Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ"

Transcript

1 Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ΕΛΟΤ ΕΝ ISO , ΕΛΟΤ HD 308 S ; ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ; ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ; ΕΛΟΤ ΕΝ ; ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 689 Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης / Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements ΕΛΟΤ 1996 Γάντια προστασίας από χημικά και μικροοργανισμούς - Μέρος 3: προσδιορισμός της αντίστασης στη διαπερατότητα από χημικά / Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: determination of resistance to permeation by chemicals ΕΛΟΤ 1997 Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 2: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση / Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration ΕΛΟΤ 1997 Εργονομία θερμικού περιβάλλοντος - Αναλυτικός προσδιορισμός και ερμηνεία της θερμικής υπερέντασης με τον υπολογισμό της προβλεφθείσης θερμικής καταπόνησης / Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain ΕΛΟΤ 2004 Εργονομία θερμικού περιβάλλοντος - Αναλυτικός προσδιορισμός και ερμηνεία θερμικής άνεσης που χρησιμοποιεί υπολογισμό των δεικτών PMV και PPD και τοπικά κριτήρια θερμικής άνεσης (2η Έκδοση) / Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria (2nd Edition) ΕΛΟΤ 2005 Αναγνώριση των πόλων καλωδίων και εύκαμπτων καλωδίων (2η Έκδοση) / Identification of cores in cables and flexible cords (2nd Edition) ΕΛΟΤ 2003 Συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία - Προδιαγραφή / Occupational health and safety management systems - Specification ΕΛΟΤ 2002 Μεταφερόμενες φιάλες αερίων - Συνθήκες πληρώσεως μεμονωμένων φιαλών ασετυλίνης / Transportable gas cylinders - Filling conditions for single acetylene cylinders ΕΛΟΤ 1999 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων / General requirements for the competence of testing and calibration laboratories ΕΛΟΤ 2000 Μέθοδοι δοκιμής για την επαλήθευση της αντιδιαβρωτικής προστασίας του οπλισμού σε αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα και σκυρόδεμα ελαφροβαρών αδρανών ανοικτής δομής / Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure ΕΛΟΤ 1998 Ακουστική - Εκτίμηση του θορύβου σε συνάρτηση με την επίδραση του στη αντιληπτότητα της ομιλίας / Acoustics - Assessment of noise with respect to its effect on the intelligibility of speech ΕΛΟΤ 1988 Ακουστική - Αξιολόγηση της έκθεσης στον επαγγελματικό θόρυβο για την προστασία της ακοής των εργαζομένων / Acoustics - Assessment of occupational noise exposure for hearing conservation purposes ΕΛΟΤ 1981 Ατμόσφαιρα χώρου εργασίας - Οδηγίες για την εκτίμηση της έκθεσης σε εισπνοή χημικών παραγόντων, για σύγκριση με οριακές τιμές και στρατηγική μετρήσεων / Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 1050 Ασφάλεια μηχανών - Αρχές για την εκτίμηση του κινδύνου / Safety of machinery - Principles for risk assessment ΕΛΟΤ 1997 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρα για σωματίδια - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση (Αντικαθιστά το ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ :1992) / Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 2000

2 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7730 Μη ακραίο θερμικό περιβάλλον - Προσδιορισμός των δεικτών PMV και PPD και προδιαγραφή των συνθηκών για θερμική άνεση / Moderate thermal environments - Determination of the PMV and PPD indices and specifications of the conditions for thermal comfort ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 1540 Ατμόσφαιρα χώρων εργασίας - Ορολογία / Workplace atmospheres - Terminology ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Θερμικό περιβάλλον - Όργανα και μέθοδοι για την μέτρηση φυσικών μεγεθών / Thermal environments - Instruments and methods for measuring physical quantities ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 481 Ατμόσφαιρα χώρων εργασίας - Καθορισμός της κατάταξης των μεγεθών για μέτρηση αερόφερτων σωματιδίων / Workplace atmospheres - Size fraction definitions for measurement of airborne particles ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 482 Ατμόσφαιρα χώρων εργασίας - Γενικές απαιτήσεις για την εκτέλεση διαδικασιών μέτρησης χημικών παραγόντων / Workplace atmospheres - General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 689 Ατμόσφαιρα χώρου εργασίας - Οδηγίες για την εκτίμηση της έκθεσης σε εισπνοή χημικών παραγόντων, για σύγκριση με οριακές τιμές και στρατηγική μετρήσεων / Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurements strategy ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 838 Ατμόσφαιρα χώρου εργασίας - Δειγματολήπτες διάχυσης για τον προσδιορισμό αερίων και ατμών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής / Workplace atmospheres - Diffusive samplers for the determination of gases and vapours - Requirements and test methods ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 1076 Ατμόσφαιρα χώρων εργασίας - Απορροφητικοί σωληνίσκοι με αντλία για τον προσδιορισμό αερίων και ατμών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής / Workplace atmospheres - Pumped sorbent tubes for the determination of gases and vapours - Requirements and test methods ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 1232 Ατμόσφαιρα χώρων εργασίας - Αντλίες για δειγματοληψία προσωπικής έκθεσης σε χημικούς παράγοντες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής / Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical agents - Requirements and test methods ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Θερμό περιβάλλον - Αναλυτικός προσδιορισμός και ερμηνεία της θερμικής καταπόνησης με υπολογισμό της απαιτούμενης εφίδρωσης / Hot environments - Analytical determination and interpretation of thermal stress using calculation of required sweat rate ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Θερμό περιβάλλον - Εκτίμηση της θερμικής καταπόνησης στον εργαζόμενο, βασιζόμενης στον δείκτη WBGT (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ) / Hot environments - Estimation of the heat stress on working man based on the WBGT - index (WET BULB GLOBE TEMPERATURE) ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 426 Μέθοδος δειγματοληψίας και καταμετρήσεως αιωρούμενων ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα του εργασιακού περιβάλλοντος / Method for the measurement of airborne asbestos fibres in the occupational environment ΕΛΟΤ ; DRAFT ISO/DIS Safety colours and safety signs - Part 1: Safety signs in workplaces and public areas - Design principles (Revision of ISO 3864:1984) ISO 2000 ISO 3864 Safety colours and safety signs ISO : ΕΛΟΤ 1801 Συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία - Προδιαγραφή / Occupational health and safety management systems - Specification ΕΛΟΤ : OHSAS Occupational health and safety management systems - Specification BSi BS 8800 Guide to Occupational health and safety management systems BSi 1996 ISO Acoustics - Description and measurement of environmental noise - Part 2: Acquisition of data pertinent to land use ISO 1987

3 ISO Acoustics - Description and measurement of environmental noise - Part 3: Application to noise limits ISO 1987 ISO 1999 Acoustics - Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment ISO ΕΛΟΤ ΕΝ Γενικές απαιτήσεις για φορείς που προβαίνουν σε αξιολόγηση και πιστοποίηση/καταχώρηση συστημάτων για την ποιότητα (Οδηγός ISO/IEC 62:1996) (Αντικαθιστά το ΕΛΟΤ ΕΝ 45012:1997) / General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of quality systems (ISO/IEC Guide 62:1996) ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Γενικά κριτήρια για τους φορείς πιστοποίησης που προβαίνουν σε πιστοποίηση προσωπικού / General criteria for certification bodies operating certification of personnel ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 693 Εργαλειομηχανές - Ασφάλεια - Υδραυλικές πρέσσες / Machine tools - Safety - Hydraulic presses ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 692 Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός ουσιών ενεργών με μπλέ του μεθυλένιου - Χρωματομετρική μέθοδος / Water quality - Colorimetric method for the determination of methylene blue active sudstances ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Απαιτήσεις ασφαλείας για κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα / Safety requirements for textile machinery ΕΛΟΤ 1995 ΔΔΤ: : /.004 ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήματα ποιότητας - Υπόδειγμα για τη διασφάλιση ποιότητας στο σχεδιασμό / ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση / Quality systems - Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήματα ποιότητας - Υπόδειγμα για τη διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή και εγκατάσταση / Quality systems Model for quality assurance in production and installation ΕΛΟΤ 1993 Συστήματα ποιότητας - Υπόδειγμα για τη διασφάλιση ποιότητας στην τελική επιθεώρηση και δοκιμή / Quality ΔΔΤ: ΕΛΟΤ ΕΝ systems - Model for quality assurance in final inspection and test ΕΛΟΤ 1994 DRAFT pren Diving suits - Part 1: One atmosphere diving suit - Human factors requirements and test methods CEN 2001 DRAFT pren Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit (Systems) - Requirements and test methods CEN 2001 ISO Environmental management systems - Specification with guidance for use ISO 1996 ISO Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and supporting techniques ISO 1996 ISO Guidelines for environmental auditing - General principles ISO 1996 ISO Guidelines for environmental auditing - Audit procedures - Auditing of environmental management systems ISO 1996 ISO Guidelines for environmental auditing - Qualification criteria for environmental auditors ISO 1996 DRAFT ISO/DIS Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework ISO 1996 GUIDE 30 Terms and definitions used in connection with reference materials ISO 1992 GUIDE 31 Reference materials - Contents of certificates and labels ISO 2000 GUIDE 32 Calibration in analytical chemistry and use of certified reference materials ISO 1997 GUIDE 33 Uses of certified reference materials ISO 2000 GUIDE 34 General requirements for the competence of reference material producers ISO 2000 GUIDE 35 Certification of reference materials - General and statistical principles ISO 1989 GUIDE 43-1 Proficiency testing by interlaboratory comparisons - Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes ISO 1997 GUIDE 43-2 Proficiency testing by interlaboratory comparisons - Part 2: Selection and use of proficiency testing schemes by laboratory accreditation bodies ISO 1997 GUIDE 58 Calibration and testing laboratory accreditation systems - General requirements for operation and recognition ISO 1993 ISO Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment ISO 2003 ISO Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence ISO 2003 ISO Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions ISO 1994

4 ISO ISO Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method ISO 1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method ISO 1994 ISO Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 6: Use in practice of accuracy values ISO 1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 4: Basic methods for the ISO determination of the trueness of a standard measurement method ISO ΕΛΟΤ ΕΝ 373 Προστατευτική ενδυμασία - Αξιολόγηση της αντίστασης των υλικών στην εκτίναξη τετηγμένου μετάλλου / Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 379 Προδιαγραφή για φίλτρα προστασίας συγκολλητού με αυτορρυθμιζόμενη φωτεινή διαπερατότητα και φίλτρα προστασίας συγκολλητού με διβάθμια φωτεινή διαπερατότητα / Specification for welding filters with switchable luminus transmittance and welding filters with dual luminus transmittance ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 379 Τροπ.1 Προδιαγραφή για φίλτρα προστασίας συγκολλητού με ρυθμιζόμενο συντελεστή διαπερατότητας φωτός και φίλτρα προστασίας συγκολλητού με διπλό συντελεστή διαπερατότητας φωτός / Specification for welding filters with switchable luminus transmittance and welding filters with dual luminous transmittance ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων / Protective gloves against mechanical risks ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 397 Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας / Industrial safety helmets ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 397/Α1 Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας / Industrial safety helmets ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 405 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόμασκες με βαλβίδα, για προστασία έναντι αερίων ή αερίων και σωματιδίων - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση / Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 420 Γενικές απαιτήσεις για γάντια / General requirements for gloves ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 457 Ασφάλεια μηχανών - Ακουστικά σήματα κινδύνου - Γενικές απαιτήσεις, σχεδιασμός και δοκιμές / Safety of machinery - Auditory danger signals - General requirements, design and testing ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 463 Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών - Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση εκτοξευόμενου υγρού (Δοκιμή Εκτόξευσης) / Protective clothing for use against liquid chemicals - Test method: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (Jet Test) ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 465 Τροπ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ Προστατευτική ενδυμασία-προστασία έναντι χημικών υγρών-απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία από χημικά με στεγανούς συνδέσμους έναντι ψεκασμού ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα της ενδυμασίας (Εξοπλισμός Τύπου 4) / Protective clothing-protection against liquid chemicals-performance requirements for chemical protective clothing with spray-tight connections between different parts of the clothing (Type 4 Equipment) ΕΛΟΤ 1995 Προστατευτική ενδυμασία-προστασία έναντι χημικών υγρών-απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία από χημικά με συνδέσμους στεγανούς έναντι ψεκασμού ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα της ενδυμασίας (Εξοπλισμός Τύπου 4) / Protective clothing-protection against liquid chemicals-performance requirements for chemical protective clothing with spray-tight connections between different parts of the clothing (type 4 equipment) ΕΛΟΤ 1999 Γάντια προστασίας από θερμικούς κινδύνους (θερμότητα ή/και φλόγα) / Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire) ΕΛΟΤ 1994 Προστατευτική ενδυμασία για χρήση σε συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις / Protective clothing for use in welding and allied processes - Part 1: General requirements ΕΛΟΤ 1995

5 ΕΛΟΤ ΕΝ Τροπ.1 Προστατευτική ενδυμασία για χρήση σε συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις / Protective clothing for use in welding and allied processes - Part 1: General requirements ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 567 Εξοπλισμός ορειβασίας - Σφιγκτήρες σχοινιού - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδος δοκιμής / Mountaineering equipment - Rope clamps - Safety requirements and test method ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 812 Βιομηχανικά προστατευτικά καλύμματα κεφαλής / Industrial bump caps ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 842 Ασφάλεια μηχανών - Οπτικά σήματα κινδύνου - Γενικές απαιτήσεις, σχεδιασμός και δοκιμές / Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements, design and testing ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 959 Εξοπλισμός ορειβασίας - Αγκυρώσεις βράχου - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών / Mountaineering equipment - Rock anchors - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Προστατευτική ενδυμασία - Ηλεκτροστατικές ιδιότητες - Μέρος 1: Επιφανειακή ειδική αντίσταση (Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις) / Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1 : Surface resistivity (Test methods and requirements) ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Δίχτυα ασφαλείας - Μέρους 1: Απαιτήσεις ασφαλείας, μέθοδοι δοκιμής / Safety nets - Part 1: Safety requirements, test methods ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Δίχτυα ασφαλείας - Μέρους 2: Απαιτήσεις ασφαλείας για τη συναρμολόγηση δικτύων ασφαλείας / Safety nets - Part 2: Safety requirements for the erection of safety nets ΕΛΟΤ ; ; ΕΛΟΤ ΕΝ 1496 Εξοπλισμός διάσωσης - Ανυψωτικές διατάξεις διάσωσης / Rescue equipment - Rescue lifting devices ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 1731/Α1 Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας / Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat ΕΛΟΤ Εξοπλισμός ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος - Κατάλογος ισοδυνάμων όρων / Personal protective ΕΛΟΤ ΕΝ : ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ CR ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 60903/Α ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 137 equipment against falls from a height - List of equivalent terms ΕΛΟΤ 1998 Εξοπλισμός ορειβασίας - Κράνη για ορειβάτες - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής / Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ 2000 Μέσα προστασίας ποδιών και κνημών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για προστατευτικά δακτύλων και μεταλλικών ενθέτων ανθεκτικών σε διάτρηση / Foot and leg protectors - Requirements and test methods for toecaps and metal penetration resistant inserts ΕΛΟΤ 1998 Οδηγός για την επιλογή, χρήση και συντήρηση των επαγγελματικών μέσων Προστασίας ματιών και Προσώπου / Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors ΕΛΟΤ 1999 Προδιαγραφή για γάντια από μονωτικό υλικό για εργασίες υπό τάση / Specification for gloves and mitts of insulating material for live working ΕΛΟΤ 1993 Προδιαγραφή για γάντια από μονωτικό υλικό για εργασίες υπό τάση / Specification for gloves and mitts of insulating material for live working ΕΛΟΤ 1999 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ολοκλήρου προσώπου - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση / Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 1998 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση / Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 1993

6 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 139 Τροπ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ; ΕΛΟΤ ΕΝ 169 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Τροφοδοτούμενη αναπνευστική συσκευή νωπού αέρα για χρήση με μάσκα ολόκληρου προσώπου, μάσκα ημίσεος πρσώπου ή με σύστημα στομίδας - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση / Respiratory protective devices - Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 1991 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Αναπνευστική συσκευή δικτύου πεπιεσμένου αέρα για χρήση με μάσκα ολόκληρου προσώπου, μάσκα ημίσεος προσώπου ή με σύστημα στομίδας - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση / Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus for use with a full face mask, half mask or a mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 1998 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Αναπνευστική συσκευή δικτύου πεπιεσμένου αέρα για χρήση με μάσκα ολόκληρου προσώπου, μάσκα ημίσεος προσώπου ή με σύστημα στομίδας - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση / Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus for use with a full face mask, half mask or a mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 1999 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρα αερίων και φίλτρα συνδυασμού - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση / Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 1999 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρα αερίων και σύνθετα φίλτρα - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση / Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 2000 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρα αερίων και σύνθετα φίλτρα - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση (Αντικαθιστά το ΕΝ 141:1991) / Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 2000 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρα για σωματίδια - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση (Αντικαθιστά το ΕΝ 143:1992) / Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ 2000 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Σπειρώματα για τμήματα προσώπου - Σύνδεση τυποποιημένου σπειρώματος / Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Standard thread connection ΕΛΟΤ 1999 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Σπειρώματα για τμήματα προσώπου - Σύνδεση κεντρικού σπειρώματος / Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Centre thread connection ΕΛΟΤ 1999 Προστατευτικές διατάξεις αναπνοής - Σπειρώματα για εξαρτήματα πρσώπου - Σύνδεση σπειρώματος Μ 45 χ 3 / Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Thread connection m 45 x 3 ΕΛΟΤ 1999 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση (2η έκδοση) / Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking (2nd edition) ΕΛΟΤ 2001 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Προδιαγραφές (2η έκδοση) / Personal eye-protection - Specifications (2nd edition) ΕΛΟΤ 2002 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Φίλτρα για συγκόλληση και σχετικές εργασίες - Απαιτήσεις μετάδοσης και συνιστώμενη χρήση (Αντικαθιστά το ΕΛΟΤ ΕΝ ) / Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques - Transmittance requirements and recommended utilisation ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 175 Ατομική προστασία - Εξοπλισμός προστασίας ματιών και προσώπου κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων και σχετικών διεργασιών / Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied processes ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 340 Προστατευτική ενδυμασία - Γενικές απαιτήσεις / Protective clothing - General requirements ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 341 Τροπ.1 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος - Μέσα κατάβασης / Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices ΕΛΟΤ 1997

7 ΕΛΟΤ ΕΝ 341+AC Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος - Μέσα καταβίβασης / Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 345 Προδιαγραφή για υποδήματα τύπου ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης / Specification for safety footwear for professional use ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 345 Τροπ.1 Προδιαγραφή για υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης / Specification for safety footwear for professional use ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Υποδήματα τύπου ασφαλείας για επαγγελματική χρήση - Μέρος 2: Πρόσθετες προδιαγραφές / Safety footwear for professional use - Part 2: Additional specifications ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Μέσα προστασίας της ακοής - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές - Μέρος 1:ωτασπίδες / Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 1: ear muffs ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Προστατευτικά ακοής- Απαιτήσεις ασφαλείας και δοκιμή - Μέρος 2: Βύσματα αυτιών / Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 2: Earplugs ΕΛΟΤ ΕΝ Μέσα προστασίας της ακοής - Απαιτήσεις ασφαλείας και δοκιμές - Μέρος 3:Ωτοασπίδες επί βιομηχανικού κράνους ασφαλείας / Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 3: Ear- muffs attached to an industrial safety helmet ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ Μέσα προστασίας της ακοής - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές - Μέρος 4: Ωτασπίδες με εξασθένιση εξαρτώμενη από τη στάθμη του θορύβου / Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent earmuffs ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 366 Προστατευτική ενδυμασία - Προστασία από θερμότητα και φωτιά - Μέθοδος δοκιμής: Αξιολόγηση υλικών και συναρμοσμένων υλικών κατά την έκθεση σε πηγή θερμότητος με ακτινοβολία / Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 368 Προστατευτική ενδυμασία - Προστασία από χημικά υγρά - Μέθοδος δοκιμής: Αντίσταση των υλικών στη διείσδυση υγρών / Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method: Resistance of materials to penetration by liquids ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 369 Προστατευτική ενδυμασία - Προστασία από χημικά υγρά - Μέθοδος δοκιμής: Αντίσταση υλικών στη διαπερατότητα υγρών / Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method: Resistance of materials to permeation by liquids ΕΛΟΤ 1997 ISO 9855 Ambient air - Determination of the particulate lead content of aerosols collected on filters - Atomic absorption spectrometric method ISO 1993 ISO Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn ISO 1994 ISO Air quality - Determination of ozone in ambient air - Ultraviolet photometric method ISO 1998 ISO 7996 Ambient air - Determination of the mass concentration of nitrigen oxides - Chemiluminescence method ISO 1985 BSI 6164 Code of practice for safety in tunnelling in the construction industry BSI 2001

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις Εισηγητής: Δρ. Γεώργιος Μπαμόπουλος Δ/νση Προβολής και Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Η ζωή και το έργο του 1945-2009 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Οδός Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Ρίο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 19 Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Α. Θ. Διαμαντούδης

Διαβάστε περισσότερα