ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΤΗΣ Α 7/2009 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ( Α 8/2009, 2/2010, 3/2010, 7/2010 ΚΑΙ 8/2010_)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΤΗΣ Α 7/2009 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ( Α 8/2009, 2/2010, 3/2010, 7/2010 ΚΑΙ 8/2010_)"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΤΗΣ Α 7/2009 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ( Α 8/2009, 2/2010, 3/2010, 7/2010 ΚΑΙ 8/2010_) ΦΑΡΜΑΚΑ Άρθρο 331 Όροι φαρµακευτικών προϊόντων 1. Ανώτατη χονδρική τιµή των φαρµακευτικών προϊόντων είναι η τιµή πώλησης προς τους φαρµακοποιούς. Στην τιµή αυτή συµπεριλαµβάνεται το κέρδος του φαρµακέµπορου και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις. 2. Η ανώτατη λιανική τιµή των φαρµακευτικών προϊόντων καθορίζεται µε βάση τη χονδρική τιµή, προσθέτοντας το νόµιµο κέρδος φαρµακοποιού και τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Οι λιανικές τιµές είναι ενιαίες σε όλη τη χώρα, µε εξαίρεση τις περιοχές που ισχύει µειωµένος συντελεστής Φ.Π.Α. 3. Καθαρή τιµή είναι η τιµή πώλησης από τις φαρµακευτικές εταιρείες προς τους φαρµακεµπόρους. Η καθαρή τιµή καθορίζεται µε βάση τη χονδρική τιµή µειωµένη κατά 7,78%. 4. Ανώτατη Νοσοκοµειακή τιµή των φαρµάκων είναι η τιµή πώλησης προς το ηµόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρµακεία των Ιδιωτικών Κλινικών. Η τιµή αυτή είναι η χονδρική µειωµένη κατά 13%. Η ίδια τιµή ισχύει και για την πώληση από τον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα προς τα ιδιωτικά φαρµακεία και τους φαρµακέµπορους των φαρµακευτικών προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/ ). 5. Ανώτατη Ασφαλιστική τιµή είναι το 96% της καθαρής τιµής του κάθε φαρµακευτικού προϊόντος, µειωµένη κατά το ποσοστό συµµετοχής του ασφαλισµένου. 6. Πρωτότυπο ιδιοσκεύασµα είναι το προϊόν των οίκων που πραγµατοποίησαν την έρευνα και εισήγαγαν διεθνώς την δραστική ουσία στην θεραπευτική, καθώς και το ίδιο ιδιοσκεύασµα που παρασκευάζεται από άλλους κατόπιν νοµίµου εκχωρήσεως των σχετικών δικαιωµάτων από τους δικαιούχους. 7. Ουσιωδώς όµοιο φαρµακευτικό προϊόν είναι το φαρµακευτικό προϊόν το οποίο έχει την ίδια δραστική ουσία µε το αντίστοιχο πρωτότυπο και για το οποίο έχει εγκριθεί άδεια κυκλοφορίας. 8. Ο χαρακτηρισµός φαρµακευτικού προϊόντος ως πρωτοτύπου ή φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας δραστικής ουσίας, θα αναγράφεται επάνω στη νόµιµη άδεια κυκλοφορίας του φαρµάκου, η οποία εκδίδεται από τον Ε.Ο.Φ. 9. Ειδικά για τα φάρµακα της παρ. 2, του αρ. 12, του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/ ) η λιανική τιµή πώλησης τους από τα ιδιωτικά φαρµακεία στους δικαιούχους είναι η νοσοκοµειακή τιµή, στην οποία προστίθεται 2,5% ως ποσοστό κέρδους φαρµακέµπορου και επί της τιµής που προκύπτει, προστίθεται 18% ως ποσοστό κέρδους του φαρµακοποιού. Επί της τελικής τιµής προστίθεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α). Για τα φάρµακα αυτά δεν εφαρµόζεται η έκπτωση της παρ. 1 του άρθρου 333.

2 Άρθρο 332 Ποσοστά κέρδους 1. Για τους φαρµακέµπορους, το ποσοστό µικτού κέρδους είναι 8% και υπολογίζεται πάνω στην καθαρή τιµή του παραγωγού ή εισαγωγέα. Το ως άνω ποσοστό κέρδους παρέχεται ως υποχρεωτική έκπτωση. 2. Για τους φαρµακοποιούς, ποσοστό µικτού κέρδους 35%, που υπολογίζεται πάνω στη χονδρική τιµή. Άρθρο 333 Εκπτώσεις 1. Σε περιπτώσεις πωλήσεων προς φαρµακεία, που βρίσκονται εκτός έδρας Νοµού και σε πόλεις µε λιγότερους από κατοίκους (µε εξαίρεση τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης), παρέχεται από τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς και φαρµακέµπορους υποχρεωτική έκπτωση 4% επί της χονδρικής τιµής. Για να έχουν τη δυνατότητα οι φαρµακέµποροι να παρέχουν τις εκπτώσεις αυτές στα φαρµακεία της παρ.1 του παρόντος άρθρου, οι παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς χορηγούν προς αυτούς υποχρεωτικά πρόσθετη έκπτωση 0,4% επί της χονδρικής τιµής για όλες τις πωλήσεις. 2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς µπορούν να παρέχουν: α) πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκοµειακής τιµής προς το ηµόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, τα Ιδρύµατα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρµακεία των Ιδιωτικών Κλινικών, β) πρόσθετη έκπτωση µέχρι 5% προς τους φαρµακέµπορους, τα φαρµακεία και τους συνεταιρισµούς τους, επί της χονδρικής τιµής, µε την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιµολόγιο πώλησης. Την έκπτωση της περίπτωσης β` µπορούν να παρέχουν στα φαρµακεία και οι φαρµακέµποροι και οι συνεταιρισµοί των φαρµακείων. 3. Η υπέρβαση του ορίου εκπτώσεων της περίπτωσης β της προηγούµενης παραγράφου, έχει ως συνέπεια εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανοµικό Κώδικα, τη µείωση της τιµής σε ποσοστό ανάλογο της επιπλέον έκπτωσης που χορηγείται. Άρθρο 334 Φαρµακευτικά προϊόντα παραγόµενα στην Ελλάδα 1.Για φαρµακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί και τιµολογούνται στην ελληνική αγορά και δεν είναι εγκεκριµένα και τιµολογηµένα στα κράτη - µέλη της ΕΕ, η τιµή τους θα καθορίζεται βάσει κοστολογίου στο οποίο θα περιλαµβάνονται οι δαπάνες παραγωγής και συσκευασίας για κάθε µορφή και συσκευασία, οι δαπάνες ιοίκησης - ιάθεσης - ιάδοσης καθοριζόµενες από αντίστοιχους επικαιροποιηµένους ανά διετία πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα µέσα έξοδα του κλάδου. εν θεωρούνται στοιχεία κόστους τα παρακάτω: α. Τόκοι υπερηµερίας. β. Φόροι προσωπικοί (π.χ. εισοδήµατος κλπ.)

3 γ. Έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν. δ. Τιµές δραστικών ουσιών οιουδήποτε προµηθευτή (πλην ερευνητού δραστικής ουσίας) υψηλότερες της τιµής πώλησης από τον ερευνητή οίκο. ε. Προµήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν σχετίζονται µε την παραγωγή και διάθεση των φαρµακευτικών προϊόντων. 2. Για εκείνα τα φαρµακευτικά προϊόντα για τα οποία έχει αναπτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρµακοτεχνικής µορφής ελληνικής κατοχυρωµένης ευρεσιτεχνίας και για τα οποία υφίστανται κλινικές φαρµακοκινητικές µελέτες και άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ, στη διαµόρφωση του κοστολογίου θα λαµβάνεται επιπλέον υπόψη και η αξία νέων επενδύσεων, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της δραστικής ουσίας ή φαρµακοτεχνικής µορφής, καθώς και η αποτίµηση της τεχνογνωσίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παρεµφερών φαρµακοτεχνικών µορφών. 3. Το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός αποσβέσεων, τόκων και κέρδους τρίτων για φασόν. Άρθρο 335 Παρασκευαζόµενα συσκευαζόµενα και έτοιµα εισαγόµενα Φαρµακευτικά Προϊόντα Η χονδρική τιµή όλων των παρασκευαζοµένων, συσκευασµένων και έτοιµων εισαγοµένων φαρµάκων δεν µπορεί να υπερβαίνει την τιµή που καθορίζει η Υπηρεσία κατά το άρθρο 336, εκτός εάν η Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων αποδεχθεί ότι η συγκεκριµένη τιµή είναι κατώτερη του κόστους, κατόπιν σύγκρισης των στοιχείων κόστους που υποβάλλει η φαρµακευτική επιχείρηση στην Υπηρεσία, µε τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει ή συλλέγει η αρµόδια Υπηρεσία. Άρθρο 336 Έρευνα τιµών πώλησης - Καθορισµός τιµών φαρµακευτικών προϊόντων 1. Οι τιµές πώλησης των φαρµακευτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά καθορίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (Γ.Γ.Ε), µετά τη διεξαγωγή έρευνας στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στα οποία κυκλοφορεί το φαρµακευτικό προϊόν και λαµβάνεται υπόψη η τιµή πώλησης προς χονδρέµπορο. Η τιµή αυτή προκύπτει από το µέσο όρο των τριών (3) χαµηλότερων αντιστοίχων τιµών του φαρµακευτικού προϊόντος στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται επίσηµα στοιχεία από τις αρµόδιες αρχές των χωρών αυτών. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για τις οποίες υφίστανται επίσηµα στοιχεία, ανακοινώνονται µε το 1 ελτίο Τιµών κάθε χρόνο. Για τον καθορισµό της τιµής, απαιτείται το φαρµακευτικό προϊόν, να έχει λάβει τιµή στην ίδια µορφή και περιεκτικότητα, σε τρία (3) τουλάχιστον από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για τα χαρακτηρισµένα βάσει της άδειας κυκλοφορίας τους ως ορφανά φαρµακευτικά προϊόντα, καθώς και για τα παράγωγα αίµατος, η Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων γνωµοδοτεί τόσο για τη µέθοδο καθορισµού τιµής, όσο και για την τιµή τους. 2. Τα στοιχεία για τον υπολογισµό της τιµής κάθε φαρµακευτικού προϊόντος είναι τα εξής: α) η δραστική ουσία του φαρµακευτικού προϊόντος, β) η φαρµακοτεχνική µορφή, γ) η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία στην κατάλληλη µονάδα µέτρησης ανά φαρµακευτικό προϊόν, δ) η συσκευασία του φαρµακευτικού προϊόντος, ε) ο

4 υπεύθυνος κυκλοφορίας ή δικαιούχος σήµατος του φαρµακευτικού προϊόντος, στ) το όνοµα του φαρµακευτικού προϊόντος, η) η κατηγοριοποίηση των φαρµακευτικών προϊόντων σύµφωνα µε το σύστηµα Ανατοµικής Θεραπευτικής Χηµικής κατηγοριοποίησης (ATC) του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας, θ) η χονδρική τιµή, ή/και η λιανική τιµή ή/και η τιµή διάθεσης προς χονδρεµπόρους (ex-factory) του φαρµακευτικού προϊόντος, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των στοιχείων σε κάθε κράτος - µέλος της Ε.Ε. 3. Το Τµήµα Τιµών Φαρµάκων, της ιεύθυνσης Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (Γ.Γ.Ε.), συλλέγει τα ανωτέρω στοιχεία για την τιµολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων από τις επίσηµες πηγές των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όπως αρµόδια υπουργεία ή άλλες επίσηµες αρχές και φορείς. Η πρόσβαση στις εν λόγω πηγές συλλογής των στοιχείων γίνεται µέσω εξειδικευµένων ηλεκτρονικών ιστοτόπων των επίσηµων πηγών κάθε κράτους - µέλους της Ε.Ε. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η πρόσβαση µέσω ιστοτόπων των αρµοδίων υπουργείων ή άλλων επίσηµων αρχών και φορέων, ή η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων από τις πηγές αυτές δεν είναι πλήρης, τότε τα πλήρη ή τα λοιπά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό της τιµής των φαρµακευτικών προϊόντων αναζητούνται από το Τµήµα Τιµών Φαρµάκων, της ιεύθυνσης Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων της Γ.Γ.Ε., µε τη δυνατότητα συνδροµής του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) ή και του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ), από αντικειµενικά αξιόπιστες πηγές. Πριν την έκδοση του σχετικού ελτίου Τιµών φαρµάκων, η αρµόδια υπηρεσία της ΓΓΕ δηµοσιεύει τις πηγές των τιµών στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε. 4. Με βάση τα στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το Τµήµα Τιµών Φαρµάκων της ιεύθυνσης Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων της Γ.Γ.Ε. προβαίνει σε αντιστοίχηση των φαρµακευτικών προϊόντων που έχουν εγκριθεί και τιµολογούνται στην ελληνική αγορά µε τα φαρµακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί και τιµολογούνται στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. Για την αντιστοίχηση αυτή λαµβάνονται σωρευτικά υπόψη τα κριτήρια β), γ) και στ) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του ως άνω κριτηρίου στ), χρησιµοποιούνται σωρευτικά τα κριτήρια α), β), γ) και ε). Μετά την εφαρµογή των διαδικασιών της ανωτέρου παραγράφου, ακολουθεί ο εντοπισµός των φαρµακευτικών προϊόντων που έχουν εγκριθεί και τιµολογούνται στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και τα οποία αντιστοιχούν απόλυτα ως προς το κριτήριο δ της παρ.2 του παρόντος άρθρου µε τα φαρµακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί και τιµολογούνται στην ελληνική αγορά. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζονται τέτοια φαρµακευτικά προϊόντα σε κάποια χώρα, τότε εντοπίζονται φάρµακα µε διαφορετική συσκευασία στα οποία γίνεται σύγκριση και αναγωγή, µε την εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του αρ. 342 της παρούσας. Για την αντιστοίχιση και σύγκριση των φαρµακευτικών προϊόντων που έχουν εγκριθεί και τιµολογούνται στην ελληνική αγορά, µε τα φαρµακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί και τιµολογούνται στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), δεν λαµβάνονται υπόψη συσκευασίες οι οποίες υπερβαίνουν το τετραπλάσιο της αντίστοιχης ελληνικής συσκευασίας του ίδιου φαρµακευτικού προϊόντος, µε εξαίρεση τα φαρµακευτικά προϊόντα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/ ). Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρµόζεται για την αντιστοίχιση και την σύγκριση των ενεσίµων φαρµακευτικών προϊόντων, καθώς και στις περιπτώσεις όπου η συσκευασία του φαρµακευτικού προϊόντος, όπως έχει εγκριθεί και τιµολογείται στα κράτη - µέλη της Ευρωπαικής Ενωσης, είναι µοναδική και ισούται ή υπερβαίνει το τετραπλάσιο της αντίστοιχης ελληνικής συσκευασίας του ίδιου φαρµακευτικού προϊόντος.

5 5. Για τη µετατροπή τιµών φαρµακευτικών προϊόντων από άλλο νόµισµα σε ευρώ ( ), αναφορικά µε τα φαρµακευτικά προϊόντα τα οποία έχουν εγκριθεί και τιµολογούνται στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. που δεν µετέχουν στην Ευρωζώνη, το Τµήµα Τιµών Φαρµάκων της ιεύθυνσης Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων της Γ.Γ.Ε. χρησιµοποιεί τις επίσηµες συναλλαγµατικές ισοτιµίες του ευρώ µε τα άλλα εθνικά νοµίσµατα, όπως αυτές προκύπτουν από τα επίσηµα στοιχεία που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του διµήνου που προηγείται της έκδοσης του σχετικού ελτίου Τιµών Φαρµάκων. 6. Για τη διενέργεια της έρευνας ζητείται από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις η υποβολή στην αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου φύλλου έρευνας τιµών φαρµάκων - υπεύθυνη δήλωση στο οποίο περιλαµβάνονται: α) τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στα οποία κυκλοφορεί το φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο ζητείται ο καθορισµός της τιµής, β) η ονοµασία, η συσκευασία, η δραστική ουσία, η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία, η κατηγοριοποίηση των φαρµακευτικών προϊόντων σύµφωνα µε το σύστηµα Ανατοµικής Θεραπευτικής Χηµικής κατηγοριοποίησης (ATC) του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας και η φαρµακοτεχνική µορφή µε τις οποίες κυκλοφορεί το εν λόγω φαρµακευτικό προϊόν. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στην ανωτέρω υπηρεσία και σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 7. Η τιµή των φαρµακευτικών προϊόντων επανεξετάζεται και ανατιµολογείται από την Υπηρεσία τρεις (3) φορές το χρόνο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις αποστέλλουν φύλλα έρευνας τιµών φαρµάκων - υπεύθυνες δηλώσεις όπως περιγράφονται στην παρ.6 του παρόντος άρθρου, χωρίς να περιλαµβάνουν τιµές, σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρµόδιας ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, το αργότερο σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του εκάστοτε ελτίου Τιµών Φαρµάκων στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε. 8. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες, τιµωρούνται µε πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο της διαφοράς µεταξύ της τιµής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρµακευτική εταιρεία και της τιµής που καθορίζεται από την Υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρµακευτικού προϊόντος και για όσο διάστηµα ίσχυσε η εγκριθείσα τιµή. Η επιβολή του προστίµου, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών ταµείων για την αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστησαν από την ανωτέρω διαφορά τιµών του φαρµακευτικού προϊόντος. Άρθρο 337 Τιµολόγηση πρωτοτύπων φαρµακευτικών προϊόντων µετά τη λήξη του ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας 1. Όλες οι κατηγορίες των τιµών πώλησης των πρωτοτύπων φαρµακευτικών προϊόντων, µετά την πιστοποίηση µε κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων µειώνονται κατ ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το πρώτο εξάµηνο µετά τη λήξη του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των ανωτέρω φαρµακευτικών προϊόντων, δεν εφαρµόζεται ανατιµολόγηση του αρ. 336της παρούσας.

6 2. Οι φαρµακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία τον αριθµό του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας των φαρµακευτικών προϊόντων τους. 3. Στον παραγωγό ή εισαγωγέα ή συσκευαστή, ο οποίος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την ηµεροµηνία λήξης του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας των φαρµακευτικών προϊόντων τους, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόστιµο σύµφωνα µε το Ν. 3557/2007. Άρθρο 338 Φαρµακευτικά προϊόντα όµοιας δραστικής ουσίας 1. Οι τιµές πώλησης των φαρµακευτικών προϊόντων όµοιας δραστικής ουσίας και φαρµακοτεχνικής µορφής όταν κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, καθορίζονται κατά µέγιστο σε ποσοστό εβδοµήντα δύο τοις εκατό (72%) της τιµής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του φαρµακευτικού προϊόντος εντός του χρόνου ισχύος του Εθνικού ή Ευρωπαϊκού ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας. Οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων όµοιας δραστικής ουσίας και φαρµακοτεχνικής µορφής, καθορίζονται κατά µέγιστο σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιµής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του φαρµακευτικού προϊόντος, όπως η τιµή αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων φαρµακευτικών προϊόντων. Σε περίπτωση που το πρωτότυπο φάρµακο έχει διαφορετική συσκευασία γίνεται αναγωγή της συσκευασίας του πρωτοτύπου σύµφωνα µε το άρθρο 342 παράγραφος 3, προκειµένου να προσδιοριστεί η τιµή του φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας δραστικής ουσίας. Όταν το πρωτότυπο δεν έχει εγκεκριµένη τιµή στην ίδια περιεκτικότητα, η τιµή του φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας δραστικής ουσίας υπολογίζεται µε βάση την τιµή της πλησιέστερης περιεκτικότητας της ίδιας φαρµακοτεχνικής µορφής, συνεκτιµώντας και την σχέση που υπάρχει στις άλλες χώρες. Όταν το πρωτότυπο δεν έχει εγκεκριµένη τιµή στην ίδια µορφή, η τιµή του φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας δραστικής ουσίας καθορίζεται µε βάση τα ανωτέρω ποσοστά επί της τιµής που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου Εάν φαρµακευτικό προϊόν όµοιας δραστικής ουσίας, αντιστοιχίζεται σε πρωτότυπο που δεν κυκλοφορεί στη χώρα αλλά κυκλοφορεί σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), η τιµή του καθορίζεται µε βάση την τιµή του πρωτοτύπου του κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 336 και της παραγράφου 1 του παρόντος. Σε περίπτωση που το ουσιωδώς όµοιο φάρµακο αντιστοιχίζεται σε πρωτότυπο που δεν κυκλοφορεί στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), τότε το ουσιωδώς όµοιο φάρµακο παίρνει τη µέση τιµή των αντιστοίχων ουσιωδώς όµοιων φαρµάκων µε την ίδια δραστική. 3. Στα παρεντερικά διαλύµατα (οροί) καθορίζονται ενιαίες τιµές, µε βάση τις τιµές των δραστικών ουσιών και τα λοιπά στοιχεία κόστους.

7 Άρθρο 339 Υποχρεώσεις φαρµακευτικών επιχειρήσεων 1. Μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Γ.Γ.Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης τα εξής: 1.1. Σε προθεσµία ενός µηνός, τις πωλήσεις κατά ποσότητα και αξία για την εν λόγω διαχειριστική περίοδο Σε προθεσµία τεσσάρων µηνών, τον ισολογισµό και τις καταστάσεις δαπανών (αναλυτικά και συγκεντρωτικά). Η υποβολή των ανωτέρων στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση οποιουδήποτε αιτήµατος έγκρισης ή και επανεξέτασης τιµής. 2. Κοστολογικός έλεγχος ή έλεγχος επί µέρους στοιχείων των επιχειρήσεων διενεργείται, εφόσον απαιτηθεί, ανεξάρτητα από τον φορολογικό ή άλλο έλεγχο, από υπαλλήλους της Γ.Γ.Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στην έδρα της επιχείρησης, η οποία υποχρεούται να θέσει στη διάθεση τους όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί. Η αρµόδια Υπηρεσία, εφόσον κρίνει αναγκαίο, µπορεί να χρησιµοποιεί στοιχεία συναφών επιχειρήσεων και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση της. 3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν και άλλα είδη, εκτός των φαρµάκων, πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τον κλάδο φαρµάκων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις που παράγουν ή συσκευάζουν φάρµακα για λογαριασµό τρίτων (ΦΑΣΟΝ), σε ότι αφορά τα φάρµακα αυτά. 4. Οι φαρµακοβιοµηχανίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο για τα φάρµακα που παράγουν ή συσκευάζουν. Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται, για κάθε µορφή φαρµάκου αναλυτικά και κατά παρτίδα, οι ποσότητες και αξίες των πρώτων και βοηθητικών υλών, των υλικών συσκευασίας που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και τα έξοδα παραγωγής και συσκευασίας του φαρµάκου. Ακόµα θα καταχωρούνται οι ποσότητες που έχουν παραχθεί και η αξίας τους µε βάση την εργοστασιακή τιµή πώλησης. Στο τέλος του έτους θα καταχωρούνται τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα που αναλογούν για την παραγωγή του φαρµάκου. Το βιβλίο κόστους θα θεωρείται, πριν χρησιµοποιηθεί, από την αρµόδια Αστυνοµική Αγορανοµική Υπηρεσία. Επιχειρήσεις, που έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα στοιχεία αυτά σε βιβλίο ή καρτέλες από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ή άλλο νόµο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση για τήρηση βιβλίων κόστους. 5. Οι φαρµακοβιοµηχανίες, αντιπρόσωποι-εισαγωγείς, φαρµακέµποροι και φαρµακοποιοί υποχρεούνται να παρέχουν στην αρµόδια Υπηρεσία κάθε σχετική µε τα φάρµακα πληροφορία που τους ζητείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 136/46 (περί Αγορανοµικού Κώδικα). Άρθρο 340 Υποβολή ικαιολογητικών και Προθεσµίες Καθορισµού τιµών 1. Για τον καθορισµό της τιµής των φαρµάκων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ), ή τη µεταβολή της τιµής τους, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Οι εν λόγω

8 αιτήσεις, υποβάλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία της ΓΓΕ ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του εκάστοτε ελτίου Τιµών φαρµάκων στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε. 2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση καθορίζονται µε εγκύκλιο της αρµόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 3. Για όλα τα φάρµακα προέλευσης εξωτερικού (παρασκευαζόµενα, συσκευαζόµενα, εισαγόµενα) πρέπει να υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία βεβαίωση του οίκου του εξωτερικού, θεωρηµένη από τις αρµόδιες αρχές, στην οποία να αναγράφεται η τιµή εργοστασίου, η χονδρική και λιανική στη χώρα προέλευσης του φαρµάκου. 4. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισµό τιµής νέου φαρµάκου, η αρµόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετικό ελτίο Τιµών µέσα σε 90 ηµέρες από την υποβολή αίτησης. Αν τα στοιχεία που θα υποβληθούν µε την αίτηση είναι ανεπαρκή, τότε η παραπάνω προθεσµία αρχίζει από την ηµεροµηνία που θα υποβληθούν από τον ενδιαφερόµενο όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία. Εφόσον η τιµή που καθορίζεται διαφέρει σηµαντικά από την αιτούµενη, η Υπηρεσία θα αιτιολογεί την τιµή που καθόρισε στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος µπορεί να ζητήσει επανεξέταση υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα στον Υπουργό Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που µε την αίτηση για καθορισµό τιµής νέου φαρµάκου δεν συνυποβάλλεται η σχετική άδεια κυκλοφορίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο. 5. Σε περίπτωση αίτησης για αύξηση τιµής ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4. Στην αίτηση του ο ενδιαφερόµενος πρέπει να αποδεικνύει τις µεταβολές που έχουν επέλθει και δικαιολογούν την αύξηση που ζητάει. Σε περίπτωση µεγάλου αριθµού αιτήσεων η προθεσµία µπορεί να παραταθεί για 60 ηµέρες. 6. Όταν για ειδικούς λόγους είναι αναγκαία η καθήλωση των τιµών των φαρµάκων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί ο ενδιαφερόµενος, να ζητήσει παρέκκλιση από την καθήλωση. Και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5. Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις παρέκκλισης από την καθήλωση αφορούν περιορισµένο αριθµό φαρµάκων που αποφέρουν σηµαντική ζηµιά στην επιχείρηση. Άρθρο 341 Γενικές ιατάξεις 1. Οι τιµές των φαρµάκων καθορίζονται για τις συσκευασίες που εγκρίνονται από τον ΕΟΦ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ). Οι µεγάλες (νοσοκοµειακές) συσκευασίες δεν επιτρέπεται να πωλούνται τµηµατικά από τα φαρµακεία. 2. Φάρµακα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει την ένδειξη "ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ", υποχρεούνται να αναγράφουν στην εξωτερική συσκευασία και στην εσώκλειστη οδηγία καθαρά και µέσα σε ειδικό πλαίσιο την ένδειξη "ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ". Απαγορεύεται η διάθεση από τα φαρµακεία τέτοιων φαρµάκων στο κοινό. 3. Στην εξωτερική συσκευασία των φαρµάκων πρέπει να αναγράφεται η λιανική τιµή πώλησης.

9 4. Το κόστος µεταφοράς των φαρµάκων, µέχρι την έδρα των επαρχιακών φαρµακαποθηκών και φαρµακείων βαρύνει τις βιοµηχανικές ή εισαγωγικές επιχειρήσεις. Το ίδιο κόστος βαρύνει τους φαρµακέµπορους, για πωλήσεις τους προς επαρχιακά φαρµακεία. Κατ` εξαίρεση δεν βαρύνει τους φαρµακέµπορους το κόστος µεταφοράς για εκτέλεση παραγγελίας που η αξία της δεν υπερβαίνει τα 10 Ευρώ. 5. Σε περίπτωση καθήλωσης των τιµών το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο αν οι µακροοικονοµικές συνθήκες δικαιολογούν τη συνέχιση της καθήλωσης χωρίς µεταβολή. 6. Οι τιµές των φαρµάκων καθορίζονται µε ελτίο Τιµών που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα. 7. Οι τιµές πώλησης που έχουν δηµοσιευθεί σε ελτία Τιµών, ή έχουν ζητηθεί, ή έχουν εφαρµοσθεί από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, είναι δυνατόν να µειωθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης εφόσον υπάρχει λόγος και στοιχεία που να δικαιολογούν την µείωση. 8. Οι φαρµακευτικές συσκευασίες που προορίζονται για εξαγωγή δεν ελέγχονται αγορανοµικά. 9. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς φαρµάκων υποχρεούνται για τις πωλήσεις τους, προς φαρµακαποθήκες και φαρµακεία, να παρακρατούν την εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιµής πωλήσεως). Η εισφορά υπέρ ΠΦΣ εισπράττεται και αποδίδεται σε αυτόν µέσω του ΤΣΑΥ. Οι φαρµακαποθήκες θα παρακρατούν αντίστοιχα την εισφορά από τους φαρµακοποιούς. Για εξαγωγές φαρµάκων από φαρµακαποθήκες, το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε αυτές (και το οποίο έχει ήδη παρακρατηθεί από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις) θα επιστρέφεται στις φαρµακαποθήκες µε την ίδια διαδικασία που επιστρέφονται οι λοιπές υπέρ τρίτων κρατήσεις σε ανάλογες περιπτώσεις. 10. Σε περιπτώσεις συνεκµετάλλευσης φαρµάκων (CO-MARKETING) καθορίζεται ίδια τιµή. Στην περίπτωση που προκύπτουν διαφορετικές τιµές λαµβάνεται υπόψη η χαµηλότερη. 11. Η τιµή που προκύπτει βάσει των άρθρων 334, 335, 336, και 341 θα εγκρίνεται εκτός αν η αιτούµενη τιµή είναι χαµηλότερη. Άρθρο 342 Τιµές σε περιπτώσεις αλλαγής του παρασκευαστή ή συσκευαστή φαρµάκου ή σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευασίας φαρµάκου κλπ. 1. Σε περίπτωση αλλαγής του παρασκευαστή ενός φαρµάκου ή του συσκευαστή ή και των δύο, λαµβάνεται, ως ανώτατο όριο, η τιµή που είχε πριν την αλλαγή. 2. Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευασίας φαρµάκου ή περιεκτικότητας καθώς και σε περίπτωση προσθήκης νέας παρεµφερούς µορφής (µε την προϋπόθεση η νέα µορφή να αναφέρεται στην ίδια οδό χορήγησης) για τον καθορισµό της τιµής τους γίνεται συσχετισµός µε τις τιµές που καθορίστηκαν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρα 334, 335, 336, 337, 338 και 341 της

10 παρούσας ή µε τις ισχύουσες τιµές, σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί τιµές µε βάση τα ανωτέρω άρθρα. Όσον αφορά το συσχετισµό των τιµών των φαρµάκων που η τιµή τους καθορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 334 της παρούσας, λαµβάνονται υπόψη και συνυπολογίζονται τυχόν διαφοροποίηση κόστους συσκευασίας και βιοµηχανοποίησης. 3. Η µετατροπή των συσκευασιών και περιεκτικοτήτων θα γίνεται ως εξής: α) Από τη µικρή στη µεγάλη συσκευασία και περιεκτικότητα η τιµή ανά µονάδα θα βαίνει µειούµενη, µε ανώτατο όριο 12%, ως κατωτέρω: Αύξηση Συσκευασίας (%) Μείωση αναλογικής τιµής (%) Έως 5 1,67 Από 5,01 έως 10 3,18 Από 10,01 έως 15 4,56 Από 15,01 έως 20 5,83 Από 20,01 έως 25 7,00 Από 25,01 έως 30 8,08 Από 30,01 έως 35 9,07 Από 35,01 έως 40 10,00 Από 40,01 έως 45 10,86 Από 45,01 έως 50 11,67 Από 50,01 έως 60 12,00 Από 60 και άνω Εξέταση κατά περίπτωση σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα στοιχεία β) Από τη µεγάλη στη µικρή συσκευασία και περιεκτικότητα η τιµή ανά µονάδα θα βαίνει αυξανόµενη µε ανώτατο όριο 12%: Μείωση συσκευασίας (%) Αύξηση αναλογικής τιµής (%) Έως 5 1,32 Από 5,01 έως 10 2,78 Από 10,01 έως 15 4,41 Από 15,01 έως 20 6,25 Από 20,01 έως 25 8,33 Από 25,01 έως 30 10,71 Από 30,01 και άνω 12,00 γ) Εξαιρούνται οι µορφές των ενέσιµων µιας δόσης, φακελίσκων και οφθαλµικών διαλυµάτων σε µεµονωµένες δόσεις, οι οποίες υπολογίζονται αναλογικά. 4. Σε περίπτωση καθορισµού τιµής δύο ή περισσότερων περιεκτικοτήτων του ιδίου φαρµάκου, εφόσον προκύπτουν τιµές δυσανάλογες µεταξύ τους, λαµβάνεται υπόψη η χαµηλότερη τιµή. 5. Οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στα, κατά την κρίση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φάρµακα για τα οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ιδιότητες των µοναδικών, αναντικατάστατων και απολύτως απαραίτητων για τη ηµόσια Υγεία. 6. Οι τιµές που εγκρίνονται δηµοσιεύονται σε ελτίο Τιµών Φαρµάκων, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων. Παρέχεται η δυνατότητα στους

11 ενδιαφεροµένους αφού λάβουν γνώση των προτεινόµενων τιµών, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της συνεδρίασης της Επιτροπής Τιµών, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τις προκύπτουσες τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων. Το διάστηµα αυτό παρατείνεται κατά δύο (2) εργάσιµες ηµέρες στα ελτία Τιµών Φαρµάκων κατά τα οποία επανεξετάζονται και ανατιµολογούνται οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων εξετάζονται και λαµβάνονται υπόψη κατά την έκδοση τυχόν διορθωτικού ελτίου Τιµών Φαρµάκων, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες. Άρθρο 343 Ταινία γνησιότητας ή γραµµωτός κώδικας φαρµάκων Η υποχρέωση της αναγραφής των στοιχείων που προβλέπονται στην ταινία γνησιότητας ή το γραµµωτό κώδικα δεν αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής αυτών των στοιχείων και σε άλλα σηµεία της συσκευασίας, όπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ (Άρθρο 2 της Α 8/2010) Για την εξοικονόµηση δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων ενόψει της επικείµενης εφαρµογής του καταλόγου συνταγογραφούµενων φαρµάκων, καθώς και για την οµαλή προσαρµογή της αγοράς στο νέο τρόπο τιµολόγησης των φαρµακευτικών προϊόντων, µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και µέχρι31/03/2011, οι µέγιστες µεταβολές στις τιµές χονδρικής των φαρµακευτικών προϊόντων που θα προκύψουν από την έκδοση του 04/2010 ελτίου Τιµών Φαρµάκων, δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα ποσοστά ανά τιµή που ορίζονται στην ακόλουθη κλίµακα: Χονδρική Τιµή Φαρµακευτικού Προϊόντος όπως ίσχυε µέχρι την έκδοση του 01/2010 ελτίου Τιµών Φαρµάκων Ανώτατο όριο Ποσοστού µείωσης Τιµών Φαρµακευτικών Προϊόντων έναντι της Τιµής όπως ίσχυε µέχρι την έκδοση του 01/2010 ελτίου Τιµών φαρµάκων Ανώτατο όριο Ποσοστού αύξησης Τιµών Φαρµακευτικών Προϊόντων έναντι της Τιµής όπως ίσχυε µέχρι την έκδοση του 01/2010 ελτίου Τιµών Φαρµάκων Έως 3-15% +10% Από 3,01 έως 5-20% +10% Από 5,01 έως10-25% +5% Από 10,01 έως 15-30% +5% Από 15,01 έως 40-35% +5% Από 40,01 έως 50-40% +5% Από 50,01 και άνω Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αρ. 336, 337, 338 και 342 του Αγορανοµικού Κώδικα (δεν ισχύει ανώτατο όριο ποσοστού µείωσης) +5%

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Tαχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Ν. ηµητρακόπουλος Τηλέφωνο : 210 3840153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α2ΧΘ-ΟΖ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

ΑΔΑ: 4Α2ΧΘ-ΟΖ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' Αθήνα 10-06- 2011 Αριθ. Πρωτ.:ΔΥΓ3δ/οικ.66084 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 22 / 11 / 2011 Αρ.Πρωτ.: ΥΓ3(α) /οικ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 22 / 11 / 2011 Αρ.Πρωτ.: ΥΓ3(α) /οικ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ταχ. ιεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :210 5237483 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6 Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6 Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 12.12.2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.Α3/3525 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09»

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Αθήνα 03 /09/2009 Αρ.Πρωτ.Α3-4192 Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

10. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948/22.11.2011 υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης

10. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948/22.11.2011 υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ 33013/29.3.2012 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ 33013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Ποσοστά κέρδους

Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Ποσοστά κέρδους Ορισμοί Άρθρο 1 1. Ανώτατη Χονδρική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς τα φαρμακεία. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το ποσοστό μικτού κέρδους του φαρμακέμπορου το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :210 5242845 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :210 5242845 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. 2. Του άρθρου 13 του Ν.3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 272).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. 2. Του άρθρου 13 του Ν.3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 272). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Γ5(α) /οικ.88979/ Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Αριθ. Γ5(α) /οικ.88979/ Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων Πίνακας περιεχομένων 1: Ορισμοί και Κατηγορίες Τιμολογούμενων Φαρμάκων 2: Τιμές Φαρμάκων 3: Ποσοστά κέρδους 4: Εκπτώσεις και Πιστώσεις 5: Διαδικαστικά και διοικητικά θέματα 6: Τιμολόγηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλοu 1388 13 lοuλίοu 2009 ΑΙ10ΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2-3391 Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων. εκδοθεισών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38803 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3890 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ5 (α) οικ. 90552 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κουτραφούρη Βασιλική Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγηση, ΕΟΦ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κουτραφούρη Βασιλική Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγηση, ΕΟΦ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Κουτραφούρη Βασιλική Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγηση, ΕΟΦ Τεύχος Α ΦΕΚ 41/01-03-2012: Τιμολόγηση στον ΕΟΦ Απόφαση Προέδρου 04/11/13:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-01 - 2014 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. οικ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Άρθρο 34 Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Για τους σκοπούς του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2719 8 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή φύλλου έρευνας - Δήλωση στοιχείων και τιμών

Υποβολή φύλλου έρευνας - Δήλωση στοιχείων και τιμών Υποβολή φύλλου έρευνας - Δήλωση στοιχείων και τιμών φαρμάκου Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.1.0 11/12/2013 Έκδοση 2.1.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων 1.0 Γενικά.... 3 2.0 Βήμα 1ο : Κωδικός πρόσβασης... 3 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1958 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ5(α)/οικ. 69976 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή φύλλου έρευνας - Δήλωση στοιχείων και τιμών

Υποβολή φύλλου έρευνας - Δήλωση στοιχείων και τιμών Υποβολή φύλλου έρευνας - Δήλωση στοιχείων και τιμών φαρμάκου Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 24/06/2014 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων 1.0 Γενικά.... 3 2.0 Βήμα 1ο : Κωδικός πρόσβασης... 3 3.0

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 - 619 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3457/93 Α /8.5.2006 Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο τρόπος υπολογισμού των ανώτατων τιμών παραγωγού για κάθε κατηγορία φαρμάκου

3. Ο τρόπος υπολογισμού των ανώτατων τιμών παραγωγού για κάθε κατηγορία φαρμάκου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήματα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 21 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ. 325/5851/Γ.Π. Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Γεν. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/Γ.Π Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ

Αριθμ. Γεν. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/Γ.Π Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08 / 09 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γεν. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872 Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ( ΗΜΟΣΙΑ)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ( ΗΜΟΣΙΑ) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ( ΗΜΟΣΙΑ) Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται µία σύγχυση ανάµεσα στην «φαρµακευτική δαπάνη» και τις «συνολικές φαρµακευτικές πωλήσεις». ηλαδή, «βαφτίζεται»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1907 15 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π/οικ.61771 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα,14/7/2017. Αρ.Πρωτ.: Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα,14/7/2017. Αρ.Πρωτ.: Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-7-2017 Αθήνα,14/7/2017 Αρ.Πρωτ.: Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17865 22 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1761 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγχώνευση - Κατάργηση θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στην Αλλοδαπή. 2 Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 53 / Ιούλιος-Αύγουστος 2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 53 / Ιούλιος-Αύγουστος 2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 53 / Ιούλιος-Αύγουστος 2014 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Υποβολή μηνιαίων στοιχείων προς τον ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 100 /2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 100 /2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 100 /2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, την διενέργεια προμήθειας υλικών (Φαρμακευτικά Είδη,CPV:33680000-0),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4254/2014 (ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4254/2014 (ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναλυτικά ΟΛΟΣ ο νόμος και οι ερμηνείες για τα άρθρα που μας αφορούν. Κατεβλήθη τεράστια προσπάθεια από την νομικό σύμβουλο του ΦΣΑ ώστε το κάτωθι κείμενο να είναι έγκυρο και κατανοητό σε όλους. Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1165 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2577 30 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ5(α) /οικ.88979 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε έμπορο (καφεκόπτη, παντοπώλη, ζαχαροπλάστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1446 14 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω8Δ4ΩΚ3-ΗΞΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Γραφείο Προμηθειών ΤΗΛ Νέα Σμύρνη: Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω8Δ4ΩΚ3-ΗΞΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Γραφείο Προμηθειών ΤΗΛ Νέα Σμύρνη: Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω8Δ4ΩΚ3-ΗΞΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Γραφείο Προμηθειών ΤΗΛ. 2132025902-7 Νέα Σμύρνη: 10.06.2015 Αριθ.Πρωτ. : 20173 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10319/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημά των Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1190234/2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14113 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1102 19 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. Γ5/οικ. 28408 ιατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Η συνεργασία ΠΦΣ CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για την ΕΤΕΣΤΑ Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ Ειδική Έκθεση: «ιαδικασία έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 -2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)οικ. 48650 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχ.:46061, 45516

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-07 -2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)οικ. 57940 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνα Κουβέλου Damian Cope ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 93 του νόμου υπ αρίθμ (ΦΕΚ 74/ ) Άρθρο 93. Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 93 του νόμου υπ αρίθμ (ΦΕΚ 74/ ) Άρθρο 93. Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Άρθρο 93 του νόμου υπ αρίθμ. 4472 (ΦΕΚ 74/19-05-2017) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο, σύµφωνα µε το Ν.

Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο, σύµφωνα µε το Ν. , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : ηµοκρατίας 27 ιοικητήριο Κοζάνη 31 Ιανουαρίου 2017 Κοζάνη 50100 Αρ. Πρωτ : 54 Πληροφορίες : Β. Χατζηαποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1149/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.

ΠΟΛ 1149/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. ΠΟΛ 1149/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1149 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης.

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Καλαµπάκα 8/10/2014 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: 27085 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 13.524,70 + 1.821,27 ΦΠΑ (13% &23%) =15.345,97 Στη Καλαµπάκα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 22/10/2012 ΝΠΔΔ Αριθμ. Πρωτ. 3117 ΠΡΟΣ - ΣΦΕΕ 1 / 9 Υπόψη Προέδρου Κυρίου Κωνσταντίνου Φρουζή - Μέλη ΣΦΕΕ (Ως πίνακας Αποδεκτών)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας Είναι εφικτή η ανάπτυξη μηχανισμού σε εθνική κλίμακα;

Η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας Είναι εφικτή η ανάπτυξη μηχανισμού σε εθνική κλίμακα; Η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας Είναι εφικτή η ανάπτυξη μηχανισμού σε εθνική κλίμακα; Τα προβλήματα και οι μέθοδοι διαχείρισης της φαρμακευτικής πολιτικής Μ. Ολλανδέζος Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εμβολίων για τους εργαζόμενους στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α

«Προμήθεια εμβολίων για τους εργαζόμενους στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ -------------------------------------------------------------------- «Προμήθεια εμβολίων για τους εργαζόμενους στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α. 10.6063.0003 Α.Μ.: 2.0/11-1-2017

Διαβάστε περισσότερα