ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14113 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. Γ5/οικ ιατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 32 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρµοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (Α 3), όπως έχει ήδη τροπο ποιηθεί και ισχύει µε το Ν. 1965/1991 (Α 146). β. Του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 όπως τροποποιή θηκε και ισχύει (Α 272). γ. Του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 (Α 53), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ. Του Ν. 3842/2010 (Α 58) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε. Του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 (Α 212), περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α. στ. Του Ν. 3918/2011 (Α 31), «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. ζ. Των άρθρων 11,16,17,19,20,21 και 23 του Ν. 4052/2012 (Α 41) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. η. Του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α 6), όπως συµπλη ρώθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 3918/2011 (Α 31) και τις διατάξεις του άρθρου 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (Α 31). θ. Του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 (Α 261), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. ι. Του άρθρου 34 του Ν. 4025/2011 (Α 228). κ. Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α 29). ια. Του άρθρου 2 παράγραφος ΣΤ του Ν. 4336/2015 (Α 94) και του αρθρ. 15 ΚΕΦ του Ν. 4337/2015 (Α 129). ιβ. Του άρθρου 17 του Ν.δ. 96/1973 (Α 172), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. ιγ. Του Ν. 4177/2013, άρθρο 48, παρ. 2. ιδ. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). ιε. Του Π.δ. 106/2014 (Α 173) «Οργανισµός του Υπουρ γείου Υγείας», όπως ισχύει. ιστ. Του Π.δ. 73/2015 (Α 116), «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την υπ αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1049), «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµο θεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τοµέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρµάκων που προο ρίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συµµόρφωση µε την υπ αριθ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/ ), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρµακοε παγρύπνηση (L348/ ). 3. Την υπ αριθ. πρ. Γ5(α)/οικ.69976/15 υπουργική από φαση (Β 1958), «ιατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ αριθ. πρ. Γ5(α)/οικ.82163/ , (Β 2330). 4. Την υπ αριθ. πρ. Γ5 (α)/οικ.88979/15 υπουργική από φαση (Β 2577), «ιατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ αριθ. πρ. Γ5(α)/οικ /15, (Β 2952). 5. Το µε αριθµ. πρωτ. Β2β/οικ.28401/ έγγραφο της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σύµ φωνα µε το οποίο η παρούσα υπουργική απόφαση δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολο γισµού του κράτους, του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκοµείων, λόγω εφαρµογής του µηχανισµού αυτόµατης επιστρο φής (claw back), αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Ορισµοί και Κατηγορίες Τιµολογούµενων Φαρµάκων 1. Ως φάρµακο αναφοράς νοείται κάθε φάρµακο το οποίο εγκρίνεται δυνάµει του άρθρου 11 παρ. 2 στοιχείο α) της υπ αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1049/Β / ), σύµφωνα µε τις δια τάξεις του άρθρου 9 αυτής. Ο τρόπος τιµολόγησης των φαρµάκων αναφοράς διαφέρει µετά την τεκµηριωµένη λήξη της προβλεπόµενης δεκαετούς ή ενδεχοµένως ενδεκαετούς περιόδου προστασίας που προβλέπε ται από τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 της υπ αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚΒ 1049) και αντίστοιχα της εξαετούς περιόδου προστασίας για όσα έλαβαν άδεια κυκλοφορίας προ της έναρξης ισχύος της υπ αριθ. ΥΓ3α/83657/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 59).

2 14114 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Ο διαχωρισµός αυτός των φαρµάκων αναφοράς γίνε ται αποκλειστικά και µόνον για λόγους τιµολόγησης των φαρµάκων αυτών και δεν δύναται να χρησιµοποιηθεί από τρίτους φορείς για άλλους σκοπούς. 2. Οι διάφορες στερεές φαρµακοτεχνικές µορφές που λαµβάνονται από το στόµα και είναι άµεσης απελευ θέρωσης θεωρούνται ως µία και η αυτή φαρµακοτε χνική µορφή. Για τις ανάγκες της τιµολόγησης, στις διατάξεις περί τιµολόγησης γενοσήµων υπάγονται οι περιπτώσεις του άρθρου 12 της υπ αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π /2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1049/ Β ). Για την περίπτωση τιµολόγησης φαρµάκων που αδειοδοτούνται δυνάµει του άρθρου 14 της υπ αριθ. ΥΓ3α.Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1049), το µεν «προϊόν αναφοράς» διατηρεί την τιµή του έως τη λήξη της 10ετούς διάρκειας προστασίας των δεδοµένων του, το δε (δεύτερο και κάθε τυχόν επόµενο προϊόν) τιµολογείται σύµφωνα µε το προϊόν αναφοράς εντός της περιόδου πριν τη λήξη της 10ετούς περιόδου προστασίας των δεδοµένων του (αρχικού) προϊόντος αναφοράς. Υβριδικά φάρµακα που εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 της υπ αρ. ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013(ΦΕΚΒΊ049), τιµολογούνται βάσει του µέσου όρου των τριών χαµηλότερων τιµών χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον είναι εισαγό µενα και βάσει των διατάξεων περί εγχωρίως παρα γοµένων εφόσον είναι εγχωρίως παραγόµενα, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8, της παρούσας. 3. Τα βιβλιογραφικά τιµολογούνται και ανατιµολογού νται σύµφωνα µε το τα οριζόµενα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσης. 4. Ο χαρακτηρισµός ενός φαρµάκου ως φαρµάκου αναφοράς υπό προστασία, ως φαρµάκου αναφοράς χωρίς προστασία, ως γενοσήµου φαρµάκου, ως υβρι δικού φαρµάκου, ως βιολογικού φαρµάκου, ως ορφανού φαρµάκου ή ως βιβλιογραφικού φαρµάκου ή ως στα θερού συνδυασµού φαρµάκου γίνεται από τον ΕΟΦ, χρησιµοποιώντας την νοµική βάση σύµφωνα µε την οποία χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας του, ο οποίος γνωµοδοτεί και εισηγείται για την τιµολόγηση ειδικών περιπτώσεων. Αποκλειστικά και µόνον για λόγους τι µολόγησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρού σης, οι ρυθµίσεις της οποίας αφορούν στους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρµάκων (ΚΑΚ), θεωρείται ότι αφορούν και στους εξοµοιούµενους µε αυτούς φορείς, όπως οι εισαγωγείς, παρασκευαστές, συσκευαστές, αντιπροσώπους και διανοµείς. 5. Προϊόντα που έχουν εγκριθεί µε νοµική βάση άρ θρου 8.3 πλήρους φακέλου (δηλαδή του άρθρου 9 της υπ αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π /2013 κοινής υπουργικής από φασης (ΦΕΚ 1049/ Β / ) και που συµπροωθού νται (Co marketing) λαµβάνουν την ίδια χαµηλότερη τιµή, εφόσον δηλωθεί η συµπροώθηση από όλους τους εµπλεκόµενους ΚΑΚ. Άρθρο 2 Τιµές Φαρµάκων 1. Ανώτατη καθαρή τιµή παραγωγού (ex factory) είναι η τιµή πώλησης από τους ΚΑΚ προς τους χονδρεµπόρους και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρού σης. Η τιµή παραγωγού είναι µε βάση την χονδρική τιµή µειωµένη α) για όλα τα αποζηµιούµενα φάρµακα από τους ΦΚΑ µε τιµή έως 200 κατά 4,67% και µε τιµή άνω των 200,01 κατά 1,48%, β) για τα συνταγογραφούµε να φάρµακα, τα οποία δεν αποζηµιώνονται από τους ΦΚΑ, κατά 5,12% και γ) για τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα κατά 7,24%. 2. Ανώτατη χονδρική τιµή των φαρµάκων είναι η τιµή πώλησης προς τα φαρµακεία. Στην τιµή αυτή περι λαµβάνεται το ποσοστό µικτού κέρδους του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων, το οποίο υπολο γίζεται ως ποσοστό επί της µέγιστης τιµής παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσης. 3. Ανώτατη λιανική τιµή των φαρµάκων είναι η τιµή που διατίθενται τα φάρµακα στο κοινό από τα φαρµακεία και καθορίζεται από την χονδρική τιµή, προσθέτοντας το νόµιµο κέρδος του φαρµακείου, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 έως 4 του άρθρου 3 της παρούσης και τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 4. Ανώτατη νοσοκοµειακή τιµή των φαρµάκων είναι η τιµή πώλησης από τους ΚΑΚ προς το ηµόσιο, τα η µόσια νοσοκοµεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρµακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3918/2011, και τα φαρµακεία των ιδιωτικών κλινικών εφόσον διαθέτουν νοσοκοµειακό φαρµακείο. Η ανώτατη νοσοκοµειακή τιµή καθορίζεται µε βάση την τιµή παραγωγού µειωµένη κατά 8,74%. 5. Οι ΚΑΚ δύνανται να ζητήσουν µειώσεις από τις ανώτατες τιµές παραγωγού, για όλες τις κατηγορίες φαρµάκων, οι οποίες γίνονται άµεσα αποδεκτές µε συ µπληρωµατικό δελτίο τιµών, το οποίο εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας µετά από εισήγηση της ιεύθυνσης Φαρµάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου στην οποία υποβάλλεται το αίτηµα. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας δύναται να υποβάλει αίτηση για διαγραφή φαρµακευτικού προϊόντος από το ελτίο Τιµών Φαρµάκων, εφόσον έχει προηγουµένως νόµιµα διακοπεί η κυκλοφορία του. Η οικειοθελής µεί ωση της τιµής ενός φαρµάκου αναφοράς δεν µειώνει την τιµή του αντίστοιχου γενοσήµου, παρά µόνο στην περίπτωση που ο ΚΑΚ του γενοσήµου το ζητήσει µε αίτηση του. 6. Οι ΚΑΚ δύνανται να πωλούν τα µη συνταγογρα φούµενα φάρµακα προς τους χονδρεµπόρους σε τιµές χαµηλότερες από τις ανώτατες µε την προϋπόθεση αναγραφής στο αντίστοιχο παραστατικό. Οι χονδρέµποροι δύνανται να πωλούν τα µη συνταγο γραφούµενα φάρµακα προς τους φαρµακοποιούς σε τι µές χαµηλότερες από τις ανώτατες µε την προϋπόθεση αναγραφής στο αντίστοιχο παραστατικό και αντίστοιχα, οι φαρµακοποιοί δύνανται να πωλούν τα φάρµακα αυτά σε τιµές χαµηλότερες από τις ανώτατες επίσης µε την προϋπόθεση αναγραφής στο παραστατικό πώλησης. Άρθρο 3 Ποσοστά κέρδους 1. Για τους φαρµακέµπορους το ποσοστό µικτού κέρ δους (markup) καθορίζεται ως εξής: α) για τα µη συ νταγογραφούµενα φάρµακα ποσοστό έως 7,8% επί της ανώτατης καθαρής τιµής παραγωγού, β) για τα συντα γογραφούµενα φάρµακα τα οποία δεν αποζηµιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 5,4% επί της ανώτατης καθαρής τιµής παραγωγού, γ) για όλα τα αποζηµιούµενα

3 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) φάρµακα από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 4,9% επί της ανώ τατης καθαρής τιµής παραγωγού, όταν αυτή είναι έως 200, δ) για όλα τα αποζηµιούµενα φάρµακα από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 1,5% επί της ανώτατης καθαρής τιµής παραγωγού, όταν αυτή είναι µεγαλύτερη από 200, Για τα φαρµακεία το ποσοστό µικτού κέρδους (markup) καθορίζεται ως εξής: α) για τα µη συνταγογρα φούµενα φάρµακα ποσοστό έως 35% επί της χονδρικής τιµής, β)για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα τα οποία δεν αποζηµιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιµής, γ) για όλα τα αποζηµιούµενα φάρµακα από τους ΦΚΑ σύµφωνα µε το κάτωθι πίνακα: Χονδρική Τιµή ( ) Ποσοστό Μικτού Κέρδους (markup) Φαρµακείου % 50, % 100, % 150, % 200, % 300, % 400, % 500, % 600, % 700, % 800, % 900, % 1000, % 1250, % 1500, % 1750, % 2000, % 2250, % 2500, % 2750, % 3. Τα ανωτέρω ποσοστά µικτού κέρδους αποτελούν ανώτατα όρια στην περίπτωση των µη συνταγογραφού µενων φαρµάκων, τόσο για τους χονδρεµπόρους όσο και για τους φαρµακοποιούς και δύνανται αυτοί οικειο θελώς να τα µειώνουν και να προσφέρουν τα συγκεκρι µένα φαρµακευτικά προϊόντα σε χαµηλότερες τιµές µε την προϋπόθεση αναγραφής στο παραστατικό πώλησης. 4. Τα ανωτέρω ποσοστά µικτού κέρδους αφορούν όλα τα αποζηµιούµενα φάρµακα που χορηγούνται από ιδιωτικά φαρµακεία, συµπεριλαµβανοµένων και των φαρµακευτικών προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. Η παράγραφος 3 της υπουργικής από φασης 45001/ΦΕΚ 1435/ καταργείται. Όταν τα φάρµακα αυτά διατίθενται από ιδιωτικά φαρµακεία και δεν καλύπτει την σχετική δαπάνη ο ΕΟΠΥΥ ή άλλος δηµόσιος φορέας, το κέρδος του φαρµακοποιού καθο ρίζεται σύµφωνα µε τα ποσοστά του άνω πίνακα και για φάρµακα µε τιµή µεγαλύτερη από 3000 ορίζεται περιθώριο 2%. Άρθρο 4 Εκπτώσεις και Πιστώσεις 1. Οι ΚΑΚ δύνανται να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκοµειακής τιµής χωρίς κανένα περιορι σµό για τα φάρµακα που προµηθεύεται το ηµόσιο, τα Κρατικά νοσοκοµεία, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Ν. 3918/2011, τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, και τα φαρµακεία των ιδιωτικών κλινικών εφόσον διαθέτουν νοσοκοµειακό φαρµακείο, µε την προϋπόθεση αναγραφής στο τιµολόγιο πώλησης. Οι ΚΑΚ δύνανται να παρέχουν έκπτωση χωρίς περιορι σµό επί της τιµής παραγωγού για τα µη συνταγογρα φούµενα φάρµακα και τα φάρµακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 και έως 10% επί της χονδρικής τιµής, για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα που πωλούνται προς τους φαρµακέµπορους, τα φαρµα κεία και τους συνεταιρισµούς, µε την προϋπόθεση της αναγραφής του ποσού της έκπτωσης στο τιµολόγιο πώλησης. Στις περιπτώσεις απευθείας πώλησης προς τα φαρµακεία, η έκπτωση επί της χονδρικής τιµής συµπε ριλαµβάνει και το ποσοστό µικτού κέρδους φαρµακε µπόρων, το οποίο επιστρέφεται στον ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθ. Γ5/οικ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ869/Β / ). 2. Οι χονδρέµποροι δύνανται να παρέχουν έκπτωση έως 10% για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα και έκ πτωση χωρίς περιορισµό προς τους φαρµακοποιούς για τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα και τα φάρµακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 µε την προϋπόθεση αναγραφής στο τιµολόγιο πώλησης. Οι φαρµακοποιοί δύναται να πωλούν τα µη συνταγογρα φούµενα φάρµακα µε έκπτωση από την ανώτατη τιµή µε την προϋπόθεση αναγραφής στο τιµολόγιο πώλησης. Οι ΚΑΚ οφείλουν να παρέχουν στα φαρµακεία, φαρ µακέµπορους και συνεταιρισµούς πίστωση διάρκειας τουλάχιστον δύο µηνών, µε την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιµολόγιο πώλησης. Οι χονδρέµποροι οφείλουν να παρέχουν στα φαρµακεία και τους συνεταιρισµούς πίστωση διάρκειας τουλάχιστον δύο µηνών, µε την προ ϋπόθεση αναγραφής της στο τιµολόγιο πώλησης. Από τις προβλέψεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα. 3. Η διαπίστωση της µη τήρησης των όρων των προ ηγούµενων παραγράφων, έχει ως συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στον Αγορανοµικό Κώδικα. Άρθρο 5 ιαδικαστικά και διοικητικά θέµατα 1. Η µέγιστη τιµή όλων των κατηγοριών των φαρµάκων υπολογίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, όπως περιγράφεται στις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης και τη σχετική νοµοθεσία και υποβάλλεται στη ιεύθυνση Φαρµάκων και Φαρµακείων του Υπουρ γείου Υγείας προς εξέταση νοµιµότητας και έγκριση. Όλες οι πηγές δεδοµένων, οι ηµεροµηνίες, οι παραδο χές, οι µετατροπείς, οι συντελεστές και οι ισοτιµίες, κα θώς και κάθε σχετική πληροφορία που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των τιµών αναρτώνται κάθε φορά

4 14116 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ. Τα δελτία τιµών επισυνάπτο νται στην υπουργική απόφαση µετά από αξιολόγηση και γνωµοδότηση από την Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων και σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουρ γείου Υγείας. Η υπουργική απόφαση περιέχει όλες τις σχετικές τιµές, ενώ η ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας περιέχει µόνο την τιµή παραγωγού, την χονδρική και την λιανική τιµή των φαρµάκων. Η ιεύθυνση Φαρµάκων και προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας διαθέτει την εκάστοτε επικαιροποιηµένη λίστα µε τις νοσοκοµειακές τιµές για χρήση από υπηρεσίες και φορείς του ηµόσιου Τοµέα. Σε κάθε ανατιµολόγηση η χονδρική, η τιµή πα ραγωγού και η νοσοκοµειακή τιµή επαναϋπολογιζονται από τη λιανική τιµή (η οποία παραµένει σταθερή) για τα προϊόντα που δεν ανατιµολογούνται (π.χ. ΜΗΣΥΦΑ, αρνητικής λίστας, εµβόλια, παράγωγα αίµατος, κ.ο.κ.). Για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ανατιµολόγηση οι διαδικασίες υπολογισµού ξεκινούν είτε από την τιµή παραγωγού, είτε από τη χονδρική τιµή, ανάλογα µε την κατηγορία (ανα)τιµολόγησης. 2. Σύµφωνα µε το νόµο οι τιµές όλων των φαρµάκων αναθεωρούνται δύο φορές ανά έτος και τα δελτία τι µών εκδίδονται, εντός του Μαΐου και του Νοεµβρίου, αντιστοίχως, εκάστου έτους. Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την ηµεροµηνία στην βάση της οποίας γίνεται η γενική ανα τιµολόγηση των φαρµάκων. Νέα φάρµακα τιµολογούνται µετά τη λήψη της άδειας κυκλοφορίας και την υποβολή της αίτησης εντός των χρονικών περιθωρίων που ορί ζονται στην Οδηγία περί ιαφάνειας, όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο Εθνικό ίκαιο. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση των γενοσήµων φαρµάκων, οι τιµές δηµοσι εύονται εντός 30 ηµερών από την αίτηση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και στην περίπτωση των υπο λοίπων φαρµάκων εντός 90 ηµερών από την αίτηση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. Ο ΕΟΦ υποχρεούται να προετοιµάζει ανά µήνα δελτίο για την τιµολόγηση νέων γενοσήµων φαρµάκων και ανά τρίµηνο για την περίπτωση νέων φαρµάκων αναφοράς. Για τον λόγο αυτό εκδίδονται συµπληρωµατικά δελτία τιµών. Κατά τη γενική ανατιµολόγηση, ο ΕΟΦ υποχρεούται να εντάξει όλα τα γενόσηµα φάρµακα που έχουν υποβάλει αίτηµα για τιµή, 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης της ανατιµολόγησης και όλα τα φάρµακα αναφοράς που έχουν υποβάλλει αίτηση 90 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης της ανατιµολόγησης. Μετά την γενική ανατι µολόγηση στις αρχές και το µέσο του έτους, ο ΕΟΦ θα προβεί σε ενέργειες ώστε να εκδίδονται συµπληρωµατι κά δελτία τιµών µε τα οποία θα λαµβάνουν τιµή όλα τα νέα γενόσηµα φάρµακα που έχουν υποβάλει αίτηµα για τιµή, 30 ηµέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας έκδο σης του σχετικού δελτίου τιµών και όλα τα νέα φάρµακα αναφοράς που έχουν υποβάλει αίτηση, 90 ηµέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του σχετικού δελτί ου τιµών. Για λόγους εύρυθµης οργάνωσης και λειτουρ γίας της αγοράς και για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρµακα, δύναται δελτίο τιµών νέων φαρµάκων που έχει προετοιµαστεί αρµοδίως από τον ΕΟΦ σε προγενέστερο χρόνο, να εκδίδεται ταυτόχρονα µε το γενικό δελτίο τιµών, παρότι οι τιµές παραγωγού και οι ισοτιµίες έχουν υπολογιστεί ετεροχρονισµένα. 3. ύναται κατά τον υπολογισµό των τελικών τιµών των νέων υπό τιµολόγηση φαρµακευτικών προϊόντων να χρησιµοποιηθούν χώρες στις οποίες διατέθηκε ένα προϊόν έως και την ηµεροµηνία της αξιολόγησης των τιµών από το αρµόδιο Τµήµα Τιµολόγησης του ΕΟΦ και όχι αυστηρά στην ηµέρα που ξεκίνησε η διαδικασία από τον ΕΟΦ. Για όλα τα προϊόντα που τιµολογούνται για πρώτη φορά θα πρέπει να υπάρξει πριν από την τιµολόγηση, ταξινόµηση τους από τα αρµόδια όργανα, σε προϊόντα θετικού καταλόγου, προϊόντα αρνητικού καταλόγου και προϊόντα της παραγράφου 2, του άρ θρου 12 το Ν. 3816/2010. Η ανώτατη τιµή παραγωγού για τα µη συνταγογραφούµενα φαρµακευτικά προϊόντα καθώς και τα προϊόντα του αρνητικού καταλόγου κα θορίζεται µε βάση τις ίδιες διατάξεις τιµολόγησης µε εκείνες που ακολουθούν και τα συνταγογραφούµενα προϊόντα. Στην περίπτωση όπου ο ενδιαφερόµενος ΚΑΚ αιτηθεί να κατηγοριοποιηθεί ως προς την τιµολόγη ση του σε προϊόν αρνητικού καταλόγου, θα πρέπει να υπάρχει σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Κατάρ τισης Καταλόγου Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων. Οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων που µε αίτηση του ΚΑΚ µεταπίπτουν από το θετικό στον αρνητικό κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων και δεν αποζηµιώνονται, καθορίζονται διατηρώντας τη λιανική τιµή σταθερή (προκειµένου να µην υπάρχει επιβάρυνση των πολιτών ασθενών) και δηµόσιας δαπάνης. Εάν επα νενταχθούν µε αίτηση του ΚΑΚ στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων, ισχύουν οι εκάστο τε εφαρµοστέες ισχύουσες διατάξεις της παρούσης. Πριν από την υποβολή προς τον Υπουργό Υγείας ο ΕΟΦ αποστέλλει τις εξαχθείσες, µε βάση τα στοιχεία του, τιµές σε κάθε ΚΑΚ χωριστά για σχολιασµό. Τυχόν παρατηρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών στον ΕΟΦ, ο οποίος διεξάγει στη συνέχεια διαβούλευση 5 ηµερών και τελικώς δια τυπώνει την πρόταση του προς τον Υπουργό Υγείας και την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου, την οποία δηµοσιοποιεί. Τυχόν παρατηρήσεις, από τις φαρµακευτικές εταιρίες, επί του δηµοσιοποιηµένου από τον ΕΟΦ δελτίου, δεν εξετάζονται και υποβάλλονται µόνο επί του αναρτηµέ νου δελτίου τιµών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτή. Τα δελτία τιµών εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας µετά από αξιολόγηση και γνωµοδότηση της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας από την αρµόδια ιεύθυνση Φαρ µάκων και Προϊόντων Υγείας. Στην ως άνω υπουργική απόφαση αναγράφεται το δικαίωµα υποβολής ενστά σεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι τιµές των φαρµάκων του αρνητικού καταλόγου και του καταλόγου µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων δεν ανατιµολογούνται. Οι λιανικές τιµές των φαρµάκων που, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων, µεταφέρονται από το θετικό ή αρνητικό κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 στον κατάλο γο µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων, δεν µεταβάλλο νται. Επιπλέον, δεν µεταβάλλονται οι λιανικές τιµές των προϊόντων που µε αίτηση του ΚΑΚ µεταπίπτουν από το θετικό στον αρνητικό κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων και δεν αποζηµιώνονται. 4. Οι ενστάσεις επί του αναρτηµένου δελτίου τιµών φαρµάκων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη /νση Φαρ µάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών η

5 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) οποία αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης των ελτίων Τιµών Φαρµάκων στην ιστοσελίδα του Υπουρ γείου Υγείας. Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπου ηλεκτρονική υποβολή είναι αδύνατη, οι ενστάσεις υπο βάλλονται µέσω του γενικού πρωτοκόλλου του Υπουρ γείου Υγείας. Η /νση Φαρµάκων και Προϊόντων Υγείας διαβιβάζει τις ενστάσεις, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής τους, στην Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων για αξιολόγηση και γνωµοδότηση και εφόσον γίνουν αποδεκτές, εκδίδονται διορθωτικά ελτία Τιµών µε απόφαση του Υπουργού Υγείας αµέσως µετά την ολοκλήρωση της προανα φερόµενης διαδικασίας. Τα διορθωτικά ελτία Τιµών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Αυξήσεις επιτρέπονται και είναι αποδεκτές στις περι πτώσεις διορθώσεων λαθών, οι οποίες περιλαµβάνονται στο διορθωτικό δελτίο τιµών. 5. Σε οποιαδήποτε στιγµή οι ΚΑΚ µπορούν να αιτη θούν περαιτέρω µειώσεις των τιµών στην αρµόδια ι εύθυνση του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες στη συνέ χεια µπορούν να εφαρµοστούν αυτοµάτως χωρίς την ανάγκη για γνωµοδότηση από τον ΕΟΦ ή την επιτροπή τιµολόγησης. Τιµές δεν εκδίδονται για όλα τα φάρµα κα που δεν πραγµατοποίησαν πωλήσεις κατά τα τρία τελευταία έτη, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας αναθεώρησης των τιµών. Στον όρο πωλή σεις συµπεριλαµβάνονται και οι εξαγωγές εφόσον αυτές λαµβάνουν χώρα στο χρονικό διάστηµα της τριετίας που προβλέπεται από την απόφαση. Οι εξαγωγές θα πρέπει να αποδεικνύονται µε βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους ΚΑΚ στην βάση δεδοµένων του ΕΟΦ. Για τα φάρµακα αυτά εκδίδονται τιµές µετά από αίτηση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στο πρώτο ελτίο Τιµών τιµολόγησης νέων προϊόντων που ακολουθεί την αίτηση, µόνο εφόσον έχουν εξαιρεθεί από την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας τους, σύµφωνα µε το άρθρο 40 παρ. 6 της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΓ3α/Γ.Π / 2013 (ΦΕΚ1049/Β / ) και αξιολογούνται από το αρµόδιο Τµήµα του ΕΟΦ ως νέα αιτήµατα απόδοσης τιµής. Ως εκ τούτου οι ΚΑΚ θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα νέα αιτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών παραβόλων. Σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται µε την απρόσκοπτη διάθεση των φαρµάκων και την προστασία της δηµόσιας υγείας και των ασθενών, η αρµόδια υπηρεσία του ΕΟΦ µπορεί να υποβάλει αιτιο λογηµένες προτάσεις για την εφαρµογή ειδικών κριτη ρίων προκειµένου να εγκριθούν µε υπουργική απόφαση µετά από συγκατάθεση της Επιτροπής Τιµών. Εφόσον ένα φάρµακο µετακινηθεί από τον αρνητικό στο θετικό κατάλογο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσης. Στα παρεντερικά διαλύµατα που αφορούν µόνο σε ορούς ηλεκτρολύτες καθορίζονται ενιαίες τιµές µε βάση τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες, τις συσκευασίες και τα λοιπά στοιχεία κόστους. Οι τιµές των αναφερό µενων παρεντερικών διαλυµάτων υφίστανται τις προ βλεπόµενες µειώσεις ανάλογα µε την τιµή τους: Για τα παρεντερικά διαλύµατα που ανήκουν στις κατηγορίες ATC: Β05ΒΑ, Β05ΒΒ, B05BC, Β05Χ, V07AB, ότι τιµές τους θα επαναυπολογιστούν στην τιµή της µονάδας συσκευ ασίας (δηλαδή του ενός τεµαχίου). 6. Η ανώτατη τιµή παραγωγού των βιολογικών και βιο όµοιων προϊόντων (προϊόντων αίµατος, βιοτεχνο λογικών προϊόντων, εµβολίων, βιο οµοειδών και λοιπών βιολογικών προϊόντων) ορίζεται ως ο µέσος όρος των τριών χαµηλότερων τιµών των κρατών µελών της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκύπτουσες τιµές δύναται να είναι ίσες ή µικρότερες από τις ισχύουσες. Κατ εξαίρεση για τα παράγωγα αίµατος οι προκύπτουσες τιµές δεν µπορεί να είναι µικρότερες από το µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους προάσπισης της ηµόσιας Υγείας και προκειµένου να µην διακυβευθεί η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για τις ανάγκες των ασθενών, τα πα ράγωγα αίµατος και τα εµβόλια εξαιρούνται της ανατι µολόγησης. Ορφανά φάρµακα δύναται να τιµολογηθούν ακόµη και εάν διατίθενται τιµές σε δύο µόνο άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι προκύπτουσες τιµές δύναται να είναι ίσες ή µικρότερες από τις ισχύουσες. Επιπλέον, δεν θα ανατιµολογούνται φαρµακευτικά προϊόντα που διατίθενται αποκλειστικά στο εξωτερικό (αποκλειστικά για εξαγωγή). 7. Για όσα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ) κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα εφαρµόζονται οι προβλέψεις της παρούσης. Τα νέα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία και για τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία όµοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρµακοτεχνικές µορφές, θα διατίθενται στις ίδιες ή κατώτερες τιµές µε αυτές των προϊόντων µε παρόµοιες φαρµακοτεχνικές µορφές σε άλλα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρού σας, ενώ αυτά µε δραστικές ουσίες που δεν υπάρχουν στην Ελληνική αγορά, τιµολογούνται µε βάση τον µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών και στη συνέχεια, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσης. εν επιτρέπε ται αύξηση των τιµών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ έως την Άρθρο 6 Τιµολόγηση των προϊόντων αναφοράς υπό προστασία 1. Η ανώτατη τιµή παραγωγού (ex factory), των φαρ µάκων αναφοράς υπό καθεστώς προστασίας ορίζεται ως ο µέσος όρος των τριών χαµηλότερων τιµών του ιδίου φαρµάκου, ως προς τη δραστική ουσία, φαρµακο τεχνική µορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία (εννεα ψήφιος κωδικός ΕΟΦ), στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δηµοσιεύουν αξιόπιστα στοιχεία. Για να λάβει τιµή για πρώτη φορά ένα φάρµακο, πρέπει να έχει τιµολογηθεί σε τουλάχιστον τρία κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται το ίδιο φάρµακο σε τρεις χώρες δεν θα τιµολογείται. εν επιτρέπονται αυξήσεις τιµών υφιστάµενων φαρµά κων, παρά µόνον σε περιπτώσεις διορθώσεων προγε νέστερων λαθών. 2. Για τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων αναφο ράς, διεξάγεται από το αρµόδιο τµήµα του ΕΟΦ, έρευνα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. στα οποία υφίστανται στοιχεία από τις αρµόδιες αρχές, σε φορείς των χωρών αυτών, ή σε επίσηµους και έγκριτους Ευρωπαϊκούς φορείς. Η πρόσβαση στις εν λόγω πηγές συλλογής στοιχείων γίνε ται µέσω εξειδικευµένων ηλεκτρονικών ιστοτόπων των επίσηµων πηγών κάθε κράτους µέλους της Ε.Ε. ή/και µέσω επίσηµων και έγκριτων φορέων όπως το EURIPID.

6 14118 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Στην έρευνα αναζητείται κάθε διαθέσιµη τιµή (ex factory, χονδρική, λιανική), θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση ώστε οι τιµές να είναι συγκρίσιµες και αντίστοι χες. Σε ειδικές περιπτώσεις φαρµάκων, όπως για παρά δειγµα τα ορφανά, οι νοσοκοµειακές τιµές δεν πρέπει να θεωρούνται ως χονδρικές ή λιανικές και αντίστροφα. 3. Η συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµοποιείται, είναι εκείνη που δηµοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, την πρώτη εργάσιµη µέρα του διµήνου πριν από την έκδοση του ελτίου τιµών. Απαραίτητα στοι χεία για τον καθορισµό της τιµής των φαρµάκων είναι: α) το όνοµα του φαρµάκου, β) η δραστική ουσία, γ) η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία, δ) η φαρµακοτεχνική µορφή, ε) η συσκευασία, στ) η κατηγοριοποίηση κατά ATC, ζ) ο υπεύθυνος κυκλοφορίας, η) η/ οι τιµή(ές), και θ) ηµεροµηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλά δα ή στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα αιτήµατα τιµολόγησης µε τα απαιτούµενα δικαιολογητι κά και έγγραφα υποβάλλονται µέσω της ιαδικτυακής Πύλης του ΕΟΦ είτε άλλη ηλεκτρονική διαδικασία, µε τις τεχνικές προδιαγραφές που κάθε φορά ανακοινώνει µέσω της Ιστοσελίδας του. Ο ΕΟΦ δύναται επίσης να εξετάσει εκτός από τα δεδοµένα που συλλέγονται ανεξάρτητα από το αρ µόδιο τµήµα του, τα στοιχεία που προέρχονται από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας και υποβάλλονται ως δήλωση µε όλες τις αντίστοιχες πληροφορίες στα Φύλλα Έρευνας Στοιχείων και Τιµών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τιµολόγηση των φαρµάκων αναφο ράς. Το Φύλλο Έρευνας Στοιχείων και Τιµών Φαρµάκων συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται µε τον ως άνω τρόπο, δια της ιαδικτυακής Πύλης του ΕΟΦ, από τον ΚΑΚ κάθε φαρµάκου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, γεγονός που συνεπάγεται τις ποινικές ευθύ νες και κυρώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία σε περιπτώσεις εσφαλµένων αναφορών. Επιπλέον, σε περιπτώσεις υποβολής λανθασµένων στοιχείων ή σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων µπορούν να επιβάλ λονται κυρώσεις από τον Υπουργό Υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3984/ 2011, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Τιµών. 4. Η κατάθεση αιτήσεων, φύλλων, ερωτηµάτων, στοι χείων καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία των φαρµακευ τικών εταιρειών µε το Τµήµα Τιµολόγησης Φαρµάκων του ΕΟΦ γίνεται και µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ανακοινώνει ο ΕΟΦ. Στις περιπτώσεις τιµολόγησης νέων προϊόντων για τα οποία προβλέπεται ο καθορι σµός της τιµής τους µε βάση τον µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών και οι ΚΑΚ διαφωνούν µε τις προ τεινόµενες από τον ΕΟΦ τιµές, ο ΕΟΦ θα δέχεται µόνο επαληθεύσιµα δικαιολογητικά όπως επίσηµοι ιστότοποι κρατών µελών όπου θα επιβεβαιώνονται η τιµή των προϊόντων, το είδος της τιµής (παραγωγού, χονδρεµπό ρου, λιανική), οι επίσηµοι αποµειωτές και η ηµεροµηνία ισχύος των σχετικών τιµών, πρωτότυπες επιστολές των επισήµων αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, µετα φρασµένες από το Υπουργείο εξωτερικών ή δικηγόρο στις οποίες θα αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία µε τις τιµές. εν µπορούν να γίνουν δεκτά δικαιολογητικά από συνδροµητικές ιστοσελίδες, τιµολόγια πώλησης ή επιστολές ΚΑΚ. 5. εν θα εκδίδονται τιµές για φάρµακα που παρότι είναι τιµολογηµένα δεν έχουν πωλήσεις στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την ηµεροµηνία έναρ ξης της διαδικασίας έκδοσης τιµών ή δεν έχουν πωλή σεις για τρία συνεχή έτη µετά την πρώτη τιµολόγηση τους, ανεξάρτητα από τον εάν δεν έχει ανακληθεί η άδεια µε διαπιστωτική πράξη του ΕΟΦ. Για τα φάρµακα αυτά, εφόσον δεν έχει ανακληθεί η άδεια κυκλοφορίας τους και εµπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 40 της άνω κοινής υπουργικής απόφασης ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013,δύναται να εκδοθεί συµπληρωµα τικό δελτίο τιµών µετά από αίτηση των ΚΑΚ. Μετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην ιεύθυνση Φαρµάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο κάτο χος αδείας κυκλοφορίας δύναται να αιτηθεί χαµηλότε ρη τιµή, χωρίς κανένα περιορισµό, η οποία εγκρίνεται άµεσα σε συµπληρωµατικό/διορθωτικό δελτίο τιµών από την ίδια Υπηρεσία. Άρθρο 7 Τιµολόγηση των προϊόντων αναφοράς χωρίς προστασία 1. Η ανώτατη τιµή παραγωγού (ex factory) των φαρµά κων αναφοράς µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας, που ορίστηκε ανωτέρω στο άρθρο 1, και την πρώτη κυκλοφορία του πρώτου αντίστοιχου γενόσηµου προ ϊόντος στην ελληνική αγορά (σύµφωνα µε τα στοιχεία πωλήσεων που διαθέτει ο ΕΟΦ και, εφόσον τούτο απαι τείται, τεκµηρίωση µε την ύπαρξη πρώτου τιµολογίου), µειώνεται αυτόµατα στο 50% της τελευταίας τιµής υπό προστασία, ήτοι της τιµής (χονδρικής τιµής) που είχε το προϊόν αναφοράς τη χρονική περίοδο που κυκλοφόρη σε το πρώτο γενόσηµο, είτε στο µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα µε το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαµηλότερη τιµή η οποία και λαµβάνεται υπόψη, χωρίς η τιµή του να µειωθεί χαµηλότερα από τη χαµηλότερη προκύπτουσα τιµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την ανατιµολόγηση, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να βρεθούν τιµές στην ΕΕ για τον εννεαψήφιο κωδικό του προϊόντος αναφοράς χωρίς προστασία, η αναγωγή από διαφορετική συσκευασία ακόµη και από διαφορε τική περιεκτικότητα θα επιτρέπεται. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και: α) για τα βιβλιογραφικά φάρµακα που εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013, (ΦΕΚ1049/Β / ), β) για τα υβριδικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της ως άνω υπουργικής απόφασης, γ) για τα προϊόντα που εγκρίνονται µε αίτηση συγκατάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 της ως άνω υπουργικής από φασης και δ) για τα προϊόντα σταθερού συνδυασµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 της ως άνω υπουργική απόφαση και τα οποία αναφέρονται στο άρ θρο 1 παρ. 2 της παρούσας. Για τα φάρµακα αναφοράς για τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν γενόσηµο µε δηλωµένες πωλήσεις στον ΕΟΦ (έστω και µια φορά) κατά το τελευταίο δωδε κάµηνο πριν την ηµεροµηνία έναρξης της ανατιµολόγη σης από τον ΕΟΦ, ή υπάρχουν µόνο παρόµοια φάρµακα που τιµολογούνται βάσει του άρθρου 10 της παρούσης, ισχύει αποκλειστικά ο µέσος όρος των τριών χαµηλό τερων τιµών στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Μετά από αίτηση η οποία υποβάλλεται στην ιεύ θυνση Φαρµάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας δύναται να αιτη θεί χαµηλότερη τιµή, χωρίς κανένα περιορισµό, η οποία εγκρίνεται άµεσα σε συµπληρωµατικό δελτίο τιµών που εκδίδεται από την ίδια Υπηρεσία. Οικειοθελείς µειώσεις των τιµών των φαρµάκων του παρόντος άρθρου δεν µειώνουν αυτόµατα τις τιµές των γενοσήµων, οι οποίες µειώνονται µόνον µε αίτηση του ΚΑΚ (κατόχου αδείας κυκλοφορίας). Με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δα πανηρών θεραπειών και την προστασία της δηµόσιας υγείας, και µε σκοπό να µην υπονοµεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, οι µειώσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στα φαρµακευ τικά προϊόντα αναφοράς χωρίς προστασία µε λιανική τιµή άνω των 12 ευρώ και στα φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θεραπείας άνω των 0,40 ευρώ ή λιανική τιµή άνω των 12 ευρώ και µέχρι αυτό το όριο. Από 1ης Ιανουαρίου 2016 θα εφαρµόζεται για τα φαρ µακευτικά προϊόντα µε λιανική τιµή πάνω από 9 ευρώ και τα φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θεραπείας άνω των 0,30 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2016 θα εφαρµόζεται για τα φάρµακα µε τιµή λιανικής πώ λησης άνω των 7 ευρώ και τα φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θεραπείας άνω των 0,25 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 θα εφαρµόζεται σε φάρµακα µε τιµή λιανικής πώλησης άνω του 4,5 ευρώ και φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θε ραπείας άνω των 0.15 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2017 θα εφαρµόζεται σε φάρµακα µε τιµή λιανικής πώλησης άνω του 1 ευρώ και φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θεραπείας άνω των 0,02 ευρώ. Οι τρόποι υπολογισµού των τιµών των προϊόντων αναφοράς χωρίς προστασία θα ολοκληρωθούν µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 8 παρ. 3. Άρθρο 8 Τιµολόγηση των γενόσηµων προϊόντων 1. Οι τιµές των γενόσηµων φαρµάκων, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισης τους, διατηρούν το 65% της προκύπτουσας χονδρικής τιµής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, µετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδοµένων», όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης. Σε περί πτωση που η συσκευασία ή/και η περιεκτικότητα του γενοσήµου είναι διαφορετική από αυτήν του φαρµάκου αναφοράς, γίνεται αναγωγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης και λαµβάνεται υπόψη ο υπολογισµός που δίνει τη χαµηλότερη τιµή. Επιπλέον, εάν ένα γενόσηµο δεν µπορεί να συσχετισθεί µε προϊόν αναφοράς που βρίσκεται σε κυκλοφορία, κατ' αρχάς στην ελληνική αγορά και ακολούθως στην ΕΕ, η τιµή του γενοσήµου αυτού υπολογίζεται µε βάση την τιµή του φθηνότερου γενοσήµου. Εάν το γενόσηµο δεν µπορεί να συσχετιστεί µε προϊόν αναφοράς ή άλλο γενόσηµο, τότε η τιµή του γενοσήµου αυτού υπολογίζεται µε βάση την χαµηλότερη τιµή προϊόντος µε την ίδια δραστική ουσία και παρεµφερή φαρµακοτεχνική µορφή. Για τα εγχωρί ως παραγόµενα που δεν υπάρχει προϊόν αναφοράς στην ελληνική αγορά, ακολουθείται διαδικασία τιµολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσης (καθορισµός τιµής βάση κοστολογίου). Για την ανατιµολόγηση, τα γενόσηµα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει προϊόν αναφοράς και δεν υπάρχει άλλο γενόσηµο στην ελλη νική αγορά, θα ανατιµολογούνται µε βάση το 65% του µέσου όρου τριών χωρών του προϊόντος αναφοράς στην ΕΕ, αποκλειοµένων των αυξήσεων. Στην περίπτωση που για το γενόσηµο δεν ανευρίσκονται τιµές του προϊόντος αναφοράς από τρεις χώρες δεν θα ανατιµολογείται. 2. Μετά από αίτηση η οποία υποβάλλεται στη ιεύ θυνση Φαρµάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργεί ου Υγείας, ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας δύναται να αιτηθεί χαµηλότερη τιµή, χωρίς κανένα περιορισµό, η οποία εγκρίνεται άµεσα σε συµπληρωµατικό δελτίο τιµών που εκδίδεται από την ίδια Υπηρεσία. 3. Με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δα πανηρών θεραπειών και την προστασία της δηµόσιας υγείας, και µε σκοπό να µην υπονοµεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, οι µειώσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στα γενόσηµα φάρµακα µε λιανική τιµή άνω των 7,8 ευρώ και στα φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θεραπεί ας άνω των 0,26 ευρώ και µέχρι αυτό το όριο. Από 1ης Ιανουαρίου 2016 εφαρµόζεται για τα φάρµακα µε τιµή λιανικής πώλησης άνω των 5,5 ευρώ και φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θεραπείας άνω των 0,20 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2016 εφαρµόζεται στα φαρµα κευτικά προϊόντα µε λιανική τιµή άνω των 4 ευρώ και στα φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θερα πείας άνω των 0,15 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα ισχύουν για τα φαρµακευτικά προϊόντα µε λιανική τιµή άνω του 3 ευρώ και για τα φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θεραπείας άνω των 0,10 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2017 θα ισχύουν για τα φαρµακευτικά προϊόντα µε λιανική τιµή άνω του 1 ευρώ και για τα φαρµακευτικά προϊόντα µε κόστος ηµερήσιας θεραπεί ας άνω των 0,02 ευρώ. Κατά την εφαρµογή των άνω ρυθµίσεων οι µειώσεις τιµών που προκύπτουν σε κάθε ανατιµολόγηση δεν δύνανται να είναι µεγαλύτερες από 15% επί της Χονδρικής Τιµής. Εάν για το γενόσηµο µετά το τέλος των υπολογισµών η προκύπτουσα τιµή είναι µεγαλύτερη από το προϊόν αναφοράς χωρίς προστασία, τότε η τιµή του προϊόντος αναφοράς χωρίς προστασία εξισώνεται µε την προκύπτουσα τιµή του γενοσήµου. Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται αναλόγως και για τα υβριδικά φάρµακα που εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013, ΦΕΚ 1049/ Β / και τα οποία αναφέρονται στο άρ θρο 1, παρ. 2 της παρούσας. Οι τιµές των υβριδικών προϊόντων δεν θα πρέπει να εί ναι µεγαλύτερες από τις τιµές προϊόντων αναφοράς που ανήκουν στο ίδιο ATC επίπεδο 5 και έχουν παρεµφερή φαρµακοτεχνική µορφή και αντίστοιχη περιεκτικότητα. 4. Επιπρόσθετα, για τα γενόσηµα φάρµακα του πα ρόντος άρθρου µε λιανική τιµή άνω των 12 ευρώ εφαρ µόζεται δυναµική τιµολόγηση. Συγκεκριµένα, για κάθε ευρώ αύξησης πωλήσεων που αντιστοιχούν σε τιµές χονδρικής το προηγούµενο έτος από τη δηµο σίευση του δελτίου τιµών, οι τιµές που καθορίστηκαν κατά τα ανωτέρω µειώνονται, ώστε να υπάρχει δυναµική τιµολόγηση, περαιτέρω κατά 1% και µέχρι 15%. Η δυνα

8 14120 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) µική τιµολόγηση εφαρµόζεται για πρώτη φορά µετά την συµπλήρωση δύο ηµερολογιακών ετών από την έναρξη κυκλοφορίας του γενοσήµου φαρµάκου και διεξάγεται µία φορά κατ έτος, κατά την πρώτη αναθεώρηση τιµών εκάστου έτους. Οι πωλήσεις εκτιµώνται µε βάση τα στοιχεία πωλή σεων της περιόδου των δώδεκα µηνών πριν από την έκδοση του κάθε δελτίου τιµών που λαµβάνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Οι µειώσεις τιµών λόγω δυναµικής τιµολόγησης συµ ψηφίζονται µε τις υπόλοιπες µειώσεις τιµών που εφαρ µόζονται στα γενόσηµα φάρµακα. Άρθρο 9 Τιµολόγηση ειδικών περιπτώσεων φαρµάκων 1. Σε περίπτωση αλλαγής του παρασκευαστή ενός φαρµάκου ή του συσκευαστή ή και των δύο, λαµβάνε ται, ως ανώτατο όριο, η τιµή που είχε πριν την αλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συσκευασίας και/ή περι εκτικότητας φαρµάκου και στην περίπτωση προσθήκης νέας παρεµφερούς µορφής µε ίδια οδό χορήγησης, για τον καθορισµό της τιµής τους γίνεται συσχετισµός µε τις τιµές που καθορίστηκαν σύµφωνα µε τα αναφερόµε να στις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης και επιλέγεται η χαµηλότερη τιµή. Η µετατροπή γίνεται ως εξής: α) Από τη µικρή στη µεγάλη συσκευασία και/ή περι εκτικότητα η τιµή ανά µονάδα θα βαίνει µειούµενη, µε ανώτατο όριο 12%, ως ακολούθως: Αύξηση Συσκευασίας (%) Μείωση αναλογικής τιµής (%) Έως 5 1,67 Από 5,01 έως 10 3,18 Από 10,01 έως 15 4,56 Από 15,01 έως 20 5,83 Από 20,01 έως 25 7,00 Από 25,01 έως 30 8,08 Από 30,01 έως 35 9,07 Από 35,01 έως 40 10,00 Από 40,01 έως 45 10,86 Από 45,01 έως 50 11,67 Από 50,01 έως 60 12,00 Από 60 και άνω κατά περίπτωση β) Από τη µεγάλη στη µικρή συσκευασία η τιµή υπο λογίζεται αναλογικά ανά µονάδα φαρµακοτεχνικής µορ φής (ενδεικτικά αναφέρεται ότι µονάδα φαρµακοτεχνι κής µορφής είναι το δισκίο, το ml στα πόσιµα διαλύµατα, το γραµµάριο στις κρέµες και στις αλοιφές κ.ο.κ.). Από τη µεγάλη στη µικρή περιεκτικότητα η τιµή υπολογί ζεται αναλογικά. Για τη µετατροπή από τη µικρή στη µεγάλη συσκευ ασία/περιεκτικότητα θα ακολουθείται ο παραπάνω Πίνακας, ενώ η συσχέτιση από τη µεγάλη στη µικρή συσκευασία/περιεκτικότητα θα γίνεται αναλογικά στη µονάδα φαρµακοτεχνικής µορφής. 2. Εξαιρούνται οι µορφές των ενέσιµων µιας δόσης, φακελίσκων και οφθαλµικών διαλυµάτων σε µεµονωµέ νες δόσεις, οι οποίες υπολογίζονται αναλογικά. Άρθρο 10 Φαρµακευτικά προϊόντα παραγόµενα στην Ελλάδα 1. Φαρµακευτικά προϊόντα αποκλειστικά παραγόµε να στην Ελλάδα που δεν δύναται να αντιστοιχηθούν ακριβώς ως προς την φαρµακοτεχνική µορφή ή την περιεκτικότητα σε φάρµακα αναφοράς, που κυκλοφο ρούν στην εγχώρια φαρµακευτική αγορά, χαρακτηρίζο νται ως «εγχωρίως παραγόµενα» και λαµβάνουν τιµή η οποία καθορίζεται βάσει κοστολογίου, στο οποίο περι λαµβάνονται οι δαπάνες παραγωγής και συσκευασίας, για κάθε µορφή και συσκευασία, καθώς και οι δαπάνες ιοίκησης ιάθεσης ιάδοσης, καθοριζόµενες από αντίστοιχους επικαιροποιηµένους ανά διετία πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση τα αντίστοιχα µέσα έξοδα του κλάδου. Οι τιµές των ελληνικών παραγόµενων προϊόντων δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερες από τις τιµές προϊόντων αναφοράς που ανήκουν στο ίδιο ATC επίπεδο 5 και έχουν παρεµφερή φαρµακοτεχνική µορφή και αντίστοιχη περιεκτικότητα. 2. εν θεωρούνται στοιχεία κόστους: α) τόκοι υπε ρηµερίας, β) φόροι προσωπικοί (φόροι εισοδήµατος κ.λπ.), γ) έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν, δ) προµήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν συσχε τίζονται µε την παραγωγή και διάθεση των φαρµακευ τικών προϊόντων. Για τον καθορισµό του κόστους της πρώτης ύλης λαµβάνεται υπόψη το αντίστοιχο κόστος που προκύπτει µετά την αντίστροφη αναγωγή της ισχύ ουσας ή προκύπτουσας τιµής του φαρµάκου αναφοράς όµοιας φαρµακοτεχνικής µορφής. 3. Για εκείνα τα φάρµακα για τα οποία έχει ανα πτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρµακοτεχνικής µορφής ελληνικής κατοχυρωµένης ευρεσιτεχνίας και για τα οποία υφίστανται κλινικές φαρµακοκινητικές µελέτες και άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ, στη διαµόρφωση του κοστολογίου θα λαµβάνεται υπόψη και η αξία νέων επενδύσεων, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της δραστικής ουσίας ή φαρµακοτεχνικής µορφής, καθώς και η αποτίµηση της τεχνογνωσίας. 4. Το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός αποσβέσεων, τόκων και κέρδους υπέρ τρίτων για φασόν. Άρθρο 11 Υποχρεώσεις φαρµακευτικών επιχειρήσεων 1. Μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου οι φαρ µακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στη /νση Φαρµάκων και Προϊόντων Υγείας τα εξής: σε προθεσµία ενός µηνός τις πωλήσεις κατά ποσότη τα και αξία για την εν λόγω διαχειριστική περίοδο, σε προθεσµία τεσσάρων µηνών, τον ισολογισµό και τις καταστάσεις δαπανών (αναλυτικά και συγκεντρωτικά). Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση οποιουδήποτε αιτήµατος έγκρισης ή και επανεξέτασης τιµής.

9 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Κοστολογικός έλεγχος ή έλεγχος επί µέρους στοι χείων των επιχειρήσεων διενεργείται, εφόσον απαιτη θεί, ανεξάρτητα από το φορολογικό ή άλλο έλεγχο, από υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας στην έδρα της επιχείρησης, η οποία υποχρεούται να θέσει στη διάθεση τους όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί. Η αρµόδια Υπηρεσία, εφόσον κρίνει αναγκαίο, µπορεί να χρησιµοποιεί στοιχεία συναφών επιχειρήσεων και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. 3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν και άλλα είδη, εκτός των φαρµάκων, πρέπει να τηρούν χωρι στούς λογαριασµούς για τον κλάδο φαρµάκων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις που παράγουν ή συσκευάζουν φάρµακα για λογαριασµό τρίτων (ΦΑΣΟΝ), σε ότι αφορά τα φάρµακα αυτά. 4. Οι φαρµακοβιοµηχανίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο για τα φάρµακα που παράγουν ή συσκευάζουν. Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται, για κάθε µορφή φαρµάκου αναλυτικά και κατά παρτίδα, οι ποσότητες και αξίες των πρώτων και βοηθητικών υλών, των υλικών συσκευασίας που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και τα έξο δα παραγωγής και συσκευασίας του φαρµάκου. Ακόµα θα καταχωρούνται οι ποσότητες που έχουν παραχθεί και η αξίας τους µε βάση την εργοστασιακή τιµή πώλη σης. Στο τέλος του έτους θα καταχωρούνται τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα που αναλογούν για την παραγωγή του φαρµάκου. Το βιβλίο κόστους θα θεωρείται, πριν χρησιµοποιηθεί, από την αρµόδια Υπηρεσία. Επιχειρή σεις, που έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα στοιχεία αυτά σε βιβλίο ή καρτέλες από τον Κώδικα Φορολογι κών Στοιχείων ή άλλο νόµο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση για τήρηση βιβλίων κόστους. 5. Οι φαρµακοβιοµηχανίες, αντιπρόσωποι εισαγωγείς, φαρµακέµποροι και φαρµακοποιοί υποχρεούνται να πα ρέχουν στην ιεύθυνση Φαρµάκων και Προϊόντων Υγεί ας του Υπουργείου Υγείας και στο Τµήµα Τιµολόγησης Φαρµάκων του ΕΟΦ κάθε σχετική µε τα φάρµακα πληρο φορία που τους ζητείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.δ. 136/1946 (περί Αγορανοµικού Κώδικα). 6. Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέ τουν αποθέµατα φαρµάκων τριών (3) µηνών ανά κωδικό σε σχέση µε τις αντίστοιχες πωλήσεις του αµέσως προηγούµενου έτους. Άρθρο 12 Υποβολή ικαιολογητικών και Προθεσµίες Καθορισµού τιµών 1. Για τον καθορισµό της τιµής των φαρµάκων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΑ), ο ΚΑΚ δύναται να αιτηθεί καθορισµό της τιµής τους για τον οποίο απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Οι εν λόγω αιτήσεις, υποβάλλονται στο Τµήµα Τιµολόγησης του ΕΟΦ ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρο νική διεύθυνση που ανακοινώνει η Υπηρεσία αυτή κάθε φορά, κοινοποιούµενες αντίστοιχα στη ιεύθυνση Φαρ µάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνει η Υπηρεσία αυτή κάθε φορά. 2. Για όλα τα φάρµακα προέλευσης εξωτερικού (πα ρασκευαζόµενα, συσκευαζόµενα, εισαγόµενα), πρέπει να υποβάλλεται στο Τµήµα Τιµολόγησης του ΕΟΦ βε βαίωση του οίκου του εξωτερικού, θεωρηµένη από τις αρµόδιες αρχές, στην οποία να αναγράφεται η τιµή εργοστασίου, η χονδρική και λιανική στη χώρα προέ λευσης του φαρµάκου. 3. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισµό τιµής νέου φαρµάκου, το Τµήµα Τιµολόγησης του ΕΟΦ εισηγείται για την έκδοση σχετικού ελτίου Τιµών µέσα σε 90 ηµέρες από την υποβολή αίτησης, ενώ για τα γενόσηµα σε 30 ηµέρες. Αν τα στοιχεία που θα υποβληθούν µε την αίτηση είναι ανεπαρκή, τότε η παραπάνω προθεσµία αρχίζει από την ηµεροµηνία που θα υποβληθούν από τον ενδιαφερόµενο όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία. Σε περίπτωση που µε την αίτηση για καθορισµό τιµής νέου φαρµάκου δεν συνυποβάλλεται η σχετική άδεια κυκλοφορίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο. 4. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά µεγάλου αριθµού αι τήσεων ή για ειδικούς λόγους, η προθεσµία µπορεί να παραταθεί για περισσότερες ηµέρες. Σε περίπτωση αί τησης για αύξηση τιµής ισχύουν όσα περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα της απόφασης αυτής. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόµενος πρέπει να αποδεικνύει τις µετα βολές που έχουν επέλθει και δικαιολογούν την αύξηση που ζητάει. Σε περίπτωση µεγάλου αριθµού αιτήσεων η προθεσµία µπορεί να παραταθεί για 90 ηµέρες. 5.0 κάτοχος άδειας κυκλοφορίας δύναται να ζητήσει, µε αίτηση του, διαγραφή φαρµακευτικού προϊόντος από το ελτίο Τιµών Φαρµάκων, εφόσον προσκοµίσει βε βαίωση ότι έχει ενηµερώσει τον Ε.Ο.Φ. τρεις (3) µήνες νωρίτερα για τη διακοπή της κυκλοφορίας του. Στις περιπτώσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της απόφασης αυτής. 6. Για τον καθορισµό της τιµής των φαρµάκων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια παράλληλης εισαγωγής από τον Ε.Ο.Φ. ή για τη µεταβολή της τιµής τους, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Οι εν λόγω αιτήσεις υπο βάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοι νώνει η Υπηρεσία αυτή κάθε φορά, κοινοποιούµενες αντίστοιχα στη ιεύθυνση Φαρµάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στην ηλε κτρονική διεύθυνση που ανακοινώνει η Υπηρεσία αυτή κάθε φορά. Επίσης υποβάλλεται Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρεται η τιµή αγοράς από τον προµηθευτή, µε συνηµµένο θεωρηµένο τιµολόγιο πώλησης για την ποσότητα εισαγωγής. Άρθρο 13 Γενικές ιατάξεις 1. Οι τιµές των φαρµάκων καθορίζονται για τις συ σκευασίες που εγκpίvovται από τον ΕΟΦ και τον Ευρω παϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (EMA). Oι νοσοκοµειακές (µεγάλες), συσκευασίες δεν επιτpέπεται να πωλούνται τµηµατικά από τα φαρµακεία. 2. Φάρµακα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει την ένδειξη «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ», υποχρεούνται να αναγράφουν στην εξωτερική συσκευ ασία και στην εσώκλειστη οδηγία καθαρά και µέσα σε ειδικό πλαίσιο την ένδειξη «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ». 3. Στην εξωτερική συσκευασία των φαρµάκων πρέπει να αναγράφεται η λιανική τιµή πώλησης. Για τα ΜΗ.ΣΥ. ΦΑ. η αναγραφόµενη λιανική τιµή είναι ενδεικτική και συνιστά την ανώτατη λιανική τιµή ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Το κόστος µεταφοράς των φαρµάκων, µέχρι την έδρα των επαρχιακών φαρµακαποθηκών και φαρµακεί ων βαρύνει τις βιοµηχανικές ή εισαγωγικές επιχειρήσεις.

10 14122 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Το ίδιο κόστος βαρύνει τους φαρµακέµπορους, για πωλήσεις τους προς επαρχιακά φαρµακεία. Κατ εξαί ρεση δεν βαρύνει τους φαρµακέµπορους το κόστος µεταφοράς για εκτέλεση παραγγελίας που η αξία της δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ. 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο κάτοχος άδειας κυ κλοφορίας φαρµάκου µπορεί να ζητήσει παρέκκλιση από την καθήλωση των τιµών αν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να τη δικαιολογούν. Η αίτηση πρέπει να πε ριλαµβάνει επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Η σχε τική απόφαση αιτιολογείται πλήρως και ανακοινώνεται στον αιτούντα εντός ενενήντα ηµερών. 6. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς φαρµάκων υποχρεούνται για τις πωλήσεις τους προς φαρµακαποθήκες και φαρµακεία, να παρακρατούν την εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλό γου (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιµής πωλήσεως). Η εισφορά υπέρ ΠΦΣ εισπράττεται και αποδίδεται σε αυτόν µέσω του ΤΣΑΥ. Οι φαρµακαποθήκες θα παρα κρατούν αντίστοιχα την εισφορά από τους φαρµακο ποιούς. Για εξαγωγές φαρµάκων από φαρµακαποθήκες, το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε αυτές (και το οποίο έχει ήδη παρακρατηθεί από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις) θα επιστρέφεται στις φαρµακαποθήκες µε την ίδια διαδικασία που επιστρέφονται οι λοιπές υπέρ τρίτων κρατήσεις σε ανάλογες περιπτώσεις. Το ποσοστό αυτό βαρύνει αποκλειστικά τους αγοραστές φαρµακοποιούς που διατηρούν σε λειτουργία φαρµα κείο και εισπράττεται και αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο από τους ανωτέρω πωλητές εκδότες των τιµολογίων. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την επιστροφή του ποσού εξειδικεύονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Π.Φ.Σ. και θα είναι τα ίδια µε αυτά που υποβάλλονται εις τις.ο.υ. για την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγών βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νο µοθεσίας. Οι αιτήσεις επιστροφής του ποσού µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις φαρµακαποθήκες θα υποβάλλονται προς τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο το αργότερο έως το τέλος του 5ου µήνα από τη λήξη του εξαµήνου που αφορούν. Ειδικότερα για τις εξαγωγές του α εξαµήνου κάθε έτους η αίτηση θα υποβάλλεται το αργότερο έως την 30η Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους, για τις εξαγωγές δε του β εξαµήνου κάθε έτους η αίτηση θα υποβάλλεται το αργότερο έως την 31η Μάιου του επόµενου έτους. Προκειµένου να κριθεί το εµπρόθεσµο των αιτήσεων για επιστροφή του 0,4% ως αφετηρία θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία που αναφέρεται στα φορτωτικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την αποστολή των φαρµάκων στο άλλο κράτος. Η εκκαθάριση και επιστροφή των παρακρατηθέντων εισφορών θα γίνεται εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής της αιτήσεως και των νόµιµων δικαιολογητικών. 7. Οι τιµές πώλησης των φαρµακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την ανωτέρω ανατιµολόγηση εξα κολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών για τους ΚΑΚ και τα νοσοκοµεία, είκοσι (20) ηµερών για τις φαρµακαποθήκες και συνεταιρισµούς και σαράντα πέντε (45) ηµερών για τα φαρµακεία. Άρθρο 14 Ταινία γνησιότητας ή γραµµωτός κώδικας φαρµάκων Η υποχρέωση της αναγραφής των στοιχείων που προβλέπονται στην ταινία γνησιότητας ή το γραµµωτό κώδικα δεν αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής αυτών των στοιχείων και σε άλλα σηµεία της συσκευασίας, όπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος και µεταβατικές διατάξεις 1. Η παρούσα ισχύει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Oι τρέχουσες διαδικασίες τιµολόγησης ή ανατιµο λόγησης διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Απριλίου 2016 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38803 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3890 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ5 (α) οικ. 90552 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. 2. Του άρθρου 13 του Ν.3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 272).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. 2. Του άρθρου 13 του Ν.3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 272). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Ποσοστά κέρδους

Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Ποσοστά κέρδους Ορισμοί Άρθρο 1 1. Ανώτατη Χονδρική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς τα φαρμακεία. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το ποσοστό μικτού κέρδους του φαρμακέμπορου το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

10. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948/22.11.2011 υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης

10. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948/22.11.2011 υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ 33013/29.3.2012 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ 33013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 22 / 11 / 2011 Αρ.Πρωτ.: ΥΓ3(α) /οικ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 22 / 11 / 2011 Αρ.Πρωτ.: ΥΓ3(α) /οικ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ταχ. ιεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :210 5237483 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :210 5242845 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΤΗΣ Α 7/2009 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ( Α 8/2009, 2/2010, 3/2010, 7/2010 ΚΑΙ 8/2010_)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΤΗΣ Α 7/2009 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ( Α 8/2009, 2/2010, 3/2010, 7/2010 ΚΑΙ 8/2010_) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΤΗΣ Α 7/2009 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ( Α 8/2009, 2/2010, 3/2010, 7/2010 ΚΑΙ 8/2010_) ΦΑΡΜΑΚΑ Άρθρο 331 Όροι φαρµακευτικών προϊόντων 1. Ανώτατη χονδρική τιµή των φαρµακευτικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :210 5242845 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α2ΧΘ-ΟΖ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

ΑΔΑ: 4Α2ΧΘ-ΟΖ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' Αθήνα 10-06- 2011 Αριθ. Πρωτ.:ΔΥΓ3δ/οικ.66084 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Tαχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Ν. ηµητρακόπουλος Τηλέφωνο : 210 3840153

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1958 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ5(α)/οικ. 69976 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κουτραφούρη Βασιλική Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγηση, ΕΟΦ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κουτραφούρη Βασιλική Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγηση, ΕΟΦ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Κουτραφούρη Βασιλική Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγηση, ΕΟΦ Τεύχος Α ΦΕΚ 41/01-03-2012: Τιμολόγηση στον ΕΟΦ Απόφαση Προέδρου 04/11/13:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09»

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Αθήνα 03 /09/2009 Αρ.Πρωτ.Α3-4192 Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2577 30 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ5(α) /οικ.88979 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-01 - 2014 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. οικ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1907 15 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π/οικ.61771 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 21 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ. 325/5851/Γ.Π. Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήματα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο τρόπος υπολογισμού των ανώτατων τιμών παραγωγού για κάθε κατηγορία φαρμάκου

3. Ο τρόπος υπολογισμού των ανώτατων τιμών παραγωγού για κάθε κατηγορία φαρμάκου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2719 8 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 53 / Ιούλιος-Αύγουστος 2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 53 / Ιούλιος-Αύγουστος 2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 53 / Ιούλιος-Αύγουστος 2014 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Υποβολή μηνιαίων στοιχείων προς τον ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. οικ. 3457 Ρύθµιση θεµάτων τιµολόγησης φαρµάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1446 14 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Γεν. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/Γ.Π Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ

Αριθμ. Γεν. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/Γ.Π Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08 / 09 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γεν. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872 Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4254/2014 (ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4254/2014 (ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναλυτικά ΟΛΟΣ ο νόμος και οι ερμηνείες για τα άρθρα που μας αφορούν. Κατεβλήθη τεράστια προσπάθεια από την νομικό σύμβουλο του ΦΣΑ ώστε το κάτωθι κείμενο να είναι έγκυρο και κατανοητό σε όλους. Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλοu 1388 13 lοuλίοu 2009 ΑΙ10ΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2-3391 Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων. εκδοθεισών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημά των Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3457 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 Απριλίου 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γγ/οικ. 8 Τροποποίηση της υπ αριθ. Υ9/οικ.7/4 8 4 (ΦΕΚ 4/Β/8 8 4) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρό

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς : προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ

Προς : προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 04 /03/2015 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθµ. Πρωτ.: 16034 /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τµήµα Γραµµατείας & ιοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 983 30 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης ενενήντα ενός (91) (σαράντα οκτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3117 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 113429 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 100 /2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 100 /2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 100 /2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, την διενέργεια προμήθειας υλικών (Φαρμακευτικά Είδη,CPV:33680000-0),

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 520. Θέμα: «Τιμή Αποζημίωσης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων»

Αρ. Πρωτ.: 520. Θέμα: «Τιμή Αποζημίωσης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων» Αρ. Πρωτ.: 520 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2013 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Όπως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 Πίνακας Αποδεκτών Τ ΗΛ.: ΚΟΙΝ.: Φ. : 838.1/ 225 /13 Σ. : 17186

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Όπως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 Πίνακας Αποδεκτών Τ ΗΛ.: ΚΟΙΝ.: Φ. : 838.1/ 225 /13 Σ. : 17186 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Όπως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ: Ι Τ ΗΛ.: 210-6551248 ΚΟΙΝ.: Φ. : 838.1/ 225 /13 Σ. : 17186 ΑΘΗΝΑ, 25 Ιουλίου 2013 ΣΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α').

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α'). Αριθµ. Κ2-317/20.1.2014 Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και χρόνου µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχοµένου των ειδικών και νοµαρχιακών µητρώων ανωνύµων εταιρειών, του κεντρικού µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 121(Ι)/2013 121(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συντα γών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα