατάξεις, που αφορούν τον Φ.Π.Α. (άρθρα 48-61). Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται οι τελικές και μεταβατικές διατάξεις του νόμου. Ο ν. 2859/2000 συνοδεύεται από έξι παραρτήματα. Ο Φ.Π.Α. είναι έμμεσος φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο εσωτερικό της χώρας και καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο της συναλλαγής στην προστιθέμενη αξία, δηλαδή στην διαφορά αξίας παράδοσης αγαθών και αξίας κτήσης αυτών ή αξίας παροχής και λήψης υπηρεσιών και επιρρίπτεται ολόκληρος στην τελική κατανάλωση. 37 Στο φόρο υπόκεινται η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από πρόσωπο ή ένωση προσώπων που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και ενεργεί ανεξάρτητα, η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 38. Στον Φ.Π.Α. θα υπάγεται και η παράδοση ακινήτων, εφόσον πραγματοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ αυτά, για τα κτίρια των οποίων η άδεια οικοδομής θα εκδοθεί μετά την Για τις μεταβιβάσεις αυτές δε θα εισπράττεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων 39. Οι συντελεστές Φ.Π.Α. είναι 8% για τα αγαθά και υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 και 18% για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες. Ισχύει επίσης ένας υπερμειωμένος συντελεστής 4% για βιβλία, 37 Άρθρο 1 ν. 2859/ Άρθρο 2 ν. 2859/ Άρθρο 6 ν. 2859/2000

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 3.2.2017 Φορολογία ακίνητης περιουσίας Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας Ενέργεια Απόκτηση Κατοχή Διάθεση Εκμετάλλευση Φόρος ΦΠΑ ΦΜΑ Φόρος Κληρ., Δωρεών κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 Έμμεση Φορολογία Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 KPMG - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2017 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 22 Έμμεση φορολογία 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Αγαπητοί Φορολογούμενοι, Η εταιρεία EPIDOSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, παρακολουθώντας τις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008;

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008; Τ ί πρέπει να γνωρίζεται για το Ε9 και τον ενιαίο τέλος ακινήτων 1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008; Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2017 ΕΚΘΕΣΗ Μάρτιος 217 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μάρτιος 217 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούλιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιούλιος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Σεπτέμβριος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Σεπτέμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σεπτέμβριος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3815/2010. Άρθρο 1

ΝΟΜΟΣ 3815/2010. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 3815/2010 Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3815 ΦΕΚ Α 5/26.1.2010 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αύγουστος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αύγουστος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αύγουστος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές,

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, 10 SOS 5 Μάρτιος, 2017 Δώδεκα αλλαγές και νέους κωδικούς- έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες Δυσβάστακτο θα είναι το καθεστώς τεκμαρτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Κατοικίες που μένουμε, κύρια και δευτερεύουσα, ιδιόκτητη, νοικιασμένη ή δωρεάν παραχωρημένη. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οκτώβριος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες

Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες 1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή, αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου;

Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου; Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου; Σε κάθε µεταβίβαση ακινήτου, µε αντάλλαγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικός προβληματισμός της Ε.Σ.Ε.Ε. για το Φόρο Ακινήτων

Αρνητικός προβληματισμός της Ε.Σ.Ε.Ε. για το Φόρο Ακινήτων Αρνητικός προβληματισμός της Ε.Σ.Ε.Ε. για το Φόρο Ακινήτων Δείτε τις λοιπές αλλαγές νομοσχεδίου στη φορολόγηση ακινήτων και εισοδήματος: - Μείωση από 1/1/2014 του φόρου μεταβίβασης ακινήτων από επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αθήνα, 16.04.2010 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομοθεσία φορολόγησης ακίνητων Η εισήγηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει σε συντομία το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιούνιος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Συνάντηση Πελατών & Συνεργατών 2016

Ετήσια Συνάντηση Πελατών & Συνεργατών 2016 Ετήσια Συνάντηση Πελατών & Συνεργατών 2016 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΣΕΠ Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 Θέμα : «Το νέο Φορολογικό & Ασφαλιστικό τοπίο Οι τελευταίες εξελίξεις» Ποιοι είμαστε Το «παλιό» Γραφείο Foroline!!!

Διαβάστε περισσότερα

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Ως παγίδα υπερφορολόγησης αναμένεται να λειτουργήσουν φέτος τα τεκμήρια διαβίωσης για τουλάχιστον 500.000 αυτοαπασχολουμένους (μικρομεσαίους επιτηδευματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιανουάριος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιανουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιανουάριος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Actnet Tax Solutions. Clients Bulletin August 27, Trusts & Foundations Tax Treatment

Actnet Tax Solutions. Clients Bulletin August 27, Trusts & Foundations Tax Treatment Actnet Tax Solutions 63 Ypsilantou Str. 11521 Athens, Greece T: +30.2105236704 E: info@actnet.gr W: www.actnet.gr Clients Bulletin August 27, 2017 This communication contains general information only.

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. Επερχόµενες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οκτώβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Φορολογικά κίνητρα: www.dap-papei.gr Είναι μια σειρά φορολογικών ενεργημάτων και διευκολύνσεων που το κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 044ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Ημερομηνία: 30/09/2014... Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος επιτηδευματίας τις περιπτώσεις που έχει υποχρέωση να παρακρατήσει φόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 16.12.2016 Φόρος εισοδήματος Ιστορική αναδρομή 1877: Ν. ΧΚ /1877 (Φόρος εισοδήματος στις κινητές αξίες) 1885: Ν. ΑΣϡΗ /1885 (Εισφορά σε μισθούς και συντάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (Ε.Τ.ΑΚ.), ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (Ε.Τ.ΑΚ.), ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (Ε.Τ.ΑΚ.), ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Το ενιαίο τέλος ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) ισχύει για το έτος 2010 ή έχει καταργηθεί; Με το άρθρο 56

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Νέες φορολογικές διατάξεις κεφαλαίου.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Νέες φορολογικές διατάξεις κεφαλαίου. Θεσσαλονίκη 29-4-2010 Αριθ.Πρωτ.435 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Νέες φορολογικές διατάξεις κεφαλαίου. Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.πολ.1048/28-4-2010 εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:.29/09/2014... ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση Παράδειγμα 1. Μισθωτός χωρίς παιδιά, για το φορολογικό έτος 2016 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 24.500,00, κρατήσεις 4.042,00, καθαρό ποσό προ φόρου 20.458,00 αναλογούν 2.632.82, παρακρατηθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ / 692 / Α 0013 Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αριθ. πρωτ / 692 / Α 0013 Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1268/7.11.2000 Τ ρόπος υπολογισμού του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, σε περίπτωση συνυπολογισμού σ αυτές προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2000 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α )

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 607 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα