Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Το σχολείο, µαθητές και καθηγητές, είναι µια µικρογραφία της ανθρώϖινης κοινωνίας ϖου έχει δικαιώµατα και υϖοχρεώσεις. Μια κοινωνία, για να ϖροχωρήσει µϖροστά και να ϖροοδεύσει, χρειάζεται τάξη, οργάνωση, ρύθµιση και καθορισµό των δικαιωµάτων και των υϖοχρεώσεων των µελών της. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε το σχολείο. Η σχολική µονάδα, σαν µια µικρή κοινωνία, χρειάζεται να ρυθµίσει την εσωτερική της λειτουργία, καθορίζοντας τα δικαιώµατα και τις υϖοχρεώσεις των µελών της. Πέρα αϖό το γενικό νοµοθετικό ϖλαίσιο και τους κανονισµούς λειτουργίας των δηµόσιων σχολείων, σύµφωνα µε τον κανονισµό 14 (1)(α) της Κανονιστικής ιοικητικής Πράξης 311/2005, κάθε σχολική µονάδα διαµορφώνει τους δικούς της Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας, ϖροϊόν συλλογικής ϖροσϖάθειας καθηγητών και µαθητών. Το Γυµνάσιο Λινόϖετρας, µε γνώµονα το καλώς νοούµενο συµφέρον των µελών της, έχει ετοιµάσει τους δικούς του Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας, για ρύθµιση των σχέσεων των µαθητών µε το Σχολείο καθώς εϖίσης και τα δικαιώµατα και τις υϖοχρεώσεις τους αϖέναντι στο Σχολείο. Οι Εσωτερικοί Κανονισµοί στο Γυµνάσιο Λινόϖετρας διαµορφώθηκαν ύστερα αϖό ανταλλαγή αϖόψεων µεταξύ της ιευθύντριας του σχολείου και της Εϖιτροϖής ετοιµασίας Εσωτερικών Κανονισµών, στην οϖοία µετείχαν δύο εκϖρόσωϖοι της ιεύθυνσης του Σχολείου, τρεις εκϖρόσωϖοι του Καθηγητικού Συλλόγου και δύο εκϖρόσωϖοι του Κεντρικού Μαθητικού Συµβουλίου. Ο Σύνδεσµος Γονέων υϖέβαλε γραϖτώς τις θέσεις του ϖάνω στο ϖροσχέδιο των Εσωτερικών Κανονισµών. Το τελικό σχέδιο των Εσωτερικών Κανονισµών εϖικυρώθηκε αϖό το Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο και τον Καθηγητικό Σύλλογο. Μετά την εϖικύρωση των Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας του Γυµνασίου Λινόϖετρας, η ιεύθυνση ϖροχώρησε στην εκτύϖωση των Κανονισµών και στην εϖίδοσή τους σ όλους τους εµϖλεκόµενους - καθηγητές, µαθητές, Σύνδεσµο Γονέων και Σχολική Εφορεία. Σηµειώνεται ότι οι Εσωτερικοί Κανονισµοί αϖοκτούν ισχύ αϖό τη στιγµή της διανοµής τους και ισχύουν µέχρι την αναθεώρησή τους. 1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ι. Κανονική φοίτηση αϖουσίες (α) Η καθηµερινή φοίτηση και η έγκαιρη ϖροσέλευση στο Σχολείο είναι µια αϖό τις βασικότερες υϖοχρεώσεις των µαθητών αλλά και το ϖιο σηµαντικό τους δικαίωµα, το οϖοίο τους διασφαλίζει τη συµµετοχή τους στη δωρεάν ϖαιδεία. (β) Μαθητής ϖου καθυστερεί να εισέλθει στην τάξη αµέσως µετά το κτύϖηµα του κουδουνιού για την ϖρώτη ϖερίοδο, γίνεται δεκτός µόνο µετά αϖό γραϖτή άδεια εισόδου κατά την 1 η ϖερίοδο αϖό Βοηθό ιευθυντή. Συστηµατικές καθυστερήσεις ή αδικαιολόγητη αϖουσία συνιστούν ϖειθαρχικό ϖαράϖτωµα. /1

2 -2- (γ) Μαθητής ϖου καθυστερεί να εισέλθει στην τάξη σε ενδιάµεση ϖερίοδο, γίνεται δεκτός µετά αϖό άδεια εισόδου αϖό Β.. Σε ϖερίϖτωση ϖου ο µαθητής εγκατέλειψε το Σχολείο στη διάρκεια της ηµέρας ειδοϖοιούνται ϖάραυτα οι γονείς/κηδεµόνες και εϖιβάλλονται τα ανάλογα ϖαιδαγωγικά µέτρα. (δ) Κανένας µαθητής δεν εξέρχεται αϖό την τάξη σε ώρα µαθήµατος. Σε ϖολύ εξαιρετικές ϖεριϖτώσεις, όταν ο καθηγητής δώσει άδεια σε µαθητή να εξέλθει αϖό την τάξη, δίνει ειδική άδεια γραϖτώς στο µαθητή, όϖου αναγράφεται το όνοµα, το µάθηµα, η ϖερίοδος, η διάρκεια αϖουσίας αϖό την τάξη και ο λόγος εξόδου. Ο µαθητής είναι υϖοχρεωµένος να ϖαρουσιάζει το έντυϖο σε όϖοιο αϖό τη ιεύθυνση καθηγητή θέλει να ελέγξει αν δικαιολογηµένα βρίσκεται εκτός τάξης. Αϖαραίτητο είναι να ενηµερωθεί ο οικείος Β.. του τµήµατος ή αν αυτός αϖουσιάζει οϖοιοσδήϖοτε άλλος Β.. Ο µαθητής εγκαταλείϖει το Σχολείο, αφού εξασφαλίσει γραϖτώς άδεια αϖό Β.. και µόνο αφού ενηµερωθούν οι γονείς. (ε) Στην ϖερίϖτωση ϖου κάϖοιος καθηγητής αϖουσιάζει, οι µαθητές ϖαραµένουν στην τάξη τους γα να αϖασχοληθούν αϖό αναϖληρωτή καθηγητή καθ όλη τη διάρκεια της ϖεριόδου. υνατόν να αϖασχοληθούν, κάτω αϖό την εϖοϖτεία ϖάντα του αναϖληρωτή καθηγητή, µε δηµιουργικά ϖαιχνίδια. Ο καθηγητής ϖαίρνει ϖαρουσίες. Σε κανένα µαθητή δεν εϖιτρέϖεται να εξέλθει αϖό την τάξη. Σε ϖερίϖτωση ϖου µαθητής ϖαρανοµήσει, σηµειώνεται αδικαιολόγητη αϖουσία. Αυτό αϖοτελεί ϖειθαρχικό ϖαράϖτωµα. II. Άδεια Εξόδου: (α) Η αϖοχώρηση του µαθητή αϖό το Σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια της ιεύθυνσης, για οϖοιοδήϖοτε λόγο, αϖοτελεί σοβαρό ϖαράϖτωµα ϖου τιµωρείται αυστηρά. (β) Αν έχει κάϖοιο σοβαρό λόγο και ϖρέϖει να φύγει αϖό το Σχολείο, χρειάζεται γραϖτή άδεια, ϖου ϖαραχωρείται αϖό τον/την υϖεύθυνο Β.. µετά αϖό συνεννόηση µε τους γονείς ή τον κηδεµόνα του. (γ) Η άδεια εξόδου ϖου εξασφαλίζει αϖό τη ιεύθυνση, ϖροσυϖογράφεται και αϖό τον καθηγητή της ϖεριόδου κατά την οϖοία χορηγείται, ο οϖοίος και καταχωρεί σχετική σηµείωση στο αϖουσιολόγιο. (δ) Σε ϖερίϖτωση ϖου ο λόγος για τον οϖοίο ζητά άδεια εξόδου είναι γνωστός αϖό ϖριν στους γονείς ή στον κηδεµόνα του, θα ϖρέϖει να φέρει µαζί του γραϖτή αίτηση αϖό τους γονείς ή τον κηδεµόνα του, για να µϖορεί να εξεταστεί και να γίνει δεκτή αϖό τη ιεύθυνση. (ε) Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν υϖάρχει γραϖτή αίτηση, ο/η Β.. χορηγεί την άδεια εξόδου, αφού ϖρώτα εϖικοινωνήσει µε τους γονείς ή τον κηδεµόνα του. /2

3 -3 (στ) Σε ιδιαίτερα εϖείγουσες ϖεριϖτώσεις ϖροβλήµατα υγείας κυρίως η ιεύθυνση αντιµετωϖίζει το ϖρόβληµα κατά την κρίση της και ενηµερώνει ϖαράλληλα ή εκ των υστέρων τους γονείς ή τον κηδεµόνα του. (ζ) Όταν εϖανέλθει στο Σχολείο, θα ϖρέϖει να του δοθεί άδεια εισόδου, να ϖαρουσιάσει στον υϖεύθυνο Β.. την άδεια εξόδου, υϖογραµµένη αϖό τις υϖηρεσίες ή τα ϖρόσωϖα ϖου του δόθηκε άδεια να εϖισκεφτεί (νοσοκοµεία, ιατροί, κτλ), για να του δώσει άδεια εισόδου στην τάξη. III. Αϖουσίες Σε ϖερίϖτωση ϖου για οϖοιουσδήϖοτε λόγους δεν είναι ϖάντοτε κανονική η φοίτηση των µαθητών µε αϖοτέλεσµα να σηµειώσουν αϖουσίες, θα ϖρέϖει γονείς και µαθητές να γνωρίζουν ϖολύ καλά τις συνέϖειες. Θα ϖρέϖει να διαβάσουν ϖροσεκτικά τα ϖιο κάτω ώστε να φροντίζουν οι µαθητές να µην αϖουσιάζουν ϖοτέ αϖό το Σχολείο και τα µαθήµατά τους, χωρίς σοβαρό λόγο. (α) Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ϖερί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκϖαίδευσης: Μαθητής ϖου αϖουσιάζει έστω και για µια ϖερίοδο διδασκαλίας οφείλει µε την εϖάνοδό του στο Σχολείο (και εν ϖάση ϖεριϖτώσει όχι αργότερα αϖό 5 ηµέρες), να φέρει στον υϖεύθυνο καθηγητή του τµήµατος, ανάλογα µε την ϖερίϖτωση i. Ιατρικό ϖιστοϖοιητικό αϖό το θεράϖοντα γιατρό του ή ii. Υϖογραµµένη βεβαίωση αϖό τους γονείς ή κηδεµόνες, σε ειδικό έντυϖο ϖου εκδίδει το Σχολείο ή iii. Πιστοϖοιητικό συµµετοχής σε εϖίσηµες εξωτερικές εξετάσεις ή σε εϖίσηµες αθλητικές ή άλλες διοργανώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους µαθητές της Στήριξης και του Αλφαβητισµού Μετά τις 3 φορές καθυστερηµένης ϖροσέλευσης (ϖέραν των 5 λεϖτών), την 4 η φορά θα σηµειώνεται αδικαιολόγητη αϖουσία. Μόνο στην ϖερίϖτωση ϖου ο µαθητής έχει άδεια για ενδοσχολική αϖασχόληση µϖορεί να είναι έξω αϖό την τάξη. Σηµείωση: Βεβαιώσεις του γονέα ή του κηδεµόνα δεν µϖορούν να καλύϖτουν αϖουσίες ϖέραν των 2 συνεχόµενων ηµερών και συνολικά δεν ϖρέϖει να ξεϖερνούν τις 12 ηµέρες όλο το χρόνο. Θα ϖρέϖει εϖίσης να ληφθεί υϖόψη ότι αϖουσία, έστω και µίας ϖεριόδου, η οϖοία δικαιολογείται µε βεβαίωση γονιού ή κηδεµόνα, θεωρείται ως ηµέρα. Για το µαθητή ϖου συµµετέχει σε ειδική σχολική αϖοστολή ϖου καλύϖτεται (µε αϖόφαση του Υ.Π.Π.) µε άδεια της ιεύθυνσης στο εξωτερικό ή το εσωτερικό ή αϖασχολείται σε σχολική δραστηριότητα ϖου του ανατέθηκε αϖό τη ιεύθυνση δε σηµειώνονται αϖουσίες. Σε µαθητή ϖου συµµετέχει σε εκδηλώσεις της Π.Σ.Ε.Μ. δε σηµειώνονται αϖουσίες. /3

4 Οι αϖουσίες οι οϖοίες οφείλονται σε ϖοινή αϖοβολής αϖό το Σχολείο θεωρούνται δικαιολογηµένες. Αϖουσίες ϖου δε συνοδεύονται αϖό δικαιολογητικό λογίζονται ως αδικαιολόγητες. Η αδικαιολόγητη αϖουσία αϖό το Σχολείο, όϖως εϖίσης και η σκόϖιµη και η εϖιλεκτική αϖουσία αϖό τα µαθήµατα, αϖοτελούν σοβαρό ϖειθαρχικό ϖαράϖτωµα, για το οϖοίο εϖιβάλλεται η ανάλογη τιµωρία αϖό τη ιεύθυνση του σχολείου. Οι αϖουσίες σε τέτοια ϖερίϖτωση θεωρούνται αδικαιολόγητες. Για οϖοιαδήϖοτε καθυστέρηση ϖροσέλευσης στην τάξη, χρειάζεται άδεια εισόδου αϖό τον αρµόδιο Β.. Νοείται ότι η συστηµατική καθυστέρηση, έστω και µικρότερη των 5 λεϖτών, αϖοτελεί ϖειθαρχικό ϖαράϖτωµα. Πλαστογράφηση της υϖογραφής των γονέων ή των κηδεµόνων, ϖλαστογράφηση ή ϖαραϖοίηση ή καταστροφή δικαιολογητικού ή εϖέµβαση στο αϖουσιολόγιο αϖοτελούν σοβαρά ϖειθαρχικά αλλά και ϖοινικά ϖαραϖτώµατα/αδικήµατα, ϖου τιµωρούνται ϖολύ αυστηρά. Το ϖρόβληµα των αϖουσιών είναι ϖολύ σοβαρό και θα ϖρέϖει οι µαθητές να καταβάλουν κάθε ϖροσϖάθεια για τον ϖεριορισµό τους στο ελάχιστο. Θα ϖρέϖει να έχουν υϖόψη τους ότι για κάθε διδακτική ϖερίοδο ϖου αϖουσιάζουν ϖαίρνουν µια αϖουσία. Όσον αφορά το ρόλο των αϖουσιών στην ϖροαγωγή ή την αϖόλυση αϖό το σχολείο, ισχύουν οι ϖιο κάτω Κανονισµοί: -4- (β) Εϖιϖτώσεις αϖό αϖουσίες Παραϖέµϖονται σε εξέταση το Σεϖτέµβριο στα εξεταζόµενα µαθήµατα και σε όσα µαθήµατα αϖοφασίσει ο Καθηγητικός Σύλλογος: Αν έχουν αδικαιολόγητες αϖουσίες, των δύο αριθµών συµϖεριλαµβανοµένων. Αν σηµειώσουν αριθµό αϖουσιών , αϖό τις οϖοίες τουλάχιστον οι 110 είναι δικαιολογηµένες, των τριών αριθµών συµϖεριλαµβανοµένων. Αν σηµειώσουν σε κάϖοιο µάθηµα ή µαθήµατα αϖουσίες συνολικά ϖερισσότερες του εϖταϖλασίου των ϖεριόδων διδασκαλίας ϖου ϖροβλέϖει εβδοµαδιαία το ϖρόγραµµα. Αν έχουν στο Γ Τρίµηνο αϖό 14 µέχρι και 17 αδικαιολόγητες αϖουσίες, των δύο αριθµών συµϖεριλαµβανοµένων, ή σύνολο αϖουσιών αϖό 51 µέχρι και 54, αϖό τις οϖοίες οι 37 είναι δικαιολογηµένες. Σε ϖολύ εξαιρετικές ϖεριϖτώσεις είναι δυνατό, µε εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου και ύστερα αϖό έγκριση του Υϖουργείου, να ϖαραϖεµφθούν σε εξέταση το Σεϖτέµβρη, αν έχουν συνολικό αριθµό αϖουσιών όχι µεγαλύτερο των 275, αϖό τις οϖοίες οι αδικαιολόγητες δεν ξεϖερνούν τις 50. Παραµένουν Στάσιµοι Αν έχουν αδικαιολόγητες αϖουσίες ϖερισσότερες των 50. Αν έχουν αριθµό αϖουσιών µεγαλύτερο των 160 (δικαιολογηµένες αδικαιολόγητες). /4

5 -5- Αν κατά το Γ Τρίµηνο έχουν σηµειώσει ϖερισσότερες αϖό 17 αδικαιολόγητες αϖουσίες ή ϖερισσότερες αϖό 54 δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες αϖουσίες. Θα ϖρέϖει οι µαθητές να γνωρίζουν ότι σε ϖερίϖτωση ϖου δεν αϖολύονται λόγω µη ϖλήρους φοίτησης, υϖοχρεούνται να εϖαναλάβουν τα µαθήµατα της τάξης για την εϖόµενη χρονιά. Μαθητές ϖου σηµείωσαν σε κάϖοιο µάθηµα ή σε ϖερισσότερα αϖό ένα µαθήµατα αϖουσίες, ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες, συνολικά ϖερισσότερες του εϖταϖλασίου των ϖεριόδων διδασκαλίας ϖου ϖροβλέϖει εβδοµαδιαίως το ϖρόγραµµα ϖου ισχύει κατά µάθηµα, ϖαραϖέµϖονται σε εξέταση το Σεϖτέµβριο στο µάθηµα ή στα µαθήµατα αυτά. Ανεξάρτητα αϖό οϖοιεσδήϖοτε διατάξεις του βασικού νόµου ή των κανονισµών ϖου εκδίδονται µε βάση αυτόν, µαθητές ϖου αϖουσιάζουν αϖό το Σχολείο λόγω σοβαρής ασθένειας και οι δικαιολογηµένες αϖουσίες τους είναι ϖερισσότερες αϖό όσες καθορίζονται στο βασικό νόµο και τους κανονισµούς ϖου εκδίδονται µε βάση αυτούς, µϖορούν να υϖοβάλουν αίτηση για να ϖαρακαθίσουν στις εξετάσεις Σεϖτεµβρίου. Σε τέτοια ϖερίϖτωση, οι µαθητές ϖαραϖέµϖονται για εξέταση σε ιατροσυµβούλιο, το οϖοίο υϖοβάλλει σχετική έκθεση. Ο Καθηγητικός Σύλλογος, αφού µελετήσει την έκθεση του ιατροσυµβουλίου, αϖοφασίζει ανάλογα και υϖοβάλλει την αϖόφασή του στην αρµόδια αρχή για τελική κρίση. Σε ϖολύ εξαιρετικές ϖεριϖτώσεις µϖορούν να ϖαραϖεµφθούν σε εξέταση το Σεϖτέµβριο µαθητές ϖου σηµείωσαν αριθµό αϖουσιών όχι µεγαλύτερο των 275 αϖό τις οϖοίες οι αδικαιολόγητες δεν ξεϖερνούν τις 50, των αριθµών αυτών συµϖεριλαµβανοµένων, µε εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου και ύστερα αϖό έγκριση του Υϖουργείου. Τα µαθήµατα στα οϖοία θα εξεταστεί ο µαθητής καθορίζονται αϖό τον Καθηγητικό Σύλλογο. 2. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Η µαθητική στολή είναι µια υϖοχρέωση ϖου αϖορρέει αϖό τους Κανονισµούς Λειτουργίας των ηµόσιων Σχολείων. Τονίζει τη µαθητική ιδιότητα και θα ϖρέϖει να κάνει ϖερήφανους τους µαθητές τόσο για τον εαυτό τους όσο και για το Σχολείο τους. Η ϖροσέλευση στο Σχολείο χωρίς στολή αϖοτελεί ένα σοβαρό ϖαράϖτωµα και τιµωρείται µε τα ανάλογα ϖαιδαγωγικά µέτρα. Με βάση τους Κανονισµούς του Υ.Π.Π. και µετά αϖό κοινή αϖόφαση ιεύθυνσης, Κ.Σ., Συνδέσµου Γονέων και Κ.Μ.Σ. ορίστηκε η ϖιο κάτω στολή: Α. Στολή Μαθητών: 1. Γκρίζο ϖαντελόνι (κασµιροφανέλα) όχι τζιν 2. Άσϖρο ϖουκάµισο, φανέλα άσϖρη, µαύρη, γκρίζα και µϖλε σκούρο, χωρίς διακριτικά. 3. Μϖλε, µαύρο ή γκρίζο ϖουλόβερ και σακάκι. 4. Μαύρα δερµάτινα ϖαϖούτσια ή αθλητικά. /5

6 -6- Στολή Γυµναστικής 1. Παντελονάκι µϖλε, µαύρο ή γκρίζο. 2. Φανέλα άσϖρη, µϖλε, µαύρη ή γκρίζα. 3. Παϖούτσια αθλητικά 4. Φόρµα µϖλε, µαύρη ή γκρίζα (η φόρµα δεν αϖοτελεί µέρος της στολής) Β. Στολή Μαθητριών: 1. Μϖλε φούστα µε ϖιέττες γύρω-γύρω και µήκος ϖου φθάνει µέχρι τα γόνατα Γκρίζο ϖαντελόνι (κασµιροφανέλα) όχι τζιν 2. Άσϖρο ϖουκάµισο, φανέλα άσϖρη, µαύρη, γκρίζα και µϖλε σκούρο, χωρίς διακριτικά. 3. Μϖλε, µαύρο ή γκρίζο ϖουλόβερ και σακάκι. 4. Μαύρα δερµάτινα ϖαϖούτσια ή αθλητικά. Στολή Γυµναστικής 1. Παντελονάκι τύϖου βερµούδα βαµβακερό 2. Φανέλα άσϖρη, µϖλε, µαύρη ή γκρίζα. 3. Παϖούτσια αθλητικά 4. Φόρµα µϖλε, µαύρη ή γκρίζα (η φόρµα δεν αϖοτελεί µέρος της στολής) Η εµφάνιση του µαθητή στο Σχολείο ϖρέϖει αϖαραίτητα να συνάδει µε τη µαθητική του ιδιότητα. Για το σκοϖό αυτό ϖρέϖει να έχει υϖόψη του και να εφαρµόζει τα ϖιο κάτω ϖου έχουν καθοριστεί µε αϖόφαση του Υ.Π.Π. εν εϖιτρέϖονται οι υϖερβολές στην εµφάνιση, γιατί κάτι τέτοιο αϖοτελεί ϖαράϖτωµα για το οϖοίο ο ϖαραβάτης ϖαραϖέµϖεται στη ιεύθυνση. Ως υϖερβολές θεωρούνται τα ϖιο κάτω: (α) Για τα Αγόρια, τα ϖολύ µακριά µαλλιά, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια, οι διακοσµητικές καδένες και άλλα ϖαρόµοια καθώς και τα γένια ή το υϖογένειο. (β) Για τις µαθήτριες, υϖερβολές θεωρούνται τα ϖολλά και φανταχτερά δαχτυλίδια, βραχιόλια, διακοσµητικές καδένες, εξεζητηµένα σκουλαρίκια, µακριά, βαµµένα νύχια, βαµµένα µαλλιά και µακιγιαρισµένο ϖρόσωϖο. 3. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Η βαθµολογική κλίµακα µε την οϖοία χαρακτηρίζεται η εϖίδοση του µαθητή στο Γυµνάσιο είναι: Α = Άριστα (19-20) Β = Πολύ καλά (16-18) Γ = Καλά (13-15) = Σχεδόν Καλά (10-12) Ε = Αϖοτυχία (1-9) Τα εξεταζόµενα µαθήµατα για τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηµατικά, η Ιστορία και τα Φυσικά (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία). Αν η εϖίδοση στα εξεταζόµενα µαθήµατα και στα τρία τρίµηνα είναι ΕΕΕ ή ΕΕ ή ΕΕΓ (ανεξαρτήτως σειράς) και στην τελική γραϖτή εξέταση κάτω αϖό το 10, τότε θεωρείται ότι ο µαθητής υστερεί. /6

7 Αν η εϖίδοση στα εξεταζόµενα µαθήµατα και στα τρία Τρίµηνα ή Ε ή Γ Ε (ανεξαρτήτως σειράς), θεωρείται ότι υστερεί, αν η εϖίδοση του µαθητή στην τελική γραϖτή εξέταση είναι κάτω αϖό το 6. Αν σε ένα ή ϖερισσότερα µη εξεταζόµενα µαθήµατα η εϖίδοση είναι Ε και στα τρία Τρίµηνα ή Ε σε δύο τρίµηνα και ή Γ στο άλλο τρίµηνο, τότε είναι υϖοχρεωµένος ο µαθητής να ϖροσέλθει σε γραϖτή εξέταση τον Ιούνιο και, για να ϖεράσει, ϖρέϖει να γράψει ϖάνω αϖό το 10. Σε ϖερίϖτωση ϖου αδικαιολόγητα δεν ϖροσέλθει στις γραϖτές εξετάσεις του Ιουνίου, ϖαραϖέµϖεται σε εξέταση το Σεϖτέµβριο και ο βαθµός της εξέτασης αυτής θεωρείται ο βαθµός τους έτους. Αν, µετά την εξαγωγή των αϖοτελεσµάτων του Ιουνίου, υστερεί σε ένα ή ϖερισσότερα µαθήµατα, ϖαραϖέµϖεται σε γραϖτή και ϖροφορική ανεξέταση το Σεϖτέµβριο. Η ανεξέταση γίνεται αϖό Εξεταστική Εϖιτροϖή, την οϖοία αϖοτελούν δύο καθηγητές ϖου ορίζονται αϖό τη ιεύθυνση του Σχολείου. Η γραϖτή εξέταση ϖροηγείται της ϖροφορικής. Στις ανεξετάσεις Σεϖτεµβρίου θεωρείται ότι αϖοτυγχάνει, αν ο µέσος όρος των βαθµών του στη γραϖτή και την ϖροφορική εξέταση είναι κάτω αϖό το 10. Παραµένει στάσιµος το Σεϖτέµβριο: (α) Αν αϖοτύχει στα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηµατικά (β) Αν αϖοτύχει σε τρία ή ϖερισσότερα µαθήµατα (γ) Αν αδικαιολόγητα δεν ϖροσέλθει στις ανεξετάσεις Σεϖτεµβρίου. Σηµειώνεται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος µϖορεί, ύστερα αϖό µελέτη και εκτίµηση της ϖερίϖτωσης του κάθε µαθητή ξεχωριστά, να αυξήσει τη βαθµολογία του µαθητή στις ϖιο κάτω ϖεριϖτώσεις: (α) Σε ένα µάθηµα (β) Σε ένα ή δύο µαθήµατα, ώστε ο µαθητής να αϖοφύγει τη στασιµότητα (σε ένα µάθηµα αν ο µαθητής αϖέτυχε σε τρία µαθήµατα και σε δύο µαθήµατα αν ο µαθητής αϖέτυχε σε τέσσερα µαθήµατα). Ο µαθητής δικαιούται να µεταφέρει µέχρι δύο µαθήµατα αϖό την Α τάξη στην Β και αϖό τη Β στη Γ, στα οϖοία αϖέτυχε το Σεϖτέµβριο, εφόσον δεν ϖαραµένει στάσιµος. -7- Αν είναι µαθητής της Γ τάξης, αϖολύεται αϖό το Γυµνάσιο µετά τις ανεξετάσεις Σεϖτεµβρίου, εφόσον συγκεντρώσει βαθµό τουλάχιστον 8 (οκτώ) σε ένα ή δύο µαθήµατα και δεν ϖαραµένει στάσιµος. Σε ϖερίϖτωση ϖου υστερεί τον Ιούνιο σε µάθηµα ϖου έχει µεταφέρει αϖό την ϖροηγούµενη τάξη και αϖορριφθεί σ αυτό και στις ανεξετάσεις Σεϖτεµβρίου, τότε ϖαραµένει στάσιµος. 4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Τα ϖαιδαγωγικά µέτρα αϖοβλέϖουν στη βελτίωση του µαθητή και στην ενίσχυση της ϖροσωϖικής υϖευθυνότητας και της αυτοϖειθαρχίας του, καθώς εϖίσης και στη διασφάλιση, µέσα στην εκϖαιδευτική κοινότητα της δηµοκρατικής ζωής, ϖου αϖοτελεί ϖροϋϖόθεση για την εύρυθµη και αϖοδοτική λειτουργία της σχολικής µονάδας. /7

8 -8- Παιδαγωγικά µέτρα: 1. Παιδαγωγικός διάλογος 2. Παρατήρηση 3. Εϖίϖληξη 4. Κοινή γραϖτή συµφωνία µεταξύ εκϖαιδευτικού και µαθητή 5. Εϖίϖληξη µε γραϖτή τεκµηριωµένη ενηµέρωση του γονιού 6. Αϖοβολή αϖό την τάξη και ϖαραϖοµϖή στη ιεύθυνση 7. Αϖοζηµίωση για φθορά ϖεριουσίας του Σχολείου 8. Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας ϖου θα στοχεύει κυρίως στην αξιοϖοίηση των ικανοτήτων / δεξιοτήτων του µαθητή ϖρος όφελος της σχολικής κοινότητας. Η εκτέλεση της κοινωφελούς σχολικής εργασίας ϖραγµατοϖοιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου ϖλην των διαλειµµάτων. 9. Αϖοβολή ως δύο µέρες αϖό Β Γραϖτή ϖροειδοϖοίηση µε κοινοϖοίηση ϖρος τους γονείς για αλλαγή τµήµατος Παιδαγωγική Οµάδα. 11. Αϖοβολή 1-4 µέρες αϖό το ιευθυντή/ντρια 12. Αϖοβολή 1-6 µέρες αϖό το Πειθαρχικό Συµβούλιο 13. Αϖοβολή 1-8 µέρες αϖό τον Καθηγητικό Σύλλογο 14. Αϖοβολή αϖό το σχολείο ϖου φοιτά για ϖάντα µε δικαίωµα εγγραφής σε άλλο σχολείο. Μαθητής ϖου τιµωρείται µε αϖοβολή αϖό τα µαθήµατα, αφού ενηµερωθούν αϖό τη ιεύθυνση αµέσως οι γονείς ή ο κηδεµόνας του, ϖαραµένει στην τάξη ή ασχολείται σύµφωνα µε οδηγίες της ιεύθυνσης όλες τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου. 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Η αξιολόγηση του µαθητή στο Σχολείο είναι συνεχής. Γίνεται καθηµερινά, µε βασικό σκοϖό την ϖεραιτέρω βελτίωση της εϖίδοσής του. Το διαγώνισµα / γραϖτή εξέταση δεν αϖοτελεί το µοναδικό κριτήριο για το βαθµό των Τριµήνων. Για αυτά ισχύουν τα εξής: (α) Το διαγώνισµα µϖορεί να είναι: Στο µάθηµα της ηµέρας, διάρκειας µέχρι και 45 λεϖτά (αϖροειδοϖοίητα) ιάρκειας µίας διδακτικής ϖεριόδου, ένα την ηµέρα, στο µάθηµα της ηµέρας (ϖροειδοϖοιηµένα) ιάρκειας µίας διδακτικής ϖεριόδου, σε ενότητα, κοινά ή όχι (ϖροειδοϖοιηµένα) Οι καθηγητές µϖορούν την ίδια µέρα ϖου οι µαθητές γράφουν ϖροειδοϖοιηµένο διαγώνισµα να εξετάζουν τους µαθητές σ οϖοιοδήϖοτε µάθηµα της ηµέρας µε τη συνηθισµένη ϖροφορική εξέταση. Η αξιολόγηση των µαθητών έχει ως κύριο σκοϖό να ϖροσδιορίσει το βαθµό εϖίτευξης των διδακτικών στόχων. Ο µαθητής αξιολογείται αϖό: i. Τη συµµετοχή του στην καθηµερινή εργασία στην τάξη και τη συνολική δραστηριότητά του µέσα στο Σχολείο. ii. Τα αϖοτελέσµατα της εϖίδοσής του στα γραϖτά δοκίµια αξιολόγησης/διαγωνίσµατα καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις. iii. Τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες /8

9 -9- (β) Αν αϖουσιάσει αϖό διαγώνισµα, µϖορεί να εξεταστεί γραϖτά ή ϖροφορικά, µε την ϖρώτη ευκαιρία, κατά την κρίση του καθηγητή. Σηµειώνεται εϖίσης ότι η αϖουσία του κατά την ϖερίοδο ή τις ϖεριόδους ϖου ϖροηγούνται ϖροειδοϖοιηµένου διαγωνίσµατος θα θεωρείται ως αδικαιολόγητη, εκτός αν η δικαιολογία για την αϖουσία κριθεί ικανοϖοιητική αϖό τον αρµόδιο Β.. (γ) Αν συλληφθεί να αντιγράφει κατά τη διάρκεια διαγωνίσµατος, διαϖράττει σοβαρό ϖαράϖτωµα και τιµωρείται µε βάση τους ισχύοντες Κανονισµούς ως εξής: i. Άµεσος τερµατισµός του διαγωνίσµατος ii. Βαθµολόγηση µε 1 (µονάδα) του γραϖτού ή της εξέτασης κατά την οϖοία έχει εκδηλωθεί η δολίευση. Ανάλογα µέτρα λαµβάνονται και για τους µαθητές ϖου συνεννοούνται ϖροφορικά ή άλλως κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα ϖαραϖτώµατα αυτά, σε ϖερίϖτωση εϖαναλαµβανόµενης διάϖραξής τους, είναι δυνατό να συνεϖάγονται, ύστερα αϖό αϖόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, τη λήψη και άλλων ϖαιδαγωγικών µέτρων. (δ) Ο βαθµός του διαγωνίσµατος δεν είναι το µοναδικό κριτήριο αξιολόγησής του. Στην αξιολόγηση για το βαθµό του Τριµήνου λαµβάνονται εϖίσης σοβαρά υϖόψη και συνυϖολογίζονται (i) η όλη ϖροσϖάθειά του κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων (ii) η ϖροφορική του εϖίδοση (iii) η συµµετοχή του στη διεξαγωγή του µαθήµατος ή στη λύση των ασκήσεων µέσα στην τάξη (iv) η συνέϖεια στην εϖιτέλεση της εργασίας ϖου δίνεται για το σϖίτι (v) η τακτική φοίτηση και (vii) γενικά το ενδιαφέρον του για το µάθηµα. Μεγάλη σηµασία αϖοδίδεται εϖίσης στην ενσυνείδητη ϖροσϖάθεια, συνεργασία και ϖειθαρχία ϖου εϖιδεικνύει σε όλα τα θέµατα ϖου αφορούν τη διεξαγωγή του µαθήµατος. (ε) Μετά τη διόρθωση του διαγωνίσµατος, ο καθηγητής έχει υϖοχρέωση, µε βάση τους Κανονισµούς Λειτουργίας των Σχολείων, να του το εϖιστρέψει και ο µαθητής οφείλει να το δείξει στους γονείς ή κηδεµόνες του για ενηµέρωση. Ο γονέας ή κηδεµόνας του ϖρέϖει αϖαραίτητα να υϖογράφει ϖάνω στο γραϖτό, ως αϖόδειξη ότι έχει λάβει γνώση. Οφείλει να εϖιστρέψει το γραϖτό, υϖογραµµένο, στον καθηγητή του, το ϖολύ µέσα σε τρεις ηµέρες αϖό την ηµέρα ϖου του έχει ϖαραδοθεί. Αϖώλεια γραϖτού µε δική του υϖαιτιότητα ή ϖλαστογράφηση υϖογραφής γονιού ή κηδεµόνα ή ϖαραϖοίηση του κειµένου συνιστά σοβαρό ϖαράϖτωµα και συνεϖάγεται τιµωρία. 6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, οφείλει ο µαθητής να συµµετέχει σ όλες τις ενδοσχολικές όϖως: (α) Σχολικές εκδροµές, εϖισκέψεις και ϖεριϖάτους (β) Ενδοσχολικούς εορτασµούς (γ) Κοινούς εκκλησιασµούς (δ) Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (ε) Ελεύθερες δραστηριότητες ή οµίλους (στ) Αθλητικές ηµερίδες και αθλητικούς αγώνες /9

10 -10- (ζ) Κάθε µορφής άλλη σχολική δραστηριότητα, ϖ.χ. δενδροφύτευση, καθαριότητα, συγκεντρώσεις κτλ. Μϖορεί να συµµετέχει ϖροαιρετικά σε διάφορες δραστηριότητες (χορωδία-ορχήστρα, χοροί, θέατρο, αθλητισµός κτλ.) ϖου του δίνουν την ευκαιρία να καλλιεργήσει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του και να ολοκληρώσει την ϖροσωϖικότητά του. Αϖό τον κοινό εκκλησιασµό µϖορούν να εξαιρεθούν κάϖοιοι µαθητές/µαθήτριες κάτω αϖό ορισµένες ϖροϋϖοθέσεις, ϖου ϖροβλέϖονται στους Κανονισµούς Λειτουργίας και ηµοσίων Σχέσεων Μέσης Εκϖαίδευσης: «Οι µαθητές συµµετέχουν, εκτός αν µε ειδική ανακοίνωση ή αϖόφαση του ιευθυντή/ντριας καθορίζεται διαφορετικά, σε κάθε εκδήλωση του Σχολείου συµϖεριλαµβανοµένων των σχολικών εκδροµών και οµαδικών εκκλησιασµών. Ο µαθητής δεν υϖοχρεούται να συµµετάσχει σε οµαδικό εκκλησιασµό, αν το δηλώσει ο γονέας ή κηδεµόνας του ή ο ίδιος αν είναι ηλικίας ϖέραν των δεκαέξι ετών, κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Μαθητής ϖου δε συµµετέχει σε οµαδικό εκκλησιασµό εϖιβλέϖεται αϖό ϖροσωϖικό ϖου ορίζεται κατά ϖερίϖτωση αϖό το ιευθυντή του Σχολείου του». Οι ΕΚ ΡΟΜΕΣ και οι άλλες δραστηριότητες του Σχολείου (συγκεντρώσεις-γιορτέςεκκλησιασµοί-όµιλοι-συνέδρια κ.α) είναι ϖροέκταση των µαθηµάτων του Σχολείου και αϖαιτούν όχι µόνο τη συµµετοχή όλων, αλλά και εϖιϖλέον ϖροσοχή και εγρήγορση. Μαθητής ϖου δε βρίσκεται στον ϖροκαθορισµένο χώρο ϖου έχει οριστεί κατά τον ϖρογραµµατισµό της οϖοιασδήϖοτε δραστηριότητας για το τµήµα του ϖαίρνει αϖουσία και ενηµερώνεται ο Β.. του τµήµατος. Στις εκδροµές οι µαθητές έρχονται έγκαιρα στο Σχολείο µε τη συµφωνηµένη στολή εκδροµής (ϖαντελόνι τζιν) και εϖιβιβάζονται στο λεωφορείο σεβόµενος τους Κανονισµούς και την ξένη ϖεριουσία. Στη διάρκεια του ταξιδιού αϖαγορεύεται οι µαθητές να σηκώνονται αϖό τη θέση τους, να χορεύουν στο διάδροµο, να στέκονται, να ϖατούν στα καθίσµατα, να βγάζουν έξω αϖό τα ϖαράθυρα το κεφάλι ή τα χέρια τους, να φωνάζουν και να ενοχλούν τον οδηγό. Κατά τη διάρκεια της εκδροµής αϖαγορεύεται να αϖοµακρύνονται αϖό την οµάδα. Μένουν κοντά στον υϖεύθυνο συνοδό καθηγητή, για να έχουν και τη βοήθειά του, αν χρειαστεί. Στους αρχαιολογικούς χώρους αϖαγορεύεται να αγγίζουν τα εκθέµατα, για να µη γίνουν ϖρόξενοι ζηµιών. Είναι υϖοχρεωµένοι να σέβονται την ιερότητα των χώρων και την ϖεριουσία των άλλων, δεν κόβουν λουλούδια ή φυτά, δεν καταστρέφουν ξένη ϖεριουσία, δεν αγγίζουν ύϖοϖτα αντικείµενα, κλϖ. Αϖαγορεύεται αυστηρά η αγορά/χρήση οινοϖνευµατωδών ϖοτών. Σηµείωση: Για εκδροµές, ϖεριϖάτους, ϖάρτι και άλλες εκδηλώσεις ϖου οργανώνουν και εκτελούν τα Συµβούλια Τάξεων, το Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο ή οι ίδιοι οι µαθητές, σε εργάσιµο χρόνο κατά την ηµερήσια φοίτησή τους [Καν. 14(3)(i)], χωρίς την έγκριση του Σχολείου, το Σχολείο δε φέρει καµιά ευθύνη και οι ϖρωτοβουλίες αυτές θεωρούνται ως ϖαράϖτωµα. /10

11 Καθήκοντα Εϖιµελητών - µαθητών Εϖιµελητές αναλαµβάνουν ανεξαίρετα όλοι οι µαθητές, µε βάση ϖρόγραµµα ϖου συµφωνείται µε τον υϖεύθυνο του τµήµατος στην αρχή της σχολικής χρονιάς και το οϖοίο είναι αναρτηµένο σε εµφανές σηµείο της ϖινακίδας του τµήµατος (Αντίγραφο του ϖρογράµµατος έχει και ο υϖεύθυνος Β. ιευθυντής). - Οι εϖιµελητές φροντίζουν την τάξη τους. Καθαρίζουν τον ϖίνακα, διατηρούν την ϖινακίδα και όλη την τάξη καθαρή και ϖεριϖοιηµένη. Τα διαλείµµατα βγάζουν τους µαθητές έξω αϖό την αίθουσα και ανοίγουν τα ϖαράθυρα για αερισµό. - Μαθητές ϖου, ως εϖιµελητές τµήµατος, δεν ανταϖοκρίνονται στα καθήκοντά τους, διαϖράττουν ϖαράϖτωµα και ευθύνονται για ό,τι συµβεί κατά τη διάρκεια της υϖηρεσίας τους (κλοϖή, σϖάσιµο τζαµιού, φωνές, θόρυβος). Τη γενική ευθύνη για την αϖοτελεσµατική ευθύνη του θεσµού του εϖιµελητή έχει το Συµβούλιο του Τµήµατος µαζί µε τον Υϖεύθυνο Καθηγητή του τµήµατος. 7. ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ Η ϖαρουσία όλων των µαθητών στις κοινές συγκεντρώσεις είναι αϖαραίτητη και υϖοχρεωτική. Προσέρχονται έγκαιρα µε το διακοϖτόµενο κτύϖηµα του κουδουνιού και κάθονται ή στέκονται στις θέσεις ϖου τους έχουν ϖροκαθοριστεί χωρίς άσκοϖες µετακινήσεις, συζητήσεις ή σχόλια και ϖαρακολουθούν ϖροσεκτικά τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις. Οι µαθητές θα ϖρέϖει να συµϖεριφέρονται κόσµια, σεβόµενοι την όλη δηµιουργική ϖροσϖάθεια των συµµαθητών τους. Η ϖαράβαση των ϖιο ϖάνω αϖοτελεί ϖαράϖτωµα και τιµωρείται αυστηρά. 8. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ (α) Γενική Συµϖεριφορά Αϖό τη στιγµή ϖου φοιτά ο µαθητής στο Σχολείο έχει τη µαθητική ιδιότητα, η οϖοία του εξασφαλίζει ϖολλά δικαιώµατα, αλλά του δηµιουργεί και ϖολλές υϖοχρεώσεις, ϖου θα ϖρέϖει να γνωρίζει. Οι κανονισµοί ϖροβλέϖουν: Ο µαθητής/η µαθήτρια έχει τη µαθητική ιδιότητα αϖό την αρχή µέχρι το τέλος του σχολικού έτους, ϖεριλαµβανοµένων και των διακοϖών, ανεξάρτητα αϖό την ηµεροµηνία εγγραφής του. Ο µαθητής/η µαθήτρια τιµωρείται, όταν η συµϖεριφορά του δε συνάδει µε τη µαθητική ιδιότητα. Η µαθητική ιδιότητα χαρακτηρίζει το µαθητή τόσο µέσα στο Σχολείο όσο και έξω αϖ αυτό. Ο κανονισµός 14(3)(i) αναφέρει: «Μαθητής ϖου διαϖράττει ϖαράϖτωµα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου υϖόκειται σε κυρώσεις ϖου ϖρονοούν οι σχετικοί Κανονισµοί. Στις ίδιες κυρώσεις υϖόκειται ο µαθητής και στην ϖερίϖτωση ϖου το ϖαράϖτωµα διαϖράχθηκε έξω αϖό το Σχολείο, αν το ϖαράϖτωµα έγινε σε εργάσιµο για το Σχολείο χρόνο». /11

12 -12- Ο κάθε µαθητής ϖρέϖει να γνωρίζει ότι: Στους µεγαλύτερους και ανώτερους µιλά στον ϖληθυντικό, χωρίς να βάζει τα χέρια στις τσέϖες όταν τους µιλάς, στέκεται µε ευϖρέϖεια και µιλά χωρίς ϖολλές χειρονοµίες και φωνές. Το «συγγνώµη» και το «ευχαριστώ» θα ϖρέϖει να γίνει συνήθεια και τρόϖος ζωής του κάθε µαθητή. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ο µαθητής ϖαίρνει το λόγο µε άδεια του καθηγητή. Οι άλλοι τον σέβονται και δε διακόϖτουν, δε συνοµιλούν και δε σχολιάζουν αυτά ϖου λέγονται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Όταν έχει αϖορία, σηκώνει το χέρι και µε ευγένεια ζητά εξηγήσεις αϖό τον καθηγητή. εν κοροϊδεύει συµµαθητή του, όταν αυτός κάνει λάθη ή όταν διαφωνεί µε τη γνώµη του. ε µασά τσίχλα στην τάξη. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος δεν εϖιτρέϖεται η ασχολία µε οτιδήϖοτε ξένο ϖρος το µάθηµα. (β) Χρήση κινητού τηλεφώνου: Να λάβετε υϖόψη ότι: Η αλόγιστη χρήση του κινητού τηλεφώνου εγκυµονεί ϖολλούς κινδύνους και δηµιουργεί αρκετά ϖροβλήµατα, ειδικά όταν ϖαραβιάζει τα δικαιώµατα των συνανθρώϖων µας. Σηµειώνεται εµφαντικά ότι σε ϖερίϖτωση αϖώλειάς του, το σχολείο ουδεµία ευθύνη φέρει. (Το ίδιο ισχύει και για οϖοιαδήϖοτε άλλη ϖερίϖτωση µεταφοράς ϖραγµάτων αξίας.) Καθαρά υϖεύθυνος είναι ο ίδιος ο µαθητής µόνο. Με βάση τους Κανονισµούς Λειτουργίας των ηµόσιων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκϖαίδευσης, αϖαγορεύεται η ϖαρουσία, η ενεργοϖοίηση και η χρήση του κινητού τηλεφώνου ή άλλου τεχνολογικού µέσου µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του µαθήµατος όϖως εϖίσης και σε εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις ϖου γίνονται στο χώρο του Σχολείου. Σε ϖερίϖτωση ϖου ϖαραβιάζονται οι κανονισµοί αυτοί υϖάρχουν ϖοινές. (γ) Το κάϖνισµα αϖαγορεύεται. Σηµειώνονται για µια ακόµη φορά οι αρνητικές συνέϖειες της κακής συνήθειας του καϖνίσµατος, ιδιαίτερα στα νεαρά άτοµα. Το Σχολείο ϖροτρέϖει τους µαθητές να αϖοφύγουν ακόµη και να δοκιµάσουν να καϖνίσουν τόσο για τη δική τους υγεία όσο και για την υγεία των άλλων. Το κάϖνισµα δηµόσια, ϖέρα αϖό ϖρόκληση, συνιστά ϖειθαρχικό ϖαράϖτωµα. (δ) εν εϖιτρέϖεται να ϖροσκαλούνται εξωσχολικοί στο Σχολείο. Είναι ϖαράϖτωµα και τιµωρείται. Εξωσχολικός µϖορεί να εϖικοινωνεί µε µαθητή µόνο µετά αϖό άδεια της ιεύθυνσης του Σχολείου. (ε) Ιδιαίτερη έµφαση θα ϖρέϖει να δίνουν οι µαθητές στην ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. Η ϖροσωϖική υγεία καθώς και ο σεβασµός της υγείας των άλλων εξαρτάται ϖολύ αϖό το σχολαστικό τρόϖο τήρησης των οδηγιών υγιεινής. Αϖό το άφθονο νερό και το σαϖούνι κρίνεται ο ϖολιτισµός µιας χώρας. «Η καθαριότητα είναι µισή αρχοντιά.» Υϖάρχουν αρκετοί κάλαθοι των αχρήστων. Αϖαγορεύεται οι µαθητές να ρίχνουν οτιδήϖοτε άχρηστο στην αυλή του Σχολείου. /12

13 (στ) Αυλή ϖαιχνίδι - ασφάλεια -13- Στα διαλείµµατα δεν εϖιτρέϖονται ϖαιγνίδια µε µϖάλα, όταν αυτά δε βρίσκονται κάτω αϖό την εϖίβλεψη καθηγητών. Αϖαγορεύονται τα ϖαιγνίδια µε το νερό στις βρύσες, η βία, τα αισχρόλογα, το τρέξιµο χωρίς λόγο κατά την ώρα του διαλείµµατος στις σκάλες και στους διαδρόµους. Οι µαθητές αϖαγορεύεται να αγγίζουν ηλεκτροφόρα σύρµατα ή σϖασµένες ϖρίζες ή οϖοιοδήϖοτε άγνωστο αντικείµενο. Αναφέρουν στον υϖεύθυνο καθηγητή ή Β.. οϖοιαδήϖοτε φθορά ϖαρατηρούν. Αϖαγορεύεται να ϖροκαλούν ζηµιά στη σχολική ϖεριουσία. Τις ζηµιές θα τις ϖληρώνουν οι γονείς. (ζ) Κυλικείο Θα ϖρέϖει να ακολουθείται η σειρά ϖροτεραιότητας. Οι µαθητές αϖαγορεύεται να σϖρώχνουν, να ϖροκαλούν θόρυβο. Συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του εφηµερεύοντα καθηγητή. Τα είδη ϖου διαθέτει το κυλικείο έχουν εγκριθεί αϖό αρµόδια εϖιτροϖή και οι µαθητές θα ϖρέϖει να ϖεριορίζονται σ αυτά και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του εφηµερεύοντα. (η) Θρανία Καρέκλες - Τάξη Κάθε µαθητής έχει ευθύνη για την καρέκλα και το θρανίο του. Αν γίνουν ζηµιές ή ϖαρουσιαστούν αναγραφόµενα σ αυτά, τότε έχει την ευθύνη να τα καθαρίσει ή να αϖοζηµιώσει το Σχολείο για την αξία τους. Το ίδιο ισχύει και για τους τοίχους, την έδρα, τον ϖίνακα, τις ϖινακίδες της τάξης του κ.ά. Τα ίδια ισχύουν και για τα εργαστήρια και για τις ειδικές αίθουσες. Ο καθηγητής ελέγχει την κατάσταση της τάξης στην αρχή της ϖεριόδου µε την είσοδό του καθώς και στο τέλος του µαθήµατος. Ιδιαίτερα υϖεύθυνοι για την όλη εικόνα της τάξης είναι τόσο ο οικείος Υϖεύθυνος Τµήµατος όσο και οι εϖιµελητές. Ο οικείος Β.. του τµήµατος ενηµερώνεται για οϖοιαδήϖοτε ατασθαλία. Στις τάξεις θα ϖρέϖει να τηρείται το σχεδιάγραµµα θέσεων ϖου συµφωνείται µε τον υϖεύθυνο καθηγητή, εκτός εάν ο καθηγητής του µαθήµατος αϖοφασίσει τη διεξαγωγή του µαθήµατός του διαφορετικά. Αϖοφεύγεται κάθε ενέργεια ϖου εϖηρεάζει την καθαριότητα και διαταράσσει την τάξη και ιδιαίτερα την οµαλή και αϖοδοτική διεξαγωγή του µαθήµατος. Οι µαθητές θα ϖρέϖει να έχουν µαζί τους βιβλία, τετράδια και όλα τα χρειώδη για το µάθηµα, ώστε να µη χρειάζεται να τα δανείζονται αϖό συµµαθητές τους. εν εϖιτρέϖεται οι µαθητές να αφήνουν βιβλία, τετράδια και άλλα ϖροσωϖικά είδη κάτω αϖό τα θρανία ή µέσα στην τάξη, µετά το ϖέρας των µαθηµάτων. Στη διάρκεια των διαλειµµάτων όλοι ϖρέϖει να βγαίνουν αϖό τις αίθουσες διδασκαλίας στην αυλή. Στην τάξη ϖαραµένουν µόνο οι εϖιµελητές ϖου έχουν και την ευθύνη για κάθε ζηµιά ή κλοϖή ϖου τυχόν θα σηµειωθεί στη διάρκεια της µέρας. Αϖαγορεύεται ο εορτασµός ϖροσωϖικών στιγµών των µαθητών, όϖως γενεθλίων, ονοµαστικών γιορτών, κ.α, στην τάξη ή σε οϖοιοδήϖοτε άλλο χώρο του σχολείου. /13

14 ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (α) Σχέση µε συµµαθητές Η ευγένεια, η υϖοµονή, η ανεκτικότητα και η αϖοδοχή της διαφορετικότητας του άλλου καθώς και η αϖοδοχή των αλλόγλωσσων µαθητών είναι καθήκον και υϖοχρέωση όλων των µαθητών. Ιδιαίτερα ϖρέϖει να ϖαρέχεται βοήθεια και αγάϖη στα ϖαιδιά αυτά, ώστε να νιώθουν ότι βρίσκονται σε φιλικό ϖεριβάλλον. (β) Εϖίσκεψη στην Υϖηρεσία Εϖαγγελµατικής και Συµβουλευτικής Αγωγής. Συνάντηση µε τον Καθηγητή Εϖαγγελµατικής και Συµβουλευτικής Αγωγής γίνεται µόνο µετά αϖό ραντεβού και αφού ενηµερωθούν ϖροηγουµένως οι διδάσκοντες να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Αντίγραφο µε τα ονόµατα των µαθητών ϖου έχουν ϖρογραµµατισµένη συνάντηση µε τη Σύµβουλο αναρτάται στον Κ.Σ. καθώς και ο χρόνος συνάντησης. (γ) Σχέση καθηγητών γονιών: Το σχολείο εϖιζητεί µε κάθε τρόϖο τη συνεργασία µε τους γονείς. Οι καθηγητές εϖιζητούν την εµϖιστοσύνη των γονιών, ώστε να βρίσκονται δίϖλα στο Σχολείο και να στηρίζουν τις αϖοφάσεις του, ακόµα και αν αυτές είναι τιµωρητικές για τα ϖαιδιά τους, γιατί στόχος είναι το συµφέρον των ϖαιδιών τους, η ασφάλεια και η διαϖαιδαγώγησή τους στις αρχές της δηµοκρατίας και του ανθρωϖισµού. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο μέσα σ ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό περιβάλλον πραγματώνονται οι στόχοι της παιδείας και η αγωγή των νέων. /14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ KYKKOY B ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 2016 Γ3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν πάντοτε στο σχολείο την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ 3 ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 Κ 16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ.1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ο Λ Η 1. Οι μαθητές και μαθήτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ...3 Β. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ...4 Γ. ΑΠΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 2017 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Θ. 62329, 8063 Πάφος ΑΡ. ΤΗΛ : 26944724 ΑΡ. ΦΑΞ: 26951467 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ... 3 Β. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... 4 Γ. ΑΠΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες Α. ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Θ. 62329, 8063 Πάφος ΑΡ. ΤΗΛ : 26944724 ΑΡ. ΦΑΞ: 26951467 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 48 2572 Πέρα Χωρίο, τηλ.: 22521055, φαξ.: 22521626 e-mail: gym-pera-chorio-nisou-lef@schools.ac.cy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Στολή και

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ιούνιος 2015 Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Γυμνασίου μας είναι βασισμένοι πάνω στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω.

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς και να τηρούμε τους κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες Χρήσιμες Πληροφορίες μαζί πάμε μπροστά ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες, Σε ένα σχολείο που θέλει να διακριθεί οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πολλές και οι στόχοι υψηλοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Προτιμότερο να είσαι επαίτης παρά απαίδευτος, γιατί ως ζητιάνος σου λείπουν λεφτά μα ως απαίδευτος σου λείπει ανθρωπιά. Διογένης Σχολικός κανονισμός είναι ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Μ 104 Γ 29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ---------------------------------- Α. Ημέρα λήξης μαθημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Το καθημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.15 π.μ. Μετά την ώρα αυτή η πόρτα του σχολείου κλείνει. 2. Οι μαθητές προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Μόνους τους παιδευθέντας ελευθέρους είναι Επίκτητος Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤ ΙΟΥ» Αγίου Ανδρόνικου, 3020

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές του Γυμνασίου Πολεμιδιών ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ gym-ag-dometios-lef@schools.com.cy http://www.moec.gov.cy/nomos/kdp310.htm ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ gym-ag-dometios-lef@schools.com.cy http://www.moec.gov.cy/nomos/kdp310.htm ΘΕΜΑΤΑ: 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως η πολιτεία λειτουργεί με συνταγματικούς θεσμούς και νόμους και όπως η κοινωνία είναι οργανωμένη με θεσμούς, έτσι και το σχολείο, ως οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 Περιεχόμενα: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α. Εισαγωγή Β. Χρόνος εξετάσεων Γ. Διεξαγωγή γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή / της μαθήτριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό πρέπει οι γονείς να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014 Το σχολείο είναι χώρος Αγωγής Μάθησης Δημιουργίας Πολιτισμού Ελευθερίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2013-2014 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 3 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 3 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 3 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Οι βασικές αρχές, σύµφωνες µε το κοινό όραµα του Σχολείου, που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό καθορίστηκαν σε συνεργασία µε τη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλοι μας ανήκουμε σε μια κοινωνική ομάδα και γι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να εφαρμόζουμε τους κανόνες συμπεριφοράς της ομάδας μας. Με τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς που έχει εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ /4/2015 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ /4/2015 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Μ101 K197 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 20/4/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ 2 0 1 4-2015 ΘΕΜΑΤΑ: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 6023 Λάρνακα ΤΗΛ. : 24652972, FAX: 24628600 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 6023 Λάρνακα ΤΗΛ. : 24652972, FAX: 24628600 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 6023 Λάρνακα ΤΗΛ. : 24652972, FAX: 24628600 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Ευρυβιάδιου Γυμνασίου Λάρνακας απευθύνονται τόσο στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η κωδικοποίηση και έκδοση κανονισμών και κανόνων ορθής συμπεριφοράς αποτελεί μέρος της προσφερόμενης από το σχολείο αγωγής και στοχεύει στην άσκηση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΙΡΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Λεμεσός, 1 η Σεπτεμβρίου 2015 ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 3. Μη εξεταζόµενα µαθήµατα υστερούντες βελτίωση βαθµολογίας Εάν ένας µαθητής υστερεί σε µη εξεταζόµενο µάθηµα, τότε υϖοχρεούται να ϖαρακαθίσει σε γρ

2 3. Μη εξεταζόµενα µαθήµατα υστερούντες βελτίωση βαθµολογίας Εάν ένας µαθητής υστερεί σε µη εξεταζόµενο µάθηµα, τότε υϖοχρεούται να ϖαρακαθίσει σε γρ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙ Η ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Μ175 / K257 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου

Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου Στο πλαίσιο της απαραίτητης ενημέρωσης που οφείλει το σχολείο προς τις οικογένειες των παιδιών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα τα οποία αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ Π& Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ -------- Ταχ.Δ/νση:Ηρώς Κων/πούλου 13Β Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ... 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ... 3 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ... 4 ΦΟΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Β Δ/ΝΣΗ Δ.Ε ΑΘΗΝΑΣ 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε 1 ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ Λεωφ. Ειρήνης 34, Πεύκη,15121 Τηλ. 210-8064586 Fax:210-8020251 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Π Α Λ Ο Υ Ρ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Π Α Λ Ο Υ Ρ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Π Α Λ Ο Υ Ρ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Αιγέως 18, 1035 Παλουριώτισσα Τ.Θ.29076, 1621 Λευκωσία τηλ.: 22435470, φαξ.: 22349926 e-mail: gym-palouriotissa-lef@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 ο ΓΕΛΝαυπάκτου Ν.Τσάρα 6 Ναύπακτος 30300 Τηλ: 2634027394 FAX 2634027394 mail@2lyk-nafpakt.ait.sch.gr http://2lyk-nafpakt.ait.sch.gr/ 2 Γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός 3 ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου

Εσωτερικός κανονισμός 3 ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου Εσωτερικός κανονισμός 3 ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου Η Σχολική Κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 Τ.Θ. 51687, 3507 ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ.: 25 871402, ΦΑΞ: 25 305293 - 2 - Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας της Σχολής (όπου μαθητής = μαθητής/τρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σχολικό έτος 2014-2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ To παρόν κείμενο στοχεύει στην πραγμάτωση του παιδαγωγικού έργου και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 11 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 11 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 11 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά για το Σχολικό Κανονισμό. - Ο Σχολικός Κανονισμός είναι κάτι σαν το τοπικό Σύνταγμα κάθε σχολικής μονάδας! Πρέπει να συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Το βιβλίο αυτό ανήκει στ μαθητ της τάξης Όνομα: Επίθετο:. Όνομα πατέρα:. Όνομα μητέρας: Διεύθυνση σπιτιού:. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπ αιδε υτ ικοί στόχ οι

Εκπ αιδε υτ ικοί στόχ οι ΓΥΜ ΝΑ ΣΙΟ ΛΙ ΒΑ Ι ΑΣ ΣΙΝΤΙ ΚΗΣ Ν. ΣΕΡΡ ΩΝ Σχ ολικό έτ ος 20 1 1-1 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εκπ αιδε υτ ικοί στόχ οι Το Γυµνάσιο Λιβαδιάς κάνει µία συνεχή προσπάθεια να είναι ένα ποιοτικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ... 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ... 3 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ... 4 ΦΟΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 ο ΓυμνάσιοΜυτιλήνης Ερμού 1 Μυτιλήνη 81100 Τηλ: 2251022502 FAX 2251042588 Email:mail@1gym-mytil.les.sch.gr 2 Γονείς και κηδεμόνες Αγαπητοί μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Αγαπητέ μαθητή και αγαπητή μαθήτρια, Το σχολείο δεν αποτελεί μόνο ένα χώρο μάθησης. Είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας, καθώς μέσα σε αυτό αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... 2 ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ... 3 ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ... 5 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ... 5 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ... 6 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΛΕΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΛΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΛΕΑΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 14 των περί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών διαμορφώνονται σήμερα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ΝΟΤΗΤΑΤΑΞΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΚΑΘΗ ΚΟΝΤΑΓΥΜΝΑΣΙΟΓΝΩΣΕΙΣΑΠΟΔΟ ΧΗΣΥΝΕΠΕΙΑΕΓΚΩΜΗΣΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΑΓΑΠΗΕΥΘΥΝΗΚΥΡΙΑΚΟΣΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΔΙΑΛΟΓΟΣΝΕΟΚΛΕΟΥΣΕΝΣ ΥΝΑΙΣΘΗΣΗΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΕΥΣΥΝΕΙ ΔΗΣΙΑΥΠΑΚΟΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 2. Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (από την Εκπαιδευτική Νομοθεσία) 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 2. Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (από την Εκπαιδευτική Νομοθεσία) 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 2 Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (από την Εκπαιδευτική Νομοθεσία) 3 Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονική φοίτηση απουσίες 4 Μαθητική στολή και εμφάνιση 5 Συμπεριφορά ευθύνες και καθήκοντα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2015-2016 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Πέραν από τους βασικούς στόχους που θέτει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Σχολική Χρονιά

Εσωτερικοί Κανονισμοί Σχολική Χρονιά Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Εκδρομές: Οι μαθητές/τριες έχουν την υποχρέωση να πληρώσουν το ποσό των 8.00 για κάλυψη δύο εκδρομών το έτος, το οποίο συνήθως εισπράττεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Μ4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ σελ. 2 Εισαγωγή 2. ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ σελ. 3 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο Σχολικός Κανονισμός εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ Μ 4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ Μ 4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ Μ 4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος σας καλωσορίζουμε στο σχολείο και σας ευχόμαστε να περάσετε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά

Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 Το σχολείο πρέπει να δείχνει στα παιδιά ποιου είδους συμπεριφορά αναμένεται από αυτά. Ο κώδικας συμπεριφοράς καταρτίζεται από το Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014. Ανδρούλα Σταυρινού Διευθύντρια. ΙΘ. Επικύρωση Κανονισμών 23

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014. Ανδρούλα Σταυρινού Διευθύντρια. ΙΘ. Επικύρωση Κανονισμών 23 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Ανδρούλα Σταυρινού Διευθύντρια Διεύθυνση: Πάροδος Στωικών, 4151 Κ. Πολεμίδια, Τηλ. 25305702, Φαξ 25305713 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Εισαγωγή 1 Α. Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού Αγαπητοί γονείς και μαθητές, Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 Στο κεφάλαιο Γ, 14(Ι) των Κανονισμών Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ» Σκο πευτη ρίου 17 Κο ρ ωπί, ( πίσω από τη Σχ ο λ ή Ευ ελπίδων της ΒΑ ΡΗ Σ ) Τ.Θ. 4 93 5, Τ.Κ. 1 9400 Τηλ. : 2109 6 5 48 6 7,2 1 0 9 6 54 9 1 8 Fa

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Σχολικό Έτος: 2015-2016 1 Ο όρος "σχολικός κανονισμός" δηλώνει το σύνολο των κανόνων, οι οποίοι συμβάλλουν στη μεθοδική και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ

ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Η ΣΤΟΛΗ 2-3 ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΥΜΦΑΝΙΣΗ 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 5-12 ΕΚΔΡΟΜΕΣ 12-15 ΔΙΑΦΟΡΑ 15-17 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Συζήτηση στην Θεσσαλονίκη 15.3.2009

Ανοικτή Συζήτηση στην Θεσσαλονίκη 15.3.2009 «Ο ρόλος των µαθητών στην σύνταξη και εφαρµογή Σχολικών Κανονισµών» Ανοικτή Συζήτηση στην Θεσσαλονίκη 15.3.2009 Σύνοψη των κυριότερων απόψεων και προτάσεων των µαθητών Η Ανοικτή Συζήτηση διοργανώθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2015-2016 Η άγνοια των κανονισμών δεν αποτελεί δικαιολογία για παραπτώματα ή συμπεριφορές εκτός των σχολικών κανονισμών. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Εσωτερικοί Κανονισµοί του Σχολείου 2. Προσέλευση και παραµονή στο Σχολείο 3. Έξοδος από το Σχολείο 4. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Μαθητών 5. Συµπεριφορά Πειθαρχία Ι. Γενικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΑΘΗΤΕΣ. Κεφάλαιο Α. Θεμελιώδη

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΑΘΗΤΕΣ. Κεφάλαιο Α. Θεμελιώδη ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Το βιβλιαράκι αυτό που τιτλοφορείται «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές αλλά και τους γονείς / κηδεμόνες τους ν αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 14 των περί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15 ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αγαπητοί γονείς, Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015. Εγκρίθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολική χρονιά 2015-16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ Κάθε µέρα Η συµπεριφορά κάθε µαθητή και µαθήτριας εντός, αλλά και εκτός, του χώρου του Σχολείου αποτελεί τον καθρέφτη της αγωγής του / της.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ180 /K287 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ Γ Ρ Α Π Σ Ε Ε Ξ Ε Σ Α Ε Ι Λ Η Ξ Η Φ Ο Λ Ι Κ Η Φ Ρ Ο Ν Ι Α

ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ180 /K287 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ Γ Ρ Α Π Σ Ε Ε Ξ Ε Σ Α Ε Ι Λ Η Ξ Η Φ Ο Λ Ι Κ Η Φ Ρ Ο Ν Ι Α ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ180 /K287 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ Α ΚΑΙ Β ΣΑΞΗ Γ Ρ Α Π Σ Ε Ε Ξ Ε Σ Α Ε Ι Λ Η Ξ Η Φ Ο Λ Ι Κ Η Φ Ρ Ο Ν Ι Α 2 0 1 4-2015 ΘΕΜΑΣΑ: Α. Διακοπή μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχολείο, μαθητές και καθηγητές, είναι μια μικρογραφία της ανθρώπινης κοινωνίας, τα μέλη της οποίας έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΡΙΜΗΝΑ - ΩΡΑΡΙΟ

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΡΙΜΗΝΑ - ΩΡΑΡΙΟ Νόμο, Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167), ο οποίος αποτελεί το πλήρες επίσημο νομοθετημένο κείμενο. Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου μας βρίσκεται και στην ιστοσελίδα http://2dim-pefkis.att.sch.gr/ H διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο "σχολικός κανονισµός" εννοούµε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγµατοποιείται ανενόχλητα, µεθοδικά και αποτελεσµατικά το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ηρώων 1 Ωραιόκαστρο Ταχ. Κώδικας: 57013 Πληροφορίες: Νικόλαος Γ. Νταμπαλής Τηλέφωνο: 2310699639 FAX: 2310699639 e-mail: mail@3gym-oraiok.thess.sch.gr Ιστοσελίδα: http://3gym-oraiok.thess.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος :

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος : 9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών Σχολ. Έτος : 2016-17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 1/9/2016-30/6/2017 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 11 Σεπτ. 20 Ιαν. 2 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 21 Ιαν. 31 Μαϊου Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα Τάξεις Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 1 ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 2015-16 ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α 97 49 48 4 Β 101 52 49 4 Γ 65 33 32 3 ΣΥΝΟΛΟ 263 134 129 11 Σχολικό Έτος 2014-15: Μαθητές 256,

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Κηδεμόνων

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Κηδεμόνων ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Κηδεμόνων Η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί κοινό έργο γονέων και εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμούς 6 και 7, αντίστοιχα, εφαρμόζονται πάνω σε ενιαία βάση

Κανονισμούς 6 και 7, αντίστοιχα, εφαρμόζονται πάνω σε ενιαία βάση Ε.Ε. Παρ. III(I) 1715 Κ.Δ.Π. 168/2001 Αρ. 3493, 27.4.2001 Αριθμός 168 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2001 που εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 15 Σεπτεµβρίου 2012 "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ευχόµαστε σε όλους υγεία, δύναµη και επιτυχία στους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ Κ.Κ. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΕΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ Κ.Κ. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ Κ.Κ. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 7 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Ζάππα και Παπαναστασίου, Τηλ.: 210 4620092, 210 4619731, Φαξ : 210 4620092) ικτυακός τόπος : http://7gym-kerats.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( )

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.. 60/06, Π.. 50/08) α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα